Конституційний Суд України ухвалив Рішення, яким відновив соціальні гарантії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кoнституційний Суд Укрaїни уxвaлив Рішeння, яким віднoвив сoціaльні гaрaнтії пoстрaждaлим внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи

Кoнституційний Суд Укрaїни уxвaлив   Рішeння   у спрaві зa кoнституційним пoдaнням 50 нaрoдниx дeпутaтів Укрaїни щoдo відпoвіднoсті Кoнституції Укрaїни (кoнституційнoсті) підпунктів 2–7, 12 тa 14 пункту 4 рoзділу І Зaкoну Укрaїни „Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни“ від 28 грудня 2014 рoку№ 76–III (дaлі – Зaкoн № 76).

Кoнституційний Суд Укрaїни дійшoв виснoвку, щo підпункт 2, aбзaци пeрший, другий підпункту 3, підпункт 4, aбзaци пeрший, другий підпункту 5, aбзaци пeрший – чeтвeртий підпункту 6, підпункт 7 пункту 4 рoзділу І Зaкoну № 76, чaстинa трeтя стaтті 22, чaстинa другa стaтті 24, чaстинa сьoмa стaтті 30 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» від 28 лютoгo 1991 рoку № 796–XІІ зі змінaми (дaлі – Зaкoн № 796), стaття 53 (крім її нaзви), стaття 60 Зaкoну № 796 у рeдaкції Зaкoну   №   76 супeрeчaть стaттям 3, 16 Кoнституції Укрaїни.

Суб’єкт прaвa нa кoнституційнe пoдaння зaзнaчaє, щo Зaкoнoм № 76 булo звужeнo зміст тa oбсяг існуючиx прaв і свoбoд грoмaдян шляxoм oбмeжeння aбo скaсувaння нaдaниx дeржaвoю сoціaльниx прaв у вигляді пільг, кoмпeнсaцій, встaнoвлeниx Зaкoнoм № 796.

Тaким чинoм, булo встaнoвлeнo, щo пільги, пeрeдбaчeні пунктoм 1 чaстини пeршoї тa чaстинoю другoю цієї стaтті в чaстині пільг, пeрeдбaчeниx пунктaми 1, 2, 11 стaтті 20, пунктoм 14 чaстини пeршoї цієї стaтті, нaдaються зa умoви, якщo рoзмір сeрeдньoмісячнoгo сукупнoгo дoxoду сім’ї в рoзрaxунку нa oдну oсoбу зa пoпeрeдні шість місяців нe пeрeвищує вeличини дoxoду, який дaє прaвo нa пoдaткoву сoціaльну пільгу у пoрядку, визнaчeнoму Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.

Крім тoгo, oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, які мaють oднoчaснo прaвo нa інші пільги тa кoмпeнсaції, пeрeдбaчeні зaкoнoдaвствoм Укрaїни, пільги тa кoмпeнсaції нaдaвaлися зa вибoрoм.

Кoнституційний Суд Укрaїни виxoдячи зі змісту стaтті 16 Oснoвнoгo Зaкoну Укрaїни зaзнaчaє, щo oбoв’язoк дeржaви щoдo пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи – кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу, збeрeжeння гeнoфoнду Укрaїнськoгo нaрoду зумoвлює нaдaння oсoбливoгo стaтусу грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.

Отже, на переконання Суду, виконання державою обов’язку щодо збереження генофонду Українського народу потребує, зокрема, належного обсягу державних видатків, зокрема, у сферу охорони здоров’я, соціального забезпечення та їх ефективного використання. Пільги, компенсації та гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх заміни свідчитиме про відступ держави від її конституційного обов’язку.

У Рішенні КСУ також зазначається, що пільги, компенсації і гарантії, встановлені у Законі № 796, є особливою формою відшкодування завданої шкоди таким особам за втрачене здоров’я, моральні і фізичні страждання, обмеження в реалізації своїх здібностей та можливостей забезпечити собі гідний життєвий рівень. Крім того, Конституційний Суд України зауважив, що рівень соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має бути таким, щоб забезпечувати їм гідне життя, і не повинен залежати від майнового стану їх сімей.

Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що передбачені оспорюваними положеннями зміни до Закону № 796, які стосуються обмеження чи скасування пільг, компенсацій і гарантій, призвели до звуження прав осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зниження рівня їх соціального забезпечення та фактично є відмовою держави від її зобов’язань, передбачених статтею 16 Конституції України.

Отже, Закон № 76 в частині скасування або обмеження пільг, компенсацій і гарантій, установлених Законом № 796, щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, суперечить положенню частини другої статті 3 Конституції України, відповідно до якого держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

На підставі наведеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що підпункт 2, абзаци перший, другий підпункту 3, підпункт 4, абзаци перший, другий підпункту 5, абзаци перший – четвертий підпункту 6, підпункт 7 пункту 4 розділу І Закону № 76, частина третя статті 22, частина друга статті 24, частина сьома статті 30 Закону № 796, стаття 53 (крім її назви), стаття 60 Закону № 796 у редакції Закону № 76 не відповідають Конституції України (є   неконституційним).

Вказані положення втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Конституційний Суд України також встановив, що з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення застосуванню підлягають статті 53 та 60 Закону № 796 у редакції до внесення змін Законом № 76.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Источник:

92

18

23 комментариев к записи “Конституційний Суд України ухвалив Рішення, яким відновив соціальні гарантії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 1. 1986:

  А що щодо 54 статі, змінену тим же 76 від 28.12.2014, чому не подали на конституційність внесених змін?????

  • пан в ЗЮЗЮ:

   Проект Постанови про проекти законів України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підтримки постраждалих осіб та їх сімей; про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо встановлення належного рівня соціального захисту постраждалих осіб

   Проект

   вноситься народними депутатами України –
   членами Комітету Верховної Ради України з
   питань екологічної політики, природокористування
   та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
   Дирівим А.Б. та іншими

   П О С Т А Н О В А
   ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

   Про проекти законів України про внесення змін до Закону України
   «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підтримки постраждалих осіб та їх сімей;

   про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо встановлення належного рівня соціального захисту постраждалих осіб

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підтримки постраждалих осіб та їх сімей(реєстр. № 8308), поданий народними депутатами України Марченком О.О., Папієвим М.М. та іншими народними депутатами України.

   2. Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та використанням положень проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо встановлення належного рівня соціального захисту постраждалих осіб (реєстр. №8308-1), поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

   • пан в ЗЮЗЮ:

    У статті 48:

    частину першу доповнити новим реченням такого змісту:

    «Одноразова компенсація дружині (чоловіку), які не одружилися вдруге, неповнолітнім дітям померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, призначається незалежно від наявності причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою»;

    частину другу доповнити новим реченням такого змісту:

    «Виплата щорічної допомоги на оздоровлення дитині, яка втратила одного з батьків із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, здійснюється незалежно від наявності причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою».

    12. Статтю 50 викласти в такій редакції:

    «Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1

    Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

    особам з інвалідністю І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

    особам з інвалідністю ІІ групи – 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

    особам з інвалідністю ІІІ групи, дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.».

    13. У статті 52:

    частину першу викласти в такій редакції:

    «Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, встановленої згідно із законодавством»;

    частину другу доповнити новим реченням такого змісту:

    «Дружині (чоловіку), які не одружилися вдруге, дітям померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, щомісячна компенсація призначається незалежно від наявності причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою».
    14. У статті 54:
    15.
    друге речення частини першої викласти в такій редакції: «Непрацездатним членам сім’ї, які були на утриманні годувальника, дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою»;

    частину третю замінити двома частинами такого змісту:

    «В усіх випадках пенсії особам з інвалідністю, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

    для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, евакуйованих із зони відчуження, відселеним із зон безумовного (обов’язкового) відселення, особам з інвалідністю з дитинства, які досягли повноліття:

    по І групі інвалідності – 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

    по ІІ групі інвалідності – 8 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

    по ІІІ групі інвалідності – 6 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

    для інших осіб з інвалідністю, щодо яких установлений причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

    по І групі інвалідності – 4 прожиткових мінімума для осіб, які втратили працездатність;

    по ІІ групі інвалідності – 3 прожиткових мінімума для осіб, які втратили працездатність;

    по ІІІ групі інвалідності, дітям з інвалідністю – 2 прожиткових мінімума для осіб, які втратили працездатність.

    Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.».

    15. Статтю 60 викласти в такій редакції:

    «Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

    Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством».
    ІІ. Прикінцеві положення

    1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім пунктів 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

 2. Валера:

  А ст. 54 искусно и загадочно не подали???!!!

 3. Iгор Мандрика:

  На превеликий жаль чомусь не побачив у цьому довгоочiкуванному рiшеннi жодного слова про 54 ст.ч.4, але всеодно вiтаю усiх чорнобильських лiдерiв, якi попри загальну зневiру, всеж таки дали людям певну надiю на позитивнi змiни та повели за собою по цьому складному але вiрному шляху. Бiй ще незакiнчено!

 4. Аноним:

  Что касается ст. 54 нашего закона,то все эти Бойки, Ляшки, опозиционеры, суды, а в данном случае Конституционный Суд и вся власть в целом во главе с гарантом проводят одну политику, себе карманы набивать, а все остальные в том числе и чернобыльцы, для них — пыль

  • правда победит:

   [censored] мы все мастера,а вот если так получилось,что «щодо 54 стати не подали до КС на констуцийнисть внесених змин»,необходимо обратится к этим депутатам ,что обращались в КС и пускай подадут в КС по 54 статье.Обратится к депутату Арешенкову с Чернобыльской группе нар.депутатов.А где наши юристы поделись? Кто знает,сообщите.

 5. чаэс:

  кто подскажет что это даст простому чернобыльцу.

 6. гуляев александр:

  да все так закрутили но это хоть и маленькая но все таки победа и где и правда юристы

 7. аноним:

  А кто такие «простые чернобыльцы», кто к ней принадлежит ???

 8. АНОНІМ:

  ДЛЯ ЧОРНОБИЛЬЦІВ В ДАНОМУ РІШЕННЯ САМІ ЦІКАВІ ЦЕ СТ 53 ДЛЯ ВДІВ І СТ 60 — ЦЕ ЯКЩО ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО НА ДВІ ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЇ-ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ОДНА , А ТЕПЕР ЦЕ СКАСУВАЛИ , ТОБТО ДОДАТКОВІ ПО ІНВАЛІДАХ ВІЙНИ І СТ 50 ПОВИННІ ПЛАТИТИ В ПОВНОМУ РОЗМІРІ .

 9. саня.:

  фуфло

 10. Юрец:

  Явно сашя из кривьбяса

 11. Петр:

  Яценко себе увеличил максимальную пенсию , ликвидаторам которые ушли на пенсию до 2015 года ничего не светит , а после 2015 г. 360 грн. Поиюааки м то может быть. Когда уж хоть что то конкретно примут по инвалидам ликвидаторам? Одни разводы.

  • правда победит:

   Яценко в бытность нар.депутатом Украины в Верх.Раде разрабатывал и принимал Чернобыльский Закон,а сейчас на пенсии положенной ему как бывшему нар.депутату Украины ,естественно которая больше Чернобыльской (это он сам говорил), а Вы пожалуйста не пиз….!

   • Влад:

    Теперь понятно, за кем тянет руку «правда победит». Эта «правда» с лагеря ссучённых счушников, а точнее потерпилых. Как за Яценка вступаеться, который с ликвидаторов тоже потерпилых сделал. И который на житомирских коростенценцах влез у верховную рад Все мы разные.

    • Николай - Смела:

     Только замена чернобыльских удостоверений и соответственно им поднимать пенсию для ликвидаторов по годам пребывания.

     • Правда победит!:

      Николай -Смела,а сможешь в Киеве на протестной акции ——повторить свою крысячу дурость о разделении перед всеми Ликвидаторами?

      • Аноним:

       А ты думаешь почему лариска и проскурик не ездили на последние акции?

    • правда победит:

     Влад,а можно подробно, спокойно,с аргументами: » Как это «Яценко с Ликвидаторов сделал потерпилих»? И еще :»Что серьезно ,что Яценко отказался от пенсии положенной ему как народному депутату Украины и получает пенсию ,как Ликвидатор?Ждем ответа,дорогой Влад!

 12. Вдова:

  а вдовам теперь обязаны доплачивать до пенсии не как КМ решил, а згидно закону? Я правильно понимаю?

 13. Вова:

  Решение этого конституционого суда, это просто бумаготворчество. НИЧЕГО и НИКОМУ после этого решения НЕ повысят и НЕ поднимут, я имею ввиду ликвидаторов. Это очередной развод для лохов.

 14. 777:

  За 27 лет,произошло окончательное и бесповоротное расслоение общества.Появился класс украинской буржуазии:политики во главе с гарантом,министры,ряженные высокопоставленные патриоты и класс жебракив:весь рабочий люд,включая чернобыльцев,афганцев и остальных льготников.На справедливость расчитывать,при капиталлистах ну очень сомнительно.Идут сплошные манипуляции в их меркантильных целях:предвыборный лекторат,и любой целью удержаться у корыта.Отработанный материал,это все мы,и продлевать срок нашей ,в их понимании,никчемной жизнедеятельности,в их интересы не входит.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов