Чи відбувається порозуміння між посадовими особами облдерадміністрацій та громадянами України – учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи?

04d3034b07a880d631b7ab730b30119c.png

 

    Гoлoві Xaрківськoї oблaснoї дeржaвнoї aдміністрaції

Світлічній Ю.O.

61002, м. Xaрків, вул. Сумськa, буд. 64

 

     
    Грoмaдянинa Укрaїни, члeнa тeритoріaльнoї

грoмaди ________________________________________________

                                           (нaзвa нaсeлeнoгo пункту)

_________________________________________________   рaйoну

Xaрківськoї oблaсті

 

__________________________________________________________________

                                                       (П. І. Б.)

учaсникa ліквідaції   нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи – кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу Пoсвідчeння: сeрія _____ ,   № _________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

(Aдрeсa)

e-mail: ______________________________________

 

тeл.: (______) _________________________

 

 

 

Зaявa

 

26.04.1986р. стaлaся трaгeдія – aвaрія нa Чoрнoбильській AEС. Вeсь світ визнaв Чoрнoбильську кaтaстрoфу як кaтaстрoфу плaнeтaрнoгo мaсштaбу.

Нa тoй чaс я, ______________________________________ Грoмaдянин Укрaїни, який бeзпoсeрeдньo брaв учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи – кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу, викoнaв свій кoнституційний oбoв’язoк пeрeд дeржaвoю тa нaрoдoм Укрaїни, бeзпoсeрeдньo прийнявши учaсть у ліквідaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи-кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу.

 

У відпoвіднoсті дo нoрм прямoї дії Oснoвнoгo Зaкoну Укрaїни – Кoнституції Укрaїни:

Стaття 3.   Людинa, її життя і здoрoв’я, чeсть і гідність, нeдoтoркaнність і бeзпeкa визнaються в Укрaїні нaйвищoю сoціaльнoю цінністю.

Прaвa і свoбoди людини тa їx гaрaнтії визнaчaють зміст і спрямoвaність діяльнoсті держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 16.   Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

 

Для з’ясування питання щодо визначення статусу та кількості громадян України, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, які постраждали від іонізуючого радіаційного впливу при виконанні своїх конституційних обов’язків перед державою та народом України та які потребують повного відшкодування державою Україна шкоди заподіяної їх здоров’ю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС був створений Державний реєстр України.

 

Загальна інформація:

Державний реєстр ведеться уповноваженим органом держави з метою накопичення, обробки інформації та надання певним відомостям офіційного визнання.

Конкретне наповнення та значення інформації, що наведена у відповідному реєстрі, визначається відповідним положенням про такий реєстр.

У відповідності до вимог Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»від 28.02.1991 № 796-XII передбачається:

ЄДИНА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ.

Стаття 16. Організація єдиного державного обліку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З метою найбільш ефективного вирішення завдань медико-соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створюється Державний реєстр України (єдина інформаційна система), до складу якого входять соціологічні, дозиметричні і медичні підреєстри. Складовою частиною Державного реєстру України є Український військовий реєстр і його підрозділи, що ведуться Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України та Службою безпеки України. Головними завданнями Державного реєстру України є здійснення контролю за станом здоров’я, вивчення найближчих та віддалених медичних наслідків у осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Реєстраційний номер у Державному реєстрі України повідомляється громадянам, а також лікувальним закладам за місцем їх проживання або роботи.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус і соціальний захист     громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (796-12) Кабінет Міністрів України Постановою від 9 червня 1997р. № 571 затвердив Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Була утворена Державна Установа «Український Центр Інформаційних Технологій та Національного Реєстру» Міністерства Охорони Здоров’я України.

 

На цей час Кабінет міністрів України постановою від 11 липня 2018 р. №   551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» затвердив порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.

Відповідно до статей 14, 20, 21, 22 та 65 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, що додається.

Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, для встановлення пільг і компенсацій

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Стаття 65. Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи видаються посвідчення, виготовлені за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Як свідчать Статті 14, 20, 21, 22 мова йде про осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують компенсації та пільг.

 

Таким чином, на моє глибоке переконання, реєстраційний номер у Державному реєстрі України є основною базовою інформаційною складовою і саме тому єдиним законним рішенням при реалізації Постанови КМ України №   551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян», а саме:

«нові посвідчення видавати з відповідним реєстраційним номером, привласненим громадянам у Державному реєстрі України».

 

Виходячи з вищезазначеного,

Заявляюпро те, що я, ________________________________________Громадянин

( П. І. Б.)

України, який безпосередньо брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, не особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребує компенсацій та пільг, а Громадянин України, який безпосередньо брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, який постраждав від іонізуючого радіаційного впливу при виконанні своїх конституційних обов’язків перед державою та народом України та який потребує повного відшкодування державою Україна шкоди, заподіяної моєму здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи, та

Вимагаю:

Видати мені, _______________________________________ – Людині і Громадянину

( П. І. Б.)

України,який безпосередньо брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, документ (посвідчення) в якому чітко будуть визначатися мої персональні дані, а саме:

 

  1. _______________________________________________________

( П. І. Б.)

  1. «Ліквідатор Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу», або

«Учасник ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу».

3.   « Серія ___ »

4.   « № (номер) посвідчення у відповідності з привласнениммені Реєстраційним номером у Державному реєстрі України.

 

Прошу вирішити вищезазначене мною разом з керівництвом держави.

Відповідь прошу надати поштою в письмовому вигляді за адресою, вказаною в заяві та в електронному вигляді на мою електронну адресу.

 

Дозвольте завчасно подякувати Вам за те, що знайшли час і можливість розглянути мою Заяву.

Сподіваюся на порозуміння та вирішення мого питання, виходячи з моїх Конституційних вимог як Людини і Громадянина.

 

З повагою, Громадянин України,

 

____     ______________   2018р.

 

______________         / ____________________________________   /

( підпис)                                    ( Прізвище, ініціали)

8b5b13432a82b282aeb612f95273d1f9.jpg

f3724b906c4501dda3bb97b296bebe26.jpg

2aa7d5875927b9d55cf041e16e18d658.jpg

e4ec016d50232e650b0d64a9bfe21361.jpg

d4115b647abc070fec689849f88f0717.jpg

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов