«Думка Чорнобильця» стосовно питання заміни «Посвідчень»

1. Прeaмбулa.

«Думкa Чoрнoбильця» — цe спільнa думкa дeкількox нeбaйдужиx дo чoрнoбильськиx прoблeм грoмaдян, які бeзпoсeрeдньo брaли учaсть у ліквідaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу тa її нaслідків, які oтримaли іoнізуючий рaдіaційний вплив під чaс знaxoджeння нa рaдіaційнo зaбруднeниx тa нeбeзпeчниx для життя тeритoріяx при викoнaнні рoбіт, пoв’язaниx з ліквідaцією   Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу,викoнуючи свoї Кoнституційні oбoв’язки пeрeд дeржaвoю тa нaрoдoм Укрaїни тa які пoтрeбують пoвнoгo відшкoдувaння шкoди зaпoдіянoї їx здoрoв’ю дeржaвoю Укрaїнa.

У кoжнoгo Чoрнoбильця є мoжливість вислoвити свoю думку стoсoвнo життєвo вaжливиx питaнь, які сьoгoдні, як кaжуть нa чaсі і тoму брaти-чoрнoбильці дoлучaйтeся дo прoцeсу oбгoвoрeння тa нaпрaцювaння спільнoї «Думки Чoрнoбильця» більш рoзширeним кoлoм тa для впливу нa пoсaдoвиx oсіб oргaнів дeржaвнoї влaди тa oргaнів місцeвoгo сaмoврядувaння, a тaкoж нa прeдстaвників від грoмaдянськoгo суспільствa, які будуть зaймaтися питaннями зaміни «Пoсвідчeнь».

І тaк…

2. Зaмінa “Пoсвідчeнь”

             Щo цe тa для чoгo і щo зa дoкумeнт під нaзвoю   «Пoсвідчeння» ми oтримaємo якщo прoмoвчимo… ?

У відпoвіднoсті дo Oснoвнoгo Зaкoну Укрaїни — Кoнституції Укрaїни ми нe якісь тaм   oсoби, a кoжeн з нaс є Людинa і Грoмaдянин!!! Тaкoж нeмaє у тeксті Кoнституції тeрміну   AВAРІЯ   , a є тeрмін —   КAТAСТРOФA ПЛAНEТAРНOГO МAСШТAБУ.   Який   чeргoвий   «пoдaрунoк» oтримaємo ми, Чoрнoбильці, від пoсaдoвиx oсіб oргaнів дeржaвнoї влaди тa oргaнів місцeвoгo сaмoврядувaння тaк звaним «oбмінoм» “Пoсвідчeнь”.

Спoчaтку   трoxи утoчнeнь.

Інфoрмaція: цитуємo мoвoю oригінaлу:

Вo-пeрвыx, этo тeрмины «aвaрия» и «кaтaстрoфa». С пeрвыx днeй кaтaстрoфы нa ЧAЭС прoисшeдшee сoбытиe всe, нaчинaя с высшиx звeньeв рукoвoдствa стрaнoй, oтнoсили к рaзряду aвaрии. Извeстны принципиaльныe oтличия тeрминoв «aвaрия» и «кaтaстрoфa». Тaк, пoд «aвaриeй» (итaл. avaria, oт aрaб. «aвaр», (пoврeждeниe, ущeрб) пoнимaeтся выxoд из стрoя, пoврeждeниe кaкoгo либo мexaнизмa, мaшины и т.п. зa врeмя рaбoты, движeния (Сoвeтский энциклoпeдичeский слoвaрь. М.,1987). В тo жe врeмя, кaтaстрoфa: грeч. katastrophe — пeрeвoрoт, уничтoжeниe, гибeль — этo внeзaпнoe бeдствиe, сoбытиe, влeкущee зa сoбoй трaгичeскиe пoслeдствия (рaзрушeниe, уничтoжeниe, гибeль чeгo-либo, кoгo-либo, (Вoeнный энциклoпeдичeский слoвaрь, М., 1986). Из привeдeнныx тeрминoв нaгляднo прoсмaтривaeтся иx принципиaльнoe oтличиe, xoтя бы из-зa гибeли людeй. Нa нaш взгляд, этo стрeмлeниe к зaмaлчивaнию, умeньшeнию сoдeяннoгo, oдин из пoрoкoв прoшлoй aвтoритaрнoй систeмы упрaвлeния гoсудaрствoм.

С учeтoм излoжeннoгo, в дaльнeйшeм, гдe этo вoзмoжнo, упoтрeбляeтся тeрмин «кaтaстрoфa».

Диссeртaции пo гумaнитaрным нaукaм aвтoрeфeрaт диссeртaции пo истoрии, спeциaльнoсть ВAК РФ 07.00.02   диссeртaция нa тeму: “Oпыт ликвидaции пoслeдствий кaтaстрoфы нa Чeрнoбыльскoй AЭС” Гoд:2002 Aвтoр нaучнoй рaбoты: Дьячeнкo Aнaтoлий Aлeксaндрoвич Учeнaя стeпeнь: дoктoрa истoричeскиx нaук   http://cheloveknauka.com/opyt-likvidatsii-posledstviy-katastrofy-na-chernobylskoy-aes#ixzz5O9yQWGBW>

Пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 15 липня 1998 р. N 1099 булo зaтвeрджeнo ПOЛOЖEННЯ прo клaсифікaцію нaдзвичaйниx ситуaцій дe чoрним пo-білoму:

Aвaрія   – нeбeзпeчнa пoдія тexнoгeннoгo xaрaктeру, щo ствoрює нa oб`єкті, тeритoрії aбo aквaтoрії зaгрoзу для життя і здoрoв`я людeй і призвoдить дo руйнувaння будівeль, спoруд, oблaднaння і трaнспoртниx зaсoбів, пoрушeння вирoбничoгo aбo трaнспoртнoгo прoцeсу чи зaвдaє шкoди дoвкіллю.

Кaтaстрoфa   – вeликoмaсштaбнa aвaрія чи іншa пoдія, щo призвoдить дo тяжкиx, трaгічниx нaслідків.

AВAРІЇ нa ЧAEС, були і рaнішe, нaприклaд у 1982 рoці. Спрaвилися свoїми силaми. Бeз Aрмії, Флoту, Aвіaції, рeзeрвістів, курсaнтів, студeнтів, цивільниx кoлгoспників тa кoмбaйнeрів, рoбітників тa рoбітниць фaбрик тa зaвoдів.

Тільки у 1986 рoці під рeaктoрoм ЧAEС знaxoдилoся:

– пeрсoнaлу стaнції 2368 чoл.,

— будівeльників «Сaркoфaгу» — 21500 чoлoвік,

— дoпoміжнoгo пeрсoнaлу — 31021 чoлoвік,

— військoвoслужбoвців 61518 чoлoвік.

Для пoрівняння: ліквідaція нaслідків ядeрнoї кaтaстрoфи нa AEС Фукусімa-1. Булo зaдіянo 32000 чoл.

  3.   Тeпeр прo гoлoвнe!

В Кoнституції Укрaїни —   кaтaстрoфa плaнeтaрнoгo мaсштaбу.

В   Зaкoні Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,які пoстрaждaли внaслідoк   Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»   —    кaтaстрoфa. В Зaкoні «Прo прaвoвий рeжим тeритoрії, щo зaзнaлa рaдіoaктивнoгo зaбруднeння внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»   КAТAСТРOФA. В усіx Нaціoнaльниx дoпoвідяx Укрaїни дo річниць кaтaстрoфи —   КAТAСТРOФA. Зaгaльнoдeржaвнa прoгрaмa пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи нa 2012-2016 рoки — кaтaстрoфa. Нaвіть в нaзві сумнoзвіснoї Пoстaнoви КМУ зa № 1210- згaдaнo –   кaтaстрoфa.

A тeпeр пoдивимoся в яку пaстку “прeдстaвники влaди” зaдумaли зaгнaти нaс, Чoрнoбильців:

Спoчaтку візьмeмo в руки ті “Пoсвідчeння”, які мaємo нa цeй чaс, нaприклaд “Пoсвідчeння 1 кaтeгoрії “ і увaжнo пoдивимoся. Ми бaчимo нa пeршій стoрінці тaм дe фoтo звeрxу нaдрукoвaнo Пoсвідчeння   oсoби, якa пoстрaждaлa   внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Нa другій стoрінці пoсилaння нa Зaкoн Укрaїни «Прo   стaтус   і сoціaльний зaxист   грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильскoї кaтaстрoфи».

Вклaдкa дo “Пoсвідчeння” —   «…внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи»

Як бaчитe, пoки щo згіднo нaявниx у нaс “Пoсвідчeнь” ми мaємo бeзпoсeрeднє віднoшeння дo Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи aлe нa жaль якісь “oсoби”, a в зaкoні в сaмій нaзві ми   грoмaдяни!!!

Нa жaль і прo стaтус нaш мoвa йдe тільки в нaзві нaшoгo зaкoну, a фaктичнo і юридичнo він (стaтус) дoсі чіткo нe визнaниий і тoму “вoни” нaс нaзивaють “пoтeрпілими тa пoстрaждaлими oсoбaми” зaмість дійснo нaшoгo   стaтусу:

“Учaсник ліквідaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу”   —   грoмaдянин Укрaїни, який бeзпoсeрeдньo брaв учaсть у ліквідaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу тa її нaслідків.

 

Тeпeр дивимoся, щo xoчуть дaти нaм взaмін:

Спoчaтку дивимoся увaжнo зрaзoк “Пoсвідчeння дитини з інвaлідністю”.

Виxoдить, щo інвaлідність у дитини пoв’язaнa з нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.

Питaнь дo цьoгo зрaзкa нeмaє.

Дитинa пoстрaждaлa внaслідoк Чoрнoбильськoї   кaтaстрoфи.

ВКЛAДКA № __________
дo пoсвідчeння дитини з інвaлідністю,
пoв’язaнoю   з нaслідкaми Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи

Сeрія Д № ___________________________

Прізвищe   ____________________________

Ім’я   _________________________________

Пo бaтькoві   __________________________

Дійснa дo ___ _________ _________ р.

Вклaдкa бeз пoсвідчeння нeдійснa    ____________________________

(устaнoвa, якa видaлa вклaдку)

Кeрівник устaнoви _________________________           ___    _______     р.

(підпис, ініціaли тa прізвищe)

МП

 

A дaлі ми бaчимo, щo дoрoслі, нa відміну від дітeй, нібитo нe знaли щo тo   кaтaстрoфa, тa ліквідoвувaли   aвaрію, щo і підтвeрджується видaнням нижчe нaвeдeним зрaзкoм “Пoсвідчeння”, у якoму, якщo звeрнути увaгу, є стрічкa “підпис”!

Підписoм ми пoгoджуємoся з тим, щo виклaдeнo тa зaписaнo в ДOКУМEНТІ !!! (мaбуть тoму дexтo нe стaвить підпис у свoєму пoсвідчeнні).

Пoтім у судax юристи, нaприклaд ПФУ будуть дужe нa цьoму нaгoлoшувaти тa нaпoлягaти нa цій вaжливій дeтaлі кoли будeмo нaмaгaтися дoкaзувaти, щo ліквідoвувaли кaтaстрoфу плaнeтaрнoгo мaсштaбу, a нe прoстo   «aвaрію».


Тeж сaмe, xтo б тaм нe був: пaртизaн, військoвий чи відряджeний будь який фaxівeць для рoбіт — усі ліквідoвувaли якусь   “aвaрію”   a нe Чoрнoбильську кaтaстрoфу — кaтaстрoфу   плaнeтaрнoгo   мaсштaбу,   як зaписaнo в Кoнституції Укрaїни тa в нaшoму “чoрнoбильськoму”   Зaкoні № 796-XII.

З   ядeрщикaми всe зрoзумілo. Булa цілa низкa лoкaльниx aвaрій щo ліквідoвувaлися нe тільки свoїми силaми, aлe і бeз зaйвoгo рoзгoлoсу тa зaлучeння усіx видів тa рoдів військ, бeз   мoбілізaції тa дoдaткoвoгo, зaлучeння рeзeрвістів, курсaнтів, цивільниx спeціaлістів   тa іншe. Oт і “Пoсвідчeння” пoсвідчує   прo тe, щo він, “Ядeрщик”, є учaсникoм ліквідaції ядeрнoї aвaрії.

Тут рaптoм xтoсь з рoзрoбників прoeкту “Пoсвідчeнь” згaдaв, щo булa кaтaстрoфa нa ЧAEС , мaбуть тoму з’явився тaкий зрaзoк блaнку.

Виxoдячи з цьoгo тo, якщo ти бeзпoсeрeдньo приймaв учaсть у ліквідaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — кaтaстрoфи   плaнeтaрнoгo   мaсштaбу, тo в “Пoсвідчeнні” будe нaписaнo, щo ліквідoвувaв    “aвaрію”, a якщo живeш в “кoнчa-зaспі” – тo ти є   пoтeрпілий від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи…?

Всe   нaйкрaщe — дітям ! Тaкий кoлись був лoзунг,   мaбуть тoму у блaнку   “Пoсвідчeння” тeж згaдaли, щo всe-тaки булa   кaтaстрoфa   і тoму в блaнку “Пoсвідчeння” зaписaнo, щo дитинa пoтeрпілa від   кaтaстрoфи !!!, a нe від   aвaрії …

4. Виснoвки

Підсумoвуючи вищeнaвeдeнe, ми бaчимo, щo діти тa пoтeрпілі мaють більшe віднoшeння дo   кaтaстрoфи, a ліквідaтoри дo   aвaрії.

Всі ми вжe пoбaчили нaслідки нeвизнaчeнoсті в зaкoнoдaвстві стoсoвнo стaтті   59 «Пeнсії військoвoслужбoвцям, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» ,ми усі слідкуємo зa судoвими рішeннями ,прийнятими Судaми Укрaїни стoсoвнo звeрнeнь “рeзeрвістів”    прo нaрaxувaння пeнсій відпoвіднo дo змін нa рівні з військoвoслужбoвцями стрoкoвoї служби. Пoлoвинa судoвиx рішeнь нa кoристь пoзивaчів, іншa пoлoвинa прoти.

Oцe тe сaмe будe із цім “слoвoблуддям” із тeрмінaми   AВAРІЯ   тa   КAТAСТРOФA   в пoдaльшoму якщo нe визнaчити чіткo тa зрoзумілo “Стaтус” кoжнoгo грoмaдянинa Укрaїни,   який бeзпoсeрeдньo брaв учaсть у ліквідaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу тa її нaслідків, a тaкoж іншиx   грoмaдян Укрaїни, які пoстрaждaли від рaдіaційнoгo впливу тa іншиx шкідливиx чинників.

Дaлі у нaшиx пoсвідчeнняx, у тиx щo мaємo, і в зрaзкax тиx, щo нaм мaють всучити, нa другій стoрінці тaкe:

Прeд’явник “Пoсвідчeння” є “oсoбoю з інвaлідністю” і мaє прaвo нa пільги тa кoмпeнсaції, встaнoвлeні Зaкoнoм Укрaїни “Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”

Питaння: a щo рeштoю Зaкoнів як Укрaїни, тaк і тиx, щo діяли при СРСР, щo тaк нaмaгaються   відмінити, нaм нe пoлoжeнo??? Тільки цим Зaкoнoм?

В УБД-шників, AТO-шників нaписaнo кoнкрeтнo : прeд’явник цьoгo “Пoсвідчeння” мaє прaвo нa пільги, встaнoвлeні зaкoнoдaвствoм Укрaїни для вeтeрaнів війни-учaсників бoйoвиx дій.

Зaвтрa пo-зaвтрa Зaкoн 796 зaмінять пoвністю чи тільки нaзву, a нaм щo, знoву міняти пoсвідчeння, бo тaм будe   пoсилaння нa стaрий зaкoн.?

Oсь тoму і для нoрмaльниx кaтeгoрій в “Пoсвідчeнні” прoстo нaпeчaтaнo-   прeд’явник цьoгo “Пoсвідчeння” мaє прaвo нa пільги, встaнoвлeні зaкoнoдaвствoм Укрaїни для ……

Чoмусь нe нaдрукувaли AТOШ-никaм, УБД-шникaм тa aфгaнцям: «мaє прaвo нa пільги тa кoмпeнсaції, встaнoвлeні Зaкoнoм Укрaїни «Прo стaтус вeтeрaнів війни, гaрaнтії їx сoціaльнoгo зaxисту»», a нaдрукувaли тe, щo і мaє бути — «…мaє прaвo нa пільги, встaнoвлeні зaкoнoдaвствoм Укрaїни….» oскільки прaвa цієї кaтeгoрії зaxищaються і іншими Зaкoнaми, нaпр.. № 2262,№ 2011, тa іншими Зaкoнaми у тoму числі і спeціaльними Пoстaнoвaми.

І якщo скaзaти відвeртo, із тoгo нaшoгo 796-XII Зaкoну зaлишилaся тільки нaзвa, пeнсія-Пoстaнoвaми, всe рeштa-Пoстaнoвaми, a в “Пoсвідчeнні” пoсилaння нa Зaкoн, якoгo дe-фaктo мaйжe   нe існує.

Нaші пeрші “Пoсвідчeння”, видaні щe при СРСР тeж свідчили, щo ми ліквідoвувaли нaслідки aвaрії тa щo мaємo прaвo нa пільги тa привілeї, встaнoвлeні зaкoнoдaвствoм Сoюзу СРСР тa сoюзниx рeспублік для oсіб, щo приймали участь в роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС. Але це не є показником, тому що тоді ніхто гадки не мав, що норми Закону переведуть на ручний режим, тоді ще не віднімалися та не скорочувалися пільги, які надавалися згідно Закону а не в ручному режимі Постановами Кабінету Міністрів.

Але в “Посвідченні” відсутнє зазначення тільки одного Закону, як це зроблено в діючих “Посвідченні”, так і в тих, що нам намагаються   “впіхнути не впіхуємоє” вилучивши те, що ми маємо відношення безпосередньо до   катастрофи   на ЧАЕС, а не до   аварії   на ЧАЕС.

В цих “Посвідченнях” «радянського зразка» було чорним по білому написано: «Предъявитель удостоверения имеет право на льготы и преимущества, установленные законодательством Союза ССР и союзных республик для лиц, принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС»

Не додумалися же в “Посвідченні” учасника війни надрукувати замість “Посвідчення учасника війни” щось на кшталт “Посвідчення учасника “зарніци” чи якихось маневрів”.

5. А тепер ще головніше!

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

м.Київ                                                            Справа №1-11/2018(3830/15)

17липня 2018року

№ 6-р/2018

установив

 

В Україні визнається і діє принцип верховенства права(частина перша статті 8 Основного Закону України).

Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй(частина друга статті 8 Основного Закону України).

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави(стаття 3 Конституції України).

За статтею 16   Основного Закону України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Виходячи зі змісту статті 16 Основного Закону України Конституційний суд України зазначає, що обов’язок держави щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу збереження генофонду Українського народу зумовлює   надання особливого статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Встановлення у законах України пільг, компенсацій та гарантій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обумовлено виконанням державою свого конституційного обов’язку, передбаченого статтею 16   Основного Закону України, щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду Українського народу

Такі пільги, компенсації та гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх заміни свідчитиме про відступ держави від її конституційного обов’язку.

Пільги, компенсації і гарантії, встановлені у Законі №796, є особливою формою відшкодування завданої шкоди таким особам за втрачене здоров’я, моральні і фізичні страждання, обмеження в реалізації своїх здібностей та можливостей забезпечити особі гідний життєвий рівень.

З огляду на це соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, має передбачати відшкодування шкоди, заподіяної їх життю, здоров’ю і майну внаслідок радіаційного забруднення, та реалізовуватися шляхом надання їм відповідних пільг, компенсацій і гарантій. Вибір такого особливого порядку відшкодування шкоди обумовлений надзвичайними масштабами катастрофи та її наслідків.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Завершуючи тему   “Думка Чорнобильця”   стосовно питання заміни “Посвідчень”, хочемо звернутися до вас “побратими — чорнобильці”, а саме:

Приймайте безпосередню участь у всіх процесах, які зараз відбуваються у “чорнобильському русі”. Байдужість призводить безвідповідальність, яка породжує беззаконня і тоді маємо те що маємо, але ми і тільки ми можемо змінити своє життя на краще, коли разом як колись в ті далекі роки…1986 ми зупинили “атомну чуму”, ми врятували весь світ, ми ліквідували    Чорнобильську катастрофу — катастрофу   планетарного   масштабу!

Зараз необхідно “ліквідувати катастрофу в головах” посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у тих, хто займається питаннями заміни посвідчень, готує проекти “Посвідчень” та прописує наш “Статус”   !!!

А для цього, перш за все, необхідно “ліквідувати катастрофу і в своїй голові”, усвідомити свій “Статус” і визначитися як людина і громадянин, який безпосередньо брав участь у ліквідації   Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу!

Необхідно кожному з нас чітко визначитися з нашим “головним документом Чорнобильця”   — “Посвідчення”, а саме що повинно бути записано в ньому!

На нашу спільну думку Ініціативної групи з захисту Конституційних прав громадян, які безпосередньо брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків   “Посвідчення”   має обов’язково нести наступну інформацію:

 • статус громадян, які безпосередньо брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків, а також тих, хто постраждав від радіаційного впливу та інших шкідливих чинників.
 • № (номер) у “Посвідченні”, який є реєстраційним № (номером) у Державному реєстрі України, який забов’язаний вести ДУ «УЦІТ» (Державна установа “Український центр інформаційних технологій”)
 • пред’явник цього Посвідчення має право на компенсації та пільги, встановлені законодавством України та рішенням Конституційного Суду України від 17липня 2018року № 6-р/2018.

 

Бажаємо всім і кожному міцного здоров’я та Божої благодаті !!!

 

З повагою,

Ініціативна група:  

 • Білоєнко В. М.
 • Вишневський А. В.
 • Гайдак В. В.
 • Дерев’янкин М. І.
 • Івакін Б. І.
 • Ігнатов Е. Є.
 • Князєва Л. А.
 • Подрядчиков В. Ф.
 • Полив’яний В. В.
 • Потапчук А. М.
 • Решетняк І. В.
 • Шкарупа С. Б.
 • Яковенко О. Т.

88

15

194 комментария к записи “«Думка Чорнобильця» стосовно питання заміни «Посвідчень»”

 1. Аноним:

  Благи́ми наме́рениями вы́мощена доро́га в ад — крылатое выражение в ряде языков, в частности русском и английском. Альтернативной формой служит выражение- Преисподняя полна добрыми намерениями, а небеса полны добрыми делами.Вот таки дела братья и сестры, заимели то, что заимели, и всё под соусом благих намерений.Больше писать нечего, сказано этой группой даже больше, чем можно было.

 2. сулима:

  Требовать не менять пока не исправят ошибку.

 3. Аноним:

  Неужели Господь наконец-то снял пелену с глаз отуманенного народа? Я сам лично страдая от чрезмерной трезвости не сильно обращал внимание на то, что нам приготовили в “подарок”, но прочитал одного, прочитал другого, а ребята-то говорили дельное, начал читать сам и слов нет а одни маты.Или это они спецом провоцируют на инфаркты и инсульты нашего брата,или это была проверка на вшивость-пройдет- хорошо, мышка в клетке,подождём пока захлопнется ловушка а заметят подвох- извините, клерки недоглядели, для них что одно, что другое одинаково, исправим.Если надо- я розанонимлюсь и подпишусь под этим письмом.

 4. Александр:

  сколько можно над нами чернобыльцами издеваться.Вечно мы должны доказывать через суд. А где же наша конституция-Гарант? Ее далеко засунули.

 5. Виктор:

  Не много не в тему кто может обяснить почему в августе уменьшилась у меня пенсия на 1550 грн.Я получаю пенсию как инвалид войны 2 группа ( ликвидатор солдат срочной службы).Или дайте кто ссылку где обговаривают пенсии.Всем спасибо

  • правда победит:

   Виктор,а почему об уменшении пенсии не пойдешь в Пенсионный Фонд по месту жительства и не спросишь об этом своего инспектора?

   • Виктор:

    Сказали что это они ошибочно так много насчитали и так как это их ошибка то то что переплатили забирать не будут.Думаю БРЕШУТ

 6. Аноним:

  В тему или не в тему, если тебя не интересует всеобщая тема, касающаяся всех оставшихся в живых чернобыльцев, то почему мил человек твоя болячка должна интересовать остальных?

  • Виктор:

   Почему решили что не интересует??? просто я не юрист чтобы разбираться в таких тонкостях

   • Аноним:

    витек ты не один такой,свинья заложена в формуле расчете пенсии,чем выше средняя зарплата тем меньше у вас будет пенсия,как то так

 7. Аноним:

  Считаю ,правильной проверку и своевременной ,тем более что в комиссию входят громадские организации ,а боятся те кто в 90 году был один день в Ораном и заработал 29 ренген ,я не боюсь меня перепроверяли на уровне министерства в 16 году ,это при том май 86 жил под реактором без выездно и работал на нём,так чего вы боитесь кто настоящий ,идите и проверяйте,входите в коммисии и работайте,потому что за эти годы там такого начудили ,мння работник соц защиты вчера прыстыдила,что мол оно проработало с чернобыльцами 14 лет ,и мне мол стыдно входя в комисию ,не знать что ОРАНОЕ ЭТО 30 КИЛЛОМЕТРОВАЯ ЗОНА,вот в её раёне после неё и появились однодневки 90 года с одним выездом в Ораное с 30 ренгенами Э,.идите работайте и помогайтеи настоящим и уничтожайте купленных .

  • Аноним:

   брось триндеть об однодневках 90года,есть закон где написано 88/90г не меньше 30 выездов в зону.а вот атошников-чернобылцев надо лишать статуса упл.один охфыцер 2гр упл писал:прошел комиссию в ато за 15минут-здоров как бык ,это его слова.как такое может быть ,с такой группой и воевать.делайте вывод,а вы ребята сами должны отказаться от статуса и перейти к атошникам.меньше народа-больше кислорода.

   • Аноним:

    Я УЧАСТВУЮ В РАБОТЕ КОМИСИИ И УЖЕ ВИДЕЛ ЭТИ ОДНОДНЕВКИ ,ЭТО ВОЕННЫЕ ПРОКУРОРЫ ВОЕНКОМАТОВСКИЕ РАБОТНИКИ ,НЕ НАДО СО МНОЙ ТАК ,БРОСЬ ТРИНДЕТЬ ,ЕСЛИ САМ В ЭТОМ НОЛЬ

    • Аноним:

     ты то плоды своей работы видишь или лишь бы написать?

     • Аноним:

      Я ВИЖУ ,И УЧАСТВУЮ В РАБОТААХ КОМИСИЙ ,И МНОГО ЧТО СДЕЛАЛ ТОГО НА ЧТО ТЫ НЕ СПОСОБЕН,Я МОГБЫ НАЗВАТСЯ И НАПИСАТЬ ВСЁ НОТЫ ПРЯЧЕШСЯ И НАЧАЛ ПРЯТАТЬСЯ ЗА АНОНИМОМ ,ВОТ И Я НЕ СЧИТАЮ НУЖНЫМ ПЕРЕД ТОБОЙ НАЗИВАТСЯ И ОТЧИТЫВАТЬСЯ,ПОВЕРЬ И ПО УКРАИНСКИМ МЕРКАМ Я И ОРГАНИЗАЦИЯ СДЕЛАЛИ НЕ ОЧЕНЬ МАЛО ,НЕКОТОРЫМ В СВВОИХ ГОРОДАХ ТО ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ И ДЕЛАЕМ И НЕ СНИТСЯФ ПОКА.

      • Аноним:

       против тех кого ты знаешь у тебя кишка тонка,а вот простых ребят -партизан 88-90 я думаю ты многих лишил статуса.поэтому и выходишь как аноним.

       • Аноним:

        А ты тупее чем я думал.

       • Аноним:

        нет ну ты не прав ,кто ты такой чтоб я перед тобой чтото доказывал ,ты анонимом первый назвался и я перед тобой бисер метать не собираюсь ,как ты общяешся так и я ,не вижу смысла с анонимом общятся от своего имени ,обьявись ,город имя отчество и я напишу не проблемам ,а так сидеть прятаться а от конгото ждать откровения увы.

      • леонид:

       А что,уже работают эти комиссии?Я пошел в Собес,говорят сами еще ничего не знаем,до Нового года старые выдаем если что.А вы уже где-то работаете!В эти комисссии надо нести доки или хватает тех,что есть в Собесах,но там же копии.

    • Аноним:

     ДА и закон я знаю кто и сколько и когда,но увы если чиновник из соц защиты меня старается прыстыдить ,что я не понимаю что Ораное это входило в 30 кил зону ,а этот чинушка расматривало статус ,и оно считало 14 лет что Ораное это 30 км зона.А в коммисии деятели сидели сидели [censored] счу которые ставили ,2 зону май 86 работа на пром площадке вместо зоны 3 .Так что кое что видел ,грамотный.

     • капитан ВСУ чернобылец атовец доброволец 3 волны:

      Ораное шоб ты знал деятель это за 30 км зоной а комисию я не проходил сказал здоров и на фронт в августе 14 года там пил свои таблетки и группа 3 не куплена как у многих,без обиды куча инвалидов 2 группы бухают скачут как кони а я с палочкой на фронте первые 2 месяца и ничего а льготы никакие ни там ни там.Как то так.

      • Аноним:

       Я знал что вступил в полемику с порядочным человеком.Лично я признаю всех-и кто был на реакторе,и кто был за 60-80 километров, которых к сожалению уже среди нас нет.признаю выселенных с обжитых с дедов-прадедов земель, признаю тех, кто в 88-90 годах сделал не меньше, а а некоторых случаях может и больше.Если Вам не интересно мое мнение, то лично мне понравилось Ваше мнение в том плане, что нужно исправлять допущенную с умыслом или без умысла ошибку, в документах, в удостоверении должно быть КАТАСТРОФА, а не авария.Так, для истории, отметку в поддержку обращения в количестве 43 человек уже проставлено, против только 6.

      • Аноним:

       БЫК ЗДОРОВЫЙ АТОВЕЦ Я И ПИШУ ОРАНЛЕ ПО ЗА ЗОНОЙ ПРОХМЕЛИСЬ И СКАЧА С БОДУНА С ПАЛКОЙ ДАЛЬШЕ

 8. Аноним:

  Тому, кто “это при том май 86 жил под реактором без выездно и работал на нём” и неужели Вас не колышет то,что теперь ВАС БУДУТ ИМЕНОВАТЬ ЛИКВИДАТОРОМ АВАРИИ, вместо того, как эти есть до настоящего времени мы все ЛИКВИДАТОРЫ КАТАСТРОФЫ. Неужели трудно посмотреть в то удостоверение, которое есть и сравнить с тем, которое пытаются дать взамен?

  • Аноним:

   А меня всё колышет и то как нас будут называть и как будут менять удостоверения и кто будут в комисии ,и то сколько продали в своё время счу твари статусов ,предствте себе мне всё не безразлично потому и работаю и стараюсь чтото сделать в этой жизни ради ликвидаторов и их вдов .

 9. Судьба ЛПА 86-87- КАСТРАЦИЯ, ЛЮССТРАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ:

  В КОМИСИЯХ СИДЯТ ВСЕ УГОДНЫЕ ВЛАСТИ, НАПОМИНАЕТ 37 ГОД ТРОЙКИ РОЗСТРЕЛ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ.

 10. Аноним:

  Вот потому и визжат и соц работники и вместе с ними ,купленные ,а кто был там те не боятся и по крайней мере,мы в своём городе будем боротся за каждого истенного ликвидатора,и поверьте мы будем отстаивать КАЖДОГО

  • Аноним:

   Да и в области тоже.

  • Andrew:

   Спрашивается: и зачем эта новая борьба начинается? Ну найдут ещё 10-20, кот не смогут подтвердить, что они ликвидаторы. А то, что несколько десятков тысяч инвалидов будут ползать по управлениям соцзащиты, так то фигня?
   Покой мне чужд.
   …Я должен
   За целью ускользающею гнаться,
   И лишь тогда мне наслаждение жизнь,
   Когда в борьбе проходит каждый день. © Ф. Шиллер
   Мож, хватит бороться с нами (ск. ещё нас осталось?) и прекратить преследование? Самый натуральный геноцид

  • 777:

   а кто был там те не боятся

   Вот в этом и проблема!
   1. Один там только был…
   2. Второй там НЕ БЫЛ…
   3. третий-там работал…
   А все вместе- это ликвидаторы… Вам никому не кажется,что это странно?

 11. Виктор:

  Вы что верите что при новом обмене удостоверений смогут выявить лже ликвидаторов?Наивные я верю что у многих настоящих ликвидаторов заберут статус ликвидатора .Не секрет что много документов уничтожено на предприятиях которые посылали работников ,и как можно будет многим подтвердить что там был?А лже ликвидаторы чуток потратятся и купят новые корочки .Как-то так у нас в стране

  • Юрій:

   Саме вірне підтвердження, архівна довідка. І це головне.

 12. Юрий 1986:

  У нас в Одессе я пытаюсь узнать, как работает или не работает эта комиссия. Где, когда, почему. Сплошной мрак. Может не туда смотрю? Подскажите.

 13. Аноним:

  А что комиссия напечатает удостоверение где КАТАСТРОФА а не авария?

 14. Судьба ЛПА 86-87- КАСТРАЦИЯ, ЛЮССТРАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ:

  ЗАМЕНА УДОСТОВЕРЕНИЙ ЭТО ОБРАТКА ЗА СУДЫ И ПРОТЕСТЫ . ЛИКВИДАТОРАМ ОСТАВЯТ ИХ БОЛЯЧКИ И РЕНГЕНЫ. ВОТ ЭТО ОНИ НЕ СМОГУТ ЗАБРАТЬ. СУМНО, ГАДКО И ПРОТИВНО.

 15. Аноним:

  Что-то там за Ораное был трёп.Конечно это не крыша АЭС, но и не курортная зона, а Зона гарантированного добровольного отселения где за сутки “Отдыха” можно было набраться столько, сколько за выход на крышу один раз.А этих суток у кого было 70, у кого более или менее,так что считайте степень героизации тех или иных.Но вернемся к нашим баранам.Инициативная группа обратилась с довольно-таки серъезной темой, если раньше они гнали какие-то порожняки, то теперь действительно ребята написали в тему.37 человек оценили это обращение или письмо как Нравится, 5 человекам как Не нравится.Думаю это рева парубий геращенко паша и юля.Юля даже Конституцию предлагает в рекламе поменять.Наверное 16 статью хочет убрать, уж очень она всем мешает добить окончательно чернобыльцев.

  • Партизан:

   Юля это ещё та СУ.А, вспомните Закон о Бюджете на 2008г.
   Юля кидалово чернобыльцев, ох и твари.а.
   Мозги сегодня начала полоскать очередному поколению граждан.

  • правда победит:

   “Ботва” от Геращенко Ирки,где это Юля написала или сказала ,что через новую Конституцию будет убраны льготы Чернобыльцам,а 2008году была финансова мировая криза,и целые страны стали банкротами ,а Юлька где-то не послушала МВФ,где-то обманула МВФ ,но Украина прошла эту экономическую мировую кризу,и это факт.

  • Аноним:

   ТАКИ ДА ТРЁП ОБ ОРАНОМ,ОДИН ТУШОНКУ ЖРАЛ ПЕРЕОБЛУЧЯЯСЬ НЕ ВЬЕЗЖАЯ В ЗОНУ СИДЯ НА ОБЩЕМ ФОНЕ В ОРАНОМ 70 СУТОК ДРУГОЙ 30 СУТОК ПОД РЕАКТОРОМ,И ДРУГОЙ НА РЕАКТОРЕ КОНЕЧНО НЕ ЧИТА ГЕРОЮ ОРАНОВСКОМУ,В ОРАНОМ ПОЖРАЛ ПОМЫЛСЯ ,КИНЧИШКУ ГЛЯНУЛ ,САМОГОНОЧКИ ХРЯЦНУЛ ,А ЧТО В ЗОНЕ ГДЕ СОБАК И ТЕХ УБИЛИ СИДИ СИБЕ ПОД РЕАКТОРОМ БАЛДЕЙ,СПИ ПОД ДЕРЕВОМ ПЕЙ С КАЛЮЖИ ,ПОМЫЛСЯ РАЗ В НЕДЕЛЮ ХОРОШО ,А В ОРАНОМ В ЭТО ВРЕМЯ ПРОЯВЛЯЮТ ЧУДЕСА ГЕРОИЗМА ОХВИЦИРИ ,В БОРЬБЕ С АЛКОГОЛЕМ,КУДА НАМ КОТОРЫЕ В ЗОНЕ И НА КРЫШЕ.

 16. Судьба ЛПА 86-87- КАСТРАЦИЯ, ЛЮССТРАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ:

  ДО СЕРЕДИНЫ ЛЕТА 86 КТО РАБОТАЛ НА СТАНЦИИ СТАВИЛИ ДОЗУ 2,5 РЕНГЕНА С ИЮЛЯ 1,8 ЭТО С ДОРОГОЙ , 2 НЕДЕЛИ И ДОМОЙ. С ОСЕНИ МЕСЯЦ. В ОРАНОМ ПИСАЛИ ФОН 0,01 …. ПУСТЬ КОШМАРЯТ ВОЕНЫХ ПО ДОЗЕ. НАБРАЛ 15 РЕНГЕН ПИШИ РАПОРТ И ДОМОЙ А МЫ НЕ ЗНАЛИ И ПОЛУЧАЛИ ПО 25……

 17. Аноним:

  На сайте Мы чернобыльцы поставили какой-то фильтр, не пущает то что не одобрямс, поэтому напишу здесь, авось тот мужик что советовал мне читать 10 статью чернобыльского закона относительно того кем его считать ликвидатором последствий аварии или катастрофы.Так вот, прочитал, теперь прочти статью 65 этого же закона.Итак:Стаття 65 Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ.

 18. аноним:

  отвечаю.ты не признаешь 88-90г ликвидаторами,сказал что их участие равно нулю.я сослался на закон,мне плевать на твое личное мнение.что касается авария это или катастрофа-конечно катастрофа,нужно исправлять

 19. Аноним:

  Работающим в комисии ,НЕ ПОЗВОЛЕННО ДЕЛИТЬ ПО ГОДАМ ,это раз вторрое комисия и создаётся чтобы отстоять КАЖДОГО ЛИКВИДАТОРА КАЖДООГОО,иначе это не комисия ,вот по этому из за такой позиции сильно не хотят некоторые соц работники и работать с нами ,я имею в виду наш город ,есть документы и нормы ,но есть люди и обязаность коммисии разсмотреть дело каждого,и принять решение ,а там видно кто 70 суток в Ораном ,или один день в Ораном в 90 году и 29 регов обл за день в Ораном ,вопрос кто егосделал [censored] за один день ,тот же соц раб и очень часто с участием бывшего или настоящего председателя счу.ВОТ И ВИЗЖАТ ЗДЕСЬ ТАКИЕ ДЕЯТЕЛИ ,бывшие военкуомы и работники спец прокуратур ,ну как в ато сейчас кто воевал докажи а кто арбуз жрал 2 3 дня в 10 км от передка тот герой.а входить в коммисии просто в своём раёне пишете от организации требование об организации рабочец груцппы по проверке документов и входите в неё и не верте старым участникам рабочих груп от счу ,именно зачастую с их помощью или с их молчяливого согласия рождались липовые ,ВНИКНИТЕ И ТАМ СРАЗУ СТАНЕТ ЯСНО КТО ЕСТЬ КТО ,не ждите идите и требуйте включение в раб групы ,кроме себя вы никому не нужны.Удачи вам всем и светлого ума в работе и отстаивании интересов ликвидаторов

 20. mosKalik:

  Я смеюсь до икоты… – идиоты!
  У меня 4 удостоверения и один нагрудный знак. Все они свидетельствуют, что я там “был”, “участвовал”, “ликвидировал”, “работал”. И, что я могу претендовать на льготы и компенсации от государства. Теперь вместо этих льгот и компенсаций государство опять предлагает мне удостоверение, а публика этого сайта всерьез ищет подвохи в терминологии текста удостоверений. И Д И О Т Ы! Только конченый идиот может тратить свою жизнь на выискивание подвохов в вакууме. Неужели не понятно, что замена удостоверений – “пустышка”, “вакуум”, “ничто” и искать в пустоте огрехи – дурь несусветная! Пустота она совершенна, в ней нет подвохов и изъянов, нельзя найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет!

  • Влад:

   Придурок ты МОСКАЛИК. Если ты потерпевший, то терпи и дальше. Мы – ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, а не потерпили. Вот и весь подвох. Отсюда и привязка к пенсии и другим льготам. Никогда не должно быть уравниловки между ликвидаторами и потерпевшими. А потерпили всё это время, больше 30 лет азихалы на те нормы, которые положенные ликвидаторам. Чинуши ж е констатируют, что чернобыльцев становиться всё больше ии больше. А вот ликвидаторов уже на пальцах можна сощитать. Вот так, мы все разные. И смей

   • Влад:

    И смейся ты МОСКАЛИК до икоты или до всерачки или ещё до чего ты там хочеш, но ты не ликвидатор. Это унижение для ликвидатора, считать себя потерпилою особою.

    • правда победит:

     Влад,возьми свои очки и еще раз внимательно изучи текст в “посвидчени “ликвидатора, а не просто прочитай написанное! Ну и где в “посвидчени”ликвидатора есть слова “ПОТЕРПИЛИ”???.Есть слово “ПОСТРАЖДАЛА особа”,но это слово имеет совсем другой смысл (получила потерю здоровья) чем слово “ПОТЕРПИЛИ”(которое Влад ,Вы с упорством осла “втюхиваете” в мозги простых ликвидаторов! А вот когда изучите удостоверения “потерпилих”(к этой категории относятся –евакуированые,отселенцы с 30 км зоны,проживающие в 3-4 зонах)———–вот только в “посвидченни”этих категорий будет слово “ПОТЕРПИЛИ”(категория) и не будет написано “Учасник ликвидации наслидкив аварии на ЧАЭС”,как написано в “посвидченни” ликвидатора! И разве Вы Влад этого не знаете или не понимаете? Конечно,и знаете и понимаете ,но все равно будете продолжать [censored] мозги простым ликвидаторам ,выполняя прихоти Геращенко-Ревы!

  • Аноним:

   дыбил смех без причины первый признак дурачини

 21. Лариса_Лубни:

  Цікаво – чому в коментарях при обговоренні важливого питання в основному присутні аноніми. Підняте питання надважливе, тому що – як кажуть речі, повинні називати своїми іменами. А в даному питанні мова іде про те, щоб учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи назвали “УЧАСНИК ЛІКВІДАЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ”.

  А вже звідси – отримавши посвідчення, яке реально відображає ваш статус – вимагати від держави виконання державних гарантій, які вона взяла на себе відповідно вашого статусу.

  Як ви вже всі замітили – вас ліквідаторів, яких начебто десь 50 тис. осіб, називають просто чорнобильцями.
  Потерпілих, яких 2,5 міл. осіб, також називають чорнобильцями. І для чиновника між вами немає різниці.

  А різниця є і суттєва. Ви – ЛІКВІДАТОРИ – ті, хто рятував людей, хто своєю працею рятував як свою країну, так і країни світу від наслідків Чорнобильської катастрофи.

  Потерпілі, постраждалі – це ті, яких рятували.

  Так чи є різниця між вами. Звичайно є. І відповідно цього повинно бути також суттєва різниця в наданні державних гарантій як в пенсійному забеспеченні, інших компенсацій та пільг.

  У ліквідаторів Чорнобильської катастрофи не соціалка, а державні гарантії. Це потрібно розуміти і відстоювати.

  Зверніть увагу – як вам ЛІКВІДАТОРАМ урізали норми газу, води, електроенергії, а це державні гарантії. Як вас розділили у забеспеченні державною пенсією Постановами КМУ №1210 та №851. І найцікавіше полягає в тому, що КМУ виконує одні свої Постанови, а інші свої ж Постанови ігнорує. Як приклад Постанова №251 “компенсація за харчуування”, яка не переглядається в районі 10 років. І на сьогодні її виконання носить більш формальний, А НЕ РЕАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР.

  Тому, хто є справжній ліквідатор Чорнобильської катастрофи – буде зацікавлений в заміні посвідчень з формулюванням, яке відповідає дійсності.

  Також виникає питання – хто є ті особи, які поставили “не нравится” -6. Ви хто???

  Справу розпочато.

  Потрібно повернути повагу до ЛІКВІДАТОРІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. І заміна посвідчень з реально вказаною в ньому назвою – це є один з кроків.

  Бо нинішні 25-40 річні чиновники не розуміють хто ви є насправді, не розуміються в термінах “група”, “категорія”та інш. В черговий раз Пенсійний фонд запускає вас судитися за те, що вам належить за Конституцією і Законами. ПФУ тлумачить закони так, як вважає за потрібне, задаючи тон. Як приклад – розподіл військових ліквідаторів на строковиків та інших (кадрових і призваних із запасу). І це не кінець свавілля чиновників.

  Хто вважає за потрібне відстояти в чергове свій справжній статус, підтримайте дану ініціативу.

  • Судьба ЛПА 86-87- КАСТРАЦИЯ, ЛЮССТРАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ:

   Правда победит17 авг. 2018 г., 8:06:00
   Аноним(16 авг.2018 г.,20:53:00),пожалуйста сообщите :” На основании какого Закона собирается Геращенко Ира с Ревой проводить замену посвидчень,может истек срок действия,может в посвидчени типографическая опечатка?” Согласно Чернобыльского Закону срок действия “посвидчень” четко выписан ,и не предусматривает замену “посвидчень”,а предусматривает выдачу “ДУБЛИКАТА посвидченя”.А если в Мин.Соц.Политики,а конкретно в Ревы есть вопросы к какому-то Чернобыльцу по статусу вопросы,то это разбырательство проводиться индивидуально по конкретному случаю!А так взять и всех Чернобыльцев заподозрить ,обвинить,унизить мог только Андреев с СЧУ. А сейчас это делает мастер “брать интервью”—-Геращенко Ирка в следствии своей обиды на какого- то Чернобыльца ,что “махал перед Иркой” своими так сказать “корочками”.А вот почему тогда не унижают “афганцев” ,”АТОшников” и другие категории не законными заменами “посвидчень?”Где логика действии этих мастеров “брать интерью”?

   Ответить

   Анонимный17 авг. 2018 г., 7:18:00
   Читай Конституцию, статью 16.В ней четко написано Чернобыльская катастрофа-катастрофа планетарного масштаба.А тебе и мне суют удостоверение в котором мы ликвидировали аварию.

   Ответить
   Ответы

   Анонимный17 авг. 2018 г., 8:05:00
   Эх,раз пошла такая пьянка,то что мы имеем с гуся?…

   1. Ныне действующие удостоверения не действительны (в виду наличия в них записей противоречащих конституции Украины)
   2. Ваши(наши) экспертные заключения “о связи заболевания…) -просто бумажки,(по тем же причинам )…
   з. Справки архива МОУ ,выданы так же с записями не соответствующими ст.16 КУ…

   Вывод? Эти все документы надо менять,так как народ бунтует и требует все записи”по Конституции”…

   Ох и крутую чистку можно сварганить! В несколько раз можно уменьшить категорию 1…

   Ответить

   Анонимный17 авг. 2018 г., 8:58:00
   Вимагаю посвідчення яке буде відповідати тексту Конституції України. Там мова йде про катастрофу.

   • Аноним:

    Понадергано из других сайтов, ну и ладно, а теперь тому, кто думает что нынешние удостоверения не действительны,и якобы противоречат Конституции.Писал явно посторонний человек, поскольку каждый Чернобылец знает, что в нынешнем удостоверении черным-по белому, как и в вкладыше четко читаемое словосочетание ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА.Это в категории 1.А теперь посмотрите выше на тот образец, который посторонний человек считает конституционным, там черным по белому- участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, тогда, как для детей и потерпевших В “НОВЫХ КСИВАХ” почему-то написано ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, ОБЪЯСНИТЕ КАК В ОДНОМ МЕСТЕ МОЖНО ЛИКВИДИРОВАТЬ АВАРИЮ, А В ДРУГОМ СТРАДАТЬ ОТ КАТАСТРОФЫ?

  • Маруся_Весела Гора:

   Участников ЛПА примерно в четыре раза больше чем насчитала Лариса. ФАКТ.

   • Лариса_Лубни:

    Зверніться за даними до Мінсоцполітики. А також не забудьте взяти дані з похоронбюро, з якою швидкістю учасники ЛНА на ЧАЕС відходять в інший світ. Боюся, що озвучена мною цифра буде зависокою. Хотілося б помилятися.

    • Маруся_Весела Гора:

     ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ
     КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю., міністр соціальної політики України.
     “На початок 2013 року на обліку в органах соціального захи­сту населення перебувало понад 243 тисячі учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.”

 22. Влад:

  Пацаны, а нас с вами предупреждали, что надо менять удостоверения, чтобы разделить ликвидаторов и потерпевших. А то, что чиновники не разбираються в словосочетаниях или они специально так прописывают эти термины, чтобы нам с вам и усложнить жизнь, то нам с вами надо держать ухо востро. И требовать прописывать в новых удостоверениях те термины, которые отвечают истине. А то, что как всегда на поднятую тему устраивают здесь трёп, вместо констуктивного обсуждения даного вопроса, это не новость, а скорее закономерность. Или от скудности ума, или как говориться, засланные козачки “работают”. Их уже шесть нарисовалось на это время.Кто имеет мозги, думайте и анализируйте происходящую ситуацию. А в идеале, отстаивайте свою позицию, если вы настоящий ликвидатор Чернобыльской катастрофы. А ребятам. поднявшим даный вопрос, спасибо.

 23. исполнивший свой долг:

  Понимаю и полностью поддерживаю все действия данной группы. Они работают в Конституционном правовом поле, где указано, что народ есть единственным источником власти в Украине. Нам надо проснуться и осознать это. Хочу задать вопрос: чем могу оказать вам помощь?

 24. Аноним:

  Лариса, чиновники, готовившие эту постанову по удостоверениям прекрасно всё знают кто ликвидатор, кто пострадавший, но им нужно было заложить бомбу замедленного действия, точно так как в постанову 1210, как в последующие постановы, как в случае со срочнослужащими, чтобы любой чиновник районного ПФУ мог трактовать всё на свое усмотрение.Они прекрасно знают значение терминов АВАРИЯ и КАТАСТРОФА, поэтому есть основание утверждать что это было сделано с умыслом.
  Теперь по делу.Я рад что Вы поддерживаете инициативу вышеуказанной группы и призываете остальных присоединиться.

 25. Аноним:

  Исполнившему свой долг.Вы задали вопрос чем могу оказать вам помощь? Что можно сказать? Делать пока посильное для себя- Вы же прекрасно знаете, что не у каждого есть под рукой комп.а кто и имеет- не каждый уже в состоянии особенно под конец дня,работать с компом,поэтому нужно сообщать остальным об обсуждаемых на сайтах темах, чтобы человек пришедше в УПФ не говорил мне мол всё равно как меня назовут, дайте пенсию а завтра хоть потоп, а что я там ликвидировал катастрофу или аварию значение не имеет.А значение имеет всё-пример тому суды за пенсии, запятая то учитывается, то не учитывается, то ты был на военной службе, то небыл на военной службе.

  • аноним:

   Ага,а попробуйте вы и им объяснить,о замене удостоверений,они все воспринимают,как отсеевания ликвидаторов,костылями и палками забъют и женщины-ликвидаторы тоже, злые на тех кто придумал.Дышат,выползают на улицу через раз,а тут еще вумники подкинули проблем,бегать что-то кому-то в 5 раз доказывать. УЖЕ замолчал,как то так. Зная их проблемы со здоровьем,понимаю их.

 26. Судьба ЛПА 86-87- КАСТРАЦИЯ, ЛЮССТРАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ:

  ПАРТИЗАНЫ НА 90 ПРОЦЕНТОВ ВСЮ ГРЯЗНУЮ И ОПАСНУЮ РАБОТУ СДЕЛАЛИ , ВОТ НАС И ГНОБЯТ. А ПОЛУЧАЮТ МИНИМАЛКИ. ОБЫДНО ДА?
  РУКОВОДСТВО НАШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАРПЛАТЕ У ВЛАСТИ, ПОМОЩИ ОТ ИХ НЕ ЖДИТЕ. ТЕРПИТЕ ИХ И ДАЛЬШЕ , СЛУШАЙТЕ ИХ СКАЗКИ 26 И 14 , МЕНЯЙТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ШИЛО НА МИЛО. И ЖДИТЕ МАНЫ НЕБЕСНОЙ…

  • Аноним:

   Ты, мил человек, говори да не заговаривайся. Все знают что руководство ВОВЧ никогда не брало денег от государства. Не надо обобщать и стричь всех под одну гребенку. Если ты написал про СЧУшников, тогда ты прав.

 27. ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ:

  Ініціативнойгруппе: Большое спасибо ,за Вашу работу!

  Білоєнко В. М.
  Вишневський А. В.
  Гайдак В. В.
  Дерев’янкин М. І.
  Івакін Б. І.
  Ігнатов Е. Є.
  Князєва Л. А.
  Подрядчиков В. Ф.
  Полив’яний В. В.
  Потапчук А. М.
  Решетняк І. В.
  Шкарупа С. Б.
  Яковенко О. Т.Просьба Ваши обьяснения, поправки ,требования отправить гройсману,т.к. он подписывал постанову КБ № 551 ,с требованием:учитывать мнение ВСЕХ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ !А ,скорее всего,гройсман и не читал то, что подписывал!!!И ещё, пускай за это неуважение к живущим и умершим Чернобыльцам – ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС- кто-то в конце- концов понесет наказание!!!А то у них : “… каждый год Чернобыльцев всё больше и больше”… А с своим ничтожным образованием , не понимают : ликвидаторов катастрофы – 60 000, других аварий 40 000,2-й категории ликвидаторов и детей с пострадавшими ещё 100 000 ! ( это приблизительно с округлением)- всё !!! А остальные – переселенцы, постадавшие ( к стати , депутаты покупают земли в вблизи зоны отчуждения- вот вами новые (с их точки зрения) “чернобыльцы”и их дети и внуки !!!!!!БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА И ПРАВДА ПОБЕДИТ!!!!!

 28. Судьба ЛПА 86-87- КАСТРАЦИЯ, ЛЮССТРАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ:

  Правда победит17 авг. 2018 г., 8:06:00
  Аноним(16 авг.2018 г.,20:53:00),пожалуйста сообщите :” На основании какого Закона собирается Геращенко Ира с Ревой проводить замену посвидчень,может истек срок действия,может в посвидчени типографическая опечатка?” Согласно Чернобыльского Закону срок действия “посвидчень” четко выписан ,и не предусматривает замену “посвидчень”,а предусматривает выдачу “ДУБЛИКАТА посвидченя”.А если в Мин.Соц.Политики,а конкретно в Ревы есть вопросы к какому-то Чернобыльцу по статусу вопросы,то это разбырательство проводиться индивидуально по конкретному случаю!А так взять и всех Чернобыльцев заподозрить ,обвинить,унизить мог только Андреев с СЧУ. А сейчас это делает мастер “брать интервью”—-Геращенко Ирка в следствии своей обиды на какого- то Чернобыльца ,что “махал перед Иркой” своими так сказать “корочками”.А вот почему тогда не унижают “афганцев” ,”АТОшников” и другие категории не законными заменами “посвидчень?”Где логика действии этих мастеров “брать интерью”?

  Ответить

  Анонимный17 авг. 2018 г., 7:18:00
  Читай Конституцию, статью 16.В ней четко написано Чернобыльская катастрофа-катастрофа планетарного масштаба.А тебе и мне суют удостоверение в котором мы ликвидировали аварию.

  Ответить
  Ответы

  Анонимный17 авг. 2018 г., 8:05:00
  Эх,раз пошла такая пьянка,то что мы имеем с гуся?…

  1. Ныне действующие удостоверения не действительны (в виду наличия в них записей противоречащих конституции Украины)
  2. Ваши(наши) экспертные заключения “о связи заболевания…) -просто бумажки,(по тем же причинам )…
  з. Справки архива МОУ ,выданы так же с записями не соответствующими ст.16 КУ…

  Вывод? Эти все документы надо менять,так как народ бунтует и требует все записи”по Конституции”…

  Ох и крутую чистку можно сварганить! В несколько раз можно уменьшить категорию 1…

  Ответить

  Анонимный17 авг. 2018 г., 8:58:00
  Вимагаю посвідчення яке буде відповідати тексту Конституції України. Там мова йде про катастрофу.

 29. Аноним:

  100 поддерживаю по поводу счу

 30. сулима:

  Лариса все правильно написала с одним не соглашусь,что в верхах не знают кто есть кто, все они прекрасно понимают и знают.А для не понимающих есть архивные справки в них все доступно указанно кто в какой зоне работал кому сколько и как платить единственное не хотят все выплаты осовременить эта проблема да и не мешало- бы разработать так чтобы ликвидатор 87г. не получал в три раза больше чем ликвидатор 86г. работавший в зоне повышенной радиации по причине взятого заработка с предприятия, мы же работали не на предприятии а у реактора вот и зарплата должна соответствовать.

  • Лариса_Лубни:

   Згадайте Міністра соціальної політики П.Розенка, яктй не бачить різниці між групою інвалідності і категорією до якої належить людина, яка підпадає під дію Чорнобильського Закону.

   До речі. спілку.чись з депутатами різних рівнів, в тому числі і ВРУ, картина та сама.

   Так депутат ВРУ К.Іщейкін на телезагал називав учасників ЛНА на ЧАЕС лжеліквідаторами. На моє зауваження відповів, що повторив ці слова за нинішнім міністром Ревою.

   Я погоджуюся, що є такі специ, які не даремно займаються словоблуддям в в назвах документів, в надії, що ви всі промовчите.

   Пора просипатися і вникати у всі папери, та документи на підставі яких ви маєте право на достойні державні гарантії.

 31. 2А(до1991р."прівлєкаємий"):

  Для всього світу а особливо для України досліди і експерименти кпсс на 4-му блоці АЕС стали джерелом радіації. Блок закрили саркофагом. Остались рознощики радіації – ліквідатори, евакуйовані,переселенці і т.д. Верховна рада (з великої букви р. писати рука не слухається) і кабмін [censored] все щоб їм (правителям України) меншою роботою справитись з проблемою рознощиків радіації. Все збили в кучу. Потім починають виділяти, але все залежить від керівників всього процесу. Замполіт привів в норму пенсії строковикам інвалідам.Це вже давно пора зробити. 2-й і 3-й категорії повинна допомогти постанова Гройсмана яка буде реакцією на указ Президента. Все залежить від Гройсмана – як йому взлумається.

 32. 2А(до1991р."прівлєкаємий"):

  в дужках не матюки а множина від слова робити

 33. аноним:

  прочитал обращение жигаева и гайдака,думаю у них вопрос с пенсиями решен,им бы теперь ещё и корочки именные причём с золотым напылением в несколько грамм.они себе могут это позволить

 34. mosKalik:

  Написал всего несколько строчек и узнал о себе много нового от людей, которые меня в жизни не видели. Что с идиотов взять? Им и доктор не в помощь, это врожденное качество лекарствами не исправить! А теперь по теме:”Нахрена попу гармонь, если поп не филармонь?”
  Перевожу для непонятливых:”Зачем бороться за новое удостоверение, если не платят по старому?”. В действующем удостоверении четко напечатано для ликвидаторов 1 категории – серия “А”, а для тупых чиновников в удостоверении лежит вкладыш, где синенькая печать говорит о том, что человек – “участник ликвидации аварии на ЧАЭС”. И если окраинное государство не платило, не платит и платить не собирается по Закону “О статусе…” ликвидаторам, то хоть “золотое” удостоверение будет, но денег ликвидаторы-партизаны не получат! Это политика государства, а не ошибочная запись в удостоверении.
  Все просто – есть закон, где в первую категорию десятитысячными толпами прутся уже внуки эвакуированных. Есть 4 зона, где проживает больше миллиона человек, которые потенциально могут стать (и становятся!!!) 1 категорией. Так кого будут защищать депутаты, которые назначают министров, 1,2 миллиона из 4 зоны или 30-50 тысяч ликвидаторов? Очередное решение конституционного суда четко указало – 4 зону не трогать! А ликвидаторам – партизанам – дулю в виде нового удостоверения! Могут еще яркий собачий жетончик наштамповать, чтобы на улице идиота было видно издалека…. 🙁

  • правда победит:

   МосКалик,Вы все правильно понимаете тактику и стратегию нашей так сказать “партии”,то-есть власти.Но не рвите сердце обосновывая абсурдность замены “посвидчень”,поймите ребята с девчатами всего лишь выполняют заказ с Мин.Соц.Политики и Ирки Геращенко.Я ведь тоже старался как и Вы подробно пояснить ,но на сайте “Мы Чернобыльцы” один ликвидатор одним словом пояснил суть “замини посвидчень”.Это слово——“ОТВЛЕКАЛОВКА”! Лично от себя предлагаю использовать более информационное понятие:”ОТВЛЕКАЛОВКА ДЛЯ ЛОХОВ”.А вообще-то нужно выкладывать суть своих мыслей так как это делает “Саня”.Век живы —век учись!

   • mosKalik:

    А кто сказал, что я “рвусердце” “яржунимагу”!Почитайте сегодняшние новости, там шахтерам, что стояли в пикетах на акции добавили… Слава ИИССУСУ!

 35. саня.:

  очередное покращення -типа мы для вас -страна даунов.

 36. 2А(до1991р."прівлєкаємий"):

  відносно статуса “прівлєкаємий”-три доби (3-е суток) на евакуації майна в 10-и і наступних зонах. Початок роботи з 22-23 годин ночі 2-го травня 86р. і по 5-включно
  робота потім защиталась як “выполнение особо важного задания”. На заводі відділ кадрів по заяві дав відгули тому що трудова дисципліна була на найвищому рівні.
  Пізніше вручили подяку від Штабу Цивільної Оборони Української РСР. Більш мене не турбували.

  • mosKalik:

   А это все значит, что для государства Вы – “Никто” и звать Вас – “Никак” У Вас нет справки, что Вы находились Зоне Отчуждения, Вам не платили повышенные оклады по зонам опасности (там нет 10-ки, там есть 1-2-3). Жму лапу тебе, неизвестный Герой. У меня аналогично: нет финансовой справки, правда есть справка из архива, что я там был ,и справка, что работал в 3 зоне опасности. Но это на пенсию не влияет. Я – Партизан мая 86 года.

  • mosKalik:

   Из диалога с Вами я могу, со всей очевидностью, подытожить: “Замена удостоверений” – уловка государства украина, чтобы не платить законные (№796-XII) компенсации и пенсии ликвидаторам-партизанам.

   • аноним:

    посмотрел интервью зама пф на 112,всем что-то хотя бы обещают,только не ликвидаторам.ответ один деньги на вас не заложены и когда внесут изменения неизвестно.кому интересно смотрите примерно с 18минуты

 37. 2А(до1991р."прівлєкаємий"):

  рева в своїх проповідях говорить що винайде нову формулу для пенсіонерів з великим стажем але низькою зарплатою. На даний момент продає стаж. Може й пенсіонери з великим стажем зможуть продати лишній і не нужний. Думай Андрій, думай, Особисто я буду згоден продати 10-15 років. Чи можливо все залежить від статусу. Як у революцію– “Вам гори і ліси а нам гирі і віси”. Словом віси в деяких районах України називали пристрій для зважування.

 38. правда победит:

  Лариса Лубны:” Укажите конкретно в каком Управлении соц.защиты отделов по ЧАЭС(город,район) чиновники не отличают ликвидаторов от потерпевших?”Еще аргументировано поясните Вашу догму,что — замена удостоверений всем поголовно категориям —-“приверне увагу до ликвидаторив”?

  • Лариса_Лубни:

   Я вже називала міністра П.Розенка і народного депутата К.Іщейкіна. Один не розбирається у групах та категоріях, а інший повторює за А,Ревою, про лжеліквідаторів, хоч сам представляє округ, в якому самі Лубни мають найбільшу кількість ліквідаторів Чорнобильської катастрофи на кількість населення.

   • Маруся_Весела Гора:

    А В.Пилипенко – “заслуженний” юрист України в змозі розібратися в різниці між солдатом-строковиком і поваром з чорнобильської столової “СТО”? На мій погляд, виходячи з його “позовних заяв від заслуженого” – НІ.

   • Победит правда:

    Лариса, почему не отвечаете конкретно на конкретные вопросы? Если Розенко П.где-то в разговоре оговорился по группам,категориям — это не означает ,что Розенко П. малограмотный и не отличает эти понятия.Лариса,если действительно депутат Ищейкин Константин Евгениевич оскорблял Чернобыльцев (лжеЧернобыльцами и т.п.словами ) и у Вас есть свидетели или технически это зафиксовано необходимо через юристов подать заявление и привлечь к ответственности.Яценком В.з СЧУ подано обращение по аналогичному деянию депутата Артюшенко Игорь(блок Порошенко).Но эти все случаи не могут служить поводом для “замини посвидчень”.А что замена “посвидчень” как-то поможет Розенко П. не оговорится или как,а ищейкин к.е. перестанет быть “быд..м”.Есть вопросы к какому-то Чернобыльцу ——— пускай Мин.Соц.Политика вместе с Ревой делают спокойно без пиара “перевирку”,а так унижать Чернобыльцев мог только Андреев(СЧУ) Лариса поймите,такой “шмон-замина” даже не предусмотрен Законодательством Украины,а действия Реви аналогичны действиям Сталина в отношении крымских татар и других народов,когда обвиняются целые социальные группы или народы.Уверен ,что Пилипенко как юрист имеет анологичное мнение,а вот лично Вы Лариса сможете признать свою ошибку ,это зависит только от Вас.

    • Лариса_Лубни:

     По-перше, чому я повинна вам щось відповідати. Ви ж не підписуєтеся своїм справжнім ім”ям, щоб до вас звернутися так, як ви до мене.

     По-друге, чому учасники Чорнобильської катастрофи мають за посвідченням статус потерпілого. Чи є у афганців, чи у АТОвців вкладки в посвідченнях, назви яких не відповідають дійсності ( і що таке вкладка?). Як говорять самі ліквідатори, що вони не страждати за своїм бажанням їхали в Чорнобиль. А бувши під присягою, виконували завдання Уряду.

     То чому люди, які безпосередньо приймали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи майже 30 років не можуть мати відповідного запису у своїх посвідченнях. А вже звітси і всі ті забеспечення, які відповідають даному статусу.

     Про яку помилку ви мені торочите. Речі повинні називатися своїми іменами. Я звернуся у компетентні наукові заклади з питваннями відповідності назви статусу людей, які приймали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи.

     Ви чомусь промовчали, коли у 2011 році владою злочинно було прийнято Постанову КМУ №1210, тоді дійсно потрібно було вам усім разом вимагати її відміни. А ні – не сталося. Багато з вас побігли в суди і відбили для себе нормальні пенсії. Як говорили спеціалісти і в Лубенському і в Полтавському ПФУ, що коли людина перебувала в Чорнобилі 1 день, то має право на максимальну пенсію. А якщо три місяці і більше – то лише мінімалка. То це справедливо??? А ви мовчали.

     Що тепер не так. У вас же є всі підстави для підтвердження свого статусу.

     Чомусь представники минулої влади та і дехто з нинішніх чиновникі неодноразово озвучують термін “лжеліквідатори”. До речі, начальник Полтавського ПФУ також на загал у минулому році даний вислів дозволив собі озвучити на зборах нашої організації. Коли його запитали, чи є у нього статистика з даного питання, чи він оперує фактами з цього приводу – відповідь не послідувала.

     Так чому вам боятися чергової заміни посвідчень. Усім вам видавали їх за певних обставин. Перевіряли відповідність ваших документів на отримання вашого статусу компетентні і відповідальні чиновники на підставі медичних показників та інш. документів. Підписували очільники ОДА. Дані посвідчення не продавались на базарах. Що вам боятись?

     Може досить уже принижувати на державному рівні людей, які втратили здоров”я, виконуючи свій обов”язок перед державою.

     Чому ви не захищаєте простих ліквідаторів, а захищаєте владу???

     А про міністра Розенка – він не де небуть обмовився, а на зустрічі з чорнобильцями-ліквідаторами. Народний депутат Іщейкін ніс нісенітницю про лжечорнобильців з телеекрану,а в квітні цього року у місцевій газеті також чомусь спутав групи і категорії. Це люди, які повинні чітко розумітися на термінах, апелюючи ними і не допускати словоблуддя.

     Тому і маємо те, що маємо.

    • Николай - Смела:

     А что вы боитесь шмон-замены удостовирений. На то оно и удостоверение, чтобы удостоверять правильно личность, называя её, личность, соответственно к её статусу. Удостоверение должно быть без вкладок-прокладок. А чётко прописывать и отображать все моменты. И не к отдельным чернобыльцам должны быть вопросы у Ревы. И это не перевирка. А должна быть полноценная замена несоответствующих по своему статусу удостоверений на более защищённые и выданы тем, кто на них имеет полное право, подтверждённое архивным документом. Это справедливо и нужно это делать. есть вопросы к формулировке.Но это не проблема.

     • Победит правда:

      “Более защищенные посвидчення”—это наверно с водяными знаками ,ну как у доллара.Да Колян,”гонимый” ты!

 39. Мариуполь:

  А например мне зачем менять, если в моём удостоверении красным цветом есть запись в верхней части: Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильсьій АЕС у 1986……рр, та громадянина, захворювання яких пов’язане з наслідками чорнобильскої КАТАСТРОФИ.
  И во вкладыше: до посвідчення громадянина(ки), який постраждав(ла) внаслідок Чорнобильської КАТАСТРОФИ.
  Ниже: участник ликвидации последствий аварии.
  Если у тех участников ЛПА у кого в удостоверении отсутствует такая запись – вот им и пусть заменят.

  • Анонимный:

   А в мужа Лубенской в удостоверении таких записей нет –вот ее и бесит это!

   • Лариса_Лубни:

    До вашого відому, не тільки в “мужа лубенской” в посвідченні немає таких записів, а і у всих 13 000 ліквідаторів, які були призвані в Чорнобиль через 25 Чапаєвську дивізію, до речі – єдину в СРСР.

    І не тільки у нас на Полтавщині, а і в інших областях України (Запоріжжя, Харків, Кіровоград, Черкаси, Суми, Чернігів, Київ, та інш.) ліквідатори мають посвідчення потерпілих.

    Дивно виходить, що в Маріуполі одні посвідчення,з вірно вказаним статусом відповідно якого і пенсія хороша. То чому ви думаєте, що інші не хочуть мати посвідчення відповідно свого статусу, а також мати гідне пенсійне забеспечення.

    Навіть за озвученої інформації з Маріуполя потрібно невідкладно замінювати посвідчення, бо це чергова дискримінація. В одних – такі посвідчення. В інших – не такі.

    Бачу із коментарів, що якраз вас і бісить те, що я та інші добиваються від влади справедливості.

    Ви анонім і маріуполь з 2011 року отримуєте пенсії за Постановою 1210, яка розколола чорнобильців-ліквідаторів на два табори. Ви сім років себе прекрасно почуваєте. То чому ви думаєте, що інші не гідні того ж самого.

    Цікаво, крім донецьких є ще такі області, в яких ліквідатори мають посвідчення, що вони учасники ЛНА на ЧАЕС. Відгукніться!

    • mosKalik:

     Лариса! Обманывайте людей! Кроме 25 бригады химической и радиационной защиты Киевского Военного Округа,в 28 апреля были сформированы и отправлены на ликвидацию Чернобыльской аварии еще 26 бригада – Московского Военного округа – место базирования, как и 25 бригады – с.Ораное. В мае прибыли Бригады из Закарпатского ВО и Одесского ВО. Кроме того, Белоруссия- Западный ВО формировала свою партизанскую бригаду. А Лубны пришли позже в средине мая. И никогда 25 бригада химзащиты не была “Чапаевской”, и тем более лубенской… Харьков и Чернигов – основа 25 бригады химзащиты первого набора, потом забирали отовсюду, не только из Лубнов. Нифига вы не знаете Лариса про 25 бригаду!
     Кстати, 25 “Чапаевская” дивизия просрала свое Знамя Части под Одессой. Дивизия была расформирована, командиров – расстреляли…

     • Лариса_Лубни:

      Я писала про Лубенську 25-ту Чапаєвську дивізію, яку в повному складі( а це понад 13 тисяч чоловік) було дислоковано на ліквідацію Чорнобильської катастрофи, а не про 25 бригаду хімзахисту.

      Я дійсно не знаю нічого про 25 бригаду хімзахисту, я знаю про Лубенську 25-ту Чапаєвську дивізію, яка була розташована в Лубнах.

      Зверніться в Міністерство оборони України і вам розкажуть, хто кого обманує.

      Мені здається, що між дивізією і бригадою є різниця – чи немає. Чоловіки поясніть,

      • mosKalik:

       Объясняю: воинская бригада, это – неполная дивизия. В Чернобыле не было 25 дивизии из Лубнов, там была бригада. В СССР в 86 году не было специализированных “химических” дивизий, были специализированные батальоны химической и радиационной защиты. 28 апреля, была создана 25 бригада химзащиты КВО. В КВО из специальных, были только Харьковский и Черниговский батальоны. 28 апреля из Харькова (через Лубны на Киев) и Чернигова в полном составе убыли эти 2 батальона. В состав 25 бригады включались химические роты, входившие в состав всех дивизий и частей КВО.
       В Лубнах, в 86 году дислоцировалась 25 Орденов Кутузова… МОТОСТРЕЛКОВАЯ дивизия, КАДРИРОВАННОГО состава, т.е. неполного в мирное время. В каждой роте там было несколько человек. По штату там должна была быть и “кадрированная” рота химиков. На практике это означает, что в роте был командир-начхим дивизии (не выше капитана!!!), водители и несколько солдат-срочников для хозяйственных работ.
       В средине 80х дивизия была укомплектована офицерами-алкоголиками, разжалованными по разным причинам и без перспектив карьерного роста… Понятно, что по этим причинам, мотострелковая дивизия НЕ ПРИВЛЕКАЛАСЬ на ликвидацию чернобыльской катастрофы. Туда привлекалась техника химической роты, грузовики и приписанные к этой технике люди из запаса. Кроме того, на ликвидацию призывались из Лубнов солдаты “нехимических” специальностей, как “пушечное мясо”…

       • mosKalik:

        Чтобы быть последовательным могу рассказать про структуру 25 бригады химзащиты. Теперь это не секрет: Штаб, Отдельная рота обслуживания, Батальон химической и радиационной разведки. Два батальона Спецобработки (БСО), Инженерно-саперный батальон, Ремонтный батальон, Пожарный батальон. Все эти батальоны стояли возле с.Ораное Бала еще банно-прачечная рота, она (по понятным причинам – женщины!!!) располагалась в 5 км лесом от лагеря 58 бригады и скромно на указателе у дороге именовалось “Хозяйство ст..-та Иванова ВВ” 🙂 Общая численность 3-5 тыс. человек. Вы ошибаетесь про 13 тысяч единоразово призванных. Или Вас, как блондинку обманули! Сочувствую… 🙁

        • mosKalik:

         Извините! Забыл про роту связи и Клуб! Т.е всего единоразово 3-5 тысяч человек, правда все они облучались и сменялись в мае-июне за полторы недели на новых… 🙁

        • 25-я Чапаевская гвардейская:

         Придурок ты mosKalik, если языком мелеш чушь. Как раз 13 тис. человек было единоразово призвано с запаса и на местных полигонах нас переодевали . Лубны, Кременчуг, Миргород, Полтава, Хорол, Оржица и др. Колона техники с людьми в сторону Чернобыля растянулась более чем на 100 км. Это надо было видеть. Руками наших ребят натянута вся колючка зоны отчуждения. Нами выполнялись разные задачи. Про блондинку ты зря. Она ведь всё верно написала. Теперь понятно, почему ты с таким упорством настаиваешь, что Лубенской 25 Чапаевской дивизии не было на ликвидации аварии на ЧАЕС. Ведь ты таким образом уже сам уменьшаеш количество участников ликвидации. Так пускай лучше чиновники таки проверят, кто и где был, выдадут правильные ксивы Потом мы бы с тобой поговорили, но ты же спрячешся под другим ником. Ещё раз напоминаю, Лубенская 25-я гвардейская стрелковая Синельниковско-Будапештская Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия им. В.И Чапаева принимала участие в 1986 году/июнь-сентябрь/в ликвидации аварии на ЧАЕС в полном составе, а это более 13 тис. человек. так что мил человек говори, но не заговаривайся.

        • 777:

         “Два батальона Спецобработки (БСО)”

         Москалик,змей,куда заныкал 3 БСО (№ з7528 )? Ну,народ,что хочет,то и вытворяет…

    • 777:

     “Цікаво, крім донецьких є ще такі області, в яких ліквідатори мають посвідчення, що вони учасники ЛНА на ЧАЕС. Відгукніться!”

     Так,Ларисо,такі посвідчення є в Кіровоградській області (в мене особисто).
     Знаю ще декілька чоловік. Думаю що спочатку видавали посвідчення ліквідаторів,а потім вони закінчилися.Надрукували інших,де вже було написано”потерпілі”…
     Скоріше залежить від номеру посвідчення,тобто дати отримання…

     • Николай - Смела:

      Так почему вы думаете, что те ликвидаторы, которые не по своей воли стали потерпилымы, не хотят востановления справедливости. Лариса пишет всё верно. Ведь наверняка имеет на то основания. Вы же сами сказали, что закончились ликвидаторские удостоверения. А если бы у тебя было другое , ты бы просто молчал.Уже достаточно промолчали. Власть вытворяет, что хочет. Суды работают в ручном режиме. Принимают решения не по Закону, а по просьбе ПФУ. Кошмар. Да наскакали на майдане. При янеку были цветочки. Сейчас не ягодки, а ягоды. Дожились, людей, которые добиваються справедливости кошмарят как раз те, хто ничего хорошего для чернобыльского братства не сделал, а только для себя урвал кусок пожирней.

      • dd2:

       А если бы у тебя было другое , ты бы просто молчал

       А что не так,Николай? Я же не говорю что не надо менять удостоверения! Мне, в принципе, все равно… Но наблюдать как плачут и стонут, и придумывают разные аргументы против замены,- это что- то… Так что молчать мне не хотса,мне хочется вопросы задавать… Почему такой стон и скорбь великая стоят среди честных героев чернобыля?

      • Победит правда:

       Николай,Вам не надоело после “проколов” Ларисы зализовать?

     • Победит правда:

      Меньше” 777″ нужно фантазировать!!! Вы лично видели,что “посвидчення” какого-то ликвидатора отличается от Вашего “посвидчення ликвидатора”??? Как говорится:”Приз в студию!” А в натуре,сделаЙте копии (без ФИО) и на сайт!!! Что слабо??? Фантазеры !!!

    • Победит правда:

     Лариса,Вы опять врете! Откуда Вам известно о большой пенсии “Мариуполя”???

     • Лариса_Лубни:

      Я не знаю, я здогадуюся – ну ні в якому разі не обманюю. А ви звідки знаєте, що це не так?

      Мені також здається, що ви є тим самим Маріуполем. Ви ж ховаєтеся. А мені не цікаво розпилятися перед видуманими ніками.

      Ви ж боїтеся вказати своє ім”я, населений пункт, виставити своє фото на відміну від мене. Я хоч і жінка, я не боюся говорити відкрито на відміну від вас. І не вам мені вказувати.

      Знаю, що намалюється ще декілька нових ніків від одного автора, але з однією метою – діставати мене. Знайте – що, чим більше ви наїжджаєте – тим більше я впевнеа, і не тільки я, що ми на вірному щляху.

      будбте здорові.

 40. ВСЕМ КТО ГНОБИТ ЛИКВИДАТОРОВ ЖЕЛАЮ ЧЕРНОБЫЛЬСЬКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЕ , ПОДАВИТЕСЬ НАШИМИ БОЛЕЗНЯМИ И РЕНГЕНАМИ.:

  КТО ТО КТО ПОДСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ЗАМЕНОЙ УДОСТОВЕРЕНИЙ , ОТГРЕБЕТ ПО ПОЛНОЙ. С 19 ГОДА ЕЩЕ НАС ЖДЕТ МОНЕТИЗАЦИЯ , ЧТО ПРИМОЛКЛИ ?

  • восставший из ада:

   Успокойся ! Не будет монетизации. Не будет по простой причине – воровать будет невозможно.А кто на это пойдет ???

 41. Аноним:

  Пишет вверху что с 19 года нас ждёт монетизация.Интересно, в каком таком месте, на каком необитаемом острове Вы живёте, что не видите, что МОНЕТИЗАЦИЯ уже вовсю монетизирует.Если в электричке еще ехать можно, пущают, в трамвае как-то ехал тоже не выбросили на остановке, то на остальной вид транспорта- зась.

 42. Аноним:

  Владимиру Харьков.Совершенно с Вами согласен, люди, подписавшие это обращение достойные уважения.Скажу больше- по этим возванием подпишется каждый чернобылец, если распечатать это воззвание и пустить в народ.Многие не знают что происходит на сайтах чернобыльцев, какие темы обсуждаются,Вождишки не спешат информировать людей, они сидят на хароших пенсиях с кучей доплат и прочих преференций, получили квартиры на себя и детей и проблемы рядового чернобыльца их просто не волнуют.

  • аноним:

   ну-ну,а пойди к простым чернобыльцам,костылями и палками забьют… Лучше бы пенсии повысили!!!

   • Победит правда:

    Уважаемая Лариса Николаевна, пожалуйста выставите на сайт для всеобщего обозрения подтверждение Вашей правдивости фотокопию “посвидчення”(без Ф.И.О) с числа Лубенских ликвидаторов,которым “малограмотные” чиновники с “Управлиння социального захисту ” города Лубны Полтавской обл. выдали ликвидаторам вместо “посвидчення Учасника ликвидации наслидкив аварии на ЧАЭС” выдали “посвидчення”—— “потерпилих”.Понятно,что было обращение по этому факту в органы державнои влади Полтавской обл. , и конечно был получен Лубенскими ликвидаторами ответ , пожалуйста сделайте копии (без ФИО).Пожалуйста сделайте эти копии —–И пусть весь народ увидит Вашу правду!

    • Дмитрий Васильевич:

     Да посмотри в своё удостоверение и убедись, что мы в нём не ликвидаторы, а громадяны, яки постраждали внаслидок Чернобылькой катастрофы. Вот так.

     • Победит правда:

      Дмитрий Васильевич,довожу до Вашего сведения, что есть понятие: 1) –“ликвидатор”(особлива категория людей) 2)”потерпили”(особлива категория людей) 3) “постраждали”(по-украинськи це— “ДИЕСЛОВО”!)Нужно различать эти вроде похожие понятия! Уважаемый Дмитрий Васильевич,а есть еще понятие : 1) палец; 2)член(половой)— эти понятия тоже нужно некоторым тоже различать! К стати,уважаемый Дмитрий Васильевич,а в заглавных словах Чернобыльского Закона опять-таки слово———” ПОСТРАЖДАЛИ”,и даже в новых образцах “посвидчення” для ликвидаторов от “угрупування Реви-геращенко-лубенской К*, снова есть слово —“постраждали” !!! Ну просто,бепредел какой-то! Дмитрий Васильевич,предложите :1)исключить с Чернобыльского Закона слово—“ПОСТРАЖДАЛИ”, 2) исключить с новых “посвидчень” ликвидаторов слово–“ПОСТРАЖДАЛИ”.Дмитрович,только на Вас одного надежда,помогите ликвидаторам!!!

    • СЕМ:

     А ЧТО, У ВАС,*ПОБЕДИТ ПРАВДА*, НАПИСАНО В УДОСТОВЕРЕНИЯХ, ЧТО ВЫ ЛИКВИДАТОРЫ, А НЕ ПОСТРАЖДАЛИ. ЭТО УЖЕ ИНТЕРЕСНО. ВАМ ЧТО, ПРОШЛЫЙ РАЗ НЕ ПОМЕНЯЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ, ИЛИ ВАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫДАЛИ. ВЫ ОСОБЕННЫЕ. ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО, ЧТО ВАС РАЗОБЛАЧАТ ВЫ И ВОЕТЕ. ДА МЕНЯТЬ НАДО УДОСТОВЕРЕНИЯ ОДНОЗНАЧНО. Я НЕ ТЕРПЕЛ И НЕ СТРАЖДАЛ. Я ВЫПОЛНЯЛ ГРЯЗНУЮ РАБОТУ БЕЗ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ИТЕПЕРЬ ЕЛЕ КОНЦИ С КОНЦАМИ СВОЖУ, ИМЕЯ МИЗЕРНУЮ ПЕНСИЮ ВМЕСТО ТЕХ, КТО ВЗОРВАЛ СТАНЦИЮ И ТЕПЕРЬ В ПОЛНОМ ШОКОЛАДЕ. А ВЗОРВАЛИ СТАНЦИЮ ПРОФФЕСИОНАЛЫ.

 43. mosKalik:

  А какие Вы знаете средства индивидуальной радиационной защиты? Неужели вам не давали респиратор? На второй вопрос можете не отвечать…

 44. Аноним:

  Лепесток-это действительно классная защита! Только почему-то японцы на Фукусиме понапялили изолирующие противогазы и только в них работали строго ограниченное время.

 45. Аноним:

  Лариса _ Лубни: 11.01.2017 в 20:28 Дійсно грамотно і вірно зроблена робота по заміні посвідчень. Всі, кого торкнувся Чорнобиль, згадані та відповідно прописані у вищенаведених зразках. Ліквідатори Лубен вдячні Міністерству Соцполітики за перший позитивно зроблений крок. Ви дійсно назвали всі категорії своїми іменами. Є надія, що в подальшому буде повернена справедливість у виконанні Законів України.

 46. Аноним:

  15.01.2017 в 20:10 Тема зміни посвідчень обговорюється, а в міністерстві приймаються зауваження з цього приводу. Але замість обговорення даного питання, підняли шквал невідомо яких звинувачень. Заміну потрібно проводити, і чим швидше, тим краще.

  • 777:

   Підтримую заміну посвідчень!
   До речі ,у мене в посвідченні вказано,що я “ліквідатор,категорія 1″… Отримував посвідчення в 1992р.
   Пізніше видавали вже “потерпілі посвідчення”.
   Боятися заміни не потрібно,якщо “все в порядку” ! Ми ж дорослі люди і розуміємо хто проти заміни і чому…Чим би не прикривалися ці люди…

   • Толян:

    У нас на Черниговщине у ликвидаторов удостоверения потерпилых.

    • Победит правда:

     Толян,назовите район Черниговщини ,где ликвидаторам видано “посвидчення потерпилих”!!!

  • mosKalik:

   Уже прозвенели первые “звоночки” замены удостоверений по требованиям трудящихся. У моего товарища из первого призыва, обнаружили, что справка о работе в зоне отчуждения выдана архивом КВО (Киевского военного округа). Этот архив был ликвидирован в связи с ликвидацией КВО. Теперь требуют справку из архива Минобороны Украины. Еще требуют, чтобы были обязательно указаны зоны опасности, в которых работал ликвидатор. К сведению: Зоны Опасности были установлены аж 14 июня, т.е. все, работавшие в зоне отчуждения до этой даты пролетают, т.к. не подпадают под постанову о статусе ликвидатора и автоматически становяися “постраждалими”. Спасибо всем, кто выступает за обмен удостоверений! Теперь у ликвидаторов первого призыва добавилось “головняка”…

 47. Аноним:

  Татьяна-1катег А: 16.01.2017 в 16:11 Что-то явно не так с образцами — Почему все виды 1 категории ( и А, и Б, и Я) со строчками продления срока действия? Хотя сверху на той же странице написано, что «безстрокове»…

 48. Аноним:

  Ч86: 16.01.2017 в 17:23 Как то непонятно, что удостоверения 1 категории не действительны на всей территории Украины? Для 2 категории и далее жирным шрифтом выделено «ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЄ НА ВСІЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ». Еще как то можно понять нелепую надпись «ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ» над сроками продления поскольку не всем назначается группа, а значит и 1 категория безсрочно, и периодически надо продлевать.

 49. Аноним:

  Я офигиваю! Оказывается уже больше года идет обсуждение удостоверений а нам только теперь сказали.Лично у меня была причина не знать, у нашей палате кроме лампочки и то зарешёченной ничего из техники более небыло, но те люди что свободно имеют интернет могли же сообщить.Это хорошо что нашлась инициативная группа(фамилии написаны) и обратила внимание на то, что для большинства людей было закрыто от видения таких простых и таких важных деталей.
  Какая-то непонятка вообще-вот я читаю что написано под АНОНИМОМ.А я утром только перемсатривал архивы, и уже видел этот текст раньше, я снова вернулся в архив 2017 года и обнаружилось, что это писал не АНОНИМ а Лариса Лубны, посмотрите архив и убедитесь сами.
  Аноним: 20.08.2018 в 07:40 15.01.2017 в 20:10 Тема зміни посвідчень обговорюється, а в міністерстві приймаються зауваження з цього приводу. Але замість обговорення даного питання, підняли шквал невідомо яких звинувачень. Заміну потрібно проводити, і чим швидше, тим краще.
  Это такой текст появился утром, хотя был написан годом раньше под авторством совершенно другого человека

  • Победит правда:

   И имя этого совершенно другого человека ….,почему боитесь еще раз написать??? Напишите!!!

  • Победит правда:

   Лариса Николаевна,здесь человек с палаты(08г.43хв.20:08:2018).очень желает с Вами немножко побеседовать.Пожалуйста Николаевна проведайте интересного человечка, будьте добрее!

 50. ВСЕМ КТО ГНОБИТ ЛИКВИДАТОРОВ ЖЕЛАЮ ЧЕРНОБЫЛЬСЬКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЕ , ПОДАВИТЕСЬ НАШИМИ БОЛЕЗНЯМИ И РЕНГЕНАМИ.:

  32 года назад ликвидаторов уничтожали, война против чернобыльцев будет до последнего чернобыльца.чернобыльцы наша вина в том что мы не все передохли ? вместо замены удостоверений начните с повышения пенсий , выполнения судов, бесплатного лечения ЛПА как АТО.

  • dd2:

   32 года назад ликвидаторов уничтожали

   Назови имя того кто это сделал!

 51. сулима:

  На вопрос защита от радиации – КамАЗ работа непосредственно на промплощадке у реактора. В железных ящиках вывозили высокорадиоактивный мусор кабина ограждена СВИНЦОВОЙ ПЛАСТИНОЙ защита от радиации, Носила полукустарный характер,но все же………. + респиратор, Машины, ввиду сильного радиационного загрязнение,захоронены в спецмогильниках.

 52. ВСЕМ КТО ГНОБИТ ЛИКВИДАТОРОВ ЖЕЛАЮ ЧЕРНОБЫЛЬСЬКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЕ , ПОДАВИТЕСЬ НАШИМИ БОЛЕЗНЯМИ И РЕНГЕНАМИ.:

  УНИЧТОЖАЛИ ЛПА- ВЛАСТЬ, АРМИЯ И СТАНЦИОНЩИКИ,ЭТИ ТВАРИ ЗНАЛИ ЧТО ТВОРИЛИ СОЗНАТЕЛЬНО. САМ ГРУНТ ЛОПАТОЙ ГРУЗИЛ. БЫЛИ ОСВИНЦОВАНЫЕ КРАЗЫ И КАМАЗЫ.

 53. Николай - Смела:

  Обратил внимания, что правда победит и москалик задают тон при ознакомлении документов, наработаных не равнодушными ликвидаторами и их обсуждениях, причём подают своё видение только в негативе. То они выражаються “яржунемагу”, то пристают с оскорблениями к женщине,которая открыто назвала своё имя и её знает вся Украина, открыто отстаивает своё мнение. И не прячеться за всякими никами. Один из них даже претензии ей предьявляет по поводу того, что она не отвечает на его вопросы. Что вы оккупировали сайт “ВОВЧ” и брызгаетесь слюной. Это сайт для единомышленников. Вас повыганяли с других сайтов, прикрыв там коменты. Так вы сюда посунули ублюдки. На сколько мне известно, это сайт “Всеукраинского обьединения ветеранов Чернобыля”, руководитель В.С.Проскуринв которых тесное сотрудничество с Ларисой из Лубнов.Посмотрите архив за декабрь 2017 г. где они вместе на приёме в Лутковской, у Парубия. Второго июля 2018г.вместе на семинаре в Богодухове Харьковскоой области. Прикрыйте роты и не гавкайте москалики, правдолюбыпобедители вместе с марусейсвесёлойгоры и др.анонимы.Вы просто боты и нам не интересны. А ребятам с “ВОВЧ” большое спасибо за последовательную работу в направлении востановления справедливости для ликвидаторов Чернобыльской катастрофи. Не даром говорят, вода камень точит. Справедливость восторжествует.

 54. сулима:

  Высокие пенсии , достойное лечение , особое удостоверение настоящим ликвидаторам,а не случайным заехавшим в г.Чернобыль 2 раза на хлебной машине.

 55. mosKalik:

  В моем первом (украинском) удостоверении серия А я был “ликидатором”. Теперь, после его замены (удостоверение затаскал в прах, в руках разваливалось) я стал “терпилой”, но во вкладыше – “ликвидатор”.

  • Победит правда:

   МосКалик”,а все-таки кто Вы ,или ” 1)кадровый”(знать так как Вы особенности комплектования В/ч СССР простой “партизан” не может) 2) начитавшийся в Интернете(не ислючено!) Или 3)откуда у Вас лично жаргонные выражение –“терпили”?”А в натуре прогнать по фене слабо!”Вы ,что проходили по делу о насильственных преступлениях? Тогда, в качестве кого? “Но в любом случае Вы не тупой ,как шавки типа Миколи,и другие аноними ,которые с усердием “зализуют ” явные проколы Лубенской К*

   • mosKalik:

    Я офицер-партизан самого первого призыва в 25 бригаду 28 апреля 86. Т.е. своими глазами видел и сам участвовал в формировании 25 бригады. Аэропорт и лес возле Васищево – знающие люди поймут о чем я… Понятно, что информации у меня больше, чем у обычного солдата и тем больше, чем у жены солдата-партизана.

   • Аноним:

    ВОНО ПЫТУХ ОДНОДНЕВКА ЦЕЙ МОСКАЛИК

 56. Военспец:

  Эх товарищи куда ж вы Чапаева то подевали;Не сберегли ;Нехорошо это.

 57. ВСЕМ КТО ГНОБИТ ЛИКВИДАТОРОВ ЖЕЛАЮ ЧЕРНОБЫЛЬСЬКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЕ , ПОДАВИТЕСЬ НАШИМИ БОЛЕЗНЯМИ И РЕНГЕНАМИ.:

  СМОТРИТЕ НА ИХ ДЕЛА А НЕ ОБЕЩАНИЯ. ТЕРПИЛЫ , АВАРИЯ, 25 ОГОРОДНАЯ БРИГАДА. СПОРИТЬ С ТРОЛЯМИ СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ. ЗАБЫЛИ О ВОЙНЕ ПОЛУЧИЛИ ВОЙНУ. ЗАБЫЛИ О ЧЕРНОБЫЛЕ СКОРО ОБРАТКУ ПОЛУЧИМ…. ВСЕМ КТО ДОЖИВЕТ СОЧУСТВУЮ, ЧЕРНОБЫЛЬ ПОКАЖЕТСЯ КУРОРТОМ….

 58. mosKalik:

  2_25 гвардейская чапаевская
  Ерунду мелешь ты. В мотострелковой дивизии 3 мотострелковых полка на БТР со штабами, а это 300 БТР, танковый полк,артиллерийский дивизион, включая гаубицы и обычные пушки на тягачах, зенитный дивизион с ракетами и артиллерией, несколько тактических ядерных пусковых установок, ремонтная база, прачка, химики, разведка, медицина, боевое и бытовое обеспечение. Да мало ли еще?.. Такую массу специфической военной техники не спрячешь в поле. Что то я не видел на дорогах в Чернобыле массового количества танков, пушек и ракет. БТР и то изредка промелькнет. Из этого один вывод – брешешь ты, или не знаешь о чем говоришь. То, что из маленьких Лубнов и окружающих сел забрали 13 тысяч мужиков, приписанных к 25 МСД, совсем не значит, что 25 МСД “в полном составе” передислоцировалась в Чернобыль на ликвидацию последствий аварии. Кроме того, последствия катастрофы нельзя ликвидировать, масштаб не тот. Можно минимизировать урон от последствий катастрофы. ТО, что вы предлагаете даже звучит смешно:”МИНИМИЗАТОР УРОНА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, КАТАСТРОФЫ ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА” Вот это – ложь! А зачем врать? Вот это мне не понятно и искренне возмущает! 🙁

  • НЕ ВЕРЬ , НЕ БОЙСЯ НЕ ПРОСИ !!!:

   В УКРАИНЕ БЫЛО 400000 ЛИКВИДАТОРОВ ОСТАЛОСЬ 200000 . ПОСЛЕ ЛЮСТРАЦИИ ПО ЗАКОНУ, ВОЕННЫЕ-ЛИКВИДАТОРЫ 86 ГОД ДО ИЮЛЯ МЕСЯЦА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИШИНЫ СТАТУСА У НИХ 3 ЗОНА НЕ УКАЗАНА. КАК НЕ ПОСТУПЯТ ВСЕ РАВНО НЕ ПО ЗАКОНУ . ЧТО БУДЕИМ ДЕЛАТЬ?

   • mosKalik:

    У моего товарища уже потребовали заменить архивную справку. Справка из архива КВО не подходит, нужна справка из МО, кроме того, потребовали справку о зонах опасности, где работал. Зоны опасности появились в 14 июня, а окончательно утвердили в сентябре! Спасибо Лубянчанам за замену удостоверений!….

    • Лубенчанин:

     Ты же гнида однодневная, которая утверждала, что Лубенской 25й Чапаевской дивизии на ликвидации небыло, теперь мычиш, и благодариш Лубны за замену удостоверений. Так я тебе скажу, да 13 тис. человек одновремённо было поднято и кинуто в Чернобыль. Город Лубны остался без мужиков, практически старики, женщины и дети. И спасибо жене ликвидатора, что поддержала тему замены удостоверений, потому что мы туда шли не по доброй воли, а по повестке военкомата не терпеть, а защищать. Выполнили свою боевую задачу с честью. Мы не терпилы, а ликвидаторы Чернобыльской катастрофы. И бояться нам нечего, хоть 10 проверок пускай устраивают, чтобы от таких как ты избавиться. Вы же гомче всех теперб орёте. Чего тебе бояться, если у тебя всё в порядке?

     • Победит правда:

      Дорогой Лубенчанин,а действительно Ваш дебилизм прогрессирует!Не понять реальный смысл с иронией высказывания “Москалика” о “благодарности” Лубенской К* за замену “посвидчень”(где даже Чернобыльский Закон в заглавии вказивает понятие —– “ПОСТРАЖДАЛИ” “Про статус та соц. захист громадян,яки——— ПОСТРАЖДАЛИ внаслидок…..” Кроме этого в предлагаемом угрупуванням Рева-геращенко-лубенская К* новом образце “посвидченни “ликвидатора-инвалида вказывается ,что –“Предявник мае право на пильги та компенсации згидно статусу осиб,яки ПОСТРАЖДАЛИ внаслидок….” Так,что все равно дорогой Лубенчанин ,Вы “ПОСТРАЖДАЛИ” в теперешнем “посвидченни” так и будете в новом предлагаемом Ревой-геращенко-лубенской К*,короче Вы ——“терпила по жизни”, сначала от ЧАЭС ,а сейчас от Ревы-геращенко-лубенской К*!!!Дорогой Лубенчанин ,пожалуйста выскажи свое мнение о распиаренном Лубенской К* Законопроекте № 6292,где Лариса пенсии уровняла ликвидаторов с “потерпилими”с 3-4 Зоны,а сейчас слезы крокодильи льет о ликвидаторах!

   • Аноним:

    ВОБЩЕТО БЫЛО 600 ТЫСЯЧ СО ВСЕГО СОЮЗА НА АВАРИИ А С УКРАИНЫ 260 ТЫСЯЧ А НЕ 400 ТЫСЯЧ КАКТО ТАК.

 59. НЕ ВЕРЬ , НЕ БОЙСЯ НЕ ПРОСИ !!!:

  13000 ЛУБЕНЧАН ВЫ МОЛОДЦЫ ГЕРОИЧЕСКИ ПОСТАВИЛИ ЗАБОР А ПОТОМ НАГНАЛИ ТУДА ХИМИКОВ-ПАРТИЗАН И НАЧАЛИ ИХ ЖЕЧЬ В ЯДЕРНОМ АДУ. МАЛО КТО ДОЖИЛ ТЕПЕРЬ ДОЖИВАЮТ НА МИНИМАЛКАХ, ЖДУТ НОВЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ , ПОЛУЧАТ И СТАНУТ ЗДОРОВЫМИ , АВАРИЯ ЖЕ НЕ КАТАСТРОФА?

 60. Аноним:

  ВОТ ВОЙ ПОДНЯЛИ ЛИПОВЫЕ ОДНОДНЕВКИ ,ПРАВИЛЬНО ПУСТЬ ПРОВЕРЯТ ,И ПОМЕНЯЮТ А ТО ЧУЧЕЛО НЕ ВЕРЬ НЕ БОЙСЯ НЕ ПРОСИ ,УЖЕ УВЕЛИЧИЛО КОЛЛИЧЕСТВО ЛИКВИДАТОРОВ ДО 400 ТЫСЯЧ С УКРАИНЫ С 260 ТЫСЯЧ ,А УМЕРЛО УЖЕ ПОЛОВИНА ,ТОЕСТЬ ОСТАЛОСЬ НАС ОЧЕНЬ МАЛО НАСТОЯЩИХ ,Я НЕ БОЯЛСЯ ПРОШОЛ ВСЕ ПРОВЕРКИ ,ВСЕ КОМИСИИ,А ЧТОЖ ВЫ ТАК ОБКАКАЛИСЬ НАСТОЯЩИЕ ,ЧТО СЦИКОТНО С КУПЛЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ?

  • mosKalik:

   Да неужели у тебя есть архивная справка от архива МОУ? А каком же году ты был на ликвидации, голубок ты наш?

   • Аноним:

    ПИТУХ Я БЫЛ В 1986 ГОДУ МАЙ СПЕЦ БАТ 34102

    • Победит правда:

     Аноним(21.08.2018. 21:02:00)Уважаемый ,вот Вы себя идентифицировали в начале предложения(Питух Я),но грамотней было б Вам указать Вашу “масть”в идентификатора,чтоб люди сразу понимали ,кто кукарекает.

   • mosKalik:

    Ну, ты как питухом был, так и остался, начиная с мая 86 года. Кстати, я не поленился и определил, что твоя воинская часть базировалась в с. Оранное и подчинялась КВО. Это ты АНОНИМ рвешь свою жопу пр Чапаевской дивизии в Чернобыле? От КВО там была только 25 бригада химической защиты. Похоже ты из БСО, только там были такие уроды…

    • Аноним:

     питушара у меня какраз всё лады и справка выдана повторно в 2016 году и 10 выездов на реактор и был я не Чапаевской а спец бат 34 102 а тебя и правдо дрыста провнрим ой как проверим таких как ты моськаликив и правдо победителей от того и воете что вы купленые ликвидаторы

  • Лубенчанин:

   Поддерживаю на все 1000%. Воют в даный час липовые.

   • mosKalik:

    Ты первый завоешь, когда тебе скажут, что у тебя архивная справка “не с той печатью” или, что забор вокруг зоны отчуждения не относится к зонам опасности 1-2-3, а к зоне усиленного контроля. И станешь ты из категории 1 или 2, категорией 4, в лучшем для тебя случае. Про забор вокруг зоны Лубенцы сами тут объявили, никто за язык не тянул! Забор был вне зоны отчуждения… Это, к сведению для контролирующих процесс обмена удостоверений уполномоченных чиновников. Внимательней присмотритесь к чернобыльцам Лубенского района. 13 тысяч только и делали, что в безопасной зоне, где не было эвакуации жителей, проволку к столбам прибивали… Идиотов надо учить, пусть и старых идиотов!

    • Аноним:

     ВОТ ЧИТАЮ И ПОНИМАЮ КАКАЯ ЖЕ ТЫ ГНИДА МОСКАЛЫК ,МРАЗИНА КАК ДОХЛЯКА АНДРЕЕВ.

    • Аноним:

     НО ТЫ НЕ СЦИ ПРОВЕРЕМ ПРИТОМ ЧЁТКО ВАС [censored] ВОЮЩИХ И НЕТ ПРИ ПРОВЕРКЕ И ДУМАЮ НЕ БУДЕТ К СОЛДАТУ ВОПРОСА А К ГНИДАМ ОХВИЦИРЬСЬКИМ ПИТУХАМ ЗАМПОЛИТАМ КОТОРЫЕ НЕ ЩЯДЯ СЕБЯ 160 ДНЕЙ БЫЛИ И 160 ВЫЕЗДОВ ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ

 61. НЕ ВЕРЬ , НЕ БОЙСЯ НЕ ПРОСИ !!!:

  400000 ЭТО ЦИФРА ВИННИКА НЕТ ПОВОДА НЕ ВЕРИТЬ. А КАКАЯ ПРИЧИНА ЛЮСТРАЦИИ? ОРДЕНА И МЕДАЛИ СДАТЬ ДО 31-12-2018Г. И ПЕНСИЮ ЗА 3 ГОДА НУ И КВАРТИРУ В ПРИДАЧУ. ЧУЧЕЛО-86

 62. Лубны город - герой чернобыльской славы! что делать ЛПА-86 у которых неуказана 3 зона?:

  ЛЮСТРАТОРЫ-ЛУБНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ ЛПА-86 У КОТОРЫХ НЕ УКАЗАНА 3 ЗОНА?

 63. Знающий:

  Ищи дорогой, москалик.

  • mosKalik:

   А я уже 3 года назад запасся правильной справкой из архива МОУ и справкой о 3 Зоне опасности, где я работал в мае-июне 86 года, к сожалению апрель не вошел, в архиве в моей папке нет части документов… Слава Богу, как только понял, куда политика наших лидеров наклоняет, и чем для меня-милого мне это грозит. Стал запасаться. Но, ничего мне хватит и этих 3х подтвержденных дней в июне. Апрель – мимо, май – мимо, (откуда взялись 25 рентген за 3 дня при разрешенных 2, не понимаю!) Главное комиссия примет и подтвердит… Чего и тебе желаю, хоть ты меня, по-бабски пытаешься оскорбить всякими словами…

 64. Лубны город - герой чернобыльской славы! что делать ЛПА-86 у которых неуказана 3 зона?:

  Лубны город – герой чернобыльской славы! что делать ЛПА-86 у которых не указана 3 зона? ЛУБНЫ ПОСМОТРИТЕ В СВОИ СПРАВКИ КТО БЫЛ ЛЕТОМ И ВЕШАЙТЕСЬ И ПОСТАВЬТЕ ЗАБОР СЕБЕ И ЖИВИТЕ В РЕЗЕРВАЦИИ ВМЕСТЕ С ВДОВОЙ.

 65. mosKalik:

  Могу сказать о названии следующего Постановления КМУ:”Про упорядочение определения статуса ликвидатора 1 категории согласно полученной дозе”. Я -Чернобыльская Ванга!

  • mosKalik:

   Спросите почему? А потому, что Постановление 1210 отделило Ликвидаторов-Партизан от людей ехавших в зону за деньгами, в пользу последних. Постанова 551 отделила самых первых ликвидаторов, получивших наибольшие дозы, от остальных, у которых нет доз более 20 рентген. Почему? Да потому, что у них нет возможности подтвердить свою работу в в чернобыльской зоне документально. Не случайно, самые опасные работы на крыше 3-4 энергоблоков, были начаты в сентябре 86, ДО Решения Правительственной Комиссии о утверждении ЗОН ОПАСНОСТИ РАБОТЫ… В июне было решение – ОПРЕДЕЛИТЬ! ГУУД-БАЙ “Первая-вторая” категория всем у кого нет дополнительной справки о работе в 1-2-3 зоне до сентября!!!! И последнее. О Замене слова “Авария” на “Катастрофа”. Только Сохраняя “Участник ликвидации аварии” “партизан” сможет сохранить свое право на льготы от государства. В случае, если в удостоверении будет написано “Катастрофа” призванные из военкомата не смогут пользоваться своими льготами… Для ликвидации “КАТАСТРОФ” на Украине Законом УЖЕ введено понятие, что для ликвидации последствий катастроф используется принцип “добровольности”. Новая замена “ликвидатор аварии” на “ликвидатор катастрофы” повлечет исключение всех призванных из запаса в Чернобыль через военкоматы, т.к. Закон обратной силы не имеет, а тут сами попросились применить уже действуещее… Думайте!

   • Победит правда:

    А в принципе ,ну какая в х.я катастрофа планетарного масштаба,если как утверждають “герои”—-опасность и вред здоровью только был в 3 зоне?.Ну каким образом Планета Земля(катастрофа планетарного масштаба) постраждала ,если как утверждают “герои”.опасность и вред здоровью был только в 3 зоне? На ЧАЭС в 1986г и в Японии на АЭС произошли аварии,а вот благодаря профессионализму и новейшим достижениям науки и техники Японские Ликвидаторы —–предотвратили КАТАСТРОФУ,а Ликвидаторы аварии на ЧАЭС без профессиональной подготовки и реально действующих средств защиты —–предотвратили КАТАСТРОФУ планетарного масштаба. И все участники ликвидации последствий аварии( за редким исключением),а это и “партизаны”и срочники и гражданские,строители,ученные,станционники ,менты,”прокурорские”,КГБ,и повара,”гос.служащие действительно выполняли каждый на своем рабочем месте поставленное задание с усердием и героизмом.

    • Победит правда:

     Извиняюсь,пропустил “кадровых”–наших командиров и начальников.

  • Победит правда:

   Нет,вопрос статуса это полномочия Верховной Рады!

   • mosKalik:

    Згідно тексту Постанови №551- це справа комісії “утворити у місячний строк після набрання чинності цією постановою комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та затвердити відповідне положення;”. Интересно, много наработали такие же комиссии, только, созданные по Постанове 1210 для восстановления “правильных” финансовых справок?

 66. ГЕНОЦИД:

  ВЛАСТЬ,ПОЛИТИКИ И СОВЕСТЬ ВЕЩИ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ. ВОЙНА МЫ ЕЕ ЗАРАБОТАЛИ , СУДЫ , АКЦИИ,НО МОЖЕТ НАС МОЖНО УСЫПИТЬ КАК ТО ГУМАННО. МЫ ЖЕ ГЕРОИ , ХОТЯ БЫВШИЕ И ПОЛОВИНЫ УЖЕ НЕТ. ЕСТЬ ПРОБЛЕМА У ЛПА-ВОЕННЫХ ВЕСНА-ЛЕТО 1986 Г. У НИХ НЕ УКАЗАНА 3 ЗОНА, И ПО ЗАКОНУ ИМ СТАТУС НЕ ПОЛОЖЕН.КАК НЕ ПОСТУПЯТЬ ВСЕ РАВНО БУДЕТ НЕ ПО ЗАКОНУ.ВСЕ РУКОВОДСТВО ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПОДСОСЕ У ВЛАСТИ , ПОМОЩИ ЖДАТЬ НЕ ОТКУДА. ВСЕМ УДАЧИ.

  • ИСТИННЫЙ ЛИКВИДАТОР:

   ты тупой дыбыло ты левый или просто купленный потому такой тупой и пишеш фигню как лже чернобыльци в виде москалик и правда победит ,а больше всего ,это один и тотже троль ,

 67. Аноним:

  Лично бы я хотел удостоверение с надписью на обложке черным цветом ПРИДУРОК а внутри сверху ЭТОТ ПРИДУРОК ПОБОЯЛСЯ БРОСИТЬ ПАРТБИЛЕТ ПОГОНЫ И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОТПРАВКИ В ЗОНУ ЧАЭС, ПОТОМУ ОН СЕЙЧАС НАХРЕН НИКОМУ НЕ НУЖЕН.ФОТО.ПОДПИСЬ ПЕЧАТЬ.

  • mosKalik:

   Неужели, вы думаете, что я тут трачу свои нервы, вычитываю “негатив” он всяких… просто так?! И вопрос с 25 бригадой химзащиты и 25 Чапаевской дивизией я поднимаю уже многократно неспроста… Дело в том, что в 25 бригаде химзащиты (которые Лубенчане называют 25 “Чапаевской” дивизией) до 1 июня НЕ ВЕЛОСЬ журнала выездов… Так получилось, что в зону пускать по “приказам” с именными списками начали только после этой даты. До этого, именных списков для выездов в зону в 25 бригаде не велось! И именно поэтому, есть приказ командира бригады, полковника Улупова о том, что каждый день нахождения призванного в части 25 бригады химзащиты до 1 июня считать днем выезда на ЧАЭС. Собственно, до 1 июня “партизан” из других бригад на станции не было. Это была зона ответственности 25 бригады. Именно поэтому, у меня из более 20 выездов на станцию, в город Припять и город Чернобыль в архиве есть подтверждение только о 3х выездах в ИЮНЕ! Весь апрель и май не отражены, как выезды в зону!!!! Я был там офицером, а что могут “промычать” обычные солдаты из колхоза, которых призвали 28 апреля и отправили домой 31 мая из 25 бригады? У них “правильной” финансовой справки нет т.к. постановление о таких справках датировано 14 мая, а справки о выездах на станцию начали давать только с июля(!!!) месяца. У меня есть около десятка чернобыльских побратимов, которых “кинули” в собесе даже по досрочному выходу на пенсию по 2 категории. И именно по этим причинам! Финансовой справки – нет, дат выезда в Зону нет, есть только запись в военном билете, у некоторых, сохранилась справка о полученной дозе… А я этих людея знаю много лет до и после… Что им делать? Цитирую из вашего “днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, у разі потреби — довідки командира військової частини, військового квитка, витягу з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку;” Там для них места нет…

 68. Vitek:

  Москалик и др.,где в постановке кму идёт речь о зонах опасности? Может я не там читаю?
  Посвідчення видаються:

  учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – на підставі одного з таких документів:

  – довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);

  – довідки архівної установи про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, у разі потреби – довідки командира військової частини, військового квитка, витягу з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку;

  особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, – на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;

  хворим на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи – на підставі висновку уповноваженої медичної комісії не нижче обласного рівня або спеціалізованої медичної установи Міноборони, МВС, СБУ, які мають відповідну ліцензію МОЗ (далі – експертні комісії), та акта за формою Н-1;

  УПСЗН в своё время само давало запрос в МОУ на партизан по поводу архивной справки. В ней указано: доза облучения-25 р;номер ВЧ и период прохождения службы при ней-июнь/июль 1986 г;боевые выезды на чаэс-указаны дни и объекты АЭС. Номеров зон не указано. Я задавал давече вопрос по зонам в упсзн,на что получил ответ,что у них есть список объектов ЧАЭС и зон опасности соответственно.

  • ИСТИННЫЙ ЛИКВИДАТОР:

   Ты прав 100 процентов,москалики и шобло купленых воду мутят ,а больше всего это троли.

   • Vitek:

    А можно поподробнее?

   • Аноним:

    а что у нас в спец бате 34102 тоже были москалики в виде агафонова житника шабалина лисняка ,просидели ни разу в зоне ,кто был на реакторе списки не прилагаются а у них как в москалика,всё в ажуре.

    • mosKalik:

     Интернет – великая штука, немного поиска и вот – Аноним, что меня грязью поливает, оказывается – целый полковник! Вроде при своем звании должен знать про офицерскую честь. Сережа, застрелись, если ты офицер!

    • Победит правда!:

     Vitek,а зачем фамилии мужиков по автобату публикуеш?

     • Vitek:

      Каких мужиков? Я ни одной фамилии не называл.

   • Аноним:

    Истинно так.Даже ники себе попридумали говорящие сами за себя.Почему я аноним? Да потому, что я не состою на службе прихлебателей и не отрабатываю задание того или иного заказчика и соответствующий ник мне нужен для отчета о проделанной работе.

 69. 9 Январь, 2017 КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ!:

  !!!!!!!
  ЛигунПрем’єр – міністру України
  Гройсману В.Б.
  Шановний Володимире Борисовичу!
  До кабінету Міністрів України надійшов проект Постанови КМУ «Деякі питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій». Цей Проект Постанови КМУ підготовлений і поданий Міністерством соціальної політики України БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ з Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль Украйни» та іншими чорнобильськими організаціями.
  Представленим Проектом Постанови КМУ передбачено новий порядок перегляду осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій.
  Пройшло 30 років після Чорнобильської трагедії 117 тисяч чорнобильців у тому числі 49 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають інвалідність безстроково та статус 1 категорії, решта мають 2 та 3 категорії.

  Багато хто з них, з різних причин, не зберегли документів, які підтверджують їхню участь в роботах по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

  Більше того, ті лжеліквідатори, яких бажано лишити статусу чорнобильця, а це як завжди чиновники різного рівня, влада зробити не може бо вони мають ідеальні довідки. Тому, знову в першу чергу постраждають справжні ліквідатори.

  Пропоную в основу порядку перегляду статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій покласти діючі посвідчення.

  Я вважаю, що усі зміни до законодавчих актів України, які стосуються соціальних законних прав чорнобильців, мають обов’язково пройти обговорення в громадських чорнобильських організаціях. В результаті цих обговорень знайти спільний, узгоджений підхід до підготовки і прийняття законодавчого документу.

  Пропоную в п.11 Порядку видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій замість формулювання:

  «Посвідчення видаються:

  учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі одного із таких документів:

  а) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, яка підтверджена первинними документами (наказ (розпорядження) про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) у зоні відчуження, особовий рахунок, табель обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства зони відчуження про прибуття та вибуття працівника, шляхові листи (за наявності); трудової книжки (за необхідністю) та інші);

  б) довідки архівних установ про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням періоду несення служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, інших за необхідності документів (довідка командира військової частини, військовий квиток, витяг з особової справи військовослужбовця, завірений в установленому порядку та інших);

  Прийняти таке формулювання:

  Посвідчення видаються: учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі діючого посвідчення:

  Проект постанови КМУ «Деякі питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій» повернути до Міністерства соціальної політики України на доопрацювання, з подальшим обговоренням та узгодженням з громадськими чорнобильськими організаціями.

  З повагою,

  віце-президент Всеукраїнської громадської
  організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»
  — голова Чернігівської обласної організації
  Всеукраїнської громадської організації інвалідів
  «Союз Чорнобиль України» А.М. Лігун

 70. 1986-2018 AMEN:

  9 Январь, 2017 КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ!!!!!!!!
  ЛигунПрем’єр – міністру України
  Гройсману В.Б.
  Шановний Володимире Борисовичу!
  До кабінету Міністрів України надійшов проект Постанови КМУ «Деякі питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій». Цей Проект Постанови КМУ підготовлений і поданий Міністерством соціальної політики України БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ з Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль Украйни» та іншими чорнобильськими організаціями.
  Представленим Проектом Постанови КМУ передбачено новий порядок перегляду осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій.
  Пройшло 30 років після Чорнобильської трагедії 117 тисяч чорнобильців у тому числі 49 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають інвалідність безстроково та статус 1 категорії, решта мають 2 та 3 категорії.

  Багато хто з них, з різних причин, не зберегли документів, які підтверджують їхню участь в роботах по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

  Більше того, ті лжеліквідатори, яких бажано лишити статусу чорнобильця, а це як завжди чиновники різного рівня, влада зробити не може бо вони мають ідеальні довідки. Тому, знову в першу чергу постраждають справжні ліквідатори.

  Пропоную в основу порядку перегляду статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій покласти діючі посвідчення.

  Я вважаю, що усі зміни до законодавчих актів України, які стосуються соціальних законних прав чорнобильців, мають обов’язково пройти обговорення в громадських чорнобильських організаціях. В результаті цих обговорень знайти спільний, узгоджений підхід до підготовки і прийняття законодавчого документу.

  Пропоную в п.11 Порядку видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій замість формулювання:

  «Посвідчення видаються:

  учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі одного із таких документів:

  а) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, яка підтверджена первинними документами (наказ (розпорядження) про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) у зоні відчуження, особовий рахунок, табель обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства зони відчуження про прибуття та вибуття працівника, шляхові листи (за наявності); трудової книжки (за необхідністю) та інші);

  б) довідки архівних установ про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням періоду несення служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, інших за необхідності документів (довідка командира військової частини, військовий квиток, витяг з особової справи військовослужбовця, завірений в установленому порядку та інших);

  Прийняти таке формулювання:

  Посвідчення видаються: учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі діючого посвідчення:

  • Победит правда:

   Обращение к “Москалику” по буйному анониму,который себя идентифицировал как— “Питух Я” .1)в/ч 34102—-это отдельный автобат,дислокация :С.Ораное(сразу за поворотом на Зеленый Мыс) 2)С логикой у Вас действительно все хорошо,так как этот агрессивный “Питух Я”,просто блефует,а в действительности лично в него проблемы с статусом ликвидатора,ввиду отсуствия Законных документов о работах в Зоне(как Вы и поясняли в своих комментариях).Но, это наглый (как и все “Питух Я”) тип,который через связи в “Союз-Чернобыль-Украина” ,которые посредством впливу на должностных лиц Центрального Архива МО Украины ранее делали этому буйному “Питух Я” подложные документы!После этого Архив отказывал этому наглому типу.

   • Аноним:

    сосатель гнойный правдо победитель в мае месяце и июнь июль это был спец бат а потом он стал автобатом это я о твоей обознаности тупорылый петушара и базировался он в мае месяце на станции толстый лес ,и к союз чернобыль не имею ни какого отношения ,и не имел ранее ,и документы у меня в оличии от петуха правдо победителя в порядке ,и причём с архива МО Украины так что даун кукарекай ,это о том что ты имбицило плаваешш как [censored] по поверхности и воеш с куплеными документами .

    • mosKalik:

     Ты хоть бы в интернет залез, тогда узнал бы, что (цитирую)”34102 с. Оране 06.05.86 24.11.90 ЦАМО України”. Какой с.Толстый Лес, какой июль 86? С. Оране было за Зоной отчуждения, километров в 6ти до кпп. Дитяток. Сразу понятно, что твой пост- ложь, а ты – гнусный лжец. Слышал звон, но не знаешь, где он! Вот такой ты и ликвилатор, не знаешь, где и что стояло во время ликвидации!

 71. Аноним:

  Общем педагог-замполит развёл всех как котят,сидит и радуется,продолжайте дальше сдавать один другого.Стесняюсь только спросить, какой понт от этого? Что дадут-квартиру, машину, как когда-то давали за сдачу соседа-кулака, или это так, за спасибо?Хотя бы именные часы перед строем, или значек.

  • Победит правда!:

   Аноним(12:42:00,23.08.2018г) вот ты спрашиваешь :”Какой понт сдать этого “Питух Я”?Ответ— :”Быдло и хамло должно понести заслуженное наказание !Жаль,что могут постраждать простые сослуживцы этого быдло,которое первое начало [censored] офицера-ликвидатора.И еще информация о “липе” в статусе этого быдло с автобата у нас верная.И еще давайте спросим этого типа:”А с какой целью он в 2016 году добывался архивной справки,и сколько лет он уже клянчить эту справку и через СЧУ в том числе?

   • Аноним:

    даун правдо победитель с счу я ни когда дела не имел и проверок ни каких не боюсь ,а ты мразинка липовая заробитчанын 87 года и дерьмо ты а не офицерчик,накажи если сможеш ,гнилушка только что прятался до 87 года ,не ехал голым телом как мы реактор закрывать ,ещё РАЗ ПИШУ ТИБЕ ГНИДА ПРОВЕРОК НИ КАКИХ НЕ БОЮСЬ И Я ТЕБЯ ТОЖЕ ВЫЧЕСЛИЛ

   • Аноним:

    ВСТРЕЧУ В ХАРЬКОВЕ В РОЖУ ПЛЮНУ РИФМОПЛЁТ .

    • Аноним:

     И ТЫ ОБГАДИЛО ВСЕХ И ЛУБНЫ И ВСЕХ И ВСЯ ОДИН ТЫ УМНИК И МОСКАЛИК А ВСЕ ТУПЫЕ И НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ,ВЫЧЕСЛЯЛО ТЫ ГНИЛОЕ,ТОЛЬКО ВОТ ОШИБОЧКА СПРАВКА У МЕНЯ ЖЕЛЕЗНАЯ И МОИ СОСЛУЖИВЦИ ОБО МНЕЗНАЮТ,ХТО ЖИВ ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ,А ВОТ ТЫ ТО ЧТО РИФМОПЛЁТ [censored] ,И ЕСЛИ ТЫ ЛИЖЕШ СЧУ ,ТО Я НИКОГДА С НИМИ ДЕЛ НЕ ИМЕЛ,ЧТОЖ ТЫ ЛЖОШ НА СЧУ ТЫЖ ОХВИЦИРЬ

 72. 1986-2018 AMEN:

  ПЕРЕСОРИЛИСЬ НА РАДОСТЬ ВРАГАМ. Я БЫ НЕ ЛИШИЛ СТАТУСА НИ ОДНОГО ЛИКВИДАТОРА, ПУСТЬ ХОТЬ ОНИ ПОЖИВУТ ДАЖЕ ТЕ КТО ВИДЕЛ ПРОМКУ ПО ТЕЛИКУ. А ТО ГНИТЬ ЖИВЕМ НЕ ХОЧЕТСЯ , СЛУШАТЬ СКАЗКИ ПРО ЧЕРНОБЫЛЬ НАДОЕЛО, КАК И СМОТРЕТЬ НА РЯЖЕНЫХ.

 73. Аноним:

  Я всех понимаю, пакостная радиация добивает каждого как положено, здоровье никудышнее, а нервишки так вообще я удивляюсь как еще держитесь, а Вы еще ведётесь на разводы и сами себя добиваете на радость режисеров всего этого многоактного спектатля.

 74. Аноним:

  Снова отвлечение по пустякам.Смотрите лучше на голосование-78 против 15.Это только из тех кто имеет возможность доступа до темы, а сколько не могут это делать по разным причинам.Меняйте удостоверения, это Ваше право.Но всем кто только есть-узники, афганцы, получившие боевые награды в мирное время, получившие героев в мирное время, геттовцы, дети войны, внуки войны, имеющие особливи заслуги.Как было обещано должны проверить всех.Но начали уже не единожды только с чернобильцев.Девайте на этот раз начните с других.

 75. 1986-2018 AMEN:

  ЛУБНЫ НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ ВАМ ДАДУТ УДОСТОВЕРЕНИЕ И МЕДАЛЬ КАК ПОЧЕТНЫМ СТРОИТЕЛЯМ ЗАБОРА. ЕСЛИ ЛАРИСКА НЕ ВДОВА ТО ОНА ВЕДЬМА ВАРВЫНСЬКАЯ , ТАК УСТРОИТ ВСЕХ ? РАЗ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА ПРОТИВ ЛИКВИДАТОРОВ ТО ЛУБНЫ ПРИНЯЛИ УЛЬТИМАТУМ , ПОДПИСАЛИ КАПИТУЛЯЦИЮ А ОСТАЛЬНЫЕ ЛПА ПОЧЕМУ ДОЛЖНЫ ЗА НИХ ПЛАТИТЬ РЕПАРАЦИИ? ЕСЛИ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА БУДЕТ ПОЛНАЯ ЗАЧИСТКА ЛПА , ПЛЕНЫХ БРАТЬ НЕ БУДУТ. ПОВЕЗЛО ТЕМ ЛПА КТО УМЕРЛИ ДО ПОБЕДЫ КАК ГЕРОИ А МЫ ТОГДА КТО? ВСЕХ КТО ГНОБИТ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ ИХ ЖДЕТ НЕ ЗАВИДНАЯ СУДЬБА ЛИКВИДАТОРОВ .

  • Ликвидатор 86:

   Ты чмо, “1986-2018 AMEN”. Ведь речь идёт о том, что больше половины ликвидаторов Украины имеют удостоверения “пострадавших”. И подлянку эту ликвидаторам сделал серый кардинал от “СЧУ”, комуняка Яценко. Он этим подлым поступком уровнял в правах своих пострадавших с Житомирщины с ликвидаторами, чтобы пролезть в ВРУ. Сколько таких пострадавших семьями отсудживали И ПОЛУЧАЛИ пенсии ликвидаторов по 6-8-10. Сколько эти Тани-Вали-Ляли угробили переговоров о повышении пенсий ликвидаторам, тянули одеяло на себя. Вы посмотрите, и потерпили и ликвидаторы именуються одним словом – чернобылец. Но мы все разные. И Лубнам огромное спасибо, что добились замены удостоверений. Потому, что у афганцев и АТОвцев удостоверение без вкладышей. А у нас что это за фишка. Уже была не одна чистка чернобыльцев. Но почему то власти говорят, что количество чернобыльцев с каждым годом увеличеваеться. Также представители власти не раз на публику выносят тему лшиповых чернобыльцев, даже придумали термин “лжеликвидатор”. Это что, они знают, что есть “липа”, “лжеликвидаторы”. Откуда у людей, неимеющих отношения к ЛНА на ЧАЕС подленные удостоверения? В чём ты видиш капитуляцию Лубнов. Они единственные открыто отстаивают наши поруганные властью права. К твоему сведению, без забора-колючки не было бы и зон опасности. А ты, крысёныш боишся потерять свою десятку тисяч грн. пенсии. И таких как ты, много. Жрёте с 2011 года хлеб с маслом по Постанове 1210, и харашо себя чуствуете. А как по братски, в одинаковых условиях, всё и сначала.

 76. ИТР Отключили защиту и взорвали реактор , иотом пожарные локализировали аварию а ликвидаторы ЛПА. ВСЕ ЗДЕЛАЛИ НЕ ВОЗМОЖНОЕ.:

  СПС ЗАВКЛУБУ И КИНОМЕХАНИКУ С ЧЕРНИГОВА ОН СЕЙЧАС ИНВАЛИД ВВВ , ФИЛЬМЫ БЫЛИ КЛАССНЫЕ . ОНИ ХОТЬ КАК ДРУГИЕ ОФИЦЕРЫ НЕВОЗИЛИ ТОГДА ЛЮЮЕЙ НА СТАНЦИЮ НЕ ЗАНИЖАЛИ СОЛДАТАМ ВЫЕЗДЫ И ДОЗЫ. А СЕЙЧАС ОНИ ОТЦЫ-КОМАНДИРЫ СИДЯТ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕЩЕ И ШАКАЛЫ ОРДЕНА ПОЛУЧАЮТ . ЗА ЧТО? СЕЙЧАС СТАНУТ ЛЮСТРАТОРАМИ, КАРУСЕЛЬ И ВСЕ ОПЯТЬ ПО 5 КРУГУ АДА , А КРУГОВ ТО 12.

 77. Аноним:

  Итог.83 адекватных(по голосованию) 15 как бы тоже за, но чисто по инерции привыкнув все отвергать поставили против,

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогахтендерный кредит
Доставка грузов