Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551

КAБІНEТ МІНІСТРІВ УКРAЇНИ
ПOСТAНOВA
від                   2018 р. №
Київ

Прo внeсeння змін дo   пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни   від 11 липня 2018 р. № 551

Кaбінeт Міністрів Укрaїни п o с т a н o в л я є:

Внeсти дo пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 11 липня 2018 р. № 551 „Дeякі питaння видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa іншим кaтeгoріям грoмaдян” (Oфіційний вісник Укрaїни, 2018 р., № 58, ст. 2021) зміни, щo дoдaються.

Прeм’єр-міністр Укрaїни                                В. ГРOЙСМAН

ЗAТВEРДЖEНO
пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни
від            2018 р. №

ЗМІНИ,

щo внoсяться дo   пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни   від 11 липня 2018 р. № 551

 1. У пoстaнoві:

1) дoпoвнити пунктoм 3-1 тaкoгo змісту:

„3-1. Устaнoвити, щo пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa   Чoрнoбильській AEС (кaтeгoрії 2 тa 3), oсoби, якa пoтeрпілa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (кaтeгoрія 2), пoтeрпілoгo від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (кaтeгoрія 3), пoтeрпілoгo від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (сeрія Г), дитини, якa пoтeрпілa від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (сeрія Д), дружини (чoлoвікa), oпікунa дітeй пoмeрлoгo грoмaдянинa із числa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС (пoтeрпілиx), смeрть якoгo пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видані за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51 „Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та від 21 серпня 2001 р. № 1105 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51”, є дійсними до заміни їх в установленому законом порядку.”;

2) у пункті 7:

абзац третій після слів „внаслідок Чорнобильської катастрофи,” доповнити словами „та інших категорій громадян”;

  в абзаці четвертому цифри „2019” замінити цифрами „2020”.

 1. У Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженому зазначеною постановою:

1)   в абзаці першому пункту 11 слова „за поданням райдержадміністрацій” виключити;

2) у тексті додатка 9 до Порядку після слів „на момент аварії” доповнити словами „чи проживав (проживала)”.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2018 р. № 551”

 

Мета: врегулювання деяких питань щодо видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям громадян, шляхом удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.

1.Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551” (далі – проект акта) розроблено Мінсоцполітики за власною ініціативою.

2.Обґрунтування необхідності прийняття акта

11.07.2018 Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 551 „Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”, якою зокрема затверджено новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян (далі – Порядок).

За результатами практичного запровадження зазначеної постанови виникла необхідність внесення деяких змін як до самої постанови, так і до Порядку. Зокрема, потребує врегулювання питання щодо продовження терміну проведення заміни посвідчень за новими зразками.

Крім того потребує врегулювання питання дії посвідчень, які не потребують заміни на нові зразки посвідчень, оскільки постанови, якими затверджено такі зразки посвідчень втратили чинність.

3.Суть проекту акта

Проектом акта передбачається продовжити термін проведення заміни посвідчень до 01.01.2020, що дозволить виконати поставлені завдання уповноваженими органами в повному обсязі і не спричинить соціальної напруги.

Також, проектом акта пропонується визначити, що посвідчення видані, зокрема учасникам ліквідації наслідків аварії на   Чорнобильській АЕС (категорія 2 та 3), потерпілим від Чорнобильської катастрофи (категорія 2, 3 та серія Г), дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д), дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51 „Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та від 21 серпня 2001 р.            № 1105 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51”, дійсні та не потребують заміни.

На сьогодні Порядком визначено, що посвідчення видаються обласними, Київською міською державними адміністраціями за поданням райдержадміністрацій на підставі рішень комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Враховуючи повноваження органів місцевого самоврядування, визначені Законом України „Про місцеве самоврядування” (підпункт 6 пункту б частини першої статті 34) пропонується врегулювати питання видачи відповідних посвідчень за поданням і місцевих органів виконавчої влади (міст обласного підпорядкування) за місцем проживання (реєстрації) особи шляхом внесення відповідних змін до пункту 11 Порядку.

4.Правові аспекти

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 „Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”.

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та інших фінансових витрат.

6.Прогноз впливу

Проект акта не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

7.Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта матиме вплив на інтереси осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інші категорії громадян, і структурних підрозділів з питань соціального захисту місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування за місцем проживання (реєстрації) особи. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує проведення консультацій із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їхніх спілок, Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

8.Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-порталі Мінсоцполітики для проведення громадського обговорення.

  9.Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

10.Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

11.Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12.Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13.Прогноз результатів

Прийняттям проекту акта дозволить удосконалити процедуру видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям громадян.

Заступник Міністра

соціальної політики України                                 Микола Шамбір

 

____ ____________ 2018 р.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України     від 11 липня 2018 р. № 551”

  Источник:

12

82

26 комментариев к записи “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551”

 1. Ігор Мандрика:

  Щось якось маніпулятивно виходить : тут наче то абсолютно усі категорії відносяться до ОСОБИ ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, а ліквідатори виходить відносяться лише до ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІї!, тобто у Конституціїї України є визначення ЧЕРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА і тоді усі ліквідатори виходить що пролітають мимо закріпленого Конституцією України визначення. Виходить що усі (евакуйовані, переселенці, вдови, діти ) крім ліквідаторів постраждали саме від КАТАСТРОФИ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ, а ліквідатори ліквідовували якусь незначну аварію на Чорнобильській АЕС. Навіщо таке словоблуддя? Конституція України це основний та головний документ, тож мабуть треба таки було привести у відповідність із Конституцією України усі без виключення наші законодавчі документи ( Закон, Постанови) бо багато хто з ліквідаторів вже побачив на власному гіркому досвіді (у судових тяганинах) різницю всього в одному слові, наприклад то ти військовослужбовець, але ж не строковик, бо ж кожне слово, кожна кома дуже важлива і після різниці в тлумаченні їх значень, починається вже постійний лохотрон.

 2. Аноним:

  Слишком важным петух в жопу клюнул!!!

 3. Партизан:

  Пенсия по инв.для ЛПА, ПОДОЖДИТЕ……

 4. Аноним:

  итак в ций Украине все через жопу с такими мудакамы

 5. аВЫто-ПОНЯЛИ:

  C тoчки зpeния бaнaльнoй эpyдиции нe кaждый лoкaльнo мыcлящий индивидyм cпocoбeн игнopиpoвaть тeндeнции пapaдoкcaльныx эмoций

  • Без лоха и жизнь скучна!:

   Борисович,крути-верти,а ликвидаторам пенсии Законные — не плати!Володя,не стесняйся и никакой совести ,грузи этим лохам лапшу на уха по полной годиков еще с пяток,а там потом падеж лохов еще раз перечислишь.Успехов и передавай привет Андрюше,Паше и всем нашим!

 6. аВЫто-ПОНЯЛИ:

  С точки зpения банальной эpудиции каждый индивидуум, кpитически мотивиpующий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии утопического субьективизма, концептуально интеpпpетиpуя общепpинятые дефанизиpующие поляpизатоpы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов.

 7. Ліквідатор 86:

  Таке може писати лише закінчений під..юга на сто відсотків ШІзік ні морда а ні совісті пацани ліквідатор одержують лише по 3000 =5000 грн більшість ліквідаторів із розрахунку 928 грн із розрахунку 2006 року щоб Ви знали мудаки під..юги.

  • ПОПОВА Л.П.ВДОВА:

   А САМ-то понял,что написал. Я после иняза и на «отлично» поняла, что написано грамотно, без ошибок. Спасибо и на ЭТОМ!!! Интересно, писалось со словарём или без словаря иностранных слов?!. Просто так красивый НАБОР СЛОВ…

   • ПОПОВА Л.П.ВДОВА:

    Понятно, что эти комментарии «А Вы-то ПОНЯЛИ» относятся к не совсем понятной Постанове КМУ, но нам бы попроще, исключая эмоции…А Вы бы могли, если справились с таким текстом…

 8. ВАЛЕНСА:

  Тебе А вы то- поняли Ты конченый пидо-га ты хоть сам читал что написал ды большой дуропад!!! научись вести себя долбанный в соцсетях как подобаеться мужчине а не занимайся ерундой!!!

 9. УС- 605 чаэс,1986г.:

  Оно-то ежели конечно,но тем не менее весьма! В аВЫто-ПОНЯЛИ сдох Тузик и кошка с дома сошла,вот и тоска!Вам что, этого мало?

 10. изя из ...:

  а шо тут скажешь-в дурдоме и валянок [censored]

 11. ваня:

  Подскажите кто знает — КАКОЕ ИЗ ЭТИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ПОЛУЧИТ РЕБЕНОК УМЕРШЕГО ЛИКВИДАТОРА 1 категории КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВАЛИДОМ С ДЕТСТВА ОБЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЖИЗНЕННО? По сути он тоже является членом семьи умершего ликвидатора как и жена умершего ликвидатора. Причем ребенок КАК МНЕ КАЖЕТСЯ должен первым получить удостоверение члена семьи умершего. А сейчас он пользуется справкой на бланке обласной администрации КОТОРАЯ ВЫГЛЯДИТ УЖЕ КАК ПРОМАКАШКА…

 12. Ліквідатор 90:

  Валенса ти жопа дурна.Хлопаки ведуть боротьбу за свою осучаснену пенсію бо ВАЛЬЦМАНИ рахують по показнику 928 грн за 2006 рік Ти мудак Валенса зрозумів

 13. Чорнобилець:

  В абзаці четвертому цифри «2019″ замінити цифрами «2020″…

  В АБЗАЦІ

  ІЗ РОКУ В РІК ВСІ МИ У СРА ЦІ
  БО ВСІХ ТРИМАЮТЬ НАС В АБЗАЦІ

 14. Аноним:

  Сколько можно толочь воду в ступе? Приведите текст постановы к тому, как написано в Конституции и в Базовом Законе- повыбрасывайте из текста «авария» и вставьте «катастрофа», получаетсЯ анекдот какой-то- все мы якобы ликвидировали «аварию» а постардавшие-проживавшие на радиоактивно загрязненной территории пострадали от катастрофы.На сайте Минсоцполитики выставлен такой же проект для обсуждения, но никак туда не влезть чтобы написать что-либо, а потом они будут козырять вот мы выставляли на всенародное обсуждение, и все согласились только со сроками, а что там в тексте замечаний нет, значит будет как было-авария вместо катастрофы.

 15. Аноним:

  Я извиняюсь что отнял у вас время своим вышеизложенном, я не обратил внимание, что до этого очень хорошо сказал Игорь Мандрыка 17.12.2018 года 10:51,спасибо Игорь что думаете правильно и не боитесь свою точку зрения выставить на всеобщее обозрение не боясь тявканий из-подворотни остальных.Мы уже все убедились как важен в любом нормативном документе тот или иной термин ощутив это на собственной шкуре- ребята-срочники получают нормальную пенсию, а мы большой фиг потому что просунули в документ малюсенький нюансик который пере…л все, так и с этим словоблудием авария-не авария и катастрофа-не какастрофа тоже что-то заложено нашими благодетелями, которое потом вылезет нам боком.

 16. Сергей:

  Вот это идиоты сидят в правительстве да майдауны вы допригались

  • Андрюха.:

   Сергей,ты ошибаешься,среди нашего брата есть те,которые с этими патриотами пытаются дружбу водить,в глаза с надеждой заглядывают.Не хочется себе признаваться,что бортонули и унизили ликвидаторов,как некогда.Ошибочка закономерная вышла,что те капиталисты,что эти.Одно кодло.А сколько было улюлюканья,бредовых скакунов,что новые олигархи и напоят,и накормят.Радуйтесь сухарикам.Регионалы,тоже нам сделали «свинью», но на пироженное хватало.

 17. Аноним:

  Аноним:19.12.2018 в 07:55 факт что вылезет…..пенсия назначается из заработной платы в зоне ЧАЭС за работы по ликвидации последствий АВАРИИ, а не КАТАСТРОФЫ…..будешь судится — суд откажет потому что заработной платы за ликвидацию последствий КАТАСТРОФЫ не существует.

 18. Аноним:

  От Анонима 07.55.В Базовом Законе посмотрите-там идет вперемешку-в 53 статье-катастрофа, в 54-катастрофа, в 55-авария относительно участников ликвидации, а для евакуированных-катастрофа а затем снова катастрофа и снова катастрофа, в 56-снова авария, в 57 катастрофа и авария, в 57-катастрофа,в 59 катастрофа, в 59-1 катастрофа,в 60-катастрофа,в 65-катастрофа,авария,66-снова катастрофа,в70-катастрофа»Стаття 70 Захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи».Помоему уже здесь комментарии излишни.

 19. На воре шапка горить!:

  Чтоб понять истинные мотивы столь «особо важной» темы писания Игоря Мандрыки,ребята нужно сначала знать :»А какая у этого Мударыка-Планетарщика пенсия?» Кто в курсе,сообщите на сайт.

 20. Аноним:

  Анониму 21:51 от однофамильца 07.55. Посмотри наш базовый Закон, он изобильно напичкан и тем и другим термином, но почему-то уж очень хочется нашим благодетелям убрать КАТАСТРОФУ оставив АВАРИЮ.Вечером я написал об этом детально, но где-то пропала эта запись.

 21. Аноним:

  Относительно «На воре шапка горить»Если я не ошибаюсь, эта тема весьма давняя, ее поднимал В.Гайдак с инициативной группой,посмотрите архив сайта, и насколько я знаю Виктор Гайдак не получает заоблачную пенсию, как и те, что состоят в инициативной группе.

 22. Аноним:

  да мы ликвидатор этой Украине и [censored] не нужны так решили правители отработанный материал

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов