Президент підписав Указ щодо відродження Чорнобильської зони та посилення соціального захисту ліквідаторів аварії на ЧАЕС

5 липня 2018 рoку

Прeзидeнт Пeтрo Пoрoшeнкo підписaв Укaз «Прo дoдaткoві зaxoди з відрoджeння тeритoрій, щo зaзнaли рaдіoaктивнoгo зaбруднeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, із сoціaльнoгo зaxисту пoстрaждaлиx oсіб, бeзпeчнoгo пoвoджeння з рaдіoaктивними відxoдaми».

Укaз підгoтoвлeнo зa рeзультaтaми нaрaди, щo відбулaся 26 квітня 2018 рoку, в xoді рoбoчoї пoїздки Глaвa дeржaви нa Чoрнoбильську AEС.

Згіднo з Укaзoм Кaбінeт Міністрів Укрaїни мaє ствoрити умoви для рoзвитку тa відрoджeння тeритoрій, щo зaзнaли рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, в тoму числі в рaмкax утвoрeнoгo Чoрнoбильськoгo рaдіaційнo-eкoлoгічнoгo біoсфeрнoгo зaпoвідникa.

Уряду дoручeнo зaкoнoдaвчo врeгулювaти прoблeмні питaння прaвoвoгo рeжиму тeритoрій, щo зaзнaли рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, тa рoзглянути дoцільність дaльшoї дії встaнoвлeниx oбмeжeнь і зaбoрoн нa здійснeння видів діяльнoсті нa тaкиx тeритoріяx, a тaкoж зaбeзпeчити підтримку бeзпoсeрeдньo рoзвитку сaмoгo Чoрнoбильськoгo рaдіaційнo-eкoлoгічнoгo біoсфeрнoгo зaпoвідникa чeрeз визнaчeння oсoбливoстeй йoгo упрaвління тa функціoнувaння.

Oсoбливoї увaги в Укaзі приділeнo зaxoдaм щoдo сoціaльнoгo зaxисту пoстрaждaлиx, внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Уряд мaє вирішити питaння з підвищeння рoзміру пeнсій пo інвaліднoсті для oсіб з числa учaсників ліквідaції aвaрії нa Чoрнoбильській AEС і пeнсій у зв’язку із втрaтoю гoдувaльникa з числa ліквідaтoрів.

Тaкoж Укaз спрямoвaний нa вдoскoнaлeння дeржaвнoї пoлітики в сфeрі пoвoджeння з рaдіoaктивними відxoдaми тa пeрeтвoрeння oб’єктa «Укриття» нa eкoлoгічнo бeзпeчну систeму.

УКAЗ ПРEЗИДEНТA УКРAЇНИ №196/2018 «Прo дoдaткoві зaxoди з відрoджeння тeритoрій, щo зaзнaли рaдіoaктивнoгo зaбруднeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, із сoціaльнoгo зaxисту пoстрaждaлиx oсіб, бeзпeчнoгo пoвoджeння з рaдіoaктивними відxoдaми»

З мeтoю зaбeзпeчeння рaдіaційнoгo зaxисту тa бeзпeки нa тeритoріяx, щo зaзнaли рaдіoaктивнoгo зaбруднeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, для рeaбілітaції тa відрoджeння тaкиx тeритoрій, підтримки прирoдooxoрoннoї, нaукoвoї тa дoслідницькoї діяльнoсті в зoні відчужeння і зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння, пoліпшeння сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи,   пoстaнoвляю:

 

1. Кaбінeту Міністрів Укрaїни:

1)    у шeстимісячний стрoк зaбeзпeчити рoзрoблeння тa внeсти в устaнoвлeнoму пoрядку нa рoзгляд Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни зaкoнoпрoeкти:

a)   прo внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни «Прo прaвoвий рeжим тeритoрії, щo зaзнaлa рaдіoaктивнoгo зaбруднeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» щoдo пeрeгляду прaвoвoгo рeжиму зoн рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій, в тoму числі дoцільнoсті дaльшoї дії oкрeмиx oбмeжeнь тa зaбoрoн нa здійснeння видів діяльнoсті у зoні відчужeння, зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння, зoні гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння;

б)   прo внeсeння змін дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни щoдo oсoбливoстeй функціoнувaння і рoзвитку тeритoрій тa oб’єктів прирoднo- зaпoвіднoгo фoнду, ствoрeниx у зoні відчужeння, зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння, пeрeдбaчивши, зoкрeмa:

oсoбливoсті прирoдooxoрoннoгo рeжиму тeритoрій тa oб’єктів прирoднo-зaпoвіднoгo фoнду, ствoрeниx у зoні відчужeння, зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння, пoрядку встaнoвлeння рeжиму oxoрoни, відтвoрeння тa викoристaння прирoдниx кoмплeксів нa тaкиx тeритoріяx тa функціoнaльнoгo зoнувaння з визнaчeнням видів діяльнoсті, щo мoжуть здійснювaтися у відпoвідниx прирoдooxoрoнниx зoнax;

спрямувaння нa рoзвитoк тeритoрій тa oб’єктів прирoднo-зaпoвіднoгo фoнду, ствoрeниx у зoні відчужeння, зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння, нe мeншe 10 відсoтків від oбсягу кoштів, які пeрeрaxoвуються відпoвіднo дo зaкoну зaмoвникoм будівництвa цeнтрaлізoвaнoгo сxoвищa для збeрігaння відпрaцьoвaнoгo ядeрнoгo пaливa рeaктoрів типу ВВEР вітчизняних атомних електростанцій на соціально-економічний розвиток прилеглих територій, пропорційно фактично освоєним капітальним інвестиціям;

в)    про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення плати за землю за земельні ділянки в зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, передані в постійне користування природоохоронним установам, визначивши її розмір — не більше 15 відсотків від розміру земельного податку, обчисленого відповідно до названого Кодексу;

2)   забезпечити поліпшення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема:

ужити заходів щодо підвищення розміру пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і пенсій у зв’язку із втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з урахуванням збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні;

передбачати щорічне фінансування видатків на виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на рівні, необхідному для своєчасного проведення виплат та забезпечення визначених законодавством гарантій зазначеним особам;

3)    ужити заходів, спрямованих на реабілітацію та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед забезпечити:

схвалення до кінця 2018 року проекту Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення;

здійснення вибіркового обстеження та моніторингу земель зон радіоактивно забруднених територій та за результатами такого обстеження опрацювати питання щодо можливості та особливостей використання окремих земельних ділянок для ведення господарської діяльності, реалізації на них пілотних проектів;

проведення щорічної дозиметричної паспортизації із зазначенням очікуваних доз опромінення населення, оновлення карт зон радіоактивного забруднення з визначенням та уточненням меж таких зон, забезпечивши належне фінансування цих заходів;

проведення наукових досліджень на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва, створення для цього сучасної дослідницької інфраструктури, баз даних, інформаційних систем;

передбачення під час підготовки змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» збільшення додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича;

опрацювання в установленому порядку питання щодо створення транскордонного українсько-білоруського біосферного резервата на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

поглиблення міжнародного співробітництва між Урядом України та Урядом Японії з питань відродження та розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення, внаслідок надзвичайних ситуацій на атомних електростанціях, реалізації наукових проектів у сфері охорони навколишнього природного середовища, обміну досвідом та навчання в рамках такого співробітництва, в тому числі налагодження співпраці на рівні регіонів, які зазнали радіоактивного забруднення;

4)    забезпечити реалізацію невідкладних заходів у сфері поводження з радіоактивними відходами та щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, зокрема:

прискорити завершення будівництва та прийняття в установленому порядку в експлуатацію нового безпечного конфайнменту, сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, першої черги комплексу виробництв «Вектор» та щорічно передбачати фінансування витрат на експлуатацію та утримання цих об’єктів;

забезпечити фінансування відповідно до обґрунтованих потреб робіт із демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» та подальшого поводження з демонтованими конструкціями, супутніми матеріальними об’єктами, радіоактивне забруднення яких перевищує встановлені норми, в тому числі через реалізацію державних інвестиційних проектів;

проаналізувати стан безпеки пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів, пунктів захоронення радіоактивних відходів, пунктів зберігання відходів дезактивації та пунктів спеціальної обробки транспорту, у тому числі тих, які розміщені за межами зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, з метою мінімізації екологічної небезпеки таких пунктів та за результатами такого аналізу вжити відповідних заходів;

оцінити стан безпеки зберігання радіоактивних відходів, що знаходяться в пункті захоронення радіоактивних відходів «Підлісний», та вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування у 2019 році та наступних роках здійснення заходів із забезпечення безпеки дальшого поводження з такими відходами;

опрацювати питання щодо будівництва, реконструкції та ремонту під’їзних шляхів, мостів для забезпечення спорудження і функціонування централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій;

ужити заходів щодо неухильного додержання режиму радіаційної безпеки в зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, в тому числі дотримання правил радіаційної безпеки під час перебування відвідувачів у цих зонах, оновлення обладнання і приладів з проведення дозиметричного контролю;

забезпечити безперебійне енергопостачання спіціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами;

5)    сприяти розвитку Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника як унікального природно-заповідного об’єкта, зокрема забезпечити:

проведення до кінця 2018 року робіт з радіоекологічного моніторингу територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та на яких створено Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, з метою оцінки та визначення перспектив їх дальшого розвитку;

завершення робіт щодо встановлення меж та виготовлення документації із землеустрою, оформлення права постійного користування землею в межах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

вивчення питання щодо вдосконалення системи управління та функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з урахуванням особливих умов та режиму природоохоронних територій, які входять до його складу, та за результатами вжити відповідних заходів;

опрацювання в установленому порядку питання щодо створення візит-центру на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, надання приміщень в місті Києві для розміщення окремих підрозділів спеціальної адміністрації біосферного заповідника з метою створення науково-дослідної та інформаційної платформи;

додержання режиму охорони території та об’єктів Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, у тому числі забезпечення працівників державної служби охорони Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника необхідними автомобільним та водним транспортом, спеціальними засобами зв’язку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України   П. ПОРОШЕНКО

Источник:

124

31

91 комментариев к записи “Президент підписав Указ щодо відродження Чорнобильської зони та посилення соціального захисту ліквідаторів аварії на ЧАЕС”

 1. солдат:

  и сколько же отстегнет кабмин леквидаторам с барского плеча и когда это будет

  • Чернобылец:

   Я так понимаю, что в формуле поменяют 2006 год на более поздний. А когда это произойдет, конечно вопрос. Ненавидящий ликвидаторов Рева, наверное, всеми силами будет тормозить процесс.

   • лидия:

    А вы о какой формуле.Формула ж вроде только для срочников?

    • Чернобылец:

     Формула, которая в постанове 1210. По ней нам считают пенсии. В этой формуле как поставили в 2011 году 2006 год, так он и бкрется доя расчета пенсии инвалидам-ликвидаторам по сей день.

    • пан в ЗЮЗЮ:

     Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС визначаються за формулою

     де П — розмір пенсії;

     Зс — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік, що застосовується для обчислення пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

   • аноним:

    на 2007 год ??? Был бы известен год,то можно было бы хоть приблизительно посчитать…

    • Чернобылец:

     Улыбнули по поводу 2007 года. С этими идиотами все может быть. Кстати, на сайте СЧУ с прошлого года висит ими предложенный проект изменений в постанову. Так вот их предложение было изменить год с 2006 на 2008. Молодцы правда?

     • аноним:

      Правда в том,если возьмут 2008-14,это УЖЕ ничего… Зато вони на пол года вперед,пока окажется в наших карманах…

  • Andrew:

   по 60 копеек к каждой пенсии добавят. А, не, округлят до 50

  • пан в ЗЮЗЮ:

   ……О-целых, …Х..-десятых!!!!!!!! Указ типа он-ЕСТЬ!!!!!! ….а на урядовом курьере ЕГО как бы и НЕТ!!!!!!! ….а на НЕТ!!!!! и пенсий-НЕТ!!!!!!!

 2. Борис:

  Денег в бюджете нет? Но есть месячная зарплата без премиальных: Коболев- 2,1 млн. грн, Кравцов-1,2 млн грн, Пышный-0,8 млн грн,Вовк-0,4 млн грн итд.

 3. Кутепов:

  Уряя все на выборы

 4. игорь турчин:

  ОБЕЩАТЬ, НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ

 5. АНОНІМ:

  ВОЙТОВ БУВ НА РОБОЧІЙ НАРАДІ 26 КВІТНЯ І ОЗВУЧИВ ТАКУ ЦИФРУ — 86 РІК ІЗ 5 МІН ЗАРПЛ. 87 — ІЗ 4 І ОСТАЛБНІ ІЗ 3 МІН ЗАРПЛ. А ФОРМУЛА ТАК ЯК ДЛЯ СОЛДАТІВ .

  • аноним:

   … и с какого числа,года,все ликвидаторы очередной бздык харанта ,ощутят в своих карманах ???

 6. александр:

  там же все сказано разработать в шести месячный строк как раз к выборам

  • Andrew:

   Читайте внимательно: В 6-месячный срок касается пункта 1), а пенсий — пункт 2), так что ещё годика 3 у Кабмина есть…

 7. владимир:

  теперь гройсманы ревы будут выполнять указ пороха считать пересчитывать совещатся писать письма согласовывать работы будет много теперь не надо отменять постанову принимать закон зачем есть указ про велику благодать вид кого мы все знаем вот такая новая беда

 8. Свой:

  Выборы на носу! Надо, чем-то чернобыльцев приманивать.

 9. Гражданский 86:

  Все держим карман шире,может немного увеличат минималку.

 10. ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ:

  ВСЕ РАВНО НАДО БОРОТЬСЯ ЗА 4442 !ИЛИ ПРОЩЕ: ИНВАЛИДАМ 6-8-10 !!! К ВЫБОРАМ ОНИ ХОТЯТ ЧТО-ТО КИНУТЬ!!ЕСТЬ ЗАКОН — ЕГО НАДО ВЫПОЛНЯТЬ!! , А НЕ ВЫДУМЫВАТЬ ПОСТАНОВЫ!!НА СЕГОДНЯ ( ЕЩЁ РАЗ — НА СЕГОДНЯ !!) ДАЖЕ «НЕХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»- РЕДИСКА — ВОЙТОВ — ПРЕДЛОЖИЛ ПРИЕМЛЕМО К ЭТОМУ «ТЯЖЁЛОМУ» ВРЕМЕНИ -86-5;87-88-4;89-90-3 -МИНИМАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 Г: 3723Х5=18 000; 3723Х4=14 892;3723Х3=11 169 ГРИВЕН !!ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ УМИРАЮТ,СТАРЕЮТ,И ХОТЬ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В СТОРОНУ УЛУЧШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — ЭТО ПОБЕДА!!НО ЗА НАШ ЗАКОН — БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ И НАДО ПОМНИТЬ — СКОРО ВЫБОРЫ — И НЕ ДАЙ БОГ ОПЯТЬ РЕВА…

  • Валера:

   рева только исполнитель желаний харанта!!!

  • 61511:

   Володя,а если обещают мин.зарплату 8000,тогда 8тыщ*5=40тыщ.Ну поспешил!

  • Чернобылец:

   Какие 18 тысяч пенсии. Вы неправильно понимаете. В этом варианте 5, 4, 3 минзарплаты предлагалось подставлять всё в ту же формулу, которая есть в постанове 1210. То есть не просто 3720 умножить на 5. Когда озвучивали этот вариант, то говорили: пенсия из расчета 5 минзарплат или 3 минзарплат. Посмотрите на формулу по которой считают срочникам. Разгонялась версия сделать всем по такой же аналогии. Только если у срочников у всех считается из 5 минзарплат, то остальных предлагали делить по годам. Но никаких вариантов типа 3720х5=пенсия или 3720х3=пенсия НИКОГДА даже не озвучивалось.

 11. ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ:

  ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ :3723 Х 5 =18 615 ГРИВЕН !

  • Вова:

   Вова, как-же держи карман шире, прямо хочешь как Рева получать!

  • Vitek:

   А на проценты умножить забыли?

 12. Валера:

  шестимесячный срок растянется ёще на 30 лет? , и уже не кому будет платить!!!

 13. 61511:

  Глупенькие.Не так понимаете.Вовсе не 86 5зарплат,87 4зарплаты и т.д. А из пяти зарплат, по формуле,как у срочников.Сначала выводим коэффициент,подставляем %, и получаем личную-индивидуальную пенсию,которая будет больше,но вопрос насколько.У срочников тоже диапазон разнится от 5000 и до 11740,согласно %.

 14. Иван:

  Владимир , не смешите людей своим умножением ,формула срочников подразумевает другой расчет,мой товарищ срочник имеет пенсию 10’400,там еще что то на что множится , по моему коэфициент потери здоровья , можно поискать на сайте ,где то я встречал и посчитать , а не множится как вы минималку на 5 ,вносите недоразумения

  • Срочник:

   Группа инвалидности 3, процент потери трудоспособности 50% — пенсия 7488гр. и это не смотря на то, что минимальная зарплата с 1 января 2018 года 3723 гр., ( вместо 3200 в 2017 году — разница в целых 520 гр. ! ) пенсию установленную в октябре 2017 заморозили и скорее всего будут дурить и в дальнейшем, так что по 6-8-10 гораздо интереснее получалось бы. Например с теми же самыми группой инвалидности и процентами потери трудоспособности и с новым показателем минимальной пенсии ( с 1 июля 1430 кажеться ) , то выходило бы 9724гр. и это на 2236 гривен больше ! А в декабре этого года было бы еще больше ! О второй группе инвалидности , я вообще не пишу, посчитайте сами, там разница по формуле 6-8-10 еще лучше. Так вот интересный вопрос: А зачем все повелись ( и еще и сегодня ведуться ) на вот эти туфтовые якобы 5 минимальных зарплат, ( но с очень хитрой и очень коварной формулой ) и при этом же все перестали отстаивать общие для всех 6-8-10 ? Вот то «значительное увеличение» — это же просто подстава срочников, как обычно провокаторы подбрасывают ворованые вещи кому то, чтоб запустить свару и посеять жабу в среде ликвидаторов, а самое главное отвлечь от единой нормы 6-8 10, которую у нас всех тупо по беспределу отжали еще в декабре 2014. Не лучше ли, хотя немного и позновато, но все же становиться на дыбы с одним единым требованием ?

 15. григорій:

  шановні а чому ніхто не звертае увагу на такий пункт на протязі шестимісячного терміну внести до верховноі зради законопроект а скільки іх там уже маемо і що ви всі бачите жидорва і на цей раз щось придумала побачите

  • Vitek:

   Для змін у постанову КМУ 1210 нічого до ВР вносити не потрібно.

 16. Юра:

  Там ясно написано.що прив’язати до середньої зарплати.Що Ви всі вяжете до мінімальної?Просто внесуть зміни до Постанови 1210 і подадуть у вигляді Закону.Виграють тільки ті,у кого є зарплата.Хто отримував мінімальну,так і буде отримувати.

 17. Петр:

  Законопроект не по пенсиям. По пенсиям освоевремить по Постанове.

 18. прохожий:

  Ті, що повірили брехуну, останні дурні. Угадайте із першого разу, хто підписав зокон про скасування зон, хто наклав здоровенне ВЕТО на закон, яким хотіли повернути пільги, що були скасовані під Новий 2015 рік, хіба це не одна і та особа що видала цей Указ. А ви завели своє бла-бла-бла. 2 млрд. грн. знайшли на «регіональний розвиток» мажоритарникам-ж…лизам у ВРУ, а тут будуть шукати шість місяців, а там «…або ішак здохне, або шах помре».

 19. Юра:

  Яке відношення має перечисленне Вами до пенсійного забезпечення?Зони давно треба було зняти,а пільги по зонах також.Зони давали по блату хазяїну регіона.Потрібно пільги зберігати ліквідаторам і частково переселенцям,хоча вони в свій час були не обіжені.

 20. саня.:

  кинули собакам кость грызите…

 21. Семен:

  Вы невнимательно читали, там про пенсии вообще сроков нет, в 6 месячный срок это первый пункт с а), б) и в), т.е. про территории, а про пенсии всё в общих чертах — ужити заходів, а в какой срок ужити не сказано, ну вы и губищи раскатали.

  • Ликвидатор:

   По указу ещё Ющенка,если срок не установлен,значит к исполнению в течение 30 дней,НО есть маленькая оговорка,если выполнить невозможно,значит обязаны дать ответ в администрацию президента со своими поправками…

 22. Волоцкий:

  Я очень рад,что хоть у одного(СЕМЕНА) хватило ума ПРОЧЕСТЬ все как есть.и правильно оценить. Посему-уважуха тебе.Оценка Указа в части ПЕНСИЙ-равно водке,которую дали ТОЛЬКО понюхать.Ну и вторая мысля по данному поводу-пусть дураки думками богатеют. Вот и все как-то побратимы.

  • правда победит:

   Уважаемые ликвидаторы,нельзя утверждать что власть Украины не заботится о нас.Да,материально они не хотят помочь,Но вот по части «головоломок в Постанове № 851″ ,»хороводы Ревы»а сейчас в «Указе Президента» нужно признать —не дають нам скучать—-постоянно подбрасывая нам «Ребусы»,теми для нашего общения,и нашего культурного развития,за что мы должны быть им благодарны!

 23. МИКОЛА:

  А мені здається що гарант хоче підняти свій нульовий рейтинг за рахунок ліквідаторів,як знаєте у березні вибори у ВР,а в жовтні вибори самого гаранта,и бог знає як пройдуть парламентскі вибори,от і перестраховується,бо за рахунок ліквідаторів можна суттєво поліпшити своє становище.. Тож не дамо себе кинути в черговий раз

  • 1986:

   Все с точностью до наоборот- весной 2019 выборы гаранта, а осенью 2019 ВР.

  • МИКОЛА:

   Тим більше.

 24. Аноним:

  опустят гривну на 50%, а пенсию поднимут на 30%…..20% своруют….хлопаем ушами дальше и слушаем сказки рёвы.

 25. Аноним:

  шестимесячный срок установлен для мероприятий указанных в подпункте 1) а,б,в пункта 1. В нашем подпункте 2) пункта 1 никаких сроков выполнения не указано…..голосуем за гаранта, он ещё чо-то потом наобещает.

 26. 777:

  О наших правителях,и соответственно о их обещаниях,то есть просто о людях,которые у власти.В разведке если хотели узнать сущность человека(обьекта),штудировали прошлое детство и подростковый период человека,где по своей наивности молодой человек еще не мог маскировать свое истинное лицо.Посмотрите,пожеланию,в ютубе кинохронику некоторых властьимущих(если не удалили),например «молодость Пэтра»,услышите о нем отзывы учителей,одноклассников,узнаете кто нами правит и стоит ли доверять ему.Сами помните школу,армию,что происходит когда моральные уроды приходят к власти.Их главная черта ненависть к ближнему.

  • Аноним:

   Вот тут в самую точку.Собралась нехилая компашка из наперсточников дискредитированных военных и керуют аж пыль столбом.

 27. ліквідатор ЧАЕС:

  Не вірю, що можновладці щось [censored] суттєво вбік покращення пенсійного забезпечення ліквідаторів.Особливо для тих хто отримує «чорнобильську мінімалку»…Ми ж «не заслужили»…

 28. Александр Юрьевич:

  Верю,Пётр, хочет справедливости, относительно повышения наших «больших» пенсий. Но коррупционное окружение тормозит процесс…Пётр Алексеевич мы за тебя, если доживём…

  • Аноним:

   четыре года не хотел справедливости, а перед выборами захотел…..бу-га-га

  • СЕРГЕЙ:

   Александр Юрьевич,вам нужен галопередол

   • аноним:

    СЕРГЕЙ,еще раз умей читать, и кавычки тоже учись читать, и подумать…

  • Аноним:

   Дабы Вы небыли одиноки тоже подпишусь под сказанным Вами.Слава Украине!.

 29. Нетерпеливый.:

  Позавчера получил пенсию 3267 .Пан гарант вопрос Почему не выполняют указ?Вы шо не контролюете процес?

  • Vitek:

   Так позавчера было четвёртое число,а указ подписан пятым числом.

 30. Нетерпеливый.:

  Так я нетерпеливый чи рева не знал шо гарант подпишет.холуй должен предугадывать потенциальные вынужденные хотелки хозяина.

  • правда победит:

   «Петр Алексеевич мы за тебя,если доживем …»——-эти крылатые слова простого ликвидатора должны стать главным смыслом нашей жизни(оставшейся)

 31. Аноним:

  Говорим одно а подразумеваем совершенно другое.Так что за тебя- не стоит воспринимать так как написано.

 32. Людмила:

  Очередные предвыборные обещалки. За четыре года ни разу не вспомнил господин президент.. А время неумолимо бежит, люди страдают,больные люди.

  • СЕРГЕЙ:

   Вы правы Людмила,только бумагу переводят

 33. Кутепов:

  Да ладно може и правда офицеров до срочников приравняют

  • правда победит:

   Быстрей курсантов приравняют до срочников!

   • Сергей:

    До майдаунов быстрее поровняют

    • правда победит:

     Если прировняют,то антимайданутые-гопники-горлохваты первые побегут получать ,как было с Судами!

     • аноним:

      и правильно сделают…

      • аноним:

       чтоб майданутым кастрюлям не досталось,воно заработало на майдауне,когда страну продавали,а нас превратили в нищих рабов,отработанный материал

       • Микола:

        аноніст у тебе щось з головою, мабуть тобі не на цей сайт, тобі на сайт психлікарні, ти про указ чи ліквідаторів так нічого і не сказало/

 34. Кутепов:

  Та не те в шоколаде

  • аноним:

   В Пятницу во время Часа вопросов к Правительству, Владимир Гройсман заявил, что на Перерасчет пенсий Украинцам нужны Десятки Миллиардов гривен. Которых на данный момент в Бюджете просто Нет.
   Ну а я хочу напомнить Владимиру Борисовичу про соседнюю Польшу. Где Государство выделяет по 20 злотых на одно Бездомное Животное в день. А это выходит около 5000 гривен в Месяц. На Бездомных Кошек и Собак Польша тратит почти в ТРИ раза Больше, чем Украина на Пенсии для Стариков, которые всю свою Жизнь тяжело Работали, платили Налоги и Отчисления. Получается так, что наша Власть относится к нам хуже чем Европейцы к Бездомным Животным. Ну а на Вопрос где же взять на все это Деньги, есть только один Ответ. НЕ ВОРОВАТЬ. Тогда и появятся Миллиарды на повышение Пенсий, Зарплат, Стипендий и Пособий. Вот такое простое Решение. Но для нашей нынешней Власти просто Невыполнимое…

 35. Люда:

  Може вже цей тиждень буде постанова подивимося яка щось все скрито якщо підуть на канікули то вже до осені а там вже до виборів і т д

 36. Петр:

  Если сроки не указаны в укаве то выполняется в течении 30 дней. Так что ждем до 5 августа а там будем спрашивать у Гройсмана.Но в любом случае это серьезный прорыв по ликвидаторам.

  • СЕРГЕЙ:

   Да Петро ты прав,только люди в это уже не верят

 37. кадровый:

  Будем смотреть

  • refery:

   к пенсии ликвидатора ЧАЭС1986 добавили огрн 0коп

 38. ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ:

  РЕБЯТА ! ЧТО ГОВОРИТЬ ЗА ГАРАНТА И ЕГО ОБЕЩАНИЯ ,КОГДА СЕГОДНЯ ,9 ИЮЛЯ, ПОЛУЧИЛ ПЕНСИЮ КАК ИНВАЛИД 2-Й ГРУППЫ СО СВЯЗЬЮ -3702,30 ГРН !! РОЗЕНКО ХВВАЛИЛСЯ ,ЧТО С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНИТСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И В СВЯЗИ С ЭТИМ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ ПЕНСИИ !! НАМ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОВЫСИТЬ ПО СРАННОЙ ПОСТАНОВЕ 1210( ПО 2-Й ГРУППЕ-1435 ГРН С 1.07.,ВМЕСТО 1373 С 1.01 ,Т.Е. НА 102 ГРН !!!!!!!!!) .РОЗЕНКО РАССКАЗЫВАЛ СКАЗКИ , ЧТО ОНИ ПОВЫШАЮТ СОЦСТАНДАРТЫ С 01.01 ; 01.07 ; И 01.12 2018 ГОДА !! ЛОЖЬ, ПИЗ…Ь И ПРОВОКАЦИЯ !!! ЭТО УЖЕ НАГЛОСТЬ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ИНВАЛИДАМИ И ВСЕМ НАРОДОМ !!ГОВОРИТЬ ОДНО ,А НЕ ДЕЛАТЬ НИ ЧЕГО ,ЧТО НАПИСАННО ИМИ ЖЕ В БЮДЖЕТЕ !!!!! ХАМЫ И ВОРЮГИ !!КАК ТЕПЕРЬ ВЕРИТЬ «ГАРАНТУ» С ЕГО УКАЗОМ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ УЛПА НА ЧАЭС ??????

 39. СЕРГЕЙ:

  Кто получил пенсии,добавили что то или снова бумажки,постановы

 40. Ликвидатор 1987.:

  Всё по старому.

 41. Петр:

  Читаю что Яценко направил письмо в министерство и Призиденту с благодарностью , но очевидно этот парень что то не так понял. Он просит на поэтапное поднятие пенсий ликвидаторам , хотя Поезидедент указал немедленно поднять Всем ликвидаторам как срочнтки. Что то Яценко рулит не туда. Пришлет еще переселенцев , а они каким боком ? Вообще снова подымается на поверхность все нечистоты ? Делается все что бы мы страдали и дальше ?

 42. алекс:

  Наверное решили что погорячился Президент,решили отыграть назад.

 43. Кутепов:

  Если враг не сдается его уничтожают

 44. Кутепов:

  Ты шо яценко враг?

 45. Петр:

  Яценко не враг , скорей друг , но только не понятный. И на чей стороне ? Всем быть хорошим не получиться. Сейчас к примеру есть Атовцы и переселенцы
  .и у каждого свои законы.Тогда почему и Яценко и Ковальчук всех гонят в общую кучу.? Ответ : Выборы и нужны голоса а результат подождет.

  • алекс:

   Поддерживаю Петра на все 100, и указ из того же ряда-президент хороший а премьер не хочет выполнять, одно бла-бла-бла.

 46. аноним:

  В ПФ еще ничего не знают…

 47. ликвидатор:

  пенсии ни на копейку не подняли все по старому

 48. Ліквідатор 86 в/ч 6033:

  Молодці а де переселенцям вони що постраждалі давай давай другій категор

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов