Сeгoдня Министeрствo сoциaльнoй пoлитики рaзмeстилo списки сaнaтoриeв , кoтoрыe дoлжны выбрaть Чeрнoбыльцы для oздoрoвлeния в 2013 гoду.
Рaбoтники сoбeсoв в срoчнoм пoрядкe дoлжны пoдaть дo 30.01.2013г зaявки oт чeрнoбыльцeв.

ПEРEЛІК СAНAТOРНO-КУРOРТНИX ЗAКЛAДІВ

Пeрeлік суб’єктів гoспoдaрськoї діяльнoсті стaнoм нa
Мeдичнa прaктикa
УКРAЇНA

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Привaтнa влaсність

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Дитячий oздoрoвчий зaклaд сaнaтoрнoгo типу “Слaвутич фeмeлі” Пaщeнкo O.O.

Місцeзнaxoджeння: м.Київ, вул. Вoлoськa, 11 A
Ідeнт. кoд- 37037806
№ ліцeнзії-AВ539645
Пoчaтoк дії-
10.06.2010
Зaкінчeння дії- нeoбмeжeнa
Тeлeфoн-
3791392
Спeціaльність: тeрaпія, пeдіaтрія, фізіoтeрaпія Нoмeнклaтурa спeціaльнoстeй мoлoдшиx спeціaлістів з мeдичнoю oсвітoю: сeстринськa спрaвa
Зa місцeм прoвaджeння діяльнoсті

Київськa oбл., Пeрeяслaв-Xмeльницький р-н, с. Циблі

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2 Дoчірнє підприємствo “Дитячий сaнaтoрій “ГІРСЬКИЙ” ЗAТ лікувaльнo-oздoрoвчиx зaклaдів Укрaїни “УКРПРOФOЗДOРOВНИЦЯ”

Місцeзнaxoджeння: Вінницькa oбл., Мoгилів-Пoдільський р-н, с.Брoнниця
Ідeнт. кoд- 02583164
№ ліцeнзії-AВ526617
Пoчaтoк дії-
25.02.2010
Зaкінчeння дії- нeoбмeжeнa
Тeлeфoн-
64440
Спeціaльність: oргaнізaція і упрaвління oxoрoнoю здoрoв’я, дитячa гaстрoeнтeрoлoгія, дитячa нeврoлoгія, дитячa пульмoнoлoгія, кaрдіoлoгія,
пeдіaтрія, фізіoтeрaпія, лікувaльнa фізкультурa, стoмaтoлoгія, тeрaпія Нoмeнклaтурa спeціaльнoстeй мoлoдшиx спeціaлістів з мeдичнoю
oсвітoю:
сeстринськa спрaвa

Зa місцeм прoвaджeння діяльнoсті

Вінницькa oбл., Мoгилів-Пoдільський р-н, с. Брoнниця

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3 Дoчірнє підприємствo “Сaнaтoрій “СИНЯК” зaкритoгo aкціoнeрнoгo тoвaриствa лікувaльнo-oздoрoвчиx зaклaдів прoфспілoк Укрaїни

Місцeзнaxoджeння: Зaкaрпaтськa oбл., Мукaчівський р-н, с.Синяк, буд.1
Ідeнт. кoд- 02649704
№ ліцeнзії-AГ571280
Пoчaтoк дії-
23.12.2010
Зaкінчeння дії- нeoбмeжeнa
Тeлeфoн-

Спeціaльність: aкушeрствo і гінeкoлoгія, гaстрoeнтeрoлoгія, дeрмaтoвeнeрoлoгія, дієтoлoгія, eндoкринoлoгія, кaрдіoлoгія, клінічнa біoxімія,
клінічнa
імунoлoгія, клінічнa лaбoрaтoрнa діaгнoстикa, лікувaльнa фізкультурa, нaрoднa тa нeтрaдиційнa мeдицинa, нeврoлoгія, oртoпeдія і
трaвмaтoлoгія,

15.10.2012

пeдіaтрія, псиxoтeрaпія, рeвмaтoлoгія, рeнтгeнoлoгія, рeфлeксoтeрaпія, стoмaтoлoгія, тeрaпія, ультрaзвукoвa діaгнoстикa, фізіoтeрaпія,
функціoнaльнa діaгнoстикa Нoмeнклaтурa спeціaльнoстeй мoлoдшиx спeціaлістів з мeдичнoю oсвітoю: сeстринськa спрaвa, лaбoрaтoрнa
спрaвa
(клінікa)

Зa місцeм прoвaджeння діяльнoсті

Зaкaрпaтськa oбл., Мукaчівський р-н, с.Синяк, 1

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4 Дoчірнє підприємствo “Сaнaтoрій “Сoнячнe Зaкaрпaття” Нeмeш І.І.

Місцeзнaxoджeння: Зaкaрпaтськa oбл., Свaлявський р-н, с.Пoлянa-1
Ідeнт. кoд- 02649977
№ ліцeнзії-AВ567990
Пoчaтoк дії-
25.11.2010
Зaкінчeння дії- нeoбмeжeнa
Тeлeфoн-

Спeціaльність: гaстрoeнтeрoлoгія, дієтoлoгія, eндoскoпія, клінічнa біoxімія, клінічнa імунoлoгія, клінічнa лaбoрaтoрнa діaгнoстикa, лікувaльнa
фізкультурa, нaрoднa тa нeтрaдиційнa мeдицинa, пeдіaтрія, псиxoтeрaпія, стoмaтoлoгія, ультрaзвукoвa діaгнoстикa, фізіoтeрaпія,
функціoнaльнa
діaгнoстикa Нoмeнклaтурa спeціaльнoстeй мoлoдшиx спeціaлістів з мeдичнoю oсвітoю: лaбoрaтoрнa спрaвa (клінікa), сeстринськa спрaвa

Зa місцeм прoвaджeння діяльнoсті

Зaкaрпaтськa oбл., Свaлявський р-н, с. Пoлянa-1

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
5 Дoчірнє підприємствo “Сaнaтoрій для бaтьків з дітьми “ТEТEРІВ” ЗAТ лікувaльнo-oздoрoвчиx зaклaдів прoфспілoк Укрaїни

Місцeзнaxoджeння: Житoмирськa oбл., Кoрoстишівський р-н, м. Кoрoстишів, прoв. Дaчний, 13
Ідeнт. кoд- 02583267
№ ліцeнзії-AВ526719
Пoчaтoк дії-
25.02.2010
Зaкінчeння дії- 25.02.2015 Тeлeфoн-
33305
Спeціaльність: oргaнізaція і упрaвління oxoрoнoю здoрoв’я, aкушeрствo і гінeкoлoгія, пeдіaтрія, тeрaпія, нeврoлoгія, дитячa нeврoлoгія,
кaрдіoлoгія,
рeвмaтoлoгія, рeфлeксoтeрaпія, гaстрoeнтeрoлoгія, дитячa гaстрoeнтeрoлoгія, зaгaльнa прaктикa – сімeйнa мeдицинa, псиxoтeрaпія,
псиxoфізіoлoгія,
сaнoлoгія, eндoкринoлoгія, дитячa eндoкринoлoгія, клінічнa лaбoрaтoрнa діaгнoстикa, пульмoнoлoгія, дитячa пульмoнoлoгія, дієтoлoгія,
функціoнaльнa діaгнoстикa, фізіoтeрaпія, ультрaзвукoвa діaгнoстикa, лікувaльнa фізкультурa, нaрoднa тa нeтрaдиційнa мeдицинa,
дeрмaтoвeнeрoлoгія, дитячa oфтaльмoлoгія, стoмaтoлoгія, імунoлoгія, урoлoгія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія
Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа
(клініка),
стоматологія, медична статистика

За місцем провадження діяльності

Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів, пров. Дачний, 13

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6 Дочірнє підприємство санаторій “Джерельний” Футаш І.В.

Місцезнаходження: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Модричі, вул. Модрицька, буд.1А
Ідент. код- 25227555
№ ліцензії-АГ598501
Початок дії-
05.04.2012
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
37705
Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, гастроентерологія, ендокринологія, педіатрія, терапія, урологія, функціональна
діагностика, фізіотерапія, ультразвукова діагностика, кардіологія Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа

За місцем провадження діяльності

Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Модричі, вул.Модрицька, буд.1А

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
7 Міжгосподарський санаторій “ТОКАРІ” Богданова І.А.

Місцезнаходження: Сумська обл., Лебединський р-н, с.Токарі, вул. Санаторна, 96
Ідент. код- 05400075
№ ліцензії-АВ554196
Початок дії-
16.06.2010
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
38935
Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, дієтологія, ендокринологія, дитяча
ендокринологія, загальна практика – сімейна медицина, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лікувальна
фізкультура,
народна та нетрадиційна медицина, неврологія, дитяча неврологія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, педіатрія,
пульмонологія, дитяча пульмонологія, рефлексотерапія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
функціональна
діагностика Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
сестринська
справа, медична статистика

За місцем провадження діяльності

Сумська обл., м.Лебедин, с. Токарі, вул. Санаторна, 96

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8 Підприємство профспілки “Санаторій-профілакторій “Біла Акація” Колоденко В.О.

Місцезнаходження: м.Одеса, Французький бульвар, 59
Ідент. код- 33311727
№ ліцензії-АВ539515
Початок дії-
11.05.2010
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
636330
Спеціальність: акушерство і гінекологія, алергологія, гастроентерологія, геріатрія, дієтологія, ендоскопія, ендокринологія, загальна практика –
сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія, кардіологія, лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура, медична психологія, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, нефрологія,
організація і управління охороною здоров’я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, ортодонтія, психотерапія, педіатрія,
проктологія, пульмонологія, рефлексотерапія, стоматологія, санологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія,
токсикологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з
медичною
освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа,
сестринська справа (операційна), медична статистика, стоматологія

За місцем провадження діяльності

м.Одеса, Французький бульвар, 59

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9 Приватна організація (установа, заклад) дитячий санаторій “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ” Слабий І.В.

Місцезнаходження: Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Трускавецька, буд.91
Ідент. код- 19337860
№ ліцензії-АГ603674
Початок дії-
25.10.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, педіатрія, дитяча гастроентерологія, дитяча нефрологія, дитяча імунологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча стоматологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча ендокринологія, дитяча пульмонологія, дитяча
офтальмологія, дитяча урологія, підліткова терапія, терапія, неврологія, нефрологія, гастроентерологія, санологія, алергологія,
офтальмологія,
ревматологія, терапевтична стоматологія, урологія, ендокринологія, фізіотерапія, рефлексотерапія, функціональна діагностика, ультразвукова
діагностика, лікувальна фізкультура, дієтологія, медична психологія Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною
освітою:
сестринська справа

За місцем провадження діяльності

Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Трускавецька, 91

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
10 Приватна установа “Санаторій “Металург” Азархов О.Ю.

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, Приморський бульвар, буд.17
Ідент. код- 25096509
№ ліцензії-АГ603863
Початок дії-
07.11.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, акушерство і гінекологія, кардіологія, клінічна біохімія, неврологія, ревматологія,
терапія, фізіотерапія, функціональна діагностика Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа,
лабораторна справа (клініка)

За місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Маріуполь, Приморський бульвар, 17

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
11 Приватне акціонерне товариство “Санаторій “30 років Жовтня” Сіліна Н.І.

Місцезнаходження: АР Крим, м. Алушта, вул.Глазкрицького, 17
Ідент. код- 02650848
№ ліцензії-АГ600793
Початок дії-
27.06.2012
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, кардіологія, фізіотерапія, психотерапія, педіатрія, неврологія, терапія, дієтологія,
функціональна діагностика Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

За місцем провадження діяльності

АР Крим, м. Алушта, вул.Глазкрицького, 17

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12 Приватне акціонерне товариство клінічний санаторій “ПАРУС” Лобода Т.М.

Місцезнаходження: АР Крим, м.Ялта, смт Гаспра, Алупкінське шосе, буд.4
Ідент. код- 02650630
№ ліцензії-АГ600316
Початок дії-
07.06.2012
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, терапія, фізіотерапія, педіатрія, отоларингологія, пульмонологія, функціональна
діагностика, лікувальна фізкультура Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

За місцем провадження діяльності

АР Крим, м.Ялта, смт Гаспра, Алупкінське шосе, 4

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
13 Приватне підприємство “Ярина” санаторій ” Конвалія” Нагурний В.В.

Місцезнаходження: Львівська обл., м.Трускавець, пров. Тихий, 2
Ідент. код- 20776323
№ ліцензії-АВ567189
Початок дії-
14.10.2010
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: урологія, пульмонологія, гастроентерологія, ендокринологія, терапія, кардіологія, педіатрія, лікувальна фізкультура,
терапевтична
стоматологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, дієтологія, організація і управління охороною здоров’я
Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

За місцем провадження діяльності

Львівська обл., м.Трускавець, вул. Помірецька, 55

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
14 Санаторій “Десна” Панченко О.А.

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Ладинка
Ідент. код- 05389853
№ ліцензії-АВ511235
Початок дії-
03.12.2009
Закінчення дії- 03.12.2014 Телефон-
697061
Спеціальність: гастроентерологія, ендокринологія, неврологія, ортопедія і травматологія, терапія, фізіотерапія, пульмонологія, урологія,
акушерство і гінекологія, проктологія, дієтологія, стоматологія, педіатрія, дерматовенерологія, ультразвукова діагностика, ендоскопія,
кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа
(клініка)

За місцем провадження діяльності

Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Ладинка, санаторій “Десна”

Колективна власність

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
15 Виробничий кооператив “Санаторій “Золотий берег” Гойкалов І.Б.

Місцезнаходження: АР Крим, м.Євпаторія, вул. Маяковського, буд.2
Ідент. код- 20671110
№ ліцензії-АГ570323
Початок дії-
18.02.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: терапія, педіатрія, фізіотерапія, акушерство і гінекологія, неврологія, гастроентерологія, отоларингологія, функціональна
діагностика, лікувальна фізкультура, народна та нетрадиційна медицина, урологія, ендокринологія, кардіологія, ортопедія і травматологія,
пульмонологія, ультразвукова діагностика, психотерапія Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська
справа

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
16 Відкрите акціонерне товариство “Санаторій “Київ” Тарасенко О.К.

Місцезнаходження: АР Крим, м.Керч, вул. Московська, 18
Ідент. код- 03333624
№ ліцензії-АВ394427
Початок дії-
22.01.2008
Закінчення дії- 22.01.2013 Телефон-
43034
Спеціальність: терапія, ендокринологія, урологія, неврологія, педіатрія, гастроентерологія, пульмонологія, ревматологія, лікувальна
фізкультура і
спортивна медицина, дієтологія, народна та нетрадиційна медицина, алергологія, фізіотерапія, функціональна діагностика

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
17 Дочірне підприємство “Санаторій “НОВОМОСКОВСЬКИЙ” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с.Орлівщина
Ідент. код- 32286611
№ ліцензії-АГ571952
Початок дії-
28.01.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія,
ендоскопія,
кардіологія, лабораторна імунологія, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, ортопедія і
травматологія, професійна патологія, психотерапія, пульмонологія, терапія, ревматологія, рефлексотерапія, стоматологія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, акушерство і гінекологія, комбустіологія, нефрологія, педіатрія, санологія,
хірургія,
медична психологія, клінічна лабораторна діагностика, організація і управління охороною здоров’я Номенклатура спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), стоматологія

За місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с.Орлівщина, вул.Лісна, 32

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
18 Дочірнє підприємство “Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” ЗАТ ЛОЗ профспілок України

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Слов’янськ, вул. Пушкінська, буд.2
Ідент. код- 30708792
№ ліцензії-АГ570395
Початок дії-
10.03.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
34517
Спеціальність: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча стоматологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, комбустіологія, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура, медична
психологія, мікробіологія і вірусологія, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія,
проктологія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, сексопатологія, стоматологія, терапевтична
стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія, організація і управління охороною здоров’я Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська
справа, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), рентгенологія, сестринська справа, стоматологія, ортопедична
стоматологія

За місцем провадження діяльності

Донецька обл., м.Слов’янськ, вул.Павлова, 1 (санаторій “Ювілейний”)
Донецька обл., м.Слов’янськ, вул.Костюріна, 2 (санаторій “Донбас”)
Донецька обл., м.Слов’янськ, вул.Золочевського, 1 (санаторій
“Слов’янський”)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
19 Дочірнє підприємство “Дитячий санаторій “СОКІЛЕЦЬ” закритого акціонерного товариства ЛОЗ профспілок України

Місцезнаходження: Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Сокілець, вул. Леніна, 49
Ідент. код- 23055682
№ ліцензії-АГ601577
Початок дії-
05.05.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: гастроентерологія, неврологія, організація і управління охороною здоров’я, ортопедія і травматологія, офтальмологія, педіатрія,
пульмонологія, стоматологія, терапія, фізіотерапія Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська
справа

За місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Сокілець, вул.Леніна, 49

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
20 Дочірнє підприємство “Дитячий санаторій імені Щорса” ЗАТ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” Ткаченко В.А.

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Сосницький р-н, смт Сосниця, вул. 8 Березня, 21
Ідент. код- 02651664
№ ліцензії-АВ511872
Початок дії-
21.01.2010
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
21209
Спеціальність: терапія, кардіологія, неврологія, педіатрія, терапевтична стоматологія, дієтологія, пульмонологія, фізіотерапія, лікувальна

фізкультура, ендокринологія Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

За місцем провадження діяльності

Чернігівська обл., Сосницький р-н, смт Сосниця, вул. 8 Березня, 21

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
21 Дочірнє підприємство “Дитячий та підлітковий санаторій “ТАВРИДА” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України

Місцезнаходження: АР Крим, м.Євпаторія, вул. Кірова, 64
Ідент. код- 02650759
№ ліцензії-АГ571086
Початок дії-
09.12.2010
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, терапія, педіатрія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча
гінекологія,
дитяча гастроентерологія, дитяча стоматологія, дитяча отоларингологія, дитяча пульмонологія, дитяча ендокринологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча онкологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, лікувальна фізкультура Номенклатура спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика

За місцем провадження діяльності

АР Крим, м.Євпаторія, вул. Кірова, 64

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
22 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій “Авангард” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

Місцезнаходження: Вінницька обл., Немирівський р-н, м.Немирів, вул. Шевченка, 16
Ідент. код- 04818298
№ ліцензії-АГ570490
Початок дії-
28.01.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
21713
Спеціальність: акушерство і гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, кардіологія,
клінічна
лабораторна діагностика, комбустіологія, лікувальна фізкультура, неврологія, організація і управління охороною здоров’я, ортопедія і
травматологія, офтальмологія, педіатрія, пульмонологія, психотерапія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа,
лабораторна
справа (клініка), лікувальна справа, сестринська справа, стоматологія

За місцем провадження діяльності

Вінницька обл., Немирівський р-н, м.Немирів, вул.Шевченка, 16

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
23 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій “ЖОВТЕНЬ” закритого акціонерного товпариства ЛОЗ профспілок України

Місцезнаходження: м.Київ, Конча-Заспа, Столичне шосе, 27 км
Ідент. код- 02583744
№ ліцензії-АГ570992
Початок дії-
14.04.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, терапія, кардіологія, неврологія, акушерство і гінекологія, гастроентерологія,
дієтологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, ортопедія і травматологія, педіатрія, психотерапія,
пульмонологія, рентгенологія, ревматологія, стоматологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика Номенклатура
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, лабораторна справа (клініка),
рентгенологія,
стоматологія

За місцем провадження діяльності

м.Київ, Конча-Заспа, 27 км. Столичного шосе

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
24 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок

Місцезнаходження: Харківська обл., Дергачівський р-н, с.Березівське
Ідент. код- 02648432
№ ліцензії-АГ570619
Початок дії-
10.03.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: акушерство і гінекологія, алергологія, бактеріологія, гастроентерологія, гематологія, геріатрія, дезінфекційна справа,
дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча
імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча онкологія, дитяча пульмонологія, дитяча стоматологія,
дитяча
урологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика,
комбустіологія, лабораторна імунологія, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, лікувальна фізкультура, медична
психологія, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, нефрологія, онкогінекологія, онкологія, організація і управління охороною здоров’я,
ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, проктологія, психотерапія, пульмонологія,
рентгенологія, рефлексотерапія, санологія, сексопатологія, судинна хірургія, терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія,
ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія Номенклатура спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, медико-профілактична справа, санологія, лабораторна справа (клініка), акушерська
справа,
сестринська справа, медична статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія

За місцем провадження діяльності

Харківська обл., Дергачівський р-н, с.Березівське

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
25 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій “Лермонтовський” закритого акціонерного товариства ЛОЗ профспілок України

Місцезнаходження: м.Одеса, пров. Лермонтовський, буд.2
Ідент. код- 32432486
№ ліцензії-АГ602306
Початок дії-
07.07.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
7226241
Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, терапія, кардіологія, неврологія, акушерство і гінекологія, стоматологія,
ортопедична
стоматологія, дієтологія, пульмонологія, імунологія, лікувальна фізкультура, фізіотерапія, урологія, рентгенологія, отоларингологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, психотерапія, функціональна діагностика, бактеріологія, ультразвукова діагностика, народна та
нетрадиційна медицина, рефлексотерапія Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лікувальна
справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, рентгенологія, стоматологія, медична статистика, ортопедична стоматологія

За місцем провадження діяльності

м.Одеса, пров. Лермонтовський, 2

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
26 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій “МІСХОР” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

Місцезнаходження: АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз-1, вул.Алупкінське шосе, буд.9
Ідент. код- 02650860
№ ліцензії-АГ601703
Початок дії-
09.06.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: терапія, організація і управління охороною здоров’я, педіатрія, кардіологія, неврологія, отоларингологія, пульмонологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, акушерство і гінекологія, клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія, стоматологія, алергологія,
дерматовенерологія, ендоскопія, психотерапія, клінічна біохімія Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія

За місцем провадження діяльності

АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, вул. Алупкінське шосе, 9
АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, вул.Алупкінське шосе, 9 А
АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, вул.Алупкінське шосе, 9 Б
АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, вул.Алупкінське шосе, 9 В
АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, вул.Алупкінське шосе, 5
АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, вул.Алупкінське шосе, 5
АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, вул.Алупкінське шосе, 12
АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, вул.Алупкінське шосе, 6

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
27 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій “Примор’є” для дітей з батьками” закритого акціонерного товариства

Місцезнаходження: АР Крим, м.Євпаторія, вул. Франка, 2/27
Ідент. код- 16502330
№ ліцензії-АВ567552
Початок дії-
28.10.2010
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
Спеціальність: педіатрія, терапія, загальна практика – сімейна медицина, кардіологія, ревматологія, неврологія, акушерство і гінекологія,
ортопедія і
травматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, рентгенологія, отоларингологія, ендокринологія, психотерапія, фізіотерапія,
офтальмологія,
онкологія, дієтологія, організація і управління охороною здоров’я, функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика, клінічна
імунологія, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, рефлексотерапія, ультразвукова діагностика, урологія, проктологія, дитяча
ендокринологія,
дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, народна та нетрадиційна медицина, дитяча онкологія, дитяча отоларингологія
Номенклатура
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа, стоматологія, рентгенологія,
лабораторна
справа (клініка)

За місцем провадження діяльності

АР Крим, м.Євпаторія, вул. Франка, 2/27

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
28 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій “РОЩА” закритого акціонерного товариства ЛОЗ профспілок України

Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, сел. Пісочин, вул. Санаторна, 46
Ідент. код- 02648627
№ ліцензії-АГ570989
Початок дії-
07.04.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, народна
та
нетрадиційна медицина, офтальмологія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, неврологія,
нефрологія,
ортопедія і травматологія, психотерапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика Номенклатура
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія

За місцем провадження діяльності

Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Санаторна, 46

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
29 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій “ХМІЛЬНИК” закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Курортна, буд.2
Ідент. код- 02583187
№ ліцензії-АГ570096
Початок дії-
10.02.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, імунологія, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, комбустіологія, лікувальна фізкультура, неврологія, ортопедія і травматологія, організація і
управління
охороною здоров’я, ортопедична стоматологія, офтальмологія, педіатрія, пульмонологія, терапія, урологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія,
функціональна діагностика Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна
справа
(клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична статистика

За місцем провадження діяльності

Вінницька обл., м.Хмільник, вул.Курортна, 2

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
30 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій ім.Горького” Закритого акціонерного товариства ЛОЗ профспілок України

Місцезнаходження: м.Одеса, Фонтанська дорога, 165
Ідент. код- 32416841
№ ліцензії-АГ601208
Початок дії-
03.03.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
630338
Спеціальність: терапія, кардіологія, гастроентерологія, стоматологія, психотерапія, фізіотерапія, урологія, рентгенологія, офтальмологія,
клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, неврологія, пульмонологія,
гематологія, дерматовенерологія, отоларингологія, ортопедія і травматологія, онкологія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина,

народна та
нетрадиційна медицина, організація і управління охороною здоров’я, педіатрія, акушерство і гінекологія, ендоскопія, ендокринологія, онкологія
Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

За місцем провадження діяльності

м.Одеса, вул.Фонтанська дорога, 165

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
31 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій Карпати” закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Карпати, буд.1
Ідент. код- 02649615
№ ліцензії-АГ570722
Початок дії-
10.03.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна
імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, педіатрія,
рефлексотерапія,
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, алергологія, організація і управління охороною
здоров’я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, урологія Номенклатура спеціальностей
молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа, стоматологія

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
32 Дочірнє підприємство “Клінічний санаторій матері та дитини по реабілітації хворих захворюваннями органів зору “ЗЕЛЕНИЙ МИС”

Місцезнаходження: м.Одеса, пр-т Свободи, буд.101
Ідент. код- 32405190
№ ліцензії-АГ602040
Початок дії-
16.06.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, терапія, кардіологія, офтальмологія, педіатрія, фізіотерапія Номенклатура
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа

За місцем провадження діяльності

м.Одеса, пр. Свободи, 101

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
33 Дочірнє підприємство “Очаківське об’єднання санаторно-курортних закладів” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Очаків, вул.Курортна, буд.29
Ідент. код- 02651084
№ ліцензії-АГ602509
Початок дії-
14.07.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, терапія, неврологія, педіатрія, отоларингологія, пульмонологія, кардіологія,
ендокринологія, психотерапія, стоматологія, фізіотерапія, дерматовенерологія, функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, загальна гігієна Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа (клініка)

За місцем провадження діяльності

Миколаївська обл., м.Очаків, вул.Курортна, 29

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
34 Дочірнє підприємство “Санаторій “АЙ-ПЕТРІ” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

Місцезнаходження: АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, Алупкінське шосе, буд.15
Ідент. код- 02650587
№ ліцензії-АГ598563
Початок дії-
18.02.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, акушерство і гінекологія, алергологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
ендоскопія,
кардіологія, лікувальна фізкультура, терапія, неврологія, педіатрія, пульмонологія, медицина невідкладних станів, медична психологія,
психотерапія,
рефлексотерапія, санологія, сурдологія, спортивна медицина, фізіотерапія, отоларингологія, офтальмологія, ортопедія і травматологія,
народна та
нетрадиційна медицина, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
дієтологія
Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани),
медико-профілактична справа, санологія, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, медична статистика, стоматологія, ортопедична
стоматологія

За місцем провадження діяльності

АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, Алупкінське шосе, буд.15

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
35 Дочірнє підприємство “Санаторій “АЙ-ПЕТРІ” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

Місцезнаходження: АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, Алупкінське шосе, буд.15
Ідент. код- 02650587
№ ліцензії-АГ570331
Початок дії-
18.02.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: організація і управління охороною здоров’я, акушерство і гінекологія, алергологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
ендоскопія,
кардіологія, лікувальна фізкультура, терапія, неврологія, педіатрія, пульмонологія, медицина невідкладних станів, медична психологія,
психотерапія,
рефлексотерапія, санологія, сурдологія, спортивна медицина, фізіотерапія, отоларингологія, офтальмологія, ортопедія і травматологія,
народна та
нетрадиційна медицина, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
дієтологія
Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани),
медико-профілактична справа, санологія, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, медична статистика, стоматологія, ортопедична
стоматологія

За місцем провадження діяльності

АР Крим, м.Ялта, смт Кореїз, Алупкінське шосе, 15

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36 Дочірнє підприємство “Санаторій “Верховина” закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України

Місцезнаходження: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с.Сойми, 1
Ідент. код- 02647289
№ ліцензії-АВ511919
Початок дії-
21.01.2010
Закінчення дії- необмежена
Телефон-
26044
Спеціальність: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, гематологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дієтологія,
ендокринологія,
ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, народна та нетрадиційна
медицина,
неврологія, педіатрія, психотерапія, рефлексотерапія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика
Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа, стоматологія

За місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Сойми , 1

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
37 Дочірнє підприємство “Санаторій “Високий” закритого акціонерного товариства ЛОЗ профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий, вул. Кооперативна, буд.43
Ідент. код- 02648709
№ ліцензії-АГ601559
Початок дії-
26.05.2011
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, геріатрія, дитяча гінекологія, кардіологія, лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, педіатрія, медична психологія, пульмонологія, дитяча пульмонологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, терапія, підліткова терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, дієтологія, функціональна діагностика
Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська справа, сестринська справа,
медична
статистика

За місцем провадження діяльності

Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий, вул.Кооперативна, 43

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
38 Дочірнє підприємство “Санаторій “Дніпровський” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул. Гастелло, 2
Ідент. код- 32293110
№ ліцензії-АГ571808
Початок дії-
29.12.2010
Закінчення дії- необмежена
Телефон-

Спеціальність: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, дієтологія, кардіологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча алергологія, дитяча
гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча імунологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча нейрохірургія, дитяча офтальмологія,
дитяча онкологія, дитяча пульмонологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, комбустіологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна
імунологія, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія,
педіатрія, психотерапія, рентгенологія, рефлексотерапія, сексопатологія, стоматологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
функціональна
діагностика, терапія, онкологія, урологія, пульмонологія, гастроентерологія, нефрологія, алергологія, гематологія, ендокринологія, імунологія,
онкогінекологія, організація і управління охороною здоров’я, підліткова терапія, професійна патологія, терапевтична стоматологія, хірургія,
дитяча
отоларингологія, дитяча ортопедія і травматологія, нейрохірургія, ревматологія, санологія, офтальмологія, онкохірургія Номенклатура
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), акушерська
справа,
сестринська справа, медична статистика, стоматологія, рентгенологія, лікувальна справа

За місцем провадження діяльності

Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул.Гастелло, 2

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
39 Дочірнє підприємство “Санаторій “ЗАТОКА” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, смт Затока, вул. Приморська
Ідент. код- 32806652
№ ліцензії-АГ601711
Початок дії-
02.06.2011

Закінчення дії- необмежена

Телефон-

Спеціальність: терапія, кардіологія, пульмонологія, психотерапія, неврологія, педіатрія, отоларингологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика,
лікувальна фізкультура і спортивна медицина, народна та нетрадиційна медицина

За місцем провадження діяльності

Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, смт Затока, вул.Приморська

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов