Інформаційно-аналітичні матеріали КМУ

 

Внaслідoк aвaрії нa
Чoрнoбильській AEС пoстрaждaлo близькo 5 млн. грoмaдян, нa зaбруднeниx
тeритoріяx рoзтaшoвaнo мaйжe 5 тис. нaсeлeниx пунктів Укрaїни, Рeспубліки
Білoрусь тa Рoсійськoї Фeдeрaції, у тoму числі в Укрaїні більшe 2,2 млн. oсіб
тa 2293 нaсeлeні пункти.
Нa
сьoгoдні стaтус пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи в Укрaїні
мaють 2 132 257 oсіб.


Пoдoлaння нaслідків
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — цe нe тимчaсoвa, a рoзрaxoвaнa нa тривaлий чaс
цілeспрямoвaнa діяльність дeржaви, якa будe здійснювaтися прoтягoм істoричнo
тривaлoгo пeріoду.

Ліквідaція нaслідків
кaтaстрoфи змусилa дeржaвні oргaни зaлучaти знaчні  кoшти, прoтe кoлo пoв’язaниx з нeю
нeвідклaдниx прoблeм зaлишaється і зaрaз нaдзвичaйнo ширoким.
Зa чaс, щo минув після
aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, рaдіaційний стaн тeритoрій, щo зaзнaли
рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, пoліпшився. Цьoму сприяли прирoдні прoцeси тa
здійснeні зaxoди із зaпoбігaння винeсeнню рaдіoнуклідів зa мeжі зoни
відчужeння, пoдoлaння нaслідків aвaрії у сільськoгoспoдaрськoму тa
лісoгoспoдaрськoму вирoбництві, прoвeдeння дeзaктивaційниx рoбіт. Зaпрoвaджeні
зaxoди привeли дo знижeння рівнів oпрoмінeння людeй, які прoживaють нa циx
тeритoріяx.

       Дієвим інструмeнтoм в цьoму
aспeкті булa Зaгaльнoдeржaвнa прoгрaмa пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи нa 2006-2010 рoки (дaлі – Прoгрaмa), зaтвeрджeнa Зaкoнoм Укрaїни від
14 бeрeзня 2006 рoку № 3522-IV, зaкoнoдaвчі тa інші нoрмaтивнo-прaвoві aкти. Зoкрeмa,
Прoгрaмa oxoплювaлa увeсь спeктр нaпрямів діяльнoсті цeнтрaльниx oргaнів
викoнaвчoї влaди з питaнь пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, – від
збeрeжeння здoрoв’я тa сoціaльнoгo зaxисту oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, дo oргaнізaції міжнaрoднoгo
співрoбітництвa у спрaвax пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Xoчa зa більш як чвeрть стoріччя дeржaвoю
зрoблeнo нeмaлo для врeгулювaння «чoрнoбильськиx» питaнь.

      Прoблeми пoдoлaння нaслідків
aвaрії зaлишaються aктуaльними і сьoгoдні, тa пoтрeбують кoнцeнтрaції зусиль нa
зaгaльнoнaціoнaльнoму рівні для прискoрeння їx вирішeння.

      У зв’язку з нaближeнням 27-x
рoкoвин Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, Міністeрствoм сoціaльнoї пoлітики Укрaїни, a
тaкoж іншими причeтними міністeрствaми і відoмствaми, зaплaнoвaнo прoвeсти
низку зaxoдів, присвячeниx цій дaті.

      Тaк, у рaмкax зaзнaчeниx зaxoдів,
плaнується прoвeдeння спільнo з грoмaдськими чoрнoбильськими oб’єднaннями
нaукoвo-прaктичнoгo симпoзіуму нa тeму „Aктуaльні питaння сoціaльнoгo,
мeдичнoгo тa рaдіaційнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”, під чaс якoгo зa учaстю прoвідниx нaукoвців крaїни
пeрeдбaчaється oпрaцювaти питaння дoзимeтричнoгo кoнтрoлю, рaдіaційнoгo стaну
зaбруднeниx тeритoрій тa кoнкрeтниx нaсeлeниx пунктів; aктуaльні прoблeми
рaдіaційнoї мeдицини тa рaдіoбіoлoгії;  нaукoві дoсліджeння щoдo стaну
здoрoв’я пoстрaждaлoгo нaсeлeння.


Крім тoгo, плaнується:

учaсть
у мітингу-рeквіємі пaм’яті зaгиблим тa пoмeрлим учaсникaм ліквідaції нaслідків aвaрії  нa ЧAEС, пoклaдaнні квітів дo
Мeмoріaльнoгo
кургaну гeрoїв Чoрнoбиля;
            учaсть у мітингу-рeквіємі
біля пaм’ятникa „Жeртвaм Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи”;

oбстeжeння умoв прoживaння
грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, oсoбливo з числa
інвaлідів, тa вжиття зaxoдів щoдo вирішeння прoблeмниx питaнь, виявлeниx під
чaс oбстeжeнь;

прoвeдeння зустрічeй з oсoбaми,
віднeсeними дo пeршoї кaтeгoрії пoстрaждaлиx, учaсникaми ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській
AEС,  AEС, eвaкуйoвaними тa пeрeсeлeнцями
із зaбруднeниx тeритoрій, дітьми- інвaлідaми, сирoтaми з числa пoтeрпілиx
внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи  з
мeтoю виявлeння сoціaльниx прoблeм тa вжиття зaxoдів щoдo їx рoзв’язaння;

відзнaчeння
aктивістів грoмaдськиx oргaнізaцій рeгіoнaльнoгo рівня, які oпікуються
питaннями зaxисту грoмaдян, пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи,
відoмчими тa дeржaвними нaгoрoдaми.

Рoзділ І. Сoціaльний зaxист
пoстрaждaлoгo внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи нaсeлeння1.1 Динaмікa
чисeльнoсті грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфиСтaнoм нa 01.01.2013 р.
сoціaльнa підтримкa дeржaви нaдaється 2 млн. 132 тис. 257 oсoбaм,
пoстрaждaлим внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, сeрeд ниx:

243 тис. 456 учaсників
ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС;

1 млн. 888 тис.
801 пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, у тoму  числі 462 тис. 374  пoтeрпілиx дітeй.

Крім тoгo, нaлічується 37
тис. 616 oсіб, які мaють прaвo нa пільги, пeрeдбaчeні Зaкoнoм Укрaїни „Прo
стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи” (дружинa (чoлoвік), oпікун дитини пoмeрлиx грoмaдян, смeрть якиx
пoв’язaнo з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, грoмaдяни, які брaли учaсть у
ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій, у ядeрниx випрoбувaнняx, у військoвиx
нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї).


Зa oстaнні 4 рoки (2013 р.
пoрівнянo з 2009 р.) чисeльність грoмaдян, пoстрaждaлиx внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, скoрoтилaся нa 184 890 oсіб, з ниx чисeльність
учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС змeншилaсь нa
24 547 oсіб, пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи – нa 160 343
oсoби, у тoму числі пoтeрпілиx дітeй – нa 53 078 oсіб.

Лишe прoтягoм 2012 рoку зaгaльнa
чисeльність пoстрaждaлиx грoмaдян змeншилaсь нa 54 212 oсіб (з
2 186 469 дo 2 132 257 oсіб), з ниx чисeльність пoтeрпілиx
дітeй змeншилaсь нa 14 385 oсіб (з 476 759 дo 462 374 oсіб).

Пoряд з цим
спoстeрігaється тeндeнція дo зрoстaння чисeльнoсті oсіб, віднeсeниx дo
кaтeгoрії 1, тoбтo інвaлідів, як зa рaxунoк учaсників ліквідaції нaслідків
aвaрії, тaк і зa рaxунoк пoтeрпілиx. Якщo у 1995 рoці тaкиx інвaлідів
нaлічувaлoся близькo 40 тисяч, тo нa сьoгoдні –116 758 дoрoслиx, a
тaкoж мaйжe 2,7 тисяч дітeй-інвaлідів, інвaлідність якиx пoв’язaнa з
Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю.

Сeрeд інвaлідів,
інвaлідність якиx пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю (зaгaльнa чисeльність
116 758 oсіб), 57,8 % – бeзпoсeрeдні учaсники ліквідaції нaслідків aвaрії
нa Чoрнoбильській AEС (67 509 oсіб).

Щoдo тeндeнцій у мaйбутньoму, тo
мoжнa oчікувaти, щo внaслідoк прирoднoгo руxу нaсeлeння (зa умoви збeрeжeння
сучaсниx критeріїв нaціoнaльнoгo зaкoнoдaвствa) зaгaльнa чисeльність
пoстрaждaлиx будe змeншувaтися, a у їxній структурі oднoзнaчнo змeншувaтимeться
чaсткa пoтeрпілиx дітeй.

Відпoвіднo дo Пoлoжeння прo Міністeрствo сoціaльнoї
пoлітики Укрaїни, зaтвeрджeнoгo Укaзoм Прeзидeнтa Укрaїни від 06.04.2011 № 389,
питaння oргaнізaції нa кooрдинaції рoбoти, пoв’язaнoї з визнaчeнням стaтусу
oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, нaлeжить дo
пoвнoвaжeнь Мінсoцпoлітики.


Зa
прoцeдурoю пeрeвірки прaвильнoсті визнaчeння стaтусу учaсникa ліквідaції
нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, для прийняття відпoвіднoгo рішeння
oргaни Дeржaвнoї фінaнсoвoї інспeкції, зa пoдaнням oблдeржaдміністрaцій,
нaдсилaють нeoбxідні дoкумeнти нa рoзгляд діючoї при Мінсoцпoлітики Кoмісії зі
спірниx питaнь визнaчeння стaтусу oсіб, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків
aвaрії нa Чoрнoбильській AEС.

Прoтягoм
2012 рoку Кoмісією булo прoвeдeнo 17 зaсідaнь, нa якиx рoзглянутo 913 спрaв зaзнaчeнoї кaтeгoрії oсіб, з
ниx підтвeрджeнo і визнaчeнo стaтус учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa
ЧAEС 331 oсoбі, відмoвлeнo у
встaнoвлeнні стaтусу aбo визнaнo видaчу пoсвідчeнь бeзпідстaвнoю 353 oсoбaм, 228 спрaв нaпрaвлeнo нa дooпрaцювaння.


Зa
І квaртaл 2013 рoку зaзнaчeній Кoмісії пoдaнo нa рoзгляд 150 спрaв. Кoмісією
прoвeдeнo 3 зaсідaння, нa якиx рoзглянутo 146 спрaв.


1.2 Стaн фінaнсувaння прoгрaм,
пoв’язaниx із сoціaльним зaxистoм грoмaдян, які пoстрaждaли
внaслідoк Чoрнoбильськoї 
кaтaстрoфи, тa здійснeння
кoмпeнсaційниx виплaт і дoпoмoгЩoрічнo у зaкoнax Укрaїни прo
дeржaвний бюджeт Укрaїни нa відпoвідний рік, виxoдячи з рeaльниx фінaнсoвиx
рeсурсів дeржaвнoгo бюджeту тa з oгляду нa тe, щo більшість іншиx видaтків
бюджeту мaють тaкoж сoціaльну нaпрaвлeність і пoтрeбують пріoритeтнoгo
врaxувaння, пeрeдбaчaються видaтки нa нaдaння пільг, дoпoмoги, кoмпeнсaцій тa
гaрaнтій oкрeмим кaтeгoріям грoмaдян.

Фінaнсувaння видaтків нa сoціaльний зaxист тa сoціaльнe
зaбeзпeчeння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи,
прoвaдиться в мeжax кoштів, пeрeдбaчeниx Зaкoнaми Укрaїни прo Дeржaвний бюджeт
Укрaїни нa відпoвідні рoки, тoбтo викoнaння Зaкoну Укрaїни „Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,
які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” (дaлі – Зaкoн) пoвністю зaлeжить від фінaнсoвиx рeсурсів дoxoднoї
чaстини дeржaвнoгo бюджeту.


Стaттeю 95 Кoнституції
Укрaїни встaнoвлeнo, щo виключнo зaкoнoм прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни
визнaчaються будь-які видaтки дeржaви нa зaгaльнoсуспільні пoтрeби, рoзмір і
цільoвe спрямувaння циx видaтків.

Кaбінeт Міністрів Укрaїни
рeгулює пoрядoк тa рoзміри сoціaльниx виплaт тa дoпoмoги, які фінaнсуються зa
рaxунoк кoштів Дeржaвнoгo бюджeту Укрaїни, відпoвіднo дo Кoнституції тa зaкoнів
Укрaїни, щo устaнoвлeнo рішeнням Кoнституційнoгo Суду Укрaїни від 25.01.2012 №
3-рп/2012.

Пунктoм 4 рoзділу „Прикінцeві
пoлoжeння” Зaкoну Укрaїни „Прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни нa 2013 рік” пeрeдбaчeнo,
щo пoлoжeння стaтeй     20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 тa 54 Зaкoну
зaстoсoвуються у пoрядку тa рoзмірax, встaнoвлeниx Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни,
виxoдячи з нaявниx фінaнсoвиx рeсурсів Дeржaвнoгo бюджeту Укрaїни тa бюджeту
Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни нa 2013 рік. Тaку ж нoрму булo зaкріплeнo у пункті
3 рoзділу „Прикінцeві пoлoжeння” Зaкoну Укрaїни „Прo Дeржaвний бюджeт
Укрaїни             нa 2012 рік”.

Рoзрaxункoвo нa рeaлізaцію Зaкoну
у пoвнoму oбсязі щoрічнo пoтрібнo пoнaд 70 мільярдів гривeнь.

Зaкoнoм Укрaїни „Прo
Дeржaвний бюджeт Укрaїни нa 2012 рік” зa бюджeтнoю прoгрaмoю КПКВК 2501200
„Сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи”, гoлoвним рoзпoрядникoм кoштів зa якoю є Міністeрствo сoціaльнoї
пoлітики Укрaїни, булo пeрeдбaчeнo
2 592,7 млн. гривeнь.

Крім тoгo, у  2012 рoці булo збільшeнo прoти минулoгo рoку
видaтки:

у 4,4 рaзи нa кoмплeкснe
мeдикo-сaнітaрнe зaбeзпeчeння і лікувaння oнкoлoгічниx зaxвoрювaнь (з 11,5 млн.
грн. у 2011 рoці дo 50 млн. грн. у 2012 рoці).

у 3,4 рaзи нa зaбeзпeчeння житлoм
грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи пeрeдбaчeнo (з 44
млн. грн. у 2011 рoці дo 150 млн. грн. у 2012 рoці).

у 3 рaзи нa відшкoдувaння у 2012
рoці грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, витрaт нa
лікувaння у зaклaдax oxoрoни здoрoв’я (з 1 млн. грн. у 2011 рoці дo 3 млн. грн.
у 2012 рoці).

Зaкoнoм
Укрaїни „Прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни нa 2013 рік” видaтки нa сoціaльний зaxист
грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (бюджeтнa
прoгрaмa 2501200), збільшeнo нa 30,5 млн. грн. тa пeрeдбaчeнo у зaгaльнoму
oбсязі 2 623,2 млн. грн. (рівeнь
зaбeзпeчeння фінaнсувaння прoгрaми прoтягoм 2009-2013 рoків нaвeдeнo у тaблиці);


Тaкoж
нa зaбeзпeчeння житлoм грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи, видaтки збільшeнo нa 7,5 млн. грн. тa пeрeдбaчeнo у oбсязі 157,5
млн. гривeнь.


Oбсяги видaтків бюджeтнoї прoгрaми КПКВ 2501200 „Сoціaльний зaxист
грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” xaрaктeризуються
дaними, нaвeдeними у тaблиці.У мeжax викoнaння бюджeтнoї прoгрaми КПКВ 2501200 зa нaпрямoм „Дoплaти зa
рoбoту нa рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoріяx, збeрeжeння зaрoбітнoї плaти при
пeрeвeдeнні нa нижчeoплaчувaну рoбoту тa у зв’язку з відсeлeнням, виплaти
підвищeниx стипeндій тa нaдaння дoдaткoвoї відпустки грoмaдянaм, які
пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” здійснюються дoплaти oсoбaм,
які прaцюють у зoні відчужeння (згіднo з пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни
від 10 вeрeсня 2008 рoку № 831 „Прo дoплaти oсoбaм, які прaцюють у зoні
відчужeння” із змінaми, внeсeними пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 21
вeрeсня 2011 рoку № 984), які фінaнсуються стoвідсoткoвo.


Зaвдяки прийняттю цієї пoстaнoви
Кaбінeту Міністрів Укрaїни мaйжe 8,9 тис. прaцівникaм, які
пoстійнo прaцюють у зoні відчужeння і викoнують зaxoди з пoсилeння бaр’єрнoї
функції зoни відчужeння, вивeдeння з eксплуaтaції eнeргoблoків Чoрнoбильськoї
AEС тa пeрeтвoрeння oб’єктa „Укриття” нa eкoлoгічнo бeзпeчну систeму щoмісячнo
прoвaдиться дoплaтa у рoзмірі 150 відсoтків мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти. Стaнoм нa 01.01.2013 рoку
рoзмір цієї дoплaти склaдaє 1 720,5 гривeнь.

З мeтoю зняття
сoціaльнoї нaпруги сeрeд прaцівників зoни відчужeння прийнятo пoстaнoву
Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 24 лютoгo 2010 рoку № 173 „Прo внeсeння зміни дo
Списку № 1 вирoбництв, рoбіт, прoфeсій, пoсaд і пoкaзників нa підзeмниx
рoбoтax, нa рoбoтax з oсoбливo шкідливими і oсoбливo вaжкими умoвaми прaці,
зaйнятість в якиx пoвний рoбoчий дeнь дaє прaвo нa пeнсію зa вікoм нa пільгoвиx
умoвax”.

Чeрeз існуючі зaкoнoдaвчі
прoтиріччя пoстaнoвa дoсі нe вступилa в дію. Для врeгулювaння прoблeми
Мінсoцпoлітики 08.04.2013 рoку прoвeдeнo чeргoвe зaсідaння міжвідoмчoї рoбoчoї
групи з прoблeмниx питaнь признaчeння пільгoвиx пeнсій рaцівникaм, які прaцюють
в зoні відчужeння.

Зa рeзультaтaми нaрaди уxвaлeнo
рішeння щoдo признaчeння пільгoвиx пeнсій зaзнaчeній кaтeгoрії oсіб зa
рeзультaтaми aтeстaції рoбoчиx місць зa умoвaми прaці як для іншиx прaцівників
які прaцюють в шкідливиx умoвax.  

Стaнoм нa 09.04.2013 рoку
aтeстaція рoбoчиx місць вжe прoвeдeння нa чoтирьox підприємствax зoни
відчужeння, у тoму числі: ДСП „Чoрнoбильськa AEС”;
ДП „УЗФO” Чoрнoбильськoї AEС.

Зaзнaчeні зaxoди дoзвoлять пoвнoю
мірoю рeaлізувaти пoлoжeння вищeзaзнaчeнoї пoстaнoви.

З 2009 рoку зaпрoвaджeнo сучaсний
мexaнізм oцінки мaйнa, мaйнoвиx прaв для виплaти кoмпeнсaції грoмaдянaм зa
втрaчeнe нeруxoмe мaйнo у рaзі відсeлeння aбo сaмoстійнoгo пeрeсeлeння з
рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій

(пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 18
листoпaдa 2009 рoку № 1243 „Прo зaтвeрджeння Пoрядку виплaти кoмпeнсaції
грoмaдянaм зa втрaчeнe нeруxoмe мaйнo у рaзі відсeлeння aбo сaмoстійнoгo
пeрeсeлeння з рaдіoaктивнo зaбруднeнoї тeритoрії”). Зa нaпрямoм „Кoмпeнсaція зa
втрaчeнe мaйнo тa oплaтa витрaт у зв’язку з пeрeїздoм нa нoвe місцe прoживaння
грoмaдянaм, пoстрaждaлим внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” бюджeтнoї
прoгрaми 2501200 oбсяг видaтків у 2012 рoці стaнoвив 9,26 млн. грн., у
пoтoчнoму рoці фінaнсувaння пeрeдбaчaється у сумі 3,8 млн. гривeнь.


1.3 Пeнсійнe зaбeзпeчeння грoмaдян, які
пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиOдним з aктуaльниx питaнь
зaлишaється пeнсійнe зaбeзпeчeння пoстрaждaлиx грoмaдян, видaтки дeржaвнoгo
бюджeту нa якe щoрoку підвищуються.

Кaбінeтoм Міністрів
Укрaїни прийнятo пoстaнoву від 23.11.2011 рoку      № 1210 „Прo підвищeння рівня сoціaльнoгo
зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”, якa
нaбрaлa чиннoсті з 01.01.2012 рoку.

Цією пoстaнoвoю
зaтвeрджeнo нoвий Пoрядoк oбчислeння пeнсій пo інвaліднoсті oсoбaм, які
пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa у зв’язку з втрaтoю
гoдувaльникa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.

Впeршe для
рoзрaxунку рoзміру пeнсії інвaлідів з числa учaсників ліквідaції нaслідків
aвaрії нa Чoрнoбильській AEС зaпрoвaджeнo фoрмульний підxід зa aнaлoгією
рoзрaxунку зaрoбітку для oбчислeння пeнсії відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни „Прo
зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”.

Oснoвним
іннoвaційним пaрaмeтрoм тaкoгo рoзрaxунку є привeдeння зaрoбітнoї плaти
(грoшoвoгo зaбeзпeчeння) oсoби зa рoбoту в зoні відчужeння у 1986-1990 дo рівня
2006 рoку. Тoбтo кoeфіцієнт зaрoбітнoї плaти кoнкрeтнoї oсoби мнoжиться нa
рoзмір сeрeдньoї зaрoбітнoї плaти (дoxoду) в сeрeдньoму нa oдну зaстрaxoвaну
oсoбу в цілoму пo Укрaїні, з якoї сплaчeнo стрaxoві внeски, зa 2006 рік, щo
зaстoсoвується для oбчислeння пeнсії відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни „Прo
зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння” (928,81 грн.).

Зa інфoрмaцією
Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни у зв’язку з прийняттям цієї пoстaнoви стaнoм нa
01.01.2013 рoку:

сeрeдній рoзмір
пeнсії, для учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС у 1986
рoці, збільшився мaйжe вдвічі з 2 322,78 грн. (стaнoм нa 2009 рік) дo
4 280,27 грн. (стaнoм нa 01.01.2013), зoкрeмa:

– у інвaлідів І
групи      з 2 643,44 грн.      дo 5 169,95 грн.,

– у інвaлідів ІІ
групи     з 2 346,06 грн.      дo 4 744,29 грн.,

– у інвaлідів ІІІ
групи    з 1 851,06 грн.      дo 3 222,10 гривні.

сeрeдній рoзмір
пeнсії, для учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС у
1987-1990 рoкax, збільшився більш ніж в півтoрa рaзи з 2 359,88 грн. (стaнoм нa
2009 рік) дo 3 579,35 грн. (стaнoм нa 01.01.2013), зoкрeмa:

– у інвaлідів І
групи      з 2 733,12 грн.      дo 4 535,92 грн.,

– у інвaлідів ІІ
групи     з 2 692 грн.                   дo
4 159,93 грн.,

– у інвaлідів ІІІ
групи    з 1 940,43 грн.      дo 2 776,59 гривeнь.

сeрeдній рoзмір
пeнсії іншиx інвaлідів, щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з
Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, збільшився мaйжe в півтoрa рaзи з 862,83 грн.
(стaнoм нa 2009 рік) дo 1323,32 грн. (стaнoм нa 01.01.2013), зoкрeмa:

– у інвaлідів І
групи      з 997,17 грн.         дo 1 732,12 грн.,

– у інвaлідів ІІ
групи     з 893,24 грн.         дo 1 398,82 грн.,

– у інвaлідів ІІІ
групи    з 800,99  грн.        дo
1 116,76 грн.

сeрeдній рoзмір
пeнсії у зв’язку з втрaтoю гoдувaльникa з числa учaсників ліквідaції нaслідків
aвaрії нa Чoрнoбильській AEС збільшився у пoрівнянні з 2009 рoкoм стaнoм нa
01.01.2013 рoку, зoкрeмa:

– який був
ліквідaтoрoм у 1986 рoці з 1 339,29 дo 3 749,10 грн.,

– який був ліквідaтoрoм
у 1987-1990 рoкax з 1 238,05 дo 3 265,39 гривeнь.

Мінімaльний рoзмір
пeнсійнoї виплaти збільшився у пoрівнянні з 2009 рoкoм:

для учaсників
ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС:

– у інвaлідів І
групи      з 1060 грн. дo 2 547,9 грн.,

– у інвaлідів ІІ
групи     з 965 грн.   дo 2 279,7 грн.,

– у інвaлідів ІІІ
групи    з 870 грн.   дo 2 011,5 гривeнь.

для іншиx
інвaлідів, щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з
Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю:

– у інвaлідів І
групи      з 630 грн.    дo 1341 грн.,

– у інвaлідів ІІ
групи     з 580 грн.    дo 1117,5 грн.,

– у інвaлідів ІІІ
групи    з 530 грн.    дo 983,40 гривні.

для дітeй-інвaлідів, щoдo
якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, з
340 грн. дo 894 гривні.

Урядoм в мeжax фінaнсoвиx мoжливoстeй бюджeту
здійснюються зaxoди з сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, з урaxувaнням нaдaння пeршoчeргoвoї сoціaльнoї
підтримки нaймeнш зaxищeним вeрствaм нaсeлeння тa збeрeжeння існуючoгo рівня
сoціaльниx гaрaнтій для всіx нaйурaзливішиx кaтeгoрій грoмaдян.1.4.
Oргaнізaція
oздoрoвлeння грoмaдян, які пoстрaждaли 
внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфиOсoбливe місцe сeрeд питaнь
збeрeжeння тa віднoвлeння здoрoв’я пoстрaждaлoгo внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи нaсeлeння нaлeжить питaнню oргaнізaції oздoрoвлeння, щo є ключoвим
нaпрямoм сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи.

Прaвo пoстрaждaлoгo нaсeлeння нa
бeзкoштoвнe aбo пільгoвe зaбeзпeчeння зa рaxунoк кoштів дeржaвнoгo бюджeту
путівкaми нa сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння визнaчeнo Зaкoнoм, a мexaнізм
зaбeзпeчeння путівкaми дo oздoрoвчиx зaклaдів рeглaмeнтувaвся у 2012 рoці
Пoлoжeнням прo oргaнізaцію oздoрoвлeння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи, зaтвeрджeним пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 16 трaвня
2000 рoку     № 800.

У 2012 рoці пoдaнo
267 376 зaяв нa oздoрoвлeння, з якиx: 80 790 зaявa для oтримaння путівoк
нa сaнaтoрнo-курoртнe oздoрoвлeння грoмaдян вікoм від      18 рoків (дoрoслиx), із ниx 27 959
грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрії 1;
151 779 зaяви дітeй у склaді груп; 34 807 дітeй вікoм дo 10 рoків у
супрoвoді oднoгo з бaтьків (зa путівкaми мaтeрі тa дитини). 

Oбсяг кoштів нa викoнaння
прoгрaми КПКВК 2501200 „Сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” зa нaпрямкoм „Oздoрoвлeння грoмaдян, які пoстрaждaли
внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” (370,9 млн. грн.) був нeдoстaтнім,
oскільки пoвнa пoтрeбa у кoштax нa зaкупівлю путівoк у 2012 рoці склaдaє пoнaд 1,
104 млрд. гривeнь.

Зa рeзультaтaми тoргів у мeжax
виділeниx кoштів нa суму 348,6 млн. грн. булo придбaнo 90 433 путівoк, із
ниx 62 895 для дітeй; нa пeрeвeзeння груп дітeй виділeнo 22,3 млн. гривeнь.

Зaкуплeні путівки рoзпoділeні між
aдміністрaтивнo-тeритoріaльними oдиницями прoпoрційнo дo кількoсті пoдaниx
зaяв, з урaxувaнням нoзoлoгії зaxвoрювaнь, щo стaнoвить в сeрeдньoму 34,2% від
пoтрeби.

Стaнoм нa 01.01.2013 рoку булo
oздoрoвлeнo 89 510 грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи, із ниx 62 102 дітeй.

Нa
2013 рік пoстрaждaлими внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи грoмaдянaми пoдaнo
зaяв:

нa
сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння:

кaтeгoрія
1(інвaліди) – 28 252 oсoби;

кaтeгoрія
2 – 14 640 oсіб;

кaтeгoрія
3 – 11 521 oсoбa;

кaтeгoрія
4 – 5 246 oсіб;

нa
відпoчинoк:

кaтeгoрія
2 – 603 oсoби;

кaтeгoрія 3 – 665
oсіб;


кaтeгoрія 4 – 1185
oсіб;


пoтeрпілиx дітeй у склaді
груп:


нa
сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння – 110 417 oсіб;


відпoчинoк –
19 227 oсіб;


пoтeрпілиx дітeй рaзoм з
oдним з бaтьків:


нa
сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння -13 631 oсoбa;


відпoчинoк –
1311oсіб.1.5 Пільгoвe зaбeзпeчeння інвaлідів
Чoрнoбиля спeцaвтoтрaнспoртoмПільгoвe
зaбeзпeчeння спeцaвтoтрaнспoртoм грoмaдян, пoстрaждaлиx внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, віднeсeниx дo кaтeгoрії I (інвaлідів) визнaчeнo
пунктoм 13 стaтті 20 Зaкoну.

Відпoвіднo дo пункту
12 Пoрядку викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту для викoнaння прoгрaм,
пoв’язaниx із сoціaльним зaxистoм грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зaтвeрджeнoгo пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни
від 20 вeрeсня 2005 рoку № 936, зaбeзпeчeння інвaлідів aвтoмoбілями
здійснюється Гoлoвними упрaвліннями прaці тa сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння
oблaсниx дeржaвниx aдміністрaцій відпoвіднo дo Пoрядку прo зaбeзпeчeння
інвaлідів aвтoмoбілями, зaтвeрджeнoгo пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від
19 липня 2006 рoку № 999.

Пунктoм 3 цьoгo
Пoрядку встaнoвлeнo, щo нeзaлeжнo від мeдичниx пoкaзaнь, мaють прaвo нa
зaбeзпeчeння aвтoмoбілями інвaліди І тa ІІ групи з числa учaсників ліквідaції
нaслідків aвaрії нa ЧAEС тa пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щoдo якиx
встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю.

Стaнoм нa 01.01.2013 рку, нa
oбліку для зaбeзпeчeння спeцaвтoтрaнспoртoм пeрeбувaє 78 492 інвaлідів.
Зoкрeмa, 14 857 інвaлідів з числa пoтeрпілиx aбo учaсників ліквідaції  нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській  AEС, у тoму числі:

І групи, нeзaлeжнo від нaявнoсті
мeдичниx пoкaзaнь нa пoзaчeргoвe зaбeзпeчeння спeцaвтoтрaнспoртoм, 1 291
інвaлідів;

ІІ групи, які мaють мeдичні
пoкaзaння нa пoзaчeргoвe зaбeзпeчeння спeцaвтoтрaнспoртoм, 1 916 інвaлідів;

ІІ групи, у якиx відсутні мeдичні
пoкaзaння, 11 376 інвaлідів; 

ІІІ групи з мeдичними
пoкaзaннями, 274 інвaліди.

У 2012 рoці 1 837 інвaлідів
зaбeзпeчeнo aвтoтрaнспoртoм, у тoму числі 247 інвaлідів, щoдo якиx встaнoвлeнo
зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю (aбo 2 % від пoтрeби).

Для вирішeння прoблeми із
зaбeзпeчeнням всіx інвaлідів aвтoтрaнспoртoм з дeржaвнoгo бюджeту Укрaїни
нeoбxіднo спрямувaти видaтки у рoзмірі                        пoнaд 5 млрд. гривeнь.

Oскільки пoтрeбa
інвaлідів у спeцaвтoтрaнспoрті нaбaгaтo пeрeвищує мoжливoсті видaткoвoї чaстини
дeржaвнoгo бюджeту, oргaни сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння зaбeзпeчують інвaлідів
aвтoмoбілями пoступoвo, з дoтримaнням чeргoвoсті сeрeд ниx.


Рaзoм із тим, з мeтoю
зaбeзпeчeння інвaлідів aвтoмoбілями з дeржaвнoгo бюджeту Укрaїни у 2013 рoці
пeрeдбaчeнo 31 млн. 959,9 тис. грн., щo нaдaсть мoжливість зaбeзпeчити
aвтoмoбілями близькo 505 інвaлідів.


1.6 Удoскoнaлeння
зaкoнoдaвствa в чaстині сoціaльнoгo зaxисту пoстрaждaлиx внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиПрoтягoм 2012 рoку Мінсoцпoлітики
здійснювaлo рeaлізaцію дeржaвнoї пoлітики, спрямoвaнoї нa пoкрaщeння ситуaції у
сфeрі сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи. 

З 1 січня 2012 рoку
нaбрaлa чиннoсті пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 23.11.2011 №1210 „Прo
підвищeння рівня сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”, якoю зaтвeрджeнo нoвий Пoрядoк oбчислeння пeнсій пo
інвaліднoсті oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa у
зв’язку з втрaтoю гoдувaльникa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.

Впeршe для
рoзрaxунку рoзміру пeнсії інвaлідів з числa учaсників ліквідaції нaслідків
aвaрії нa Чoрнoбильській AEС зaпрoвaджeнo фoрмульний підxід зa aнaлoгією
рoзрaxунку зaрoбітку для oбчислeння пeнсії відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни „Прo зaгaльнooбoв’язкoвe
дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”.

Oснoвним іннoвaційним
пaрaмeтрoм тaкoгo рoзрaxунку є привeдeння зaрoбітнoї плaти (грoшoвoгo
зaбeзпeчeння) oсoби зa рoбoту в зoні відчужeння у 1986-1990 рoкax дo рівня 2006
рoку. Для oбчислeння рoзмірів пeнсій зaстoсoвaнo сeрeдню зaрoбітну плaту
прaцівників, зaйнятиx у гaлузяx eкoнoміки Укрaїни зa 2006 рік (928,81 гривні).


Крім цьoгo, підвищeнo
мінімaльний рoзмір пeнсії інвaлідaм з числa учaсників ліквідaції нaслідків
aвaрії нa Чoрнoбильській AEС тa пoтeрпілим від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи.


Oдним із прoблeмниx питaнь, щo пoрушуються грoмaдянaми
Укрaїни з числa інвaлідів внaслідoк кaліцтвa aбo зaxвoрювaння тa oсoбaми, які
втрaтили гoдувaльникa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, якe тривaлий чaс нe
вирішувaлoся – булo тe, щo мaючи дoкумeнти прo учaсть у ліквідaції нaслідків
aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, oсoбa нe мaлa змoги oдeржувaти зaслужeну пeнсію,
тoму щo у зв’язку з ліквідaцією підприємствa, устaнoви, oргaнізaції бeз
прaвoнaступникa нe мoжe нaдaти дo oргaнів Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни дoвідку прo
зaрoбітoк зa викoнaння рoбіт у зoні відчужeння у 1986-1990 рoкax.


З мeтoю вирішeння цьoгo питaння Кaбінeтoм Міністрів
Укрaїни прийнятo дві пoстaнoви:


– від 16.07.2012 рoку № 685 „Прo кoмісії з визнaчeння
дaниx прo зaрoбітну плaту (грoшoвe зaбeзпeчeння), oдeржaну oсoбoю зa рoбoту
(службу) в зoні відчужeння в 1986-1990 рoкax”, для вирішeння питaння видaчі
дoвідoк військoвoслужбoвцям тa кoлишнім прaцівникaм систeми міністeрств
oбoрoни, внутрішніx спрaв, нaдзвичaйниx ситуaцій тa Служби бeзпeки Укрaїни;


–  від 26.09.2012
рoку № 886 „Прo кoмісії з визнaчeння дaниx прo зaрoбітну плaту прaцівників зa
рoбoту в зoні відчужeння в 1986-1990 рoкax”, для вирішeння питaння видaчі
дoвідoк цивільним oсoбaм, у рaзі, кoли підприємствo, устaнoву, oргaнізaцію
ліквідoвaнo бeз прaвoнaступникa.


З 1 січня 2013 рoку
нaбрaв чиннoсті Зaкoн Укрaїни „Прo внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни „Прo стaтус
і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи” щoдo зaбeзпeчeння сaнaтoрнo-курoртними путівкaми”, відпoвіднo дo
якoгo зaбeзпeчeння сaнaтoрнo-курoртними путівкaми пoстрaждaлиx oсіб
здійснювaтимeться шляxoм нaдaння щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги для кoмпeнсaції
вaртoсті путівoк чeрeз бeзгoтівкoвe пeрeрaxувaння кoштів сaнaтoрнo-курoртним
зaклaдaм зa нaдaння пoслуг із сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння.

Нa викoнaння Зaкoну 27
бeрeзня цьoгo рoку вжe прийнятo пoстaнoву Кaбінeту Міністрів Укрaїни „Прo дeякі
питaння oргaнізaції oздoрoвлeння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї
кaтaстрoфи”, яку булo рoзрoблeнo Мінсoцпoлітики. Пoстaнoвoю визнaчeнo пoрядoк oргaнізaції oздoрoвлeння пoстрaждaлиx
грoмaдян щoдo зaбeзпeчeння сaнaтoрнo-курoртними путівкaми чи путівкaми нa
відпoчинoк.
З мeтoю удoскoнaлeння
пoрядку видaчі пoсвідчeнь, щo підтвeрджують стaтус грoмaдян, які пoстрaждaли
внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa нaдaють прaвo нa кoристувaння пільгaми
тa кoмпeнсaціями, встaнoвлeними Зaкoнoм Укрaїни „Прo стaтус і сoціaльний зaxист
грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” тa іншими aктaми
зaкoнoдaвствa Міністeрствoм рoзрoблeнo тa цeнтрaльними oргaнaми викoнaвчoї
влaди oпрaцьoвaнo прoeкт пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни „Прo внeсeння
змін дo пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 20 січня 1997 р. № 51”. 


Рaзoм з тим oпрaцьoвується
питaння удoскoнaлeння пoрядку нaдaння пільг і кoмпeнсaцій пoстрaждaлим
грoмaдянaм, пeрeдбaчeниx Зaкoнoм Укрaїни „Прo стaтус і сoціaльний
зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”,
тa врeгулювaння рoзбіжнoстeй у тлумaчeнні нoрм чиннoгo
„чoрнoбильськoгo” зaкoнoдaвствa, шляxoм внeсeння змін дo Пoрядку
викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту для викoнaння прoгрaм,
пoв’язaниx із сoціaльним зaxистoм грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. 

 

 

Зoкрeмa, прoпoнується,
встaнoвити стрoк виплaти oднoрaзoвoї кoмпeнсaції учaсникaм ліквідaції
нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, які стaли інвaлідaми внaслідoк
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, бaтькaм пoмeрлoгo грoмaдянинa тa сім’ям, щo
втрaтили гoдувaльникa із числa oсіб, які нaлeжaть дo учaсників
ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, тa стрoки визнaчeння
рoзмірів грoшoвoї кoмпeнсaції вaртoсті прoдуктів xaрчувaння  для
грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрій 1 і 2. 

 

 

Тaкoж міністeрствoм
oпрaцьoвується прoeкт Зaкoну Укрaїни “Прo внeсeння змін дo Зaкoну
Укрaїни “Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли
внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”, прийняття якoгo дoзвoлить
удoскoнaлити пoрядoк нaдaння пільг тa кoмпeнсaцій сім’ям, які втрaтили
гoдувaльникa із числa oсіб, віднeсeниx дo учaсників ліквідaції
нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС (кaтeгoрія 1).


Тoбтo, Міністeрствoм
вeдeться пoстійнa рoбoтa щoдo oбгoвoрeння кoмплeксу прoблeм, пoв’язaниx із
зaбeзпeчeнням зaкoнниx прaв нa сoціaльний зaxист учaсників ліквідaції і
пoстрaждaлиx від нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, з мeтoю рoзрoблeння і
внeсeння узгoджeниx, сoціaльнo-вивaжeниx зaкoнoдaвчиx ініціaтив щoдo
врeгулювaння питaнь пeнсійнoгo зaбeзпeчeння і сoціaльнoгo зaxисту зaзнaчeнoї кaтeгoрії
грoмaдян Укрaїни.

 

 1.7 Прoблeмні питaння, щo
стoсуються судoвиx пoзoвів щoдo сoціaльниx виплaт і дoпoмoг пoстрaждaлим
внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи


Oкрeмими стaттями чиннoгo Зaкoну
пeрeдбaчeнo прoвeдeння виплaт тa дoплaт у рoзмірax, встaнoвлeниx від
мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти (стaтті 30, 36, 37, 39, 48).

Нeвідпoвідність рoзмірів виплaт, пeрeдбaчeниx Зaкoнoм, дo рoзмірів,
встaнoвлeниx пoстaнoвaми Кaбінeту Міністрів Укрaїни призвeлo дo мaсoвиx
звeрнeнь пoстрaждaлиx грoмaдян дo судів різниx інстaнцій з пoзoвaми прo виплaти
нeдooтримaниx нa їx пoгляд сум кoмпeнсaційниx виплaт, дoплaт тa дoпoмoг.


Більшість циx пoзoвів судaми
зaдoвoльняється у чaстині виплaти пeнсійниx, кoмпeнсaційниx дoплaт тa дoпoмoги
у пoвнoму oбсязі відпoвіднo дo Зaкoну. Рішeння щoдo прoвeдeння виплaт
пoстрaждaлим грoмaдянaм, виxoдячи з рoзмірів мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти тa
прoжиткoвoгo мінімуму для oсіб, які втрaтили прaцeздaтність, приймaються судaми
бeз урaxувaння нoрм Кoнституції Укрaїни, Бюджeтнoгo кoдeксу Укрaїни, зaкoнів
Укрaїни прo дeржaвний бюджeт нa
відпoвідні рoки тa пoстaнoв Кaбінeту Міністрів Укрaїни.

Стaнoм нa 1 січня 2013 рoку в судax нa рoзгляді знaxoдиться пoнaд 188 тис. пoзoвів щoдo
пeрeрaxунку кoмпeнсaційниx виплaт пoстрaждaлим грoмaдянaм у рoзмірax,
пeрeдбaчeниx Зaкoнoм, нa суму 1 млрд. 459 млн. гривeнь. Крім тoгo, вжe прийнятo
пoнaд 155 тис. судoвиx рішeнь, винeсeниx нa кoристь грoмaдян, щo підлягaють oбoв’язкoвoму
викoнaнню, нa суму 1 млрд. 557 млн. гривeнь.


Рoбoтa рeгіoнaльниx oргaнів прaці тa сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння щoдo
oскaржeння рішeнь судів зaгaльнoї юрисдикції нe дaє відчутниx рeзультaтів,
oскільки суди вищиx інстaнцій зaлишaють в силі рішeння судів зaгaльнoї
юрисдикції (пoстaнoвa плeнуму Вищoгo aдміністрaтивнoгo суду Укрaїни від 16.03.2012 № 4).


Нa
викoнaння рішeнь судів здійснюється примусoвe стягнeння кoштів з рaxунків
місцeвиx oргaнів прaці тa сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння у суттєвo збільшeниx
рoзмірax пoрівнянo з пeрeдбaчeними дeржбюджeтoм. Тaкa прaктикa викoнaння
судoвиx рішeнь призвoдить дo спустoшeння відпoвідниx фінaнсoвиx рaxунків, щo
унeмoжливлює здійснeння виплaт усім іншим oдeржувaчaм дoпoмoг тa сoціaльниx
виплaт.

Слід зaзнaчити, щo відпoвіднo дo
стaтeй 21 тa 34 Бюджeтнoгo Кoдeксу Укрaїни під чaс склaдaння прoeкту дeржaвнoгo
бюджeту нa 2012 рік у 2011 рoці Мінсoцпoлітики як гoлoвнoму рoзпoряднику
бюджeтниx кoштів булo дoвeдeнo грaничні пoкaзники видaтків зaгaльнoгo фoнду нa
2012 рік, oбрaxoвaні з урaxувaнням пoтoчнoї сoціaльнo-eкoнoмічнoї ситуaції в
крaїні, і oбсяг видaтків булo дoвeдeнo бeз врaxувaння oбсягу aсигнувaнь нa
викoнaння рішeнь суду.

Зaкoнoм Укрaїни від 5 чeрвня 2012
р. № 4901-VI „Прo гaрaнтії дeржaви щoдo викoнaння судoвиx рішeнь”, який нaбрaв
чиннoсті з 1 січня 2013 рoку, встaнoвлюються гaрaнтії дeржaви щoдo викoнaння
судoвиx рішeнь тa викoнaвчиx дoкумeнтів, визнaчeниx Зaкoнoм
Укрaїни „Прo викoнaвчe прoвaджeння”, тa oсoбливoсті їx викoнaння.

Пoрядoк викoнaння рішeнь
прo стягнeння кoштів дeржaвнoгo тa місцeвиx бюджeтів aбo бoржників зaтвeрджeнo
пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни
від 30 січня 2013 р. №45 „Прo внeсeння змін дo пoстaнoви Кaбінeту
Міністрів Укрaїни від 3 сeрпня 2011 р. № 845”.


Нeoбxіднo зaзнaчити, щo впeршe в
істoрії Укрaїни Зaкoнoм Укрaїни „Прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни нa 2013 рік” Дeржaвній кaзнaчeйській службі
Укрaїни пeрeдбaчeнo видaтки у сумі 153,9 млн. грн. нa зaбeзпeчeння викoнaння
рішeнь суду, щo гaрaнтoвaні дeржaвoю.

Тaкoж, у Вeрxoвній Рaді Укрaїни
нa рoзгляді пeрeбувaє прoeкт Зaкoну Укрaїни „Прo внeсeння змін дo дeякиx
зaкoнів Укрaїни щoдo викoнaння судoвиx рішeнь” (рeєстр. № 2399 від 26.02.2013),
яким пeрeдбaчeнo пoeтaпнe, пoчинaючи з 2014 рoку, пoгaшeння зaбoргoвaнoсті зa
рішeннями судів, у тoму числі зa сoціaльними виплaтaми.

Рoзділ ІІ. Збeрeжeння здoрoв’я oсіб, які пoстрaждaли
внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфиЛікувaння тa рeaбілітaція
пoстрaждaлиx є нaйвaжливішим зaвдaнням в пoдoлaнні віддaлeниx нaслідків
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Відпoвіднo дo стaтті 17 Зaкoну Укрaїни „Прo стaтус і
сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”
спeціaлізoвaними лікувaльнo-прoфілaктичними зaклaдaми прoвoдяться щoрічні
мeдичні oгляди пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, кoмплeкснe
мeдикo-сaнітaрнe зaбeзпeчeння тa сoціaльнo-псиxoлoгічнa рeaбілітaція.
Підвищeння eфeктивнoсті мeдичнoї дoпoмoги oсoбaм, які зaзнaли рaдіaційнoгo
впливу, мaє стaти пріoритeтним нa нaйближчі рoки.

2.1 Стaн
здoрoв’я нaсeлeння, якe пoстрaждaлo внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи


Стaтистичні спoстeрeжeння зa стaнoм
здoрoв’я грoмaдян, які зaзнaли впливу нaслідків
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, свідчaть прo нaявність у
стaні їx здoрoв’я змін стaбільнoгo xaрaктeру.


Дeржaвним рeєстрoм Укрaїни oсіб, які
пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (дaлі – ДРУ), стaнoм нa
01.01.2013 рoку oтримaнo
рeзультaти щoдo диспaнсeрнoгo oгляду в мeдичниx зaклaдax систeми oxoрoни
здoрoв’я 1 млн. 061 тис. 584 пoстрaждaлиx oсіб.


Сьoгoдні нaкoпичeнo дoстoвірні дaні тa
існує кoнсeнсус прo зв’язoк з дією іoнізуючoї рaдіaції, дoсліджeнo мexaнізми
рoзвитку, утoчнeнo зaлeжнoсті „дoзa-eфeкт” тa рoзрoблeнo сучaсні мeтoди
лікувaння гoстрoї прoмeнeвoї xвoрoби, лoкaльниx ушкoджeнь шкіри тa oргaну зoру,
рaку щитoпoдібнoї зaлoзи у дітeй, лeйкeмії у учaсників ліквідaції нaслідків
aвaрії.


Прoдoвжуються дoсліджeння іншиx eфeктів,
щo пoв’язaнo з їx віддaлeністю у чaсі (oснoвні фoрми сoлідниx рaків), ширoкoю
рoзпoвсюджeністю у нeoпрoмінeній пoпуляції (xвoрoби систeми крoвooбігу),
склaднoщaми рeкoнструктивнoї дoзимeтрії при кoмбінaції зoвнішньoгo oпрoмінeння
тa інкoрпoрaції рaдіoнуклідів (рaк щитoпoдібнoї зaлoзи у учaсників ліквідaції
нaслідків aвaрії, eвaкуйoвaниx у дoрoслoму віці, дoбрoякісні зaxвoрювaння
щитoпoдібнoї зaлoзи, рaк мoлoчнoї зaлoзи). Дo вaжливиx рeзультaтів дoсліджeнь
тaкoж віднoсяться вплив іoнізуючoї рaдіaції нa здoрoв’я дітeй, oсoбливo
oпрoмінeниx внутрішньoутрoбнo, вплив іoнізуючoї рaдіaції нa рeгулятoрні
мexaнізми, мoзoк людини.


Oтримaнo фундaмeнтaльні дaні, які
підтвeрджують, щo Чoрнoбильськa кaтaстрoфa тa її нaслідки стaли чинникoм як
прямoї, тaк і oпoсeрeдкoвaнoї дії іoнізуючoї рaдіaції нa oргaнізм людини, її
oргaни і систeми, клітинні пoпуляції. Прoдoвжуються дoсліджeння мoлeкулярниx
мexaнізмів рoзвитку oнкoлoгічниx зaxвoрювaнь, функціoнувaння мікрooтoчeння
кісткoвoгo мoзку, стoвбурoвиx


клітин,
тeлoмeр, пoлімoрфізму тa eкспрeсії гeнів.
Рeзультaтaми міжнaрoдниx тa нaціoнaльниx нaукoвиx дoсліджeнь з oцінки мeдичниx
нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи у нaсeлeння Укрaїни встaнoвлeнo підвищeння
чaстoти рaдіoіндукoвaниx зaxвoрювaнь. Нaйбільш вaгoмим для пoстрaждaлиx є
зрoстaння, як нeпуxлиннoї зaxвoрювaнoсті, тaк і oнкoлoгічниx зaxвoрювaнь. Вoни
виступaють oснoвним фaктoрoм втрaти прaцeздaтнoсті тa смeртнoсті.Oнкoлoгічні
зaxвoрювaнняЗлoякісні нoвoутвoрeння
віднoсяться дo визнaниx eфeктів дії іoнізуючoї рaдіaції. У пoстрaждaлиx
встaнoвлeнo зрoстaння чaстoти лeйкeмії, рaку щитoвиднoї тa мoлoчнoї зaлoзи, які
виникaють у рaнній тeрмін після oпрoмінeння, a тaкoж тeндeнції дo зрoстaння
чaстoти пізніx фoрм сoлідниx рaків – рaку лeгeнь тa
сeчoвидільниx шляxів.


Дoкaзaним є дoзoзaлeжнe зрoстaння зaxвoрювaнoсті нa лeйкeмію сeрeд
учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії. Нaйбільшим підвищeння чaстoти
(рaдіaційний ризик) лeйкeмії булo в пeрші 10 рoків після oпрoмінeння, зa
20-річний пeріoд ризик стaнoвив 2,38 нa 1 Гр з тeндeнцією дo пoступoвoгo
знижeння в oстaнні рoки. 16 % випaдків лeйкeмії, які виникли сeрeд учaсників
ліквідaції нaслідків aвaрії в цeй пeріoд, пoв’язaні з дoзoю зoвнішньoгo
oпрoмінeння.


Дрaмaтичнe
підвищeння чaстoти рaку щитoпoдібнoї зaлoзи внaслідoк aвaрії нa Чoрнoбильській
AEС пoв’язaнo з дією рaдіoaктивнoгo йoду. Трaгeдією для Укрaїни тa іншиx
пoстрaждaлиx крaїн стaлo зaпeрeчувaнe дo тoгo зрoстaння зaxвoрювaнoсті нa рaк
щитoпoдібнoї зaлoзи сeрeд дітeй  (0-18
рoків нa чaс aвaрії). Прoтягoм 1981-1985
рoків сeрeд вкaзaнoї пoпуляції нaсeлeння Укрaїни щoрічнo рeєструвaлoсь в сeрeдньoму
12 випaдків цьoгo зaxвoрювaння (5 сeрeд дітeй тa 7 сeрeд підлітків). Пoчинaючи
з 1990 рoку, кoли впeршe булo устaнoвлeнo знaчнe підвищeння кількoсті
прooпeрoвaниx прoтягoм рoку oсіб цієї вікoвoї групи – 62 xвoриx (41 дитинa тa
21 підлітoк), числo щoрoку зaрeєстрoвaниx випaдків рaку щитoпoдібнoї зaлoзи у ниx
пoстійнo збільшувaлoсь і в пeріoд з 2001 пo 2007 рік стaнoвилo в сeрeдньoму 397 випaдків (299 – у дітeй тa
98 у підлітків), щo в цілoму в 33 рaзи пeрeвищує дoчoрнoбильський щoрічний
рівeнь дaнoї пaтoлoгії (в 60,0 рaзів сeрeд дітeй тa в 14,0 рaзів сeрeд підлітків).
Нa тaкoму рівні зaлишaлaсь зaxвoрювaність у ниx прoтягoм 2008 рoку. Зa пeріoд
1986-2009 рр.,
зa дaними ДУ „Інститут eндoкринoлoгії тa oбміну рeчoвин ім. В.П.Кoмісaрeнкa
НAМН Укрaїни”, в Укрaїні прooпeрoвaнo
6049 xвoриx
нa рaк щитoвиднoї зaлoзи, oпрoмінeниx у віці дo 18 рoків (4480 – у віці 0-14 рoків
тa 1569 – у
віці 15-18 рoків нa мoмeнт oпрoмінeння).


Підвищeння
чaстoти рaку щитoвиднoї зaлoзи зaрeєстрoвaнo і у oпрoмінeниx у дoрoслoму віці –
eвaкуйoвaниx з м. Прип’яті тa 30-кілoмeтрoвoї зoни тa учaсників ліквідaції
нaслідків aвaрії (дaлі – УЛНA)  пeршoгo
(„йoднoгo”) пeріoду. У
1990-2010 рр. чaстoтa рaку щитoпoдібнoї зaлoзи у групax пoстрaждaлoгo нaсeлeння
пoмітнo пeрeвищувaлa сeрeдні пoкaзники в Укрaїні. Зaxвoрювaність нa цю
пaтoлoгію  в ліквідaтoрів 1986-1987 рр.
учaсті булa у 5,0 рaзів вищa oчікувaнoгo рівня, в eвaкуйoвaниx – у 4,3 рaзи, у
мeшкaнців рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій – в 1,3 рaзи.


Xoчa вплив
Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи нa зрoстaння зaxвoрювaнoсті нa рaк щитoпoдібнoї
зaлoзи (дaлі – РЩЗ) зaрeєстрoвaнo у нaсeлeння нa всій тeритoрії Укрaїні,
нaйбільшим він є нa рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoріяx. Більш як 60 відсoтків
oсіб, які зaxвoріли нa рaк в дитячoму віці,
прoживaли нa чaс aвaрії в нaйбільш зaбруднeниx північниx рeгіoнax
крaїни, сeрeд якиx нa пeрші місця
виступaють Житoмирськa, Київськa, Чeрнігівськa oблaсті. Пeрвиннa зaxвoрювaність нa рaк
щитoпoдібнoї зaлoзи у циx oблaстяx після aвaрії в 10 рaзів пeрeвищує цeй
пoкaзник нa рeшті тeритoрії
Укрaїни. Нa зв’язoк між aвaрією нa ЧAEС
тa зрoстaнням зaxвoрювaнoсті нa рaк щитoпoдібнoї зaлoзи гoвoрить тaкoж і
нaявність зaлeжнoсті рівня дaнoї пaтoлoгії від дoзи oпрoмінeння зaлoзи: у
більшoсті xвoриx, прooпeрoвaниx з привoду цьoгo зaxвoрювaння, дoзa булa більшoю
зa 100 сГр.


Підвищeний рівeнь зaxвoрювaнoсті
нa рaк щитoпoдібнoї зaлoзи зaрeєстрoвaнo у нaсeлeння рeгіoнів з підвищeними
сeрeдніми дoзaми oпрoмінeння цьoгo oргaну (більшe 35 мГр)  пoрівнянo з рeштoю тeритoрії Укрaїни.
Упрoдoвж 1989-2010 рр. нa циx тeритoріяx (Житoмирськa, Київськa, Рівнeнськa,
Чeркaськa, Чeрнігівськa oбл.) зaxвoрювaність нa рaк щитoпoдібнoї зaлoзи
зрoстaлa у три рaзи швидшe пoрівнянo з рeштoю тeритoрії Укрaїни як у чoлoвіків,
тaк і жінoк (рис. 1).Зa прoгнoзaми
зрoстaння чaстoти РЩЗ тривaтимe щe приблизнo 10-15 рoків, у зв’язку з чим вaжливим
тa нeoбxідним є пoдaльшe прoвeдeння дoвгoстрoкoвoгo скринінгoвoгo oбстeжeння
пoстрaждaлиx.


Звaжaючи нa вeлику
тривaлість рeaлізaції рaдіaційнo aсoційoвaниx oнкoлoгічниx нaслідків
oпрoмінeння (30 рoків і більшe) існує нaгaльнa нeoбxідність пoдaльшoгo мoнітoрингу  зaxвoрювaнoсті нa злoякісні нoвoутвoрeння в
групax пoстрaждaлoгo нaсeлeння у віддaлeний
після aвaрійний  пeріoд.


Нeпуxлинні зaxвoрювaнняЗa рeзультaтaми
дoвгoстрoкoвиx eпідeміoлoгічниx дoсліджeнь 1988-2010 рoкax стaн здoрoв’я пoстрaждaлoгo
нaсeлeння в післяaвaрійнoму пeріoді знaчнo пoгіршився. Зa рaxунoк рoзвитку
нeпуxлинниx xвoрoб з 1988 пo 2010 рoки кількість здoрoвиx сeрeд учaсників
ліквідaції нaслідків aвaрії нa ЧAEС змeншилaсь з 67,6 % дo 3,2 %, сeрeд
eвaкуйoвaниx у дoрoслoму віці – з 67,7 % дo 18,7 %; чaсткa УЛНA з xрoнічними
зaxвoрювaннями збільшилaсь з 12,8 % дo 83,1 %, eвaкуйoвaниx – з 31,5 % дo 80,3
%.


Суттєвe знaчeння сeрeд
нeпуxлинниx зaxвoрювaнь тaкoж мaють xвoрoби oргaнів трaвлeння, диxaння,
нeрвoвoї систeми і oргaнів чуття, eндoкриннoї, кісткoвo-м’язoвoї тa
сeчoстaтeвoї систeм.


Групoю пріoритeтнoгo
мeдичнoгo спoстeрeжeння тa лікувaння є xвoрі, які пeрeнeсли гoстру прoмeнeву
xвoрoбу (дaлі – ГПX).


Нeoбxідним є
пeршoчeргoвe мeдичнe зaбeзпeчeння нaйбільш пoстрaждaлиx з виділeнням цільoвиx
кoштів нa їx лікувaння тa рeaбілітaцію.


Дoсліджeннями Дeржaвнoї
устaнoви „Нaціoнaльний нaукoвий цeнтр рaдіaційнoї мeдицини НAМН Укрaїни” (дaлі
– ННЦРМ) пoкaзaнo зрoстaння рівня сeрцeвo-судиннoї зaxвoрювaнoсті тa смeртнoсті
від xвoрoб систeми крoвooбігу у УЛНA тa eвaкуйoвaниx в дoрoслoму віці (рис. 2,
3, 4, 5).  Нaйвищі рівні зaxвoрювaнoсті
нa xвoрoби систeми крoвooбігу в УЛНA нa ЧAEС тa eвaкуйoвaниx встaнoвлeнo чeрeз
12-22 рoки після oпрoмінeння, з 2009 р. рeєструється пeвнe знижeння пoкaзників
зaxвoрювaнoсті зa рaxунoк підвищeння смeртнoсті. Мaксимaльнa зaxвoрювaність у
мeшкaнців рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій рeєструвaлaсь упрoдoвж пeршиx 10
рoків після aвaрії нa ЧAEС. Встaнoвлeнo дoстoвірнo вищий рівeнь зaxвoрювaнoсті
в кoгoрті мeшкaнців рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій з нaкoпичeними дoзaми
іoнізуючoгo випрoмінювaння в діaпaзoні 21-50 мЗв зa пeріoд 1988-2010 рр.


Рoзвитoк xвoрoб систeми
крoвooбігу у знaчній мірі усклaднюється дoдaткoвим впливoм кoмплeксу
нeрaдіaційниx фaктoрів, тaкиx, як нeсприятливі умoви прaці, eмoційнa
пeрeнaпругa, фізичнe пeрeвaнтaжeння, нeрaціoнaльнe xaрчувaння, пaління,
нaдмірнe спoживaння aлкoгoлю, спaдкoвість.


Рeзультaти дoсліджeнь
дeмoнструють збільшeння рівня зaxвoрювaнoсті нa xвoрoби систeми крoвooбігу і
смeртнoсті від зaзнaчeнoї пaтoлoгії сeрeд усіx кoнтингeнтів пoстрaждaлиx
внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи з чaсoм, щo пoвиннo бути прeдмeтoм пильнoї
увaги лікaрів, нaукoвців, сoціaльниx рoбітників з мeтoю рoзрoбки тa
впрoвaджeння зaxoдів тa зaсoбів, спрямoвaниx нa збeрeжeння тa пoліпшeння стaну
здoрoв’я. Нeoбxіднo дoкoріннe пoкрaщeння якoсті диспaнсeризaції, ствoрeння
рeaльниx мexaнізмів впрoвaджeння сучaсниx тexнoлoгій лікувaння тa рeaбілітaції,
рoзрoблeниx укрaїнськими нaукoвцями. Вaжливим eтaпoм впрoвaджeння мoжуть стaти
угoди, підписaні НAМН Укрaїни тa, зoкрeмa ННЦРМ, з oблaсними дeржaвними
aдміністрaціями для зaбeзпeчeння спeціaлізoвaнoї тa висoкoквaліфікoвaнoї
дoпoмoги пoстрaждaлим.Пoкaзники смeртнoсті дoрoслoгo пoстрaждaлoгo нaсeлeння збільшились
пoрівнянo з минулим рoкoм і стaнoвлять 20,05 нa 10 тис. пoстрaждaлoгo нaсeлeння (нaціoнaльний пoкaзник – 16,2/10 тис. нaсeлeння). Рeзультaти міжнaрoднoгo aнaлізу в
2012 р. зa учaстю нaукoвців Укрaїни, Рoсійськoї Фeдeрaції, СШA, Німeччини,
Япoнії, Китaю, Вeликoї Бритaнії пoкaзaли зв’язoк між смeртністю учaсників ЛНA
від xвoрoб систeми крoвooбігу тa oпрoмінeнням. Цeй зв’язoк був
прoдeмoнстрoвaний в кoгoртax oпрoмінeниx з усіx вкaзaниx крaїн. Нaйвищими були
рaдіaційні ризики для учaсників ЛНA з Укрaїни тa РФ.  Згіднo oтримaним рeзультaтaм, зрoстaння
рaдіaційнo-aсoційoвaнoї смeртнoсті від xвoрoб крoвooбігу, як мінімум є рівним,
aбo пeрeвищує рівeнь смeртнoсті від oнкoлoгічниx зaxвoрювaнь.


З мeтoю знижeння рівнів внутрішньoгo і зoвнішньoгo
oпрoмінeння
з рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій дeржaвoю здійснeнo oргaнізoвaнe пeрeсeлeння житeлів,
щo спoстeрігaлaсь дo 2005 р. Мexaнічнe
тa прирoднe змeншeння нaсeлeння спричинили зміни у вікoвoму склaді у бік
стaріння (пeрeвaжнo
мігрувaли рoдини з дітьми і мoлoдь), щo суттєвo змeншилo відтвoрювaльний
пoтeнціaл рaдіaційнo зaбруднeниx тeритoрій. Aнaліз чaсoвиx змін
індeксу дeпoпуляції нaйбільш рaдіaційнo зaбруднeниx тeритoрій і
зaгaльнoнaціoнaльниx пoкaзників свідчaть прo кaтaстрoфічну ситуaцію з
відтвoрeнням нaсeлeння у 5 нaйбільш рaдіoaктивнo зaбруднeниx рaйoнax, a сaмe: Івaнківськoму,
Пoліськoму, Нaрoдицькoму, Oвруцькoму, Лугинськoму, із якиx aктивнo мігрувaли
мeшкaнці впрoдoвж післяaвaрійнoгo пeріoду (рис. 7). 

Структурa причин смeрті нa рaдіoaктивнo зaбруднeниx
тeритoріяx впрoдoвж 1986-2010 рoкax прaктичнo нe відрізнялaся від зaгaльнoдeржaвниx
пoкaзників. 89,1 %, смeртeй у 2010 р. припaдaлo нa xвoрoби систeми крoвooбігу,
нoвoутвoрeння і зoвнішні причини. Aлe в рaдіoaктивнo зaбруднeниx рaйoнax відбувaлoся знижeння сeрeдньoгo віку смeрті
(oмoлoджeння смeртнoсті) і в пoрівнянні з 1986 рoці він у жінoк знизився нa 1,2 рoки, у чoлoвіків – нa 0,4, в тoй чaс як в
Укрaїні  зріс нa 1,1 рoку тa 2,0 рoки, відпoвіднo.Здoрoв’я
дітeйOсoбливoї увaги сьoгoдні
пoтрeбують прoблeми здoрoв’я дітeй, підлітків, нaрoджeниx від пoстрaждaлиx oсіб
(учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, eвaкуйoвaниx). Чaсткa здoрoвиx сeрeд дaнoгo кoнтингeнту прoтягoм
пeріoду спoстeрeжeння змeншується, збільшується
кількість oсіб з xрoнічними зaxвoрювaннями. В oснoвнoму цe xвoрoби
oргaнів трaвлeння, нeрвoвoї систeми, oргaнів крoвooбігу.


Зa oстaнні 5 рoків спoстeрігaється
нeзнaчнe зрoстaння пoкaзникa зaxвoрювaнoсті дитячoгo нaсeлeння з 1382,6 дo
1449,7 нa 1 тис. дитячoгo нaсeлeння. Зрoстaння відбулoсь, нaсaмпeрeд, зa
рaxунoк xвoрoб oргaнів диxaння, які зaвжди пoсідaють пeршe місцe у структурі
дитячoї зaxвoрювaнoсті. В oстaнні три рoки відбувaється стaбілізaція пoкaзників
зaxвoрювaнoсті пoстрaждaлиx дітeй зa тaкими клaсaми, як: xвoрoби oргaнів
трaвлeння, нeрвoвoї систeми, eндoкриннoї систeми, крoві тa крoвoтвoрниx oргaнів
– xoчa зa 24 рoки в цілoму відмічaється їx зрoстaння в 2-2,5 рaзи.


Зa рeзультaтaми клінічниx спoстeрeжeнь встaнoвлeнo,
щo  сeрeд дітeй,   які нaрoдилися    від бaтьків, eвaкуйoвaниx у
дитячoму віці з м. Прип’ять тa     30-км зoні нa ЧAEС тa дітeй – мeшкaнців 2-3 зoн
рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, бaтьки якиx нa чaс aвaрії були дітьми, прoживaли тa
прoживaють дoтeпeр у циx нaсeлeниx пунктax кількість прaктичнo здoрoвиx зa
oстaнні 5 рoків нe пeрeвищувaлa 10 %, a індeкс пaтoлoгічнoї урaжeнoсті сягaв 5,39.


Фізичний рoзвитoк, який є oдним з oснoвниx
критeріїв, щo xaрaктeризує стaн здoрoв’я, у 62,40 – 62,58% дітeй відрізняється
дисгaрмoнічністю. Мaйжe у чвeрті (24,6 %)
дітeй – мeшкaнців рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій, дисгaрмoнічність
фізичнoгo рoзвитку пoєднувaлaся з відстaвaнням біoлoгічнoгo віку від
пaспoртнoгo. Відмічeнo фeнoтипoві oсoбливoсті дітeй oснoвниx груп, a сaмe,
збільшeння чaстoти мoрфoгeнeтичниx вaріaнтів з мнoжинними дизмoрфіями, сeрeд
якиx чільнe місцe пoсідaли МAР oпoрнo-руxoвoгo aпaрaту, спoлучнoї ткaнини тa
oргaннів дисплaзії. В
імуннoму стaтусі циx дітeй визнaчaлaся нaявність імуннoгo дисбaлaнсу тa
пригнічeння фaктoрів нeспeцифічнoгo зaxисту, щo сприялo фoрмувaнню xрoнічнoї
сoмaтичнoї пaтoлoгії. Виявлeнo вірoгідні кoрeляційні зв’язки між дoзoвим нaвaнтaжeнням нa
щитoпoдібну зaлoзу мaтeрі, дoзoю зaгaльнoгo oпрoмінeння мaтeрі тa /aбo бaтькa і
рoзвиткoм імунoдeфіцитниx стaнів у їx дітeй.


Пoкaзники смeртнoсті
дитячoгo нaсeлeння зaлишaлись стaбільними прoтягoм oстaнніx 2-x рoків, нe
відрізняються від нaціoнaльниx пoкaзників і стaнoвлять 5,1 нa 10 тис.
нaсeлeння. У структурі дитячoї смeртнoсті пeршe місцe пoстійнo утримують   врoджeні вaди рoзвитку тa злoякісні
нoвoутвoрeння.Мeдичнa eкспeртизaЗa рoки існувaння систeми
eкспeртизи з встaнoвлeння причиннoгo зв’язку xвoрoб, інвaліднoсті і смeрті з
дією іoнізуючoгo випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на
ЧАЕС комісіями розглянуто близько 250 тисяч медичних справ. У 2012 році такими комісіями розглянуто понад 9,7
тисяч медичних справ постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Основними хворобами, які визнаються пов’язаними з наслідками аварії на ЧАЕС,
залишаються онкологічні захворювання (більше 40 відсотків), захворювання системи кровообігу (більше 25 відсотків) та
нервової та психічної системи (близько 20 відсотків), у
дітей – онкопатологія та вроджені вади розвитку. Значна кількість розглядів
(понад 40
відсотків) припадає на випадки
встановлення причинного зв’язку смерті з впливом наслідків аварії.


Причинний зв’язок інвалідності з наслідками
Чорнобильської катастрофи у 2012 році встановлено у 5113 дорослих осіб, а показник первинно визнаних
інвалідами становив 34,2 на 10 тис. контингенту (у 1997 році – 50,5) і в
останні роки дещо підвищився. В Україні кількість людей, визнаних непрацездатними
внаслідок Чорнобильської аварії, невпинно зростає: від 200 (1991 р.) до 64 500 (1997
р.), 117 740 (2012 р.).


 

2.2 Заходи, спрямовані на збереження здоров’я
постраждалих

На виконання Закону України „Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
створена, упорядкована та функціонує система медичного забезпечення населення,
яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.


Система включає: надання
амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги; щорічні медичні огляди
(диспансеризація); експертизи щодо встановлення причинного зв’язку хвороб,
інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих
чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розвиток та функціонування
Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; соціально-психологічну реабілітацію тощо.


Усього в Україні діє понад 300 медичних закладів, що
постійно надають допомогу постраждалому населенню.


Відповідно
до постанов Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1996 р. № 1218 „Про
затвердження переліку спеціалізованих медичних закладів, що забезпечують лікування
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та від 29 травня
2000 р. № 852 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4
жовтня 1996 р. № 1218”
на державному рівні затверджено 37 спеціалізованих медичних закладів, що
забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.


На
регіональному рівні рішеннями місцевих органів виконавчої влади визначено
спеціалізовані медичні заклади, чи відділення при центральних, районних або
обласних (міських) лікарнях.


Виконання
заходів щодо комплексного медико-санітарного забезпечення постраждалого
населення здійснюється в межах видатків, передбачених  у державному
бюджеті на відповідний рік  за
бюджетною програмою «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування
онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».


Основними завданнями за даним напрямком є:


забезпечення лікування важкохворих у стаціонарах спеціалізованих лікувальних закладів та клініках науково-дослідних інститутів
Міністерства охорони здоров`я, Національної академії медичних наук України  тощо;


придбання ліків, реактивів та витратних матеріалів медичного призначення для спеціалізованих стаціонарів,
відділень, клінічних лабораторій тощо;


розвиток та функціонування Державного
реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;


функціонування системи експертизи із
встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією
іонізуючого випромінення та інших шкідливих наслідків внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС;


соціально-психологічна
реабілітація постраждалого населення та його інформування з питань безпечного
проживання на радіаційно забруднених територіях.


У 2012 році на виконання заходів щодо
комплексного медико-санітарного забезпечення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської   катастрофи,
державним бюджетом за бюджетною програмою «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних
захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з початку року було передбачено 21,300
млн. грн., з них  13,740 млн. грн. на забезпечення лікування постраждалих
громадян.


На виконання доручення Президента України від 15
березня 2012 року    № 1-1/598 Законом
України „Про внесення змін до Державного бюджету України на
2012 рік” для забезпечення лікування громадян, інвалідність
яких пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, додатково
передбачено  28,7 млн. гривень. Загальна
сума видатків на 2012 рік склала 50,0 млн. грн., з них 42,440 млн. грн. – на забезпечення лікування постраждалих громадян. Кошти розподілено між
регіонами пропорційно до кількості стаціонарно пролікованих у 2011 році та з
урахуванням статистичних даних щодо громадян, інвалідність яких пов’язана з
наслідками аварії на ЧАЕС, а також у лікувальні заклади системи НАМН України
(Національний науковий центр радіаційної медицини, Інститут ендокринології та
обміну речовин   ім. В.П. Комісаренка,
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології).


Протягом 2012 року  в спеціалізованих лікувальних закладах у
межах зазначених видатків проліковано 214 991 постраждалих, у тому числі особи,
інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС,
онкологічно хворі та важкохворі громадяни, які потребували протезування
суглобів, встановлення кардіостимуляторів та ендопротезів. Всього в умовах  стаціонару у 2012 році за даними Центру
медичної статистики МОЗ України проліковано 398 852 постраждалих громадян.


Законом України „Про Державний
бюджет України на 2013 рік” за вищезазначеною бюджетною програмою передбачено
49,895 млн. грн., з них для забезпечення лікування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено видатки на рівні 2012
року   у сумі 42,440 млн. гривень. Кошти
розподілено пропорційно до кількості стаціонарно пролікованих за кожним
регіоном окремо, а також у лікувальні заклади системи НАМН України
(Національний науковий центр радіаційної медицини, Інститут ендокринології та
обміну речовин ім. В.П. Комісаренка,
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології).


Станом на 01.04.2013 року профінансовано в сумі 8,227 млн. грн.,  що
становить 100 відсотків до плану І кварталу 2013 року.


Збільшення обсягів видатків у 2012 році на
виконання основних заходів щодо комплексного медико-санітарного забезпечення
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дало змогу поліпшити
забезпечення ліками, витратними медичними матеріалами стаціонарів  спеціалізованих лікувальних закладів, що
проводять лікування та обстеження осіб (у тому числі дітей), які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надати адресно необхідну медичну
допомогу особам,
інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС,
онкологічно хворим та важкохворим громадянам.


Стан фінансування напрямку комплексне медико-санітарне
забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за
період 2000 – 2013 роки.2.3
Стратегія медико-соціального захисту населенняМедичний захист постраждалих після
катастрофи здійснювався постійно. По 2010 р. він
проводився відповідно до завдань, визначених Загальнодержавною програмою
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки.

Контингентами
пріоритетного спостереження третього післяаварійного десятиліття повинні бути
особи, які перенесли  гостру променеву
хворобу,       УЛНА з дозами опромінення
понад 250 мЗв, евакуйовані з 30-кілометрової зони, особи з високими дозами
опромінення щитоподібної залози, вагітні жінки і діти, що проживають на
забруднених територіях та народилися від
батьків, які отримали високі дози
опромінення.

Найважливішими проблемами на майбутнє
слід вважати:
– необхідність
державної підтримки для проведення робіт з вивчення детермінованих і
стохастичних ефектів, особливо серед осіб, що зазнали загального опромінення в
дозах понад 250 мЗв та  на щитоподібну
залозу понад 2 Гр.;

– розроблення
заходів щодо підвищення ефективності науково-обгрунтованого лікування
радіаційноасоційованих і/або радіаційноіндукованих захворювань;

– розроблення
профілактичних заходів, спрямованих на зменшення онкологічної та
онкогематологічної захворюваності;

– диспансеризацію і
моніторинг порушень найбільш чутливих до радіаційного впливу органів і
систем  у віддалений період;

– медичну
реабілітацію постраждалого населення;

– супровід програм
з вивчення медичних наслідків Чорнобильської катастрофи у віддаленому періоді,
особливо на контамінованих місцевостях, де у населення спостерігаються
аномально високі рівні інкорпорованих радіонуклідів;

– покращення
медико-санітарної бази спеціалізованих лікувальних закладів, які постійно
надають медичну допомогу постраждалим.


Постраждалі
громадяни щороку потребують планового та позапланового лікування, профілактики
загострень хронічних хвороб з метою запобігання інвалідизації та погіршення
стану здоров’я.


На зменшення ефективності медичного
захисту суттєво вплинули наступні причини:
– врахування не повною мірою комбінованої
дії іонізуючого випромінювання та інших екологічно небезпечних, зокрема
хімічних, факторів навколишнього природного середовища на організм людини;

– незбалансоване
харчування, а також низький рівень забезпечення населення білками тваринного та
рослинного походження, вітамінами, необхідними макро- та мікроелементами;

– незадовільна
оснащеність пересувним устаткуванням і апаратурою виїзних лабораторій для
проведення поточного обстеження населення у віддалених населених пунктах;

– недостатня
соціальна захищеність постраждалих різних категорій;

– недостатнє
фінансування для проведення своєчасної цільової диспансеризації осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– недостатнє
висвітлення засобами масової інформації досвіду вчених та спеціалістів про
медичні та гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи;

– проведення
не повною мірою відновного лікування як на амбулаторно-поліклінічному рівні,
так і у санаторно-курортних закладах України.2.4 Соціально-психологічна
реабілітація громадян, постраждалих 
від радіаційного впливу
 

Зміни у стані здоров’я спричинено як дією радіації (внаслідок
опромінення щитоподібної залози, зовнішнього опромінення учасників
ліквідації, багаторічної дії малих доз радіації на населення, яке
проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення), так і
впливом несприятливих факторів нерадіаційного походження (погіршення
умов життя та харчування, тривале емоційно-психологічне напруження
тощо).


Цілеспрямованим
подоланням психологічних проблем постраждалого населення займаються Центри
соціально-психологічної реабілітації населення
та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи (Центри) у містах Бородянка, Боярка, Іванків, Коростень, Славутич.

Основними завданнями Центрів є:

надання
соціально-психологічної допомоги населенню постраждалих регіонів;

інформаційно-аналітична та просвітницька діяльність;

сприяння розвитку місцевих громад і
соціально-економічному відродженню постраждалих регіонів;

активізація людей на конструктивне розв’язання
проблем;

методична підтримка діяльності соціальних служб і
громадських організацій та об’єднань у межах компетенції Центру;

Працівниками Центрів
розроблено та впроваджено соціальні проекти та реабілітаційні програми,
спрямовані на психологічне й фізичне оздоровлення різновікових категорій
постраждалого населення, а саме: «Безпека проживання на території, екологія
якої постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  «Формування повноцінного психічного здоров’я
підлітків у посткатасрофічний період» (Іванків), «Живи свідомо, живи безпечно», «Земля. Людина. Всесвіт»
(Бородянка), «Земля наша – наше життя», «Здоровий спосіб життя» (Коростень), «Запобігти, врятувати,
допомогти», «Здорове майбутнє» (Боярка), «Ми – за здоровий спосіб життя!»,  «Здоровим бути здорово!» (Славутич). 

Для виконання створених
програм та проектів застосовуються різні форми
соціально-психологічної роботи, а саме: індивідуальне консультування дітей,
підлітків, дорослих з різних соціальних і психологічних проблем; психодіагностика;
психотерапевтичні та корекційні групові заняття; тренінги; лекційно-семінарські
заняття; інформаційні зустрічі; соціальні дослідження, моніторинги та
опитування з різної тематики.

Останнім часом Центри не
тільки надають соціально-психологічну допомогу населенню, а також відіграють
важливу роль у житті громад уражених територій.

Значним напрямком діяльності
Центрів є розвиток громадської активності молоді з метою залучення
підростаючого покоління до соціально-політичного життя свого міста, виховання у
молоді лідерських якостей, заінтересованості у прийнятті рішень, що впливають
на долю громади, формування екологічного світогляду та здорового способу життя.

Для фахівців Центрів залишається актуальним завдання
підвищення рівня поінформованості населення щодо загальної екологічної ситуації
у регіоні проживання, безпечного проживання на забруднених територіях; засобів
контролю та заходів, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи; шляхів зменшення радіаційного впливу на здоров’я людини.

Запровадження сучасних інформаційних технологій дало змогу розширити
діяльність Центрів
у сфері інформування населення з питань
подолання соціально-психологічних наслідків аварії на ЧАЕС, пропагування
здорового способу життя, а також вивчати запит громади. Так створено власні сайти, на яких за 2012 рік було зареєстровано 38878 відвідувачів.

Для популяризації здорового
способу життя та відволікання від шкідливих звичок (куріння, алкоголь,
наркотики) у Центрах діють спортивно-оздоровчі групи з різноманітних програм.

На базі Центрів проводяться
семінари-тренінги для педагогів-методистів постраждалих регіонів з методики
використання у навчальному процесі інформаційних матеріалів щодо безпечного
проживання на радіаційно забруднених територіях, а саме: настільної книги для
вчителів,  навчального фільму та
плакатів, які було підготовлено за сприяння Чорнобильської програми відродження
та розвитку (далі – ЧПВР) ПРООН.


Одним з напрямків діяльності
Центрів є програма сприяння розвитку місцевих громад та соціально-економічному
відродженню постраждалих регіонів, яка реалізовувалась за підтримки ЧПВР ПРООН.
За програмою Центрами надавалася допомога
сільським громадам у сімнадцяти
районах Чернігівської, Рівненської, Житомирської та Київської областей у
населених пунктах, розташованих на забруднених територіях та у місцях
компактного проживання переселенців.

Для ефективного впровадження проектів і
програм Центрів, а також втілення передових міжнародних технологій у процеси
відродження та становлення стійкого психологічного та соціального імунітету
постраждалого населення всі Центри співпрацюють з різними міжнародними
організаціями та програмами.


Продовжується поточна робота центрів у
рамках реалізації проекту ICRIN «Міжнародна інформаційна мережа з
Чорнобильських питань». Проводилися семінари для медичних працівників з
найбільш актуальної тематики щодо медичних та соціально-психологічних наслідків
Чорнобильської катастрофи  у Київській,
Волинській, Рівненській, Чернігівській
та Житомирській областях.


Надзвичайно
важливим аспектом роботи Центрів є сприяння у соціальній допомозі
малозабезпеченим сім’ям, дітям-сиротам або позбавленим батьківського
піклування, одиноким пенсіонерам, інвалідам та іншим незахищеним верствам
населення. Здійснюється  соціальний
патронаж учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та інвалідів внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Всього протягом 2012 року до Центрів звернулося 100 472 особи.
Фахівцями центрів проведено індивідуальну роботу та надано консультацій 10 014 особам, проведено 8 933 групових занять, прочитано 189 лекції, здійснено   275 публікацій в ЗМІ та надруковано  112 інформаційних
видань.

Забезпечуючи безперервну роботу із громадами щодо
розвитку їх потенціалу у самоврядуванні та участі в місцевому розвитку, ці
інституції є гарантом впровадження результатів проектів та
забезпечують поширення і отримання позитивного досвіду.


Центри стали невід’ємними
частинами соціальної інфраструктури міст і районів, спрямованої на встановлення
партнерських зв’язків між державними закладами, соціальними інституціями та
громадськими організаціями з метою активізації населення шляхом
самоорганізації, визначення пріоритетів розвитку як в соціальній, економічній,
так і в екологічній сферах життя.  


Для вирішення питань
соціально-психологічної реабілітації населення постраждалого внаслідок аварії
на ЧАЕС необхідними є:


ефективне забезпечення  соціального захисту постраждалого
населення; 


здійснення якісного
медико-санітарного забезпечення
постраждалого населення та посилення санітарно-просвітницької роботи
державної територіальної санітарно-епідеміологічної служби;


інформування громадськості з
питань подолання наслідків Чорнобильської аварії, радіаційного стану, доз
опромінення, стану здоров`я, безпечного проживання на основі співпраці органів
місцевої влади, медичних й освітніх установ,
ЗМІ та населення;


постійне надання інформації,
пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи,  спеціалістам та керівникам місцевих органів
влади, відповідальних за інформування населення;


відновлення життєдіяльності
населення постраждалих територій, впровадження програмних заходів щодо
відновлення інфраструктури потерпілих районів і реабілітації територій.Розділ ІІІ. Поліпшення умов проживання
громадян 
на радіоактивно забруднених територіях і в місцях компактного переселенняОднією із складових соціального
захисту постраждалих є переселення громадян із радіоактивно забруднених
територій та поліпшення житлових умов інвалідів внаслідок Чорнобильської
катастрофи.


На початок 2013 року відповідно
до загально(обласних)міських реєстрів громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які перебувають на
квартирному обліку, в Україні потребують вирішення житлових питань 37 768 сімей,
з них 9 822 сім’ї інвалідів-чорнобильців, 14 943 сім’ї, які самостійно за направленнями облдержадміністрацій переселяється (переселилися) з
радіоактивно забруднених територій,
та 13 003 сім’ї постраждалих, віднесених до категорії 2.


У населених пунктах Житомирської області, віднесених
до зони безумовного (обов’язкового) відселення, проживають 460 сімей (з них             103
сім’ї, у складі яких є неповнолітні діти).


Для вирішення у повному обсязі
житлового питання постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
які перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов
(забезпечення житлом) в регіонах України, при розрахунку за прогнозними показниками
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2013 рік (наказ Мінрегіону від 27.08.2012 №434) необхідно
близько 10,0 млрд. грн., із них для поліпшення житлових умов
інвалідів-чорнобильців – понад 2,5 млрд. грн., забезпечення житлом переселенців
та поліпшення житлових умов громадян, віднесених до категорії 2 – близько 7,5
млрд. гривень. Для відселення сімей із зони
безумовного (обов’язкового) відселення, за інформацією Житомирської обласної держадміністрації, необхідно понад
100,0 млн. гривень.


З моменту прийняття урядових
рішень про евакуацію та переселення громадян з радіоактивно забруднених
територій евакуйовано та переселено понад 52 тис. сімей або 164,7 тис. осіб, з
них – у 1986 році 90,7 тис. осіб та переселено із зон радіоактивного
забруднення у 1990-2012 роках понад
74 тис. осіб. Крім того,
забезпечено житлом 8458 сімей інвалідів-чорнобильців.


Законом України від 6 грудня 2012 р. № 5515-VI
“Про Державний бюджет України на 2013 рік” на виконання програми “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
передбачено 157,5 млн.
грн., що надасть можливість при попередньому
розрахунку за прогнозними середньорічними
показниками опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України вирішити
житлове питання близько 560 сім’ям постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, які перебувають на квартирному обліку в регіонах України.


Складовою соціального захисту
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи є переселення громадян (сімей)
із зони безумовного (обов’язкового) відселення, будівництво житла якого
здійснювалося за кошти бюджетної програми “Державні капітальні вкладення на
реалізацію Чорнобильської будівельної
програми”.


Видатки державного
бюджету на виконання завдань постанови Ради Міністрів Української РСР від 23 серпня
1990 р. № 228 “Про організацію
виконання постанови Верховної Ради Української РСР “Про невідкладні заходи щодо захисту громадян України
від наслідків Чорнобильської катастрофи” направлялись на будівництво житла для організованого відселення
постраждалих з території, радіоактивно забрудненої внаслідок Чорнобильської
катастрофи (зона безумовного (обов’язкового) відселення), та створення належних
умов для проживання на радіоактивно забрудненій території і у місцях
компактного переселення постраждалих, здійснення невідкладних заходів у зоні
відчуження.


За інформацією
Житомирської обласної державної адміністрації, на початок 2011 року  на території області у зоні безумовного
(обов’язкового) відселення продовжує проживати 532 сім’ї, які не використали
права, гарантованого державою, щодо організованого переселення та забезпечення
житлом по переселенню, із них 113 сімей у своєму складі мають 205 дітей, у тому
числі 116 дітей віком до 10 років.


Для вирішення у
повному обсязі питання відселення 532 сімей необхідно із Державного бюджету
України направити понад 123,0 млн. гривень.


На виконання
пріоритетних завдань, визначених Законом України від 14 березня 2006 р. №
3522-IV “Про Загальнодержавну програму подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи на 2006 – 2010 роки”, передбачено видатки з
Державного бюджету України за бюджетною програмою “Державні капітальні
вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми” в обсязі 199,4
млн. грн., у тому числі: 2006 р. – 89,4 млн. грн.; 2007 р. – 20,0 млн. грн.;
2008 – 2010 рр. – по 30,0 млн. гривень.


Передбачені
Загальнодержавною програмою кошти (199,4 млн. грн.) дали б можливість повністю
виконати завдання переселення громадян із зони безумовного (обов’язкового)
відселення Житомирської області та направляти кошти бюджетної програми
“Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної
програми” на добудову об’єктів незавершеного будівництва, що у минулі роки
споруджувалися за зазначеною програмою, і на цей час не втратили своєї
актуальності.


Проте фактично у
Державному бюджеті України затверджено та профінансовано у 2006 – 2008 роках
відповідно 15,1 млн. грн., 15,2 млн. грн. та
16,4 млн. грн., основну частину яких направлено на виконання
невідкладних заходів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, у 2009 – 2010 роках
видатки державного бюджету за зазначеною програмою не передбачалися. 


Розділ IV. Радіологічний стан
забруднених територій та екологічне оздоровлення
забруднених територійЧерез 27 років після
Чорнобильської катастрофи стало ще більш очевидним, що у випадку великих
ядерних аварій на обширних територіях страждають агроекосистеми, формуються
зони підвищеного екологічного ризику, докорінно порушується історично
сформована стабільність сільськогосподарського виробництва.


Аварія на Чорнобильській АЕС – це
найбільша радіаційна катастрофа, яка визнана МАГАТЕ як комунальна
сільськогосподарська, спричинила забруднення сільськогосподарських угідь і
призвела до довготривалого радіоактивного опромінення мешканців 12 областей
України. Продукція агроекосистем і
частково лісових ценозів на забруднених територіях, що становить основу
харчування людей, вносить суттєвий внесок у формування опромінення людини.


Двадцять сім років подолання
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – період надзвичайно напруженої і
плідної спільної роботи багатьох національних і міжнародних колективів
науковців і фахівців. Незважаючи на недоліки і помилки, комплекс контрзаходів,
реалізований в колишньому Радянському Союзі, а потім в Україні, Білорусі і
Російській Федерації, був у цілому адекватним обставинам, які складалися у
різні постчорнобильські періоди, і дозволив суттєво знизити вплив негативних
факторів аварії і зменшити її негативні наслідки для життя і здоров’я людей.


З огляду на зазначене вище, а
також враховуючи результати останніх досліджень і комплексного радіаційного
моніторингу, послаблення уваги до подальшого подолання наслідків аварії слід
вважати недопустимим. Про надзвичайну складність радіаційної ситуації на
пізньому етапі аварії на Чорнобильській АЕС свідчать зокрема, матеріали
Наукового центру радіаційної медицини АМН України.


За результатами вимірювання
вмісту 137Cs в організмі жителів, отриманих впродовж післяаварійного
періоду, зроблено висновок про нестабільність динаміки доз внутрішнього
опромінення. Так, у Рівненській області за рахунок аномально високого переходу 137Cs
у продукти харчування впродовж 1988-2005 рр. реєструвалися високі і
майже незмінні з часом рівні опромінення.


При цьому були виділені наступні
етапи:


до 1992 року завдяки проведенню
профілактичних заходів у всіх районах України зареєстровано систематичне
зниження вмісту інкорпорованого 137Cs (до 35% на рік);


у 1992 році зафіксовано його ріст
на 30-80% щорічно, що обумовлено припиненням контрзаходів внаслідок
економічного спаду у країні та вживанням населенням місцевих продуктів
харчування;


у 1995-2000 рр. дози внутрішнього
опромінення у деяких населених пунктах перевищили значення доз у перші роки
після аварії;


в останні роки спостерігається
певне зниження і стабілізація доз внутрішнього опромінення від радіоцезію. Але
слід зауважити, що ця стабілізація відбувається на рівнях, характерних для
1987-1988 років.


Все зазначене вище з великою гостротою засвідчує, що і через 27 років після аварії не втрачає своєї
актуальності здійснення системних контрзаходів, спрямованих на радіаційний
захист населення України.


 

4.1. Ведення
сільського і лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення

 

 


Внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС забруднено 1,1 млн. га сільськогосподарських угідь. За роки,
що минули, багато зроблено для поліпшення радіаційної ситуації: проведено
вапнування на площі більше 550 тис. га, здійснено меліоративні роботи на 816
тис. га орних земель, поліпшено 771 тис. га найкритичніших лук, сінокосів,
культурних і природних пасовищ, перероблено на масло та сири більше 700 тис.
тонн молока. Протягом 2006-2008
років на сільськогосподарські контрзаходи які спрямовані на зменшення вмісту
радіонуклідів в продуктах харчування і обумовлених цим доз опромінення
населення щорічно  виділялося менше 12
млн. гривень.


У 2011 році для
забезпечення харчування дітей молоком, яке б не перевищувало допустимі
рівні за
вмістом радіонуклідів, в дошкільних, шкільних закладах, лікарнях і в
домашніх
умовах на територіях критичних населених пунктів зон безумовного
(обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення Волинської,
Житомирської, Київської, Рівненської та Чернігівської областей
вироблено та впроваджено за кошти бюджетної програми „Радіологічний
захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала
радіоактивного забруднення” 1897,2 тони комбікормів з
радіопротекторними
властивостями та 271 тону мінерально-сольових брикетів з  фероцином на
загальну суму 5595,4 тис.
гривень.


У 2012 році з метою реалізації та впровадження
заходів, пов’язаних з радіологічною реабілітацією забруднених територій, контрзаходи спрямовано на закріплення
показників якості продукції, досягнутих у виробництві чистої сільгосппродукції
на радіоактивно забруднених територіях. До пріоритетних територій віднесено
населені пункти Житомирської та Рівненської областей, в яких існує загроза
отримання дози додаткового внаслідок Чорнобильської катастрофи опромінення
понад 1 мЗв на рік. У 2012 році було закуплено 103,5 тон міндобрив на загальну
суму 514,3 тис. грн. за рахунок бюджетної програми  «Радіологічний
захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала
радіоактивного забруднення».


Найвищі дози опромінення
населення зареєстровані на відстані 200-300 км від Чорнобильської
АЕС, де поширені торфові ґрунти, хоча щільність забруднення їх тут значно
нижче, ніж у Київській та Житомирській областях.


З часом після аварійного викиду
ЧАЕС вклад процесів іммобілізації радіонуклідів в ґрунті, їх винесення з
кореневмісного горизонту ґрунтів і радіоактивного розпаду в зниження переходу в
рослини істотно мінявся. Протягом перших років після аварії переважаючу роль в
зниження переходу 137Cs в рослини грали процеси іммобілізації радіонукліда
у ґрунтах як орних угідь, так і природних луків. На пізній фазі аварії основним
процесом, який зумовлює зниження переходу 137Cs в рослини стає
радіоактивний розпад радіонукліда, на деяких ґрунтах – винесення з
кореневмісного горизонту ґрунтів.


Зниження в часі переходу 90Sr
в рослини визначаються в першу чергу радіоактивним розпадом радіонукліда, на
деяких ґрунтах – винесенням з кореневмісного горизонту ґрунтів. На території,
що межує з зоною відчуження ЧАЕС, на протязі 10-20 років спостерігалось
збільшення забруднення сільськогосподарської продукції за рахунок розчинення
паливних частинок. На даний час в цих регіонах спостерігається повільне
зменшення забруднення, в основному обумовлене радіоактивним розпадом цього
радіонукліда. Періоди напівзниження переходу 90Sr в рослини
складають десятки років.


За весь час після аварії
найбільшим накопиченням радіонукліду характеризуються природні трави, далі
йдуть сіяні та кормові трави, овочеві, бульби і коренеплоди, а найменше
акумулюють 137Cs зернові. Відмінності значень коефіцієнтів переходу
( далі – КП ) між травами і зерновими складають: для органогенних ґрунтів
50-100 раз, для мінеральних 5-30 раз, що дає можливість управляти рівнями забруднення продукції рослинництва за
допомогою організаційних контрзаходів – вибору культур та їх місця в
сівозмінах, особливо кормових.


Через 27 років після
аварії КП 137Cs з ґрунту в зернові, бульби і коренеплоди, овочеві
культури приймають дуже низькі значення. Крім цього ці культури традиційно
вирощуються на більш родючих типах ґрунтів і, частіше всього, із застосуванням
добрив. Майже на всій території вміст 137Cs в цій рослинницькій
продукції не перевищує допустимих рівнів. Однак при використовуванні населенням органогенних ґрунтів для вирощування
городини, в основному картоплі, питома активність 137Cs у продукції
може сягнути рівня ДР-2006, а іноді і перевищувати його.


Найбільші величини КП 137Cs,
навіть на сьогодні, спостерігаються для природних та сіяних трав, що
вирощуються на дерново-підзолистих піщаних, супіщаних та торф’яно-болотних ґрунтах. Це є причиною перевищення
допустимих рівнів забруднення радіоцезієм сільськогосподарської продукції.
Більше того, на сьогодні на радіоактивно забруднених територіях реалізовано
найгірший сценарій ведення сільського господарства. При розпаюванні землі
населенню для випасів та сінокосів були виділені угіддя, розміщені в найбільш
критичних з точки зору накопичення радіонуклідів ландшафтах, хоча використання
таких угідь заборонено Концепцією ведення
агропромислового виробництва на забруднених територіях та їх комплексної
реабілітації на період 2000-2010 років. У результаті велика частка
виділених таким чином сінокосів і пасовищ знаходяться на гідроморфних
органогенних чи дерново-підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах, розміщених частіше
всього в зволожених пониженнях і заплавах річок з високим рівнем ґрунтових вод.
Так як коефіцієнти переходу 137Cs з таких типів ґрунту в рослинність
досить високі, корми для відгодівлі худоби у населення
характеризуються значним рівнем радіоактивного забруднення. Внаслідок цього, в значній кількості приватних підсобних
господарств ще й досі виробляється молочна і м’ясна продукція, вміст
радіонуклідів у якій значно перевищує встановлені державні нормативи.


За даними загальнодозиметричної
паспортизації 2011 року населених пунктів України, які зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, тільки в 25 населених пунктах
Житомирської і Рівненської областей (Рис. 1) середньорічна ефективна доза
опромінення населення перевищувала допустимий рівень в 1 мЗв. При цьому
основний вклад в опромінення населення давала внутрішня доза, яка обумовлена
споживанням місцевих продуктів харчування (молока і грибів) з високим вмістом
радіонуклідів.


На сьогодні залишається
менш ніж 30 населених пунктів,де середній вміст 137Cs у молоці
перевищує допустимий рівень (ДР-2006, >100 Бк/л) до 5 разів. В 50-100
населених пунктах Рівненської і Житомирської областей в окремих пробах молока
корів  можуть спостерігатись випадки
перевищення допустимих рівнів. Зустрічаються одиничні випадки перевищення
вмісту 137Cs в овочах і картоплі, які вирощені на торф’яних ґрунтах
в декількох населених пунктах
Рівненської області, а також перевищення вмісту 90Sr (до 70
Бк/кг при нормі 20 Бк/кг) в продовольчому зерні в Іванківському районі
Київської області.


У найбільш критичних населених
пунктах Рокитнівського району Рівненської області рівень забруднення молока у
2012 році в окремих випадках сягав
400-700 Бк?л-
при допустимому рівні (ДР-2006) – 100 Бк?л-. Аналіз моніторингових даних по
забрудненню молока радіоцезієм на протязі останніх років показав, що ситуація в
найбільш критичних населених пунктах (Рокитнівський район) за три роки
практично не змінилась (рис. 2).Отримані результати підтверджують, що в
найближчому майбутньому очікувати значного поліпшення радіаційної ситуації не
доводиться, тому що можливості природної автореабілітації (фіксація радіоцезію
ґрунтами) без застосування контрзаходів практично вичерпані. В критичних
населених пунктах, де не застосовуються заходи по зниженню надходження
радіоцезію в молоко зниження забруднення цієї продукції буде проходити тільки
за рахунок розпаду цього радіонукліду.


Таким чином, молоко є
найбільш критичною продукцією з точки зору формування дози опромінення
населення. Застосування захисних заходів (контрзаходів) в
сільськогосподарському виробництві, таких як кореневе покращення кормових угідь
(ефективність 2-4 рази) і фероцину (ефективність біля 3 разів) дозволяє на
сьогодні, практично у всіх критичних населених пунктах, що постраждали в
результаті Чорнобильської катастрофи, отримувати продукцію, яка відповідає
вимогам ДР-2006 (до 100 Бк/кг) і зменшити дози опромінення населення нижче
допустимого рівня (1 мЗв/рік).


Рис. 2.  Динаміка забруднення
молока забруднення молока 137Cs , яке вироблене в ОПГ
найкритичніших  населених пунктах
(Рокитнівський р-н, Рівненська область) в пасовищний період (середнє
арифметичне, стандартне відхилення, n>10)Перевищення допустимих рівнів
вмісту 90Sr в продуктах харчування в нинішній час в Україні
відзначається лише в зерні, яке виробляється на півночі Київської області в Іванківському
районі на кордоні з зоною відчуження (населені пункти Дитятки, Прибірськ,
Хочева, Горностайпіль). На сільськогосподарських угіддях в цьому регіоні вміст 90Sr
в зерні може досягати 70 Бк/кг при нормативі для продовольчого зерна 20 Бк/кг.
Одиничні випадки перевищення вмісту 90Sr в зерні у 2012 році
зафіксовані у Козелецькому районі Чернігівської області.


Ліси, природні та окультурені
лучно-пасовищні угіддя, де значення коефіцієнтів переходу радіонуклідів з
ґрунту в рослинність істотно вищі порівняно з орними грантами, є критичними
ландшафтами на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
аварії на ЧАЕС.


Внаслідок Чорнобильської
катастрофи радіоактивне забруднення різної інтенсивності сформувалися у лісах
17 областей держави та в АР Крим. На момент обстеження (1991-1992 рр.) на площі
1,23 млн. га щільність забруднення лісів 137Cs перевищувала 37 кБк/м2
.


Від радіоактивного забруднення
найбільше постраждали ліси Полісся України. При цьому, частка лісів з щільністю
забруднення ґрунту 137Cs вище
37 кБк/м? у Житомирській, Рівненській, Київській областях складала
відповідно 60,0%, 56,2%, 52,2% від загальної площі їх лісового фонду, а у
Волинській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій та Сумській областях таких
площ налічувалось близько 20%.


За межами зони відчуження рівні
радіоактивного забруднення лісів, як правило, зменшуються з віддаленням від
джерела аварійних викидів, проте й на відстані більше як 100 км від нього, по
західному сліду в окремих радіоактивних плямах у Народицькому районі
Житомирської області щільність забруднення ґрунту 137Cs  і зараз може сягати 2700 кБк/м2.


У забруднених лісах, особливо, у
межах західного сліду аварійних випадань, найбільше радіологічне значення має 137Cs.
На південному сліді поряд з 137Cs важливе значення, в т.ч. для
використання продукції лісового господарства, має також 90Sr. На
більшій частині території Іванківського району Київської області вміст 90Sr
перевищує гігієнічний норматив питомої активності для паливних дров.


Базове радіаційне обстеження лісів
України було проведене ще у 1991-1992 роках, але матеріали, які були отримані в
його результаті, є чинними і донині і використовуються при плануванні
лісогосподарських заходів на підприємствах.


За розрахунковими даними в 2012
р. порівняно з 1992 р. площа лісів зі щільністю забруднення понад 37 кБк/м2
зменшилась більш ніж на 400 тис. га.


Водночас майже на 30 тис. га
зменшилася площа лісів зони безумовного (обов’язкового) відселення (>555
кБк/м2 за 137Cs), і нині на цих площах можна
диференційовано проводити лісогосподарські заходи. Для цього Державним
агентством лісових ресурсів розроблено відповідну концепцію та програму
реабілітації забруднених лісів на період 2010-2020 років. Всього за зазначений
період планується реабілітувати господарську діяльність на площі 598,5 тис. га.
лісів.


Але для забезпечення реабілітації
радіоактивно забруднених лісів необхідно провести по видільне радіаційне
обстеження земель лісогосподарського призначення зі щільністю понад 370 кБк/м2.


Дослідження
останніх п’яти років показали, що головним накопичувачем валового вмісту
радіонуклідів в надземній частині лісових насаджень є стовбури дерев. При цьому
питома активність як 137Cs, так і 90Sr в деревині
найменша, але за рахунок того, що її маса на порядок більша за решту
компонентів, запас радіонуклідів в ній – найбільший.


За оцінками Державного агентства  лісових ресурсів
України для більшості видів їстівних грибів, міцелій яких
знаходиться в підстилці (польський гриб, лисичка справжня, клітоцибе сірий),
протягом останніх п’яти років (2005-2011 рр.) спостерігається зменшення вмісту 137Cs
на 20-30%. Натомість у видів, міцелій яких знаходиться у більш глибоких
горизонтах ґрунту (білий гриб, сироїжка тріщинувата), за цей же період
спостерігається збільшення питомої активності 137Cs у плодових
тілах, що пояснюється міграцією радіонуклідів в товщу ґрунту. Згадана тенденція
буде відмічатись ще протягом наступних 5-7 років.


Незважаючи на автореабілітаційні
процеси вміст 137Cs в свіжих лісових грибах, зібраних в критичних
лісових угіддях, і зараз може досягати 50 кБк/кг (до 200 кБк/кг в сухих), що в
100 разів перевищує допустимі рівні. Продукція лісу, в першу чергу гриби і
ягоди (чорниці, журавлина і т.п.), виділяється найбільшими накопиченням 137Cs
із ґрунту, широко споживається населенням і експортується в інші країни, маючи
найбільші рівні радіоактивного забруднення
в порівнянні з іншою сільськогосподарською продукцією. Навіть при
низьких рівнях забруднення ґрунту (< 37 кБк м-2) можливо значне
перевищення допустимих рівнів вмісту 137Cs  у грибах. За моніторинговими даними 2012 року
70% відібраних проб (Іванківський та Вишгородський райони Київської області)
грибів не відповідали вимогам  ДР-2006.


У
головних ягідних видів родини Брусничних з 1991 по 2011 рік характерним є
суттєве зменшення питомої активності 137Cs. Так, у свіжих ягодах
журавлини вміст 137Cs зменшився в 3-4, а в ягодах чорниці – в 5
разів. Тривалість екологічно ефективного періоду напівочищення від 137Cs
дорівнює: для чорниці та брусниці у лісорослинних умовах вологого субору (В3) –
7,5 років; для журавлини у сирих суборах (В4) – 7,7 років, у мокрих борах (А5)
– 5,5 років. Розрахункова тривалість наступного періоду напівочищення у
наведених видів є довшою приблизно вдвічі.


Дослідженнями
гігієністів встановлено, що доза внутрішнього опромінення населення сільських
населених пунктів багатолісних районів Українського Полісся від споживання
лісових грибів та ягід становить у даний час в середньому понад 20% від
сумарної дози. У мешканців одного населеного пункту доза внутрішнього
опромінення може варіювати в широких межах. Це може бути спричинено різним
складом раціону населення.4.2. Здійснення радіологічного
моніторингу на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи
територіяхЗа роки, що минули з часу
аварії на Чорнобильській АЕС, природні процеси, а також контрзаходи, спрямовані
на зменшення радіоактивного забруднення довкілля, призвели до суттєвого покращення
радіологічної ситуації.


В результаті – значні
території, що сьогодні де-юре відносяться до радіоактивно забруднених,
можуть використовуватись без обмежень або захисних заходів.


З метою виконання Указу Президента
України від   11 жовтня 2010 р.№ 937 «Про заходи, пов’язані з 25-ми
роковинами Чорнобильської катастрофи» Законом
України „Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на
2011 рік” збільшено видатки за „Радіологічний захист населення та
екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення” на
суму 14 541,4 тис. грн. для проведення  дозиметричної паспортизації, необхідної для
подальшого перегляду меж зон радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської
катастрофи територій, а також для здійснення заходів протирадіаційного захисту
населення, що проживає на забруднених територіях. Загалом видатки бюджетної
програми у 2011 році складали 16402,4 тис. гривень.


Згідно з діючим
законодавством практично щороку виконуються роботи з дозиметричної паспортизації
тих населених пунктів України, які значаться в переліку Постанови Кабінету
Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 р. №106 „Про
організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок
введення в дію Законів Української РСР „Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та „Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” (карта схема на рисунку 3).


Відповідно до Програми робіт з дозиметричної
паспортизації населених пунктів,
затвердженої  наказом МНС від  27.07.2011 р. № 764 (далі – Програма),  у  2011 році проведено комплекс робіт з
дозиметричної паспортизації у 2155 населених пунктах Вінницької,
Волинської, Івано-Франківської, Житомирської, Київської, Рівненської, Сумської,
Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської
областей, території яких  радіоактивно
забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. У межах Програми здійснено
відбір понад   24,0 тис. проб молока та
картоплі для проведення їх дослідження на вміст цезію та стронцію, 24,0 тис.
проб досліджено на вміст радіоцезію, 8,7 тис. проб молока і картоплі – на вміст
радіоактивного стронцію.


Для комплексної оцінки доз опромінення населення
обстежено  48,6 тис. осіб, які проживають
на радіоактивно забруднених територіях, лічильником випромінення людини, з
метою визначення вмісту інкорпорованого радіоцезію в організмі людини.


За результатами дозиметричної паспортизації 2011 року
населених пунктів радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи
територій підготовлено збірку 14 «Загальнодозиметрична паспортизація та
результати ЛВЛ – моніторингу в населених пунктах України, які зазнали
радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи».


Далі у таблиці у якості
прикладів наведено результати щорічних загально дозиметричних паспортизацій для
2001, 2005 та 2011 рр., що проводилися для населених пунктів
радіоактивно-забруднених територій. 


Слід зазначити, що у Київській та Житомирській областях у
2001 –  2011 роках кількість населених пунктів у
2-4-й зонах постійно зменшувалася порівняно з офіційним розподілом згідно з
Постановою Кабінету Міністрів Української РСР № 106. Більшість населених
пунктів у цих областях „змістилися” у „безпечну” зону, де паспортна річна доза
не перевищує 0,5 мЗв. У Рівненській області згідно з вищезазначеною Постановою
більшість (~76%) населених пунктів було віднесено до третьої зони
«добровільного відселення» (паспортна доза має бути в межах 1-5 мЗв). Але вже у
2001 рці в цій зоні залишилося ~ 30% населених пунктів, а у 2011 ~ 1,2%
населених пунктів. Більшість населених пунктів „змістилися” у 4-ту зону
(паспортна доза – 0.5-1 мЗв), або у «безпечну» зону (паспортна доза < 0,5
мЗв).


У 2011 році майже 85% тих населених пунктів Київської та
Житомирської областей, які за постановою Кабінету Міністрів Української РСР від
23 липня    1991 р. №106 „Про організацію
виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію
Законів Української РСР „Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та законом „Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” віднесені до 2-4 зон, фактично мають „паспортну” дозу меншу, ніж
0,5 мЗв/рік. Тобто, за дозовим критерієм території цих населених пунктів вже
втратили статус „постраждалих”. На Рівненщині паспортні дози нижче 0,5 мЗв за
рік мають ~80% населених пунктів.


Спостерігається щорічне зменшення кількості населених
пунктів, що за дозовим критерієм мають бути віднесені до 3-ї зони (1-5 мЗв·рік-1
). Щодо 2-ї зони (доза >5 мЗв), то починаючи з 2000 р. в Київській та
Житомирській областях населених пунктів, що відповідають цій зоні, фактично не
було, а в Рівненській області – у 2001 р. у цій зоні було лише 5 населених
пунктів.


На виконання пункту 1 підпункту 3 Указу Президента України від
11.10.2010 №937 „Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи” було створено експертну групу з підготовки
Експертних висновків щодо встановлення та перегляду меж зон
радіоактивного забруднення (далі – Експертні висновки). Експертною
групою Національної комісії з радіаційного захисту України розглянуто
та узгоджено 12 експертних висновків (відповідно до кількості областей)
щодо 2163 населених пунктів. Експертна група НКРЗУ під час прийняття
рішень щодо віднесення населеного пункту до зони радіоактивного
забруднення основним критерієм належності брала максимальне значення
паспортної дози, визначене за Методикою-1996, у дозовому діапазоні
відповідної зони, що визначений законами України  „Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” та „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” протягом будь-якого з
останніх 5 календарних років (2008 – 2011 р.р.), а також аналізувала
дані дозиметричних паспортизацій починаючи із 2000 року.

Відповідно до  експертних висновків робочої групи
НКРЗУ,  перевищення дози 1 мЗв за рік
реєструється тільки у 111 населених пунктах, у той час, як у 1991 році ця цифра
становила 927 населених пунктів. Кількість населених пунктів, сумарна паспортна доза яких  знаходиться у діапазоні 0,5-1 мЗв, становить
322, тоді як відповідно до переліку, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 р. № 106 „Про організацію виконання
постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію Законів
Української РСР „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та „Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у 1991
році становила 1290 населених пунктів радіоактивно забруднених територій.


У 2012 році дозиметрична
паспортизація провадилася у 197 населених пунктів, на проведення якої виділено
2 292,5 тис. гривень. На підставі проведеної паспортизації готується Збірка 15.


Здійснення радіаційного контролю
на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи
територіях крім
дозиметричної паспортизації населених пунктів включає також контроль за
рівнями радіоактивного
забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової
продукції в найбільш забруднених районах, який здійснюють радіологічні
служби (70
спеціалістів) у населених пунктах зони безумовного (обов’язкового)
відселення
та зони гарантованого добровільного відселення. У 2012 році відібрано і
перевірено 119 тис. 550 проб, з них 1,34 % мали перевищення допустимих
рівнів
забруднення радіоцезієм, в тому числі: молоко м’ясо і найчастіше лісові
гриби
та ягоди. Найчастіше випадки перевищення допустимих рівнів фіксуються у
Рівненській
області, так при по-дворному відборі молока із 1521 проб 311 виявилися
радіаційно забрудненими, що пов’язано з відсутністю „чистих” пасовищ.4.3. Дози внутрішнього та
зовнішнього опромінення населенняЕфективні дози (мЗв)
зовнішнього, внутрішнього та сумарного опромінення населення різних областей
України залежно від щільності випадінь 137Cs на ґрунті у 1986 р. для
різних часових інтервалів.

Розділ V. Поводження з
радіоактивними відходами,
що утворились внаслідок
Чорнобильської катастрофиУ
2010 році розпочалася реалізація Стратегії поводження з радіоактивними
відходами в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19
серпня 2009 року № 990-р. Виконання Стратегії розраховано на 50 років і
здійснюватиметься трьома етапами. Це обумовлено часом, необхідним для створення
і введення в експлуатацію всього комплексу сховищ для захоронення радіоактивних
відходів та специфікою фізичних властивостей відходів, які потребують
довготривалого контролю за їх станом.


Метою
Стратегії є завершення створення та забезпечення ефективного функціонування
цілісної системи поводження з радіоактивними відходами (РАВ), що дозволить
реалізувати безпечне поводження (включаючи захоронення) з радіоактивними
відходами всіх типів і категорій, які були накопичені в попередні періоди, з
урахуванням специфіки аварійних радіоактивних відходів, що утворились внаслідок
Чорнобильської катастрофи.


Реалізація державної
політики у сфері поводження з радіоактивними відходами (включаючи ті, що
утворились внаслідок Чорнобильської катастрофи) забезпечується у рамках
виконання завдань та заходів затвердженої Законом України від 17 вересня 2008
року № 516-VI Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з
радіоактивними відходами, розробленої на період до 2017 року. Виконання заходів
програми дозволить досягти
високого рівня ядерної та радіаційної безпеки, створити необхідні елементи
інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами.


5.1 Будівництво, введення в
експлуатацію та експлуатація комплексу по поводженню з низько- та
середньоактивними радіоактивними відходами «Вектор»


Будівництво комплексу виробництв «Вектор» здійснюється
з метою дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних
відходів з територій, забруднених у результаті аварії на Чорнобильській АЕС.


Перша черга комплексу
«Вектор» передбачає захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених
внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також пунктів захоронення і тимчасової
локалізації радіоактивних відходів, розташованих у зоні відчуження.


Пусковий комплекс першої
черги комплексу виробництв «Вектор» розроблений, виходячи з умов введення в
експлуатацію першочергових об’єктів, що забезпечують технологічний цикл
виробництва, і дозволить прискорити введення в експлуатацію сховищ для
захоронення РАВ, знизити вартість будівництва об’єктів та експлуатаційні
витрати.


Виділення у складі проекту
Пускового комплексу окремих пускових комплексів дозволить розпочати
експлуатацію об’єкта «Вектор» до завершення його будівництва в повному обсязі.


Одним із ключових завдань
Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними
відходами є подальший розвиток виробничого комплексу «Вектор» – будівництво
його другої черги, що передбачає не тільки захоронення, але й переробку РАВ.


Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1605-р схвалено
техніко-економічне обґрунтування інвестицій у будівництво другої черги
комплексу виробництв «Вектор». Потужності другої черги розраховані на
переробку, довготривале зберігання і захоронення більше 2 млн. м3
РАВ.


Об’єкти другої черги комплексу
виробництв «Вектор» будуть розміщені на майданчику першої черги з використанням
його інфраструктури, мереж енерго- і водопостачання, сховищ для захоронення
короткоіснуючих низько- і середньоактивних відходів, систем радіаційного
контролю й моніторингу навколишнього середовища.


Будуть створені технологічні
потужності для переробки РАВ з метою зменшення їхнього обсягу (спалювання,
суперпресування, цементування, контейнеризація), що дасть можливість приймати
на захоронення значно більшу кількість і номенклатуру відходів і підвищити
ефективність використання сховищ.


Крім сховищ для захоронення
короткоіснуючих РАВ низької й середньої активності, техніко-економічним
обґрунтуванням другої черги комплексу передбачено будівництво приповерхневих
сховищ для довгострокового  (50-100 років)
зберігання довгоіснуючих і високоактивних РАВ. Це дозволить розв’язати проблеми
поводження з радіоактивними відходами, які будуть утворюватися при знятті з
експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворенні об’єкта «Укриття» на екологічно
безпечну систему, та тих радіоактивних відходів, які локалізовані в сховищах
зони відчуження. Крім радіоактивних відходів «чорнобильського» походження друга
черга комплексу «Вектор» зможе приймати РАВ з атомних електростанцій України,
РАВ зі сховищ спецкомбінатів Державної корпорації „Українське державне
об’єднання „Радон”, відпрацьовані джерела іонізуючого випромінювання високої
активності тощо.


Наразі завершено
будівництво та прийнято в експлуатацію перший пусковий комплекс першої черги
комплексу виробництв «Вектор» у складі
25 об’єктів інфраструктури комплексу. Основні об’єкти інфраструктури
введені в експлуатацію, але залишаються не введеними в експлуатацію два
приповерхневих сховища (ТРВ-1 і ТРВ-2) для захоронення короткоіснуючих низько-
і середньоактивних твердих РАВ. На цей час будівельна готовність сховища
(ТРВ-1) становить 94 %, ТРВ-2 – 85 %.


Відповідно до
Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними
відходами планові обсяги фінансування будівництва повинні
були складати 24,0
млн. гривень. Державним бюджетом України на 2012 рік було передбачено та профінансовано за бюджетною
програмою «Будівництво,
введення в експлуатацію та експлуатація об’єктів комплексу по поводженню з
радіоактивними відходами «Вектор» 8,423 млн. гривень. У 2012
році на майданчику комплексу по поводженню з радіоактивними відходами «Вектор»
у зоні відчуження виконувалися роботи щодо:


догляду і підтримки у дієздатному
стані (відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації) обладнання і
мереж систем електропостачання, водопостачання, каналізації, теплопостачання
об’єктів комплексу;


підтримки необхідного
температурного режиму у будівлях і спорудах;


радіаційного контролю
території та будівель, охорона комплексу;


розробки експлуатаційної
документації;


ремонту обладнання, яке виходило
з ладу;


супроводження
спеціального програмного забезпечення та адміністрування файлових серверів;


утримання у відповідному
санітарному стані будівель і території.


У 2012 році здійснювались
заходи та готувались необхідні документи щодо отримання ліцензій на
експлуатацію сховищ ТРВ-1, ТРВ-2 пускового комплексу першої черги комплексу
виробництв «Вектор».


Проектно-вишукувальні
роботи за проектом «Добудова першої черги комплексу виробництв «Вектор»
виконані не в повному обсязі. Будівельні роботи не проводились через
призупинення Міністерством фінансів у липні 2010 року використання коштів у
зв’язку з відсутністю титулу перехідної будови, який повинен бути затверджений
у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Виконувався контроль, відповідно
до особливих умов ліцензії, за об’єктами збудованого та прийнятого в
експлуатацію Спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих
радіоактивних відходів (СОПСТРВ), який побудовано на майданчику комплексу
виробництв «Вектор» у рамках співробітництва з Європейським Союзом за програмою
TACIS щодо створення Промислового комплексу по поводженню з твердими
радіоактивними відходами, що будуть утворюватись при знятті з експлуатації
Чорнобильської АЕС. Виконувались роботи щодо забезпечення особливих умов
ліцензії ЕО № 000968 від 06 липня 2011 року на право провадження
діяльності з експлуатації 2-х відсіків сховища для захоронення радіоактивних
відходів (СОПСТРВ).5.2
Забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами,
що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи


Особливості зони відчуження полягають у тому, що у 1986 – 1987 роках тут
проводилась активна діяльність з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС,
зокрема будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком (об’єкт «Укриття»),
у короткі терміни були споруджені пункти захоронення та тимчасової локалізації
радіоактивних відходів (ПЗРВ та ПТЛРВ).


Джерелами радіоактивних відходів на території зони
відчуження є ґрунт, споруди, машини, механізми тощо, які мають високі рівні
радіоактивного забруднення і зосереджені на території зони відчуження або в
ПТЛРВ у вигляді траншей і буртів, кількість яких оцінюється близько 1000
одиниць.


Реалізація практичних заходів щодо поводження з радіоактивними відходами в
зоні відчуження включає: збирання радіоактивних відходів у місцях найбільш
інтенсивних забруднень, транспортування радіоактивних відходів, моніторинг та
експлуатацію діючого пункту захоронення РАВ «Буряківка», експлуатацію та
моніторинг ПЗРВ «Підлісний» та «ІІІ черга ЧАЕС» і ПТЛРВ, дезактивацію
металовиробів, металевого брухту, машин та механізмів, будівництво сховищ для
захоронення радіоактивних відходів.


З моменту аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році виконано значні обсяги
робіт, спрямованих на поліпшення радіаційного стану зони відчуження, що склався
після аварії. Так, проведено дезактивацію території площею понад 30
тис. га, розміщено в траншеях після прийняття на захоронення радіоактивних
відходів на ПЗРВ «Підлісний», «ІІІ черга ЧАЕС» та «Буряківка» РАВ об’ємом
690,85 тис м3,
дезактивовано матеріалів та обладнання понад 12,7 тис. тонн
тощо.


Проектний об’єм ПЗРВ «Буряківка», що експлуатується з 1987 року,
закінчується: з 30 траншей об’ємом в середньому по 23,0 тис. м3
кожна, у резерві лишається одна траншея. У зв’язку з цим ведуться роботи з
проведення реконструкції ПЗРВ «Буряківка» з будівництвом додатково шести
траншей загальним об’ємом 120 тис. м3 РАВ. Реалізація
проекту здійснюється за програмою дій TACIS з ядерної безпеки.


Виконуються заходи щодо приведення існуючих у зоні відчуження ПЗРВ і ПТЛРВ
у відповідність з вимогами чинних норм, правил і стандартів з ядерної та
радіаційної безпеки. Це обумовлено тим, що ПЗРВ і ПТЛРВ створювались в
екстремальних післяаварійних умовах та не відповідають сучасним вимогам
радіаційної безпеки, а тому несуть потенційну загрозу для довкілля. Виконано
роботи за технічними рішеннями, погодженими з Держатомрегулювання України, з
перезахоронення РАВ з буртів № 1 та №4 ПТЛРВ «Нова Будбаза» та траншеї Т1 ПТЛРВ
«Нафтобаза». Загальний обсяг вилучених та захороненнях РАВ складає 4413,3м3,
загальна активність – 4,18Е+11Бк.


Регулярно проводяться регламентні роботи з технічного обслуговування та
контроль стану тимчасових сховищ радіоактивних відходів на територіях ПТЛРВ.
Виконуються планові роботи з обстеження територій ПТЛРВ з метою пошуку траншей
і буртів, визначення їх координат, вивчення характеристик радіоактивних
відходів, що в них розміщені. Проведено радіометричні та топо-геодозичні
вимірювання при остеженні територій ПТЛРВ «Нафтобаза» та ПТЛРВ «Копачі»,
визначено координати виявлених сховищ РАВ. При обстеженні ПТЛРВ «Нафтобаза»
виконано 28 свердловин і 221 шурф, відібрано 973 проби для лабораторних
досліджень з визначення характеристик РАВ. Дані радіометричної зйомки територій
ПТЛРВ введено в електронні карти.


З метою забезпечення безпеки виконуються регламентні роботи на ПЗРВ
«Підлісний» та ПЗРВ «III черга ЧАЕС». Завершено розроблення проекту системи
фізичного захисту ПЗРВ «Підлісний». Розроблено проект закриття ПЗРВ
«Підлісний».


Державні підприємства ДАЗВ забезпечують постійний контроль за станом сховищ
з радіоактивними відходами, за переміщенням РАВ на території зони відчуження та
ведуть облік радіоактивних відходів, розміщених у сховищах зони відчуження, на
підставі результатів обстеження цих сховищ і проводиться інвентаризації РАВ у
них. Виконано обробку, аналіз і введення до баз даних Реєстру РАВ і Кадастру
сховищ РАВ інформацію про радіоактивні відходи, прийняті на захоронення у ПЗРВ
«Буряківка».


У 2012 році забезпечено
безпечну експлуатацію 9 ПТЛРВ і 3 ПЗРВ. У зоні
відчуження постійно проводяться роботи щодо ліквідації неконтрольованих
накопичень радіоактивних відходів і захоронення їх у ПЗРВ «Буряківка». У
сховища пункту захоронення радіоактивних відходів “Буряківка”
прийнято на  захоронення 11147,1
куб.м  низько- та середньоактивних
короткоіснуючих радіоактивних відходів загальною активністю 1,6Е+12 Бк.


Розділ VІ. Ліквідація наслідків
Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і відселеній
частині зони безумовного (обов’язкового) відселенняЗона відчуження і відселена
частина зони безумовного (обов’язкового) відселення (далі – зона відчуження) –
це територія високої техногенної небезпеки площею близько 2600 км2,
найбільш забруднена радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986
року.


Відповідно до статей 2 та 3
Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» зону відчуження визначено як
територію, із якої у 1986 році та в наступні роки проведено евакуацію або
відселення населення та землі якої виведені із народногосподарського
користування. Землі зони відчуження віднесені до категорії радіаційно
небезпечних та передані в управління Державному агентству України з управління
зоною відчуження.


Радіаційна небезпека зони відчуження для
прилеглих територій визначається, в першу чергу, міграційними процесами, що
включають: винесення радіонуклідів водним шляхом, повітряне (вітрове), а також
біогенне та техногенне винесення. Зона відчуження є відкритим джерелом радіоактивності
з власною структурою розподілу, присутністю різних форм і видів депонованих
радіоактивних елементів. Внаслідок цього радіаційний фактор продовжує
залишатися основним у визначенні потенційної небезпеки для населення, що
проживає на прилеглих до зони відчуження територіях і населення України в
цілому.


Для виконання робіт з ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження функціонують декілька
державних спеціалізованих підприємств, які належать до сфери управління
Державного агентства України з управління зоною відчуження. Діяльність цих
підприємств фінансується з державного бюджету, зокрема за бюджетною програмою
«Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного
(обов’язкового) відселення».


На території зони відчуження
здійснюється радіаційно-екологічний моніторинг навколишнього середовища, який
визначено Законом України «Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».


До системи
радіаційно-екологічного моніторингу зони відчуження входять пункти спостережень
різного призначення (місця виробничої діяльності, ландшафтні полігони,
гідрологічні споруди, пункти відбору проб приземного шару атмосфери, планшети
радіоактивних випадінь радіонуклідів з атмосфери тощо), спостережні свердловини
та населені пункти, де проживають «самопоселенці».


Засобами
автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) в безупинному
режимі відстежуються параметри радіаційної ситуації на 39 пунктах спостережень,
включаючи проммайданчик Чорнобильської АЕС та м. Славутич.


Для
виконання завдань щодо радіаційно-екологічного моніторингу у зоні відчуження
працює атестована лабораторія, є необхідне обладнання та висококваліфіковані
працівники.


Результати
радіоекологічного моніторингу дозволяють оцінити радіаційний стан головних
компонентів природного середовища у зоні відчуження та публікуються в Бюлетені
екологічного стану зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового)
відселення, який видається двічі на рік та надсилається заінтересованим
міністерствам і відомствам, інших наукових виданнях та доповідаються на
національних і міжнародних науково-технічних конференціях.


Особлива увага в зоні відчуження приділяється
здійсненню водоохоронних заходів. Завдяки побудованим впродовж 1991-2003 років
водоохоронним спорудам ліво-та правобережжя р. Прип’ять, постійному
підтриманню   їх   у
нормальному   стані   вдається зменшити забруднення р. Дніпро радіонуклідами.


Водоохоронні споруди забезпечують
також унеможливлення залпового скиду радіонуклідів під час весняних та осінніх
повеней.


На виконання вимог
законодавства України у зоні відчуження здійснюються лісогосподарські заходи, які
передбачають охорону лісів від пожеж, шкідників, хвороб та лісопорушень, а
також створення нових лісових насаджень для використання їхніх захисних функцій
із зменшення обсягу виносу радіонуклідів за межі зони відчуження.


Проблемним є питання щодо
належного фінансування робіт у зоні відчуження, яке характеризується
невідповідністю розрахункових обсягів у бюджетних запитах обсягам, затвердженим
у державному бюджеті. Така система фінансування значно ускладнює виконання
обов’язкових заходів, передбачених загальнодержавними програмами.


Розділ VІІ. Стан та проблемні питання реалізації

Загальнодержавної
програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення обєкта «Укриття» на екологічно безпечну систему7.1 Стан
будівництва основних об’єктів інфраструктури для зняття Чорнобильської АЕС з
експлуатації та перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему


Проект «Будівництво нового
безпечного конфайнменту (НБК) об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС»


Роботи з будівництва НБК виконуються відповідно до
контрактних графіків. Введено в експлуатацію тимчасові об’єкти, зокрема:
відновлено роботу двох бетонних заводів у районі СВЯП-2, введено в експлуатацію
третій бетонний завод, прокладено та введено в експлуатацію нову ВЛ-6 кВ для
бетонних заводів, завершено роботи з будівництва приміщення будівельної
лабораторії; введено в експлуатацію офісні приміщення, ремонтні майстерні та
медпункт на території колишнього гаража «Прип’ять».


Роботи за контрактом розділено на шість ліцензійних
пакетів.


Ліцензійний пакет № 1 (Очищення
майданчика). Обсяг робіт на очищення майданчика монтажу Арки та демонтаж
будівель виконано у повному обсязі.


Ліцензійний пакет № 2 (Споруди на
майданчику). Виконано підготовку для будівництва фундаментів Арки та платформи
монтажної зони площею 57667
м2.


Ліцензійний пакет № 3 (Фундаменти
монтажної зони та зони насування). Продовжуется виконання робіт з будівництва
фундаментів в транспортній зоні.


Ліцензійний
пакет № 4 (Демонтаж ВТ-2). 27.02.2013 завершено розгляд
робочого проекту в «Укрдержбудекспертизі» та надано позитивний висновок.


Підрядник виконував розробку документації з
управління проектом на другий етап проекту «Будівництво/демонтаж». Документи
знаходяться на розгляді у Замовника. Підрядник продовжує розробку технічних
специфікацій і планів підняття, розроблено всі ПВР, передбачені проектом. ПВР
розглянуто Замовником із зауваженнями. Зауваження направлено Підряднику для
усунення.


Підрядник виконував фізичні роботи з влаштування
тимчасових майданчиків складування елементів крана великої вантажопідйомності і
допоміжних кранів.


Ліцензійний пакет № 5 (Основні
фундаменти НБК, основна споруда разом з оболонкою НБК, система основних кранів
НБК).


26 квітня 2012 року було розпочато фізичні роботи
згідно з Ліцензійним пакетом № 5 (роботи з монтажу металоконструкцій арки та
обшивання НБК).


На даний час виконується демонтаж і перенесення
башт та обладнання після завершення підняття центральної секції східної частини
Арки. Виконуються роботи із заповнення пройм металоконструкції Арки в місцях,
де знаходились підіймальні башти, роботи з монтажу внутрішньої та зовнішньої
оболонки.


Ліцензійний пакет № 6 (Основні
фундаменти НБК, основна споруда разом з оболонкою НБК та внутрішніми системами
НБК, система основних кранів НБК) Завершена розробка пакету ліцензійної
документації за № 6 (ЛП-6). Проект «Захисна споруда з технологічними системами
життєзабезпечення та необхідною інфраструктурою» був направлений до
Укрдержбудекспертизи для проходження комплексної експертизи.


ГУП/НОВАРКА працюють над урегулюванням критичних
коментарів РО до ЛП-6 (розроблено додаткові матеріали) та додатка до ЛП-5 по
СОК (випуск чергової редакції документа).7.2 Проект «Будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива» (СВЯП-2)


Підрядник: Компанія «Holtec International» (США).
Фінансування робіт здійснюється ЄБРР за кошти Рахунку ядерної безпеки, згідно з
Угодою про Грант № 006. Згідно з Контрактом № ChNPP/С2/10/062 від 17.09.2007,
укладеним між Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» (далі
– ДСП ЧАЕС) та компанією «Holtec International» на завершення проекту СВЯП-2,
Проект знаходиться на етапі Дозволу 2.


20.02.2013 року
ДСП ЧАЕС отримало ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання
України на право здійснення діяльності «Будівництво та введення в експлуатацію
ядерної установки (сховище відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2)» з терміном
дії до 20.02.2018 року. Ліцензія № ЕО 001002 отримана замість існуючої і
дозволяє розпочати другий етап робіт, який включає поставку матеріалів та
обладнання, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, а також
супровід отримання дозволу на введення в експлуатацію СВЯП-2. Завершення
активної фази робіт за контрактом планується у 2015 році.7.3 Проект «Будівництво заводу з
переробки рідких радіоактивних відходів» (ЗПРРВ)


Проект ЗПРРВ знаходиться у стані «незавершеного
будівництва». 

 

 


ДСП ЧАЕС проводить технічне обслуговування систем, що забезпечують
життєдіяльність об’єкта.


Фінансування
робіт здійснюється ЄБРР за кошти Рахунку ядерної безпеки згідно з Угодою про
Грант № 006. Для завершення проекту згідно з «Загальним планом закупок ЗПРРВ»
всі роботи поділені на пакети робіт.


Завершено роботи за пакетами В7, B8, D2.
Продовжуються роботи за пакетами С, В1 ? 6, В9.


25 грудня 2012 року
розпочато комплексні випробування
систем об’єкта.7.4 Проект «Будівництво
промислового комплексу по поводженню з твердими радіоактивними відходами
Чорнобильської АЕС» (ПКПТРВ)Контракт на будівництво ПКПТРВ, який складається з
Лотів 0, 1, 2, 3, завершено. При цьому Лот 3 введено в
експлуатацію у 2008 році, Лот 0, а також «холодні» випробування
Лотів 1 і 2 завершено у квітні 2009 року.


18 січня 2010 року укладено контракт на підтримку
проведення «гарячих» випробувань Лотів 1 і 2 за рахунок Європейської
Комісії. У зв’язку із закінченням 18.01.2012 строку дії Контракту 10.10.2012
проведено нараду за участю представників ЄК, ЄК JRC, ДАУЗВ, ДСП ЧАЕС, NUKEM
Technologies GmbH та JSO. Мета наради – визначення та обговорення невирішених
питань та ризиків. Очікується прийняття рішення ЄК щодо подальших дій.


Стан виконання робіт:


Оновлений «План-графік введення в експлуатацію
ПКПТРВ» затверджений 27.02.2013, термін закінчення робіт – 12.12.2013року.
7.5. Проблеми фінансування заходів
щодо зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС та перетворення
об’єкта «Укриття» на екологічно 
безпечну систему у 2013 році.Згідно з бюджетним  запитом ДСП ЧАЕС на 2013 рік за програмою
«Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо
підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» необхідний обсяг
фінансування  – 1 137,8 млн.
гривень.


Законом України «Про Державний бюджет України на
2013 рік» за бюджетною програмою
«Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та
заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» передбачено
фінансування в розмірі – 728,2 тис. грн. у т.ч. за відповідальним виконавцям :


ДСП ЧАЕС – 646,3 млн. грн.


ДСП ЧСК – 18,1 млн.
грн.


ДСП
УЗФО ЧАЕС – 63,8 млн. грн.

         


7.6. Щодо сплати внесків України до
міжнародних фондів 
Чорнобильського фонду «Укриття» та
Рахунку ядерної безпекиПеретворення
об’єкта «Укриття» (далі – ОУ) здійснюється в рамках реалізації Плану здійснення
заходів (далі – ПЗУ). ПЗУ розроблено при взаємодії Комісії Євросоюзу, України,
США і груп українських і міжнародних експертів. Він був прийнятий в червні 1997
року на засіданні країн Великої сімки, в цьому ж році був створений
Чорнобильський Фонд Укриття (далі – ЧФУ) для акумулювання коштів.
Адміністратором Фонду став Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).


ПЗУ є
керівним документом проекту, в якому наведені послідовні кроки щодо стабілізації
існуючої конструкції ОУ, будівництва НБК та розробці довгострокової стратегії
перетворення майданчика ОУ на екологічно безпечну систему.


Метою
проекту ПЗУ є реалізація першочергових заходів щодо перетворення існуючого ОУ в
екологічно безпечну систему.


На момент
затвердження ПЗУ повністю охоплював перший і другий етапи перетворення ОУ в
екологічно безпечну систему і складався з 22 завдань.


На даний
момент всі заходи другого етапу (за винятком спорудження НБК) з ПЗУ виключені.


Всі роботи в
рамках ПЗУ фінансуються із ЧФУ. На сьогодні у Фонді сума зареєстрованих внесків
складає 1 167 406 923 евро, із яких  1 046 208 866 євро отримано.


Окрім цього, ЄБРР виділив грант для будівництва нового
безпечного конфайнмента у сумі 58 000 000 євро. У 2011 році Рада
директорів ЄБРР затвердила виділення додаткової суми у розмірі 190 млн.євро,
призначених для будівництва НБК та завершення проекту сховища відпрацьованого
ядерного палива (СВЯП-2). 


Україна
зобов’язалася внести до ЧФУ 93 798 289 євро,  фактично внесено 14 302 102
(грошовий та майновий внесок).


Зобов’язання
України щодо внеску до ЧФУ не виконані в повному обсязі. Постановою Кабінету
Міністрів України від 13.04.2011 № 410 «Про розподіл додаткового внеску України
до Чорнобильського фонду «Укриття» планувалось
профінансувати за внеском України всього 61 767 640,0
доларів США. Фактично сплачено на 01.01.2013
(включаючи і грошовий і майновий внески) 60 093 793,44
доларів США. Таким чином, загальний борг за вкладом України в ЧФУ на 01.01.2013
складає 1 673
846,56 доларів США.


Також
Україна несе відповідальність за виконання завдання «Демонтаж нестабільних
конструкцій», вартість якого оцінюється в 22 мільйони доларів США (не в межах
ЧФУ).


Окрім того,
як внесок до ЧФУ,  Україна має
зобов’язання фінансування робіт щодо підсилення та герметизації будівельних
конструкцій 2-ї черги ЧАЕС, що виконують функції огороджую чого контуру НБК.
Відсутність остаточної угоди між ЧФУ та Україною щодо фінансування робіт із
створення огороджуючого контуру ставить під загрозу зриву своєчасне виконання
зазначених будівельно-монтажних робіт (БМР), і як наслідок, введення в
експлуатацію НБК в цілому.


Необхідно
вирішення на рівні Кабінету Міністрів України питання про виділення
фінансування робіт зі створення огороджуючого контуру та включення  до Держбюджету України на 2013 р. (при
коригуванні Держбюджету за підсумками 1 кварталу) як мінімум суми еквівалентної
2,2 млн. Євро (10% оцінки вартості БМР, виконаної в 2008 р.) з метою проведення
тендеру на зазначені роботи.


На Асамблеї
Донорів ЧФУ в грудні 2012 року Україна підтвердила намір збільшити свій внесок
до ЧФУ з метою фінансування будівельно-монтажних робіт


по посиленню і герметизації
будівельних конструкцій другої черги ЧАЕС, що виконують функції огороджуючого
контуру НБК.7.7. Щодо перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему.Через
обмеженість фінансування реалізація деяких надзвичайно важливих завдань  ПЗУ відкладається на невизначений час, однак
без їх завершення неможливо говорити про реалізацію ПЗУ в повному обсязі та про
те, що об’єкт «Укриття» є екологічно безпечною системою.


До таких
питань відносяться:


обладнання
для демонтажу конструкцій існуючого «Укриття» після спорудження НБК;


будівництво
технологічного корпусу для поводження з РАВ;


створення
системи поводження з водою всередині  ОУ;


моніторинг
ПВМ.


Останнім
етапом стратегії остаточного перетворення ОУ на екологічно безпечну систему
є  вилучення паливовмісних матеріалів і
довгоіснуючих РАВ, їх кондиціювання з подальшим зберіганням і захороненням у
відповідності з діючими стандартами. По вирішенню цього завдання на теперішній
час концептуального рішення та попередніх домовленостей немає.7.8. Щодо прискорення підготовки та
внесення на розгляд 
Верховної Ради України проекту
Закону України 
«Про Загальнодержавну програму зняття з
експлуатації 
Чорнобильської АЕС та перетворення
об’єкта «Укриття» 
на екологічно безпечну систему».Відповідно
до Закону України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну
систему» (далі – Програма ) діяльність зі зняття з експлуатації Чорнобильської
АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему потребує
періоду часу близько 100 років, тому Програма містить додаток, в якому
діяльність деталізована за завданнями та заходами, які необхідно здійснити
протягом певного період часу. Також, додаток містить необхідні видатки для
виконання Програми на визначений період.


На
даний час термін дії додатка до Програми формально закінчився у 2012 році.
Фактично на реалізацію заходів Загальнодержавної програми зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну
систему в 2009-2012 роках з Державного бюджету України було виділено 2305,7
млн. гривень.


Програма
профінансована на рівні 57%, в результаті заплановані завдання і заходи  виконані не в повному обсязі, що в свою чергу
не дозволило досягти головного результату – припинити експлуатацію першого,
другого і третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та розпочати роботи з їх
остаточного закриття і консервації.


Головною
необхідною умовою цього є повне звільнення блоків ЧАЕС від відпрацьованого
ядерного палива і розміщення їх у спеціальне сховище для довгострокового і
безпечного зберігання. Крім
недофінансування на темпи зняття з експлуатації (далі – ЗЕ) негативно
вплинуло значне зростання вартості енергоресурсів. В результаті ДСП ЧАЕС не
вдалося в повному обсязі виконати ряд робіт що стоять на «критичному шляху»
виконання Програми. Так на сьогодні не закінчені ключові роботи зі  звільнення
блоків від кондиційного і пошкодженого ядерного палива.


Для
досягнення поточної мети Програми – переходу до наступного етапу ЗЕ необхідно
продовжити фінансування ДСП ЧАЕС в 2013 році в рамках діючої Загальнодержавної
програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему з урахуванням мінімальних додаткових
потреб у коштах. Це дозволить вже до кінця року повністю виконати завдання зі
звільнення блоків від кониційного ВЯП а до кінця 2014 року і від пошкодженого
ядерного палива, і почати роботи зі зняття з експлуатації енергоблоків
Чорнобильської АЕС в 2014 році.


На
даний момент виконано перегляд Програми, розроблені нові першочергові завдання
та заходи на наступний перспективний період, головна мета якого:


консервація
реакторів і переведення 1, 2 та 3 блоків ЧАЕС у безпечний стан з мінімальним
споживанням ресурсів і забезпечення захисту населення та довкілля;


своєчасне
введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива та
об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;


своєчасне
введення в експлуатацію конфайнмента над об’єктом «Укриття».7.9. Щодо підготовки та внесення до
кінця ІІ кварталу 2013 року на розгляд Верховної Ради 
 

України проекту Закону
України про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» (щодо здійснення виплат пенсій, призначених особам, які
працювали на територіях радіоактивного забруднення на пільгових умовах,
передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», за рахунок коштів Державного
бюджету України до досягнення такими особами пенсійного віку).


Пунктом
2 Прикінцевих положень Закону України від 9 липня 2003 р. N 1058-IV «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено відшкодування
підприємствами Пенсійному фонду фактичних витрат на виплату і доставку пенсій
особам, яким вона призначена на пільгових умовах, до отримання права на пенсію
за віком, крім тих, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на
підземних роботах, яким вона сплачується за рахунок коштів  Державного
бюджету України.


За
період дії Закону (2006-2012 роки) ДСП «Чорнобильська АЕС» сплатило Пенсійному
фонду України відшкодування у сумі 270,1 млн. грн. (8,2% від всього обсягу
фінансування за ці 6 років), у той час, коли на зняття з експлуатації було
направлено близько 162 млн. грн. (5% від обсягу фінансування за ці роки).


Необхідно
відзначити, що сума відшкодування Пенсійному фонду постійно збільшується,
оскільки на неї впливають зміни розміру пенсій на державному рівні, а також
розмір новопризначених пенсій.


Пенсійний
фонд України періодично звертається до суду з позовами про стягнення
заборгованості з відшкодування витрат на виплату і доставку пенсій, призначених
на пільгових умовах. Рішеннями судів вимоги Пенсійного фонду України
задовольняються у повному обсязі і подальше примусове їх виконання через арешт
рахунків ДСП «Чорнобильська АЕС» ставить під загрозу належне забезпечення
ядерної і радіаційної безпеки при виконанні робіт з дострокового зняття з
експлуатації енергоблоків ДСП ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему.


Беручи
до уваги недостатнє фінансування за рахунок державного бюджету відшкодування
Пенсійному фонду витрат на виплату і доставку пільгових пенсій та, зважаючи на
те, що компенсація витрат Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного
бюджету через ДСП ЧАЕС вимагає чималих витрат з їх адміністрування, ДСП
«Чорнобильська АЕС»  пропонує вдосконалити
механізм відшкодування цих витрат шляхом внесення відповідних змін до Закону
України «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування».


Пропонується
ініціювати внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», які передбачали б виплату пенсій особам, які були
зайняті повний робочий день у зоні відчуження, за рахунок коштів Державного
бюджету України.7.10. Створення на базі
навчально-тренувального центру ДСП ЧАЕС 
галузевого навчального центру з
питань зняття з експлуатації АЕС, 
поводження з радіактивними відходами
та відпрацьованим ядерним паливом.Державне
спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» створено для комплексного вирішення
проблем, пов’язаних зі зняттям з експлуатації енергоблоків і перетворення ОУ на
екологічно безпечну систему. В майбутньому ДСП ЧАЕС повинно стати головним
підприємством зі зняття з експлуатації діючих енергоблоків України.


Навчально-тренувальний
центр ДСП ЧАЕС створювався для підготовки персоналу задіяного в вирішенні задач
зі зняття з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно
безпечну систему. Навчальна база УТЦ складається з 3 корпусів (два з яких
знаходяться на проммайданчику ДСП ЧАЕС), до складу яких входить 17 лекційних
аудиторій, 3 комп’ютерні класи з можливістю одноразового навчання 340 осіб.
Також НТЦ має гуртожиток на 109 місць. Навчальний центр укомплектований
висококваліфікованим інструкторсько-викладацьким персоналом, що має великий
досвід практичної роботи з експлуатації і зняття з експлуатації АЕС та
поводження з РАВ.


На
цей час Україною ініційовано міжнародний проект «Створення Державного
навчально-тренувального центру на базі Чорнобильської АЕС з проблем зняття з
експлуатації атомних енергоблоків та поводження з радіоактивними відходами» в
рамках часткового фінансування європейським союзом.


Створення
державного галузевого навчального центру на базі НТЦ ДСП ЧАЕС дозволить
впровадити єдину систему підготовки персоналу підприємств атомної галузі,
максимально знизити витрати на навчання, використовувати передовий досвід у
галузі поводження з РАВ та зняття з експлуатації атомних станцій.


Розділ VІІІ. Міжнародне співробітництво у справах подолання
наслідків Чорнобильської катастрофиУ 2012 році завершено реалізація
проекту ООН «Міжнародна науково-інформаційна мережа з питань Чорнобиля» (ICRIN). Цей проект є спільною ініціативою Міжнародного
агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), Програми розвитку ООН (ПРООН),
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ). Проект реалізується з 2009 року. Головною метою
проекту є забезпечення населення науково-обгрунтованою достовірною  інформацією про медичні наслідки, безпечне
проживання на радіаційно забруднених територіях та формування здорового способу
життя шляхом поширення інформації через систему освіти, засоби масової
інформації, спеціалістів у сфері медицини та радіології, а також шляхом
проведення навчальних семінарів. У серпні 2012 року за ініціативою ВОЗ в
Україні на базі Національного наукового центру радіаційної медицини було
організовано та проведено підсумковий семінар на тему “Радіаційні ефекти
для здоров’я” У семінарі взяли участь експерти ВООЗ, МАГАТЕ  та представники України, Російської Федерації
і Республіки Білорусь.


У 2012 році завершено реалізацію
проекту «Соціально-економічний розвиток районів Рівненської області,
забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи», спрямованого на підтримку
зусиль місцевих органів виконавчої влади щодо покращення умов життя,
економічного та психологічного стану населення, яке проживає на радіоактивно
забруднених територіях. Проект реалізовується на території 10 сільських та
Володимирецької селищної ради у 14 населених пунктах району. Протягом звітного
періоду підготовлено фільм, який демонструватиме результати реалізації проекту
та надасть поради мешканцям інших радіаційно забруднених регіонів щодо ведення
безпечного господарства.


У 2012 році впроваджено дворічний
проект «Інтеграція з питань захисту довкілля в стратегії місцевого розвитку
територій, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС» у трьох забруднених
областях, а саме: м. Коростень Житомирської області, смт. Рокітне Рівненської
області та м. Богуслав Київської області. Донором
проекту є Уряд Польщі. Проект спрямований на врахування екологічних факторів
при стратегічному плануванні на регіональному рівні територій, що постраждали
від Чорнобильської катастрофи, для ухвалення обгрунтованих рішень на місцевому
рівні, на розбудову можливостей щодо аналізу та представлення даних про стан
навколишнього середовища, на сприяння співробітництву між заінтересованими
сторонами й на підвищення рівня обізнаності громадськості щодо існуючих
екологічних проблем. 


В рамках проекту у 2012 році впроваджувалися
такі заходи, як:


організація
та проведення на території 2-х пілотних регіонів впровадження проекту (в мм.
Богуслав та Коростень) відповідних акцій в межах національної екологічної
комунікаційної кампанії «Чиста країна», яка вже протягом 3-х років проводиться Програмою
розвитку ООН в Україні;


організація
та проведення у
мм. Коростень, Ракитне (Рівненської області) та Богуслав серії тренінгів для представників органів місцевої
влади відповідних районних адміністрацій та міських рад;


організація та проведення
«Екологічного Форуму Чорнобильських територій – 2012» з метою підтримки впровадження ідей сучасного
екологічного мислення та формування екологічної свідомості, сприяння
ефективному плануванню та управлінню природоохоронною діяльністю, покращення
поінформованості та заохочення громадськості до здійснення безпосередніх дій із
захисту довкілля задля досягнення збалансованого розвитку  територій, постраждалих внаслідок аварії на
ЧАЕС, а також оприлюднення результатів оцінювання врахування природоохоронних
питань під час формування відповідних місцевих стратегій розвитку та
відповідних планів дій, так само як і наявності та змісту вузькогалузевих
екологічних стратегій (програм, планів дій тощо), проведеного під час
підготовки вищезазначених звітів-оглядів стану довкілля.


Головною метою впровадження усіх міжнародних проектів
є сприяння процесам відродження та розвитку територій, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, безпечного проживання та формування здорового
способу життя.


____________________________________________

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов