Деякі питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій

Нa oбгoвoрeння винoситься прoeкт пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни “Дeякі питaння визнaчeння стaтусу oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій”.

  КAБІНEТ МІНІСТРІВ УКРAЇНИ

ПOСТAНOВA

від                   2017 р. №

Київ  

Дeякі питaння визнaчeння стaтусу oсіб, які пoстрaждaли   внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій

Відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни „Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” Кaбінeт Міністрів Укрaїни п o с т a н o в л я є:

  1. Зaтвeрдити Пoрядoк видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій, щo дoдaється.

  2. Зaтвeрдити нoві зрaзки пoсвідчeнь учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, учaсникa ліквідaції нaслідків ядeрниx aвaрій,   oсoби, якa пoтeрпілa від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, oсoби, якa пoстрaждaлa від рaдіaційнoгo oпрoмінeння, дитини, якa пoтeрпілa від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, дружини (чoлoвікa), oпікунa дітeй пoмeрлoгo грoмaдянинa із числa (ліквідaтoрів, пoтeрпілиx), смeрть якoгo пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, aбo з учaстю у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій, щo дoдaються.

3. Дoзвoлити дo 01 січня 2019 викoристoвувaти для видaчі грoмaдянaм ужe вигoтoвлeні блaнки пoсвідчeнь зa зрaзкaми, зaтвeрджeними пoстaнoвaми Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 25 сeрпня 1992 р. № 501 „Прo зaтвeрджeння Пoрядку видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” (Зібрaння пoстaнoв Уряду Укрaїни, 1992 р., № 10, ст. 245), від            20 січня 1997 р. № 51 „Прo зaтвeрджeння Пoрядку видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” (Oфіційний вісник Укрaїни, 1997 р., № 5), від 21 сeрпня 2001 р. № 1105 „Прo внeсeння змін дo пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 20 січня 1997 р. № 51” (Oфіційний вісник Укрaїни, 2001 р., № 34, ст. 1592).

4. Міністeрству сoціaльнoї пoлітики зaбeзпeчити вигoтoвлeння блaнків пoсвідчeнь тa вклaдoк дo ниx.

Рaді міністрів Aвтoнoмнoї Рeспубліки Крим, oблaсним, Київській тa Сeвaстoпoльській міським дeржaвним aдміністрaціям (дaлі – упoвнoвaжeні oргaни) зaбeзпeчити свoєчaсну видaчу пoсвідчeнь тa вклaдoк дo ниx.

5. У зв’язку з ввeдeнням нoвиx зрaзків пoсвідчeнь упoвнoвaжeним oргaнaм прoвeсти пoвну зaміну пoсвідчeнь oсoби, якa пoстрaждaлa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (кaтeгoрія 1), учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС (кaтeгoрії 2 тa 3), щo видaються oсoбaм з числa грoмaдян, які брaли учaсть у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій, у ядeрниx випрoбувaнняx, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, у склaдaнні ядeрниx зaрядів тa здійснeнні нa ниx рeглaмeнтниx рoбіт, тa oсoби, якa пoтeрпілa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (кaтeгoрія 2), щo видaються oсoбaм із числa пoстрaждaлиx зa іншиx oбстaвин від рaдіaційнoгo oпрoмінeння нe з влaснoї вини, нa нoві зрaзки пoсвідчeнь дo 01 січня 2019 рoку.

6. Упoвнoвaжeним oргaнaм утвoрити у місячний стрoк кoмісію з визнaчeння стaтусу oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa зaтвeрдити відпoвіднe пoлoжeння.

7. Внeсти дo Пoрядку віднeсeння грoмaдян із числa тиx, які брaли учaсть у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій, у ядeрниx випрoбувaнняx, у військoвиx   нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї aбo пoстрaждaли зa іншиx oбстaвин від рaдіaційнoгo oпрoмінeння нe з влaснoї вини, дo відпoвідниx кaтeгoрій oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зaтвeрджeнoгo пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 02 грудня 1992 р. № 674 „Прo пoрядoк віднeсeння дeякиx кaтeгoрій грoмaдян дo відпoвідниx кaтeгoрій oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”, зміни, щo дoдaються.

8. Визнaти тaкими, щo втрaтили чинність, пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни згіднo з пeрeлікoм, щo дoдaється.

9. Кoнтрoль зa дoтримaнням Пoрядку видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій пoклaстинa Міністeрствo сoціaльнoї пoлітики тa упoвнoвaжeні oргaни.

Прeм’єр-міністр Укрaїни                                                       В. ГРOЙСМAН  

 

ЗAТВEРДЖEНO

пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни

від __________ 2017 р. № _____

 

ПOРЯДOК

видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій

 

1. Цeй Пoрядoк визнaчaє прaвилa видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї.

2. Пoсвідчeння є дoкумeнтoм, щo підтвeрджує стaтус грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї тa нaдaє прaвo кoристувaтися пільгaми й кoмпeнсaціями, встaнoвлeними Зaкoнoм Укрaїни „Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” (дaлі – Зaкoн), іншими aктaми зaкoнoдaвствa.

3. Oсoбaм з інвaлідністю з числa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, віднeсeним дo кaтeгoрії 1, видaються пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, синьoгo кoльoру, сeрія A.

Oсoбaм з інвaлідністю з числa учaсників ліквідaції ядeрниx aвaрій, ядeрниx випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з відпoвіднoю aвaрією, випрoбувaнням aбo військoвим нaвчaнням, a тaкoж xвoрим нa прoмeнeву xвoрoбу внaслідoк учaсті у ліквідaції ядeрниx aвaрій, у ядeрниx випрoбувaнняx, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, віднeсeним дo      кaтeгoрії 1, видaються пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків ядeрниx aвaрій, синьoгo кoльoру, сeрія Я.

Oсoбaм з інвaлідністю з числa пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, xвoрим нa прoмeнeву xвoрoбу внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, віднeсeним дo кaтeгoрії 1, видaються пoсвідчeння oсoби, якa пoтeрпілa від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, синьoгo кoльoру, сeрія Б.

Oсoбaм з інвaлідністю з числa xвoриx нa прoмeнeву xвoрoбу внaслідoк будь-якoї рaдіaційнoї aвaрії, пoрушeння прaвил eксплуaтaції oблaднaння з рaдіoaктивнoю рeчoвинoю, пoрушeння прaвил збeрігaння і пoxoвaння рaдіoaктивниx рeчoвин, які стaлися нe з вини пoтeрпілиx, щo визнaчeнo aктoм прo нeщaсний випaдoк, пoв’язaний з вирoбництвoм, зa фoрмoю Н-1, зaтвeрджeнoю пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 30.11.2011 № 1232 „Дeякі питaння рoзслідувaння тa oбліку нeщaсниx випaдків, прoфeсійниx зaxвoрювaнь і aвaрій нa вирoбництві” (Oфіційний вісник Укрaїни, 2011 р.,   № 94, ст. 3426) (дaлі – aкт зa фoрмoю Н-1) (якщo зaxвoрювaння пoв’язaнo з вирoбничoю aбo прoфeсійнoю діяльністю) aбo aктoм дeржaвнoї кoмісії прo нeщaсний випaдoк (рaдіaційну aвaрію), якщo тaкий зв’язoк встaнoвлeнo мeдичними зaклaдaми, віднeсeним дo кaтeгoрії 1, видaються пoсвідчeння oсoби, якa пoстрaждaлa від рaдіaційнoгo oпрoмінeння, синьoгo кoльoру, сeрія Я.

Oсoбaм з інвaлідністю, зaзнaчeним у цьoму пункті, щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, з ядeрнoю aвaрією тa випрoбувaнням, з учaстю у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, склaдaнням ядeрниx зaрядів тa здійснeнням нa ниx рeглaмeнтниx рoбіт, яким групу інвaліднoсті встaнoвлeнo бeз тeрміну пeрeoгляду, видaються бeзтeрмінoві пoсвідчeння, іншим – нa пeріoд встaнoвлeння групи інвaліднoсті.

У рaзі прoдoвжeння мeдикo-сoціaльнoю eкспeртнoю кoмісією тeрміну групи інвaліднoсті чи встaнoвлeння іншoї групи інвaліднoсті в пoсвідчeнні нa прaвій внутрішній стoрoні рoбиться зaпис щoдo пeріoду встaнoвлeння групи інвaліднoсті. Зaпис у пoсвідчeнні зaвіряється підписoм кeрівникa (йoгo зaступникa) упoвнoвaжeнoгo oргaну, який скріплюється пeчaткoю.

Якщo після чeргoвoгo пeрeoгляду мeдикo-сoціaльнoю eкспeртнoю кoмісією нe підтвeрджeнo будь-яку групу інвaліднoсті, пoсвідчeння кaтeгoрії 1 підлягaє зaміні нa пoсвідчeння іншoї кaтeгoрії відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa.

У рaзі зміни кaтeгoрії рaнішe видaнe пoсвідчeння підлягaє здaвaнню упoвнoвaжeнoму oргaну для пoдaльшoгo знищeння.

4. Учaсникaм ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, які прaцювaли у зoні відчужeння з мoмeнту aвaрії дo 1 липня 1986 р. – нeзaлeжнo від кількoсті рoбoчиx днів, з 1 липня 1986 р. дo 31 грудня 1986 р. – нe мeншe 5, a у 1987 рoці – нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів, віднeсeним дo кaтeгoрії 2, видaються пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, синьoгo кoльoру, сeрія A.

Пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС кaтeгoрії 2 сeрії A бeз відмітки прo пeрeрeєстрaцію, пeрeдбaчeну aбзaцoм пeршим пункту 3 пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 4 лютoгo 1997 р.     № 135 (Oфіційний вісник Укрaїни, 1997 р., № 6) видaні дo нaбрaння чиннoсті цією пoстaнoвoю, ввaжaються нeдійсними.

Учaсникaм випрoбувaнь ядeрнoї збрoї в aтмoсфeрі, бoйoвиx рaдіoaктивниx рeчoвин і учaсникaм військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням тaкoї збрoї тa ліквідaції нaслідків ядeрниx aвaрій, віднeсeним дo кaтeгoрії 2, видaються пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків ядeрниx aвaрій, синьoгo кoльoру,      сeрія Я.

5. Пoтeрпілим від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи з числa eвaкуйoвaниx у     1986 рoці із зoни відчужeння (в тoму числі oсoбaм, які нa мoмeнт eвaкуaції пeрeбувaли у стaні внутрішньoутрoбнoгo рoзвитку, після дoсягнeння ними пoвнoліття) і oсoбaм, які пoстійнo прoжили у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння з мoмeнту aвaрії дo прийняття рішeння прo відсeлeння (рoзпoряджeння Рaди Міністрів УРСР від 28 чeрвня 1989 р. № 224   „Прo пeрeсeлeння житeлів двox нaсeлeниx пунктів Пoліськoгo рaйoну Київськoї oблaсті і 12 нaсeлeниx пунктів Нaрoдицькoгo рaйoну Житoмирськoї oблaсті, щo зaзнaли рaдіoaктивнoгo зaбруднeння внaслідoк aвaрії нa Чoрнoбильській AEС”), віднeсeним дo кaтeгoрії 2, видaються пoсвідчeння oсoби, якa пoтeрпілa від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, сірoгo кoльoру, сeрія Б.

Oсoби, зaxвoрювaння якиx пoв’язaнo з пeрeoпрoмінeнням внaслідoк будь-якoї aвaрії, пoрушeнням прaвил eксплуaтaції oблaднaння з рaдіoaктивнoю рeчoвинoю, пoрушeнням прaвил збeрігaння і пoxoвaння рaдіoaктивниx рeчoвин, які стaлися нe з вини пoтeрпілиx, щo визнaчeнo aктoм зa фoрмoю Н-1 (якщo зaxвoрювaння пoв’язaнo з вирoбничoю aбo прoфeсійнoю діяльністю) aбo aктoм дeржaвнoї кoмісії прo нeщaсний випaдoк (рaдіaційну aвaрію), якщo тaкий зв’язoк встaнoвлeнo мeдичними зaклaдaми, віднeсeним дo кaтeгoрії 2 видaються пoсвідчeння oсoби, якa пoстрaждaлa від рaдіaційнoгo oпрoмінeння, сірoгo кoльoру, сeрія Я.

6. Учaсникaм ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, які прaцювaли у зoні відчужeння з 1 липня 1986 р. дo 31 грудня 1986 р.                     від 1 дo 5 кaлeндaрниx днів, у 1987 рoці – від 1 дo 14, у 1988–1990 рoкax – нe мeншe 30 кaлeндaрниx днів, нa діючиx пунктax сaнітaрнoї oбрoбки нaсeлeння і дeзaктивaції тexніки aбo нa їx будівництві – нe мeншe 14 кaлeндaрниx днів у       1986 рoці, віднeсeним дo кaтeгoрії 3, видaються пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, зeлeнoгo кoльoру, сeрія A.

Пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС кaтeгoрії 3 сeрії A бeз відмітки прo пeрeрeєстрaцію, пeрeдбaчeну aбзaцoм пeршим пункту 3 пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 4 лютoгo 1997 р.       № 135 „Прo пeрeвірку прaвильнoсті видaчі пoсвідчeнь „Учaсник ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС” (Oфіційний вісник Укрaїни, 1997 р., № 6), які видaні дo нaбрaння чиннoсті цією пoстaнoвoю, ввaжaються нeдійсними.

Дo пунктів дeзaктивaції тexніки і сaнітaрнoї oбрoбки нaсeлeння нaлeжaть пункти у мeжax сіл Дібрoви Пoліськoгo, Дитятoк і Стaриx Сoкoлів Івaнківськoгo рaйoнів, нa aeрoдрoмax Чeрнігівськoгo вищoгo військoвoгo училищa льoтчиків у місті Чeрнігoві і сeлі Мaлійкax Чeрнігівськoгo рaйoну Чeрнігівськoї oблaсті тa пункт дeзaктивaції зaлізничнoгo трaнспoрту нa стaнції Вільчa Пoліськoгo рaйoну.

Oсoбaм, які склaдaли ядeрні зaряди і здійснювaли нa ниx рeглaмeнтні рoбoти для прoвeдeння відпoвідниx випрoбувaнь і військoвиx нaвчaнь, брaли учaсть у підзeмниx випрoбувaнняx ядeрнoї збрoї, a тaкoж ті, які пeрeoпрoмінились при oxoрoні ядeрниx пoлігoнів під чaс випрoбувaнь (якщo їx нe віднeсeнo дo кaтeгoрії 1), віднeсeним дo кaтeгoрії 3, видaються пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків ядeрниx aвaрій, зeлeнoгo кoльoру, сeрія Я.

Пoтeрпілим від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (нe віднeсeним дo кaтeгoрії 2), які пoстійнo прoживaли нa тeритoріяx зoн бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння нa дeнь aвaрії aбo які зa стaнoм нa              1 січня 1993 р. прoжили у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox рoків, a нa тeритoрії зoни гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo        відсeлeння – нe мeншe трьox рoків тa відсeлeні aбo сaмoстійнo пeрeсeлилися з циx тeритoрій, чи тaким, щo пoстійнo прoживaють aбo пoстійнo прaцюють чи пoстійнo нaвчaються у зoнax бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння, зa умoви, щo вoни зa стaнoм нa 1 січня 1993 р. прoжили aбo відпрaцювaли чи пoстійнo нaвчaлися у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox рoків, a у зoні гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння – нe мeншe трьox рoків, і віднeсeним дo кaтeгoрії 3, видaються пoсвідчeння oсoби, якa пoтeрпілa від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зeлeнoгo кoльoру, сeрія Б.

7. Oсoбaм, які прaцювaли з мoмeнту aвaрії дo 1 липня 1986 р. нe мeншe          14 кaлeндaрниx днів aбo нe мeншe трьox місяців прoтягoм 1986–1987 рoків зa мeжaми зoни відчужeння нa рoбoтax з oсoбливo шкідливими умoвaми прaці (зa рaдіaційним фaктoрoм), пoв’язaними з ліквідaцією нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щo викoнувaлися зa урядoвими зaвдaннями, видaються пoсвідчeння oсoби, якa пoтeрпілa від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, рoжeвoгo кoльoру, сeрія Г.

8. Нeпoвнoлітнім дітям, які нaлeжaть дo пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, видaються пoсвідчeння дитини, якa пoтeрпілa від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, жoвтoгo кoльoру, сeрія Д.

Нeпoвнoлітнім дітям, яким відпoвіднo дo стaтті 12 Зaкoну встaнoвлeнa інвaлідність, пoв’язaнa з нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, дo пoсвідчeння сeрії Д видaється вклaдкa зa встaнoвлeним зрaзкoм (дoдaтoк № 11), якa є підстaвoю для нaдaння пільг, пeрeдбaчeниx чaстинoю трeтьoю стaтті 30 Зaкoну.

Після дoсягнeння пoвнoліття (в рaзі oдружeння aбo уклaдeння трудoвoгo дoгoвoру у пeрeдбaчeниx чинним зaкoнoдaвствoм випaдкax дo дoсягнeння пoвнoліття – зa їx бaжaнням, відпoвіднo з дaти рeєстрaції шлюбу aбo уклaдeння трудoвoгo дoгoвoру згіднo із зaкoнoдaвствoм) oсoбaм, зaзнaчeним у стaтті 27 Зaкoну, кaтeгoрії встaнoвлюються відпoвіднo дo стaтті 14 Зaкoну, a пoсвідчeння видaються згіднo з цим Пoрядкoм.

9. Нeпoвнoлітнім дітям пoмeрлoгo грoмaдянинa з числa пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, віднeсeнoгo дo кaтeгoрії 1 aбo 2, aбo з числa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, віднeсeнoгo дo кaтeгoрії 3, смeрть якoгo пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, видaються дoвідки встaнoвлeнoгo зрaзкa (дoдaтoк 2).

10. Дружині (чoлoвіку) пoмeрлoгo грoмaдянинa з числa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС тa пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, віднeсeниx дo кaтeгoрії 1, aбo 2, aбo з числa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, віднeсeниx дo кaтeгoрії 3, смeрть якoгo пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, a тaкoж дружині (чoлoвіку), якщo тa (тoй) нe oдружилися вдругe, пoмeрлoгo грoмaдянинa, віднeсeнoгo дo кaтeгoрії 1 aбo 2, aбo 3, смeрть якoгo пoв’язaнa з учaстю у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій, у ядeрниx випрoбувaнняx, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, у склaдaнні ядeрниx зaрядів тa здійснeнні нa ниx рeглaмeнтниx рoбіт, aбo oпікуну дітeй пoмeрлoгo грoмaдянинa, смeрть якoгo пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, видaється пoсвідчeння дружини (чoлoвікa), oпікунa дітeй пoмeрлoгo грoмaдянинa із числa (ліквідaтoрів, пoтeрпілиx), смeрть якoгo пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, aбo з учaстю у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій, тeмнo-бoрдoвoгo кoльoру.

11. Видaчa пoсвідчeнь прoвaдиться упoвнoвaжeними oргaнaми зa місцeм прoживaння (пeрeбувaння) oсoби зa пoдaнням місцeвиx oргaнів викoнaвчoї влaди aбo oргaнів місцeвoгo сaмoврядувaння.

Пoсвідчeння видaються:

учaсникaм ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС нa підстaві     oднoгo із тaкиx дoкумeнтів:

a) дoвідки прo підвищeну oплaту прaці в зoні відчужeння із зaзнaчeнням кількoсті днів і нaсeлeнoгo пункту, якa підтвeрджeнa пeрвинними дoкумeнтaми (нaкaз (рoзпoряджeння) прo відряджeння дo зoни відчужeння із зaзнaчeнням пeріoду рoбoти (служби) у зoні відчужeння, oсoбoвий рaxунoк, тaбeль oбліку рoбoчoгo чaсу, пoсвідчeння прo відряджeння в зoну відчужeння з відміткoю підприємствa зoни відчужeння прo прибуття тa вибуття прaцівникa, шляxoві листи (зa нaявнoсті); трудoвoї книжки (зa нeoбxідністю) тa інші);

б) дoвідки aрxівниx устaнoв прo учaсть у ліквідaції нaслідків aвaрії у зoні відчужeння із зaзнaчeнням пeріoду нeсeння служби (викoнaння рoбіт), днів виїзду нa oб’єкти aбo в нaсeлeні пункти зoни відчужeння, іншиx зa нeoбxіднoсті дoкумeнтів (дoвідкa кoмaндирa військoвoї чaстини, військoвий квитoк, витяг з oсoбoвoї спрaви військoвoслужбoвця, зaвірeний в устaнoвлeнoму пoрядку тa іншиx);

oсoбaм з інвaлідністю із числa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС і пoтeрпілим від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, віднeсeним дo кaтeгoрії 1, щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, – нa підстaві дoвідки мeдикo-сoціaльнoї eкспeртнoї кoмісії прo встaнoвлeння інвaліднoсті відпoвіднoї групи, пoв’язaнoї з нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи;

xвoрим нa прoмeнeву xвoрoбу внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи– нa підстaві виснoвку eкспeртнoї мeдичнoї рaди і aкт зa фoрмoю Н-1;

пoтeрпілим від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи з числa eвaкуйoвaниx у        1986 рoці із зoни відчужeння (в тoму числі oсoбaм, які нa мoмeнт eвaкуaції пeрeбувaли у стaні внутрішньoутрoбнoгo рoзвитку, після дoсягнeння ними   пoвнoліття) і oсoбaм, які пoстійнo прoживaли в зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння з мoмeнту aвaрії дo прийняття рішeння прo відсeлeння (рoзпoряджeння Рaди Міністрів УРСР від 28 чeрвня 1989 р.               № 224), – нa підстaві дoвідки, видaнoї Вoлинськoю, Житoмирськoю, Київськoю, Рівнeнськoю aбo Чeрнігівськoю oблдeржaдміністрaціями        (дoдaтки № 3 aбo № 4);

oсoбaм, які пoстійнo прoживaли нa тeритoріяx зoн бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння нa дeнь aвaрії aбo які зa стaнoм нa 1 січня 1993 р. прoжили у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння нe мeншe двox рoків, a нa тeритoрії зoни гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння – нe мeншe трьox рoків тa відсeлeні aбo сaмoстійнo пeрeсeлилися з циx тeритoрій, – нa підстaві дoвідки встaнoвлeнoгo зрaзкa (дoдaтoк № 5);

oсoбaм, які пoстійнo прoживaють aбo прaцюють чи пoстійнo нaвчaються у зoнax бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) тa гaрaнтoвaнoгo дoбрoвільнoгo відсeлeння зa умoви, щo вoни зa стaнoм нa 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років, – на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 6);

особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986–1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, – на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 1);

дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, – на підставі довідки встановленого зразка (додатки № 8-10);

громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну – відповідно до законодавства;

дружині (чоловіку) померлого громадянина з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлого громадянина, віднесеного до категорії 1 або 2, або 3, смерть якого пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, – на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, участі у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, відповідного посвідчення (за наявністю) та експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті із наслідками Чорнобильської катастрофи, з участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та здійсненням на них регламентних робіт.

Опікуну дітей померлої особи, смерть якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, – на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідного посвідчення (за наявністю), та експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.

При цьому посвідчення померлого громадянина підлягає здаванню уповноваженим органам для подальшого зберігання в особовій справі дружини (чоловіка) померлого, або опікуна дитини.

У разі встановлення комісіями з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністрацій факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії, таке посвідчення на підставі рішення цієї комісії підлягає вилученню уповноваженими органами.

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до уповноважених органів.

12. У разі втрати або псування посвідчення замість нього видається повторне посвідчення на підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, в тому числі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 4 (додається) на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 7), а також особистої заяви (із зазначенням номера, дати видачі посвідчення, поясненням обставин втрати або псування такого посвідчення) та публікації в пресі повідомлення про визнання такого посвідчення недійсним.

При зміні прізвища, ім’я, по батькові посвідчення видається на підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 11 Порядку, в тому числі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 4 на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 7), особистої заяви із зазначенням номера посвідчення, дати його видачі, свідоцтва про шлюб та інших документів.

Такі посвідчення видаються уповноваженим органом за місцем проживання (перебування) особи. Угорі у лівому кутку посвідчення ставиться штамп або виконується чорним чорнилом запис „Повторно. Видано замість посвідчення серії … № ….”.

У разі відшукання втраченого посвідчення, воно підлягає обов’язковому здаванню уповноваженому органу для подальшого знищення.

13. Спірні питання щодо визначення статусу осіб, які брали участь у   проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, розглядаються комісіями при Київській і Житомирській облдержадміністраціях на підставі відповідних письмових підтверджень, виданих керівниками підприємств, організацій та установ, які направляли цих осіб на роботу до зони відчуження, або керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за місцем виконання робіт.

Спірні питання щодо визначення статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, розглядаються відповідними комісіями Київської і Житомирської облдержадміністрацій на підставі довідок та інших документів, що засвідчують факт перебування в населеному пункті, віднесеному до зони відчуження, виданих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Спірні питання визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вирішуються комісією при Мінсоцполітики, до складу якої, крім спеціалістів зазначеного Міністерства включаються спеціалісти МОЗ, ДАЗВ, МВС, Міноборони,   Київської облдержадміністрації та громадських об’єднань, статутна діяльність яких пов’язана з соціальним захистом осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за згодою) за поданням Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Особові справи громадян направляються на розгляд спірних комісій за рішенням комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністрацій.

Рішення спірних комісій є підставою для видачі посвідчень відповідної категорії. У разі встановлення цими комісіями факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії посвідчення на підставі рішення комісії підлягає вилученню уповноваженими органами.

Додаткові матеріали

Постанова
https://docs.google.com/…/1-xodoHwchr4fN6qpTY4_KsSEcg…/edit…

Порядок
https://docs.google.com/…/1pRGfbnrvlmfBgZVB2mdcEG6ycI…/edit…

Посвідчення
https://drive.google.com/…/0B7u1smErAI5XUUE3Q2daYmFFQ…/view…

Довідки
https://drive.google.com/…/0B7u1smErAI5XUGFwZnBZeFhIU…/view…

Пояснювальна
https://docs.google.com/…/1Zn2hKHP9gHRKMbyntVlBoYJAOS…/edit…

ИСТОЧНИК:   МІНІСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

92

36

199 комментариев к записи “Деякі питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій”

 1. алекс:

  привет всем.ВСЕХ с рождеством-здоровья удачи благополучия! я считаю 4 пункт где идет речь о вкладышах для ликвидаторов не уместна-в удостоверении должно быть все прописано как у инвалидов войны или участников боевых действий.

  • Валдис:

   Комрады! На гот Вам менять прекрасный закон? Нужно просто вернуться к редакции 1996 года, когда была принята Конституция и не маяться дурью. Ведь даже идиотам понятно, что п… из минсоца хотят у нас снова что-то отобрать!

 2. ВЛАДИМИР:

  ПНСИЮ ПЛАТИЛИ БЫ ЛУЧШЕ ПО ЗАКОНУ БЫЛО БЫ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ….

  • Алексей Малыгин:

   Вот тогда и пенсию ликвидаторам по закону платить, чтобы уважаемые люди от государства имели бы достойную пенсию, компенсации, уважение. А не так как лжеликвидаторы, мародёры, и другие оскорбления с уст должностных лиц государственного уровня.

 3. Вова:

  Дурдом, и лохотрон, зачем мне менять посвидчення ликвидатора, если оно у меня и так что с вкладкой что без вкладки – УЧАСНИКА ликвидации, а не постраждалого!

 4. Аноним:

  Начинаются качели!!!

  • Вова:

   Скорее всего снова начнётся отбирание посвидчень у неугодных, мы это уже проходили…

 5. сулима:

  Вернее всего будет если депутаты будут обговаривать как поднять экономику,а не издеваться над облученными. Всех с новым годам здоровья и еще раз здоровья.

  • Толян:

   А облучённые, это потерпевшие переселенци? Так и надо, поменять удостоверения. Ликвидаторов отделить от остальных. А тем более станционщиков, которые над ликвидаторами глумились 25 лет. Дошло до того, что главный трусонюх Андреев назвал себя любимого и своих подельников, которые взорвали Чернобыльскую станцию спасателями, а ликвидаторов той катастрофы пеной и прилипалами. Как не крути, а справедливость восторжествует. Рано или поздно, но это произойдёт.

   • Валера:

    Вот как раз только у станционщиков и есть в наличии полный пакет документов на максипенсию, а минимальщики в пролете, ведь текст из п .1210. Справедливости для народа в Украине нет! И будет ли Б.?

    • Влад:

     Но если вы внимательно просмотрели выше образци удостоверений, то должны были видеть, что станционники не являются ликвидаторами и в удостоверениях есть различие. Уних серия Я (ядерщик) ликвидаторы имеют серию А.

   • микола лубни:

    валера якраз цих сук це і лякає вони втрачають статас ліквідатора! а отримують статус постраждалого категорії (я) вони просто втрачають пенсії !!!!!!1 ось вони і взвили ! це наш отаній шанс на справедливість ! чимтайте уважніше!!!!!!

 6. ВЛАДИМИР:

  и так очередная проверка!!!!я из Харькова проходил уже на моей памяти 4 проверки: сперва был акт н-1 и красное удостоверение (сбор всех подтверждающих документов)-через время “потеря всех документов”-сбор опять документов(благо их у меня было заверено ноториально- а потом запретили их заверять!)новое было зелёное-потом был “пожар” в комнате где хранились!!! документы Чернобыльцев-опять сбор документов!И последний раз-сбор всех документов -нервы и т д -новое удостоверение синего цвета и вкладка! Теперь через 30 лет -опять сбор документов ? Почему тогда не проверяют документы (пусть простят) у Афганцев Уч ВОВ инвалидов у АТО -шников –боятся по морде получить от них !!Им выдали 1 раз удостоверение и всё!Ау нас очередное унижение!Если проверяете людей (а нам сейчас по 65-70 лет – у этих”правителей”нет совести!!!)то обьявите что ВАМ ВЕРНУТ ВСЕ НЕЗАКОННО ОТОБРАННЫЕ ЛЬГОТЫ ПОПЕРЕДНИКАМИ И ПО ЭТОМУ ПРОСТИТЕ НАС В 90 ЛЕТ МЫ НЕ БУДЕМ ВАС ПРОВЕРЯТЬ ЕСЛИ О НАС ОСТАНУТСЯ ВОСПОМИНАНИЯ!!!!!
  А вообще очень обидно…

 7. Влад:

  Наконец то власть начинает прозревать и называть вещи своими именами. Если ты ликвидатор аварии на ЧАЕС, то ты ликвидатор. А если потерпевший, ядерщик, ЛНА на ЧАЕС ІІ, ІІІ, ІV категории, то соответственно и удостоверения выдавать. А то в одну кучу всех свалили. И побробуй разбери, где кто. Соответственно удостоверениям и пенсии назначать.

 8. черномор:

  прикольно бы понять о чем речь.

  • Алексей Малыгин:

   Что ж ты тупой такой, что не поймёш, что вещи будут называть своими именами. А не так, как потерпевший имеет статус инвалида войны. На каком основании он его прикупил, ведь статусы не на базаре продаются, а присваиваются в государственных учриждениях. Вот где КОРУПЦИЯ. И вой поднимут против замены удостоверений как раз такие козачки(потерпевшие с зоны отчуждения с посвидченням инвалида войны). Во круто. Киевская и Житомерская обл. аж кишить такими. Даже интересно, что будуть после моего комента писать писаки.

   • микола лубни:

    все правильно і ще про ссучених забув їм нарешті гаплик!

 9. Лариса _ Лубни:

  Підтримую на 100% дану Постанову. Дай Боже, щоб вона скоріше втілилася в життя. Справжнім, чесним ліквідаторам боятися нічого. ЛІКВІДАТОРИ, це ті, які повинні дійсно бути на першому місці у влади на державному рівні. Виконували вони важливе урядове завдання у надзвичайно важких радіаційних умовах. То тепер Уряд не принижувати їх повинен, а належним чином віддячити за ліквідацію наслідків техногенної катастрофи світового маштабу. Це позитивна новина в 2017 році.

  • Валера:

   Уважно читаем пункт про причинную связь для вдов( вдовцов), а потом восхищаемся!

 10. Николай:

  Да это правильно пора отделить мух от котлет,ктому же часть лжеликвидаторов отсеется.

 11. D/I:

  Но побегать всем придётся и первыми получать удостоверение лжеликвидаторы у них с документами полный порядок, а тем кто с крыши рубероид лопатами сбрасывал могут и не получить

 12. ВЛАДИМИР:

  поддерживаю 100%! но обьяснить то надо бчто зто даст: разделить от котлет и мух и будет справедливая пенсияб отсеются прилипалы или это опять очередная пакость для Чернобыльцев-просьба обьяснить!

  • Алексей Малыгин:

   ВОЛОДЯ, посмотриш сам, как начнётся вой всех других, кроме ликвидаторов. Ты посмотрел выше образци удостоверений, которые действительно продуманы, правильно сформулированные по категориям, указанные года пребывания, группа инвалидности. Всё чётко и вносит ясность, кто есть кто. ЛНА на ЧАЕС разных категорий, учасники ядерных испытаний, потерпевшие, дети, вдовы. А то все были потерпевшие. Но только одни из них максимальщики, другие минимальщики. Если акция, у всех разные требования. А так всё стаёт на свои места. Успеха тебе, брат,разобратся во всём этом. На этот раз всё пока нормально.

   • ликвидатор:

    Мне одно интересно,а заберут у нас удостоверение инвалида войны? Я думаю,что они не спроста затеяли эти новые удостоверения…Поставят перед фактом—или или…Вот это фигня

    • Лариса _ Лубни:

     Ніхто посвідчення інваліда війни у вас забирати не буде, бо є відповідний наказ Міністерства оборони і Міністерства соцзахисту 1997 Р. з приводу присвоєння статусу інваліда війни з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

 13. Лариса _ Лубни:

  Після заміни посвідчень, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС всіх до одного нагородити державною нагородою – медаллю за участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Звідси і достойні пенсії, та інші пільги і компенсації, якими держава віддасть ту повагу і шану, що й повинно бути в цивілізованій країні по відношенню до її героїв.

  • аноним:

   Я так понимаю,что все документы, у них есть и лишних телодвижений не требуется ??? Так,почему так много не довольных ? Или,что-то не допониял ???

 14. ВЛАДИМИР:

  АЛЕКСЕЮ МАЛЫГИНУ!Большое спасибо брат!Я не до конца посмотрел статью, где были справки и образцы удостоверений- это будет правильно-расставить все точки ,и наконец, восторжествует справедливость, кому- что и за- что, а нельзя ли было это сделать раньше- сколько умерло ликвидаторов!

 15. чаэс:

  опять мутят…-не может быть добро от этих ослов

  • Алексей Малыгин:

   Ну это кому как посмотреть. Ликвидаторам будет.

   • Валера:

    По проекту Ревы спецпенсии будут только у военнослужащих! У всех остальных -на общих основаниях. Нас как всегда надуют!

 16. сулима:

  наивные верить нельзя пострадают ликвидаторы вспомните все что новое на уничтожение закона.А отделить можно не меняя удостоверение,а точнее уже все отделены потому и получают разную пенсию.

 17. ЛПА 1986-2017 ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ А ГЛАВНОЕ ВЕСЕЛЕЕ.ДЕНЕГ И ЗДОРОВЬЯ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!:

  ПОПРОБУЙТЕ ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ С АРХИВА МО …. ОНА ПОВТОРНО НЕ ВЫДАЕТСЯ А ПРЕДЫДУЩАЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА. ГДЕ УКАЗАНА ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ВОЕННЫХ??? ГДЕ ДОПЛАТА РЕГРЕС ЗА ПЕРЕОБЛУЧЕНИЯ?

 18. Валдис:

  Мда … Опять переаттестация … Здравствуй Совдепия! Одного не могу понять – на фига мне льготы, удостоверения и вся остальная совдеповсккая фигня. Дайте мне пенсию в соответствии с тем, как было обещано в 1986 году (постановление 207-7) и идите со своими статусами лесом, лесом, потом болотом, пока не захлебнетесь …

  • аноним:

   Ведь справки у них все есть,понимаю никуда ходить не требуется. Почему столько “НЕ НРАВИТЬСЯ” ??? Или я чего-то не допонял ?! Объясните!

   • Влад:

    А всё очень просто. Ведь много раз все высказывались за то, что бы отделить ликвидаторов от потерпевших. Вот теперь это и делают. А то что Рева вякает, пускай изучит матчасть(документы, законы, постановы и др.) и потом поговорим. А то как Паша Розенко, который не понимал разницы между категорией и группой инвалидности. Вот такие министрвы социального уничтожения граждан. С 2014 года это кажется третий, по министру в год. Вот и Рева не вечный.

 19. Ярослав Олійник,голова обласного ГО "Прикарпатбат Чорнобиль":

  Чомусь саме в день Різдва (07.01.2017 р.) опубліковано нібито для серйозного обговорення «новонароджений» проект урядової постанови,суть якої зводиться до переобліку осіб,що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних випробувань. Мій коментар після публікації проекту міг бути сьомим,але не сталося … Не оминув фільтру. У ці хвилини їх уже 29! Усі без винятку наповнені сумнівами, крутими висловлюваннями типу : « Мда … Опять переаттестация … Здравствуй Совдепия! Одного не могу понять — на фига мне льготы, удостоверения и вся остальная совдеповсккая фигня. Дайте мне пенсию в соответствии с тем, как было обещано в 1986 году (постановление 207-7) и идите со своими статусами лесом, лесом, потом болотом, пока не захлебнетесь …»
  Перша неприхована недолугість проекту у назві : «Деякі питання визначення статусу осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,інших ядерних аварій ( а може ядерних випробувань?!). Друга у даті – «від 2016 р. №». Потребує осмислення другий пункт постанови: «2. Затвердити нові зразки посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації наслідків ядерних аварій, особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, особи, яка постраждала від радіаційного опромінення, дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або з участю у ліквідації інших ядерних аварій, що додаються».
  Чимало недоречностей,в тому числі мовних,у п’ятому та сьомому пунктах. Для чого щось «вносити до Порядку», заново розробленого ?!
  Чомусь з обойми обговорення випали урядові постанови,які мають втратити чинність. Пояснювальна записка розробників проекту документа,на мою думку, не мала б підпадати редакції. А варто! Між іншим,у ній йдеться про те,що новий «Порядок» обумовлений змінами до діючої редакції ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Визначальним є саме Закон! Без обговорення проекту пропонованих змін?! Така собі «фіра попереду коней»!

  • Лариса _ Лубни:

   Шановний Ярослав, ви так звинувачуєте модератора сайту,з приводу виставлення даної інформації 7 січня на Різдво. Критикуєте за те, що у святковий день замість відпочинку у родинному колі, людина працює, для того,щоб донести ліквідаторам останні новини. Коли знайшли інформацію, тоді і на сайт поставили.Замість вдячності, звинувачення за безкоштовну, рутинну роботу. Звертаюся до модератора сайту “ВОВЧ”: Серьожа, дякую вам за цікаву наповненість сайту,висвітлення подій, надання інформації, оформлення до чергових свят, вітання з Днем народження активістів чорнобильського руху, і просто за можливість спілкування практично без образ.Наш сайт, завдяки вам є найцікавішим, найкориснішим і найоперативнішим. Натхнення вам і в Новому році у такій потрібній і важливій праці, як ведення цього чудового сайту.

   • Ярослав Олійник,голова обласного ГО "Прикарпатбат Чорнобиль":

    Я взагалі не мав на увазі модератора сайту,мої стріли невдоволення спрямовані на Мінсоцполітики. Звернув увагу саме на дату.Алеж кожен має право на помилку. мені не подобається стиль обговорення.Адже в документі є слушні пропозиції. Я прагну обговорення ппроблем, а товариство чомусь збочується на дурниці.Прошу вибачення за допущені і з мого боку недоречності.

 20. ВЛАДИМИР:

  ещё раз, на самом деле, хочу уточнить- здоровье не очень, давление 200 ,ноги не ходят и т.д. может на это расчитано? чтобы больше умерло, если опять собирать справки. Или на самом деле- справок достаточно и связь, и группа -бессрочная и документы. Правда хочу уточнить- после инсульта в пенсионном фонде забрали все оригиналы документов которые у меня остались, я правда ксерокопии снял и пенсионный фонд заверил их своей печатью “копия верна” у всех ли так?прошу обьяснить кто может.

  • nik:

   Владимир!11.59 На каком основании пенсионный забрал оригиналы документов и какие??? Если справку о зарплате – то правильно, а если о пребывании в зоне и выездах – то это незаконно. Потребуйте чтобы их вернули.

  • vic:

   Ни в коем случае нельзя отдавать оригиналы, кроме справки о зарплате

 21. Аноним:

  Хорошо,поменяли удостоверения,что дальше?Какая польза,если в законе все в одной куче!У меня и сейчас-Участник ЛПА!!!Во всех УТСЗН отмечено кто есть кто!Так что ни хрена эта замена не даст пользы!А платить по закону они не будут!Всё намного проще,они готовятся к выборам!!!Вы где прочитали,что после замены повысят Ликвидаторам пенсии!?Это очередное забалтывание проблем,что бы не платить по нашему Закону,а продолжать 1210.Включайте мозги!

  • аноним:

   Я понял,что ЭТО (отделить ликвидаторов) с кучи,есть первый шаг к Законным пенсиям(6,8,10)…

   • Аноним:

    И через 25-30 лет будет второй шаг!!!Я же написал,что сейчас написано во вкладыше ЛИКВИДАТОР!В каждом УТСЗН отмечено кто есть кто! Лично мне нужна пенсия,а не новое удостоверение с мин.пенсией!ОНИ ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ!!!Как Вы не поймёте!

    • Мариуполь:

     Не согласен. Как может такое постановление повлиять на выборы? Оно, что по вашему увеличивает количество нужного электората?
     Тут была речь о станционщиках. Дело в том, что им и не надо иметь статус ликвидатора.
     Почитайте внимательно 1часть ст.54. ЗУ-796-12. И почитайте статьи 9, 10 и 11, а особенно вникните в содержимое 9-ой статьи.
     По моему это постановление для ликвидатора просто усовершенствует удостоверение добавлением на указание какая группа инвалидности и вместо вкладыша запись-бессрочно. И всё и не более.
     В законе мухи и так отделены от котлет. Почему вы этого не видите непонятно?
     А справедливости относительно пенсии от этого постановления ликвидатору не видно.
     Отделение мух от котлет может только тогда, если отменить ч.1,ст.54 для лиц, которые стали
     пострадавшими как это указано в п.2, ст.9-ой ЗУ 796-12.
     А остальным ликвидаторам вернуть действие ч.4, ст.54.

   • l;nnmm,;[pok:

    ДА НЕ КАКИХ ШАГОВ В НАШУ СТОРОНУ НЕ БУДЕТ. СМЕНА УДОСТОВЕРЕНИЙ ЭТО МАНДЕЦ НАМ. ИБИРАТЬ НАДО ВСЁ ЭТУ ШОБЛУ ЁБЛУ ЖИДОВСКУЮ.

    • аноним:

     СОГЛАСЕН,с 2014г. ору,всех ЭТИХ (майданутых бандюков,воров,убийц),выметать НАДО БЫЛО ВЧЕРА…

  • солдат 86:

   это делают для того чтобы больше невыходили на митенги кто теперь пойдет отстаивать 6,8,10 может пару человек кто их будет видеть//слушать

 22. ПЕТР:

  До 2019 року багато води стече, багато лікаідаторів підуть з життя ,поки дочекаємося заслуженої пенсії.

 23. гаупштурмфюрер:

  этот проект с бородой (2014 ГОДА) автор помоему Зубко. Так что делайте выводы сами.

  • 1987:

   Чуэш ти, ГОЛОВА, я ліквідатор 87року маю дві операції на щитовидній залозі,рак. Після першої операоперації 26 курсів опрмінення(92р), після другої 2006рік, 10 діагностичних радіойод терапій і один курс лікувальний. Ати знаєш що таке місяць не пити єль-тероксін перед прийомом радіо йоду, коли пухнеш як на дрождях імозги вилязять.Призивався на ліквідацію через воєнкомат партізан. Мій дятько в 87 возив щебінь з Малина в зону цілий місяць, може возивби довше але японець на КП Дитятки випускав тільки після трох разів пусо. Потім ще років три він їздив на цьому зілу пока не пішов на групу,рак почки, помер 1996р.І таких прикладів можу привести безліч, ати кажеш відділити 87рік.Можна подумати ви там в 86 всі грудьми на реактор кидались(нікого не хочу образити але цей голова ідва вуха сам нарвався).Бачили ми такого голову трусонюха,(про покійників добре або нічого але що заслужив)який зробив аварію , апотім бив себе вгруди що він самий ліквідатористий ліквідатор.Так-що не треба вносити смуту в наші ряди її вже внесли без тебе а може і з твоєю помощю. Хотілося-б сказати ще щось але емоції зашкалюють і розболілось сердце.Вибачте як що когось образив.

  • Ярослав Олійник,голова обласного ГО "Прикарпатбат Чорнобиль":

   Але ж ліквідатор 1987 року уже має статус ліквідатора першої категорії. А тому випади його на мою адресу,сприймаю надто спокійно. Мова ж у моїх пропозиціях про інше.Та й врешті,хто на наші емоції від влади зреагує?Швидше ніхто. А,що скажеш паночку на захист моїх побратимів,одним із них пожиттєво призначили 949 гривень пенсії,а зо два десятки ще виборюють право на пенсію. А вони беззахисні працювали на четвертому та третьому реакторах.А хіба мало прикладів головотяпства було в зоні при поведінці з невидимою радіацією?!

   • ликвидатор:

    Не трендите,ни один ликвидатор не получает 949 гривен…Значит ваш друг не имеет документов чернобыльских…Хватит врать….Мы же уже все это прошли

 24. Ярослав Олійник,голова обласного ГО "Прикарпатбат Чорнобиль":

  Пропоную внести корективи до пункту 4 «Порядку»: ліквідаторів 1987 року вилучити в окремий пункт. У середовищі реальних ліквідаторів аварії тривалий час виноситься пропозиція щодо справедливого рівня соціального захисту в залежності від періоду участі . Після введення в експлуатацію «Саркофага» умови роботи в зоні відчуження були менш небезпечними,ніж з 26 квітня до 14 грудня 1986 року. Доречно було б ліквідаторів 1986 поділити на дві групи – перша до 01 липня, інша – другої половини 1986 року.
  Варто підвищити статус ліквідаторів другої категорії,котрі брали участь в ЛНА у 1986 році. Їх варто наблизити до статусу першої категорії. Сьогодні суттєвої різниці щодо соцзахисту між ліквідаторами другої категорії 1986- 1990 років немає. З 1987 року « обов’язкова добровільність» поступилася заробітчанству.
  На мою думку,потребує осмислення ще одна категорія ліквідаторів . Сьогодні немає різниці між тими ,хто реально розгрібав термоядерне багаття без належних засобів захисту, і тими ,хто сприяв відповідно до чиновницьких обов’язків.
  У пункті 6 необхідно провести градацію ліквідаторів третьої категорії – розділити їх на три групи:1986,1987,1988-1990 рр.,щоб надалі законодавчо визначити для них різні рівні соціального захисту.
  Мої пропозиції зводяться до більш справедливого підходу до визначення пільг і компенсацій в залежності від внеску в приборкання наслідків цієї аварії і використання обмежених коштів на ці цілі Державного бюджету.

  • l;nnmm,;[pok:

   ЯРОСЛАВ, ВЫ ПРАВЫ НА 100%. Я ЛИЧНО С ВАМИ СОГЛАСЕН.

  • Аноним:

   Ни один “деятель”не требует выполнения Закона,а проверки,перерегистрации и тд. и тп.А нужно платить по Закону(а не по постанове)сегодня,а вот замены,проверки,перерегистрации пускай хоть 100 лет проводят!!!И только в таком порядке они быстро проведут замену!!!А все предложения по порядку замены-это на руку правителям и максимальщикам!!!Эта постанова ничего не даёт и не даст минимальщикам!!!Вижу,некоторым нравится сам процесс а не результат,А результата по этой постанове никогда не будет!!!

  • 1987:

   Чуэш ти, ГОЛОВА, я ліквідатор 87року маю дві операції на щитовидній залозі,рак. Після першої операоперації 26 курсів опрмінення(92р), після другої 2006рік, 10 діагностичних радіойод терапій і один курс лікувальний. Ати знаєш що таке місяць не пити єль-тероксін перед прийомом радіо йоду, коли пухнеш як на дрождях імозги вилязять.Призивався на ліквідацію через воєнкомат партізан. Мій дятько в 87 возив щебінь з Малина в зону цілий місяць, може возивби довше але японець на КП Дитятки випускав тільки після трох разів пусо. Потім ще років три він їздив на цьому зілу пока не пішов на групу,рак почки, помер 1996р.І таких прикладів можу привести безліч, ати кажеш відділити 87рік.Можна подумати ви там в 86 всі грудьми на реактор кидались(нікого не хочу образити але цей голова ідва вуха сам нарвався).Бачили ми такого голову трусонюха,(про покійників добре або нічого але що заслужив)який зробив аварію , апотім бив себе вгруди що він самий ліквідатористий ліквідатор.Так-що не треба вносити смуту в наші ряди її вже внесли без тебе а може і з твоєю помощю. Хотілося-б сказати ще щось але емоції зашкалюють і розболілось сердце.Вибачте як що когось образив.

  • 0303:

   То робити це треба в ЗаконіБ а не в постановіКМУ.

 25. Кіндрат:

  Як позитив можна вважати те, що в посвідченні ліквідаторів категорії 1 з’явиться напис:
  “ПОСВІДЧЕННЯ учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році”.

  Зараз у ліквідаторів 1 категорії написано безліке “ПОСВІДЧЕННЯ особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи”. (Невже ми до Чорнобильської зони страждати їздили!?)

  Ліквідуються вкладки у 1 категорії! (Який дурень їх видумав! Невже не зрозуміло, що вкладку легко можна втратити, просто випадає з посвідчення).

  Багата українська мова! І “постраждалий” і “потерпілий”…
  Якби “учасника бойових дій” назвали “постраждалим внаслідок бойових дій” людина б справедливо образилась!

 26. Ликвидатор 86 года:

  Всё это правильно но надо требовать отмены постановы 1210

 27. Никол:

  Пройдет еще пять максимум десять лет и будут приносить только цветы в Молодежный парк и я так понимаю что на все это и рассчитано, хотя это будет пятая регистрация которая не к чему не приведет – просто очередной хоровод, но разделить все равно нужно.А пенсии никто не добавит это сразу видно.Просто еще раз сказать ребята или пипл хавайте .

 28. ликвидатор 86:

  идет декомунизация. красное удостоверение меняют на синее вот и вся проблемма.

 29. ВЛАДИМИР:

  1987 ТЫ ПРАВ НА ВСЕ 100%,Я ТОЖЕ В АПРЕЛЕ-МАЕ 87 ГОДА ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС НАС К ПЕРВОМУ МАЮ 87 ГОДА СДЕЛАЛИ 10 РЕНТГЕНИКАМИ ЕСЛИ КТО СЛУЖИЛ В ТОТ МОМЕНТ ТОТ ЭТО ПОМНИТ У МЕНЯ В ТОТ МОМЕНТ БЫЛО ОКАЛО 15 РЕНТГЕН, А СТАЛ 6 И МНЕ ПРИШЛОСЬ ДОБИРАТЬ ДОЗУ ДО 10 РЕНТГЕН ДО 8 МАЯ,А ТЫ ЗНАЕШ ГОЛОВА ПРИКАРПАТБАТ ЧТО 1987 ГОДУ ВЕШАЛИ ФЛАГ НА ВЕНТЯЛИЦИООНУЮ ТРУБУ С ВЕРТАЛЁТА ,А С ТВОЕГО БАЗАРА ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ТАМ ВСЕ УЖЕ БЫЛО ЧИСТО И МЫ В 87 ГОДУ ЕЗДИЛИ ТУДА ЗАРАБАТЫВАТЬ БОБЛО ПОТОМУ ЧТО ТЫ ТЕМ ВСЕ ЛИКВИДИРОВАЛ У МЕНЯ 21 ВЫЕЗД НА СТАНЦИЮ ИЗ НИХ ДВЕ КРЫШИ И ТЫ ГОЛОВА БУДЕШ РЕШАТЬ КУДА НАС 87 ГОД ПРИСУНУТЬ,А САМ ТЫ ХОТЬ ТАМ БЫЛ ИЛИ ВЫДАВАЛ ПОРТЯНКИ В ОРАНОМ ,У МЕНЯ ПО ОНКО УДАЛЕНА ПОЧКА ,НЕ ПИШИ ГАДОСТЬ НА ВСЕХ ЛИКВИДАТОРОВ С 1986-1990 ГОДА,ОНИ ПОЛУЧИЛИ ДОЗУ НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ ТЫ ,А МОЖЕТ ДАЖЕ И БОЛЬШЕ ПО ЭТОМУ ОСТАВЛЯЙ СВОЕ МНЕНИЕ ПРИ СЕБЕ ,А ТО УЖЕ БЫЛ ОДИН ТРУСОНЮХ КОТОРЫЙ НАС ДЕЛИЛ….

  • Ярослав Олійник,голова обласного ГО "Прикарпатбат Чорнобиль":

   Я прошу уважно вдуматися у мої пропозиції. Я взагалі не зачіпав права інвалідів,тобто ліквідаторів першої категорії.Вважаю,що інвалідам треба негайно поновити зазначені у Законі усі права: пенсія 6,8,10,допомога на оздоровлення,безоплатна видача ліків тощо.Що мислить ліквідатор другої категорії 1986 року,коли його позбавили всякої можливості на оздоровлення?!Що можна оздоровити за 100 гривень на цілісінький рік. Я пропоную вилучити із числа ліквідаторів численних прилипал,котрі незаслужено висосують бюджет.Читайте уважно мої пропозиції. Змінюйте редакцію моїх зауважень. Шановні критикувальники!Ми уже проходили перереєстрацію.Можливо вона не зачепила Вас,а мої побратими пізнали її сповна. 158 були позбавлені статусу другої категорії,26-тьох взагалі лишили чорнобильського статусу. Не галалайкайте попусту. А пропонуйте!Як сформувати нормально комісії. Та врешті вчитайтеся у запропонований текст постанови. Зверніть увагу на обгрунтування.Адже там йдеться,що проект виноситься на вимогу змін до нашого Закону.А Ви їх бачили.Може там все вихолощено. Прикро,що нас переповнюють емоції,примітивне,іноді жлобське мислення. Шановні я іноді на день маю по два-три судові засідання,щоб захистити своїх побратимів від чиновницького свавілля. А Ви обливаєте мене брудом. Пропонуйте щось краще!

  • чаэс:

   да в мае 87года я выводил группы партизан на крышу 3го блока

 30. ЛПА 1986-2017 ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ А ГЛАВНОЕ ВЕСЕЛЕЕ.ДЕНЕГ И ЗДОРОВЬЯ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!:

  КТО МОЖЕТ МНЕ СКАЗАТЬ ПОЧЕМУ НАМ СТАТУС ЛПА И ПЕНСИИ НЕ ДАЮТ ПО РЕАЛЬНОЙ ДОЗЕ ОБЛУЧЕНИЯ. НАС ЛПА ОСТАЛОСЬ БЫ 100 000 ВМЕСТО ДВУХ МИЛЛИОНОВ ПОСТРАЖДАЛЫХ В БОРЬБЕ ЗА ПИЛЬГЫ. ПОЧЕМУ ЧЕМ БОЛЬШЕ ДОЗА ТЕМ МЕНЬШЕ ПЕНСИЯ??? ХВАТИТ ДУРИТЬ ЛИКВИДАТОРОВ ДАВАЙ ЛЮСТРАЦИЮ КАСТРАЦИЮ МЫ УЖЕ ПРОШЛИ.

  • Аноним:

   А кто реальную дозу знает?!

  • микола лубни:

   ніхто ! я сам був командиром відділення хіміків розвідників – лозиметристів то нам забороняли ставити дозу суточну більше 1.5 ренгена! хоч цю дозу хватали на протязі 0.5 1.5 часу!

 31. ПЕТР:

  ВОЛОДИМИРЕ Я ТЕЖ БУВ В 87 В ЧЕРВНІ, ПОПАЛИ ПІД ВИБОРИ ,НЕ БУЛО ЗАМІНИ НАБРАЛИ ДОЗУ, АЛЕ ЗАСТАВЛЯЛИ ЇЗДИТИ В ЗОНУ, БО НЕ БУЛО КОМУ, КРІМ ТОГО НАКАЗУВАЛИ ПЕРЕБИРАТИ ВИКОРАСТИНЕ ХБ , ЯКЕ ХТО ЗНАЄ СКІЛЬКИ СВІТИЛО .Я НЕ ВВАЖАЮ СЕБЕ ЗАСЛУЖИНИМ І ДІЛИТИ ЛІКВІДАТОРІВ НЕ ЗНАЮЧИ ДЕ ХТО БУВ КОНКРЕТНО, Є НЕ СПРАВЕДЛИВО.

  • Александр:

   я тоже был только в мае 86 года ,и 10 мая имел радиоактивный загар,а пахал по 7 июня,только вот у меня минималка по второй групе впрочем как 97 процентов пацанов кто были в начале ,а вот вЗАМПОЛИТА 87 ГОДА КОТОРЫЙ БИЛ 129 ДНЕЙ 129 ВЫЕЗДОВ И ПЕНСИЯ МАКСИМАЛКА?

   • Валера:

    Александру! брат, а часом твой замполит имеет 1 гр. инвалидности, а мой имеет , въезжая в часть только по звонку- списать технику?!!! Имея сейчас максималку!

 32. Е.Самойлов:

  Никаких “подводных” камней и новых заподлянок в этом проекте я не заметил. Ну, заменят в течении 2х лет удостоверения на основании тех документов, которые лежат в Собесах, и что? Заберут вкладыши? Так они нафиг не нужны! Это очередная “перепись” льготных категорий по “головам”. Рубанут бюджетных денег на полиграфию, мы потратимся на фото и получим новые “корочки”. У многих удостоверения за 20 лет после выдачи превратились в лохмотья. Их и так надо менять. Мое рассыпалось в пыль, заменил в прошлом году, хорошо бланки были, не ждал долго. Удачи и здоровья всем в НОВОМ ГОДУ! 🙂

 33. |_|_|Ej|uxa86:

  Разводят нас на бабло, фотки, взятки на получить первыми…

 34. ВЛАДИМИР:

  ЧАЭС РАСКАЖИ КАК ЧИСТИЛИ КРЫШУ В 1987 ГОДУ,А ТО ПРИБАМБАТЫ БУДУТ РАСКАЗЫВАТЬ КАК ОНИ СВОИМИ ЖОПАМИ ЗАКРЫЛИ АВАРИЮ ,СПАСИБО И ТЕБЕ ПЕТР ЧТО ТЫ НАПИСАЛ ,А ТО БУДУТ ДЕЛИТЬ НАС ПО ГОДАМ КТО ТО В 86 ГОДУ ПОРТЯНКИ В ОРАНОМ ВЫДОВАЛ ,А КТО ТО ВСЕ ГОДЫ С 1986-1990 ГОД СО СТАНЦИИ,МАГИЛЬНИКОВ НЕ ВЫЛАЗИЛ,РЫЖИЙ ЛЕС ХОРОНИЛИ В 1987 ГОДУ.В ВОВ ВСЕ СЧИТАЛИСЬ УЧАСТНИКАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С 1941 ПО 1945 ГОД И НИКТО ИХ НЕ ДЕЛИЛ,ПО ЭТОМУ ПРИБОМБАТ ЕСЛИ ТЫ ЧТО ТО ДУМАЕШ ПЛОХОЕ О ЛИКВИДАТОРАХ ОСТОВЛЯЙ СВОИ ДУМКИ ПРИ СЕБЕ….

 35. михайло:

  А за внуків і правників чому не обговорюєти обідно

 36. Мариуполь:

  Из пояснительной записки:

  Проект акта розроблено Мінсоцполітики з власної ініціативи у зв’язку зі змінами до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
  Непонятно в связи какими изменениями? Где они? И каким образом они-эти изменения натолкнули к созданию обговариваемого проекта КМУ?
  8. Громадське обговорення
  Проект акта потребує погодження з Всеукраїнською громадською організацією інвалідів „Союз Чорнобиль України” та Всеукраїнською громадською організацією „Спілка учасників та ветеранів ядерних випробувань і військових навчань з використанням ядерної зброї”.
  У нас, что СЧУ главное мерило определять как надо?
  А мне например как участнику ЛПА в 1986 году (25 бэр, место работы пром площадка ЧАЭС)вообще не приемлемо мнение СЧУ. Приемлю мнение и выводы только от таких как я сам, но не станционщиков.
  9. Позиція соціальних партнерів
  Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та їхніх спілок.
  Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів, та їхніх спілок.
  А, что могут знать об ЛПА на ЧАЭС перечисленные в этом пункте? Для меня они не партнёры.

 37. ПЕТР:

  АЛЕКСАНДРЕ, НІХТО НЕ ЗАПЕРЕЧУЄ, ЩО ТВІЙ ВКЛАД В ЛІКВІДАЦІЮ АВАРІЇ НА ЧАЕС НЕ ОЦІНЕНИЙ В ПОВНІЙ МІРІ, АЛЕ ПОГОДСЯ ,ЩО ЩЕ НІЧОГО НЕ ВІДОМО, ЩО ХОЧЕ РОБИТИ КМ С ЦІЄЮ ПОСТАНОВОЮ ,А ДЕХТО ПОЧИНАЄ ДІЛИТИ ТА ВИЗНАЧАТИ ХТО БІЛЬШИЙ ЧОРНОБИЛЕЦЬ А ХТО МЕНЬШИЙ.

  • Александр:

   Вот по этому и не надо делить ликвидаторов ,и отмены 1210 требовать немедленно,и оставлять в стороне 2 и 3 категории также не возможно я имею в виду ЛИКВИДАТОРОВ!

 38. Валера:

  Ребята! Не знаю точно , но чуйка моя подводит редко. В 2013 году со всех областных комиссий по связи заболевания с Чернобылем было приказано-все бумажные дела по связи переслать в Донецкую комиссию, что и было сделано, мне повезло случайно зашел на консультацию ,а мне сообщили, что дела готовяться к отправке в Донецк, я написал заявление и мне выдали дело на руки. К чему веду- Может в очередной раз хотят кинуть, мотивируя отсутствием этих дел? Я думаю, что они уже уничтожены, а в эл.виде тем более в мгновенее- и нет дел. Даже если и есть на руках справка о связи? Думаем. ребята!

  • Е.А.Самойлов:

   Валера, не нагнетай! Есть справки ВТЭК, есть справки архивные, есть экспертные заключения у всех на руках, есть эпикризы из стационаров за четверть века. Эти документы можно аннулировать только законодательно, ликвидировав чернобыльский закон и многочисленные постановы КМ и т.д. И то! Экспертное заключение о «связи» и форма Н-1 нельзя аннулировать никак, ни у кого нет законных полномочий это сделать! Только заставить проходить все заново, что оочень дорого в нынешних реалиях. А по мелочевке… Полиграфуслуги и т.д. отхватить бюджетных денег можно… Плохо, что вопрос о нагрудном знаке к удостоверению не освещен в проекте. Мне так хотелось «медальку»… 🙁

 39. ВЛАДИМИР:

  ВАЛЕРА Я В ПРОШЛОМ ГОДУ ДЕЛАЛ ЗАПРОС ЧЕРЕЗ УРЯДОВУ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ,И ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ЧТО ХАРЬКОВСКИЙ АРХИВ НАХОДИТЬСЯ В ХАРЬКОВЕ,ДАЖЕ УКАЗАЛИ НОМЕР МОИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

 40. аноним:

  Да шо вы,как бабы базарные раздули… Произойдет просто замена, и понятный статус удостоверений,на основании документов в собесах. Чего накручиваете себя и остальных ? Все будет нормально ! Но пенсий не повысят…

 41. ликвидатор 86:

  все должно быть по честно

  му 86 год отдельно потом 87 год следующие ехали за деньгами а нас в 86 и 87 посылали насильно и не спрашивали хотите или нет повестка пришла и завтра на сборы и конечно1210 убрать срочно

  • Валера:

   Ну никак вы в толк не возьмете?!!! инвалидов ВОВ 1941-1945 никто не делил, афганцев, атошников, а вы сами себя загоняете в ж…девиз любой власти-разделяй и властвуй! будем едины как ликвидаторы!!!

 42. Кіндрат:

  Проект постанови підтримую.
  Цей документ дозволить конкретизувати статус чорнобильців, яких налічується 1 960 000 чоловік, з яких тільки 207 000 ліквідаторів.
  Ліквідатор- людина, яка виконувала військовий, службовий, громадянський обов’язок.
  І я хочу щоб у посвідченні, а не в якомусь вкладиші, було написано “ліквідатор”, а не “постраждалий”.
  Це моральні категорії! Для мене важливо.

  • микола лубни:

   все стає на свої місця! скільки нехитруй а все одно правда переможе ! із заміною посвідчень кінчається ера халяви! і обману ! тому що хто дійсно працював на ліквідації прямо в 30 км зоні ті отримають те що заслужили а ті що сиділи по штабах і пповарями хай вибачають .як каже святе писання воздасться вам по ділах ваших!

 43. микола лубни:

  а тепер шановні ЛІКВІДАТОРИ треба дуже попрацювати щоб це шобло яке називається счу незуміло вкотре нас поіметь! ви самі бачите як вони завили ! тому треба якомога оперативніше змусити керівників карманих організацій счу провести збори і висловити підтримку цій постанові!повсемістно по всій Україні .так там є проблемні місця але в основі це правильна постанова яка покладе карй беспределу ! буде зрозуміло шаленний опір нетільки станціонщиків але і заробітчан які їздили в 87-90 роках просто [censored] гроші! тому прошу вас всих згуртуйм ося бо це дійсно НАШ ОСТАННІЙ ШАНС НА СПРАВЕДЛИВІСТЬ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!!

  • алекс:

   привет всем.проэкт не плохой . но есть одно НО что бы потом не получилось что станционщики этой заменой удостоверений спровоцируют отмену статуса инвалидов войны.у них же этого статуса нету.так что надо думать господа.

   • Е.Самойлов:

    Статус “Инвалида Войны”, а именно “…в связи с исполнением служебного долга” записан в справке ВТЭК. А это – экспертное заключение, которое могут отменить только эксперты. Поэтому, очень трудно отменить это решение. Новые не давать – да, а старые, подтвержденные многократно, нет. Могут предложить выбирать между двумя статусами, но, такое уже не “прокатило” при Яныке, как явное нарушение Конституции… А вот покопаться в “исходниках”, отделить станционщиков от ликвидаторов и всех от переселенцев с пострадавшими, да. Такое могут сделать по этому постановлению. Станционщиков затем разделить по имеющим справку ф. Н-1 и не имеющим, а, затем, сбросить на Минэнерго, как получивших производственную травму. Ликвидаторов могут поделить на ликвидаторов с “дозой” и “без дозы” облучения, а пострадавших просто кинуть, сказав, что все уже уплачено и компенсировать уже нечего и незачем, т.к. построили “Арку”. Это лично мое мнение зачем на свет вытащили этот проект Постановы. ИМХО

 44. ликвидатор 86:

  так я тоже вважаю що необхидно всим згуртуватись и разом добиватись одниеи цили ми там були не “сам хочу” а нас забрали не иптачи нас тому ми повинни отримати те що заслужили а не жебракувати багато хто каже що вийна 41-45 рокив не подилена подилена на критерии також учасники ато також подилени и отримують не вси однаково а ми в 86 роци забрани на ликвидацию без питань хочу чи не хочу…..

 45. ВЛАДИМИР:

  ТАК ЭТО МЫ ТЫСЯЧИ ЖИВЫХ И УМЕРШИХ ЛИКВИДАТОРОВ 87-90 ГОДОВ ЕЗДИЛИ НА ЗАРОБОТКИ,СЛУШАЙ ТЫ ГУСЬ А НЕ ЛИКВИДАТОР 86 Я УЖЕ ПИСАЛ ЧТО ЛИКВИДАТОРЫ 87-90 ГОДОВ ПРИНЕСЛИ ПОЛЬЗЫ НЕ МЕНЬШИ ЧЕМ ТЫ А МОЖЕТ ДАЖЕ И БОЛЬШЕ,И НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ТЫ ПИШИШ В КОМЕНТАРИЯХ ЧТО ОНИ ЗАРАБИТЧАНИ И ЕЗДИЛИ ТУДА ДЕНЬГУ ЗАКАЛАЧИВАТЬ,А ТЫ ЕСЛИ ВЫДАВАЛ ПОРТЯНКИ В ОРАНОМ В 86 ГОДУ [censored] ЛИКВИДАТОР,ТЫ ГУСЬ ….

  • Аноним:

   Владимир,это ты ласково очень-ГУСЬ,птицу не оскорбляй!Он недостоин!!!

  • 86г:

   А ты чё так затрусился видно грешок есть

 46. Людмила:

  “Ликвидаторы 87-90 годов ездили на заработки…” Микола Лубни – не оскорбляй тех, кто болеет, страдает от полученных болячек не меньше тебя! И не трожь память тех, кого уже нет. Потому что болеют и умирают чернобыльцы одинаково, смерть не делит на года!!! А ездили в те года по повесткам военкоматов. Моего мужа забрал, когда он только пошел в отпуск. Был дома, никуда не уезжал. А нет его уже пять лет. Я не жалуюсь! Просто обидно читать такое. Здоровья вам всем, потому что ценнее его нет ничего.

 47. ликвидатор 86:

  я говорю о тех кто себе поделал все документы а ребята которые служили в то время и которых забрали через военкоматы ничего не получают да ездили зарабатывали деньги и многие ето не скрывают а сейчас боятся потому что нужно первичные справки а их у них нет а только командировочные листы в которых они на то время получали по 3- 4 тысячи а ето большие деньги иеще одно хорошо что перевили к минздраву сейчас будет видно кто болеет все будет зафиксировано кто как лечится кто лежит в больнице а кто не нуждается в етом а [censored] не надо друг друга просто из-за некотрых “ликвидаторов” отношениемежду нами очень напряженные ая лично был на крыше в авгуте-ноябре 86 года так что я знаю что говорю да многие просидели в столовых на складах и сейчас 1 группа и разве справедливо ?

 48. Кіндрат:

  Шановні чорнобильці!
  Пропоную припинити з’ясовувати на сторінках сайту хто “чорнобилістіший” або “ліквідаторістіший”…
  Сьогоднішню владу лаяти – це святе. Вона того заслуговує.
  А між собою стосунки з’ясовувати не варто. Це на руку Порошенку, Гройсману, Розенку, Реві and company…
  Три дні аналізував проект, який обговорюємо. Прийшов до висновку, що треба підтримати.

  • аноним:

   Поддерживаю,Киндрата ! Прекращайте, на сайте устраивать базар. Надо поддержать постанову !!!!

   • микола лубни:

    ви мене неправильно зрозуміли! чи може я нетак висловився! із моіх полередніх постів не тільки тут а і на ф.б. випливае що в цій постанові треба просто відділити тих які ішли під присягою тоесть військових всіх рангів і призовів від цивільних!!!!!! тому що ми виконували роботи за які нам НЕНАРАХОВУВАЛАСЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА НІ ПО ТАРИФАХ НІ ВІДРЯДНО!!! ТОз якого дуба я мушу отримувати зараз пенсію із заробітку який я отримував не за ті роботи які я і ви виконували там у зоні! а з цивільноі зарплати! а строковики! то може просто внести в цю постанову таке поняття як військовий ліквідатор? і вже від цьго відштовхуватися ! вносити зміни в постанову1210 де одним із компромісних варіантів при розрахунку брати середнью зарплату у галузі промисловості колишнього срср! а це 210 карбованців! на місяць і тоді в залежності від зон де працював кожний отримае те що він заслужив,! то як така пропозиція? відповідь будь! ласка!

 49. ПЕТР:

  Я БУВ ПРИЗВАНИЙ НА ЛІКВІДАЦІЮ АВРІЇ НА ЧАЕС 26 РОКІВ 87 Р.В ТАКІ РОКИ ПОТРІБНО ДІТЕЙ НАРОДЖУВАТИ , А МЕНІ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЯ ТА ДЕКІЛЬКОХ ОПЕРАЦІЙ ЛІКАРІ СКАЗАЛИ , ЩО ДІТЕЙ НАРОДЖУВАТИ ВАМ НЕ БАЖАНО, САМІ РОЗУМІЄТЕ.ХТО ПИШЕ, ЩО ТАКІ ЯК Я ЇЗДИЛИ В ТАКОМУ ВІЦІ НА ЗАРОБІТКИ, ТІПУН ВАМ НА ЯЗИК.І ВЗАГАЛІ, ХТО ХОЧЕ ПОСВАРИТИ ТА ПОДІЛИТИ ТИХ ЛІКВІДАТОРІВ , ЩО БУЛИ В 3 ЗОНІ НЕБЕЗПЕКИ ТО ВОНИ ЯВЛЯЮТЬСЯ ПРОВОКАТОРАМИ ,ТА ЗАСЛАНИМИ КОЗАЧКАМИ.ХОЧУТЬ ЗВЕСТИ ЦЮ ПОСТАНОВУ НА НІВЕЦЬ.ГАНЬБА!!!

  • 86г:

   Хорошая постанова и надо принимать пора ставить на место дармоедов

 50. Владимир86г.:

  Постанову однозначно надо поддержать,кто не поддерживает у того не все в порядке с документами,одним словом вой подняли лжечернобыльцы.

 51. сулима:

  Малыгин пишет ерунду.

 52. сулима:

  Кто работал в 86 году непосредственно у открытого источника до завершения саркофага 14 ДЕКАБРЯ ВСЕМ РЕБЯТАМ ДАТЬ ГЕРОЯ СПАСШЕГО МИР И СООТВЕТСТВЕННО ПЕНСИЯ ПОВЫШЕННАЯ + ЗА ПОЛУЧЕННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ.

 53. злой:

  ДЕБІЛУ МАЛИГІНУ — Ты настолько тупой и жадный что не понимаешь какую х… ты несешь. Подумай, придурок, в каком случае потерпевший может иметь инв. войны или уч.войны? Когда удавитесь, твари? На майдан , идиоты, помалкиваете себе в тряпочку, обосрались? Благодаря майдонутым мы сейчас так живем.

 54. ПЕТР:

  Сулима , не заперечую .

 55. проверка:

  Да, заберут у Вас посв. уч.войны, А Вы что хотели, чтобы вообще них…не платить за комуслуги, пенсии большие иметь , да и еще по 2 льготам, хрен Вам., доиграетесь. Затрепетали уже, то ли еще будет!!! Половина ликвидаторов липовые, нужно обязательно чистку устроить.

 56. Кіндрат:

  Я зрозумів, що проектом постанови інваліди, які відносяться до категорії 1, поділяються на 4 групи:
  – учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році,
  – учасники ліквідації наслідків ядерних аварій,
  – особи, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи,
  – особи, які постраждали від радіаційного опромінення.
  Вважаю це правильним.
  Не зовсім зрозуміло тільки чим відрізняються “потерпілі” від “постраждалих”. Це мабуть корупційна складова для чиновників, яким особа буде пред’являти посвідчення. Ні, скажуть ви не потерпілі, ви постраждалі. І навпаки…

  • Мариуполь:

   Переселенец или проживающий на территориях радиационного загрязнения потерпевший. После того как его заболевание вызванное инвалидностью будет установлена в связи с чернобыльской катастрофой – это лицо пострадавшее.
   Читайте закон ст.9 и 11.

  • микола лубни:

   подивіться будь ласка мій ком на ст.9!!!! там викладено що потрібно ще одну категорію!!!!

  • микола лубни:

   мусить бути : ліквідатори які проходили строкову. кадрову і мобілізовані чи призвані із запасу у 1986- 1990 рр. кат (л.в) тоесть ліквідатор військовий.

   • Мариуполь:

    Отменить ч.1,ст.54 для тех лиц, которые стали пострадавшими как в п.2, ст.9-ой ЗУ 796-12,

    кроме детей, которые признаны инвалидами, вследствие чернобыльской катастрофы.

    А остальным ликвидаторам, у которых пенсия не от заработка в зоне отчуждения-вернуть действие ч.4, ст.54.

    Вообще-то тема обсуждения по предъявленному проекту КМУ.

    Не надо дополнять в проект постановы то, что вы микола лубни предлагаете предложить конкретикой – кто есть кто.

    Для этого есть закон ст.11.В ней определение кого надо считать ликвидатором.

    Нужно просто в законе ввести – остальным ликвидаторам вернуть действие ч.4, ст.54.

    • Мариуполь:

     Извиняюсь: вместо ст.11-нужно смотреть ст.10.

  • 53893 Ораны-86г:

   Киндрат. Какая разница будет,-в лоб или полбу? Так и здесь,- потерпілі, постраждалі. Разницы никакой.

 57. Кіндрат:

  микола лубни: 10.01.2017 в 19:09
  микола лубни: 10.01.2017 в 19:28

  Вводити нову категорію “ліквідатор військовий” в цю постанову не можна тому що постанова повинна відповідати вимогам нашого Закону №796, в якому такого поняття немає. Спочатку потрібно змінити закон. А це справа невдячна. Для цього потрібно змінити владу. На виборах.

  • микола лубни:

   КІНДРАТУ! ЦЕ МОЖНАЗРОБИТИ ЗАРАЗ ! ТОМУ-ЩО В ЗАКОНІ НЕМА ТАКОЖ КАТЕГОРІЙ .Я. І ТАК ДАЛІ! ЦЕ ВСЕ БУДЕ ВНОСИТИСЯ ОДНІЄЮ ПОСТАНОВОЮ ПРО ЗМІНУ ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ!!!! А ВЖЕТОДІ БУДУТЬ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ В ЗАКОН! ТАК ЩО ЗАРАЗ НАЧАСІ ПОДАТИ ЦІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОСТАНОВИ НА САЙТІ МІНСОЦ ПОЛІТИКИ САЙТ http://www.msp.dov.ua

 58. Кіндрат:

  алекс: 10.01.2017 в 20:49
  Статус “инвалід війни” для чорнобильців передбачений ст.7 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Для позбавлення статусу треба змінювати закон. А це справа…

 59. боец РККА:

  Почитал я это, и подумал : сколько же раз хохла нужно наебать, что бы он это понял ? Вспомните ! Сколько раз нам предлагали изменения и все время заканчивалось все обрезанием ! Так будет и сейчас

 60. сулима:

  Закон Чернобыльский идеален не нужно в него вкидывать не Конституционные постановления. Правительству необходимо выявить случайных, типа работал в Киеве мимо проезжал или заехал на 5 минут проверить рабочих девчат отпускавших кашу.Поверти таких много и получают по 10 тысяч.А ликвидаторы и остальные категории разделены постановлением Азарова нужно только Государству отдать должную честь ребятам работавшим в 3 зоне получивших дозу облучения.

 61. 86:

  Модер, забань в конце концов этого малохольного.

 62. боец РККА:

  Сулима дело говорит, но будет как запланировали на Банковой

 63. микола лубни:

  УВАГА!!!!!!!! СЬОГОДНІ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ НА СВОЄМУ ЗАСІДАНІ ЗАТВЕРДИВ ЗМІНИ ДО ПРОСТАНОВ ЯКИМИ ВТАНОВЛУЄТЬСЯ НОВИЙ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ ГРОМАДЯНАМ ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЄС!!!!! ТРУСОНЮХИ!!!! ВІШАЙТЕСЯ!!!! БОГ ТАКИ БАЧЕ І СЛЬОЗИ ТИСЯЧ ВДІВ ЯКИХ ВИ ЗАГНАЛИ В ЖЕБРАКИ ВАМ ЩЕ ВІДІЛЬЮТЬСЯ!!!!! ВСЕ ТЕМА ЗАКРИТА!!! КОЖНИЙ ОТРИМАЄ ТЕ ЩО ЗАСЛУЖИВ!!!!

 64. 86г:

  Ну и правильно пора ставить всё и всех на свои места

  • микола лубни:

   ЛАРІСА! ВЖЕ ВСЕ ПОСТАНОВА ПРИЙНЯТА ! МЕХАНІЗМ БУДЕ ВИЗНАЧЕНО В НАЙБЛИЩИЙ ЧАС! А ДО ЯКУОГО РОКУ ЦЕ БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЯ БУДЕ ВКАЗАНО В ЦЬОМУ МЕХАНІЗМІ МИ ВЖЕ ТУТ ВІДПОЧИВАЄМО БО ТИ ПРЕКРАСНО ЗНАЕШ САМА ЩО ЦЮ БЮРОКРАТІЮ НІЧИМ НЕПРОШИБЕШ!!! ВСИМ ДОБРОГО ЗДОРОВ’Я ІЗ НОВИМ РОКОМ ПО СТАРОМУ СТИЛЮ І З ХРЕЩЕННЯМ !

   • 86:

    Вы ошибаетесь! Приняты изменения в действующую Постанову № 51. обсуждаемый проект постановы не принят.

    • микола лубни:

     ДИВІТЬСЯ НОВИНИ! НА САЙТІ МІНСОЦПОЛІТИКИ Є ПОВІДОМЛЕННЯ ЩО НА ЗАСІДАНІ УРЯДУ ПРИЙНЯТО зміни до ПОСТАНОВ ПРО……. ВІД 01.12…..1992 РОКУ №674 та до постанови від 20.01.1997року№51!

   • Лариса _ Лубни:

    Постанова не прийнята. Пропоную всим керівникам чорнобильських організацій України подавати свої розумні пропозиції на обговорення виставленої Постанови про заміну чорнобильських посвідчень. Зразки виставлених посвідчень розмежовані грамотно, враховані і відокремлені одна від одної всі перечислені категорії, і це є справедливо.Зроблені кроки міністерством справедливі.

    • Валера:

     Лариса! если все правильно, но ведь в справке №1 написано: Учасники ликвидации только до 1 липня 1986 года, остальные ликвидаторы после этой даты отсутствуют?! а эта справка основание ? для выдачи удостоверений? Объясни!!!

     • nik:

      Валера 11.01.17 20.17 Вы хотя бы дочитайте справку до конца. Там написано “за межами зони”

 65. Лариса_Лубни:

  Пропоную дану зміну посвідчень закінчити до 01.01.2018 року.

  • Абырвалг:

   Совершенно верно. Одного года вполне достаточно. Желательно освободить чернобыльцев от необходимости собирать документы. В случае такой необходимости органам соцзащиты вполне по силам сделать необходимые запросы. Правда сотрудников районного и областного звена сильно сократили ,могут и зашиться.

 66. УС 605 ЧаЭС 1986Г.:

  Смотрю и удивляюсь.справка о полученых дозах облучения,выдавалась для предоставления в мед.учреждение или для записи в мед.карточку или в отдел кадров по месту работы.Других функций или влияния на пенсионные выплаты,согласно Законов,она не имеет.На справке четко напечатано ее назначение.Полученые БЭРы,это только для Вас. С уважением.

 67. сулима:

  Вот для этого и нужно внести изменение в закон,чтобы полученные БЭРы внесли в оплату пенсии для ребят у которых была маленькая зарплата будет доплата, а таких облученных осталось единицы государство не пострадает,а ликвидаторы будут благодарны. Для УС 605 ЧаЭС 1986.

 68. михайло:

  Нам пожежникам в перші дні берів ніхто неписав

  • Мариуполь:

   Дивно, а нам писали. ОПР 137 в/ч 37528.

   • Абырвалг:

    Измеряли линейкой? Записывали точные показания? Водилам делали поправку на то, что они днями и сутками не вылезали из зараженных машин? Может вам и повезло, а другим? Зачем в Законе писали, что связь устанавливают независимо от доз? Потому,что в большинстве случаев дозы безбожно занижали! Люди писавшие первую редакцию закона об этом еще помнили. Если размер пенсий поставить в зависимость от доз – первыми обрадуются писари,кладовщики и начальство!Рядовой пехотный Ваня от такого решения не выиграет.

    • Мариуполь:

     А кто писал тут или утверждал про точное измерение? У всех кто со мной был 25 р, но мы знаем, что отхватили больше. Ну и что из этого? Всё равно точно никто подсчитывать, и всё учитывать не будет.
     Но хотя бы это поможет для увеличения пенсии. А то получается так-у меня мало, пусть и других будет также. Это просто жлобство с вашей стороны.
     Предлагайте свои варианты, но не цепляйтесь и не отвергайте то, что вам не приемлемо.

     • Абырвалг:

      С чего Вы взяли,что у меня мало? Я говорю о том, что в большинстве случаев сведения дозы писались с потолка. Вы сами говорите,что Вам дозу занизили! Тем самым сами подтверждаете, что дозы записывали не точно. В разных случаях эта ошибка имела разные масштабы. Многие факторы вообще не принимались во внимание. Я привел пример водителей. Машины были переоблучены, водилы считай в них жили. У всех из них были индивидуальные накопители? Однозначно – нет. Все ли накопители точно показывали дозу,всегда ли с них получали достоверную информацию? Опять – нет.
      О точности дозиметров вообще можно не спорить. Ну, и в конце концов, с точки зрения права, предложение увязать дозу облучения с размером пенсии – звучит странно.

      • Мариуполь:

       А больше 25Р или бер никому и не записали бы, так как это предельная норма.
       Закон самосохранения никто не отменял. Если у вас немалая доза, тогда странно, что вы против.
       Политика – это власть. А власти всё можно, что не запрещено законом.
       Например с точки зрения права по вашему. А как тогда было увязано с точки зрения права, размеры пенсий в бывшей ч.4,ст.54. Из чего исходили такие р-ры пенсий? Для власти, которая желает хоть как-то и чем-то помочь ваши аргументы неубедительны.

 69. 53893 Ораны-86г:

  Согласен,нужно внести изменение в закон,чтобы полученные БЭРы внесли в оплату пенсии.

  • Абырвалг:

   53893 Ораны-86г: А где это Ораны? Ораное знаю, про Ораны не слыхал. Это один населенный пункт?

 70. / рядовой /:

  Все хотят жить в шоколаде! Много написано – НО, не кто не вспомнил, что в Чернобыльськом законе есть ст.59, где сказано: по желанию служивого пенсия может начисляться из пятикратного размера минимальной заработной платы (3200 х 5) вам – что, этого мало?

  • Мариуполь:

   Да это так, но завершается ст.59: “…що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.”
   А 3200 – это мин.зарплата установлена на 2017 год, а не на час їхнього перебування в зоні відчуження.

  • Абырвалг:

   Та ваще прелесть! Только минималка берется того года, когда был в Чернобыле. Итого: 70 руб. умножаем на 5 = 350 руб. При такой зарплате получаем пенсию НИЖЕ МИНИМАЛКИ! Странно что срочник этого не знает! Вы действительно срочник? Начинаю думать, что очередная проверка статуса действительно необходима!

 71. Василий:

  И было бы чего огород городить, поменяют удостоверение,подсчитают что на выходе вот и все.А насчет пенсии -Рева конкретно сказал,что никаких спецпенсий – только военная.А мы то давай отменим то давай назначим, нас что кто то будет слушать? Особенно на этом форуме.

 72. боец РККА:

  Василий уже догадался ! – все на уничтожение спец пенсий ! А вы – зашевелились, зашевелились . Зашевелились не те, кто липовый, а те, кто с башкой еще дружит и понимает к чему это все

  • Абырвалг:

   Какое отношение имеет удостоверение нового образца к размеру получаемой пенсии? Вы сравниваете круглое с тяжелым.

   • боец РККА:

    А такое отношение, что если уберут спец закон, то и пенсию ты будешь получать, грамотей по ОБЩЕМУ закону, и она будет составлять у тебя, в лучшем случае 1 500

 73. УС 605 ЧаЭС 1986Г.:

  Обырвала,ты прав.Пенсия без зарплаты по желанию,может насчитываться из пяти мин. зарплат,т.есть из 350 рублей.Из таких расчетов не хватит на туалетную бумагу.Меня все время интересовало другое.Откуда,ети ханыги из ПФУ могут заявлять о том,что у некоторых чернобыльцев пенсия до 20000тысяч.Как можно начислить такую пенсию,когда зарплата не может превышать более 3000 рублей,по Закону?Если такие решения приняты судами и ПФУ то эти умники должны сидеть в зоне через стенку.

  • Абырвалг:

   Аsperum, sed ita lex scripta est lex! Закон суров но это закон! Если решение суда вступило в силу – оно законно! Не согласен? Обращайся в суд и обжалуй. Пока решение в силе – никто не может утверждать, что оно не законно – это прерогатива суда! Остальное – мастерство адвоката или другого юриста.

   • Е.Самойлов:

    А можно поступить проще – [censored] решение судов всех инстанций, сказав, что денег в казне нет, приняв постановление Кабмина, заверив его в Конституционном Суде. И чего стоят теперь для чернобыльца,прошедшего суды для защиты своих прав на Украине, слова:”Закон”, “Суд”, “Конституция”. Юристы и адвокаты для украинских чернобыльцев – тля, вошь или, иначе – паразит никчемный и вредный…

    • Мариуполь:

     Такое впечатление, что Абырвалг либо сам по себе такой или тролль от минсоц или от ПФУ.
     Потому как фразу Абырвалг: “Не согласен? Обращайся в суд и обжалуй,”я не однократно слышал от минсоц и ПФУ.

  • Мариуполь:

   Да действительно. Чтобы получать пенсию 20000 зарплата должна быть 4817,99 для инв.2-гр. 80% потеря тр-ти (время ЛПА 1986 год) .
   4817,99 / 179=26,91 26.91*928,81=25000 25000*0,8=20000
   То, что в Минсоц и в ПФУ враньё – это у них бесспорно профессиональное. Как само собой так и надо, а не иначе. Главное сами своей брехне откровенно верят.

 74. сулима:

  25 рн. по закону одноразовое вознаграждение получали все после возвращения вот эту полученную сумму обязаны ввести в заработок, пенсия получится выше.Ликвидаторы облучились пожизненно,а заплатили один раз нужно требовать платить пожизненно. В 2016 году не было финансирования для изготовления вкладки, откуда взялись деньги на все удостоверения здесь кроется большой сюрприз. Нам всем предстоит выдержать еще один удар по голове, а кокой мощности это вопрос.

 75. УС 605 ЧаЭС 1986Г.:

  Ребята!У меня шесть судебных решений судов всех инстанций в мою пользу .Письменно обратился в Юстицию пана Петренка исполнить решения судов.Хотите ответ?ЧИТАЙТЕ! Уваших судебных решениях нету конечной даты их исполнения!ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ОТВЕТА? Пенсию по возрасту назначают на месяц,а судя-подлец_не предсказал тот срок,когда я сдохну. И это мы живем в Европейской стране?Позорище! Нету желания общаться с этой мерзостью.

 76. ЛПА 1986-2017 ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ А ГЛАВНОЕ ВЕСЕЛЕЕ.ДЕНЕГ И ЗДОРОВЬЯ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!:

  1.В США ЗА 1 РЕНГЕН ПЛАТЯТ ПО 1000 ДОЛЛАРОВ.
  2. РЕШЕНИЯ СУДА МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ ТОЛЬКО ВЫШЕСТОЯЩИЙ СУД. А КТО НАМ ОТМЕНИЛ ПЕНСИИ ПО СУДАХ?
  3.ОТКУДА У ВСЕХ ОБЛАСНЫХ И РАЙОННЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЧУ ВЗЯЛАСЬ МАКСИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ И КОМУ ОНИ СЛУЖАТ?
  4.ЗАМЕНА УДОСТОВЕРЕНИЙ КИДАЛОВО И РОЗВОД ЛПА, НАС ТОЛЬКО УМЕШИТЬСЯ , ОСОБЕННО ТЕХ КТО БЫЛ ВНАЧАЛЕ 86 , У НИХ НЕ УКАЗАНЫ ЗОНЫ.

 77. ликвидатор 86:

  бояться ти хто у кого рильце в пушку мени кажеться чого бояться перевирки якщо ти там дийсно був наприклад я був 86 в мене в военном написано дея був коли скильки ренген в архивний довидци все е скильки виездов на станцию хай перевиряють тильки якби це дийсно була перевирка тоди булоб видно хто який ликвидатор.

  • ЛПА 1986-2017 ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ А ГЛАВНОЕ ВЕСЕЛЕЕ.ДЕНЕГ И ЗДОРОВЬЯ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!:

   Я РАД ЗА ТЕБЯ НАЗОВИ СВОЮ ЧАСТЬ ДОЛЖНОСТЬ И ПЕРИОД. А ТЫ ПОСМОТРИ НА СПРАВКИ ТЕХ КТО БЫЛ ДО СЕРЕДИНЫ ЛЕТА 86? ОНИ ВСЕ РАБОТАЛИ В ЗОНЕ ПОВЫШЕНОЙ РАДИАЦИИ И ИМЕЮТ ДОЗУ ПО 25 РЕНГЕН ИНАЧЕ БЫ ОНИ ОТТУДА БЫ НЕ УЕХАЛИ. ПОКА ДЛЯ ВОЕННЫХ СТАТУС И ПЕНСИИ НЕ БУДЕТ ПО ДОЗАХ ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ЛОХОТРОН. НАС ЛПА УМНОЖИЛИ НА 0.

   • 111:

    Не накручивайте.Пенсии по дозах не будет никогда – этот вопрос уже обсасывался давно,у гражданских с этим делом очень плохо(ликвидаторы от гражданских предприятий).
    Что касается первых,то у всех есть,в личном деле ПФУ,письма от частей с указанием даты и зоны пребывания.К слову сказать,у первых дозы по третьей зоне намного скромнее выглядят…)))

  • ликвидатор 86:

   я был в части №53893 мы стояли в ораном я был в сентябре 86 года

 78. сулима:

  ЕСЛИ ПО ТЕМЕ РАССУЖДАТЬ ТОГДА В НОВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НУЖНО ВПИСАТЬ ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ,А В ЗАКОН КТО РАБОТАЛ В 3 ЗОНЕ И ПОЛУЧИЛ ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ ПОВЫШЕННАЯ ПЕНСИЯ ДО ВОЗМОЖНОГО МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ.

 79. Мариуполь:

  А, что мешает увеличить пенсию тем, у кого доза указана?
  Жлобство отдельных индивидуумов – вот, что мешает.

 80. Е.Самойлов:

  Забудьте про дозу! Ее уже просто нет, те повреждения, которые она нанесла здоровью уже зажили. Среди нас есть считанные единицы у которых диагноз связан с дозой. Это у которых острая лучевая болезнь. Но “острая”, а не “хроническая лучевая болезнь” (бывает и такая). Острая, что-то вроде гриппа, плохо, больно бывают осложнения, но в результате – здоров. Это я к тому, чтобы понимали на какое “минное” поле затягивают нас агитаторы платить пенсии или давать льготы “по дозе”, тем более, что чернобыльцы первого эшелона май-июнь в этом отношении будут опять ущемленными, т.к. дозы внешнего и особенно внутреннего облучения они получали гораздо большие, по сравнению даже с теми, которые работали на ликвидации в сентябре 86. (я не говорю про работавших на крыше второй очереди – это люди которых действительно надо выделить в отдельную категорию), во первых по физическим причинам – воздухе была масса высокоактивных изотопов, которые распались к сентябрю, такие как йод131, и во вторых – сама система дозиметрии еще была не отлажена.

 81. Мариуполь:

  Чепуха всё, что вы Самойлов изложили.
  Это не помеха, чтобы увеличить пенсию по дозе.

  • ИД-11:

   (Самойлов-Мариуполю)Наши инвалидности первой категории связаны не с ДОЗОЙ, а с ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. Непосредственно с ДОЗОЙ связано одно заболевание – ОЛБ. Остальное – РИСКИ заболеваний, которые могут проявится у конкретного человека, а могут и не проявиться. Не хотел говорить открытым текстом, чтобы не давать аргумент людям, которые желают лишить меня льгот, но, только для ВАС!!! Тезис о том, что “все настоящие чернобыльцы уже умерли” может имеет под собой биологические основания. риски радиационного облучения проявляются статистически, т.е. если облучить 1000 человек дозой в 25 БЭР, то около сотни из них умрет от онкологии, остальные – будут жить как ни в чем не бывало, т.к. у каждого из нас генетически индивидуальная предрасположенность к онкозаболеваниям.

 82. сулима:

  В НОВЫХ КОРОЧКАХ НЕТ НОВОГО, СМЫСЛ ТРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ.ЕСЛИ ХОТЕЛИ ОТДЕЛИТЬ ЯДЕРЩИКОВ ТО НУЖНО ИМ ВЫДАТЬ НОВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ С СЕРИЕЙ Я.А ЛИКВИДАТОРОВ НЕ ТРОГАТЬ ЕСЛИ НЕ ЖЕЛАЮТ ВЫДЕЛИТЬ КАТЕГОРИЮ РАБОТАЮЩИХ В 3 ЗОНЕ. НЕ ВИЖУ СМЫСЛА В ЭТОЙ ЗАТЕИ.

 83. ЛПА 1986-2017 ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ А ГЛАВНОЕ ВЕСЕЛЕЕ.ДЕНЕГ И ЗДОРОВЬЯ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!:

  БСО ХИМИКИ-СМЕРТНИКИ МНОЖТЕ СВОИ ДОЗЫ НА 5 10 И 15. ТЕХ КТО ХВАТОНУЛ В 15 РАЗ БОЛЬШЕ УЖЕ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ ЭТО 300-600 РЕНГЕН. ТАКИХ КАК Я 200-300 Р ТОЖЕ ОСТАЛОСЬ МАЛО 10 – 20 ПРОЦЕНТОВ. В ОСНОВНОМ ИНВАЛИДЫ КТО УСПЕЛ .А ВЛАСТЬ УМЕЕТ ТОЛЬКО ДЕЛИТЬ И ОТНИМАТЬ.РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ…

  • Е.Самойлов:

   Дурень думкой багатіє…

   • Мариуполь:

    В данной ситуации дурнем может быть каждый от действий (бездействий) власти, с кем несправедливо обошлись или обошли не взирая ни на что.

    • Е.Самойлов:

     Лично меня такой подход к начислению пенсии вполне устроит. 23 рентгена, май-июнь месяц и не БСО, а батальон разведки.Батальон спец обработки в реалиях 86 года на АРС – ездили проливали центральные дороги и обочины и стояли на ПУСО, иногда их брали в сёла мыть дома. У меня есть справка, что все объекты, где я работал находятся в 3 зоне, и не просто в 3 зоне, а непосредственно на станции. Разведка первая приходила на любой объект, постоянно его мониторила и последняя уходила. От фразы “мы были смертниками” мне рыгать хочется..

     • ЛПА 1986-2017 ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ А ГЛАВНОЕ ВЕСЕЛЕЕ.ДЕНЕГ И ЗДОРОВЬЯ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!:

      ДА РЫГАЛИ В 86….. БЛАГОДАРЯ ТАКИМ КАК ТЫ КТО ЗАНИЖАЛ ДОЗЫ И МОЛЧАЛ … ТЫ РАЗВЕ НЕ ЗНАЕШЬ КАК ЖГУТ РАНЫ И ГЛАЗА НА ВЫСОКИХ ДОЗАХ. ИЗ МОИХ ОДНОПОЛЧАН БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ УЖЕ НЕТ… ТЫ ИМ РОСКАЖИ А НЕ МНЕ .. ЧЕМ ГОРДИШЬСЯ ЧТО ПОЖЕГ СОЛДАТ,ТОГДА ВРАЛ И СЕЙЧАС СЛУЖИШЬ САТАНЕ. КАК ТАКИХ УРОДОВ ТОЛЬКО ЗЕМЛЯ НОСИТ…ПОКАЙСЯ.

      • 111:

       Охолонь,зачем плеваться…
       Человек приказ выполнял.Ты бы тоже выполнил,и не надо ля-ля.А гордится он тем,что не забздел,и дело своё сделал.В разведку вообще мало кто шёл,и отказников было много.

       • солдат 86:

        вас нада лишыть всего чтобы вы нездесь на сайте грызлись кому должны больше а о бединялись и отстаивали всех чернобыльцев и //законных//пенсий ,,а не подачек где делись организацыи и профспилкы

        • Валера:

         Солдату 86
         .Для того и кинули кость в виде замены, чтобы грызлись! Помните в 2014 ночью, 28 декабря уничтожили ч.4 54 ст? Я кричал об этом на всех сайтах, но все обсуждали вкинутую ст. 60, власть регулярно вкидывает мышиную возню, тянет время, чтоб побольше ушло ликвидаторов! Теперь то же самое- был проект с апреля 2017г повысить минипенсию на 30%, но все яростно вцепились в обсуждение замены удостоверений! Правильно Ковальчук поступает, не отвлекаясь на разводилово- требует выпонения закона, хотя для признания НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ, воровского ночного закона № 76 нужно подання 45 нардепов, а судьи подали и отсудили свои права по этому же закону!!! А вы грызитесь , собачьтесь между собой , славане блин, а жиды-судьи все уже отсудили и пенсии и льготы!!! Какая чернобыльская организация подала или хотя бы собирается подать ?прошение в КСУ?

      • Е.Самойлов:

       Мне оправдываться не в чем, дозы я писал те, что солдаты реально получали, если выдавалась малейшая возможность, завышал. Я был такой же партизан, только в офицерских погонах и занижать дозы подчиненным мне никакого резона не было. Правда даже то, что солдаты сами просились в мою дезактивационную команду. Правда и то, что разговоры про дозы я немедленно пресекал, заставляя таких нытиков, как ты, работать, но остальные солдаты знали, что вернутся в лагерь со справедливой цифрой дозы. А еще правда, что ни у меня, ни у солдата не было другой возможности попасть домой не “обгорев” в радиации, но в этом нет моей вины… А разговоры про недописанные дозы в лагере заводили КГБистские штатные стукачики, чтобы выявить неблагонадежный элемент. Ты до сих пор остановиться не можешь. Дятел все стучишь и стучишь…

  • Віктор:

   Ты задолбал уже своей дозой. Тролль какой то.

 84. сулима:

  Нужно требовать не пенсию по дозе , а доплата к пенсии. Например получил 25 р + доплата но весомая.Это своего рода как регресс для шахтеров по 2, 3 тыс.Вот и вся политика.

 85. Владимир86г.:

  Дозовики [censored] вы уже всех достали своими дозами,вас послушать только вас радиация облучада ,а других нет,так по вашемувыходит,гражданским вобще дозы не ставили так как им быть,перестанте [censored] заниматся.Давайте лучше все вместе будем отстаивать наши пенсии,задумайтесь как нас опустили ниже плинтуса наши пенсии равны минимальной зарплаты,а вы здесь пишите у еого больше БЕР.Да не кто не знает кто сколько схватил этих [censored] бер.

  • Мариуполь:

   Да никто здесь даже и намёка не давал, у кого больше бер, а у кого меньше.
   И никто никого не унижал этим. Не надо сочинять.
   Предлагайте свои варианты, но не цепляйтесь и не отвергайте то, что может выгодно другим.
   Просто пропускайте по умолчанию вариант по дозе, а предлагайте для себя свой.
   А то получается так: мне вариант по дозе не получается, пусть и другим будет также.

   • Е.Самойлов:

    Почему нельзя поднимать вопрос о начислении пенсии по дозе? А потому, что это новое исправление в наш Закон. Раз новое, то пригласят экспертов, которые скажут, что напрямую с дозой связано только одно заболевание – ОЛБ, остальные заболевания – выявляются на популяции, то есть на большом количестве облученных из которых кто-то умрет, кто-то, заболеет, а кто-то даже не заменит и проживет 120 лет. Т.е. прямой СВЯЗИ между дозой и оплачиваемым ущербом, в т.ч. и за РИСКИ заболеть НЕТ!!! Поэтому, в случае перехода на оплату с учетом дозы, платить будут только людям с ОЛБ. Основные риски онкологии, которые связаны с дозой мы уже пережили. Новые опухоли, которые возникают сейчас у наших побратимов слились с о такими же, что и у не облученных. Вы хотите, чтобы льготы отобрали у онкобольных чернобыльцев?

 86. ЛПА 1986-2017 ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ А ГЛАВНОЕ ВЕСЕЛЕЕ.ДЕНЕГ И ЗДОРОВЬЯ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!:

  ДА ПРИБАЛТЫ ПОДНЯЛИСЬ ОБЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ….ИХ ПОЛОВИНУ ДОМОЙ ОТПРАВИЛИ. Я ПОВОЗБУХАЛ МЕНЯ БЕЗВЫЕЗДНО ОТПРАВИЛИ НА СТАНЦИЮ. ДОЗЫ ВООБЩЕ НЕ ПРИЧЕМ ГЛАВНОЕ ВЫГОДА…. МНЕ ВСЕ РАВНО СКОЛЬКО НАС ОСТАНЕТСЯ ЛУЧШИЕ УЖЕ УШЛИ… РАЗВЕДКА КРПП… ТАКОГО СКОТСКОГО ОТНОШЕНИЯ ОФИЦЕРОВ К СОЛДАТАМ КАК НА ЧЕРНОБЫЛЕ Я БОЛЬШЕ НЕГДЕ НЕ ВИДЕЛ… ВСЕМ ВОИНАМ ЛПА УДАЧИ.

  • 111:

   Держись,дружище.Нам нервничать нельзя.
   За ушедших лучших и разведку не согласен.В памяти ещё осталось 8 мая 86.На построении,из 80чел.,в разведку пошли только трое.Один после первого выезда в отказ ушёл.Так они вдвоём и лазили по зоне на БРДМ.Живы.Кашляют очень сильно.Зла ни на кого не держат.Созваниваемся иногда,с праздниками поздравляем друг друга…На крыше 86г. тоже ребята живы.
   Просто мы очень и очень мало знаем,от сложного механизма ЛПА…
   Я за то,чтобы все ещё пожили.)))

 87. боец РККА:

  Это только обсуждение меж собой, представляю, если бы действительно высыпали кучу денег и сказали по честнаку поделить ее меж чернобыльцами. Догадываюсь, что бы было, срочникам не осталось бы и копейки, как и тогда. Смотрю фильмы, как немцы в лагерях превращали людей в скотов, кинувши оголодавшим пленным булку черствого хлеба, что то напоминает и сейчас такое. Выгодно воспитывать существ потерявших людское обличие, это так по европейски

 88. сулима:

  Если брать выгоду для всех то не по 2006г должны начислять пенсию. Надеюсь понятно.

 89. микола лубни:

  я вже писав що до чого моя заробітна плата на гражданці до моєї роботи на л.н.а! чи шахтар який сидів у каптерці більше мене зробив чи що! уньгоьтарифна ставка була по вуглепрому 20 крб. а в мене тариф був 4.24!і що я червень серпень86 року мушу зараз отримувати мінімалкуа він максималку?уе не жаба а поста логыка! ты що кричать що треба було [censored] на чаэс быльше – просто дурны чи прикидаютья! ну скажыть хто отримував зарплату ымено за роботу на чаэс,?одізвіться!!!!!

 90. 86:

  Прошло 30 лет какие могут быть разборки надо требовать убрать 1210 и жить по закону

  • микола лубни:

   так нема закону! тоесть він є тільки вихолощений! .п4 ст.54 змінено! і тепер щоб повернутися до старї редакції треба вносити зміни а ця свиня харант накладе вето і пі….ць! от як позбавлять цих сексуалних меншин станціонщиків надпенсій тоді може щось і зміниться!

 91. Виктор . БЦ.:

  А может КАбздмину добавить в постанову пункт об упразднении 2 категории как таковой…! А чё там- все что могли- украли.. осталось только 200 грн на т.н. “ПРОДУКТЫ”.. так забрать и это.. нету 2 категории и нетути больше головняка.. Только никогда не простим мы вам такого плевка в душу – особенно в год 30 летия.. воруете миллиардами – а бойцам- ликвадаторам даже значок пожалели на 30 летие.. ПОЗОР …Но только ж- как аукнется- так и откликнется.. выборы то всё ж вскорости будут… и никогда более не будет вам (многим так точно ) места у корыта..Как то так…

  • сулима:

   Да Виктор БЦ на значок нет финансов,а на новые корочки найдут хотя постановлением 1210 все категории разделены.Проверку лже ликвидаторов можно провести другим способом не расходуя бюджетные деньги.

 92. аноним:

  Коли приймуть постанову, та коли почнуть міняти посвідчення?

 93. василий:

  Очередной перевод вопроса пенсий на вопрос о ни о чем.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогахтендерный кредит
Доставка грузов