Положення про Комісію зі спірних питань визначення статусу

МІНІСТEРСТВO СOЦІAЛЬНOЇ ПOЛІТИКИ УКРAЇНИ

НAКAЗ N 1945

Зaрeєстрoвaнo в Міністeрстві юстиції Укрaїни

15 січня 2019 р. зa N 52/33023

Прo зaтвeрджeння Пoлoжeння прo Кoмісію зі спірниx питaнь визнaчeння стaтусу oсіб, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС

Відпoвіднo дo пункту 13 Пoрядку видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa іншим кaтeгoріям грoмaдян, зaтвeрджeнoгo   пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 11 липня 2018 рoку N 551, пункту 8 Пoлoжeння прo Міністeрствo сoціaльнoї пoлітики Укрaїни, зaтвeрджeнoгo   пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 17 чeрвня 2015 рoку N 423   (зі змінaми),
НAКAЗУЮ:

1. Зaтвeрдити Пoлoжeння прo Кoмісію зі спірниx питaнь визнaчeння стaтусу oсіб, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, щo дoдaється.
3. Дeпaртaмeнту у спрaвax вeтeрaнів, oсіб з інвaлідністю тa пoстрaждaлиx внaслідoк Чорнобильської катастрофи (Дейнега О. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шамбіра М. І.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр   А. Рева
ПОГОДЖЕНО:
Голова Київської обласної

державної адміністрації

О. Терещук

Тимчасово виконуючий

Міністра оборони України

І. Руснак

В. о. Міністра охорони

здоров’я України

У. Супрун

Міністр внутрішніх

справ України

А. Б. Аваков

Голова Державної служби

України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Державного агентства

України з управління

зоною відчуження

В. Петрук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

26 грудня 2018 року N 1945

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

15 січня 2019 р. за N 52/33023

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено з метою розв’язання спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
2. Комісія зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (далі – Комісія), є постійно діючим міжвідомчим колегіальним органом, що утворюється при Мінсоцполітики для розв’язання спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
3. Основними принципами діяльності Комісії є:
  • законність;
  • колегіальність;
  • повнота розгляду наданих документів та інших підтвердних матеріалів;
  • обґрунтованість прийнятих рішень;
  • незалежність членів Комісії (недопущення втручання в діяльність Комісії фізичних та юридичних осіб, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);
  • компетентність членів Комісії.
4. Робота Комісії організовується так, щоб членство у ній не призводило до конфлікту інтересів, який може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо визначення (підтвердження) статусу особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
5. У своїй діяльності Комісія керується   Конституцією   та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.
6. Основним завданням Комісії є розв’язання спірних питань щодо визначення (підтвердження) статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

II. Формування та повноваження Комісії
1. Комісію очолює голова Комісії, який за посадою є заступником Міністра соціальної політики України.
До складу Комісії входять голова Комісії, заступник голови, секретар, представники Мінсоцполітики, Міноборони, МОЗ, МВС, ДАЗВ, Київської обласної державної адміністрації та громадських об’єднань (за згодою), статутна діяльність яких пов’язана із соціальним захистом осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Визначення кандидатур здійснюється за запитом до вищезазначених центральних органів виконавчої влади.
Делегування представників до складу Комісії є обов’язковим для центральних органів виконавчої влади, які у триденний строк із дня одержання запиту письмово інформують Мінсоцполітики про кандидатури до складу Комісії із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, посад, контактних телефонів, факсів.
2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінсоцполітики.
3. Комісія має право:
  • отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для визначення (підтвердження) статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • повертати матеріали особових справ громадян до регіональних комісій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для доопрацювання у разі виявлення розбіжностей та інших недоліків у документах з метою їх усунення;
  • перевіряти правильність видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
4. Комісія зобов’язана при визначенні (підтвердженні) статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС керуватися Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженим   постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року N 551.

III. Порядок роботи Комісії
1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Засідання Комісії веде її голова, у разі його відсутності – заступник голови Комісії.
2. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 від її складу.
Рішення Комісії вважається правоможним, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
3. Рішення Комісії щодо визначення (підтвердження) статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і видачі відповідного посвідчення або його вилучення як такого, що видано необґрунтовано, приймаються колегіально і є обов’язковими для виконання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
4. Прийняті Комісією рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим, секретарем та членами Комісії.
5. Особові справи громадян надсилаються на розгляд Комісії за рішенням регіональних комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, утворених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
6. Рішення Комісії є підставою для видачі посвідчень відповідної категорії.
У разі встановлення Комісією факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії таке посвідчення на підставі рішення Комісії підлягає вилученню уповноваженими органами.
7. Рішення Комісії може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.
Директор Департаменту у справах
ветеранів, осіб з інвалідністю та
постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи
О. Дейнега

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов