Проект Закону №4668 від 28.01.2021

ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
Д. ШМИГАЛЬ
“ ”                    2021 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину другу статті 67 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

“Пенсії, передбачені цим Законом, підвищуються відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуванняˮ.

2. У Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

1) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:

“Пенсійне забезпечення жінок, прийнятих у добровільному порядку на військову службу на посади рядового, сержантського і старшинського складу, та членів їх сімей здійснюється на підставах, установлених цим Законом для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського та старшинського складу і членів їх сімей.”;

2) статтю 22 викласти в такій редакції:

“Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідності

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються:

особам з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи — у розмірі 120 відсотків, II групи — 110 відсотків, III групи — 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим особам з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи — у розмірі 110 відсотків, II групи —
105 відсотків, III групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з числа старших солдатів, старших матросів, сержантського і старшинського складу строкової служби — у розмірі
110 відсотків, з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони — 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції, Служби судової охорони — 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби.”;

3) статтю 64 викласти в такій редакції:

“Стаття 64. Індексація пенсій

У разі коли пенсії, призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, у попередньому календарному році не перераховувалися відповідно до частини четвертої статті 63 цього Закону, для забезпечення їх індексації проводиться перерахунок пенсій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, із застосуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Сума індексації враховується під час подальших перерахунків пенсії відповідно до статті 63 цього Закону.”;

4) у тексті Закону слова “особа офіцерського складу, прапорщик і мічман, військовослужбовець надстрокової служби та військової служби за контрактом” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу” у відповідному відмінку і числі.

3. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18) доповнити статтею 21 такого змісту:

“Стаття 21. Достроковий вихід на пенсію за віком

Особам, трудовий договір з якими розірвано не більше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, а також у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за умови, що вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Фінансування пенсій, допомоги на поховання та оплата послуг за їх доставку особам, звільненим у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я, зазначеним у частині першій цієї статті, до досягнення ними пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.”.

4. У Законі України “Про індексацію грошових доходів населення” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111 із наступними змінами):

1) частину п’яту статті 2 викласти в такій редакції:

“Індексація пенсій проводиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”;

2) у статті 5:
частину четверту після слів “про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” доповнити словами “(крім пенсій)”;
доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:

“Індексація пенсій проводиться за рахунок джерел, з яких здійснюється їх фінансування.”.

У зв’язку з цим частини пʼяту — сьому вважати відповідно частинами шостою — восьмою;

3) статтю 6 доповнити частиною такого змісту:

“Виключно цим Законом регулюються питання виключення з переліку об’єктів індексації грошових доходів населення, який визначений статтею 2 цього Закону.”.

5. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51, ст. 376 із наступними змінами):

1) у статті 1:
в абзаці сімнадцятому слова і цифри “статтею 26 цього Закону пенсійного вікуˮ замінити словами “цим Законом віку, що дає право на призначення пенсії за віком, в тому числі на пільгових умовахˮ;
доповнити статтю після абзацу сорокового новим абзацом такого змісту:

“тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність — дитина, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність.”.

У зв’язку з цим абзаци сорок перший — сорок п’ятий вважати відповідно абзацами сорок другим — сорок шостим;

2) у пункті 9 статті 11 слова і цифри “дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги” замінити словами “тяжко хворою дитиною”;

3) у статті 24:
абзац другий частини третьої після слів “сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати” доповнити словами “на дату здійснення доплати”;

частину четверту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Депортованим особам, які знаходилися на спецпоселенні (період якого визначається з моменту депортації до моменту зняття режиму спецпоселень включно), період роботи на спецпоселенні зараховується у потрійному розмірі до страхового стажу для призначення пенсії. Різниця між розміром пенсії, обчисленим з урахуванням пільгового обчислення стажу, передбаченого цим абзацом, та розміром пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 цього Закону, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.”;

4) пункт перший частини другої статті 36 після слів “або досягли” доповнити словами і цифрами “віку 65 років або”;

5) у другому реченні абзацу третього частини першої статті 40 цифри і слово “16 років” замінити цифрами і словом “18 років”;

6) у частині другій статті 42:

абзац перший після слів “індексації пенсії щороку” доповнити словами і цифрою “з 1 березня”;

в абзаці четвертому слово “ , дата” виключити;

7) у статті 45:

абзац третій частини третьої викласти в такій редакції:

“Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати і набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії (попереднього перерахунку пенсії без урахування перерахунку, передбаченого абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 цього Закону) незалежно від перерв у роботі, під час переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена (визначений) частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії.”;

8) у статті 115:

у частині першій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3) жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворої дитини, якій не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення зазначеного віку, — після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. При цьому особами з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей, дитини з інвалідністю чи тяжко хворої дитини, якій не встановлено інвалідність, здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення віку 55 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років;”;

доповнити частину пунктами 6 і 7 такого змісту:

“6) особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до цього Закону, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону”;

7) особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону.”;

частину другу викласти в такій редакції:

“2. Фінансування пенсії, допомоги на поховання та оплата послуг за їх доставку особам, визначеним пунктами 1—5 і 7 частини першої цієї статті, до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Виплата пенсії особам, визначеним пунктом 6 частини першої цієї статті, допомоги на поховання та оплата послуг за їх доставку в період до досягнення такими особами пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, здійснюється Пенсійним фондом за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку, встановленому Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Пенсійним фондом за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах соціального захисту населення та зайнятості населення.”;

9) у розділі XV “Прикінцеві положення”:

у пункті 2:

в абзаці третьому слова “до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяки

х законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” та призначених відповідно до” замінити словом “та”;

абзац четвертий після слів “на пільгових умовах відповідно до” доповнити словами і цифрами “статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”,”;

в абзаці п’ятому слова “до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” та після цієї дати відповідно до” виключити;
у пункті 6:

перше речення абзацу першого після слів “згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення” доповнити словами і цифрами “ , крім надбавок, передбачених пунктами “в” — “д” частини першої статті 21 зазначеного Закону”;
д повнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Пенсіонерам, яким до пенсій, призначених за цим Законом, установлено надбавки відповідно до пунктів “в” — “д” частини першої статті 21 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, розміри таких надбавок обчислюються з урахуванням підвищення, передбаченого частиною першою статті 29 цього Закону, за відповідну кількість років роботи, за які було призначено надбавку згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення”. Зазначені надбавки та підвищення обчислюються за матеріалами пенсійних справ або за додатково поданими документами.”.

У звʼязку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:

“7. Достроково призначена пенсія за віком згідно з пунктами 6 і 7 частини першої статті 115 цього Закону у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, працюючим пенсіонерам

(у тому числі тим, які провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) не виплачується.”;

пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. У разі коли особі призначено пенсію відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково–технічну діяльність”, її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсій, призначених відповідно до зазначених Законів, не переглядається. Пенсії, призначені відповідно до зазначених Законів, індексуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково–технічну діяльність”, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону, а також видатки на індексацію зазначених пенсій фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

У разі коли особа має право на отримання пенсії відповідно до Законів України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про прокуратуру” та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до Закону України “Про прокуратуру”, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України. Порядок фінансування пенсій, призначених відповідно до Законів України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” встановлюється зазначеними Законами.”.

6. У Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11 із наступними змінами):
1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 101 такого змісту:

“101) тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність, — дитина, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;”;

2) в абзаці тринадцятому пункту 1 частини першої статті 4 слова і цифри “дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність” замінити словами “тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність”.

7. Закон України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами) доповнити статтею 49 такого змісту:
“Стаття 49. Особлива гарантія для окремих категорій безробітних, які втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці

1. Особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

2. Виплата пенсії, призначеної достроково згідно з умовами цієї статті, допомоги на поховання та оплата послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, здійснюється Пенсійним фондом України за рахунок коштів, що сплачуються Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку, встановленому Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Пенсійним фондом України за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах соціального захисту населення та зайнятості населення.

Підтвердження страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, передбаченого Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, здійснюється шляхом обміну інформацією між Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Пенсійним фондом України у визначеному ними порядку за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах соціального захисту населення та зайнятості населення.”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.

2. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

2) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести власні нормативно–правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства”

1. Мета

Метою прийняття акта є вдосконалення пенсійного забезпечення громадян.

2Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта направлений на розв’язання наступних проблем, які на сьогодні існують в пенсійному забезпеченні.

Є необхідність у визначенні дати щорічної індексації пенсії та кола осіб, яким пенсії індексуються.

У 2017 році із об’єктів індексації грошових доходів були вилучені пенсії, призначені за „спеціальними” пенсійними програмами. Так, не проводиться індексація пенсій військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям та іншим категоріям пенсіонерів з 2014 року. Військовослужбовцям останній перерахунок у зв’язку із зміною грошового забезпечення проведений у 2018 році, а держслужбовцям та науковцям пенсії не перераховувалися з 2008 року.

Відсутність визначеної в законі дати індексації не дозволяє забезпечувати сталість пенсійного забезпечення громадян та видатки на його фінансування.

Залишається не врегульованим питання відновлення права на достроковий вихід на пенсію за півтора роки до досягнення пенсійного віку у зв’язку із реорганізацією підприємств, скороченням чисельності або штату працівників, як це передбачено у рішенні Конституційного Суду України від 22 травня 2018 року № 5-р/2018. Враховуючи, що розмір допомоги по безробіттю (5 026 грн на липень 2020 року) є більшим ніж пенсія (3 486 грн розмір новопризначеної пенсії за січень – вересень 2020 року), консолідовані видатки Державного центру зайнятості та Пенсійного фонду України зменшуються.

Має місце не вирішене питання дострокового призначення пенсій особам, які доглядають за хворими дітьми із рідкісними захворюваннями, яким не встановлено інвалідність. З 1 січня 2019 р. визначено умови надання державної підтримки для родин із рідкісними захворюваннями. У тому числі держава взяла зобов’язання щодо страхування батьків, які не працюють, а здійснюють догляд за дітьми із рідкісними захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, нарівні із батьками дітей із інвалідністю.

Існує різниця в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію в декілька разів у залежності від часу виходу на пенсію до чи після 2004 року при встановленні єдиних підходів до визначення пенсії починаючи з 2017 року.

3. Основні положення проекту акта

Проектом акта пропонується:

визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня;

здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;

призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

4. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються законами України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про індексацію грошових доходів населення”, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про державну службу”, „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, „Про зайнятість населення”, „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус народного депутата України”, „Про наукову і науково–технічну діяльність”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Набрання чинності пропонується з 1 січня 2022 року, можливі додаткові видатки складатимуть:

7,2 млн грн на рік для 817 осіб, яким встановлено надбавки за раніше діючим законодавством за більш пізній вихід на пенсію. Згідно з раніше діючим Законом України „Про пенсійне забезпечення” така надбавка становила 10 % основного розміру пенсії за кожний повний рік роботи після досягнення пенсійного віку. Відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” розмір пенсії підвищується на 0,5–0,75 % за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, залежно від кількості місяців відстрочення виходу на пенсію (відповідно, до 60 або понад 60 місяців);

0,03 млн грн на рік для дострокового призначення пенсій матерям дітей, які хворі на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Додаткові видатки, необхідні для індексації пенсій будуть уточнені після визначення порядку індексації та коефіцієнту збільшення пенсій (орієнтовні розрахунки додаються).

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта погоджений без зауважень Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством у справах ветеранів України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Службою безпеки України; із зауваженнями, які враховано, – Міністерством внутрішніх справ України та Пенсійним фондом України; із зауваженнями, які враховано частково, – Міністерством юстиції України.

Міністерство фінансів висловило свою позицію щодо проекту Закону листом від 08.10.2020 № 09020-09-5/31028.

Міністерством юстиції висловлено застереження, яке враховано, стосовно погодження проекту акта із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їхніми спілками.

Проект акта доопрацьовано після засідання 03.12.2020 Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики та погоджено із зауваженням, які враховано, – Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України”; із зауваженнями, які враховано частково, – Міністерством юстиції України, Міністерством оборони України, Міністерством фінансів України.

Міністерство фінансів висловило свою позицію щодо проекту Закону листом від 11.12.2020 № 09020-11-5/38500 та зазначило, що у бюджеті Пенсійного фонду України наявний дефіцит, на покриття якого відволікаються значні кошти державного бюджету.

На думку Міністерства фінансів України, існуючі проблеми пенсійного забезпечення вимагають системного вирішення. Модернізація системи пенсійного забезпечення має бути спрямована на створення фінансово стабільної, ефективної пенсійної системи.

Водночас, проект акта доопрацьований з урахуванням розгляду на засіданні Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики 3 грудня 2020 року та з урахуванням попередніх зауважень Міністерства фінансів України, висловлених у листі від 08.10.2020
№ 09020-09-5/3102.

Зокрема, у проекті акта змінено дату набрання чинності Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства” з 1 липня 2021 року на 1 січня 2022 року та виключено зміни до частини пʼятої статті 26 Закону України „Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування” (щодо права виходу на пенсію незалежно від віку при наявності стажу 40 років і більше).

За таких умов пропонується, починаючи з 2022 року, уніфікувати щорічну індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів, призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов та удосконалити деякі положення пенсійного законодавства.

Варто відзначити, що у 2022 році прогнозується зростання валового внутрішнього продукту на 4,3 %, що обумовить збільшення, зокрема, мінімальної заробітної плати та, відповідно, збільшить надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що створить фінансові можливості для поступового удосконалення пенсійного забезпечення, у тому числі шляхом прийняття проекту Закону.

Міністерство юстиції зазначило, що відповідно до положень статті 9 Закону України „Про судовий збір” судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади, а також на забезпечення архітектурної доступності приміщень судів тощо.

Положеннями статті 130 Конституції України встановлено, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. Згідно зі статтею 48 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” незалежність судді забезпечується, зокрема, окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом, і належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді.

Судовий збір має покривати потреби у фінансовому забезпеченні органів судової влади. Отже, достатнє надходження коштів судового збору є необхідною умовою для забезпечення належного функціонування судів та здійснення правосуддя.

Державна судова адміністрація України повідомила, що згідно з частиною третьою статті 9 Закону України „Про судовий збір” кошти судового збору  спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової.

Судовий збір має покривати потреби у фінансовому забезпеченні органів судової влади.

У paзi прийняття запропонованих змін у частині доповнення пільгових категорій, що звільняються від сплати судового збору Державний бюджет України недоотримає за piк кошти в сумі понад 300 млн грн, що матиме негативний сплив на фінансове забезпечення судової системи.

Крім того, запропоновані зміни щодо надання пільг від сплати судового збору порушують принципи рівності всіх учасників судового процесу перед Законом і судом, встановлених статтею 129 Конституції України.

Зауваження Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України не враховано, оскільки звільнення від сплати
судового збору для визначених органів скасовано Законом України
від 22.05.2015 № 484-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору”. При цьому пунктом 2 розділу ІІ цього Закону Кабінет Міністрів України зобов’язаний забезпечити відповідне фінансування державних органів, які позбавляються пільг щодо сплати судового збору.

У зв’язку з цим виникла колізія із законодавством про загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування, відповідно до якого, зокрема, фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, здійснюється за рахунок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), які не включаються до складу Державного бюджету України (статті 71, 73 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

Законодавча пропозиція надає можливість усунути зазначену суперечність та забезпечити ефективне використання коштів державного бюджету, призначених для сплати судового збору державними органами, та страхових коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що не включаються до його складу.

Проект акта доопрацьований після засідання 21.01.2021 Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики шляхом виключено положення щодо внесення змін до Закону України „Про судовий збір” в частині звільнення від сплати судового збору визначених органів виконавчої влади.

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та погоджено без зауважень Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні; із зауваженнями, які враховано, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю та погоджено без зауважень Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю;
із зауваженнями, які враховано, Громадською спілкою „Всеукраїнське громадське об’єднання „Національна Асамблея людей з інвалідністю України”.

Проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку та погоджено із зауваженням, яке враховано, – Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України”.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності  та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, проведення експертизи Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

З метою проведення консультацій з громадськістю проект акта 08.10.2020 розглянуто на засіданні Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України.

7. Оцінка відповідності

У проекті акта відсутні положення, які стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; які створюють підстави для дискримінації.

8. Прогноз результатів

Реалізація акта не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Реалізація акта матиме вплив на інтереси громадян та пенсіонерів.

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваноговпливу
Матері (батьки) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність Призначення дострокової пенсіїза віком Реалізація акта дасть змогу призначати дострокову пенсію за віком
Пенсіонери з числа депортованих осіб, які знаходилися Підвищення розміру пенсії Реалізація акта дасть змогу зараховувати стаж роботи за період спецпоселення у потрійному розмірі та, відповідно, збільшити розмір пенсії
Пенсіонери, яким було встановлено надбавку за більш пізній вихід на пенсію Підвищення розміру пенсії Реалізація акта дасть змогу збільшити в середньому на 536,7 грн надбавку за більш пізній вихід на пенсію
Особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва Призначення дострокової пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку Реалізація акта дасть змогу призначати дострокову пенсію за віком

 Міністр соціальної

політики України 

____ ____________ 2021 р.

ДОДАТКОВІ ВИДАТКИ

у разі реалізації проекту Закону УкраЇни „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства”

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавстваˮ

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 
ЗАКОН УКРАЇНИ „ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ”
Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим ЗакономКонкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.

Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленому частиною другою статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим ЗакономКонкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя  і зростання мінімальної заробітної плати.

Пенсії, передбачені цим Законом, підвищуються відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

ЗАКОН УКРАЇНИ „ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ,ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ОСІБ”
Стаття 1. Види пенсійного забезпеченняОсоби офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим Законом при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально–виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Стаття 12. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону

а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом;

є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;

Стаття 1. Види пенсійного забезпеченняОсоби з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особи, які мають право на пенсію за цим Законом при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально–виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років.

 

Стаття 12. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону…

а) особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;

є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;

Стаття 4. Особи, які мають право на пенсії нарівні з офіцерським складом, військовослужбовцями надстрокової служби та військової служби за контрактом і членами їх сімей…

Пенсійне забезпечення жінок, прийнятих у добровільному порядку на дійсну військову службу на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин, та членів їх сімей здійснюється на підставах, встановлених цим Законом для військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та членів їх сімей.

Стаття 4. Особи, які мають право на пенсії нарівні з   офіцерським складом, військовослужбовцями надстрокової служби та військової служби за контрактом і членами їх сімей…

Пенсійне забезпечення жінок, прийнятих у добровільному порядку на військову службу на посади рядового, сержанського і старшинського складу, та членів їх сімей здійснюється на підставах, встановлених цим Законом для військосослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського та старшинського складу і членів їх сімей.

Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу роківПенсія за вислугу років призначається:

а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”–“д”, “ж” статті 12 цього Закону (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”–“д” статті 12 цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі служби
45–річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально–виконавчій службі України.

Особам, які є особами з інвалідністю внаслідок війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку;

в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом при досягненні 45–річного віку і за наявності в них вислуги 20 календарних років і більше, які звільняються з військової служби відповідно до Закону України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей”;

г) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”–“д”  статті 12 цього Закону, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону.

Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу роківПенсія за вислугу років призначається:

а) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”–“д”, “ж” статті 12 цього Закону (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:

б) особам числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”–“д” статті 12 цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45–річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально–виконавчій службі України.

Особам, які є особами з інвалідністю внаслідок війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку;

в) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу  при досягненні 45–річного віку і за наявності в них вислуги 20 календарних років і більше, які звільняються з військової служби відповідно до Закону України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей”;

г) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”–“д” статті 12 цього Закону, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону.

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу роківПенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт “а” статті 12): за вислугу 20 років – 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України “Про Національну поліцію”, звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком чи через хворобу – 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років –
3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально–виконавчій службі України (пункт “б” статті 12): за страховий стаж 25 років – 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років – 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);

в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей” (пункт “в” статті 12): за вислугу 20 років – 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43).

….

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу роківПенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

а) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт “а” статті 12): за вислугу 20 років – 50  процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України “Про Національну поліцію”, звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком чи через хворобу – 55 процентів, відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років –
3  проценти  відповідних сум грошового забезпечення;

б) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально–виконавчій службі України (пункт “б” статті 12): за страховий стаж 25 років – 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років – 1 процент  відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);

в) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу , які звільняються з військової служби на умовах Закону України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей” (пункт “в” статті 12): за вислугу 20 років – 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3  проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43).

 Стаття 15. Підвищення пенсій за вислугу роківОсобам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”–“д” статті 12 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом і які є ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону України  “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, пенсії за вислугу років підвищуються в порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом. Стаття 15. Підвищення пенсій за вислугу роківОсобам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”–“д” статті 12 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом і які є ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, пенсії за вислугу років підвищуються в порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом.
Стаття 16. Надбавки та допомога до пенсії за вислугу роківДо пенсії за вислугу років, що призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом (у тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується:

 

Стаття 16. Надбавки та допомога до пенсії за вислугу роківДо пенсії за вислугу років, що призначається особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію за цим Законом (у тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується:

 

Стаття 17. Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсіїОсобам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”–“д” статті 12 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом, до вислуги років для призначення пенсії зараховуються:

Стаття 17. Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсіїОсобам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”–“д” статті 12 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом, до вислуги років для призначення пенсії зараховуються:

Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідностіМінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються:

особам з інвалідністю внаслідок війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи – у розмірі 120 відсотків, II групи – 110 відсотків, III групи – 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим особам з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби I групи – у розмірі 110 відсотків, II групи – 105 відсотків, III групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

 

 

 

особам з інвалідністю з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби – у розмірі 110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони – 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально–виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліціїСлужби судової охорони – 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби.

 

Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідностіМінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються:

особам з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби
I групи – у розмірі 120 відсотків, II групи –
110 відсотків, III групи – 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим особам з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи –
у розмірі 110 відсотків, II групи – 105 відсотків,
III групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з числа старших солдатів, старших матросів, сержантського і старшинського складу строкової служби – у розмірі 110 відсотків, з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони – 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції, Служби судової охорони – 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби.

 

Стаття 23. Призначення пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу роківВ разі наявності у особи з інвалідністю з числа осіб офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років (пункт “а” статті 12), пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги (пункт  “а” статті 13). Стаття 23. Призначення пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу роківВ разі наявності у особи з інвалідністю з числа осіб  з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років (пункт  “а” статті 12), пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги (пункт  “а” статті 13).
Стаття 24. Надбавки та допомога до пенсії по інвалідностіДо пенсії по інвалідності, що призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом (у тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується:

 

Стаття 24. Надбавки та допомога до пенсії по інвалідностіДо пенсії по інвалідності, що призначається особам  з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію за цим Законом (у тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується:

Стаття 25. Підвищення пенсій по інвалідностіОсобам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б»–»д» статті 12 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом і які є ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону України   “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, пенсії по інвалідності підвищуються в порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом. Стаття 25. Підвищення пенсій по інвалідностіОсобам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, іншим особам, зазначеним у пунктах «б»–»д» статті 12 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом і які є ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону України   “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, пенсії по інвалідності підвищуються в порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом.
Стаття 41. Призначення однієї пенсії в разі втрати годувальника на всіх членів сім’ї. Виділення частки пенсії…

Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному з батьків, дружині (чоловікові) загиблої (померлої) або пропалої безвісти особи офіцерського складу, прапорщика і мічмана, військовослужбовця надстрокової служби і військової служби за контрактом або особи, яка має право на пенсію за цим Законом.

Стаття 41. Призначення однієї пенсії в разі втрати годувальника на всіх членів сім’ї. Виділення частки пенсії…

Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному з батьків, дружині (чоловікові) загиблої (померлої) або пропалої безвісти особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу або особи, яка має право на пенсію за цим Законом.

Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій…

Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, зазначеним у пункті д” статті 12 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом і одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади за службу у високогірних або віддалених місцевостях держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, пенсії обчислюються з персональних (збережених) окладів, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які звільнені зі служби у зв’язку із засудженням або притягненням до кримінальної відповідальності, стосовно яких за відсутністю події або складу кримінального правопорушення чи за недоведеністю їхньої участі у вчиненні кримінального правопорушення були винесені відповідно виправдувальний вирок або ухвала суду про закриття щодо них кримінального провадження, а також членам сімей військовослужбовців, інших осіб, щодо яких ухвала суду про закриття кримінального провадження винесена посмертно, пенсії обчислюються за наявності в них права на пенсію за цим Законом із розміру існуючих на день призначення пенсії
окладів грошового забезпечення, встановлених законодавством для відповідних категорій військовослужбовців, інших зазначених осіб.
У разі одночасного поновлення та звільнення таких осіб зі служби пенсія їм обчислюється з посадового окладу, який вони отримували до незаконного звільнення.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, переведеним за станом здоров’я або за віком з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються, за бажанням пенсіонера, виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з указаних у цій частині посад, які вони займали до переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського складу та особам начальницького складу з військовим званням полковника або спеціальним званням полковника поліції (міліції) чи внутрішньої служби, полковника Служби судової охорони, полковника податкової міліції, полковника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також їм рівних і вище, якщо вони за таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які ці особи займали не менше трьох років до переведення і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом і які були відряджені для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях, вищих навчальних закладах та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів та організацій, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, поліцейських, співробітників Служби судової охорони та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення.

Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів та дизельних підводних човнів, обладнаних атомними енергетичними установками, на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або в берегові військові частини Військово–Морських Сил із збереженням одержуваного ними до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу.

Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій…

Пенсії особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу  та деяким іншим особам, зазначеним у пункті   “д” статті 12 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом і одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади за службу у високогірних або віддалених місцевостях держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, пенсії обчислюються з персональних (збережених) окладів, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та  офіцерського складу та деяким іншим особам, які звільнені зі служби у зв’язку із засудженням або притягненням до кримінальної відповідальності, стосовно яких за відсутністю події або складу кримінального правопорушення чи за недоведеністю їхньої участі у вчиненні кримінального правопорушення були винесені відповідно виправдувальний вирок або ухвала суду про закриття щодо них кримінального провадження, а також членам сімей військовослужбовців, інших осіб, щодо яких ухвала суду про закриття кримінального провадження винесена посмертно, пенсії обчислюються за наявності в них права на пенсію за цим Законом із розміру існуючих на день призначення пенсії окладів грошового забезпечення, встановлених законодавством для відповідних категорій військовослужбовців, інших зазначених осіб. У разі одночасного поновлення та звільнення таких осіб зі служби пенсія їм обчислюється з посадового окладу, який вони отримували до незаконного звільнення.

Особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, переведеним за станом здоров’я або за віком з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються, за бажанням пенсіонера, виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з указаних у цій частині посад, які вони займали до переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського складу та особам начальницького складу з військовим званням полковника або спеціальним званням полковника поліції (міліції) чи внутрішньої служби, полковника Служби судової охорони, полковника податкової міліції, полковника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також їм рівних і вище, якщо вони за таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які ці особи займали не менше трьох років до переведення і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років.

Особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам начальницького складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом і які були відряджені для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях, вищих навчальних закладах та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів та організацій, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, поліцейських, співробітників Служби судової охорони та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення.

Особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів та дизельних підводних човнів, обладнаних атомними енергетичними установками, на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або в берегові військові частини Військово–Морських Сил із збереженням одержуваного ними до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу.

Стаття 50. Строки призначення пенсійПенсії відповідно до цього Закону призначаються:

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом відповідно до пунктів   “а” “в” статті 12 цього
Закону, – з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення, а членам сімей зазначених осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, а також пенсіонерів з їх числа – з дня смерті годувальника, але не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з більш пізніх строків. Особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані особами з інвалідністю до закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства, пенсія призначається з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення;

г) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби і військової служби за контрактом
 та
деяким іншим особам, поновленим у військовому (спеціальному) званні, – з дня поновлення;

д) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які звільнені зі служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення без позбавлення військового (спеціального) звання з правом на пенсію за вислугу років, – з дня звернення за пенсією;

е) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані особами з інвалідністю після закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після звільнення їх зі служби, – з дня встановлення їм інвалідності;

є) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом у зв’язку із внесенням зміни в раніше виданий наказ або інший розпорядчий акт про оголошення їх вислуги років для призначення пенсії та звільнення зі служби, – з дня підписання наказу або іншого розпорядчого акта відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни.

Членам сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та пенсіонерів з їх числа, які набули право на пенсію після смерті годувальника, – з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули право на пенсію у разі втрати годувальника, – з дня звернення за пенсією.

Стаття 50. Строки призначення пенсійПенсії відповідно до цього Закону призначаються:

б) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу  та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом відповідно до пунктів   “а” “в” статті 12 цього Закону, – з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення, а членам сімей зазначених осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, а також пенсіонерів з їх числа – з дня смерті годувальника, але не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з більш пізніх строків. Особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані особами з інвалідністю до закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства, пенсія призначається з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення;

г) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського,старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, поновленим у військовому (спеціальному) званні, – з дня поновлення;

д) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського таофіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які звільнені зі служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення без позбавлення військового (спеціального) звання з правом на пенсію за вислугу років, – з дня звернення за пенсією;

е) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу  та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані особами з інвалідністю після закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після звільнення їх зі служби, – з дня встановлення їм інвалідності;

є) особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу  та деяким іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом у зв’язку із внесенням зміни в раніше виданий наказ або інший розпорядчий акт про оголошення їх вислуги років для призначення пенсії та звільнення зі служби, – з дня підписання наказу або іншого розпорядчого акта відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни.

Членам сімей осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського,старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та пенсіонерів з їх числа, які набули право на пенсію після смерті годувальника, – з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули право на пенсію у разі втрати годувальника, – з дня звернення за пенсією.

Стаття 51. Строки перерахунку призначених пенсій…

Перерахунок пенсій, призначених особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.

Стаття 51. Строки перерахунку призначених пенсій…

Перерахунок пенсій, призначених особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського,  старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.

Стаття 64. Підвищення пенсій у зв’язку з індексацією грошових доходів населенняПризначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей пенсії підвищуються відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Стаття 64. Індексація пенсійУ разі, коли пенсії, призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, у попередньому календарному році не перераховувалися відповідно до частини четвертої статті 63 цього Закону, для забезпечення їх індексації проводиться перерахунок пенсій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, із застосуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Сума індексації враховується під час подальших перерахунків пенсії відповідно до статті 63 цього Закону.

ЗАКОН УКРАЇНИ „ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ТА ІНШИХ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ”
Відсутня Стаття 21. Достроковий вихід на пенсію за вікомОсобам, трудовий договір з якими розірвано не більше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, а також у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за умови, що вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Фінансування пенсій, допомоги на поховання та оплата послуг за їх доставку особам, звільненим у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я, зазначеним у частині першій цієї статті, до досягнення ними пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

ЗАКОН УКРАЇНИ „ПРО ІНДЕКСАЦІЮ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ”
Стаття 2. Обʼєкти індексації грошових доходів населенняІндексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:

пенсії;

стипендії;

оплата праці (грошове забезпечення);

суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та
членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування;

суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування;

розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об’єкти індексації, що не передбачені частиною першою цієї статті.

Соціальні виплати, що мають цільовий і разовий характер (допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо), а також допомога у зв’язку з вагітністю і пологами індексації не підлягають. Підтримка купівельної спроможності провадиться шляхом підвищення розміру зазначених виплат.

Підтримка купівельної спроможності соціальних виплат, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, здійснюється шляхом перегляду їх розміру у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму відповідно до законодавства.

Індексація пенсій здійснюється шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Стаття 2. Обʼєкти індексації грошових доходів населенняІндексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:

пенсії;

стипендії;

оплата праці (грошове забезпечення);

суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування;

суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об’єкти індексації, що не передбачені частиною першою цієї статті.

Соціальні виплати, що мають цільовий і разовий характер (допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо), а також допомога у зв’язку з вагітністю і пологами індексації не підлягають. Підтримка купівельної спроможності провадиться шляхом підвищення розміру зазначених виплат.

Підтримка купівельної спроможності соціальних виплат, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, здійснюється шляхом перегляду їх розміру у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму відповідно до законодавства.

Індексація пенсій проводиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Стаття 5. Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів населення…

Індексація виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інших видів соціальної допомоги проводиться відповідно за рахунок фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відсутня

Стаття 5. Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів населення…

Індексація виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (крім пенсій), інших видів соціальної допомоги проводиться відповідно за рахунок фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також за рахунок коштів Державного бюджету України.

Індексація пенсій проводиться за рахунок джерел, з яких здійснюється їх фінансування.

Стаття 6. Державні гарантії підвищення грошових доходів населення у звʼязку із зростанням цінУ разі виникнення обставин, передбачених статтею 4 цього Закону грошові доходи населення визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, та величини індексу споживчих цін.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Державні гарантії підвищення грошових доходів населення у звʼязку із зростанням цінУ разі виникнення обставин, передбачених статтею 4 цього Закону грошові доходи населення визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, та величини індексу споживчих цін.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення визначається Кабінетом Міністрів України.

Виключно цим Законом регулюються питання виключення з переліку об’єктів індексації грошових доходів населення, який визначений статтею 2 цього Закону.

ЗАКОН УКРАЇНИ „ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ”
Стаття 1. Визначення термінівУ цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

непрацездатні громадяни – особи, які досягли встановленого статтею 26 цього Закону пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону;

страхувальники – роботодавці та інші особи, які відповідно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або є платниками відповідно до цього Закону;

уповноважений банк – банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та провадить розрахунково–касові операції з коштами Пенсійного фонду;

Стаття 1. Визначення термінівУ цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

непрацездатні громадяни – особи, які досягли встановленого  цим Законом віку, що дає право на призначення пенсії за віком, в тому числі на пільгових умовахабо особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону;

страхувальники – роботодавці та інші особи, які відповідно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або є платниками відповідно до цього Закону;

тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність – дитина, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;

уповноважений банк – банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та провадить розрахунково–касові операції з коштами Пенсійного фонду;

Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуваннюЗагальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:

9) один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків–вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;

Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуваннюЗагальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:

9) один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків–вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;

Стаття 24. Періоди, з яких складається страховий стаж…

3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообовʼязковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного
пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених
за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як
повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

4. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період з 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років.

Стаття 24. Періоди, з яких складається страховий стаж…

3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообовʼязковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

4. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

Депортованим особам, які знаходилися на спецпоселенні (період якого визначається з моменту депортації до моменту зняття режиму спецпоселень включно), період роботи на спецпоселенні зараховується у потрійному розмірі до страхового стажу для призначення пенсії. Різниця між розміром пенсії, обчисленим з урахуванням пільгового обчислення стажу, передбаченого цим абзацом, та розміром пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 цього Закону, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період із 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

Стаття 36. Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

2. Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону;

Стаття 36. Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника…

2. Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю, або досягли віку 65 років або пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону;

Стаття 40. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 789 і 14 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Стаття 40. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 789 і 14 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Стаття 42. Індексація та перерахунок пенсій2. Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Розмір, дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини.

Стаття 42. Індексація та перерахунок пенсій2. Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Розмір та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини.

Стаття 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії…

3. Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії.

Стаття 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії…

3. Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати і набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії (попереднього перерахунку пенсії без урахування перерахунку, передбаченого абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 цього Закону) незалежно від перерв у роботі, під час переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена (визначений) частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії.

Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян1. Право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

3) жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, – після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

 

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини з інвалідністю здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років;

2. Пенсії для осіб, визначених цією статтею, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян1. Право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

3) жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства чи тяжко хворої дитини, якій не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення зазначеного віку, – після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. При цьому особами з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей, дитини з інвалідністю чи дитини з тяжким, рідкісним захворюванням, якій не встановлено інвалідність, здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення віку
55 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років;

6) особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до цього Закону, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону”;

7) особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону.

2. Фінансування пенсії, допомоги на поховання та оплата послуг за їх доставку особам, визначеним пунктами 1–5 і 7 частини першої цієї статті, до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Виплата пенсії особам, визначеним пунктом 6 частини першої цієї статті, допомоги на поховання та оплата послуг за їх доставку в період до досягнення такими особами пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, здійснюється Пенсійним фондом за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку, встановленому Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Пенсійним фондом за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах соціального захисту населення та зайнятості населення.

Розділ XV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ XV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
…2. Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, які відповідно до цього Закону мають право на пенсію на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Закону.

Покриття витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до статей 13 і 14 Закону України “Про пенсійне забезпечення” до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” та призначених відповідно до частин другої і третьої статті 114 цього Закону до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, здійснюється у такому порядку:

підприємства та організації (крім сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, крім тих, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України; на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до частини другої статті 114 цього Закону, – до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону за раніше діючим порядком;

за рахунок коштів Державного бюджету України пенсії, призначені особам відповідно до пунктів “б” – “з” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” (стосовно осіб, які на дату відшкодування віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) та відповідно до статті 14 Закону України “Про пенсійне забезпечення” до набрання чинності Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій та після цієї дати відповідно до пунктів 2-8 частини другої статті 114 цього Закону (стосовно осіб, які працювали у сільськогосподарських товаровиробників, які на дату відшкодування віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) та частини третьої статті 114 цього Закону.

У разі недостатності зазначених коштів фінансування суми, якої не вистачає для повного покриття витрат на виплату та доставку таких пенсій, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

…2. Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, які відповідно до цього Закону мають право на пенсію на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Закону.

Покриття витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до статей 13 і 14 Закону України “Про пенсійне забезпечення” та частин другої і третьої статті 114 цього Закону до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, здійснюється у такому порядку:

підприємства та організації (крім сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, крім тих, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України; на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до статті 13 Закону України Про пенсійне забезпечення”, частини другої статті 114 цього Закону, – до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону за раніше діючим порядком;

за рахунок коштів Державного бюджету України пенсії, призначені особам відповідно до пунктів «б» – «з» статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” (стосовно осіб, які на дату відшкодування віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) та відповідно до статті 14 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, пунктів 2-8 частини другої статті 114 цього Закону (стосовно осіб, які працювали у сільськогосподарських товаровиробників, які на дату відшкодування віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) та частини третьої статті 114 цього Закону.

 

У разі недостатності зазначених коштів фінансування суми, якої не вистачає для повного покриття витрат на виплату та доставку таких пенсій, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

…6. До прийняття відповідного закону до пенсій, передбачених цим Законом, установлюються надбавки та здійснюється їх підвищення згідно із Законом України „Про пенсійне забезпечення”. Зазначені надбавки та підвищення встановлюються в розмірах, що фактично виплачувалися на день набрання чинності цим Законом з наступною індексацією відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення. Виплата їх здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До внесення відповідних змін до законів фінансування соціальних пенсій, передбачених Законом України „Про пенсійне забезпечення”, збільшень пенсій, передбачених Законом України „Про статус гірських населених пунктів”, надбавок, передбачених Законом України „Про донорство крові та її компонентів”, а також надбавок та пенсій, що призначаються особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв’язку із виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, відповідно до Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

…6. До прийняття відповідного закону до пенсій, передбачених цим Законом, установлюються надбавки та здійснюється їх підвищення згідно із Законом України „Про пенсійне забезпечення”, крім надбавок, передбачених пунктами „в” – „д” частини першої статті 21 зазначеного Закону. Зазначені надбавки та підвищення встановлюються в розмірах, що фактично виплачувалися на день набрання чинності цим Законом з наступною індексацією відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення. Виплата їх здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Пенсіонерам, яким до пенсій, призначених за цим Законом, установлено надбавки відповідно до пунктів “в” – “д” частини першої статті 21 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, розміри таких надбавок обчислюються з урахуванням підвищення, передбаченого частиною першою статті 29 цього Закону, за відповідну кількість років роботи, за які було призначено надбавку згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення”. Зазначені надбавки та підвищення обчислюються за матеріалами пенсійних справ або за додатково поданими документами.

До внесення відповідних змін до законів фінансування соціальних пенсій, передбачених Законом України „Про пенсійне забезпечення”, збільшень пенсій, передбачених Законом України „Про статус гірських населених пунктів”, надбавок, передбачених Законом України „Про донорство крові та її компонентів”, а також надбавок та пенсій, що призначаються особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв’язку із виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, відповідно до Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відсутній 7. Достроково призначена пенсія за віком згідно з пунктами 6 і 7 частини першої статті 115 цього Закону у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, працюючим пенсіонерам (у тому числі тим, які провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) не виплачується. 
13. У разі якщо особі призначено пенсію відповідно до законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про прокуратуру”, „Про статус народного депутата України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений до дня набрання чинності Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, не переглядається та пенсія не індексується. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України. 

 

У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до законів України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. Порядок фінансування цих пенсій встановлюється відповідними законами.

13. У разі коли особі призначено пенсію відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсій, призначених відповідно до зазначених Законів, не переглядається. Пенсії, призначені відповідно до зазначених Законів, індексуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково–технічну діяльність”, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону, а також видатки на індексацію зазначених пенсій фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.У разі коли особа має право на отримання пенсії відповідно до Законів України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про прокуратуру” та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до Закону України “Про прокуратуру”, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України. Порядок фінансування пенсій, призначених відповідно до Законів України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” встановлюється зазначеними Законами.
ЗАКОН УКРАЇНИ „ПРО ЗБІР ТА ОБЛІК ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВʼЯЗКОВЕДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Стаття 1. Визначення термінів1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

10) страхувальники — роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону зобов’язані сплачувати єдиний внесок;

11) учасники накопичувальної системи пенсійного страхування — фізичні особи, які сплачують/за яких сплачуються страхові внески до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

Стаття 4. Платники єдиного внеску

1.   Платниками єдиного внеску є:

1) роботодавці:

підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у звʼязку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб:

одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків–вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне                  захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомогиякій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;

 

Стаття 1. Визначення термінів1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

10) страхувальники — роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону зобов’язані сплачувати єдиний внесок;

101) тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність, – дитина, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;

11) учасники накопичувальної системи пенсійного страхування — фізичні особи, які сплачують/за яких сплачуються страхові внески до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

Стаття 4. Платники єдиного внеску

1. Платниками єдиного внеску є:

1) роботодавці:

підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у звʼязку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб:

одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків–вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;

 

ЗАКОН УКРАЇНИ „ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ”
Стаття 49. Особлива гарантія для окремих категорій безробітних, які втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці1. Особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

2. Виплата пенсії, призначеної достроково згідно з умовами цієї статті, допомоги на поховання та оплата послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, здійснюється Пенсійним фондом України за рахунок коштів, що сплачуються Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку, встановленому Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Пенсійним фондом України за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах соціального захисту населення та зайнятості населення.

Підтвердження страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, передбаченого Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, здійснюється шляхом обміну інформацією між Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Пенсійним фондом України у визначеному ними порядку за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах соціального захисту населення та зайнятості населення.

Міністр соціальної політики України                                                                 Марина ЛАЗЕБНА

  ___  ____________ 2021 р.

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов