ІНІЦІАТИВНА ГРУПА Харківської області інформує Щодо ПРЯМОЇ ДІЇ в диспозитивній ч. 3 ст. 59 Закону України №796-12 (про що саме зазначається у заявах до УПФУ)

Piccy.info - Free Image Hosting

Зaкoнoм Укрaїни «Прo внeсeння змін дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни щoдo підвищeння пeнсій» № 2148-VIII від 03.10.2017 р., внeсeні зміни в ст. 59 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» № 796-XІІ, a сaмe, чaстинa 3 стaтті 59 цьoгo Зaкoну виклaдeнa в нaступній рeдaкції: “Oсoбaм, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї під чaс прoxoджeння дійснoї стрoкoвoї служби і внaслідoк цьoгo стaли oсoбaми з інвaлідністю,   пeнсія пo інвaліднoстіoбчислюється   відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну   aбo   зa бaжaнням тaкиx oсіб   –   з п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року“. Вказані зміни набрали чинності з 01.10.2017р.

Законодавець, Верховна Рада України, приймаючи вказані зміни у зазначену   норму права, яка з дня прийняття цього Закону існувала як   диспозитивна, а не   імперативна   норма права, в якій доречі про це і зазначено (або, або): «пенсія по інвалідності обчислюється   відповідно до цього Закону (№ 796-ХІІ)   або   за бажанням таких осіб – з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року», причому у даному випадку законодавець мав на увазі   пенсію по інвалідностівідповідно до   статті 54   цього Закону, як «державну»   пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка може призначатися   за бажанням громадянина   у розмірі відшкодування фактичних збитків, що також підтверджено відсилочною нормою права ч. 2 ст. 59 цього Закону: «пенсії по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи   військовослужбовцям за їх бажанням   можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків),   або відповідно до   статті 54   цього Закону».

От же, законодавець, приймаючи Закон № 796-ХІІ, встановивдві диспозиції   обчислення   пенсії по інвалідності у ч. 3 ст. 59 – право вибору отримувача пенсії по інвалідності щодо їїобчислення   за   його   бажанням: або за   першою   відсилочноюдиспозицією –   «відповідно до цього Закону», або за   другоюдиспозицією   ПРЯМОЇ ДІЇ   –   «з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року».

 

Причому,   обчислення   пенсії по інвалідності за   першоювідсилочною   диспозицією –   «відповідно до цього Закону», цеобчислення   пенсії по інвалідності згідно існуючих на момент прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII від 03.10.2017 р. умов, порядку призначення та мінімальних розмірів пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначених актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань, діючих та чинних положень на той момент ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ (і до речі, щодо військовослужбовців дійсної строкової служби, у доповненні пунктом 9-1 постанови КМУ № 1210 від 23.11.2011 року у Кабміну не було ніякої необхідності), а   обчислення   пенсії по інвалідності за   другоюдиспозицією   ПРЯМОЇ ДІЇ   –   «з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року»   передбачає   обчислення   пенсії по інвалідності і   точно   не   «відповідно до цього Закону»,   аточно і тільки   спеціальне виключне пряме обчисленняпенсії по інвалідності з певного розрахункового розміру –   з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, та відповідно до встановлених державою правил та положень щодо   повного відшкодування шкоди, пов’язаного з пошкодженням здоров’я та втратою працездатності у відсотках, про що, до речі, йдеться у ст. ст. 16, 50 Конституції України та у ст. ст. 1, 13 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ:   

«Державна політика   в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципі соціального захисту людей,   повного відшкодування шкоди   особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

«Держава   бере на себе   відповідальність за завдану шкоду громадянам   та зобов’язується   відшкодувати її за пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами   та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

До того ж також хочу звернути увагу на той факт, що в ст. 54 Закону № 796-ХІІ   йдеться   про призначення пенсії, а в ч. 3 ст. 59 цього Закону   йдеться   виключно   про обчислення   за бажанням громадянина (особи) вже призначеної колись   пенсії по інвалідності, що є зовсім різними правочинами та є різними праворегулюваннями у різних правовідносинах.

Білоєнко В.М.

 

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов