Звернення до всіх зацікавлених чорнобильців, які готові направити відповідні звернення до Голови Верховного Суду, голів їх окружних, апеляційних судів, суддів, в провадженні яких знаходяться їх справи

Дoбридeнь, шaнoвні!

Дo мeнe, як Гoлoви Цeнтру віктімізaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи мaсoвo звeртaються ліквідaтoри-інвaліди ЧAEС з привoду звeрнeння дo Гoлoви Вeрxoвнoгo Суду Дaнішeвськoї В.І., oприлюднeнoгo нa чoрнoбильськиx сaйтax.

Нe мaючи змoги відпoвісти кoжнoму oкрeмo, я нaдaю свoї рoз’яснeння.

І. Питaння прo дeржaвні гaрaнтії військoвoслужбoвцям стрoкoвoї служби тa військoвoзoбoв’язaним, призвaним нa спeціaльні рoбoти з ліквідaції aвaрії нa Чoрнoбильській AEС.

1. Тaк Пoлoжeниe o пoрядкe нaзнaчeния и выплaты гoсудaрствeнныx пeнсий, зaтвeрджeнe Рaдoю Міністрів СРСР 03.08.1972 р. № 590 визнaчaлo, цитaтa:

6. … «пeнсиoнeрaм,   стaвшим инвaлидaми вслeдствиe рaнeния,   кoнтузии или увeчья,   пoлучeнныx   при   зaщитe СССР    или    при    испoлнeнии   иныx   oбязaннoстeй   вoeннoй   службы (служeбныx oбязaннoстeй),   либo вслeдствиe зaбoлeвaния, связaннoгo с    прeбывaниeм    нa    фрoнтe,    пeнсии    нaзнaчaются   пo   нoрмaм, устaнoвлeнным   для   рaбoчиx    и    служaщиx,    стaвшиx    инвaлидaми вслeдствиe   трудoвoгo   увeчья.   Oднaкo   вo   всex   случaяx   пeнсии, нaзнaчaeмыe   этим   пeнсиoнeрaм,   нe   мoгут    быть    нижe    пeнсий, исчисляeмыx пo нoрмaм,   устaнoвлeнным для вoeннoслужaщиx рядoвoгo, сeржaнтскoгo и стaршинскoгo сoстaвa срoчнoй службы. (Aбзaц 3 пунктa 6 с измeнeниями, внeсeнными в сooтвeтствии с пoстaнoвлeниeм Сoвeтa Министрoв СССР oт 12.03.85 г. № 220).

Крім тoгo, Пoстaнoвa Рaди Міністрів СРСР від 12 бeрeзня 1985 р. № 220 «O пeнсиoннoм oбeспeчeнии вoeннooбязaнныx, пoлучившиx рaнeния, кoнтузии или увeчья в пeриoд прoxoждeния учeбныx или пoвeрoчныx сбoрoв» Рaдa Міністрів СРСР встaнoвилa:

«1. Устaнoвить, чтo вoeннooбязaнным, призвaнным нa учeбныe или пoвeрoчныe сбoры и стaвшим инвaлидaми вслeдствиe рaнeния, кoнтузии или увeчья, пoлучeнныx при испoлнeнии служeбныx oбязaннoстeй в пeриoд прoxoждeния этиx сбoрoв, пeнсии пo инвaлиднoсти нaзнaчaются нa oснoвaнияx, устaнoвлeнныx для вoeннoслужaщиx срoчнoй службы Пoлoжeниeм o пoрядкe нaзнaчeния и выплaты гoсудaрствeнныx пeнсий».

Вaжливим є і п. 116 Пoлoжeния o мeдицинскoм oсвидeтeльствoвaнии в Вooружeнныx Силax СССР (нa мирнoe и вoeннoe врeмя) ввeдeнe нaкaзoм Міноборони СРСР від   09.09.1987 р. № 260, цитата:

«116. При ранениях, контузиях, травмах, увечьях ВВК принимаются постановления следующего содержания:

5) Увечье, да, получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС — если увечье (заболевание) получено военнослужащим или военнообязанным, призванным на специальные сборы, при выполнении работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

28 квітня 1990 року Верховною Радою СРСР був прийнятий Закон   «О пенсионном обеспечении военнослужащих», який в статті 3 визначив:

«Статья 3.    Лица,    имеющие    право    на    пенсии    наравне   с военнослужащими срочной службы и их семьями

Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, установленные настоящим Законом для военнослужащих срочной службы и их семей,   соответственно относятся   также:

г) к военнообязанным,   призванным на учебные,   специальные или поверочные сборы, и их семьям».

В подальшому Верховна Рада України 09.04.1992 року прийняла Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262-XII, в якому затвердила:

 

 

«Стаття 3. Особи, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені цим Законом для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, поширюються також (якщо не передбачено інше) на:

г) військовозобов’язаних, призваних на навчальні, спеціальні або перевірочні збори, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов’язків у період проходження цих зборів, та членів їх сімей».

Особливу увагу звертаю на те, що термін каліцтво («увечье» російською) використався виключно в світлі Наказів Міноборони СРСР від   09.09.1987 р. № 260 та від 16.07.1990 року № 285 «О внесении изменений в Приказ Министра обороны СССР 1987 года № 260».

 

ІІ. Про прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року № 2148-VІІІ.

1. Відповідний законопроект внесений до Верховної Ради України 22.06.2017 року за номером 6614. Сесія реєстрації — 6 сесія VIII скликання. Включено до порядку денного під № 2121-VIII   від 11.07.2017 року. Ініціатори законопроекту: Гройсман Володимир Борисович (Кабінет Міністрів України) та Денісова Л.Л. (Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення) – данні, тут і в наступному з інтернет – ресурсу, сайту Верховної Ради України, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=62088.

2. Хронологія прийняття: 22.06.2017 року одержано Верховною Радою, передано на розгляд керівництву. 23.06.2017 року направлено на розгляд Комітету. 11.07.2017 року включено до порядку денного. 13.07.2017 року прийнято в першому читанні. 06.09.2017 року погоджувальна рада. 03.10.2017 року Закон прийнято. 09.10.2017 року Закон повернуто з підписом від Президента http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=62088.

3. Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 22.06.2017 року № 6614 в пункті 1 Розділу І встановлював: «5) у частині третій статті 59 слова “що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження” замінити словами “яка встановлена законом на 1 січня відповідного року”» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62088&pf35401=427169).

4. 13.07.2017 року, при розгляді в першому читанні Верховна Рада не дала згоди на таку редакцію з причин дискримінації різних груп військовослужбовців, які приймали участь в роботах в зоні відчуження (засідання 64, стенограма засідання   http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/ 6565.html)

5. Депутати вимагали або змінити всю статтю цілком, вказавши всіх осіб, «які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби», або   замінити слова «дійсної строкової служби» в пункті 3 статті 59 словами «дійсної військової служби, у тому числі строкової» (автор – Народний депутат Дирів А.Б. (Реєстр.картка № 86)).

6. На Погоджувальній раді 06.09.2017 року прийнято нову редакцію п.п. 5 п. 1, цитата:

«Підпункт 5 пункту 1 викласти у такій редакції:

5) статтю 59 викласти у такій редакції:

«Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків) або відповідно до статті 54 цього Закону.

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на 1 січня відповідного року».

6. Народні депутати вибрали зміну статті 59 в цілому, що й знайшло свій прояв в остаточному тексті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року.

 

ІІІ. Шахрайство Верховного Суду.

1. Перша ухвала Верховного Суду з мотивуванням того, що частина 3 статті 59 Закону 796-ХІІ розповсюджується виключно на військовослужбовців строкової служби прийнята 08 травня 2018 року (реєстр № 73901590, оприлюднено: 14.05.2018).

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача Берназюка Я.О., суддів Гімона М.М., Гриціва М.І., Мороз Л.Л., Стародуба   О.П., розглянув подання Харківського окружного адміністративного суду про розгляд Верховним Судом як зразкової адміністративної справи №   820/1148/18, ухвалив:

«У відкритті провадження у справі № 820/1148/18 за позовом ХХХХХ до Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області про визнання протиправним рішення та зобов’язання вчинити певні дії про розгляд її як зразкової за поданням судді Харківського окружного адміністративного суду Сліденка А.В. відмовити».

2. В самій ухвалі міститься наступний висновок, який є обов’язковим для всіх суддів України, цитата ухвали:

«Спірні правовідносини у справах, фактичні обставини яких лягли в основу подання Харківського окружного адміністративного суду, не є новими у судовій правозастосовчій практиці, а тому у Верховного Суду відсутні передбачені частиною другою статті 290 КАС України підстави для відкриття зразкової справи.

 

Стаття 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» стосується виключно військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

Визначені у цій статті умови та підстави призначення пенсії по інвалідності відповідній категорії осіб у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 01 липня 1992 року № 2532-12 у редакціях: законів України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 05 жовтня 2006 року № 231-V (діяла до 01 жовтня 2017 року) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII (діє з 01 жовтня 2017 року) не змінювалися.

 

Частиною третьою статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 05 жовтня 2006 року № 231-V було   визначено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п’ятикратного розміру заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.

 

Отже, частиною третьою статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції, чинній до 01 жовтня 2017 року, було визначено одну категорію осіб, які мали право на обчислення пенсії з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, а саме: особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами.

Водночас, частиною третьою статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції, чинній з 01 жовтня 2017 року, передбачено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб — з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня відповідного року.

Таким чином, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» розширено перелік категорій осіб, на яких вказана норма розповсюджується, а саме: осіб, які брали участь у інших ядерних аваріях та випробуваннях, а також осіб, які брали участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

 

Враховуючи вищезазначене, частина третя статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає, що її дія (право на обчислення пенсії по інвалідності за особливою процедурою) поширюється на осіб, які відповідають наступним критеріям:

1) особа брала участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, або

2) особа брала участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій та випробувань, або

3) особа брала участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

 

Таке право виникає у зазначених осіб лише за наявності у сукупності трьох умов (розширене тлумачення зазначеної статті без внесення змін до частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не допускається):

1) особа має статус особи з інвалідністю;

2) особа отримала статус особи з інвалідність виключно внаслідок участі у ліквідації відповідних наслідків та у військових навчаннях;

3) особа брала участь у ліквідації відповідних наслідків та військових навчаннях лише під час проходження дійсної строкової служби.

Таким чином, частина третя статті 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не містить норм, які можуть викликати неоднозначність у її застосуванні»-кінець цитата.

 

Шахрайство полягає в наступних твердженнях:

3. «Спірні правовідносини… не є новими у судовій правозастосовчій практиці». Ні реєстр, ні правозастосовна літера не містять жодного висновку Верховного Суду про якесь відокремлення пенсійного законодавства на випадок каліцтва військовослужбовців строкової служби від каліцтва військовозобов’язаних призваних на спеціальні збори.

4. «Стаття 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» стосується виключно військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи».

Це відверта брехня. Стаття 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» стосується розширеного тлумачення терміну «військовослужбовець», наданого статтею 10 цього ж Закону, цитата:

«до військовослужбовців належать: особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військовозобов’язані, призвані на військові збори, військовослужбовці-жінки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), які перебувають (перебували) на дійсній строковій службі у збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань».

5. Розмір «п’ятикратний розмір заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження» не тотожній п’ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня відповідного року. Це не потребує доказуванню, так як станом на сьогодення різниця більша ніж десятикратна.

 

Ось це і є підставою звернення до   Голови Верховного Суду Данішевської В.І.

 

Буду вдячний, якщо чорнобильці відправлять копію цього листа до голів, суддів своїх окружних та адміністративних судів.

 

Ігор Бургас

 

92

13

39 комментариев к записи “Звернення до всіх зацікавлених чорнобильців, які готові направити відповідні звернення до Голови Верховного Суду, голів їх окружних, апеляційних судів, суддів, в провадженні яких знаходяться їх справи”

 1. Валдис:

  Спасибо. набираю и несу на почту обращение Данишевской. надеюсь, что из тысяч 5 чернобыльцев которые подали иски в суды, хотя бы каждый третий последует моему примеру. Народ, мы сейчас решаем свои вопросы, поддерживаем бургаса, это надо надо каждому из нас. По моему более мотивированного обращения никто уже не напишет.

  • пан в ЗЮЗЮ:

   Сегодня 23.07.2018 г.-сподобился зайти в Бело-Церковский пенфонд …..зашёл …..приняли ……на вопрос,что же делается по улучшению пенсионного обеспечения ликвидатора аврии на ЧАЭС, в связи с указом гаранта ……и вдруг ЧУДО!!!! ….светлые глаза инспектора стали ВДРУГ-оловянного цвета а изо рта изреклось-»а какой такой указ??????!!!» ….отвечаю от 5 липня цього року!!!!!!!! ….полезла в интернет ….мин.5-7 пошарив ИЗРЕКЛА ….»интернета НЕТ,про указ не слышали,методичек из головного упрпенфонда не поступало и НИЧЕГО такого мы не знаем и не в курсе,так что никакого пересчёта мы делать не будем ….идите к гаранту и с ним-решайте,а нам не мешайте-работать …..взяла чашку и ПОШЛО за кипяточком …» ….и тут Я-понял и ЯСНО увидел …..ВСЁ как при ленине …..за кипяточкомС!!!! Времена камунистическия-НЕ МЕНЯЮТСЯ!!!!!!!!! …………такой же ответ от утсзн-методичек не поступало ,ксивы не меняем ……

   • Київ:

    Те еще пиндос будешь вспоминать времена коммунистов

    • пан в ЗЮЗЮ:

     ……киеву ….ты мал и глуп и не видал больших З. читай внимательно комент и шевели-извилинкой о чём ТАМ написано ………

 2. Валдис:

  Адреса Верховного Суду:
  вул. П. Орлика, 8, м. Київ, 01043

 3. Микола:

  Дякую за зразок.Підтримую акцію і відсилаю заяву!

 4. саня.:

  [censored] и маята.

  • Правда победит!:

   саня,а ты действительно с гопников конченных?

  • чаэс:

   саня деятель из Кривбаса редкий хам

 5. Лариса_Лубни:

  Дякуємо за важливу і потрібну інформацію. Обов»язково скористаємося.

  • 25 Чапаевская дивизия:

   Ларіса ви вже раз скористалися важливою інформаціею ОТ Пилипенка і підісрали всіх чорнобильців може вже досить, чи увас ще гівна хватить не на один рік

   • Лариса_Лубни:

    На відміну від вас Миколо, ми працюємо з тими людьми, які намагаються допомогти. А тим більше В.Пилипенко, зв допомогою якого було проведено зустріч з Уповноваженим ВРУ з прав людини, В.Лутковською, яка констактувала дискримінацію — вперше виступивши на захист ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

    На відміну від вас, ми намагаємося знаходити можливості у питанні захисту порушених прав учпсників ЛНА на ЧАЕС, ділимося інформацією з небайдужими людьми.

    А ви ділитеся тим, чого у вас в достатку, тобто г…а.
    Ну мабуть так — чим багаті, тому і раді.

    Знаю, що вам у Лубенському ПФУ вішають лапшу на вуха. Але кожен вибирає для себе те, що йому до вподооби.

    І ще — я жінка, і ви мене добре знаєте. Що ж з вами таке, що ви ховаєтенся за ніками, я вже не говорю про так званих «умників» в межах України. А ви ж в Лубнах, підійдіть, відкрито поспілкуємося. Ваші аргументи проти наших. Просто гидко слухати базарні плітки.
    ЧОМУ Ж ВИ ХОВАЄТЕСЯ — чоловіки. Чи так, із-за рогу ви сміливі. А один-на-один???

    Я користуюся документами на підставі Законів, Постанов, розпоряджень та інш.

    Також вам,несміливим скажу таке — ми шукали і шукаємо шляхи вирішення хвилюючих нас питань, і зупинятися не будемо. Рано чи пізно здоровий глузд переможе. А ви і надалі займайтеся тим, чим ви займалися і займаєтеся — пліткуйте, бо на більше вас не вистачає.

 6. ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ:

  я был послан от производства в (1986 июль- август )Чернобыль, сейчас инвалид 2-й группы со связью : вопрос -я являюсь участниеом ликвидации аварии на ЧАЭС- в документах написано «направлен в г.Чернобыль в спецкомандировку по ликвидации аварии на ЧАЭС » ,но я в Чернобыле был не военный ,как мне дальше считать себя ?

 7. степан подльск одеская обл:

  написали обращение ждем результата

 8. ликвидатор:

  Законы не выполняются.СЛЕД кРЕМЛЯ.

 9. Микола:

  знову проплаченні продажні особи [censored] розбрат в рядах інвалідів-ліквідаторів захищаючи тільки одну категорію інвалідів -ліквідаторів -партизан

  • Игорь Бургас:

   Микола, ты известный провокатор и жополиз Пенсионного фонда, за что имеешь свои тринадцать сребреников.
   Для нормальных поясняю, что все ликвидаторы подпадают под классификацию статьи 10 Закона № 796-ХІІ. И МВД и гражданская оборона. Больше того, пункт 9 прим. 1 постановы 851 охватывает всех ликвидаторов.
   От себя только добавлю совет провокаторам — пока мы не решили нашу проблему, не лезьте, не мешайте громаде. Ты плюешь на общество — мы утремся, не беда, только не потони, когда общество на тебя плюнет.

 10. юрий:

  что делать если дело закрыто и отказано как партизану

  • Игорь Бургас:

   есть конституционная жалоба, которую, так или иначе, придется подавать большинству. Там срок 6 месяцев. К концу месяца я помещу на сайтах как образец, так и реально поданные. В свете решения от 17.07.2018 года выиграть в Конституционном Суде более чем реально, если не помешают провокаторы и внутренние власовцы. Просто давайте объединяться — реально в этом вопросе увеличить размер пенсий хотя бы до 12 тысяч в месяц. Хватит ждать когда кто-нибудь все сделает за Вас.

 11. инв.ликвидатор:

  И.Бургас.Ты сам большой проблематер.Ты опять делиш ликвидаторов на ваших и наших.Надо отстаивать единый закон для всех без исключения ликвидаторов(срочник,партизан,командирован по приказу).

  • правда победит:

   Инв.ликвидатор,напиши письмо депутату Бурбаку(Народный Фронт Яценюка),и козе Денисовой Людмиле,а главное помощнику депутата Бурбака и конкретно спроси :»Зачем отделили срочников от всех ликвидаторов?»А Бургас И. намерен помочь всем ликвидаторам,и пожалуйста своими тупыми коментами не компосируй мозги нормальным людям!

  • Микола:

   я з тобою згоден, цей бурда ділить інвалідів -ліквідаторів і коли задаєш питання чому в цьому зверненні відстоюють тільки права партизан, відкриває хавальнік і каже, що ми провокатори, а чому в цьому зверненні немає тих кого направляли по ГО

   • Олег:

    А почему ты не напишеш про ГО?! Так всегда, люди, которые отстаивают свои прав должны ещё думать и о других, которые только гавкать и умеют. Если партизаны поднимают свои проблемы, кто мешает ГО делать то самое. Вместо того, что бы сказать спасибо человеку, его как правило гнобят. А всё потому, что в рядах ликвидаторов много ряженых, которые орут громче всех при любых раскладах, при этом никогда не участвуют ни в каких акциях. Особенно им не нравится замена удостоверений. не зря гворя, что громче всех кричит «держи вора» сам вор.

 12. Гость:

  Вчера скопировал текст и в форме ЗАЯВЫ отправил заказным с уведомлением в Киев на имя головы суда. Буду ждать ответа.
  Надо отправлять всем, кто может и не может. когда на ее имя придет 20 000 заяв тогда они начнут чухаться.
  Всем ЗДОРОВЬЯ И ТЕРПЕНИЯ — ВОДА КАМНИ ТОЧИТ….

  • Валера:

   Блажен тот кто верит! Это очередная утопия! В ст 59 подло сфальсифицирован текст! пока не будет ясной тематики никакие суды не помогут!

 13. ликвидатор:

  БОЛЬШОЕ КОЛЛИЧЕСТВО НАХОДИТСЯ НА ОККУПИРОВАНОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ

  • правда победит:

   Ликвидатор,а как это ты мог написать «на окупированой части Украины»,а ну быстро извинись перед Путиним!

   • аноним:

    а почему не перед порохом и его режимом ???!

 14. Петр:

  Игорь Бургаз правильно пишет . Я об этом говорил еще зимой. Но видать тогда время не пришло. Надо просить кто напишет в Конституционный суд по пенсиям. Выиграл реальный , но наверно кому-то не выгодно и Нас посылают по акциям и судами где на Нас никто не обращает внимания. Странно но это решение не нужно Яценко Ковальчука Прокопенко Бойко Коралевской и т.п.

  • правда победит:

   Петр,а как так получается,что ты согласен с И.Бургас,но отослать в Суд не отказываешся,а ведь И.Бургас и просить ,советует отослать именно в Суды! И еще,ответ с Конституционного Суда по заявлению придется ждать 3(три)года,именно столько ждали решение по обращению 50 нар.депутатов по Черноб.Закону.

   • правда победит:

    Ошибка в тексте «не отказываешся» нужно читать «отказиваешся».

 15. саня.:

  это не лечится-мрак…

  • правда победит:

   Да,пропал саня! саня,а может еще раз «закадируешся»!

 16. саня.:

  охолоньте придурки где вы ищете справедливость- лучше президенту зимбабве напишите тошно уже от героев.

  • правда победит:

   Правильно саня.Истина—в вине!

 17. викентий:

  сегодня 25-го през подписал указ о повышении пенсии инвалидам-ликвидаторам,газета АиФ украина

 18. ЮРИЙ:

  скопируйте и выложите здесь этот документ пожалуйста

 19. ПАНТАЛОНЕ:

  конченая секта свидетелей ЧАЕС

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов