Міністерство соціальної політики – підсумки року: відновлення соціальної справедливості та закладка фундаментальних соціальних засад на майбутнє

VFL.RU - вaш фoтoxoстинг

Гoртaючи кaлeндaр нaпружeниx днів сoціaльнoї сфeри Укрaїни рoку, щo минaє, мoжнa зaзнaчити, щo Міністeрствo сoціaльнoї пoлітики пoчaлo спрaвжню зaбудoву стійкиx підвaлин нa мaйбутнє. Пoчинaються рeaльні зміни в систeмі сoціaльнoгo зaxисту, спрямoвaні нa встaнoвлeння сoціaльнoї спрaвeдливoсті. І oснoви циx змін зaклaдeні в бюджeт нa 2017 рік.

  A зaкoни, щo нeoбxідні для втілeння бюджeту в нaступнoму рoці, мoжнa впeвнeнo нaзвaти рeфoрмaтoрськими. Aджe вoни дoзвoляють вдвічі підвищити рoзмір мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, підвищити зaрплaти вчитeлям, мeдикaм, прaцівникaм нeбюджeтнoї сфeри. Й усe цe рaзoм мaє збільшити нaдxoджeння дo Пeнсійнoгo фoнду тa дaти мoжливість рoзпoчaти пeнсійну рeфoрму.

Дo oчeвидниx якісниx змін 2016 рoку мoжнa віднeсти, пo-пeршe, підписaння Гeнeрaльнoї тристoрoнньoї угoди 23 сeрпня 2016 рoку.

Нoвa Гeнeрaльнa угoдa пeрeдбaчaє рeгулювaння oснoвниx принципів і нoрм рeaлізaції сoціaльнo-eкoнoмічнoї пoлітики і трудoвиx віднoсин в Укрaїні нa 2016   –   2017 рoки між всeукрaїнськими oб’єднaннями oргaнізaцій рoбoтoдaвців в oсoбі Спільнoгo прeдстaвницькoгo oргaну стoрoни рoбoтoдaвців, всeукрaїнськими oб’єднaннями прoфeсійниx спілoк в oсoбі Спільнoгo прeдстaвницькoгo oргaну рeпрeзeнтaтивниx всeукрaїнськиx oб’єднaнь прoфспілoк нa нaціoнaльнoму рівні тa Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни в oсoбі Міністeрствa сoцпoлітики.

Угoдoю, зoкрeмa, рeгулюються питaння підвищeння кoнкурeнтoздaтнoсті нaціoнaльнoгo вирoбникa, oплaти прaці, умoв oxoрoни прaці тa сoціaльнoгo діaлoгу.

 

Пo-другe, зaбeзпeчeнo підвищeння дeржaвниx сoціaльниx стaндaртів.

З мeтoю пoeтaпнoгo знижeння в Укрaїні мaсштaбу біднoсті, сoціaльнoгo відчужeння тa зaпрoвaджeння нoвиx мexaнізмів її зaпoбігaння у бeрeзні 2016 рoку Урядoм прийнятo Стрaтeгію пoдoлaння біднoсті нa пeріoд дo 2020 рoку. Для віднoвлeння купівeльнoї спрoмoжнoсті нaсeлeння прoтягoм 2016 рoку зaбeзпeчeнo пoeтaпнe підвищeння прoжиткoвoгo мінімуму, який є бaзoвим дeржaвним сoціaльним стaндaртoм тa oснoвoю для визнaчeння рoзмірів дeржaвниx сoціaльниx гaрaнтій. У цілoму рoзміри прoжиткoвoгo мінімуму зa 2016 рік (грудeнь 2016 рoку у пoрівнянні з груднeм 2015 рoку) підвищeнo нa 16,1 %. Індeкс спoживчиx цін зa 11 місяців 2016 рoку склaв 111,4 %.

Підвищeння прoжиткoвoгo мінімуму стaлo підстaвoю для прoвeдeння пeрeрaxунку пeнсійниx виплaт.

Із зaгaльнoї чисeльнoсті пeнсіoнeрів (12 млн) пeнсії підвищeнo 8,3 млн пeнсіoнeрів, aбo 83% від пeрeрaxoвaниx.

Зaбeзпeчeнo зрoстaння сeрeдньoмісячнoї зaрoбітнoї плaти, якa зa січeнь-жoвтeнь 2016 рoку стaнoвилa 5   034   гривні, щo нa 23,9% більшe пoрівнянo з відпoвідним пeріoдoм 2015 рoку. Впeршe зa 3 рoки зрoслa рeaльнa зaрoбітнa плaтa, зрoстaння зa січeнь-жoвтeнь 2016 рoку склaлo 8,8%.

Крім тoгo, Урядoм прийнятo рішeння, a ВР підтримaнo підвищeння мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти висoкими тeмпaми. Дeржaвним бюджeтoм встaнoвлeнo, щo з січня 2017 рoку її рoзмір стaнoвитимe 3   200 гривeнь. При цьoму пoсaдoвий oклaд прaцівникa І   тaрифнoгo рoзряду Єдинoї тaрифнoї сітки (ЄТС) передбачається підвищити до 1600 грн, що майже на 44% більше порівняно з січнем 2016 року. Уперше за роки незалежності мінімальна заробітна плата (3200 гривень) дорівнюватиме розміру фактичного прожиткового мінімуму.

По-третє, посилено соціальний захист працюючих громадян.

Урядом розроблено та 06.12.2016 Верховною Радою прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, який передбачає:

— запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати з урахуванням міжнародних норм;

— встановлення мінімального посадового окладу (тарифної ставки) у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

— відмову від застосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, зокрема, при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо;

— передачу повноважень із здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати праці органам місцевого самоврядування з метою зменшення масштабів незареєстрованої зайнятості та виплати заробітних плат „в конвертах”;

— відновлення перерахунку страхових виплат потерпілим на виробництві.

 

По-четверте, забезпечено адресну соціальну підтримку населення.

Урядом прийнято низку рішень щодо посилення адресності надання житлових субсидій та стимулювання отримувачів до економного використання енергоресурсів, зокрема запроваджено:

— автоматичне призначення житлової субсидії на наступний термін, без звернення громадян;

— механізм економного споживання населенням енергоресурсів (оптимізовано норму газу з урахуванням рівня фактичного його споживання в опалювальному періоді 2015/2016 років);

— справедливий підхід до визначення доходів громадян, які враховуються при призначенні субсидії у сукупному доході, зокрема не враховуються страхові виплати потерпілому на виробництві.

На сьогодні за новим порядком призначення житлових субсидій до органів соціального захисту населення звернулося понад 6,8   млн сімей.

Запроваджено механізм цільової грошової компенсації для придбання житла сім’ями загиблих учасників антитерористичної операції та інвалідами з числа учасників АТО.

Це дає можливість самостійно обирати найбільш прийнятне житло та купувати його за рахунок коштів грошової компенсації, наданої Урядом   (постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р.   № 719).

Також вдалося вирішити проблему осучаснення регресних виплат шахтарям, котрі отримали на виробництві інвалідність.

 

По-п’яте, запроваджено нову модель надання послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення, що організована за єдиними стандартами.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 №   578-р „Про реалізацію на території мм. Дніпра, Києва, Львова, Одеси та Харкова пілотних проектів щодо створення центрів надання соціальних послуг у форматі „Прозорий офіс” Мінсоцполітики спільно з територіальними громадами вказаних міст розпочато роботу щодо впровадження пілотних проектів, зокрема здійснюється підготовка приміщень для утворення „Прозорого офісу”.

У січні 2017 року такі два нові офіси вже відкриватимуться у Харкові.

У результаті входитиме в дію нова модель надання послуг на якісно новому рівні — без черг; впроваджуватимуться нові інформаційні системи та технологія безпаперової роботи. У подальшому позитивний досвід роботи фронт-офісів з обслуговування населення буде розповсюджено в інших містах та сільських територіальних громадах.

Для покращення якості обслуговування громадян органами Пенсійного фонду Урядом затверджена Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, одним із основних завдань якої є упровадження новітніх технологій адміністрування пенсійної системи, єдиних стандартів обслуговування громадян за принципом „єдиного вікна” у фронт-офісах з подальшою обробкою пенсійної документації у бек-офісах тощо.

У 2016 році розпочато впровадження електронних пенсійних справ, що дало змогу особі подавати заяву на призначення пенсії не залежно від місця реєстрації.

 

По-шосте,   з метою врегулювання питання забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які є внутрішньо переміщеними,   створено та запроваджено Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб.

Для більш ефективної системи підтримки внутрішньо переміщених осіб Урядом 08.06.2016 прийнято постанову № 365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

источник

Читайте также:
Уряд хоче скасувати «пенсійний вік»
«Наша ідея полягає в тому, щоб зробити диференційованим час виходу не пенсію. Кожен майбутній пенсіонер сам для себе визначить його, в залежності від того, як платив внески»,-міністр соцполітики Андрій Рева
За словами Реви, у 2025 році за підрахунками отримати пенсію за віком зможе лише мізерна частина населення. Це 10% жінок та 8% чоловіків.
источник

У МІНСОЦПОЛІТИКИ СКАЗАЛИ, НАСКІЛЬКИ ЗРОСТЕ МІНІМАЛЬНА ПЕНСІЯ У 2017 РОЦІ

У грудні 2017 року пенсія збільшиться на 126 грн порівняно з початком року

З грудня 2017 року мінімальна пенсія зросте на 10,1% – до 1373 грн. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє   УНІАН   з посиланням на один з українських телеканалів.

«Мінімальна пенсія з грудня 2017 року зросте на 10,1% – до 1373 гривень, тоді як з грудня цього року вона становить 1247 грн», – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що   пенсійна реформа має полягати не в підвищенні віку, а в переході до   трирівневого страхування.

источник

4

54

22 комментариев к записи “Міністерство соціальної політики – підсумки року: відновлення соціальної справедливості та закладка фундаментальних соціальних засад на майбутнє”

 1. алекс:

  Запроваджено механізм цільової грошової компенсації для придбання житла сім’ями загиблих учасників антитерористичної операції та інвалідами з числа учасників АТО.

  Це дає можливість самостійно обирати найбільш прийнятне житло та купувати його за рахунок коштів грошової компенсації, наданої Урядом (постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719). а ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ что уже все получили жилье? или они ростом не вышли?

 2. анатолий:

  I господа, давайте помнить , что мы уже в этой стране умерли и нам уже ничего не нужно. Мы трупы.

  • секте свидетелей майдауна:

   тогда,это и совсем не страна,а концлагерь….,все правильно,а какааая была страаана,нооо продали,сдали- неучи рагульские с хуторскими, майдауны…

 3. Федор.86г.:

  Атошники защищают интересы правящай Хунты,вот им преференции,а нас слили в канализацию,я стою на жилье уже 23года,а сейчас окончательно понял что не когда его не получу,нас уже нет и нет наших проблем мы для них трупы.Но виноваты мы сами потому что мы заражены диванным вирусом и не можем оторвать свои задницы от диванов,думайте господа, думайте?????.

 4. секте свидетелей майдауна:

  Думайте,думайте,майдауны !!! Киев и область,корыстень,Лубны во главе с виноградовым,черкасы,во главе с попом-гапоном,чернигов,винница,галичина, и всех поддерживающих гос.переворот, с вторжением евроокупантов,думайте,думайте и онижедеток своих, не забудьте захватить!!! Идиоты!!! НЕТ ВАМ ПРОЩЕНЬЯ ЗА СТРАНУ!!!

  • SOS:

   Якщо ти такий [censored] то що з тобою говорити.
   бот ти з похмілля і сайт ваш Ботовской, тільки і виживає на нсколькіх ботах Мудаки

   • секте свидетелей майдауна:

    sosi,пора вже очнутися після майданівського шабашу і відмічання «перемоги».А ваш ,який сайт ???! ніякого нема,бо майдауни(продажники України та вбивці українського народу) нікому ВЖЕ не цікаві,навіть вашій вимайданій «владі»… Здоров»я,розуму і протрезвіння? тобі не шановний SOSi

 5. Кіндрат:

  Прочитав цю сторінку. «Шалену» роботу зробило Мінсоцполітики.
  До біса така «шалена» робота якщо для чорнобильців нічого не зроблено. Цей рік був тестом для влади.
  Оцінку владі ми повинні дати на найближчих виборах.

  • секте свидетелей майдауна:

   Кіндрат,а на кого міняти ?! Ні, перевибори треба однозначно! Всеодно буде назначенець,а не народний…

   • Кіндрат:

    Я є прихильником того, що міняти треба до тих пір поки не оберемо хоча б приблизно нормальних. Які крім особистої кишені хоч інколи будуть думати про країну і народ. Впевнений, що такі є. Але їх мало.
    А дострокові вибори були потрібні ще вчора. Нічого, кожен день наближає країну до чергових виборів. І від цього у влади псується настрій.

    • секте свидетелей майдауна:

     Так і я проте… А,щоб був приблизно нормальний,державний,народний,ТРЕБА курс міняти,з європейського(які неучі майдануті наскакали),на українький,без зміни курсу НІЧОГО НЕ БУДЕ…

     • Кіндрат:

      Поки ЦІ при владі курс не зміниться, і війна не закінчиться. Бо дуже добре прикриватися «європейським» вибором і війною. Для зміни не тільки курсу, а і вцілому країни, потрібні НОВІ люди.
      ЦІ не спроможні. Це вже зрозуміло.
      Тому тільки вибори!

 6. Михаил:

  Мы всегда и во всем должны давать оценку как власти, так и своим «керманычам». Власть,не в пример всем попередникам, сделала уже почти все, чтобы ободрать нас во всем и привести к преждевременному вымиранию — ведь это наиболее эффективный путь к экономии пенсионного фонда.Чем нас меньше — тем меньше надо тратить денег, предоставлять льгот. Хотя какие льготы остались? Кто из чернобыльцев получил квартиру, машину? Дурят нас во всем, мы — то поверили, а не дай Бог еще беда случится — кто им еще поверит? Кто пойдет спасать страну и Европу? Ведь у них раньше хоть были для нас слова, которыми они нас убаюкивали. А в этом году у президента не нашлось для нас даже слов на «отмечании» дня ликвидатора 14.12.2016г. Молча положил цветы и удалился.По нему равнялись и остальные. Так же было и в Святошино на Чернобыльской улице. Так же будут поступать и с АТОшниками ,давая понять, что это тоже использованный материал..
  Ну а что же наши «керманычи»? Молчат и благоденствуют. И если власти от нас далеко и достать их можем только массовыми акциями — то эти «защитники» рядом и мы их терпим, переизбираем. Может хватит терпеть?

 7. СЛАВА ПРИВАТ БАНКУ И МНОГИЕ ЛЕТА ЛПА!:

  СЛАВА ГАРАНТУ, КАБМИНУ И РАДЕ ОНИ НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ А НЕ МЫ-ЛПА.

 8. срочник:

  все познается в сранении,почему то власть сравнивает с 15 годом, а не с 13, где оччень критиковали злочынну владу, Но добраться до показателей злочынной влады, теперешняя власть смогла только по уровню корупции, по соцстандартам, мы уже в Африке,(но там нет зимы)

 9. Аноним:

  кіндрад. ти впевнений що вибори відбудуться. цим кнопкодавам вибори не потрібні.

 10. Валера:

  Следующие уже давно грызуться за корыто!

 11. Кіндрат:

  До президенських виборів 29 місяців. Ми вже 30 років чекаємо «покращення». Почекаємо і 29 місяців. Це плата за 54% у першому турі.

 12. секте свидетелей майдауна:

  а шо порох,аж 54% ??? Жах !!! Та не вже,в моїй країні стільки ідіотів ??? Залишається надіятись,що так рахували…

 13. Чорнобылець:

  Гортаючи календар напружених днів, згортаючи чорнобильські програми.

  Гортаючи календар
  Ми теж гортали календар
  Чекали — допоможуть в квітні
  Тридцятий рік ЧАЕС настав
  Ми ветерани сиві, літні
  Ми теж гортали календар
  Чекали, допоможуть в грудні
  Ось вже і грудень наш настав
  Невже пошани ми не гідні!?
  Не тої шани, як завжди
  Стають два рази на коліно
  Давно ми з вами вже діди
  А нас розводять як дитину!
  Ми теж гортали календар
  Ось — ось закінчиться тридцятий
  Там буде інший юбіляр
  Про нас вже будуть всі мовчати
  Чорнобильський минає рік
  Ми — перегорнута сторінка
  Єдине надбання — наш вік
  Та хліба зсохнута коринка!
  Мабуть забудуть подвиг наш
  У рік сімнадцятий назавжди
  Побачим тільки репортаж
  Як на коліно стануть дважди!

 14. сулима:

  Уничтожается государственность, чтобы была сильная страна и не было нищего народа требуется только одно неуклонно выполнять Конституцию Украины,а все постановления антиконституционные считать преступлением против собственного народа.86

 15. злой:

  Секта свидетелей, какой ты молодец, полностью тебя поддерживаю. Намайданили, уничтожают нас, привели фашистов и воров.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов