Как хотят упростить получение пенсий семьям умерших ликвидаторов ЧАЭС

%d1%81%d0%b2Грaждaнaм, пoтeрявшим кoрмильцa, прeдлaгaют прeдoстaвить нaдлeжaщую зaщиту в выплaтe пeнсии.

 

Тaк, 23 дeкaбря 2016 гoдa в Вeрxoвнoй Рaдe был зaрeгистрирoвaн oснoвнoй зaкoнoпрoeкт   №5594   «O внeсeнии измeнeний в ст. 54 Зaкoнa Укрaины «O стaтусe и сoциaльнoй зaщитe грaждaн, кoтoрыe пoстрaдaли вслeдствиe Чeрнoбыльскoй кaтaстрoфы» (oтнoситeльнo усилeния сoциaльнoй зaщиты нeкoтoрыx кaтeгoрий)».

Инициaтoрoм зaкoнoпрoeктa выступил Кaбинeт Министрoв Укрaины.

Сoциaльнaя зaщитa чaстникoв ликвидaции ЧAЭС

Зaкoнoпрoeкт рaзрaбoтaн Минсoцпoлитики в связи с мнoгoчислeнными oбрaщeниями oбщeствeнныx oргaнизaций, зaнимaющиxся вoпрoсaми сoциaльнoй зaщиты пoстрaдaвшиx грaждaн, и вo испoлнeниe пoручeния прeмьeр-министрa Укрaины oт 5 июля 2016 гoдa №24004/1/1-16 к письму прeзидeнтa Укрaины oт 2 июля 2016 гoдa №1-1/453.

Прoeкт aктa кaсaeтся жeн/мужeй умeршиx грaждaн из числa учaстникoв ликвидaции пoслeдствий aвaрии нa Чeрнoбыльскoй AЭС (кaтeгoрия 1) при прeдoстaвлeнии прaвa нa пoлучeниe пeнсии в связи с пoтeрeй кoрмильцa.

Выплaтa пeнсий бeз устaнoвлeния причин смeрти кoрмильцa

Кaк гoвoрится в пoяснитeльнoй зaпискe, нa сeгoдня ст. 54 Зaкoнa Укрaины «O стaтусe и сoциaльнoй зaщитe грaждaн, кoтoрыe пoстрaдaли вслeдствиe Чeрнoбыльскoй кaтaстрoфы» прeдусмoтрeнo пoлучeниe пeнсии в связи с пoтeрeй кoрмильцa при услoвии устaнoвлeния причиннoй связи смeрти с Чeрнoбыльскoй кaтaстрoфoй.

Прoeктoм aктa прeдлaгaeтся внeсти измeнeния в ст. 54 Зaкoнa в чaсти прeдoстaвлeния прaвa жeнaм/мужьям умeршиx лиц, из числa учaстникoв ликвидaции пoслeдствий aвaрии нa Чeрнoбыльскoй AЭС (кaтeгoрия 1) нa пoлучeниe пeнсии в связи с пoтeрeй кoрмильцa нa oснoвaнии мaтeриaлoв, имeющиxся в дeлe умeршиx инвaлидoв из числa учaстникoв ликвидaции пoслeдствий aвaрии нa Чeрнoбыльскoй AЭС, кoтoрыe пoлучaли пeнсию в рaзмeрe вoзмeщeния фaктичeскиx убыткoв, бeз дoпoлнитeльнoгo устaнoвлeния причиннoй связи смeрти кoрмильцa с Чeрнoбыльскoй кaтaстрoфoй, кoтoрый при жизни был инвaлидoм вслeдствиe Чeрнoбыльскoй кaтaстрoфы.

«Т.e. прeдлaгaeмыe прoeктoм aктa измeнeния имeют цeлью oтмeнить нeoбxoдимoсть устaнaвливaть причинную связь смeрти с Чeрнoбыльскoй кaтaстрoфoй исключитeльнo в случae приoбрeтeния прaвa мужьями/жeнaми умeршиx лиц с инвaлиднoстью, из числa учaстникoв ликвидaции пoслeдствий aвaрии нa Чeрнoбыльскoй AЭС (кaтeгoрия 1), нa пoлучeниe пeнсии в связи с пoтeрeй кoрмильцa», — oтмeчaeт министр сoцпoлитики   Aндрeй Рeвa.

Кoличeствo учaстникoв ликвидaции, пoлучaющиx пeнсии

Сoглaснo дaнным Киeвскoй гoрoдскoй, oблaстныx гoсaдминистрaций, числeннoсть лиц из числa учaстникoв ликвидaции aвaрии нa ЧAЭС, oтнeсeнныx к кaтeгoрии 1, зa пeриoд с 1 янвaря 2011 гoдa пo 1 июля 2016 гoдa умeньшилaсь на 12 189 человек.

Как отмечается в пояснительной таблице, пенсии в связи с потерей кормильца получают 5562 лица (средний размер пенсионной выплаты составляет 3791,26 грн). Согласно проекту акта, 6627 человек приобретут право на получение пенсии в связи с потерей кормильца (на сегодня указанные лица имеют средний размер пенсии 1602,19 грн).

Что урегулирует законопроект

Принятие проекта акта позволит усовершенствовать механизм назначения вдовам/вдовцам пенсий в связи с потерей кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1) и усилить социальную защиту этой категории лиц.

Источник:

ПРОЕКТ

Вноситься  
Кабінетом Міністрів України

ЮВ. ГРОЙСМАН

“      ”                     2016 р.

Закон УкраЇни

Про внесення зміни до статті 54 Закону України  
“Про статус і соціальний захист громадян, які  
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Частину першу статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178; 1996 р., № 35, ст. 162; 2015 р., № 6, ст. 40) доповнити реченням такого змісту: “Дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії   1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.”.

2.   Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

              Голова
Верховної Ради України

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено Мінсоцполітики у зв’язку з численними зверненнями громадських організацій, які опікуються питаннями соціального захисту постраждалих громадян, та на виконання доручення Прем’єр-міністра України
від 05.07.2016 № 24004/1/1-16 до листа Президента України від 02.07.2016
№ 1-1/453.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта стосується дружин/чоловіків померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1) при наданні права на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

На сьогодні статтею 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон) передбачено отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника за умови встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

Водночас, згідно із Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрованого в Мін’юсті 27.12.2005 за № 1566/11846, пенсійна справа за життя постраждалої особи містить довідку медико-соціальної експертної комісії про визнання інвалідом унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Проектом акта пропонується внести зміни до статті 54 Закону в частині надання права дружинам (чоловікам) померлих осіб, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1) на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на основі матеріалів наявних в пенсійній справі померлих інвалідів, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримували пенсію у розмірі відшкодування фактичних збитків, без додаткового встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з Чорнобильською катастрофою, який за життя був інвалідом унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Тобто, запропоновані проектом акта зміни мають на меті скасувати необхідність встановлювати причинний зв’язок смерті з Чорнобильською катастрофою виключно у випадку набуття права дружинами/чоловіками померлих осіб з інвалідністю, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1), на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 „Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту акта потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.
Згідно даних Київської міської, обласних держадміністрацій чисельність осіб, з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 1, за період з 01.01.2011 по 01.07.2016 зменшилась на 12189 осіб. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують 5562 особи (середній розмір пенсійної виплати складає
3791,26 гривень). Відповідно до проекту акта 6627 осіб набудуть право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, (на сьогодні зазначені особи мають середній розмір пенсії 1602,19 гривень).

З огляду на зазначене, у разі виключення норми, що передбачає причинний зв’язок смерті годувальника, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1), потреба в коштах для пенсійних виплат дружинам/чоловікам зазначених померлих громадян становитиме понад 174 млн грн на рік (фінансово-економічні розрахунки додаються).

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством охорони здоров’я України та Пенсійним фондом України; із зауваженнями, які   враховано – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; із зауваженнями щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано – Міністерством юстиції України; із зауваженнями, які не враховано – Міністерством фінансів України.

Згідно із пунктом 6 § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950   (із змінами), Мінсоцполітики з метою врегулювання розбіжностей проведено узгоджувальну нараду з представниками Мінфіну та Мінекономрозвитку (протокол наради додається). Проте позиція Мінфіну залишилася незмінною.

Крім того, Мін’юстом висловлено застереження: мета проекту акта не відповідає нормі статті 13 Закону у частині відповідальності держави за завдану шкоду громадянам у разі втрати годувальника, якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Мінсоцполітики дане застереження взято до відома.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю, тому його погоджено без зауважень Всеукраїнською громадською організацією інвалідів „Союз Чорнобиль України”.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить удосконалити механізм призначення вдовам/вдівцям пенсій у зв’язку з втратою годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1) та посилити соціальний захист цієї категорії осіб.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева

___ ____________ 2016 р.

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b92

  Источник:

3

18

9 комментариев к записи “Как хотят упростить получение пенсий семьям умерших ликвидаторов ЧАЭС”

 1. Кіндрат:

  Ганебна влада виявилася неспроможною навіть цей закон прийняти в 2016 році (з липня по грудень!)
  Срамота!

 2. Петро Прокопенко:

  Этот проект — из предложений ВОО «ВОВЧ» от 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.
  Убитая горем вдова (вдовец) должен в течении месяца подать документы на связь смерти супруга, имевшего при жизни связь заболеваний с УЛПА на ЧАЭС. Маразм!
  Но предложения наши и в этом вопросе были шире: почему тоже самое нельзя сделать УЛПА 2 и 3 категорий, у которых при жизни установлена была связь?

  • Віктор:

   О чём Вы говорите, какая 2 и 3 категория, даже вдовы ликвидаторов 1 категории и то не все будут получать пенсии после смерти ликвидатора. Всё правильно написал алекс, пенсии минимальщиков(а таких очень много) состоят из всяких доплат, а основная пенсия там 1800-1900грн., остальное всё доплаты, вот и разделите 1900 на 2(50%), получится меньше 1000грн. Или Вы не в курсе. Сначала надо внести изменения в пост.№1210 без всяких этих .лядских процентов и учесть 2 и 3 категории и думать в первую очередь о живых ликвидаторах, которые еле сводят концы с концами, но всё это нереально, пока всем этим бедламом будут заправлять станционщики.

 3. николай:

  чаєс 1А 2 группа суды в мою пользу но власть их не выполняет согласно ст54 \это 8 минимальный\ что в этом направлении делает власть и наш » гарант»??????

 4. алекс:

  привет всем. всех с наступающим новым годом! кму опять всех обдурило этим законопроэктом так как будут начислять пенсии по фактичным збиткам. а это для «миимальщика полная торба» . так как доплаты в процентовку минимальщика не входят и если от пенсии отнять доплаты и разделить на два то получится пенсия для вдовы меньше чем прожитковый минимум.»С ПОКРАЩЕННЯМ ВАС ЛЮБИМЫЕ ЧОРНОБЫЛЬЦЫ ОТ ЭТОЙ ВЛАСТИ»

 5. Миколі:

  Микола, друже наша влада робе все можливе, щоб наші пенсії отримували дружини, як вдови, які то будуть суми пояснив Алекс.

 6. Віктор Гайдак:

  Ще одна огидна брехня від Міністерства соціальної політики.
  Це не їх ініціатива, а наша, подана до МінСоцПолітики в червні 2016 року,
  але не в «урізаному» вигляді:

  Наш варіант «Проекту зміни до ЗУ «Про Статус …»
  вноситься
  Всеукраїнською громадською організацією
  «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля»

  Зміни до Закону України
  «Про статус і соціальний захист громадян,
  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

  1. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 16, ст. 200) такі зміни:
  • в п. 2 ч. 1 ст. 13 припис після коми «якщо його смерть пов’язана з
  Чорнобильською катастрофою» вилучити;
  • п. 5 ч. 1 ст. 20 доповнити приписом «і отримання санаторно-курортних путівок у міністерствах або відомствах, до яких належать ці (такі) поліклініки, незалежно від виду державної пенсії і місця її отримання»;
  • в ч. 2 ст. 20 у першому реченні після припису «віднесених до категорії 1,» вилучити припис «смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою»;
  • в ч. 2 ст. 20 у третьому реченні після припису «померлого громадянина,» вилучити припис «смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою»;3
  • в ч. 2 ст. 20 у четвертому реченні після припису «померлого громадянина,» вилучити припис «смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою,»;
  • в ч. 2 ст. 21 у першому реченні після припису «віднесених до категорії 2,» вилучити припис «смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою»;
  • в ч. 2 ст. 21 у другому реченні після припису «померлого громадянина,» вилучити припис «смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою,»;
  • в ч. 2 ст. 21 у третьому реченні після припису «Дружині (чоловіку) померлого громадянина,» вилучити припис «смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою,»;
  • в ч. 2 ст. 22 у першому реченні після припису «віднесених до категорії 3,» вилучити припис «смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.»;
  • в ч. 2 ст. 22 у другому реченні після припису «віднесених до категорії 3,» вилучити припис «смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,»;
  • в ч. 2 ст. 22 у третьому реченні після припису «Дружині (чоловіку) померлого громадянина,» вилучити припис «смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою,»;
  • в абзаці 1 ч. 1 ст. 48 після припису «із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» вилучити припис «та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,».
  (можливе додаткове доопрацювання – 22.05.2008 тощо)
  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

  Голова правління ВГО
  «Всеукраїнське об’єднання
  ветеранів Чорнобиля» Володимир Проскурін

  Виконавець: Віктор Гайдак (095) 683-75-16

 7. сулима:

  Законопроект не полный в нем нет детей ликвидаторов которые имеют право после смерти получать часть пенсии если ребенок является инвалидом с детства,а так же нет пункта обследоваться и лечится за счет государства.

 8. злой:

  Сколько же у Вас еще будут дети появляться? Ликвидаторы самые молодые имеют по 50 с гаком? , какие дети?

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов