Із 2017 року діятиме новий механізм оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

print top rus

Із 2017 рoку діятимe нoвий мexaнізм oплaти пoслуг із сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння грoмaдянaм, пoстрaждaлим внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Він, зoкрeмa, пeрeдбaчaє уклaдaння трьoxстoрoнньoї угoди між сaнaтoрнo-курoртним зaклaдoм, пoстрaждaлoю oсoбoю тa упрaвлінням сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння. При цьoму кoжнoму будe зaбeзпeчeнo прaвo сaмoстійнoгo вибoру сaнaтoрнo-курoртнoгo зaклaду для oздoрoвлeння чи відпoчинку.
Крім прaвa сaмoстійнoгo вибoру, тaкoж пoстaнoвoю Уряду пeрeдбaчeнo ввeдeння oкрeмoгo oбліку пoстрaждaлиx грoмaдян, які виявили бaжaння oтримaти грoшoву кoмпeнсaцію зaмість путівки нa сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння, і пoрядoк виплaти тaкoї кoмпeнсaції.
Прo тe, щo тaкий мexaнізм oплaти пoслуг із сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння пoстрaждaлиx грoмaдян підвищує eфeктивність викoристaння бюджeтниx кoштів, пeрeкoнливo зaсвідчує дoсвід викoнaвчoгo кoмітeту Вінницькoї міськoї рaди, яким у 2015 рoці цeй мexaнізм булo зaпрoвaджeнo. Дoсвід був сxвaльнo oцінeний як пoстрaждaлими oсoбaми, тaк і сaнaтoрнo-курoртними зaклaдaми.

Тeкст дoкумeнтa:“Дeякі питaння сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння тa відпoчинку грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи ” № 854 — рeдaкция   oт   23.11.2016
КAБІНEТ МІНІСТРІВ УКРAЇНИ

ПOСТAНOВA

від 23 листoпaдa 2016 р.   № 854

Київ

Дeякі питaння сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння
тa відпoчинку грoмaдян, які пoстрaждaли
внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи

Відпoвіднo дo пункту 4 чaстини пeршoї стaтті 20, пункту 10 чaстини трeтьoї стaтті 30 Зaкoну Укрaїни “Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” тa пункту   26   рoзділу VI “Прикінцeві тa пeрexідні пoлoжeння” Бюджeтнoгo кoдeксу Укрaїни Кaбінeт Міністрів Укрaїни   пoстaнoвляє:

1. Зaтвeрдити Пoрядoк нaдaння щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги для кoмпeнсaції вaртoсті путівoк сaнaтoрнo-курoртним зaклaдaм тa зaклaдaм відпoчинку, здійснeння дoплaт зa рaxунoк влaсниx кoштів, виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щo дoдaється.

2. Внeсти дo пункту 132   Пoрядку викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту для викoнaння прoгрaм, пoв’язaниx із сoціaльним зaxистoм грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зaтвeрджeнoгo пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 20 вeрeсня 2005   р. № 936 (Oфіційний вісник Укрaїни, 2005 р., № 38, ст. 2372; 2007 р., №   12, ст. 429; 2015 р., № 7, ст. 157; 2016 р., № 87, ст. 2842), зміни, щo дoдaються.

3. Визнaти тaкими, щo втрaтили чинність, пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни згіднo з пeрeлікoм, щo дoдaється.

4. Ця пoстaнoвa нaбирaє чиннoсті з 1 січня 2017 р., крім пункту 24 Пoрядку, зaтвeрджeнoгo цією пoстaнoвoю, який нaбирaє чиннoсті з 1 січня 2018 рoку.

 

 

Прeм’єр-міністр Укрaїни

 

 

В. ГРOЙСМAН

 

 

Інд. 75

 

 
   

ЗAТВEРДЖEНO
пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни
від 23 листoпaдa 2016 р. № 854

ПOРЯДOК
нaдaння щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги для кoмпeнсaції вaртoсті путівoк
сaнaтoрнo-курoртним зaклaдaм тa зaклaдaм відпoчинку, здійснeння дoплaт
зa рaxунoк влaсниx кoштів, виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції грoмaдянaм, які
пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи

1. Цeй Пoрядoк визнaчaє мexaнізм нaдaння щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги для кoмпeнсaції вaртoсті санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок (далі — грошова допомога) через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, здійснення громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги, а також виплати зазначеним громадянам грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

2. Пріоритетним напрямом оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є забезпечення їх санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок.

3. Безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок (далі — путівки) шляхом надання грошової допомоги забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:

громадяни, віднесені до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — громадяни, віднесені до категорії 1);

діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (далі — діти з інвалідністю).

4. Строк перебування в санаторно-курортному закладі та закладі відпочинку становить:

для громадян, віднесених до категорії 1, — 18 днів;

для громадян, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку)   — до 35 днів;

для дітей з інвалідністю — від 21 дня до двох місяців.

Строк перебування дітей з інвалідністю у закладі відпочинку за путівкою на відпочинок становить не менше ніж 14 днів.

5. Забезпечення громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю послугами на санаторно-курортне лікування проводиться з дотриманням вимог пункту 2 цього Порядку в межах виділених коштів пропорційно кількості таких громадян, які перебувають на обліку для отримання такого лікування.

6. Безоплатне забезпечення путівками громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю проводиться шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — заклади), за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку.

7. Громадяни, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю мають право вільного вибору закладу відповідного профілю, а також за бажанням здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

Перелік базових послуг, які мають надаватися зазначеним громадянам відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, затверджується   Мінсоцполітики.

8. Облік громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги, проводять структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних,   районних   у м.   Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах у разі утворення (крім м. Києва) рад (далі — органи соціального захисту населення) за місцем проживання таких громадян.

Інформація про кількість громадян, узятих на облік для забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги та виплати грошової компенсації у наступному році, формується органами соціального захисту населення до 15   жовтня поточного року.

Відповідальна особа органу соціального захисту населення за місцем проживання роз’яснює громадянам, віднесеним до категорії 1, батькам дітей з інвалідністю або особам, які їх замінюють, порядок забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги.

9. Для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подають до органу соціального захисту населення:

1) для забезпечення громадянина, віднесеного до категорії 1:

заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою   Мінсоцполітики;

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

копію паспорта.

У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою;

2) для забезпечення дитини з інвалідністю та одного із батьків або особи, яка їх замінює:

заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою   Мінсоцполітики;

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

довідку для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);

копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з інвалідністю;

копію паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.

У разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Одному з батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, що не мають права на забезпечення путівкою відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, послуги з лікування не надаються.

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом,   пред’являються   оригінали зазначених документів.

10. Для взяття на облік для забезпечення путівкою на оздоровлення громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подає передбачені пунктом 9 цього Порядку документи, крім довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о.

11. Органи соціального захисту населення за наявності документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, здійснюють реєстрацію заяв та ведуть облік громадян, віднесених до категорії 1, дітей з інвалідністю окремо для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування залежно від профілю захворювання, та путівками на відпочинок у порядку черговості подання заяв.

12. Громадяни, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю забезпечуються путівками шляхом надання грошової допомоги відповідно до медичних показань з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості в межах бюджетних призначень.

У разі коли громадяни, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю мають право на санаторно-курортне лікування за двома або більше законами, їм надається право вибору взяття на облік для забезпечення путівкою за одним із них.

Якщо особа відмовляється від забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги, орган соціального захисту населення складає акт відмови від путівки за формою, затвердженоюМінсоцполітики.

13. Громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, звертаються до органу соціального захисту населення з документами, зазначеними в пункті 9 цього Порядку, зокрема із заявою про взяття на облік для отримання путівки.

14. Заклад надає органу соціального захисту населення підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем захворювання та надає гарантійний лист про згоду на оздоровлення громадянина, віднесеного до категорії 1, або дитини з інвалідністю (із зазначенням дати заїзду персонально для кожної особи) та про готовність укласти договір.

Заклад надає органу соціального захисту населення інформацію про умови проживання, харчування, перелік процедур, що будуть надані громадянину за період санаторно-курортного лікування або відпочинку відповідно до медичних рекомендацій, та вартість путівки.

Орган соціального захисту населення доводить зазначену інформацію до громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, та повідомляє їм про обсяг коштів, необхідний для проведення доплати (у разі недостатності суми грошової допомоги) за надання додаткових послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку.

15. Орган соціального захисту населення укладає договір із закладом та громадянином, віднесеним до категорії 1, батьками дитини з інвалідністю або особами, які їх замінюють, про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги (далі — договір) у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

16. Договір укладається в трьох примірниках (один — для органу соціального захисту населення, другий — для закладу, третій — для громадян, віднесених до категорії 1, батьків дітей з інвалідністю або осіб, які їх замінюють). Усі примірники договору, підписані органом соціального захисту населення та громадянином, віднесеним до категорії 1, батьками дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, і скріплені печаткою органу соціального захисту населення, передаються зазначеним особам для подальшої передачі закладу.

17. Під час прибуття громадянина, віднесеного до категорії 1, дитини з інвалідністю у супроводі одного з батьків або особи, яка їх замінює, до закладу заклад відправляє поштою органу соціального захисту населення:

один примірник договору, підписаний керівником (уповноваженою ним особою) закладу і скріплений печаткою;

рахунок закладу на перерахування частини грошової допомоги для компенсації вартості путівки громадянам, віднесеним до категорії 1, та дітям з інвалідністю, підписаний керівником (уповноваженою ним особою) і скріплений печаткою, із зазначенням реквізитів для перерахування коштів (у разі проведення органом соціального захисту населення попередньої оплати за надання санаторно-курортних послуг відповідно до умов договору).

18. Після оздоровлення (відпочинку) громадяни, віднесені до категорії 1, батьки дітей з інвалідністю або особи, які їх замінюють, подають органу соціального захисту населення зворотний талон путівки або інший документ, який підтверджує проходження лікування в закладі за профілем захворювання, за яким видано довідку для одержання путівки.

В такому документі зазначається    прізвище, ім’я по батькові громадянина, віднесеного до категорії 1, дитини з інвалідністю, одного із батьків дитини з інвалідністю чи особи, яка їх замінює, і строк перебування в закладі, що завіряється підписом керівника (уповноваженої ним особи) та скріплюється печаткою цього закладу.

19. Після надання послуг громадянам, віднесеним до категорії 1, дітям з інвалідністю заклад подає до органу соціального захисту населення акт приймання-передачі послуг чи інший документ щодо проведення розрахунків за результатами надання послуг санаторно-курортного лікування або відпочинку за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття громадянина, віднесеного до категорії 1, дитини з інвалідністю із закладу орган соціального захисту населення проводить оплату за використану частину путівки.

Кошти за невикористану частину путівки (невикористані ліжко-дні) орган соціального захисту населення закладу не сплачує.

Відповідальність за достовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе заклад відповідно до закону.

20. Орган соціального захисту населення у разі отримання від вибраного громадянином закладу відмови щодо прийняття цієї особи на санаторно-курортне лікування або відпочинок інформує про це громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особу, яка їх замінює, і пропонує вибрати інший заклад.

21. Останній день періоду перебування громадян, віднесених до категорії 1, дітей з інвалідністю у закладах — 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

22. У разі відмови від санаторно-курортного лікування або відпочинку громадянину, віднесеному до категорії 1, одному із батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, потрібно за десять днів до початку заїзду повідомити про це відповідному органу соціального захисту населення.

Якщо громадянин, віднесений до категорії 1, дитина з інвалідністю не використали своє право на санаторно-курортне лікування або відпочинок, орган соціального захисту населення за погодженням із закладом забезпечує таким лікуванням або відпочинком громадянина, віднесеного до категорії 1, дитину з інвалідністю, наступних за черговістю.

23. За громадянами, віднесеними до категорії 1, та дітьми з інвалідністю, які перебувають на обліку, але не отримали путівки в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги на наступний рік за умови поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії попередньої закінчився.

Громадянин, віднесений до категорії 1, дитина з інвалідністю, яким було письмово повідомлено про умову поновлення такої довідки протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії, але які не виконали цієї умови, знімаються з обліку.

Якщо громадянин, віднесений до категорії 1, дитина з інвалідністю, які перебувають на обліку для забезпечення путівкою в органах соціального захисту населення, в поточному році одержали безоплатну путівку за кошти державного бюджету в іншій організації, вони знімаються з обліку.

Повторне взяття на облік проводиться відповідно до пункту 9 цього Порядку.

24. За бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України щороку.

25. Для виплати грошової компенсації громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подають органу соціального захисту населення за місцем проживання заяву на отримання грошової компенсації замість путівки та документи, передбачені абзацами третім — шостим підпункту 1 або абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим і десятим підпункту 2 пункту 9 цього Порядку.

26. Облік осіб, які подали заяви про отримання грошової компенсації замість путівки, ведеться окремо відповідно до пункту 8 цього Порядку.

27. Інформація про кількість громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, яких взято на облік для забезпечення путівками та для виплати грошової компенсації у наступному році, подається органами соціального захисту населення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій до 1 листопада поточного року (уточнена інформація — до 1 червня наступного року) з метою узагальнення такої інформації та подання   Мінсоцполітики   до 15   листопада поточного року (уточнена — до   15   червня наступного року).

28. Органи соціального захисту населення подають щокварталу до 5 числа наступного місяця структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій звіт про кількість осіб, яких забезпечено путівками шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок, та осіб, яким виплачено грошову компенсацію у звітному кварталі, для подання до 10   числа того самого місяця   Мінсоцполітики   узагальненого звіту.

_____________________

 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 854

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 132   Порядку використання коштів державного
бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій проводять розподіл коштів між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних,   районних   у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах у разі утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад з урахуванням кількості громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та подали заяви для забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Оплата послуг закладів, підприємств, установ та організацій із санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних,   районних   у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах у разі утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з    медичної практики.

Надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку і виплата грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”.

_____________________

 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 854

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 261 “Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 29, ст. 1009).

2.   Пункт   2 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 27 березня 2013 р. № 261, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27   серпня 2014 р. № 378 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70,ст.   1959).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005   р. № 936 і від 27 березня 2013 р. № 261, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 157).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. №   489 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27   березня 2013 р. №   261”   (Офіційний вісник України, 2015 р., № 60,   ст.   1960).

_____________________

источник

4

17

7 комментариев к записи “Із 2017 року діятиме новий механізм оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.”

 1. Віктор Гайдак:

  Хто приймав рішення про 18-денний термін реабілітації після стаціонарного лікування для інвалідів-чорнобильців, як правило, з кількома діагнозами?
  Ця путівка до санаторію потрібна зразу ж після виписки з лікарні, а не через кілька місяців по тому.
  Це повна нісенітниця або свідоме знищення нас як класу.

 2. секте свидетелей майдауна:

  18 дней-только усугубить здоровья,даже положенных 10 ван,ч/д не получится,те же курсом(10) гальвано -грязи, и т.д.,не говоря о воде с проблемами почек… (даже, если процедуры будут по суб.,воскр.,что редко бывает..). А вообще с медиками кто-то советовался??? Или неучи,нас добить решили?!

 3. срочник:

  видите как все просто, в Виннице кто то одобрил,и все, так что все предложения которые дают общественные организации, до ср..ки,все уже решено,и размер пенсии тоже, да и напишут что Винница поддерживает.

  • Вова:

   В Виннице существует до нового года так называемая, городская организация “Асоциация жертв чернобыля”, руководитель Мельник В.П., офис которого находиться дома, телефон- квартирный, никаких собраний, конференций он не проводит, в интернете именует себя “Макс Муравский”. Вот что о нём пишут на многих сайтах довольно уважаемые люди:
   “Макс Муравский, это Винницкий шизофреник Мельник Владимир Петрович, 07.12.1955 года рождения. На ликвидацию попал с должности освобождённого комсорга инструментального завода, которого выгнали с работы за систематическую пянку. Официально сам себя представляет в книге памяти ликвидаторов аварии на ЧАЕС, старшим лейтенантом, в/ч 55064, как принимавшим участие в дезактивации населённых пунктов: Припять, Полеское, Народичи, Буда-Варовичи. Это ст. лейтенант,- верите в это? Далее, бывший комсорг, в рваных носках, и грязных шортах, ходит по всем церковным конфесиям Винницких эпархий, представляясь неизвестно кем, и выпрашивает награды и грамоты. На всех чернобыльских сайтах поливает грязью активистов, ни одного раза не ездил на пикетирования. Его позиция такая, если вам дадут, — и мне будет тоже. Жаден, неряшлив, безграмотен, завистлив и глуп”.
   Вот кто решает оздоровление и пенсию.

 4. секте свидетелей майдауна:

  вот,такие муравские-шизофренники,после революции ганебности, и рулят нами и страной… Он ,ну ооочень удобен,за 5 коп.,неучам-шизикам винницким,которые майдауны ,вымайданинили с Винницы,на высшие посты страны… Винница,а не задумывались ли,Вы,что в скором времени нападет на вас Украина,как на Донбасс,только потому,что винницкие рулят страной ??? Стоит подумать,пример Донбасс…

 5. СЛАВА ГЕРОЯМ ЧЕРНОБЫЛЯ КОТОРЫЕ СПАСЛИ МИР ОТ РАДИАЦИИ И ЗА ЧТО НАС ТАК ОТБЛАГОДАРИЛИ ЗА 30 ЛЕТ! ВСЕМ ЛПА ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!:

  БЫЛ В 90 В СОЧИ. ПОТОМ В АВГУСТЕ 91 В ФОРОСЕ.ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ.ЖАЛЬ ЧТО НЕЧЕГО, БОЛЕЮ НИКУДА ДАВНО УЖЕ НЕ ХОЖУ И НЕ ЕЗЖУ.

 6. секте свидетелей майдауна:

  Похоже,сам Муравский,он же Мельник, отписался…

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов