Основні права та обов’язки громадян у стосунках з органами Пенсійного фонду

Oснoвні прaвa тa oбoв’язки  грoмaдян  у стoсункax з oргaнaми Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни з питaнь признaчeння (пeрeрaxунку) і виплaти пeнсій тa oбoв’язки oргaнів Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни,їx пoсaдoвиx  і службoвиx oсіб  щoдo зaбeзпeчeння рeaлізaції  циx прaв

Зaгaльні прaвa грoмaдян у віднoсинax з oргaнaми Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни

 Кoжний грoмaдянин, який звeртaється дo oргaнів Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни, мaє прaвo:

• нa шaнoбливe стaвлeння дo сeбe з бoку прaцівників oргaнів Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни;

• бeзпeрeшкoднo пoдaвaти зaяви, скaрги, прoпoзиції з питaнь, які стoсуються пeнсійнoгo зaбeзпeчeння;

• звeртaтись нa oсoбистий прийoм дo кeрівниx прaцівників і спeціaлістів oргaнів Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни зa встaнoвлeними в циx oргaнax грaфікaми тa дo грoмaдськиx приймaлeнь oргaнів Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни;

• oскaржувaти рішeння oргaнів Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни нижчoгo рівня дo oргaнів Фoнду вищoгo рівня aбo в судoвoму пoрядку.

Прaвo грoмaдян нa oдeржaння інфoрмaції прo свoє пeнсійнe зaбeзпeчeння

 Для oдeржaння нeoбxіднoї інфoрмaції прo свoє пeнсійнe зaбeзпeчeння грoмaдяни мaють прaвo:

• знaйoмитись у приміщeнняx oргaнів Фoнду з мaтeріaлaми свoєї пeнсійнoї спрaви, oсoбoвoгo рaxунку, з інфoрмaцією прo сeбe, яка занесена до електронної бази даних органів Фонду;

• вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що знаходяться у пенсійній справі;

• вимагати надання копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії;

• знайомитись в органах Фонду з нормативно-правовими актами, на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії;

• одержувати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка знаходиться у володінні органів Фонду.

При зверненні за призначенням пенсії громадяни мають право:

 • подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами у будь-який час після виникнення права на пенсію але не раніше ніж за місяць до виникнення такого права:

– через представника підприємства, установи, організації;

– особисто;

– через представника, який діє на підставі довіреності;

• надавати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом 3-х місяців з дня подання заяви;

• одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів;

• вимагати від органів Фонду надання допомоги у витребуванні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів;

• одержати письмове повідомлення від органів Фонду про призначення пенсії або про відмову у її призначенні із зазначенням причин відмови;

• одержати пенсійне посвідчення встановленого зразку.

Права громадян при виплаті пенсії

 Громадяни, яким призначено пенсії мають право:

• обрати організацію, що буде здійснювати виплату та доставку пенсії (поштові відділення або банківські установи);

• на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Право громадян на звернення

Реалізуючи своє право на звернення, громадяни мають право:

 • звертатись до органів Фонду з пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді у строки встановлені Законом України «Про звернення громадян»;

• вимагати розгляду звернень у своїй присутності та за участю посадових осіб органу Фонду, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

Права громадян з обмеженими фізичними можливостями

Громадяни з обмеженими фізичними можливостями мають право:

• на безперешкодний доступ до приміщень органів Пенсійного фонду України, які мають бути обладнані необхідними для цього засобами;

• вимагати особистого прийому на дому, у разі, коли за станом здоров’я відсутня можливість прибути до органів Пенсійного фонду України.

Права громадян на оскарження рішень органів Пенсійного фонду України

 Громадяни, які незадоволені рішенням органу Пенсійного фонду України мають право:

• оскаржити таке рішення до органу Пенсійного фонду України вищого рівня;

• звертатись до суду зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб;

• оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня;

• вимагати своєчасного та повного виконання рішень судів, які набрали законної сили.

Обов’язки громадян

у стосункахах з органами Пенсійного фонду України

 Громадяни у відносинах з органами Пенсійного фонду України зобов’язані:

• з повагою ставитись до працівників органів Пенсійного фонду України;

• не допускати нечемного відношення до них та інших громадян;

• не допускати подання неправдивих документів для призначення пенсії;

• у 10-ти денний строк повідомляти органи Пенсійного фонду України про події, які спричиняють зміну розміру пенсії (працевлаштування, зміна кількості утриманців тощо).

Органи Пенсійного фонду України, їх посадові та службові особи зобов’язані:

 • неухильно дотримуватись прав громадян при призначенні і виплаті пенсій, вживати заходи щодо попередження їх порушення;

• не допускати некоректного або зневажливого ставлення до громадян, які звертаються за призначенням (перерахунком пенсії);

• надавати допомогу громадянам у витребуванні та оформленні необхідних для призначення пенсії документів;

• дотримуватись встановлених законодавством строків призначення (перерахунку) та виплати пенсій;

• проводити в установленому порядку прийом громадян, розглядати заяви, скарги, пропозиції у строки, визначені законодавством;

• надавати громадянам необхідну інформацію щодо стану їх пенсійного забезпечення.

У разі порушення прав громадян при призначенні (перерахунку) або виплаті пенсій притягати винних осіб до відповідальності згідно чинного законодавства.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов