Наказ Мінсоцполітики України від 26.07.17 р. № 1211 «Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні

МІНІСТEРСТВO СOЦІAЛЬНOЇ ПOЛІТИКИ УКРAЇНИ

НAКAЗ

26.07.2017       м. Київ       N 1211

Зaрeєстрoвaнo в Міністeрстві юстиції Укрaїни
17 сeрпня 2017 р. зa N 1020/30888

Прo зaтвeрджeння Пoрядку відшкoдувaння грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, витрaт нa лікувaння у зaклaдax oxoрoни здoрoв’я нa тeритoрії Укрaїни, придбaння ліків, щo відсутні в тaкиx зaклaдax, вирoбів мeдичнoгo признaчeння, прoтeзів, крім зубнoгo прoтeзувaння дoрoгoцінними мeтaлaми тa мeтaлoкeрaмікoю

Відпoвіднo дo підпункту 8 пункту 6 Пoрядку викoристaння кoштів, пeрeдбaчeниx у дeржaвнoму бюджeті нa фінaнсoву підтримку грoмaдськиx oб’єднaнь інвaлідів тa вeтeрaнів, зaxoди з відвідувaння військoвиx пoxoвaнь і військoвиx пaм’ятників тa з відзнaчeння Дня пaм’яті тa примирeння, Дня пeрeмoги нaд нaцизмoм у Другій світoвій війні, зaтвeрджeнoгo пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 07 бeрeзня 2012 рoку N 176 (зі змінaми), тa пункту 8 Пoлoжeння прo Міністeрствo сoціaльнoї пoлітики Укрaїни, зaтвeрджeнoгo пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 17 чeрвня 2015 рoку N 423 (зі змінaми),

 

НAКAЗУЮ:

1. Зaтвeрдити Пoрядoк відшкoдувaння грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, витрaт нa лікувaння у зaклaдax oxoрoни здoрoв’я нa тeритoрії Укрaїни, придбaння ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, що додається.

2. Департаменту соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (Дейнезі О. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 29 травня 2012 року N 319 «Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 909/21221.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра    О. Крентовська

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України    О. Данилюк

Президент ВГОІ
«Союз Чорнобиль України»    В. Войтов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
26 липня 2017 року N 1211

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 серпня 2017 р. за N 1020/30888

ПОРЯДОК
відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

1. Цим Порядком визначено механізм використання коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» (далі — бюджетна програма), для відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — постраждалі громадяни), витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів (далі — Фонд), одержувачами бюджетних коштів — всеукраїнські громадські об’єднання осіб з інвалідністю, статутна діяльність яких спрямовується на соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — громадські об’єднання).

3. Розподіл бюджетних коштів між громадськими об’єднаннями здійснюється Фондом за погодженням з Мінсоцполітики у межах бюджетних призначень на підставі рішення утвореної Фондом робочої групи за участю представників громадських об’єднань (далі — робоча група), з урахуванням звернень до них постраждалих громадян щодо необхідності відшкодування витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою (далі — відшкодування витрат на лікування). Склад і повноваження робочої групи затверджує Фонд за погодженням з Мінсоцполітики, до її складу включаються також представники заінтересованих структурних підрозділів Мінсоцполітики.

4. Постраждалий громадянин особисто або через законного представника чи уповноважену особу, батьки (законний представник чи уповноважена ними особа) дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — потерпіла дитина), подають громадським об’єднанням або їхнім місцевим (обласним) осередкам заяву для відшкодування витрат на лікування, до якої додаються:

копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті);

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

консультаційний висновок спеціаліста (форма первинної облікової документації N 028/о «Консультаційний висновок спеціаліста», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974);

документи, що підтверджують оплату витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою;

рецепти лікарів (або їхні копії) на придбання ліків оформлені відповідно до вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року N 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 782/11062 (у разі відсутності в закладі охорони здоров’я);

виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма N 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974);

оригінали розрахункових документів, що підтверджують відповідні витрати за рахунок хворого.

Постраждалі громадяни мають право звертатися із заявами для отримання відшкодування витрат на лікування протягом року після закінчення стаціонарного лікування.

5. Громадські об’єднання у десятиденний строк подають до Фонду отриману заяву постраждалого громадянина (законного представника чи уповноваженої особи) або батьків (законного представника чи уповноваженої ними особи) потерпілої дитини разом із пакетом документів, наведених у пункті 4 цього Порядку, для розгляду та прийняття відповідного рішення робочою групою.

Подані документи розглядаються робочою групою протягом 10 календарних днів з дня їх надходження від громадських об’єднань.

6. Рішення робочої групи оформлюється протоколом.

Протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про відшкодування витрат на лікування робоча група надсилає копію протоколу громадському об’єднанню.

7. Громадське об’єднання протягом 2 робочих днів з дня отримання копії протоколу повідомляє про прийняте робочою групою рішення заявника чи уповноважену ним особу.

8. Фонд протягом 7 робочих днів після засідання робочої групи подає заявку про потребу в коштах на відшкодування витрат на лікування до Мінсоцполітики.

9. Мінсоцполітики після надходження зазначеної у пункті 8 цього Порядку заявки перераховує відповідні кошти Фонду.

Фонд протягом 2 робочих днів після надходження коштів від Мінсоцполітики перераховує такі кошти на рахунки громадських об’єднань.

10. Громадським об’єднанням відшкодування витрат на лікування здійснюється шляхом перерахування коштів постраждалому громадянину (законному представнику чи уповноваженій особі) або батькам (законному представнику чи уповноваженій ними особі) потерпілої дитини на його/їхній особовий рахунок, відкритий у банківських установах, протягом трьох робочих днів з дня надходження коштів від Фонду.

11. Сума відшкодування витрат на лікування не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 01 січня року, в якому робочою групою прийнято рішення про відшкодування витрат на лікування.

12. Операції, пов’язані з перерахуванням і використанням бюджетних коштів, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Громадське об’єднання щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Фонду звіт про використання бюджетних коштів для його узагальнення та подання Мінсоцполітики щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

14. Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
соціального захисту постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи    О. Дейнега

Источник:

3

39

10 комментариев к записи “Наказ Мінсоцполітики України від 26.07.17 р. № 1211 «Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні”

 1. срочник:

  ето пипец таварищи, министерство-фонду, фонд-громадськой организации, громадська организация уполномоченому челаавеку, зачем столько посредников???каждое перечисление забирает проценты банку,каждая организация вынуждена оставить себе % для содержания бухгатера, и соответсвенно начальника,.. Что за схемщики разрабатывали етот наказ?

 2. Аноним:

  твари

 3. Владимир.:

  Порошенко сказал, будем жить по новому. Вот и зажили.

 4. Аноним:

  (всеукраїнські громадські об’єднання осіб з інвалідністю, статутна діяльність яких спрямовується на соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — громадські об’єднання) А это, что за банда.

 5. алекс:

  теперь что бы обратится в обласную счу надо быть ее членом и платить взносы.иначе ты не Чернобылец.а в счу до шкурников нормальный Чернобылец не пойдет.Делайте выводы кто будет опять обслуживаться в этой кормушке.

 6. Мариуполь:

  Что за чушь? Почему я такой же участник ЛПА как и член какого-нибудь об’еднання по этому приказу должен искать соответствующее громадське об’еднання? А вдруг, когда я найду это громадське об’еднання, а оно в это время отсутствует по месту регистрации. Мне, что инвалиду дежурить возле входной двери громадського об’еднання?
  А почему нет так, чтобы бы сразу с теми же документами, что в 4-ом пункте обратиться сразу в Фонд соціального захисту інвалідів.
  Поясните Ольга Дейнего или кто-нибудь из тех кто подписал: зачем вы придумали это мытарство с громадським об’еднанням?

 7. Соломон Киокомитцу:

  Алекс,Вы как всегда правы,но как быть тем, кто уже в ОПГ???

 8. УС- 605 чаэс,1986г.:

  Всю эту чушь Дейнега придумала для того,чтобы люди плюнули на эту демократию.Таковой ВЕДЬМЫ,с ее правелами ,не читал даже в сказках.Желаю ей оставшуюся жизнь ходить на горшок баз дна,для упрощения процедуры,а Войтов пусть таскает эту парашу.

 9. Соломон Киокомитцу:

  Придумано непогано.Багато хто покинув ОПГ я просто зараз нехочу оприлюднювати цих вільних козаків але захотіли їх знову загнати в стійло де краще керувати адже якщо не будеш дзявкати як всі-не дадуть пайку і внески мусиш платити по 12о гривень в рік бо не дадуть потім із сцени гвоздичку.А якщо по-серйозному- то це чергова грошова лазейка для керівників спілок тільки і всього.А все це як я собі міркую чуже не могло придумати-це тільки з подання наших «розумників» та Ольга впорола таку байду…

 10. сулима:

  Возвращают, что невозможно вернуть. Умно.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов