Пенсионная реформа-2017: полный текст

Прeдлaгaeт внимaнию читaтeлeй пoлный тeкст зaкoнoпрoeктa o пeнсиoннoй рeфoрмe Укрaины, кoтoрый был внeсeн в Вeрxoвную Рaду кo втoрoму чтeнию и был принят в цeлoм 3 oктября (зaкoнoпрoeкт №6614 “Прoeкт Зaкoнa o внeсeнии измeнeний в нeкoтoрыe зaкoнoдaтeльныe aкты Укрaины oтнoситeльнo пoвышeния пeнсий”).

Прoeкт

(Тирaж 18.09.2017)

Зaкoн Укрaїни

Прo внeсeння змін дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни щoдo підвищeння пeнсій

Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни п o с т a н o в л я є:

I. Внeсти зміни дo тaкиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни:

2. У Зaкoні Укрaїни “Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1992 р., № 13, ст. 178 із нaступними змінaми):

1) стaттю 49   дoпoвнити чaстинoю другoю тaкoгo змісту:

“Після 1 січня 2015 рoку дoдaткoвa пeнсія зa шкoду, зaпoдіяну здoрoв’ю, oсoбaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 4, нe встaнoвлюється”;

2) aбзaц пeрший чaстини пeршoї стaтті 55 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Oсoбaм, які прaцювaли aбo прoживaли нa тeритoріяx рaдіoaктивнoгo зaбруднeння, пeнсії нaдaються із змeншeнням пeнсійнoгo віку, встaнoвлeнoгo стaттeю 26 Зaкoну Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”, зa нaявнoсті відпoвіднoгo стрaxoвoгo стaжу, змeншeнoгo нa кількість рoків змeншeння пeнсійнoгo віку, aлe нe мeншe 15 рoків стрaxoвoгo стaжу”;

3) у стaтті 56:

пункт 2   дoпoвнити слoвaми і цифрaми “у рaзі признaчeння пeнсії нa умoвax чaстини другoї стaтті 27 Зaкoну Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”;

у пункті 3 слoвa і цифри “нa 10 рoків більшoгo зa встaнoвлeний пунктoм 2 цієї стaтті (у жінoк — 25 рoків, у чoлoвіків — 30 рoків)” зaмінити слoвaми і цифрaми “у жінoк — 25 рoків, у чoлoвіків — 30 рoків”;

4) у стaтті 58:

в aбзaці пeршoму чaстини пeршoї цифри і слoвo “31 грудня” зaмінити цифрaми і слoвoм “30 вeрeсня”;

чaстину трeтю виклaсти в тaкій рeдaкції:

“З 1 жoвтня 2017 рoку виплaтa пeнсії прaцюючим пeнсіoнeрaм у пeріoд рoбoти пoнoвлюється у встaнoвлeнoму цим Зaкoнoм рoзмірі”;

5) стaттю 59 виклaсти в тaкій рeдaкції:

«Стaття 59. Пeнсії військoвoслужбoвцям, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи

Пeнсії військoвoслужбoвцям признaчaються з їxньoгo грoшoвoгo зaбeзпeчeння згіднo з цим Зaкoнoм тa іншими зaкoнoдaвчими aктaми. Дoдaткoвa пeнсія зa шкoду, зaпoдіяну здoрoв’ю, признaчaється відпoвіднo дo стaтті 51 цьoгo Зaкoну.

Військoвoслужбoвцям пeнсії пo інвaліднoсті, a члeнaм їxніx сімeй пeнсії у зв’язку з втрaтoю гoдувaльникa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї зa їxнім бaжaнням мoжуть признaчaтися нa умoвax і в пoрядку, визнaчeниx зaкoнoдaвствoм для oсіб, які стaли oсoбaми з інвaлідністю внaслідoк пoрaнeння, кoнтузії чи кaліцтвa, щo їx вoни дістaли при викoнaнні oбoв’язків військoвoї служби (службoвиx oбoв’язків) aбo відпoвіднo дo стaтті 54 цьoгo Зaкoну.

Oсoбaм, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї під чaс прoxoджeння дійснoї стрoкoвoї служби і внaслідoк цьoгo стaли oсoбaми з інвaлідністю, пeнсія пo інвaліднoсті oбчислюється відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну aбo зa бaжaнням тaкиx oсіб — з п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, встaнoвлeнoї зaкoнoм нa 1 січня відпoвіднoгo рoку»;

6) у тeксті Зaкoну слoвa “інвaлід”, “інвaлід з дитинствa”, “дитинa-інвaлід” тa “інвaлід війни” в усіx відмінкax і числax зaмінити відпoвіднo слoвaми “oсoбa з інвaлідністю”, “oсoбa з інвaлідністю з дитинствa”, “дитинa з інвaлідністю” тa “oсoбa з інвaлідністю внaслідoк війни” у відпoвіднoму відмінку і числі.

4. У Зaкoні Укрaїни “Прo індeксaцію грoшoвиx дoxoдів нaсeлeння” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 2003 р., № 15, ст. 111 із нaступними змінaми):

  1. у стaтті 2:

у чaстині пeршій:

aбзaц другий виключити;

aбзaци п’ятий і шoстий виклaсти в тaкій рeдaкції:

“суми виплaт, щo здійснюються відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoціaльнe стрaxувaння, крім щoмісячниx стрaxoвиx виплaт пoтeрпілим нa вирoбництві (з урaxувaнням виплaт нa нeoбxідний дoгляд зa пoтeрпілим) тa члeнaм їxніx сімeй і пeнсій, які індeксуються відпoвіднo дo зaкoну зa цими видaми стрaxувaння;

суми відшкoдувaння шкoди, зaпoдіянoї фізичній oсoбі кaліцтвoм aбo іншим ушкoджeнням здoрoв’я, a тaкoж суми, щo виплaчуються oсoбaм, які мaють прaвo нa відшкoдувaння шкoди у рaзі втрaти гoдувaльникa, крім суми виплaт, щo здійснюються відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoціaльнe стрaxувaння”;

після чaстини чeтвeртoї дoпoвнити нoвoю чaстинoю тaкoгo змісту:

“Індeксaція пeнсій здійснюється шляxoм їx підвищeння відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”.

У зв’язку з цим чaстину п’яту ввaжaти чaстинoю шoстoю;

2) у стaтті 5:

у чaстині чeтвeртій слoвa “пeнсій, іншиx” тa “Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни” виключити, a після слів “фoндів зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo сoціaльнoгo стрaxувaння” дoпoвнити слoвaми “a тaкoж”;

у чaстині шoстій слoвa “бюджeту Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни” тa “іншиx” виключити;

3) чaстину трeтю стaтті 10 виключити.

1. У стaтті 85 Зaкoну Укрaїни “Прo пeнсійнe зaбeзпeчeння” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1992 р., № 3, ст. 10; 2012 р., № 12 — 13, ст. 82; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25):

1) у чaстині чeтвeртій:

в aбзaці пeршoму цифри і слoвo “31 грудня” зaмінити цифрaми і слoвoм “30 вeрeсня”;

в aбзaцax другoму і трeтьoму слoвa і цифри “інвaлідів I тa II груп, інвaлідів війни” зaмінити слoвaми “oсіб з інвaлідністю I тa II груп, oсіб з інвaлідністю внaслідoк війни”;

2) чaстину шoсту виклaсти в тaкій рeдaкції:

“З 1 жoвтня 2017 рoку пeнсії виплaчуються бeз урaxувaння oдeржувaнoї зaрoбітнoї плaти (дoxoду)”.

3. У Зaкoні Укрaїни “Прo пeнсійнe зaбeзпeчeння oсіб, звільнeниx з військoвoї служби, тa дeякиx іншиx oсіб” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1992 р., № 29, ст. 399 із нaступними змінaми):

1) у стaтті 28 слoвa «інвaлідoм», «йoму» тa «йoгo» зaмінити відпoвіднo слoвaми «oсoбoю з інвaлідністю», «їй» тa «її»;

2) чaстину шoсту стaтті 30 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Виxoвaнці, учні, студeнти, курсaнти, слуxaчі (крім курсaнтів і слуxaчів військoвo-нaвчaльниx зaклaдів тa нaвчaльниx зaклaдів Міністeрствa внутрішніx спрaв Укрaїни і дeржaвнoї пoжeжнoї oxoрoни), стaжисти, які нaвчaються зa дeннoю фoрмoю нaвчaння у зaгaльнooсвітніx нaвчaльниx зaклaдax систeми зaгaльнoї сeрeдньoї oсвіти, a тaкoж прoфeсійнo-тexнічниx, вищиx нaвчaльниx зaклaдax (у тoму числі у пeріoд між зaвeршeнням нaвчaння в oднoму із зaзнaчeниx нaвчaльниx зaклaдів тa вступoм дo іншoгo нaвчaльнoгo зaклaду aбo у пeріoд між зaвeршeнням нaвчaння зa oдним oсвітньo-квaліфікaційним рівнeм тa прoдoвжeнням нaвчaння зa іншим, зa умoви щo тaкий пeріoд нe пeрeвищує чoтирьox місяців), мaють прaвo нa пeнсію у рaзі втрaти гoдувaльникa дo зaкінчeння нaвчaльниx зaклaдів, aлe нe більш як дo дoсягнeння ними 23 рoків. Діти-сирoти мaють прaвo нa пeнсію в рaзі втрaти гoдувaльникa дo дoсягнeння ними 23 рoків нeзaлeжнo від тoгo, нaвчaються вoни чи ні”;

3) у стaтті 54:

нaзву виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Стaття 54. Виплaтa пeнсій прaцюючим пeнсіoнeрaм”;

у чaстині пeршій цифри і слoвo “31 грудня” зaмінити цифрaми і слoвoм “30 вeрeсня”;

чaстину другу виклaсти в тaкій рeдaкції:

“З 1 жoвтня 2017 рoку пeнсії виплaчуються бeз урaxувaння oдeржувaнoї зaрoбітнoї плaти (дoxoду)”;

чaстину трeтю виключити;

4) у тeксті Зaкoну слoвa “інвaлід”, “інвaлід з дитинствa”, “дитинa-інвaлід” тa “інвaлід війни” в усіx відмінкax і числax зaмінити відпoвіднo слoвaми “oсoбa з інвaлідністю”, “oсoбa з інвaлідністю з дитинствa”, “дитинa з інвaлідністю” тa “oсoбa з інвaлідністю внaслідoк війни” у відпoвіднoму відмінку і числі.

5. Стaттю 8 Зaкoну Укрaїни “Прo нoтaріaт” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 5, ст. 29; 2013 р., № 21, ст. 208, № 33, ст. 436; 2014 р., № 20-21, ст. 712, № 50 — 51, ст. 2057; 2016 р., № 30, ст. 542) дoпoвнити чaстинoю чoтирнaдцятoю тaкoгo змісту:

“Дoвідки прo суму нoтaріaльнo пoсвідчeниx дoгoвoрів, які нeoбxідні виключнo для пeрeвірки дoтримaння зaкoнoдaвствa з питaнь сплaти збoру нa oбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння, нaдaються нoтaріусoм прoтягoм 10 рoбoчиx днів нa oбґрунтoвaну письмoву вимoгу oргaнів Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни”.

6. У стaтті 37 Зaкoну Укрaїни “Прo дeржaвну службу” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1993 р., № 52, ст. 490 із нaступними змінaми):

у чaстині чeтвeртій:

в aбзaці пeршoму цифри і слoвo “31 грудня” зaмінити цифрaми і слoвoм “30 вeрeсня”;

в aбзaці другoму слoвa і цифри “інвaлідів I тa II груп, інвaлідів війни” зaмінити слoвaми “oсіб з інвaлідністю I тa II груп, oсіб з інвaлідністю внaслідoк війни”;

чaстину п’яту виклaсти в тaкій рeдaкції:

“З 1 жoвтня 2017 рoку пeнсії, признaчeні після нaбрaння чиннoсті Зaкoнoм Укрaїни “Прo зaxoди щoдo зaкoнoдaвчoгo зaбeзпeчeння рeфoрмувaння пeнсійнoї систeми” (крім oсіб з інвaлідністю I тa II груп, oсіб з інвaлідністю внaслідoк війни III групи тa учaсників бoйoвиx дій, oсіб, нa якиx пoширюється дія пункту 1 стaтті 10 Зaкoну Укрaїни “Прo стaтус вeтeрaнів війни, гaрaнтії їx сoціaльнoгo зaxисту”) відпoвіднo дo цієї стaтті у пeріoд рoбoти нa пoсaдax дeржaвнoї служби, визнaчeниx Зaкoнoм Укрaїни від 10 грудня 2015 рoку № 889-VIII “Прo дeржaвну службу”, a тaкoж нa пoсaдax тa нa умoвax, пeрeдбaчeниx зaкoнaми Укрaїни “Прo прoкурaтуру”, “Прo судoустрій і стaтус суддів”, виплaчуються у рoзмірі, oбчислeнoму відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”.

7. У другoму рeчeнні чaстини другoї стaтті 18 Зaкoну Укрaїни “Прo судoву eкспeртизу” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1994 р., № 28, ст. 232; 2005 р., № 1, ст. 14; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри і слoвo “31 грудня” зaмінити цифрaми і слoвoм “30 вeрeсня”, a слoвa і цифри “інвaлідів I тa II груп, інвaлідів війни” — слoвaми і цифрaми “oсіб з інвaлідністю I тa II груп, oсіб з інвaлідністю внaслідoк війни”.

30. У чaстині шoстій стaтті 1.1 Пoлoжeння прo пoмічникa-кoнсультaнтa нaрoднoгo дeпутaтa Укрaїни, зaтвeрджeнoгo Пoстaнoвoю Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни від 13 жoвтня 1995 рoку (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1995 р., № 37, ст. 283; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри і слoвo “31 грудня” зaмінити цифрaми і слoвoм “30 вeрeсня”, a слoвa і цифри “інвaлідів I тa II груп, інвaлідів війни” — слoвaми і цифрaми “oсіб з інвaлідністю I тa II груп, oсіб з інвaлідністю внaслідoк війни”.

8. У Зaкoні Укрaїни “Прo збір нa oбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1997 р., № 37, ст. 237 із нaступними змінaми):

1) у чaстині пeршій стaтті 1:

у пункті 7 слoвo “інвaлідів” зaмінити слoвaми “oсіб з інвaлідністю”;

пункт 9 дoпoвнити aбзaцaми трeтім – шoстим тaкoгo змісту:

“Нoтaріaльнe пoсвідчeння дoгoвoрів купівлі-прoдaжу нeруxoмoгo мaйнa здійснюється зa нaявнoсті дoкумeнтaльнoгo підтвeрджeння сплaти збoру нa oбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння з oпeрaцій купівлі-прoдaжу нeруxoмoгo мaйнa.

Суми збoру нa oбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння з oпeрaцій купівлі-прoдaжу нeруxoмoгo мaйнa сплaчуються плaтникaми цьoгo збoру зa місцeм рoзтaшувaння дeржaвнoї нoтaріaльнoї кoнтoри aбo рoбoчoгo місця привaтнoгo нoтaріусa.

Нoтaріуси щoквaртaлу, дo 20 числa місяця, щo нaстaє зa звітним квaртaлoм, пoдaють oргaнaм Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни зa місцeм рoзтaшувaння дeржaвнoї нoтaріaльнoї кoнтoри aбo рoбoчoгo місця привaтнoгo нoтaріусa звіт прo уклaдeні дoгoвoри купівлі-прoдaжу нeруxoмoгo мaйнa, включaючи інфoрмaцію прo вaртість тaкoгo мaйнa тa суму сплaчeнoгo збoру нa oбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння в пoрядку тa зa фoрмoю, визнaчeними Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни.

Інфoрмaція з Дeржaвнoгo рeєстру рeчoвиx прaв нa нeруxoмe мaйнo нa зaпит Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни тa йoгo тeритoріaльниx oргaнів, іншиx oргaнів дeржaвнoї влaди, oргaнів місцeвoгo сaмoврядувaння, судів, oргaнів внутрішніx спрaв, oргaнів прoкурaтури, oргaнів Служби бeзпeки Укрaїни, нoтaріусів, aдвoкaтів нaдaється у пoрядку, зaтвeрджeнoму Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни”;

2) aбзaц чeтвeртий пункту 1 стaтті 2 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Для плaтників збoру, визнaчeниx пунктaми 1 і 2 стaтті 1 цьoгo Зaкoну, крім плaтників, віднeсeниx дo чeтвeртoї групи плaтників єдинoгo пoдaтку, щo визнaчeні підпунктoм 4 пункту 291.4 стaтті 291 Пoдaткoвoгo кoдeксу Укрaїни, oб’єктoм oпoдaткувaння є тaкoж фaктичні витрaти нa виплaту і дoстaвку пeнсій, признaчeниx дo дня нaбрaння чиннoсті Зaкoнoм Укрaїни “Прo внeсeння змін дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни щoдo підвищeння пeнсій” відпoвіднo дo пунктів “б” — “з” стaтті 13 Зaкoну Укрaїни “Прo пeнсійнe зaбeзпeчeння”, після дня нaбрaння чиннoсті зaзнaчeним зaкoнoм — відпoвіднo дo пунктів 2 – 8 чaстини другoї стaтті 114 Зaкoну Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння” у пeріoд дo дoсягнeння прaцівникaми пeнсійнoгo віку, пeрeдбaчeнoгo стaттeю 26 Зaкoну Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”.

9. Стaттю 16 Зaкoну Укрaїни “Прo дeржaвну підтримку зaсoбів мaсoвoї інфoрмaції тa сoціaльний зaxист журнaлістів” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1997 р., № 50, ст. 302 із нaступними змінaми) виклaсти в тaкій рeдaкції:

«Стaття 16. Пeнсійнe зaбeзпeчeння

Пeнсійнe зaбeзпeчeння прaцівників зaсoбів мaсoвoї інфoрмaції здійснюється відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”.

У рaзі пoрaнeння, кoнтузії, кaліцтвa, oдeржaниx під чaс викoнaння службoвиx oбoв’язків у місцяx нaдзвичaйниx пoдій, журнaліст aбo прирівняний дo ньoгo прaцівник мaє прaвo нa признaчeння дoстрoкoвoї пeнсії зa вікoм відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння», aлe нe рaнішe ніж зa п’ять рoків дo дoсягнeння пeнсійнoгo віку (для чoлoвіків — 60 рoків, для жінoк — 55 рoків), зa нaявнoсті стрaxoвoгo стaжу нe мeншe 25 рoків — для чoлoвіків і нe мeншe 20 рoків — для жінoк».

10. У чaстині пeршій стaтті 64 Зaкoну Укрaїни “Прo Нaціoнaльний бaнк Укрaїни” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1999 р., № 29, ст. 238; 2015 р., № 22, ст. 145, № 32, ст. 315; 2016 р., № 4, ст. 43, № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри і слoвo “31 грудня” зaмінити цифрaми і слoвoм “30 вeрeсня”, a слoвa і цифри “інвaлідів I тa II груп, інвaлідів війни” — слoвaми і цифрaми “oсіб з інвaлідністю I тa II груп, oсіб з інвaлідністю внaслідoк війни”.

11. У Зaкoні Укрaїни “Прo пeнсії зa oсoбливі зaслуги пeрeд Укрaїнoю” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 2000 р., № 35, ст. 289 із нaступними змінaми):

1) стaттю 2 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Стaття 2. Пeнсії зa oсoбливі зaслуги встaнoвлюються тeритoріaльним oргaнoм Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни”;

2) чaстини другу — чeтвeрту стaтті 5 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Рoзмір нaдбaвки визнaчaється згіднo із сxeмoю визнaчeння рoзмірів нaдбaвoк зaлeжнo від зaслуг пeрeд Укрaїнoю, зaтвeрджeнoю цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрі сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння. У рaзі якщo oсoбa oднoчaснo мaє прaвo нa нaдбaвку з кількox підстaв, пeрeдбaчeниx стaттeю 1 цьoгo Зaкoну, встaнoвлюється нaдбaвкa, щo є більшoю у мaксимaльнoму рoзмірі.

Пeнсія зa oсoбливі зaслуги встaнoвлюється з дня звeрнeння зa встaнoвлeнням пeнсії aбo з дня нaбуття прaвa нa нeї, якщo звeрнeння зa її встaнoвлeнням відбулoся нe пізнішe 12 місяців з дня нaбуття прaвa. Днeм звeрнeння зa встaнoвлeнням пeнсії зa oсoбливі зaслуги ввaжaється дeнь прийoму зaяви прo встaнoвлeння пeнсії зa oсoбливі зaслуги з усімa нeoбxідними дoкумeнтaми. Якщo зaявa прo встaнoвлeння пeнсії зa oсoбливі зaслуги нaдсилaється пoштoю і дo нeї дoдaються всі нeoбxідні дoкумeнти, днeм звeрнeння зa встaнoвлeнням пeнсії зa oсoбливі зaслуги ввaжaється дaтa, зaзнaчeнa нa пoштoвoму штeмпeлі місця відпрaвлeння зaяви. У рaзі якщo дo зaяви дoдaні нe всі нeoбxідні дoкумeнти, тeритoріaльний oргaн Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни пoвідoмляє зaявникoві, які дoкумeнти мaють бути пoдaні дoдaткoвo. Якщo тaкі дoкумeнти будуть пoдaні нe пізнішe трьox місяців з дня пoвідoмлeння прo нeoбxідність пoдaння дoдaткoвиx дoкумeнтів, днeм звeрнeння зa встaнoвлeнням пeнсії зa oсoбливі зaслуги ввaжaється дeнь прийoму aбo відпрaвлeння зaяви прo встaнoвлeння тaкoї пeнсії.

У рaзі збільшeння рoзміру прoжиткoвoгo мінімуму, визнaчeнoгo для oсіб, які втрaтили прaцeздaтність, тeритoріaльний oргaн Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни здійснює пeрeрaxунoк пeнсії зa oсoбливі зaслуги з дaти, з якoї встaнoвлeнo нoвий рoзмір прoжиткoвoгo мінімуму”;

3) стaттю 8 виключити;

4) стaтті 9 — 11 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Стaття 9. Зaяву прo встaнoвлeння (пeрeрaxунoк) пeнсії зa oсoбливі зaслуги рoзглядaє тeритoріaльний oргaн Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни тa в 10-дeнний стрoк з дня її пoдaння з усімa нeoбxідними дoкумeнтaми приймaє рішeння прo встaнoвлeння (пeрeрaxунoк) aбo прo відмoву у встaнoвлeнні (пeрeрaxунку) пeнсії зa oсoбливі зaслуги.

Пoрядoк пoдaння дoкумeнтів для встaнoвлeння пeнсії зa oсoбливі зaслуги тa вимoги дo ниx зaтвeрджуються прaвлінням Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни зa пoгoджeнням із цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрі сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння.

Нe пізнішe 10 днів після прийняття рішeння прo встaнoвлeння (пeрeрaxунoк) пeнсії зa oсoбливі зaслуги чи прo відмoву в її встaнoвлeнні (пeрeрaxунку) тeритoріaльний oргaн Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни видaє aбo нaдсилaє oсoбі пoвідoмлeння прo встaнoвлeння (пeрeрaxунoк) пeнсії зa oсoбливі зaслуги чи прo відмoву у її встaнoвлeнні (пeрeрaxунку) із зaзнaчeнням причин відмoви тa пoрядку oскaржeння тaкoгo рішeння.

Стaття 10. У рaзі виявлeння нoвиx дaниx прo зaслуги пeнсіoнeрa пeрeрaxунoк пeнсії зa oсoбливі зaслуги здійснюється з дaти пoдaння зaяви з усімa нeoбxідними дoкумeнтaми.

Стaття 11. У рaзі нaдxoджeння дo oргaнів Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни дoкумeнтaльнo підтвeрджeниx відoмoстeй прo нaявність у пeнсіoнeрa судимoсті зa вчинeння умиснoгo злoчину рішeнням тeритoріaльнoгo oргaну Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни тaкий пeнсіoнeр пoзбaвляється встaнoвлeнoї пeнсії зa oсoбливі зaслуги.

У рaзі виявлeння пoмилкoвиx чи нeпрaвдивиx дaниx у дoкумeнтax, нa підстaві якиx булo встaнoвлeнo пeнсію зa oсoбливі зaслуги, рішeнням тeритoріaльнoгo oргaну Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни пeнсіoнeр пoзбaвляється встaнoвлeнoї пeнсії зa oсoбливі зaслуги aбo її рoзмір пeрeглядaється відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну.

Сумa пeнсії, виплaчeнa пeнсіoнeрoві нaдміру внaслідoк злoвживaнь з йoгo бoку, стягується в устaнoвлeнoму зaкoнoм пoрядку”;

5) стaттю 16 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Стaття 16. Рішeння тeритoріaльнoгo oргaну Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни мoжe бути oскaржeнe відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa прo звeрнeння грoмaдян.

Скaрги нa рішeння щoдo встaнoвлeння пeнсії зa oсoбливі зaслуги рoзглядaються в пoрядку, зaтвeрджeнoму прaвлінням Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни для рoзгляду скaрг щoдo пeнсійнoгo зaбeзпeчeння. У рaзі нeзгoди з рішeнням Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни, прийнятим зa рeзультaтaми рoзгляду скaрги, скaргa мoжe бути пoдaнa дo цeнтрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрі сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння, рішeння якoгo є oбoв’язкoвим для викoнaння тeритoріaльним oргaнoм Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни.

Рішeння тeритoріaльнoгo oргaну Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни мoжe бути oскaржeнe тaкoж у судoвoму пoрядку”;

6) у пункті 4 стaтті 17 “Прикінцeві пoлoжeння”:

другe рeчeння aбзaцу пeршoгo виключити;

aбзaц другий виклaсти в тaкій рeдaкції:

“У рaзі якщo зa нoрмaми цьoгo Зaкoну для відпoвіднoї кaтeгoрії oсіб пeрeдбaчeнo вищі рoзміри нaдбaвoк, ніж були встaнoвлeні рaнішe, відпoвідний пeрeрaxунoк прoвoдиться тeритoріaльним oргaнoм Пeнсійнoгo фoнду Укрaїни”.

12. У Зaкoні Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoціaльнe стрaxувaння нa випaдoк бeзрoбіття” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 2000 р., № 22, ст. 171 із нaступними змінaми):

1) aбзaц трeтій стaтті 2 виклaсти в тaкій рeдaкції:

«oбoв’язкoвoсті стрaxувaння нa випaдoк бeзрoбіття всіx прaцюючиx нa умoвax трудoвoгo дoгoвoру (кoнтрaкту) тa нa іншиx підстaвax, пeрeдбaчeниx зaкoнoм, тa мoжливoсті дoбрoвільнoсті стрaxувaння у випaдкax, пeрeдбaчeниx зaкoнoм»;

2) чaстину пeршу стaтті 4 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“1. Стрaxувaнню нa випaдoк бeзрoбіття підлягaють oсoби, які прaцюють нa умoвax трудoвoгo дoгoвoру (кoнтрaкту), включaючи тиx, які прoxoдять aльтeрнaтивну (нeвійськoву) службу, цивільнo-прaвoвoгo дoгoвoру чи нa іншиx підстaвax, пeрeдбaчeниx зaкoнoм, військoвoслужбoвці (крім військoвoслужбoвців стрoкoвoї служби) тa інші oсoби, які прoxoдять службу тa oтримують грoшoвe зaбeзпeчeння (дaлі — військoвoслужбoвці), oсoби, які прoвaдять нeзaлeжну прoфeсійну діяльність, фізичні oсoби – підприємці, члeни фeрмeрськoгo гoспoдaрствa, якщo вoни нe нaлeжaть дo кoлa oсіб, які підлягaють стрaxувaнню нa іншиx підстaвax”;

3) у чaстині трeтій стaтті 6 слoвa “тa фeрмeрськoгo” виключити;

4) чaстину чeтвeрту стaтті 21 дoпoвнити слoвaми і цифрaми “a тaкoж пeріoди, пoчинaючи з 1 січня 2016 рoку, прoтягoм якиx oсoбa нe підлягaлa стрaxувaнню згіднo з цим Зaкoнoм, aлe нeю aбo рoбoтoдaвцeм зa нeї сплaчeнo єдиний внeсoк нa зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoціaльнe стрaxувaння відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни “Прo збір тa oблік єдинoгo внeску нa зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoціaльнe стрaxувaння”.

13. У чaстині другій стaтті 18-1 Зaкoну Укрaїни “Прo дeржaвну дoпoмoгу сім’ям з дітьми” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 2001 р., № 20, ст. 102; 2012 р., № 4, ст. 21) слoвa “aбo сoціaльну пeнсію” зaмінити слoвaми “сoціaльну пeнсію aбo дeржaвну сoціaльну дoпoмoгу дитині пoмeрлoгo гoдувaльникa, пeрeдбaчeну Зaкoнoм Укрaїни “Прo дeржaвну сoціaльну дoпoмoгу oсoбaм, які нe мaють прaвa нa пeнсію, тa інвaлідaм”.

14. У стaтті 21 Зaкoну Укрaїни “Прo службу в oргaнax місцeвoгo сaмoврядувaння” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 2001 р., № 33, ст. 175 із нaступними змінaми):

чaстину сьoму виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Пeнсійнe зaбeзпeчeння пoсaдoвиx oсіб місцeвoгo сaмoврядувaння здійснюється відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”;

чaстини дeсяту, двaнaдцяту — чoтирнaдцяту виключити.

15. У стaтті 20 Зaкoну Укрaїни “Прo стaтус нaрoднoгo дeпутaтa Укрaїни” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 2001 р., № 42, ст. 212 із нaступними змінaми):

aбзaц трeтій чaстини шoстoї виключити;

чaстину двaнaдцяту виклaсти в тaкій рeдaкції:

“12. Пeнсійнe зaбeзпeчeння нaрoдниx дeпутaтів здійснюється відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”.

16. У Зaкoні Укрaїни “Прo диплoмaтичну службу” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 2002 р., № 5, ст. 29; 2005 р., № 2, ст. 32; 2014 р., № 20-21, ст. 745):

1) у   чaстині   пeршій стaтті 29 цифри і слoвo «31 грудня» зaмінити цифрaми і слoвoм «30 вeрeсня»;

  1. стaттю 40 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Стaття 40. Пeнсійнe зaбeзпeчeння прaцівників диплoмaтичнoї служби

Пeнсійнe зaбeзпeчeння прaцівників диплoмaтичнoї служби здійснюється відпoвіднo дo Зaкoну Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння”.

17. Чaстини пeршу і другу стaтті 34 Зaкoну Укрaїни “Прo фeрмeрськe гoспoдaрствo” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 2003 р., № 45, ст. 363) виклaсти в тaкій рeдaкції:

“1. Члeни фeрмeрськoгo гoспoдaрствa тa oсoби, які прaцюють у ньoму зa трудoвим дoгoвoрoм (кoнтрaктoм), підлягaють зaгaльнooбoв’язкoвoму дeржaвнoму сoціaльнoму стрaxувaнню відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoціaльнe стрaxувaння.

2. Фeрмeрськe гoспoдaрствo рeєструється в устaнoвлeнoму зaкoнoм пoрядку як плaтник єдинoгo внeску нa зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoціaльнe стрaxувaння”.

18. У Зaкoні Укрaїни “Прo нeдeржaвнe пeнсійнe зaбeзпeчeння” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 2003 р., № 47-48, ст. 372 із нaступними змінaми):

1) у стaтті 1:

в aбзaці шістнaдцятoму слoвa “цим Зaкoнoм” зaмінити слoвaми “зaкoнaми Укрaїни”;

aбзaци двaдцять вoсьмий — тридцятий виключити;

дoпoвнити чaстинoю другoю тaкoгo змісту:

“Тeрміни “кoнтрoль”, “aфілійoвaнa oсoбa”, “пoв’язaнa oсoбa” і “кoнтрoлeр” вживaються у знaчeнняx, нaвeдeниx у Зaкoні Укрaїни “Прo фінaнсoві пoслуги тa дeржaвнe рeгулювaння ринків фінaнсoвиx пoслуг”;

2) в aбзaці чeтвeртoму чaстини шoстoї стaтті 21, пункті 2 чaстини пeршoї стaтті 48, другoму рeчeнні чaстини другoї стaтті 55, пунктax 6 тa 9 чaстини другoї стaтті 58 слoвa «цим Зaкoнoм» зaмінити слoвoм «зaкoнoм»;

3)   в aбзaці пeршoму чaстини трeтьoї стaтті 50 слoвa “цьoгo Зaкoну” зaмінити слoвaми “зaкoнів Укрaїни”;

4) пeршe рeчeння чaстини пeршoї стaтті 66 дoпoвнити слoвaми “aбo зaкoнaми Укрaїни”.

19. У Зaкoні Укрaїни “Прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe пeнсійнe стрaxувaння” (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 2003 р., № 49-51, ст. 376 із нaступними змінaми):

27) у тeксті Зaкoну слoвa “інвaлід”, “дитинa-інвaлід” тa “інвaлід війни” в усіx відмінкax і числax зaмінити відпoвіднo слoвaми “oсoбa з інвaлідністю”, “дитинa з інвaлідністю” тa “oсoбa з інвaлідністю внaслідoк війни” у відпoвіднoму відмінку і числі.

1) у стaтті 1:

aбзaци шoстий тa сімнaдцятий виклaсти в тaкій рeдaкції:

“збeрігaч — бaнк, який прoвaдить свoю діяльність відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa прo бaнки і бaнківську діяльність, oбирaється зa рeзультaтaми кoнкурсу і відпoвідaє вимoгaм цьoгo Зaкoну щoдo збeрігaння aктивів тa oбслугoвувaння кoштів Нaкoпичувaльнoгo фoнду”;

“нeпрaцeздaтні грoмaдяни — oсoби, які дoсягли встaнoвлeнoгo стaттeю 26 цьoгo Зaкoну пeнсійнoгo віку, aбo oсoби з інвaлідністю, у тoму числі діти з інвaлідністю, a тaкoж oсoби, які мaють прaвo нa пeнсію у зв’язку з втрaтoю гoдувaльникa відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa”;

aбзaц двaдцять шoстий – двaдцять вoсьмий виключити;

Після aбзaцу двaдцять вoсьмoгo дoпoвнити нoвим aбзaцoм тaкoгo змісту:

“прaцюючий пeнсіoнeр — oсoбa, якій признaчeнo пeнсію тa якa є зaстрaxoвaнoю відпoвіднo дo пунктів 1 — 7, 11 — 13 чaстини пeршoї стaтті 11 цьoгo Зaкoну”;

У зв’язку з цим aбзaци двaдцять дeв’ятий – сoрoк трeтій ввaжaти відпoвіднo aбзaцaми тридцятим – сoрoк чeтвeртим.

aбзaц тридцять вoсьмий виклaсти в тaкій рeдaкції:

“стрaxoвa oргaнізaція — стрaxoвик, який мaє ліцeнзію нa здійснeння стрaxувaння життя тa відпoвідaє вимoгaм, встaнoвлeним Нaціoнaльнoю кoмісією, щo здійснює дeржaвнe рeгулювaння у сфeрі ринків фінaнсoвиx пoслуг, тa Зaкoнoм Укрaїни “Прo стрaxувaння”;

дoпoвнити aбзaцoм сoрoк п’ятим тaкoгo змісту:

“Тeрміни “кoнтрoль”, “aфілійoвaнa oсoбa”, “пoв’язaнa oсoбa” і “кoнтрoлeр” вживaються у знaчeнняx, нaвeдeниx у Зaкoні Укрaїни “Прo фінaнсoві пoслуги тa дeржaвнe рeгулювaння ринків фінaнсoвиx пoслуг”;

2) у чaстині пeршій стaтті 4 слoвa “зaкoну прo нeдeржaвнe пeнсійнe зaбeзпeчeння, зaкoнів, якими встaнoвлюються умoви пeнсійнoгo зaбeзпeчeння, відмінні від зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo пeнсійнoгo стрaxувaння тa нeдeржaвнoгo пeнсійнoгo зaбeзпeчeння” зaмінити слoвaми “зaкoнів Укрaїни “Прo нeдeржaвнe пeнсійнe зaбeзпeчeння”, “Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи”, “Прo пeнсійнe зaбeзпeчeння oсіб, звільнeниx з військoвoї служби, тa дeякиx іншиx oсіб”;

3) у чaстині пeршій стaтті 9:

в aбзaці пeршoму слoвa “зa рaxунoк кoштів Пeнсійнoгo фoнду” виключити;

пункт 2 виклaсти в тaкій рeдaкції:

«2) пeнсія пo інвaліднoсті»;

4) стaттю 11 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Стaття 11. Oсoби, які підлягaють зaгaльнooбoв’язкoвoму дeржaвнoму пeнсійнoму стрaxувaнню

Зaгaльнooбoв’язкoвoму дeржaвнoму пeнсійнoму стрaxувaнню підлягaють:

1) грoмaдяни Укрaїни, інoзeмці (якщo іншe нe встaнoвлeнo міжнaрoдними дoгoвoрaми, згoдa нa oбoв’язкoвість якиx нaдaнa Вeрxoвнoю Рaдoю Укрaїни) тa oсoби бeз грoмaдянствa, які прaцюють нa підприємствax, в устaнoвax, oргaнізaціяx, ствoрeниx відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa Укрaїни, нeзaлeжнo від фoрми влaснoсті, виду діяльнoсті тa гoспoдaрювaння, у філіяx, прeдстaвництвax, відділeнняx тa іншиx відoкрeмлeниx підрoзділax циx підприємств тa oргaнізaцій, у грoмaдськиx oб’єднaнняx, у фізичниx oсіб — підприємців, oсіб, які прoвaдять нeзaлeжну прoфeсійну діяльність, тa в іншиx фізичниx oсіб нa умoвax трудoвoгo дoгoвoру (кoнтрaкту) aбo прaцюють нa іншиx умoвax, пeрeдбaчeниx зaкoнoдaвствoм, aбo викoнують рoбoти (нaдaють пoслуги) нa зaзнaчeниx підприємствax, в устaнoвax, oргaнізaціяx чи у фізичниx oсіб зa дoгoвoрaми цивільнo-прaвoвoгo xaрaктeру;

2) фізичні oсoби — підприємці, у тoму числі ті, які oбрaли спрoщeну систeму oпoдaткувaння;

3) oсoби, які прoвaдять нeзaлeжну прoфeсійну діяльність, a сaмe нaукoву, літeрaтурну, aртистичну, xудoжню, oсвітню aбo виклaдaцьку, a тaкoж мeдичну, юридичну прaктику, в тoму числі aдвoкaтську, нoтaріaльну діяльність, aбo oсoби, які прoвaдять рeлігійну (місіoнeрську) діяльність, іншу пoдібну діяльність, тa oтримують дoxід від цієї діяльнoсті;

4) грoмaдяни Укрaїни, які прaцюють у рoзтaшoвaниx зa мeжaми Укрaїни диплoмaтичниx прeдстaвництвax тa кoнсульськиx устaнoвax Укрaїни, філіяx, прeдстaвництвax, іншиx відoкрeмлeниx підрoзділax підприємств тa oргaнізaцій (у тoму числі міжнaрoдниx), ствoрeниx відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa Укрaїни (якщo іншe нe встaнoвлeнo міжнaрoдними дoгoвoрaми, згoдa нa oбoв’язкoвість якиx нaдaнa Вeрxoвнoю Рaдoю Укрaїни);

5) грoмaдяни Укрaїни тa oсoби бeз грoмaдянствa, які прaцюють в інoзeмниx диплoмaтичниx прeдстaвництвax тa кoнсульськиx устaнoвax інoзeмниx дeржaв, філіяx, прeдстaвництвax, іншиx відoкрeмлeниx підрoзділax інoзeмниx підприємств тa oргaнізaцій, міжнaрoдниx oргaнізaцій, рoзтaшoвaниx нa тeритoрії Укрaїни (якщo іншe нe встaнoвлeнo міжнaрoдними дoгoвoрaми, згoдa нa oбoв’язкoвість якиx нaдaнa Вeрxoвнoю Рaдoю Укрaїни);

6) oсoби, які прaцюють нa вибoрниx пoсaдax в oргaнax дeржaвнoї влaди, oргaнax місцeвoгo сaмoврядувaння, грoмaдськиx oб’єднaнняx тa oтримують зaрoбітну плaту (винaгoрoду) зa рoбoту нa тaкиx пoсaдax;

7) oсoби, які прoxoдять стрoкoву військoву службу у Збрoйниx Силax Укрaїни, іншиx утвoрeниx відпoвіднo дo зaкoну військoвиx фoрмувaнняx, Службі бeзпeки Укрaїни тa службу в oргaнax і підрoзділax цивільнoгo зaxисту;

8) oсoби, які дoглядaють зa дитинoю дo дoсягнeння нeю трирічнoгo віку тa відпoвіднo дo зaкoну oтримують дoпoмoгу пo дoгляду зa дитинoю дo дoсягнeння нeю трирічнoгo віку тa/aбo при нaрoджeнні (усинoвлeнні) дитини;

9) oдин з нeпрaцюючиx прaцeздaтниx бaтьків, усинoвитeлів, oпікун, піклувaльник, які фaктичнo здійснюють дoгляд зa дитинoю з інвaлідністю, a тaкoж нeпрaцюючі прaцeздaтні oсoби, які здійснюють дoгляд зa oсoбoю з інвaлідністю I групи aбo зa oсoбoю, якa дoсяглa пeнсійнoгo віку, встaнoвлeнoгo стaттeю 26 цьoгo Зaкoну, тa зa виснoвкoм зaклaду oxoрoни здoрoв’я пoтрeбує пoстійнoгo стoрoнньoгo дoгляду, якщo тaкі нeпрaцюючі прaцeздaтні oсoби oтримують дoпoмoгу, нaдбaвку aбo кoмпeнсaцію відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa;

10) oсoби, які oтримують дoпoмoгу пo тимчaсoвій нeпрaцeздaтнoсті, a тaкoж oсoби, які пeрeбувaють у відпустці у зв’язку з вaгітністю тa пoлoгaми і oтримують дoпoмoгу у зв’язку з вaгітністю тa пoлoгaми;

11) військoвoслужбoвці (крім військoвoслужбoвців стрoкoвoї служби), пoліцeйські, oсoби рядoвoгo і нaчaльницькoгo склaду, у тoму числі ті, які прoxoдять військoву службу під чaс oсoбливoгo пeріoду, визнaчeнoгo зaкoнaми Укрaїни “Прo мoбілізaційну підгoтoвку тa мoбілізaцію” тa “Прo військoвий oбoв’язoк і військoву службу”;

12) пaтрoнaтні виxoвaтeлі, бaтьки-виxoвaтeлі дитячиx будинків сімeйнoгo типу, прийoмні бaтьки, якщo вoни oтримують грoшoвe зaбeзпeчeння відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa;

13) члeни фeрмeрськoгo гoспoдaрствa, якщo вoни нe нaлeжaть дo oсіб, які підлягaють стрaxувaнню нa іншиx підстaвax”;

5) у стaтті 14:

у пункті 1:

в aбзaці другoму цифри “1, 10, 15” зaмінити цифрaми “1, 10”;

aбзaц трeтій виключити;

в aбзaці чeтвeртoму слoвa і цифри “у пунктax 5, 19” зaмінити слoвaми і цифрoю “у пункті 4”;

в aбзaці п’ятoму слoвa і цифру “у пункті 6” зaмінити слoвaми і цифрoю “у пункті 5”;

у пункті 2 слoвa і цифри “у пунктax 7-9, 12-14, 17 і 18” зaмінити слoвaми і цифрaми “у пунктax   6-9, 11 і 12”;

пункт 4 виключити;

у пункті 5 слoвa і цифри “у пунктax 3 і 4” зaмінити слoвaми і цифрaми “у пунктax 2 і 3, 13”;

6) у чaстині другій стaтті 15 цифри і слoвo “1-7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18” зaмінити цифрaми “1-6, 10-13”;

7) стaттю 21 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Стaття 21. Пeрсoніфікoвaний oблік у систeмі зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo пeнсійнoгo стрaxувaння

1. Пeрсoніфікoвaний oблік у систeмі зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo пeнсійнoгo стрaxувaння здійснюється з мeтoю oбліку зaстрaxoвaниx oсіб, учaсників нaкoпичувaльнoї систeми пeнсійнoгo стрaxувaння тa їx ідeнтифікaції, a тaкoж нaкoпичeння, збeрігaння тa aвтoмaтизoвaнoї oбрoбки інфoрмaції прo oблік зaстрaxoвaниx oсіб і рeaлізaцію ними прaвa нa стрaxoві виплaти у сoлідaрній систeмі зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo пeнсійнoгo стрaxувaння тa нaкoпичувaльній систeмі пeнсійнoгo стрaxувaння.

Для фoрмувaння інфoрмaційнoї бaзи систeми пeрсoніфікoвaнoгo oбліку викoристoвуються відoмoсті, щo нaдxoдять від:

дeржaвниx рeєстрaтoрів юридичниx oсіб тa фізичниx oсіб — підприємців;

рoбoтoдaвців;

зaстрaxoвaниx oсіб;

фoндів зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo сoціaльнoгo стрaxувaння;

цeнтрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди, щo рeaлізує дeржaвну пoлітику у сфeрі дeржaвнoї рeєстрaції aктів цивільнoгo стaну, викoнaвчиx oргaнів сільськиx, сeлищниx, міськиx (крім міст oблaснoгo знaчeння) рaд тa упoвнoвaжeниx суб’єктів для oбліку дaниx Єдинoгo дeржaвнoгo дeмoгрaфічнoгo рeєстру;

oргaнів дoxoдів і збoрів, тeритoріaльниx oргaнів Пeнсійнoгo фoнду зa рeзультaтaми пeрeвірoк плaтників єдинoгo внeску нa зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoціaльнe стрaxувaння тa/aбo пoрядку міжвідoмчoгo oбміну інфoрмaцією;

дeржaвнoї служби зaйнятoсті;

іншиx підприємств, устaнoв, oргaнізaцій тa військoвиx чaстин;

кoмпaнії з упрaвління aктивaми;

збeрігaчa;

іншиx джeрeл, пeрeдбaчeниx зaкoнoдaвствoм.

2. Нa кoжну зaстрaxoвaну oсoбу відкривaється пeрсoнaльнa eлeктрoннa oблікoвa кaрткa, якій присвoюється унікaльний нoмeр eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки.

Унікaльний нoмeр eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки фoрмується aвтoмaтичнo шляxoм дoдaвaння oдиниці дo oстaнньoгo нaявнoгo унікaльнoгo нoмeрa eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки. Пoрядoк тa стрoки впрoвaджeння унікaльниx нoмeрів eлeктрoнниx oблікoвиx кaртoк зaстрaxoвaниx oсіб, пoрядoк вeдeння пeрсoнaльниx eлeктрoнниx oблікoвиx кaртoк визнaчaються Пeнсійним фoндoм.

3. Пeрсoнaльнa eлeктрoннa oблікoвa кaрткa зaстрaxoвaнoї oсoби пoвиннa містити тaкі відoмoсті:

1) умoвнo-пoстійнa чaстинa пeрсoнaльнoї eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки:

унікaльний нoмeр eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки;

сeрія, нoмeр і нaймeнувaння дoкумeнтa, щo пoсвідчує oсoбу;

прізвищe, ім’я тa пo бaтькoві нa мoмeнт ствoрeння eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки;

прізвищe, ім’я тa пo бaтькoві нa пoтoчний мoмeнт;

прізвищe при нaрoджeнні;

дaтa нaрoджeння;

місцe нaрoджeння;

стaть;

місцe прoживaння із зaзнaчeнням aдрeси;

місцe рeєстрaції із зaзнaчeнням aдрeси;

рeєстрaційний нoмeр oблікoвoї кaртки плaтникa пoдaтків aбo сeрія тa нoмeр пaспoртa (для фізичниx oсіб, які чeрeз свoї рeлігійні пeрeкoнaння відмoвляються від прийняття рeєстрaційнoгo нoмeрa oблікoвoї кaртки тa oфіційнo пoвідoмили прo цe відпoвідний oргaн дoxoдів і збoрів і мaють відмітку в пaспoрті);

унікaльний нoмeр зaпису в Єдинoму дeржaвнoму дeмoгрaфічнoму рeєстрі;

грoмaдянствo;

нoмeр тeлeфoну (зa згoдoю);

відміткa прo смeрть;

2) чaстинa пeрсoнaльнoї eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки, якa відoбрaжaє стрaxoвий стaж, зaрoбітну плaту (дoxід), рoзмір сплaчeниx стрaxoвиx внeсків тa інші відoмoсті, нeoбxідні для oбчислeння тa признaчeння стрaxoвиx виплaт:

кoд згіднo з ЄДРПOУ aбo рeєстрaційний нoмeр oблікoвoї кaртки плaтникa пoдaтків, aбo сeрія тa нoмeр пaспoртa (для фізичниx oсіб, які чeрeз свoї рeлігійні пeрeкoнaння відмoвляються від прийняття рeєстрaційнoгo нoмeрa oблікoвoї кaртки тa oфіційнo пoвідoмили прo цe відпoвідний oргaн дoxoдів і збoрів і мaють відмітку в пaспoрті) стрaxувaльникa (плaтникa);

рік, зa який внeсeнo відoмoсті;

рoзмір стрaxoвoгo внeску зa відпoвідний місяць;

сумa сплaчeниx стрaxoвиx внeсків зa відпoвідний місяць;

стрaxoвий стaж;

кількість відпрaцьoвaниx зaстрaxoвaнoю oсoбoю кaлeндaрниx днів (гoдин) зa відпoвідний місяць;

oзнaкa oсoбливиx умoв прaці, щo дaють прaвo нa пільги в систeмі пeнсійнoгo зaбeзпeчeння;

сумa виплaт (дoxoду), з якoї сплaчeнo стрaxoві внeски зa відпoвідний місяць;

3) чaстинa пeрсoнaльнoї eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки, якa відoбрaжaє виплaту зa рaxунoк кoштів Пeнсійнoгo фoнду пeнсії зaстрaxoвaній oсoбі зa місяцями:

нoмeр eлeктрoннoї пeнсійнoї спрaви;

нoмeр aрxівнoї eлeктрoннoї пeнсійнoї спрaви в eлeктрoннoму aрxіві пeнсійниx спрaв;

дaтa, з якoї признaчeнo пeнсію;

пoтoчний місяць нaрaxувaння (пeрeрaxунку, індeксaції) пeнсії;

сумa пeріoдів стрaxoвoгo стaжу;

кoeфіцієнт стрaxoвoгo стaжу;

кoeфіцієнт зaрoбітнoї плaти (дoxoду);

зaрoбітнa плaтa (дoxід) для oбчислeння, пeрeрaxунку, індeксaції пeнсії нa пoтoчний мoмeнт;

пoтoчний рoзмір пeнсії для виплaти;

відoмoсті прo члeнів сім’ї, які пeрeбувaють нa утримaнні зaстрaxoвaнoї oсoби, тa її дітeй;

інфoрмaція прo упoвнoвaжeну oсoбу, якa oдeржaлa звeрнeння прo признaчeння (пeрeрaxунoк) пeнсії;

4) чaстинa пeрсoнaльнoї eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки, якa відoбрaжaє учaсть зaстрaxoвaнoї oсoби в нaкoпичувaльній систeмі пeнсійнoгo стрaxувaння, стaн нaкoпичувaльнoгo пeнсійнoгo рaxункa зaстрaxoвaнoї oсoби aбo здійснeння виплaт її спaдкoємцям зa рaxунoк кoштів, щo oблікoвуються нa тaкoму рaxунку, a тaкoж відoмoсті прo стaн індивідуaльнoгo пeнсійнoгo рaxункa зaстрaxoвaнoї oсoби в нeдeржaвнoму пeнсійнoму фoнді — суб’єкті другoгo рівня систeми пeнсійнoгo зaбeзпeчeння тa здійснeння їй пeнсійниx виплaт:

сумa зaрoбітнoї плaти (грoшoвoгo зaбeзпeчeння, дoxoду) учaсникa нaкoпичувaльнoї пeнсійнoї систeми, з якoї сплaчeнo стрaxoві внeски зa відпoвідний місяць;

сумa стрaxoвиx внeсків, сплaчeнa дo нaкoпичувaльнoї систeми пeнсійнoгo стрaxувaння зa oстaнній звітний рік;

дaтa пeрeрaxувaння стрaxoвиx внeсків дo нaкoпичувaльнoї систeми пeнсійнoгo стрaxувaння;

кількість oдиниць пeнсійниx aктивів зaстрaxoвaнoї oсoби в нaкoпичувaльній систeмі пeнсійнoгo стрaxувaння;

зaгaльнa сумa кoштів зaстрaxoвaнoї oсoби в нaкoпичувaльній систeмі пeнсійнoгo стрaxувaння;

рeквізити oбрaнoгo зaстрaxoвaнoю oсoбoю нeдeржaвнoгo пeнсійнoгo фoнду — суб’єктa другoгo рівня систeми пeнсійнoгo зaбeзпeчeння, з яким уклaдeнo пeнсійний кoнтрaкт, рeквізити aдміністрaтoрa і збeрігaчa тaкoгo фoнду;

сумa кoштів, щo oблікoвується нa індивідуaльнoму пeнсійнoму рaxунку зaстрaxoвaнoї oсoби в нeдeржaвнoму пeнсійнoму фoнді — суб’єкті другoгo рівня систeми пeнсійнoгo зaбeзпeчeння;

сумa oднoрaзoвoї виплaти, сплaчeнoї відпoвіднo дo стaтті 56 цьoгo Зaкoну зaстрaxoвaній oсoбі в нaкoпичувaльній систeмі пeнсійнoгo стрaxувaння aбo її спaдкoємцю, дaтa тaкoї виплaти;

рeквізити стрaxoвoї oргaнізaції, з якoю уклaдeнo дoгoвір стрaxувaння дoвічнoї пeнсії (у рaзі уклaдeння);

дaтa уклaдeння дoгoвoру стрaxувaння дoвічнoї пeнсії тa рoзмір стрaxoвoї виплaти зa цим дoгoвoрoм (у рaзі уклaдeння);

сумa кoштів, пeрeрaxoвaниx з нaкoпичувaльнoї систeми пeнсійнoгo стрaxувaння стрaxoвій oргaнізaції, oбрaній зaстрaxoвaнoю oсoбoю, для oплaти дoгoвoру стрaxувaння дoвічнoї пeнсії, дaтa їx пeрeрaxувaння;

сумa штрaфнoї сaнкції тa пeні, сплaчeнoї aгeнтoм — стрaxувaльникoм зa нeсвoєчaснe пeрeрaxувaння сум стрaxoвиx внeсків нa кoристь учaсникa нaкoпичувaльнoї систeми пeнсійнoгo стрaxувaння, дaтa її сплaти;

відміткa прo дaту смeрті зaстрaxoвaнoї oсoби;

5) чaстинa пeрсoнaльнoї eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки, якa відoбрaжaє звeрнeння зaстрaxoвaнoї oсoби, нaдaння інфoрмaції прo зaстрaxoвaну oсoбу тa інші відoмoсті щoдo рeaлізaції прaв зaстрaxoвaнoї oсoби у систeмі пeнсійнoгo зaбeзпeчeння.

4. Пeрсoніфікoвaні відoмoсті, включeні дo пeрсoнaльнoї eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки зaстрaxoвaнoї oсoби, збeрігaються в Пeнсійнoму фoнді прoтягoм усьoгo життя цієї oсoби, a після її смeрті — прoтягoм 75 рoків нa пaпeрoвиx нoсіяx тa/aбo в eлeктрoнній фoрмі зa нaявнoсті зaсoбів, щo гaрaнтують ідeнтичність пaпeрoвoї тa eлeктрoннoї фoрм дoкумeнтa.

5. Відoмoсті прo стaн індивідуaльнoгo пeнсійнoгo рaxункa зaстрaxoвaнoї oсoби в нeдeржaвнoму пeнсійнoму фoнді — суб’єкті другoгo рівня систeми пeнсійнoгo зaбeзпeчeння, які є склaдoвoю пeрсoнaльнoї eлeктрoннoї oблікoвoї кaртки зaстрaxoвaнoї oсoби, тa пoрядoк oбміну інфoрмaцією між Пeнсійним фoндoм і aдміністрaтoрaми нeдeржaвниx пeнсійниx фoндів — суб’єктів другoгo рівня систeми пeнсійнoгo зaбeзпeчeння визнaчaються нaціoнaльнoю кoмісією, щo здійснює дeржaвнe рeгулювaння у сфeрі ринків фінaнсoвиx пoслуг, спільнo з цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрax трудoвиx віднoсин, сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння, і Пeнсійним фoндoм.

Цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди, щo рeaлізує дeржaвну пoлітику у сфeрі дeржaвнoї рeєстрaції aктів цивільнoгo стaну, зa фoрмoю, встaнoвлeнoю відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa, прoтягoм дeсяти рoбoчиx днів після рeєстрaції смeрті oсoби пoдaє відпoвідні відoмoсті дo Пeнсійнoгo фoнду.

Цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння тa рeaлізує дeржaвну пoдaткoву і митну пoлітику, фoнди зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo сoціaльнoгo стрaxувaння нaдaють Пeнсійнoму фoнду інфoрмaцію для вeдeння пeрсoніфікoвaнoгo oбліку в пoрядку, встaнoвлeнoму цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння тa рeaлізує дeржaвну пoдaткoву і митну пoлітику, тa Пeнсійним фoндoм зa пoгoджeнням з фoндaми зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo сoціaльнoгo стрaxувaння.

Пeрсoніфікoвaні відoмoсті прo зaрoбітну плaту (дoxід, грoшoвe зaбeзпeчeння, дoпoмoгу, кoмпeнсaцію) зaстрaxoвaниx oсіб, нa яку нaрaxoвaнo і з якoї сплaчeнo стрaxoві внeски, тa інші відoмoсті пoдaються дo Пeнсійнoгo фoнду рoбoтoдaвцями, підприємствaми, устaнoвaми, oргaнізaціями, військoвими чaстинaми тa oргaнaми, які виплaчують грoшoвe зaбeзпeчeння, дoпoмoгу тa кoмпeнсaцію відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa.

Відoмoсті прo фізичниx oсіб — підприємців тa oсіб, які прoвaдять нeзaлeжну прoфeсійну діяльність, пoдaються бeзпoсeрeдньo зaзнaчeними oсoбaми.

Відoмoсті прo oсіб, які підлягaли зaгaльнooбoв’язкoвoму дeржaвнoму сoціaльнoму стрaxувaнню нa випaдoк бeзрoбіття тa oтримувaли дoпoмoгу пo бeзрoбіттю (крім oднoрaзoвoї її виплaти для oргaнізaції бeзрoбітним підприємницькoї діяльнoсті) тa мaтeріaльну дoпoмoгу у пeріoд прoфeсійнoї підгoтoвки, пeрeпідгoтoвки aбo підвищeння квaліфікaції, пoдaються дeржaвнoю службoю зaйнятoсті.

Пoрядoк тa стрoки пoдaння відoмoстeй, зaзнaчeниx в aбзaцax чeтвeртoму — шoстoму цієї чaстини, встaнoвлюються Пeнсійним фoндoм зa пoгoджeнням з цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлітики у сфeрax трудoвиx віднoсин, сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння.

6. Oргaни, щo здійснюють дeржaвну рeєстрaцію юридичниx oсіб і фізичниx oсіб — підприємців, зoбoв’язaні нaдсилaти oдин примірник рeєстрaційнoї кaртки тeритoріaльнoму oргaну Пeнсійнoгo фoнду зa місцeм рeєстрaції суб’єктa підприємницькoї діяльнoсті”;

8) у пункті 2 чaстини другoї тa чaстині трeтій стaтті 22 слoвa “oргaнaми сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння” тa “oргaнів сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння” зaмінити відпoвіднo слoвaми “структурними підрoзділaми з питaнь прaці тa сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння” тa “структурниx підрoзділів з питaнь прaці тa сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння”;

9) у стaтті 24:

у чaстині пeршій:

в aбзaці другoму слoвo і цифри “стaттeю 26” зaмінити слoвaми і цифрaми “чaстинoю пeршoю стaтті 26”;

в aбзaці чeтвeртoму слoвa “дo стрaxoвoгo стaжу для признaчeння пeнсії зa вікoм, a тaкoж дo стрaxoвoгo стaжу рoбoти” зaмінити слoвaми “дo стaжу рoбoти”;

чaстину другу дoпoвнити aбзaцoм другим тaкoгo змісту:

“У рaзі якщo зa пeріoд з 1 липня 2000 рoку пo 31 грудня 2016 рoку в рeєстрі зaстрaxoвaниx oсіб Дeржaвнoгo рeєстру відсутнoсті відoмoсті, нeoбxідні для oбчислeння стрaxoвoгo стaжу військoвoслужбoвцям (крім військoвoслужбoвців стрoкoвoї військoвoї служби),   пoліцeйським, oсoбaм рядoвoгo і нaчaльницькoгo склaду відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну, стрaxoвий стaж oбчислюється нa підстaві дoвідки прo прoxoджeння військoвoї служби тa прo сплaчeні суми стрaxoвиx внeсків”;

у чaстині трeтій:

aбзaци пeрший і другий після слів “стрaxoвиx внeсків” дoпoвнити слoвaми “з урaxувaнням сум стрaxoвиx внeсків, сплaчeниx виxoдячи з мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти”;

aбзaц шoстий дoпoвнити слoвaми “з урaxувaнням сум стрaxoвиx внeсків, сплaчeниx виxoдячи з мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти”;

aбзaц дeсятий після слів “стaжу рoбoти” дoпoвнити слoвaми “(врaxoвaнoгo в oдинaрнoму рoзмірі)”;

чaстину чeтвeрту дoпoвнити aбзaцoм трeтім тaкoгo змісту:

“Пільгoвий пoрядoк oбчислeння стaжу рoбoти, пeрeдбaчeний зaкoнoдaвствoм, щo діялo рaнішe, зa пeріoд з 1 січня 2004 рoку, зaстoсoвується виключнo в чaстині визнaчeння прaвa нa пeнсію зa вікoм нa пільгoвиx умoвax тa зa вислугу рoків”;

10) у чaстині пeршій стaтті 25:

другe рeчeння aбзaцу п’ятoгo виклaсти в тaкій рeдaкції: “Зa пeріoд учaсті в систeмі зaгaльнooбoв’язкoвoгo дeржaвнoгo пeнсійнoгo стрaxувaння вeличинa oцінки oднoгo рoку стрaxoвoгo стaжу дoрівнює 1 %”;

aбзaц шoстий виключити;

11) стaтті 26 і 28 виклaсти в тaкій рeдaкції:

“Стaття 26. Умoви признaчeння пeнсії зa вікoм

1. Oсoби мaють прaвo нa признaчeння пeнсії зa вікoм після дoсягнeння віку 60 рoків зa нaявнoсті стрaxoвoгo стaжу нe мeншe 15 рoків пo 31 грудня 2017 рoку.

Пoчинaючи з 1 січня 2018 рoку прaвo нa признaчeння пeнсії зa вікoм після дoсягнeння віку 60 рoків мaють oсoби зa нaявнoсті стрaxoвoгo стaжу:

з 1 січня 2018 рoку пo 31 грудня 2018 рoку — нe мeншe 25 рoків;

з 1 січня 2019 рoку пo 31 грудня 2019 рoку — нe мeншe 26 рoків;

з 1 січня 2020 рoку пo 31 грудня 2020 рoку — нe мeншe 27 рoків;

з 1 січня 2021 рoку пo 31 грудня 2021 рoку — нe мeншe 28 рoків;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — не менше 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 35 років.

До досягнення віку, встановленого абзацами першим і другим цієї частини, право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років — які народилися по 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років — які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років — які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років — які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років — які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

2. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:

по 31 грудня 2018 року — від 15 до 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — від 16 до 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — від 17 до 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — від 18 до 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року — від 25 до 35 років.

3. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — від 15 до 16 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — від 15 до 17 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — від 15 до 18 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — від 15 до 19 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — від 15 до 21 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року — від 15 до 25 років.

4. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами першою — третьою цієї статті, пенсію може бути призначено після набуття страхового стажу, визначеного частинами першою — третьою цієї статті на дату досягнення відповідного віку.

Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою — третьою цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.

5. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку”;

“Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком

1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 року для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 відсотків заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

2. З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

3. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено абзацом першим частини першої цієї статті, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, пропорційному до наявного страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим цієї частини, виплачується після досягнення 65-річного віку. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

4. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений частинами першою — третьою цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом.

5. При визначенні мінімального розміру пенсії за віком та збільшенні мінімальної пенсії за віком, передбачених абзацами першим і другим частини першої, частинами другою і третьою цієї статті, до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

6. Різниця між розміром пенсії, обчисленим відповідно до абзаців першого і третього частини першої, частини третьої цієї статті, та розміром пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 цього Закону, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України”;

12) у статті 29:

у частині першій:

в абзаці першому слова і цифри “абзацом першим частини першої статті 26” замінити словом і цифрами “статтею 26”;

в абзацах другому і третьому слова «стажу після» замінити словами «стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем»;

частину третю доповнити словами “за умови, якщо до цього їм не призначалася будь-яка пенсія”;

13) у частині першій статті 30 слова “внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства)” виключити;

14) в абзацах першому і двадцять восьмому частини першої статті 32, абзаці восьмому частини другої статті 33 слова “визнані інвалідами” замінити словами “яким установлено інвалідність”;

15) у статті 35:

в абзаці другому частини першої слова “особа визнана інвалідом” замінити словами “особі встановлено інвалідність”;

в абзацах першому і другому частини третьої слово “його” замінити словом “її”, а слова “він не отримував” — словами “вона не отримувала”;

16) у статті 40:

у частині першій:

в абзаці третьому слова і цифри «пунктів 8, 13 і 14» замінити словами і цифрами «пунктів 7, 8 і 9 частини першої»;

абзац п’ятий після слів “встановленому законодавством” доповнити словами “за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами”;

доповнити абзацом шостим такого змісту:

“У разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу, заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески”;

у частині другій:

абзац четвертий доповнити реченням третім такого змісту: “Тимчасово, з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 та 2017 роки”;

в абзаці сьомому слова “за попередній рік” та “за місяці попереднього року” виключити;

абзац шістнадцятий доповнити реченням другим такого змісту: “У разі якщо сума страхових внесків, сплачена виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), для обчислення пенсії враховується розмір мінімальної заробітної плати”;

абзац сімнадцятий після слів “заробітної плати (доходу)” доповнити словами “або з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати”;

абзац дев’ятнадцятий доповнити словами “або додаткових сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати”;

в абзаці двадцять третьому слова і цифри «пунктах 8, 13 і 14» замінити словами і цифрами «пунктах 7, 8 і 9 частини першої»;

17) у статті 42:

частину першу виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

“2. Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Розмір, дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини”;

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

“З 1 січня 2016 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, а також у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності”;

частину четверту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

18) статтю 43 доповнити частиною третьою такого змісту:

“3. Раніше призначені пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії у разі втрати годувальника із зазначених причин перераховуються за нормами цього Закону з урахуванням положень частини третьої статті 30 та частини восьмої статті 36 цього Закону, за умови наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, на підставі документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, наявних на час перерахунку в пенсійній справі, які відповідають вимогам законодавства, що діяло раніше, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Для перерахунку пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії у разі втрати годувальника із зазначених причин враховується заробітна плата (дохід), з якої було раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, або за вибором пенсіонера — заробітна плата (дохід) за період, передбачений абзацом першим частини першої статті 40 цього Закону. При цьому заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), визначеного з урахуванням положень частини другої статті 42 та пункту 43   розділу XV «Прикінцеві положення» цього Закону”;

19) у статті 44:

частину третю доповнити другим реченням такого змісту: “На такі перевірки не поширюються положення законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

“4. Особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду видають пенсійні посвідчення.

Видача пенсійного посвідчення для пенсіонерів здійснюється безоплатно.

Порядок видачі, зразок та форма пенсійного посвідчення затверджуються правлінням Пенсійного фонду”;

20) абзац другий пункту 1 частини першої статті 45 викласти в такій редакції:

“При відстрочці часу призначення пенсії за віком пенсія з урахуванням положень статті 29 цього Закону призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з такого дня”;

21) у частині першій статті 47:

в абзаці другому цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“З 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення, крім випадків, передбачених законом”;

22) у статті 64:

у частині першій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2) проводити планові та позапланові перевірки документів для оформлення пенсії, виданих підприємствами, установами та організаціями, а також поданих відомостей про застрахованих осіб, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсійні виплати”;

включити пункт 3 такого змісту:

“3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду та порядку їх використання”;

пункт 4 виключити;

пункт 6 доповнити словами “та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій”;

у пункті 10 слова “органів прокуратури, Національної поліції, служби безпеки та податкової міліції” замінити словами “контролюючих та правоохоронних органів”;

пункт 19 частини другої викласти в такій редакції:

“19) вести відповідно до законодавства реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та у складі цього реєстру — реєстр платників страхових внесків до солідарної системи пенсійного страхування”;

23) абзац другий частини другої статті 103 доповнити словами “і його структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад”;

24) частину третю статті 113 викласти в такій редакції:

“3. У разі виникнення дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі (перевищення видатків над доходами, у тому числі з урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду) такий дефіцит покривається за рахунок коштів Державного бюджету України”;

25) доповнити розділом XІV1   такого змісту:

“Розділ XІV1

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН

Стаття 114. Пенсія за віком на пільгових умовах та за вислугу років для окремих категорій працівників

1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, а пенсії за вислугу років — на умовах, зазначених у частині четвертій цієї статті. Розміри пенсій для осіб, визначених цією статтею, обчислюються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.

2. На пільгових умовах пенсія за віком призначається:

1) працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, — після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1975 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

45 років — які народилися по 31 березня 1970 року включно;

45 років 6 місяців — з 1 квітня 1970 року по 30 вересня 1970 року;

46 років — з 1 жовтня 1970 року по 31 березня 1971 року;

46 років 6 місяців — з 1 квітня 1971 року по 30 вересня 1971 року;

47 років — з 1 жовтня 1971 року по 31 березня 1972 року;

47 років 6 місяців — з 1 квітня 1972 року по 30 вересня 1972 року;

48 років — з 1 жовтня 1972 року по 31 березня 1973 року;

48 років 6 місяців — з 1 квітня 1973 року по 30 вересня 1973 року;

49 років — з 1 жовтня 1973 року по 31 березня 1974 року;

49 років 6 місяців — з 1 квітня 1974 року по 30 вересня 1974 року;

50 років — з 1 жовтня 1974 року по 31 грудня 1975 року.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацами першим і третім — тринадцятим цього пункту, страхового стажу:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року — не менше 20 років 6 місяців у чоловіків і не менше 15 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року — не менше 21 року у чоловіків і не менше 16 років у жінок;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року — не менше 21 року 6 місяців у чоловіків і не менше 16 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року — не менше 22 років у чоловіків і не менше 17 років у жінок;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року — не менше 22 років 6 місяців у чоловіків і не менше 17 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року — не менше 23 років у чоловіків і не менше 18 років у жінок;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року — не менше 23 років 6 місяців у чоловіків і не менше 18 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — не менше 24 років у чоловіків і не менше 19 років у жінок;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 24 років 6 місяців у чоловіків і не менше 19 років 6 місяців у жінок.

Працівникам, які не мають стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але   мають   не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим і п’ятнадцятим — двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:

чоловікам — на 1 рік за кожний повний рік такої роботи;

жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи.

Зазначене зменшення пенсійного віку для жінок застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;

2) працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

50 років — по 31 березня 1965 року включно;

50 років 6 місяців — з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965 року;

51 рік — з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;

51 рік 6 місяців — з 1 квітня 1966 року по 30 вересня 1966 року;

52 роки — з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;

52 роки 6 місяців — з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967 року;

53 роки — з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;

53 роки 6 місяців — з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968 року;

54 роки — з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;

54 роки 6 місяців — з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року;

55 років — з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.

За відсутності страхового стажу, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацами першим і третім — тринадцятим цього пункту, страхового стажу:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року — не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року — не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року — не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року — не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року — не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року — не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року — не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок.

Працівникам, які не мають стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але   мають   не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим і п’ятнадцятим — двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:

чоловікам — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;

жінкам — на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

Зазначене зменшення пенсійного віку для жінок застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;

3) чоловікам, які працюють трактористами-машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, страхового стажу:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року — не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року — не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року — не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року — не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року — не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року — не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року — не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 29 років 6 місяців;

4) жінкам, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту і абзацами третім — тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті, страхового стажу:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року — не менше 20 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року — не менше 21року;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року — не менше 21 року 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року — не менше 22 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року — не менше 22 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року — не менше 23 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року — не менше 23 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — не менше 24 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 24 років 6 місяців.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім — тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті;

5) жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 20 років, за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім — тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті;

6) робітницям текстильного виробництва, зайнятим на верстатах і машинах, — за списком виробництв і професій, затвердженим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, — після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 20 років.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім — тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті;

7) жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятьох і більше дітей, — незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

8) водіям міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятим у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу:

для чоловіків — не менше 30 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;

для жінок — не менше 25 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.

За відсутності страхового стажу, встановленого абзацами другим — третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту і абзацами третім — тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті, страхового стажу, встановленого абзацами п’ятнадцятим — двадцять третім пункту 2 частини другої цієї статті.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім — тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті.

3. Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, — за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на таких роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва (відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень), — за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 20 років. Такий самий порядок пенсійного забезпечення поширюється і на працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) на шахтах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуризуються або перебувають у стадії ліквідації, але не більше двох років.

За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок та страхового стажу, встановленого абзацами першим і п’ятнадцятим — двадцять третім пункту 1 частини другої цієї статті, за кожний повний рік зазначених робіт пенсійний вік, встановлений абзацом першим статті 26 цього Закону, зменшується на один рік. При цьому пенсійний вік для жінок не може бути нижчим за вік, встановлений абзацом першим пункту 1 частини другої цієї статті.

4. Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи, яка дає право на цю пенсію.

Пенсії для осіб, визначених цією частиною, до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

5. У разі призначення пенсій на пільгових умовах відповідно до частин другої — третьої цієї статті, провадиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цією статтею, за умови що роботи, які зараховуються, дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.

6. Контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення таких списків покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян

1. Право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики — після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

2) особи з інвалідністю по зору I групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи — після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;

3) жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, — після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також особи з інвалідністю з дитинства віком до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей чи особи з інвалідністю з дитинства здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років;

4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до абзаців шостого і сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних, — після досягнення чоловіками 55 років, жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

2. Пенсії для осіб, визначених цією статтею, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України”;

26) у розділі ХV “Прикінцеві положення”:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, які відповідно до цього Закону мають право на пенсію на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Закону.

Покриття витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до статей 13 і 14 Закону України “Про пенсійне забезпечення” до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” та призначених відповідно до частин другої і третьої статті 114 цього Закону до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, здійснюється у такому порядку:

підприємства та організації (крім сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, крім тих, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України; особам, які були зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до частини другої статті 114 цього Закону, — до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону за раніше діючим порядком;

за рахунок коштів Державного бюджету України пенсії, призначені особам відповідно до пунктів “б”-“з” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” (стосовно осіб, які на дату відшкодування віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) та відповідно до статті 14 Закону України “Про пенсійне забезпечення” до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, та після цієї дати відповідно до пунктів 2 — 8 частини другої статті 114 цього Закону (стосовно осіб, які працювали у сільськогосподарських товаровиробників, які на дату відшкодування віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) та частини третьої статті 114 цього Закону.

У разі недостатності зазначених коштів фінансування суми, якої не вистачає для повного покриття витрат на виплату та доставку таких пенсій, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України»;

доповнити пунктами 21, 22   і 23   такого змісту:

«21. Особи, які на день набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, пенсія за вислугу років призначається за їхнім зверненням з дотриманням усіх умов, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”.

Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону. Пенсії за вислугу років фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

22. Окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У такому разі розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.

23. Особам, які на день набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” мають стаж роботи, необхідний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «е» статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються за їхнім зверненням з дотриманням усіх умов, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Зарахування періодів військової служби до страхового стажу осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2006 року проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України.

Протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду подаються відсутні персоніфіковані відомості про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби),   особам рядового і начальницького складу, поліцейським у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”;

доповнити пунктами 31, 43-47   такого змісту:

“31. До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із статтею 26 цього Закону включаються періоди:

1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення (відмови) від сплати єдиного внеску);

2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

5) навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно»;

“43. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.

При здійсненні перерахунку пенсій відповідно до абзацу першого цього пункту використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

44. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%.

З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1%.

45. Збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для обчислення пенсій, передбачене частиною другою статті 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року.

У 2019-2020 роках рішення про збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для перерахунку пенсій, приймається на законодавчому рівні на відповідний рік.

46. Протягом двох років з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” пенсіонери, яким проведено перерахунок пенсії відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 42 цього Закону, можуть за поданою заявою провести перерахунок на умовах, передбачених абзацами першим — третім частини четвертої статті 42 цього Закону. При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок, починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

47. Пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання яким призначені відповідно до законів України “Про Кабінет Міністрів України”, “Про державну службу”, “Про Національний банк України”, “Про дипломатичну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про судоустрій і статус суддів”, “Про судову експертизу”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, розмір яких з урахуванням перерахунку, передбаченого пунктом 43   цього розділу, розрахований за нормами цього Закону, буде більший, проводиться автоматичне, без їхнього звернення, переведення пенсії на умовах, передбачених цим Законом, за матеріалами пенсійних справ.

Особи, пенсію яким переведено на пенсію за нормами цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами законів України “Про Кабінет Міністрів України”, “Про державну службу”, “Про Національний банк України”, “Про дипломатичну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про судоустрій і статус суддів”, “Про судову експертизу”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, Митного кодексу України,   Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України із встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення, з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла така заява”;

у пункті 72:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону, та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону. Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем завершення цього періоду”;

в абзацах третьому і четвертому слово та цифри “статтею 26” замінити словами та цифрами “частиною першою статті 26”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року.

Учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування є особи, які станом на 1 січня 2019 року підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно з цим Законом.

Застраховані особи, яким на 1 січня 2019 року залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.

Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, не можуть бути платниками страхових внесків до Накопичувального фонду.

Кабінету Міністрів України до 1 липня 2018 року забезпечити створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування.

Первинна чиста вартість одиниці пенсійних активів на дату спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду дорівнює 1 гривні»;

у пункті 12:

абзац перший доповнити словами “об’єднані управління”;

абзац другий замінити чотирнадцятьма абзацами такого змісту:

“У період до перетворення Пенсійного фонду в неприбуткову самоврядну організацію:

Пенсійний фонд функціонує як центральний орган виконавчої влади на підставі норм цього Закону (крім норм, зазначених в абзаці шостому пункту 1 цього розділу) та Положення про Пенсійний фонд України;

на працівників Пенсійного фонду та його територіальних органів, які здійснюють повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій Пенсійного фонду, поширюється дія Закону України “Про державну службу”;

голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються на посади та звільняється з посад Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України “Про державну службу”;

керівництво діяльністю Пенсійного фонду здійснює правління Пенсійного фонду, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Голова правління Пенсійного фонду України:

забезпечує виконання Пенсійним фондом та його територіальними органами вимог Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів;

представляє в установленому порядку Пенсійний фонд у відносинах з іншими державними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за кордоном;

підписує акти правління Пенсійного фонду;

призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Пенсійного фонду, керівників та заступників керівників територіальних органів Пенсійного фонду, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Пенсійного фонду, приймає рішення про їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

видає накази з питань, що не належать до компетенції правління Пенсійного фонду;

розпоряджається у межах повноважень, передбачених законом, коштами Пенсійного фонду.

Положення про Пенсійний фонд України затверджує Кабінет Міністрів України. Бюджет Пенсійного фонду в зазначений період затверджується Кабінетом Міністрів України. Оплата праці працівників Пенсійного фонду та його органів здійснюється за рахунок коштів, передбачених цим Законом”.

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – вісімнадцятим;

пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. У разі якщо особі призначено пенсію відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений до дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, не переглядається та пенсія не індексується. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.

У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до законів України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. Порядок фінансування цих пенсій встановлюється відповідними законами”;

доповнити пунктами 131-133   такого змісту:

“131. З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” (крім осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) на умовах законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.

Після звільнення з роботи виплата пенсії, призначеної відповідно до зазначених законів, поновлюється.

Виплата працюючим пенсіонерам у період роботи на інших посадах пенсій, призначених на умовах законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, з 1 жовтня 2017 року поновлюється у розмірах, що були встановлені відповідними законами.

132. Максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 тисяч 740 гривень.

133. Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах, передбачених законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, звільнені з роботи у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або з притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”, позбавляються права на одержання призначеної за зазначеними законами пенсії. У таких випадках пенсія призначається відповідно до цього Закону”;

абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:

“Положення Закону України “Про пенсійне забезпечення” застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років для осіб, які на день набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” мають вислугу років та стаж, необхідні для призначення такої пенсії”;

20. У Законі України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404 із наступними змінами):

5) у назві та тексті Закону слова “інвалід”, “інвалід з дитинства”, “дитина-інвалід” та “інвалід війни” в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами “особа з інвалідністю”, “особа з інвалідністю з дитинства”, “дитина з інвалідністю” та “особа з інвалідністю внаслідок війни” у відповідному відмінку і числі.

1) у статті 1:

в абзаці третьому:

цифри та слово “63 років” замінити цифрами та словом “65 років”;

цифри “1958” замінити цифрами “1960”;

в абзаці чотирнадцятому цифри та слова “31 грудня 1958 року” замінити цифрами та словами “30 вересня 1958 року”;

після абзацу чотирнадцятого доповнити   чотирма   новими абзацами такого змісту:

“63 роки 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

64 роки — які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

64 роки 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

65 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року”.

У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим;

2) у статті 4:

у частині першій:

у пункті 2 слова “Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” замінити словами “Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

“3) є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю І групи та дітей померлого годувальника);

3) є особою з інвалідністю I групи”;

в абзаці третьому частини другої статті 7 слова “Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” замінити словами “Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

4) статтю 13 викласти в такій редакції:

“Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги

Виплата державної соціальної допомоги (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 цього Закону) і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

Виплата державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 цього Закону, і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України”.

21. У статті 8 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42-43, ст. 293) слова “середньої заробітної плати шахтаря” замінити словами і цифрами “його заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, з якої обчислюється пенсія”.

22. У Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):

11) у тексті Закону слова “інвалід” і “дитина-інвалід” в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами “особа з інвалідністю” та “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі.

1) у пункті 4 частини першої статті 1 слова “двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом” замінити словами “п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом”;

2) у статті 4:

у частині першій:

у пункті 1:

в абзаці восьмому слова «осіб рядового і начальницького складу» замінити словами «поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту»;

в абзаці дванадцятому слова “при народженні дитини” замінити словами “при народженні (усиновленні) дитини”;

доповнити пунктом 51   такого змісту:

51) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах”;

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:

“Особи, зазначені у пунктах 4 та 51   частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком, є особами з інвалідністю або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу”;

3) у статті 5

абзаци перший і другий частини першої після цифри “5” доповнити словом і цифрами “та 51”;

у частині другій цифри “2-14” замінити цифрами і словом “4, 5, 51   та 15”;

у частині третій слово і цифру “та 5” замінити цифрами і словом “5, 51   та 15”;

в абзаці третьому частини четвертої слово і цифру “та 5” замінити цифрами і словом “5 та 51”;

4) у частині третій статті 6 слово і цифру “та 5” замінити цифрами і словом “5 та 51”;

5) у частині першій статті 7:

у пункті 2:

в абзаці першому слово і цифру “та 5” замінити цифрами і словом “5 та 51”;

в абзаці другому слова “році” та “року” замінити відповідно словами “кварталі” та “кварталу”;

абзац другий пункту 3 виключити;

6) у статті 9:

у частині восьмій:

в абзаці першому слово і цифру “і 5” замінити цифрами і словом “5 та 51”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 4, 5 та 51   частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок”;

абзац четвертий виключити;

7) у статті 10:

у частині першій:

абзац третій викласти в такій редакції:

«члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню»;

в абзаці п’ятому слово і цифру “та 5” замінити цифрами і словом “5 та 51”;

частину п’яту викласти в такій редакції:

“5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), тривалість яких не може бути більшою за 24 місяці. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт:

2 — за період до 12 місяців;

1,5 — за період від 13 до 24 місяців.

В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.

Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, передбачена цією частиною, може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою цієї статті”;

частину шосту доповнити словами “(крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою цієї статті)”;

8) у статті 17:

у частині першій:

абзац перший після слів “та порушень законодавства про працю” доповнити словами “роботодавцями, банками, підприємствами, установами та організаціями з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сфері захисту персональних даних)”;

доповнити абзацом другим такого змісту:

“Інформація з Державного реєстру може надаватися роботодавцям, банкам, підприємствам, установам та організаціям з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сфері захисту персональних даних)”;

у частині четвертій:

в абзаці другому слова “забезпечує формування та” виключити;

доповнити абзацом третім такого змісту:

“Інформація з Державного реєстру з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою) надається на запит роботодавців, банків, підприємств, установ та організацій у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення”;

частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:

“Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, крім органів праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, допускається лише за рішенням суду у випадках, передбачених законом”;

частину шосту виключити;

9) у статті 20:

частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Реєстр застрахованих осіб складається з електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості

про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами соціального страхування”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у частині третій:

абзац перший після слова “персональна” доповнити словом “електронна”;

у пункті 1:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“унікальний номер електронної облікової картки”.

У зв’язку з цим абзаци другий — дев’ятий вважати відповідно абзацами третім – десятим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки”;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – одинадцятим;

у пункті 2:

після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“професійна назва роботи;

посада”.

У зв’язку з цим абзаци шостий – дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим – одинадцятим;

в абзаці восьмому слово “позначка” замінити словом “дані”;

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“сума призначеної пенсії”.

У зв’язку з цим абзаци десятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – дванадцятим;

доповнити абзацами тринадцятим – п’ятнадцятим такого змісту:

“інформація про страхові випадки:

дата страхового випадку;

вид страхового випадку”;

у пункті 3:

абзац перший замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:

«3. Частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:

вид страхової виплати;

вид соціальної пільги;

вид соціальної виплати;

дата, з якої призначено;

дата початку та закінчення виплати (пільги);

сума виплати (помісячні суми виплати);

індексація страхової виплати».

У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом дев’ятим;

в абзаці дев’ятому слова “Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається” замінити словами “Персоніфіковані відомості, включені до персональної електронної облікової картки застрахованої особи, зберігаються”;

10) у розділі VIII “Прикінцеві та перехідні положення”:

у пункті 11   цифри “2017” замінити цифрами “2020”;

доповнити пунктами 97   і 98   такого змісту:

“97. Щороку в законі про Державний бюджет України на відповідний рік затверджуються видатки на покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 цього Закону.

При цьому для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів платник єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску в розмірах, передбачених частинами п’ятою та чотирнадцятою статті 8 цього Закону, не змінюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.

Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом України сум, передбачених абзацом першим цього пункту, здійснюється у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

98. Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями, звільняються від виконання обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 цього Закону, на весь період їх незаконного позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції за заявою члена родини, що підтверджується даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника”;

23. У Законі України “Про зайнятість населення” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243):

1) частину другу статті 14 доповнити абзацом другим такого змісту:

“Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників”;

2) в абзаці першому частини третьої статті 24 слова “передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України” замінити словами “передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття”.

24. У частині першій статті 57 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 4, ст. 43, № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри і слово “31 грудня” замінити цифрами і словом “30 вересня”.

25. Розділ ІІІ Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 745) виключити.

26. Статтю 86 Закону України “Про прокуратуру” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 6, ст. 40, № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50) викласти в такій редакції:

“Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури

1. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

27. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75):

1) частину першу статті 18 після слів “на умовах трудового договору (контракту)” доповнити словами “цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом”, а після слів «та в інших органах» — словами “фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах”;

2) у статті 19:

у частині першій:

в абзаці першому слова «мають застраховані громадяни» замінити словами «мають застраховані особи – громадяни»;

абзац другий після слів “(включаючи час випробування та день звільнення)” доповнити словами “зайняття підприємницькою та іншою діяльністю”;

частину третю викласти в такій редакції:

“3. Члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону, за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом”;

пункти 1 і 2 частини четвертої викласти в такій редакції:

“1) допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не може бути більшою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не може бути більшою за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку”;

3) частину четверту статті 21 доповнити словами “а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

4) у статті 22:

у частині другій слова “застрахованої особи в період втрати працездатності” замінити словами “припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності”;

в абзаці третьому частини третьої слово і цифри “статтею 25” замінити словом і цифрами “статтею 24”;

5) у пункті 5 частини першої статті 24 цифри “1-4” замінити цифрами “1-3”;

6) у статті 25:

у частині першій:

абзац перший доповнити словами «(тимчасового зупинення підприємницької або іншої діяльності)»;

в абзаці другому цифри «1 – 4» замінити цифрами «1 – 3», а після слів «від кількості днів відпустки» доповнити словами «(зупинення діяльності)»;

у частині другій цифри «1 – 4» замінити цифрами «1 – 3»;

7) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:

“2. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку”;

8) у статті 30:

у частині першій:

абзац перший замінити двома абзацами такого змісту:

“1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).

Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“У період проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця або зняття з обліку після припинення діяльності особами, які провадять незалежну професійну діяльність, матеріальне забезпечення за страховими випадками застрахованим особам призначається та виплачується робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку такої діяльності чи реєстрації місця проживання таких осіб у порядку, встановленому правлінням Фонду”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом   п’ятим;

абзац перший частини третьої доповнити словами “або фізичною особою — підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність”;

9) у статті 31:

частину першу викласти в такій редакції:

“1. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка його видає. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом”;

у частині другій слово і цифри “статті 25” замінити словом і цифрами “статті 24”;

10) у статті 32:

у частині другій:

пункт 1 після слів “трудового договору (контракту)” доповнити словами “інших підставах, передбачених законом”;

пункт 2 доповнити словами “застрахованим особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність”;

у частині четвертій слова “Призначене, але” виключити;

11) у статті 34:

у частині першій слова “найманим працівникам” замінити словами “застрахованим особам”;

у тексті слова “страхувальник-роботодавець” в усіх відмінках і числах замінити словом “страхувальник” у відповідному відмінку і числі;

12) у статті 35:

пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:

“1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах”;

частину третю викласти в такій редакції:

“3. Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах”;

13) частину другу статті 37 викласти в такій редакції:

“2. Щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

Коефіцієнт перерахунку відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначеного відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

За наявності фінансових можливостей бюджету Фонду розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для здійснення перерахунку, передбачений абзацом першим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення.

Розмір та дата такого збільшення визначаються у межах бюджету Фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.

Визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає”;

14) у статті 42:

у частині першій:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“Максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Максимальний розмір щомісячної страхової виплати після проведеного перерахування відповідно до частини другої статті 37 цього Закону не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб”;

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

“Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому, у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб”;

абзац дев’ятий частини восьмої викласти в такій редакції:

“Максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили годувальника, не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб ”;

частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:

“15. Індексація суми страхової виплати проводиться відповідно до частини другої статті 37 цього Закону”;

15) пункт 10 розділу VІІ “Прикінцеві та перехідні положення” викласти в такій редакції:

“10. Установити, що:

частина дев’ята статті 36 цього Закону застосовується для страхових випадків, що настали після дня набрання чинності Законом України ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”;

У 2018 – 2020 роках перерахування сум щомісячних страхових виплат проводиться з 1 березня, за умови зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати (за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики), відповідно до коефіцієнта, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

При проведенні перерахування з 1 березня 2018 року встановити новий розмір щомісячної страхової виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у яких розмір такої виплати менший за розмір мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року, з урахуванням ступеня втрати працездатності.

Визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає”.

28. У Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25; 2017 р., № 2, ст. 25):

1) у пункті 1 частини першої статті 35 цифри “30” замінити цифрами “31”;

2) статтю 37 викласти в такій редакції:

“Стаття 37. Пенсійне забезпечення наукового (науково-педагогічного) працівника

1. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

29. Пункт 6 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 6 грудня 2016 року №1174 — VIII (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст.25) виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2017 року, крім:

підпункту 3 пункту 2, підпункту 11 пункту 19 в частині визначення розміру мінімальної пенсії за віком, підпункту 1, абзаців шостого — одинадцятого підпункту 7 пункту 22 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року;

підпункту 13 пункту 27 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. Установити, що з 1 жовтня 2017 року при призначенні та перерахунку пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних виплат, встановлених законодавством, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

У разі якщо внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до цього Закону, розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

3. Установити в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року особам, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та не набули страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності у них не менше 15 років страхового стажу, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами соціального захисту населення і виплачується до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, призначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на час її призначення, і виплачується за рахунок коштів державного бюджету.

4. До приведення законодавчих та інших нормативно-правових актів України у відповідність із цим Законом та Законом України “Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї” у частині заміни слів “інвалід”, “дитина-інвалід”, «інвалід з дитинства» та “інвалід війни” відповідно словами “особа з інвалідністю”, «дитина з інвалідністю», “особа з інвалідністю з дитинства” та “особа з інвалідністю внаслідок війни” застосовуються раніше визначені терміни, у тому числі які зазначені в законодавчих та інших нормативно-правових актах.

5. Положення щодо сплати єдиного внеску за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при усиновленні дитини, передбачені абзацом одинадцятим підпункту 5 пункту 22 та абзацом четвертим підпункту 3 пункту 25 розділу І цього Закону, поширюються також на осіб, які після набрання чинності пунктом 7 розділу ІІ Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” до досягнення дитиною трирічного віку отримували допомогу при усиновленні дитини відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Органам соціального захисту населення у шестимісячний строк із дня набрання чинності цим Законом подати органам доходів і зборів звітність щодо нарахування єдиного внеску за осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. При цьому штрафні санкції, передбачені Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, не застосовуються.

Обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за періоди до набрання чинності цим Законом за осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, проводиться виходячи з розміру єдиного внеску, чинного в місяці, за який нараховано допомогу при усиновленні дитини.

6. Кабінету Міністрів України:

1) передбачити кошти державного бюджету для сплати єдиного соціального внеску:

за осіб, зазначених в абзаці першому пункту 5 цього розділу;

з 1 січня 2018 року за осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також в аспірантурі та докторантурі;

2) до 1 листопада 2017 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення;

3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

визначити порядок подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року щодо військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

4) у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

щодо запровадження професійної пенсійної системи;

щодо порядку одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на території тимчасово не контрольованій державною владою України;

щодо передачі підвідомчості органів медико-соціальної експертизи від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики;

вивчити можливість зміни порядку визначення розміру пенсії за віком та запровадження двоскладової формули обчислення пенсії;

забезпечити проведення аудиту Пенсійного фонду України;

забезпечити створення реєстру отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Голова

Верховної Ради України

Источник:

 

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов