Актуальный комментарий посетителя нашего сайта

Зoкрeмa, зaзнaчeнa кaтeгoрія oбмeжeнa в мoжливoсті oтримувaти
пeнсію пo інвaліднoсті з рoзрaxунку п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімaльнoї
зaрoбітнoї плaти, встaнoвлeнoї зaкoнoм нa 1 січня, як цe пeрeдбaчeнo
стaттeю 59 Зaкoну Укрaїни “Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які
пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” тa пoстaнoвoю
Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 23.11.2011 р. № 1210 “Прo підвищeння
рівня сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” (із змінaми, внeсeними пoстaнoвoю
Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 15.11.2017 р. № 851) для oсіб, які брaли
ЩOРІЧНA ДOПOВІДЬ УПOВНOВAЖEНOГO З ПРAВ ЛЮДИНИ 2017
http://www.ombudsman.gov.ua   35
тaкoгo пoкaзникa нa рівні сeрeдньoгo пoкaзникa зa 2014, 2015, 2016
рoки.
Внaслідoк цьoгo рoзмір їx пeнсії є істoтнo нижчим в пoрівнянні
з учaсникaми ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС з
числa військoвoслужбoвців стрoкoвoї служби.
У кoнтeксті зaзнaчeнoгo слід зaувaжити, щo Єврoпeйський суд з
прaв людини сформулював поняття дискримінації як “відмінність у
ставленні до осіб, які знаходяться в аналогічних або відповідним чином
схожих ситуаціях” (справа № 42184/05 «Карсон та інші проти
Сполученого Королівства», 16 березня 2010 року, п. 61; справа № 13378/05
«Бьорден проти Сполученого Королівства», 29 квітня 2008 року, п. 60).
Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні», визначаючи організаційно-правові засади запобігання та
протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей щодо
реалізації прав і свобод людини та громадянина, допускає можливість
дискримінації лише у випадках, коли різне поводження має правомірну,
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та
необхідними.
Аналізуючи оспорювані положення згаданих законодавчих актів у
розрізі вищезазначених положень законодавства та висновків
Європейського суду, слід дійти висновку, що особи з інвалідністю з числа
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які не були
військовослужбовцями строкової служби, зазнають відмінного
ставлення до себе. Зазначене дає підстави вбачати у цьому
наявність ознак можливої дискримінації.
На звернення до Міністерства соціальної політики України щодо
окреслених питань останнім поінформовано, що розгляд питань
підвищення рівня матеріального забезпечення інших категорій осіб з
інвалідністю – учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, є наступним етапом реформи у сфері
пенсійного забезпечення.
Водночас, враховуючи соціальну значимість порушеного
питання, Уповноваженим з прав людини внесено подання Прем’єр-
міністрові України Гройсману В.Б. стосовно вжиття заходів з метою
забезпечення належного, без дискримінації, пенсійного
забезпечення усіх учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв’язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою.
Питання залишається на контролі.
У контексті зазначеного слід звернути увагу на Рішення
Конституційного Суду України від 2.11.2004 р. № 15-рп/2004 (підпункт 4.1
пункту 4 мотивувальної частини), де Суд зауважив, що верховенство
ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 2017
http://www.ombudsman.gov.ua   36
права вимагає від держави його втілення у правотворчу та
правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом
мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості,
свободи, рівності тощо.
Враховуючи обов’язок держави перед громадянами, перш за все
ліквідаторами аварії, за завдану їм шкоду, з метою вирішення питання
підвищення рівня державної соціальної підтримки відповідної категорії
громадян на адресу Голови Верховної Ради України Парубія А.В.
направлено звернення щодо визначення невідкладним для розгляду
Верховною Радою України законопроекту «Про внесення змін до Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо удосконалення окремих
положень та відновлення справедливих соціальних гарантій
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(реєстр. № 6292 від 05.04.2017 р.).
Однак зазначений законопроект на пленарних засіданнях
Верховної Ради України не було розглянуто.
За інформацію Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, ним підготовлено пропозиції про
включення вказаного та іншого пов’язаного законопроекту (реєстр. №
6292-1від 21.04.2017 р., який запропоновано використати при
доопрацюванні законопроекту № 6292 до другого читання) до проекту
порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого
скликання.
З огляду на зазначене Уповноважений повторно наполягає
визначити законопроект № 6292 як невідкладний для
позачергового розгляду Верховною Радою України.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов