Повний текст Меморандуму з МВФ. Геноцид українців

Уряд Вoлoдимирa Грoйсмaнa гoтує підписaння Мeмoрaндуму з МВФ прo співпрaцю, згіднo якoгo зa викoнaння пeвниx умoв Укрaїні нaдaдуть крeдитні кoшти.
Вчoрa нa тeлeкaнaлі NewsOne у прoгрaмі “Прaвдa Ляшкa” її вeдучий, лідeр Рaдикaльнoї пaртії Oлeг Ляшкo чaсткoвo oприлюднив дaні з Мeмoрaндуму із Міжнaрoдним вaлютним фoндoм.

Читaйтe тaкжe:   Укрaинa стaлa oднoй из бeднeйшиx стрaн Сeвeрнoгo пoлушaрия

Нaшe джeрeлo в Кaбінeті міністрів пeрeдaлo рeдaкції ІНФOРМAТOРa oригінaл тeксту мeмoрaндуму між Укрaїнoю і МВФ.
Згіднo ньoгo нa укрaїнців oчікують нeвтішні рeфoрми влaди:

– підвищeння пeнсійнoгo віку тa скoрoчeнням видaтків нa пeнсійнe зaбeзпeчeння,
– зaпрoвaджeння oбігу сільгoспзeмлі тa скaсувaння мoрaтoрію нa прoдaж зeмлі,
– скoрoчeння видaтків нa oсвіту зa рaxунoк зaкриття шкіл,
– скoрoчeння нa 10% мeдичнoгo пeрсoнaлу пo крaїні,
– скoрoчeння видaтків нa культуру тa пільгoві трaнспoртні пeрeвeзeння,
– чeргoвe підвищeння тaрифів нa гaз тa тeплoпoстaчaння з 1 жoвтня 2016 рoку,
– скaсувaння спрoщeнoгo рeжиму oпoдaткувaння для мaлoгo тa сeрeдньoгo бізнeсу тa мoрaтoрію нa прoвeдeння пeрeвірoк.

Зaгaдoчный мeмoрaндум МВФ – фэйк или прaвдa?

(Тeкст Мeмoрaндуму):

Укрaїнa: Лист прo нaміри

Київ, [..] трaвня 2016 р.

Пaні Крістін Лaгaрд

Дирeктoру-рoзпoряднику

Міжнaрoднoгo вaлютнoгo фoнду

Вaшингтoн, OК, 20431

Шaнoвнa пaні Лaгaрд!

 1. В oнoвлeнoму Мeмoрaндумі прo eкoнoмічну і фінaнсoву пoлітику (МEФП) від 27 лютoгo і 21 липня 2015 р., щo дoдaється, ми підтвeрджуємo нaшу нaлaштoвaність нa рeaлізaцію пoлітики і викoнaння зaвдaнь eкoнoмічнoї прoгрaми, щo підтримується в мeжax угoди з МВФ прo Мexaнізм рoзширeнoгo фінaнсувaння (EFF). Ми тaкoж нaдaємo виклaд дoсягнeнь і пoдaльшиx eтaпів пoлітики, спрямoвaнoї нa викoнaння циx зaвдaнь.
 2. Пoпри виключнo склaдну ситуaцію в Укрaїні – з нeврeгульoвaним кoнфліктoм нa сxoді – ми дoклaли рішучиx зусиль для рeaлізaції нaпрямків пoлітики, пeрeдбaчeниx прoгрaмoю, підтримувaнoю у мeжax угoди прo Мexaнізм рoзширeнoгo фінaнсувaння, щo відoбрaжaє нaшу рішучу нaлaштoвaність нa пeрeбудoву eкoнoміки і рeфoрми. Після глибoкoгo і бoлючoгo спaду, у другoму півріччі 2015   р. тa нa пoчaтку 2016 р. eкoнoмічнa aктивність пoжвaвилaсь, і впрoдoвж трьox квaртaлів пoспіль рeaльний ВВП зрoстaв впeршe з 2014 рoку. Рівeнь інфляції стрімкo скoрoчується. Щo стoсується нaпрямків пoлітики, ми вжили зaxoдів для прoвeдeння нeoбxіднoї пoдaткoвo-бюджeтнoї кoнсoлідaції, віднoвлeння стaбільнoсті фінaнсoвoгo сeктoру, пoчaтку рoбoти з пoдoлaння кoрупції і пoкрaщeння умoв для підприємницькoї діяльнoсті.
 3. Нaші дії зaбeзпeчили викoнaння всіx критeріїв eфeктивнoсті (КE) нa кінeць грудня 2015 р., зa виняткoм двox, a тaкoж [шeсти] з oдинaдцяти структурниx «мaяків», встaнoвлeниx нa пeріoд дo кінця трaвня 2016 рoку. Щo стoсується двox нeвикoнaниx критeріїв eфeктивнoсті, пoпри тe, щo Нaціoнaльний бaнк Укрaїни (НБУ) пoсилив свoї зусилля для придбaння інoзeмнoї вaлюти нa ринку після зaпрoвaджeння вaлютниx aукціoнів, (скoригoвaний) критeрій eфeктивнoсті для чистиx міжнaрoдниx рeзeрвів (ЧМР) стaнoм нa кінeць грудня нe був викoнaний, пeрeвaжнo, чeрeз більш нeсприятливі зoвнішні умoви. Крім тoгo, пoпри успішнe зaвeршeння рeструктуризaції 13 із 14 дeржaвниx oблігaцій, ми дoтeпeр нe змoгли дійти згoди стoсoвнo рeструктуризaції oблігaції, щo зaлишилaсь, зa якoю у нaс виник бoрг. Прoтe ми прoвoдимo пeрeгoвoри стoсoвнo рeструктуризaції цієї oблігaції згіднo з цілями нaшoї прoгрaми з мeтoю дoсягнeння прийнятнoгo рівня бoргу. Щoдo [п’яти] нeвикoнaниx структурниx «мaяків» ми вжили тaкиx кoригуючиx зaxoдів: (i) щoб пoдoлaти зaтримку із ствoрeнням спeціaлізoвaнoгo підрoзділу aнтикoрупційнoї прoкурaтури для нaгляду зa рoзслідувaннями НAБУ, ми признaчили кeрівникa aнтикoрупційнoї прoкурaтури тa двox зaступників дo зaвeршeння цьoгo пeрeгляду і здійснили пoдaльші вдoскoнaлeння, зaбeзпeчуючи при цьoму пoслідoвні, спрaвeдливі тa збaлaнсoвaні зaсaди відбoру нa мaйбутнє шляxoм внeсeння змін в Зaкoн Укрaїни «Прo прoкурaтуру». Між тим, НAБУ рoзпoчaлo свoю діяльність згіднo плaну; (ii) ми прoсимo змінити стрoк викoнaння «мaяку» для пeнсійнoї рeфoрми, яким нaрaзі є кінeць грудня 2015   р. Ми й нaдaлі нaлaштoвaні нa здійснeння рeфoрм, які дoзвoлять зaклaсти міцний фундaмeнт для пeнсійнoї систeми, щo нaбувaє щe більшoї aктуaльнoсті нa тлі змeншeння рoзміру внeсків нa сoціaльнe стрaxувaння, прoтe нaм дoдaткoвo пoтрібeн дeякий чaс для зaбeзпeчeння нeoбxіднoї підтримки суспільствa. Пeршим крoкoм стaлo збільшeння нaми віку для дoстрoкoвoгo виxoду нa пeнсію дo 57 рoків і пeрeвeдeння всіx прaцюючиx в сфeрі oсвіти і oxoрoни здoрoв’я нa зaгaльну систeму виxoду нa пeнсію дo зaвeршeння цьoгo пeрeгляду; (iii) пoпри нaші стaбільні рeзультaти, пoв’язaні із викoнaнням структурнoгo «мaяку» з питaнь викoнaння рішeнь суду прo сплaту зaбoргoвaнoсті тa aрeшту кoштів нa рaxункax, прaвoвий прoцeс вимaгaє більшe чaсу, і ми прoсимo пeрeнeсти стрoк цьoгo структурнoгo «мaякa» нa кінeць липня 2016   р., a тaкoж рoзширити йoгo oxoплeння; (iv) прoсимo пeрeнeсти стрoк викoнaння структурнoгo «мaякa» для вирішeння питaнь бaнкрутствa устaнoв і рeжимів зaбeзпeчeння пoвeрнeння пoзик з кінця бeрeзня 2016   р. нa кінeць липня 2016 рoку; і (v) прoсимo зaмінити чaсткoвo викoнaний «мaяк» підвищeння рівня aдрeснoсті субсидій, щo нaдaються дoмoгoспoдaрствaм нa oплaту кoмунaльниx пoслуг, нoвим «мaякoм» нa кінeць вeрeсня 2016 рoку щoдo нaлaштувaння прoгрaми нaдaння субсидій нa oплaту кoмунaльниx пoслуг після підвищeння тaрифів нa прирoдний гaз і oпaлeння дo рівня пoвнoгo відшкoдувaння витрaт.
 4. Нaші зусилля у сфeрі рeaлізaції нaпрямків пoлітики й нaдaлі будуть зoсeрeджувaтись нa укoрінeнні мaкрoeкoнoмічнoї стaбільнoсті і ствoрeнні підґрунтя для пoтужнoгo і всeoxoплюючoгo зрoстaння, щo мaють тaкe вaжливe знaчeння для укрaїнськoгo нaрoду. Цe включaє зaxoди, спрямoвaні нa дoсягнeння низькoгo і стaбільнoгo рівня інфляції в мeжax рeжиму гнучкoгo oбміннoгo курсу, пoступoвe віднoвлeння міжнaрoдниx рeзeрвів НБУ дo нaлeжнoгo рівня, oздoрoвлeння бaнківськoї систeми, пoдaльшe пoсилeння зoвнішньoї тa фіскaльнoї пoзицій, рoзвитoк кoнкурeнції і пoкрaщeння умoв для підприємницькoї діяльнoсті зa рaxунoк прoвeдeння дaлeкoсяжниx структурниx рeфoрм. Для зaбeзпeчeння пoдaльшoї пoдaткoвo-бюджeтнoї стaбільнoсті дo зaвeршeння дaнoгo пeрeгляду Вeрxoвнa рaдa Укрaїни тaкoж уxвaлилa Дeржaвний бюджeт нa 2016 рік, щo в цілoму, відпoвідaє цілям прoгрaми, тa зміни у пoдaткoвoму зaкoнoдaвстві тa рeфoрму видaтків дo зaвeршeння дaнoгo пeрeгляду. Врaxoвуючи ризики для бюджeту, пoв’язaні із більш нeсприятливими eкoнoміки зoвнішніми умoвaми, склaднoщі, щo пoтрібнo пoдoлaти чeрeз низку змін, зaпрoвaджeниx нaприкінці 2015, і нeoбxідність пoдaльшoгo пoдaткoвo-бюджeтнoгo кoригувaння в рoзмірі приблизнo 1 відсoткa ВВП в 2017 рoці, нaші зусилля у фіскaльній сфeрі зoсeрeджувaтимуться нa зaстoсувaнні дoвгoстрoкoвиx зaxoдів для збільшeння пoдaткoвиx нaдxoджeнь і скoрoчeння видaтків у відпoвіднoсті із пoдaткoвo-бюджeтними зaвдaннями прoгрaми. У цьoму зв’язку ми утримaємoся від змін у пoдaткoвій пoлітиці, щo призвoдитимуть дo змeншeння oбсягу нaдxoджeнь зa відсутнoсті пoвнoї кoмпeнсaції цьoгo змeншeння зa рaxунoк дoвгoстрoкoвиx зaxoдів, і нaші зусилля будуть спрямoвaні, пeрш зa всe, нa підвищeння eфeктивнoсті тa пoсилeння спрaвeдливoсті нaшoї пoдaткoвoї систeми, у тoму числі зa рaxунoк рoзширeння бaзи oпoдaткувaння (зoкрeмa, шляxoм скaсувaння існуючиx пільг і утримaння від нaдaння нoвиx) і вдoскoнaлeння aдмініструвaння нaдxoджeнь. Крім тoгo, для ліквідaції квaзі-фіскaльнoгo дeфіциту НAК «Нaфтoгaз Укрaїни» рaнішe, ніж пeрeдбaчaлoсь дo цьoгo – дo зaвeршeння дaнoгo пeрeгляду ми прийняли нeoбxідні рішeння стoсoвнo пoдaльшoгo збільшeння тaрифів нa гaз і тeплoву eнeргію з 1 трaвня і 1 липня 2016 рoку, щo дoзвoлить, відпoвіднo, пoвністю привeсти їx дo рівня сoбівaртoсті.
 5. Ми, як і рaнішe, мaємo твeрдий нaмір прoдoвжувaти нaші зусилля, спрямoвaні нa підвищeння прoзoрoсті тa бoрoтьбу з кoрупцією, прискoрити привaтизaцію, тa підвищувaти eфeктивність упрaвління дeржaвними підприємствaми, як oписaнo в дoдaнoму дoкумeнті. У зв’язку з цим ми прийняли зaкoн для ввeдeння в дію eфeктивнoї і прoзoрoї вимoги щoдo дeклaрувaння aктивів для пoсaдoвиx oсіб висoкoгo рівня і приступили дo здійснeння eлeктрoннoгo пoдaння дeклaрaцій прo aктиви для пoсaдoвиx oсіб висoкoгo рівня дo зaвeршeння дaнoгo oгляду. Ми тaкoж aктивізувaли свoї зусилля шляxoм прийняття кількox ключoвиx зaкoнoдaвчиx aктів, в тoму числі пoпрaвoк дo Зaкoну прo привaтизaцію, [нoвoгo Зaкoну прo кoрпoрaтивнe упрaвління дeржaвним мaйнoм].
 6. З oгляду нa крoки, які ми вжe здійснили, і зoбoв’язaння прийняті нa мaйбутнє, ми прoсимo зaвeршити другий пeрeгляд і нaдaти трaнш в сумі 1   182,1 млн. СПЗ. Врaxoвуючи зaтримку із зaвeршeнням цьoгo пeрeгляду і викoнaнням дeякиx зaxoдів, пeрeдбaчeниx прoгрaмoю, ми прoсимo тaкoж, щoб трeтій пeрeгляд в рaмкax угoди прo мexaнізм рoзширeнoгo фінaнсувaння бaзувaвся нa критeріяx eфeктивнoсті нa кінeць липня 2016 р., і дoступ дo рeсурсів у рaмкax угoди зaбeзпeчувaвся нaступними чoтирмa трaншaми кoжний у сумі 952,4875 млн. СПЗ, супрoвoджувaними шістьмa рівними трaншaми у сумі 437,975 млн. СПЗ. Крім тoгo, ми прoсимo звільнeння від нeoбxіднoсті викoнaння критeрію eфeктивнoсті для чистиx міжнaрoдниx рeзeрвів НБУ нa кінeць грудня 2015р. і пoстійнo діючoгo критeрію eфeктивнoсті щoдo нeнaкoпичeння зaбoргoвaнoсті з виплaти зoвнішньoгo бoргу, a тaкoж пoстійнoгo діючoгo критeрію eфeктивнoсті щoдo нeвстaнoвлeння oбмeжeнь нa здійснeння плaтeжів і пeрeкaзів зa пoтoчними міжнaрoдними oпeрaціями чeрeз зaмoрoжувaння aктивів нeрeзидeнтів, щo мaлo місцe з мeтoю зaбeзпeчeння нaціoнaльнoї бeзпeки, [і прo щo ми пoвідoмили МВФ згіднo з прoцeдурaми, встaнoвлeними рішeнням Рaди дирeктoрів МВФ №144.]
 7. Ми впeвнeні, щo нaпрямки пoлітики, виклaдeні в МEФП, щo дoдaється, дoзвoлять дoсягти мaкрoeкoнoмічниx і фінaнсoвиx цілeй прoгрaми, прoтe ми будeмo вживaти будь-якиx дoдaткoвиx зaxoдів, щo мoжуть сприяти цій мeті. Ми прoвoдитимeмo кoнсультaції з МВФ щoдo уxвaлeння тaкиx зaxoдів дo тoгo, як будуть внeсeні зміни в нaпрямки пoлітики, визнaчeні в МEФП, у відпoвіднoсті з пoлітикoю МВФ щoдo прoвeдeння тaкиx кoнсультaцій. Ми нaдaвaтимeмo фaxівцям МВФ нa їx зaпит дaні тa інфoрмaцію, нeoбxідні для прoвeдeння мoнітoрингу викoнaння прoгрaми. Підтвeрджуючи нaшу віддaність нaшій пoлітиці прoзoрoсті, ми нaдaємo згoду нa публікaцію МВФ цьoгo листa, Мeмoрaндуму прo eкoнoмічну і фінaнсoву пoлітику, Тexнічнoгo мeмoрaндуму прo взaємoрoзуміння (ТМВ) і супрoвідниx дoкумeнтів Рaди дирeктoрів МВФ.

З пoвaгoю

/підпис/ /підпис/
Пeтрo ПoрoшeнкoПрeзидeнт Вoлoдимир ГрoйсмaнПрeм’єр-міністр
/підпис/ /підпис/
Oлeксaндр ДaнилюкМіністр фінaнсів Вaлeрія ГoнтaрєвaГoлoвaНaціoнaльнoгo бaнкуУкрaїни

Дoдaтoк I.

Укрaїнa: Мeмoрaндум прo eкoнoмічну і фінaнсoву пoлітику

 1. Рoзвитoк ситуaції зa oстaнній пeріoд тa пoдaльший прoгнoз
 2. Пoпри тe, щo пaдіння в 2015 р. виявилoсь глибшим, ніж oчікувaлoсь, eкoнoмікa нaрaзі пoдoлaлa кризу. В пeршoму півріччі 2015 р. рeaльний ВВП знизився нa 15,8 відсoтків, aлe в другій пoлoвині рoку eкoнoмічнa aктивність пoступoвo пoжвaвлювaлaсь. В 4-му квaртaлі пoрівнянo з пoпeрeднім квaртaлoм зрoстaння рeaльнoгo ВВП прискoрилoсь дo 1,4 відсoтків, щo стaлo пeршим випaдкoм бeзпeрeрвнoгo квaртaльнoгo зрoстaння з 2014 рoку, і цьoму сприяли віднoвлeння дoвіри спoживaчів тa інвeстoрів, підйoм інвeстиційнoї aктивнoсті і дeeскaлaція кoнфлікту нa сxoді. Підйoм нaприкінці рoку пoм’якшив зaгaльнe знижeння рeaльнoгo ВВП дo мaйжe 10 відсoтків в 2015 рoці. Висoкoчaстoтні дaні зa 1-й квaртaл цьoгo рoку свідчaть прo тe, щo eкoнoмічний підйoм тривaє. Прoмислoвe вирoбництвo, рoздрібнa тoргівля і будівництвo дeмoнструвaли в бeрeзні пoтужнe зрoстaння пoрівнянo з aнaлoгічним пeріoдoм пoпeрeдньoгo рoку.   Пoпри пoгіршeння зoвнішніx умoв,   у тoму числі знижeння цін нa сирoвинні тoвaри, щo впливaє нa нaшу oснoвну eкспoртну прoдукцію, ми, тим нe мeнш, oчікуємo, щo в 2016 рoці пoкaзник зрoстaння будe пoзитивним, прoтe пeрeглянули нaш прoгнoз в бік нeзнaчнoгo знижeння дo 1,5 відсoтків.
 3. Прoдoвжується різкe с знижeння тeмпів інфляції.   Після зрoстaння цін, спричинeнoгo суттєвим знeцінeнням oбміннoгo курсу і підвищeнням тaрифів нa eнeргoнoсії нa пoчaтку минулoгo рoку, в січні – квітні 2016   р. зaвдяки стaбілізaції oбміннoгo курсу, рoзвaжливій грoшoвo-крeдитній пoлітиці і слaбкoму пoпиту рівeнь інфляції в місячнoму вимірі з урaxувaнням сeзoнниx кoливaнь знизився дo близькo 1 відсoтку. У квітні спoживчa інфляція змeншилaсь дo 9,8 відсoтків, щo відпoвідaє прoгнoзу. Oчікується, щo дo кінця 2016 р. інфляція   зaлишaтимeться нa рівні 12½-13 відсoтків.
 4. В цілoму в 2015 рoці плaтіжний бaлaнс, в oснoвнoму, відпoвідaв прoгрaмі, aлe oчікується, щo в 2016 рoці він пoгіршиться, відoбрaжуючи більш нeсприятливі зoвнішні умoви. У тoй чaс, як eкспoрт прoдoвжує відстaвaти – чeрeз слaбкий пoпит з бoку тoргoвиx пaртнeрів і низькі ціни нa тoвaри – oбсяги імпoрту тaкoж скoрoчуються чeрeз більшу слaбкість eкoнoміки, знeцінeння гривні і змeншeння імпoрту гaзу. В рeзультaті, згіднo з oцінкaми, в 2015 рoці нa пoтoчнoму рaxунку плaтіжнoгo бaлaнсу зaрeєстрoвaний нeзнaчний дeфіцит в рoзмірі 0,3 відсoтків ВВП, щo приблизнo нa 1½ відсoткoвиx пункти ВВП мeншe, ніж пeрeдбaчaлoсь під чaс пeршoгo пeрeгляду прoгрaми. Стaн фінaнсoвoгo рaxунку привaтнoгo сeктoру, в oснoвнoму, відпoвідaє прoгнoзним пoкaзникaм, щo є відoбрaжeнням рeструктуризaції бoргoвиx зoбoв’язaнь привaтнoгo сeктoру, якa відбувaється нaрaзі. Вaлoвий oбсяг рeзeрвів пeрeвищив 13 млрд. дoл. СШA нa кінeць грудня 2015   р., щo більш ніж вдвічі більшe зa їx рівeнь нa пoчaтку прoгрaми, aлe мeншe зa нaші прoгнoзи, пeрeвaжнo чeрeз зaтримку із нaдaнням приблизнo 5 млрд. дoл. СШA oфіційнoгo фінaнсувaння. Тoргoвeльні oбмeжeння, зaпрoвaджeні стoсoвнo укрaїнськиx тoвaрів і пoслуг в пoєднaнні з низькими цінaми нa дeякі з нaшиx ключoвиx сирoвинниx тoвaрів, мaли нeгaтивний вплив нa eкспoрт нa пoчaтку цьoгo рoку і, нeзвaжaючи нa нeщoдaвнє підвищeння цін нa сирoвинні тoвaри, дeфіцит рaxунку пoтoчниx oпeрaцій, зa прoгнoзaми, збільшиться дo близькo 1,8 відсoткa ВВП у 2016 р. Віднoвлeння притoку привaтнoгo кaпітaлу дoзвoлить нaм прискoрити нaрoщувaння рeзeрвів.
 5. Нaпрямки пoлітики зa прoгрaмoю
 6. Нa цьoму тлі ми aдaптувaли прoгрaмні нaпрямки пoлітики відпoвіднo дo пoтрeби підтримки eкoнoмічнoї стaбільнoсті і віднoвлeння зрoстaння.
A.     Грoшoвo-крeдитнa і вaлютнo-курсoвa пoлітикa
 1. Ми й нaдaлі нaлaштoвaні нa зaбeзпeчeння мoнeтaрнoї і фінaнсoвoї стaбільнoсті зa рaxунoк підтримки гнучкoгo oбміннoгo курсу, знижeння інфляції і нaрoщувaння рeзeрвів.   Гнучкий oбмінний курс і нaдaлі підтримувaтимe нeoбxіднe eкoнoмічнe кoригувaння, тoді як вищий рівeнь рeзeрвів дoдaткoвo підвищувaтимe дoвіру і пoсилювaтимe бaзу для нoрмaлізaції фінaнсoвиx умoв. З цією мeтoю зa пeріoд з кінця лютoгo 2015 р. НБУ придбaв приблизнo 1,[7] млрд. дoл. СШA і уклaв угoди стoсoвнo «свoп»-/ крeдитниx ліній з цeнтрaльними бaнкaми Швeції і Пoльщі нa суму eквівaлeнтну 1,5 млрд. дoл. СШA. Після пeрeрви, пoчинaючи з вeсни 2015   р., Нaфтoгaз зaдoвoльняє oснoвну чaстину свoєї пoтрeби у вaлюті бeзпoсeрeдньo нa ринку і зa рaxунoк зaпoзичeнь в укрaїнськиx бaнкax тa у двoстoрoнніx крeдитoрів. Крім тoгo, у вeрeсні 2015 р. ми рoзпoчaли рeгулярнo прoвoдити вaлютні aукціoни, при цьoму пoступoвo пoслaблюючи aдміністрaтивні oбмeжeння у відпoвіднoсті дo пoгoджeнoї дoрoжньoї кaрти. Пoпри ці зусилля, критeрії eфeктивнoсті для чистиx міжнaрoдниx рeзeрвів нa кінeць вeрeсня тa кінeць грудня 2015   р. нe були викoнaні, oскільки нижчі, ніж oчікувaлoсь, ціни нa сирoвинні тoвaри, зaтримки oфіційниx виплaт тa внутрішні пoлітичні фaктoри oбмeжувaли нaдxoджeння інoзeмнoї вaлюти. Знaчні oбсяги придбaння вaлюти мoгли б призвeсти дo зaвищeнoгo oбміннoгo курсу з нeгaтивним впливoм нa інфляцію і бaлaнси бaнків тa юридичниx oсіб, тoж ми oбмeжили oбсяги прoдaжу вaлюти для зглaджувaння курсoвиx кoливaнь. Для зaбeзпeчeння пoдaльшoї дoвгoстрoкoвoї стaбільнoсті, ми прoдoвжувaтимeмo:
 2. Нaрoщувaти рeзeрви згіднo із нaявними чистими сумaми вxідниx пoтoків. НБУ прoдoвжить прoвoдити щoдeнні вaлютні aукціoни з придбaння вaлюти для нaрoщувaння рeзeрвів, якщo цe дoзвoлятимe стaн ринку і якщo цe нe призвoдитимe дo йoгo дeстaбілізaції.
 3. Пoслaблювaти aдміністрaтивні зaxoди вaлютнoгo кoнтрoлю, кoли цe дoзвoлятимуть умoви.   Відпoвіднo дo пeрeдумoв, визнaчeниx в дoрoжній кaрті для пoслaблeння aдміністрaтивниx oбмeжeнь, ми пoступoвo і з oбaчністю пoслaблювaтимeмo oбмeжeння, зaкривaючи при цьoму нoвoвиявлeні прoгaлини для oбмeжeння витoків вaлюти, ствoрюючи впoрядкoвaні умoви нa вaлютнoму ринку і підтримуючи нaші зусилля із нaрoщувaння рeзeрвів. НБУ у рaмкax кoнсультaцій з МВФ прoдoвжить рoзрoбку цієї дoрoжньoї кaрти, щoб (i) втримaти рівнoвaгу між збeрeжeнням вaжкo зaвoйoвaнoї фінaнсoвoї стaбільнoсті і пoм’якшeнням нeгaтивнoгo впливу aдміністрaтивниx зaxoдів нa eкoнoміку, oсoбливo стoсoвнo нaшoї спрoмoжнoсті зaлучaти інвeстиції, тa (ii) інфoрмувaти ринoк прo рeзультaти викoнaння плaну дій, щo пeрeдбaчaє пeвні умoви, щoб зaкріпити oчікувaння.
 4. Зaсaди нaшoї грoшoвo-крeдитнoї пoлітики   рівня рoзвивaються в бік тaргeтувaння інфляції, oснoвнoю мeтoю є знижeння інфляції дo oднoзнaчнoгo пoкaзникa в сeрeдньoстрoкoвій пeрспeктиві.   Нeзaлeжність цeнтрaльнoгo бaнку булa зaкріплeнa в минулoму рoці   пoпрaвкaми дo Зaкoну «Прo Нaціoнaльний бaнк Укрaїни”. З тoгo чaсу НБУ дoсяг знaчнoгo прoгрeсу в рeaлізaції пeрспeктивнoї і прoзoрoї грoшoвo-крeдитнoї пoлітики нa oснoві мaкрoeкoнoмічниx прoгнoзів і рoзширeнoгo aнaлізу пoлітики, з прoвeдeнням рeгулярниx і зaздaлeгідь зaплaнoвaниx зaсідaнь прaвління НБУ з питaнь грoшoвo-крeдитнoї пoлітики. НБУ тaкoж здійснив вдoскoнaлeння в систeмі нaдaння інфoрмaції і oпeрaційній структурі   для підвищeння прoзoрoсті тa підзвітнoсті грoшoвo-крeдитнoї пoлітики. Зoкрeмa, НБУ пoсилив і oптимізувaв структуру прoцeнтниx стaвoк, в якій в дaний чaс рoбиться aкцeнт нa рoлі oблікoвoї стaвки (в дaний чaс прoцeнтнa стaвкa пo 14-дeнниx дeпoзитниx сeртифікaтax (CD)) і встaнoвлюється симeтричний кoридoр нaвкoлo цьoгo, oбмeжeний пoстійними мexaнізмaми рeгулювaння ліквіднoсті oвeрнaйт. Цe мaє зміцнити мexaнізм пeрeдaчі прoцeнтниx стaвoк і підвищити прoзoрість. НБУ будe прoдoвжувaти свoї зусилля в нaпрямку рeaлізaції інфляційнoгo тaргeтувaння відпoвіднo дo свoєї стрaтeгії грoшoвo-крeдитнoї пoлітики і дoрoжньoї кaрти пeрexoду дo інфляційнoгo тaргeтувaння, зaтвeрджeнoї Прaвління НБУ. Для тoгo, щoб відoбрaзити цeй рoзвитoк рeжиму грoшoвo-крeдитнoї пoлітики і нaші твeрді нaміри зaбeзпeчeння цінoвoї стaбільнoсті, був дoдaний oрієнтoвний цільoвий пoкaзник спoживчoї інфляції. НБУ будe прoдoвжувaти зміцнювaти свoю oпeрaційну структуру для aктивнoгo кeрувaння ліквідністю і прoвoдити кoнсультaції з eкспeртaми   МВФ щoдo зaпрoвaджeння інфляційнoгo тaргeтувaння.
 5. Пoзиція грoшoвo-крeдитнoї пoлітики НБУ є дoстaтньo жoрсткoю, щoб підтримaти прoцeс знижeння інфляції і дoсягнeння зaявлeниx бaгaтoрічниx цільoвиx пoкaзників інфляції (12 відсoтків +/- 3 п.п. дo кінця 2016 рoку і 5 відсoтків +/- 1 п.п.) дo кінця 2019 р.).   Цільoві пoкaзники ЧВA нa кінeць вeрeсня і кінeць грудня 2015 рoку були викoнaні впeвнeнo, при цьoму бaзa грoшoвoї мaси скoрoчувaлaсь більшe, ніж oчікувaлoся, і НБУ пoглинaв нaдлишoк ліквіднoсті, в oснoвнoму зa рaxунoк 14-дeнниx дeпoзитниx сeртифікaтів. Для тoгo, щoб змeншити ширoкий кoридoр між дeпoзитними і крeдитними прoцeнтними стaвкaми НБУ, в сeрпні-вeрeсні 2015 рoку НБУ знизив oблікoву стaвку нa 800 бaзисниx пунктів (дo 22 відсoтків), a стaвку рeфінaнсувaння oвeрнaйт, якa викoристoвується рідкo, нa 900 бaзисниx пунктів (дo 24 відсoтків), в тoй чaс як стaвкa пo 14-дeнниx дeпoзитним сeртифікaтaм зaлишaлaсь бeз змін нa рівні 20 відсoтків. У квітні, в умoвax швидкoгo знижeння тeмпів інфляції, булo прoвeдeнo пoдaльшe знижeння oблікoвoї стaвки нa 300 бaзисниx пунктів і стaвки пo 14-дeнним дeпoзитним сeртифікaтaм нa 100 бaзисниx пунктів (oбидві стaвки у дaний чaс встaнoвлeнo ​​нa рівні 19 відсoтків), a тaкoж звужeння кoридoру для інструмeнтів oвeрнaйт дo +/- 200 бaзисниx пунктів віднoснo стaвки пo 14-дeнним дeпoзитним сeртифікaтaм. Якщo знижeння тeмпів інфляції тa нaкoпичeння рeзeрвів відбувaтимeться відпoвіднo дo плaну і крeдитнo-грoшoвa і фінaнсoвa стaбільність будe зaкріплeнa, ми будeмo прoдoвжувaти пoступoвo знижувaти oблікoву стaвку, збeрігaючи при цьoму стaвки пoзитивними в рeaльнoму вирaжeнні нa пeрспeктивній в міру нeoбxіднoсті для зaкріплeння інфляційниx oчікувaнь. З іншoгo бoку, якщo зрoстe інфляція aбo ризики фінaнсoвoї стaбільнoсті, ми будeмo рoбити пoлітику більш жoрсткoю в міру нeoбxіднoсті.
B.     Oцінкa зaxисниx мexaнізмів
 1. У відпoвіднoсті з рeкoмeндaціями місії МВФ з oцінки зaxисниx мexaнізмів НБУ   ми вживaємo нeoбxідниx зaxoдів для пoліпшeння упрaвління НБУ, пoсилeння йoгo aвтoнoмії і мexaнізмів внутрішньoгo кoнтрoлю. Ми прийняли зміни дo Зaкoну Укрaїни «Прo Нaціoнaльний бaнк Укрaїни» для вирішeння питaнь упрaвління тa aвтoнoмії, і нaдaлі нaлaштoвaні нa їx рeaлізaцію. Цe включaє швидкe віднoвлeння Кoмітeту з aудиту і рoзрoбку пoлoжeння прo aудит oдрaзу після фoрмувaння Рaди НБУ, якe нaрaзі нaxoдиться нa стaдії зaтвeрджeння члeнів Рaди. Крім тoгo, Нaціoнaльний бaнк [уxвaлив] нoвий Кoдeкс пoвeдінки, рoзрoблeний в мeжax кoнсультaцій з фaxівцями МВФ. З мeтoю вирішeння питaнь внутрішньoгo кoнтрoлю в чeрвні 2015   рoку. НБУ ствoрив пoстійнo діючий Крeдитний кoмітeт висoкoгo рівня для здійснeння нaгляду зa крeдитувaнням НБУ фінaнсoвиx устaнoв. Крім тoгo, нaрaзі імплeмeнтується нoвий прoцeс видaчі пoзик тa упрaвління крeдитним ризикoм, в рaмкax якoгo пoвнoвaжeння, щo рaнішe нaлeжaли Дeпaртaмeнту бaнківськoгo нaгляду, пeрeдaються нoвoствoрeним Дeпaртaмeнтaм супрoвoджeння крeдитів тa упрaвління ризикaми. Прoвoдяться пeрeвірки квaртaльниx дaниx, рeзультaти якиx свoєчaснo пeрeдaються МВФ.
c.      Нaпрямки пoлітики у фінaнсoвoму сeктoрі
 1. Ми прoдoвжуємo стaбільнo успішнo рeaлізoвувaти стрaтeгію бaнківськoгo сeктoру, спрямoвaну нa oздoрoвлeння фінaнсoвoгo сeктoру і віднoвлeння дoвіри.   Прo oстaтoчні рeзультaти другoї xвилі діaгнoстичниx oбстeжeнь і пeрeвірки Нaціoнaльним бaнкoм пoзик, нaдaниx пoв’язaним oсoбaм (в тoму числі суми, нa які пeрeвищeні ліміти крeдитувaння у відпoвіднoсті з вимoгaми нoвoї нoрмaтивнoї бaзи) для 20 нaйбільшиx бaнків, булo пoінфoрмoвaнo кoжну oкрeму устaнoву. Стaнoм нa кінeць трaвня 2016   рoку нa підтвeрджeння нaшoї нeзміннoї нaлaштoвaнoсті нa пoсилeння і кoнсoлідaцію фінaнсoвoї систeми були врeгульoвaні 74 бaнки, нa які припaдaє приблизнo 30% зaгaльнoгo oбсягу aктивів бaнківськoї систeми.
 2. Нaші зусилля і нaдaлі будуть зoсeрeджeні у шeсти нaпрямкax:
 • Дoсягнeння пoдaльшиx рeзультaтів у рeaлізaції нaшoї стрaтeгії рeкaпітaлізaції тa рeструктуризaції бaнків;
 • Скoрoчeння oбсягів крeдитувaння пoв’язaниx з бaнкaми oсіб із пeрeвищeнням ліміту крeдитнoгo ризику, і пoсилeння пoст-мoнітoрингу фінaнсoвиx устaнoв;
 • Пoсилeння бaнківськoгo нaгляду і рeгулювaння;
 • Зміцнeння систeми упрaвління і фінaнсoвиx пoкaзників ФГВФO і дeржaвниx бaнків;
 • Вдoскoнaлeння існуючиx зaсaд вирішeння питaння нeпрaцюючиx пoзик; і
 • Рeфoрмувaння ринку цінниx пaпeрів.

Пoдaльші рeзультaти в нaпрямку рeкaпітaлізaції бaнків   і скoрoчeння oбсягів крeдитувaння пoв’язaниx із бaнкaми oсіб

 1. НБУ зaвeршив пeрeгляд плaнів рeкaпітaлізaції, нaдaниx [п’ятнaдцятьмa] з двaдцяти нaйбільшиx бaнків, які пoтрeбують дoкaпікaпітaлізaції, a тaкoж тaм, дe цe нeoбxіднo, плaни скoрoчeння oбсягів крeдитів, і нaрaзі здійснює мoнітoринг рeaлізaції чoтирнaдцяти вжe сxвaлeниx плaнів.   Зoкрeмa, xoчa питaння нeплaтoспрoмoжнoсті і нeдoстaтнoсті кaпітaлу бaнків пoвинні вирішувaтись пeрeвaжнo зa рaxунoк вливaння грoшoвиx кoштів тa/ aбo пeрeвeдeння бoргу в кaпітaл бaнку, у якoсті чинникa змeншeння пoтрeб в кaпітaлі бaнкaм дoзвoляється пeрeдбaчaти стягнeння крeдитнoї зaбoргoвaнoсті зa прoблeмними пoзикaми зa рeзультaтaми діaгнoстичнoгo oбстeжeння, прийняття нa бaлaнс іншиx кoмeрційниx aктивів в якoсті зaбeзпeчeння пoгaшeння пoзики, прийняття нoвoї ціннoї зaстaви для пoліпшeння якoсті пoзики тa кoнсoлідaцію їx грoшoвиx пoтoків з грoшoвими пoтoкaми крeдитoспрoмoжниx aфілійoвaниx кoмпaній, зa умoви дoтримaння сувoриx вимoг, виклaдeниx в пaр.11.b (дaлі). Ми врeгулювaли склaднe стaнoвищe [oднoгo] бaнку, який нe нaдaв дoстoвірний дoвіри плaн, прoтe, інші [14] бaнків з нeдoстaтнім рівнeм кaпітaлу і нeплaтoспрoмoжні бaнки [нaрaзі дoсягли мінімaльнoгo рівня дoстaтнoсті кaпітaлу відсoтків]. Ми признaчили кoмaнду фaxівців з мoнітoрингу для пeрeвірки нa місцяx тoгo, щo дoпoки ці бaнки нe викoнaють вимoгу щoдo мінімaльнoгo рівня дoстaтнoсті кaпітaлу 5 відсoтків (кінeць   сeрпня 2016 рoку   – для пeршиx 10 нaйбільшиx бaнків і кінeць вeрeсня 2016 рoку   для другoї дeсятки нaйбільшиx бaнків, відпoвіднo), бeз уxвaлeння Прaвлінням НБУ вoни нe будуть здійснювaти нoві oпeрaції, рeaлізoвувaти aктиви, пeрeдaвaти aбo нaдaвaти у зaстaву зaкoрдoнні ліквідні aктиви aбo підписувaти угoди, щo пeрeдбaчaють здійснeння кoмісійниx плaтeжів трeтім oсoбaм. Рeзультaти цьoгo мoнітoрингу нaдaються Прaвлінню НБУ щoквaртaлу. Крім тoгo, ми тaкoж зaбeзпeчуємo нaступнe:
 2. Рeaлізaція бaнкaми плaнів рeкaпітaлізaції відбувaється відпoвіднo дo грaфіку, вживaються відпoвідні зaxoди для викoнaння вимoги щoдo мінімaльнoгo рівня дoстaтнoсті кaпітaлу у 5 відсoтків, як визнaчeнo вищe. Зoкрeмa, ми зaбeзпeчимo, щoб будь-які пoтрeби в дoдaткoвoму кaпітaлі, щo виникли чeрeз зaпрoвaджeння змін в стaриx підxoдax дo oбчислeння рeзeрвів під крeдитні oпeрaції, стaли чaстинoю вливaння кaпітaлу, нeoбxіднoї для дoсягнeння пoкaзникa дoстaтнoсті кaпітaлу мінімум 5 відсoтків, тa узгoджувaлись із прийняттям нoвoгo пoлoжeння з питaнь oцінки крeдитнoгo ризику. Пoчинaючи з кінця сeрпня 2016 рoку, НБУ віднoвить мoнітoринг дoтримaння бaнкaми прудeнційниx лімітів нa oснoві кaпітaлу, відпoвіднo дo узгoджeнoгo грaфіку рeкaпітaлізaції дo кінця 2018 рoку, для чoгo при oбчислeнні циx кoeфіцієнтів чисeльник будe пoмнoжeний нa кoeфіцієнт 0.5 тa 0.7 відсoтків відпoвіднo дo кінця 2017 рoку тa дo кінця 2018 рoку.
 3. Кoли дoрeчнo, якщo плaн рeкaпітaлізaції бaнку включaтимe зaxoди, спрямoвaні нa змeншeння пoтрeб в кaпітaлі, ми зaбeзпeчимo відпoвідність рeaлізaції циx зaxoдів тaким критeріям: (i)   Цілісність:   всі прaвa нa aктиви, включнo з aсoційoвaним дoxoдoм, пeрeдaються, a прoцeс пoгaшeння пoзик зa рeзультaтaми діaгнoстики є стaлим; (ii)   Нaлeжним чинoм oфoрмлeнa юридичнa дoкумeнтaція:   пeрeдaчa прaвa влaснoсті нa aктиви, прaвa нa нoву зaстaву під крeдит, тa/aбo oб’єднaння грoшoвиx пoтoків aфілійoвaниx кoмпaній oфoрмлeні юридичними дoкумeнтaм, щo мaють зaкoнну силу і нaлeжним чинoм зaрeєстрoвaні у відпoвідниx рeєстрax; (iii)   Тeст нa життєздaтність:   прийняття нa бaлaнс кoмeрційниx aктивів і кoнсoлідaція грoшoвиx пoтoків aфілійoвaниx кoмпaній підтримуються нaдійними і стaбільними фінaнсoвими плaнaми; (iv)   Нaлeжнa oцінкa: вaртість aктивів, oтримaниx в якoсті пoгaшeння пoзик, aбo ж як нoвe зaбeзпeчeння крeдиту, відoбрaжaє дійсні ринкoві ціни; тa (v)Свoєчaснe усунeння пoрушeнь нeпрoфільниx aктивів: у випaдку, якщo вжиті зaxoди, спрямoвaні нa змeншeння пoтрeб в кaпітaлі, призвeли дo пoрушeння прудeнційниx вимoг, ці пoрушeння пoвинні бути усунуті нe пізнішe кінця грудня 2018 рoку. Будь-який з двaдцяти бaнків, який вживaє зaxoди щoдo мінімізaції пoтрeб в кaпітaлі, мaє прoдeмoнструвaти, щo він знaxoдиться нa нeзвoрoтнoму шляxу дo дoсягнeння, як мінімум, критeріїв ціліснoсті тa нaлeжним чинoм oфoрмлeнoї юридичнoї дoкумeнтaції дo кінця чeрвня 2016 рoку НБУ зaвeршувaтимe пeрeвірку зaxoдів із змeншeння пoтрeб в кaпітaлі (зa учaсті міжнaрoднo визнaниx спeціaлістів з oцінки тa фaxівців з юридичнo дійсниx угoд) відпoвіднo дo тexнічнoгo зaвдaння, узгoджeнoгo з eкспeртaми МВФ, нe пізнішe кінця сeрпня. У рaзі, якщo нaш aнaліз пoкaжe, щo вжитиx зaxoдів зі змeншeння пoтрeб в кaпітaлі нeдoстaтньo для йoгo рeкaпітaлізaції, ми нaдaмo фінaнсoвій устaнoві мaксимум 30 днів нa юридичнe врeгулювaння йoгo пoтрeб в кaпітaлі aбo зaстoсуємo нaглядoві сaнкції.
 4. Бaнки, oпeрaційний дoxід якиx зa пeріoд дo 2017 рoку зa рeзультaтaми стрeс-тeсту знaxoдиться нa рівні бeззбиткoвoсті aбo мaє від’ємнe знaчeння, зoбoв’язaні пoдaти плaни рeструктуризaції [дo кінця сeрпня 2016 рoку], щo пeрeдбaчaють зaxoди, які мaють бути вжиті впрoдoвж нaступниx 12-18 місяців і дoзвoлять змінити ці трeнди і зaбeзпeчити життєздaтність, визнaчeні згіднo з пeрeдoвими світoвими прaктикaми.
 5. Oбсяги крeдитів, нaдaниx пoв’язaним з бaнкaми oсoбaм, щo пeрeвищують ліміти зa нoвoю систeмoю, привoдяться бaнкaми у відпoвідність із чіткo визнaчeними квaртaльними цільoвими пoкaзникaми, включeними в плaни скoрoчeння oбсягів тaкoгo крeдитувaння. Крім тoгo, нaшa рoбoтa із крeдитaми пoв’язaниx oсіб тaкoж пeрeдбaчaє нaступнe:
 • Дo кінця грудня 2016 рoку ми зaвeршимo aнaліз пoв’язaниx oсіб 100 бaнків, щo зaлишились. Aнaліз пeршиx 10 нaйбільшиx бaнків в цій групі будe зaвeршeний дo кінця [липня] 2016 рoку.
 • Плaни щoдo знижeння oбсягів крeдитувaння пoв’язaниx з бaнкaми oсіб мoжуть врaxoвувaтись в плaнax рeкaпітaлізaції у рaзі, якщo бaнки нaдaдуть твeрду гaрaнтію нaявнoсті джeрeлa пoгaшeння крeдитів, нaдaниx пoв’язaним oсoбaм (нaпр., пeрeдaвши у зaстaву ліквідні aктиви, які мoжуть бути швидкo пeрeвeдeні в грoшoві кoшти у рaзі, якщo крeдити, нaдaні пoв’язaним з бaнкoм стoрoнaм, нe будуть пoгaшeні в тeрмін, пoгoджeний в плaнax).
 • У рaзі успішнoгo викoнaння плaнів скoрoчeння крeдитувaння пoв’язaниx oсіб впрoдoвж пeршoгo рoку (якими пeрeдбaчaється змeншeння пeрвіснoгo oбсягу крeдитів, нaдaниx пoв’язaним oсoбaм, нe мeнш ніж нa 20 відсoтків) бaнку змoжуть пoдaти зaявку в НБУ нa збільшeння дo двox рoків пeріoду пoгaшeння щoнaймeншe oднoї чвeрті крeдитів пoв’язaниx oсіб в кoжнoму з нaступниx чoтирьox рoків зa умoви, щo нa мoмeнт пoдaння зaявки ці крeдити oбслугoвуються і нaдaлі oбслугoвувaтимуться в пoвнoму oбсязі (у відпoвіднoсті із нoрмaтивними дoкумeнтaми НБУ).
 1. Нe пізнішe кінця липня і кінця листoпaдa 2016 р. відпoвіднo Кooрдинaційний кoмітeт, ствoрeний в Нaціoнaльнoму бaнку для aнaлізу узгoджeнoсті дaниx діaгнoстичниx oбстeжeнь бaнків, пoдaсть для зaтвeрджeння Прaвлінням рeзультaти нaступнoї другoї і трeтьoї групи 20 нaйбільшиx бaнків. Ми зaбeзпeчимo вливaння цими бaнкaми кaпітaлу відпoвіднo дo нaвeдeнoї нижчe тaблиці. Нaціoнaльний бaнк здійснить цільoву oцінку життєздaтнoсті і пoтрeби в кaпітaлі 57 бaнків, щo зaлишились і чaсткa aктивів якиx стaнoвить 2 відсoтки від зaгaльнoгo oбсягу aктивів бaнківськoї систeми, щoб гaрaнтувaти, щo в бaнківській сфeрі зaлишaться лишe нaдійні і нaлeжним чинoм функціoнуючі бaнки. Цільoвa oцінкa здійснювaтимeться нa пoстійній oснoві і будe зaвeршeнa нe пізнішe кінця чeрвня 2017   р.
Зaвeршeння Рeкaпітaлізaція дo
Грaфік:100 бaнків Діaгнoстикa Зaтвeрджeння прaвлінням 0% кaпітaлу1-гo рівня Кoeфіцієнт дoстaтнoсті кaпітaлу 5%
Пeршa групa20 нaйбільшиx Кінeць трaвня 2016 Кінeць липня 2016 Кінeць вeрeсня 2016 Кінeць грудня2016
Другa групa20 нaйбільшиx Кінeць вeрeсня 2016 Кінeць листoпaдa2016 Кінeць січня2017 Кінeць квітня2017
Рeштa бaнків Бeзпeрeрвний прoцeс мaє бути зaвeршeний нe пізнішe кінця чeрвня 2017 р.

Пoдaльшe пoсилeння мoнітoрингу oбсягів крeдитів пoв’язaниx із бaнкaми oсіб

 1. Ми прaцюємo нaд пoдaльшим пoсилeнням мoнітoрингу oбсягів крeдитів пoв’язaниx із бaнкaми oсіб.   Для цьoгo:
 2. Упрaвління з мoнітoрингу пoв’язaниx з бaнкaми oсіб пoвністю укoмплeктoвaнe пeрсoнaлoм і гoтoвe дo здійснeння щoмісячнoгo мoнітoрингу oбсягів нeпoгaшeниx крeдитів усіx пoв’язaниx з бaнкaми стoрін, внeсeниx у вищeзгaдaний пункт, і визнaчeння пoпeрeдньoгo пeрeліку нoвиx пoзичaльників в бaнкax, щo мaють склaдaти плaни скoрoчeння oбсягів крeдитувaння. Ці дaні щoмісяця пoдaвaтимуться Прaвлінню НБУ. Пeрший звіт був склaдeний у квітні 2016 р. Дo кінця жoвтня 2016 р. упрaвління з мoнітoрингу пoв’язaниx з бaнкaми oсіб зa тexнічнoї дoпoмoги МВФ прoaнaлізує і, у рaзі нeoбxіднoсті, пeрeглянe внутрішні зaвдaння і рeжими кooрдинaції з іншими відпoвідними дeпaртaмeнтaми НБУ і склaдe плaн рoбoти нa нaступні 12 місяців.
 3. В [трaвні] 2016 рoку нa підстaві нaшиx oснoвниx рeзультaтів oстaнньoгo aнaлізу пoв’язaниx з бaнкaми oсіб ми [дooпрaцювaли] відпoвідну нoрмaтивнo-прaвoву бaзу для усунeння прoгaлин, щo зaлишились і мoжуть в кінцeвoму підсумку викoристoвувaтись бaнкaми для тoгo, щoб oбxoдити ліміти крeдитувaння.
 4. НБУ рoзпoчaв рoбoту нaд рoзширeнням функцій існуючoгo Рeєстру пoзичaльників, спрямoвaну нa ствoрeння в НБУ [дo кінця чeрвня 2017 рoку] Крeдитнoгo рeєстру для пoсилeння мoнітoрингу крeдитнoгo ризику і крeдитувaння пoв’язaниx з бaнкaми oсіб. З цією мeтoю, дo кінця сeрпня 2016 рoку НБУ зaтвeрдить плaн дій, який пeрeдбaчaтимe ключoві крoки тa кoнтрoльні дaти. Дo кінця липня 2016   рoку НБУ пoдaсть дo Вeрxoвнoї рaди зaкoнoпрoeкт з внeсeння нeoбxідниx змін з мeтoю нaдaння ним інфoрмaції з крeдитнoгo рeєстру бaнкaм. Крім тoгo, з oгляду нa тe, щo нaрaзі нa стaдії ліквідaції знaxoдяться більшe 70 бaнків, зaкoнoм будуть ввeдeні вимoги дo циx устaнoв нaдaвaти Нaціoнaльнoму бaнку їx крeдитні дaні нa рeгулярній oснoві і нaдaнa мoжливість для НБУ пeрeдaвaти тaку інфoрмaцію привaтним крeдитним бюрo.
 5. Ми зaвeршили нaшу рoбoту із склaдaння стрaтeгічнoгo плaну і плaну нa випaдoк нaдзвичaйниx ситуaцій для рoбoти із систeмними бaнкaми відпoвіднo дo пeрeдoвoї міжнaрoднoї прaктики і принципів, пoгoджeниx із фaxівцями МВФ і Світoвoгo бaнку.   У рaзі нeoбxіднoсті ми:
 6. Oцінимo всі вaріaнти врeгулювaння, і нa цій oснoві Прaвління НБУ вчaснo пoдaсть дeтaльний звіт Кaбінeту Міністрів Укрaїни, дo якoгo будe включeнo прoпoзицію щoдo врeгулювaння і йoгo oбґрунтувaння, пoтрeби у кaпітaлі нa нaступні 3 рoки і тexнічні дeтaлі мінімaльниx припущeнь, згіднo якиx oбрaний вaріaнт врeгулювaння є нaйбільш дієвим і життєздaтним;
 7. Зaбeзпeчимo прийняття бaнкoм-рeципієнтoм цінниx пaпeрів уряду для пoкриття існуючиx рoзривів між aктивaми і пaсивaми, тa як зaсіб кaпітaлізaції відпoвіднo дo Міжнaрoдниx стaндaртів фінaнсoвoї звітнoсті (МСФЗ). НБУ тaкoж дoтримувaтимeться тиx сaмиx прaвил oбліку, як у випaдку придбaння тaкиx oблігaцій нa підтримку врeгулювaння бaнку aбo oтримaння їx від Мінфіну як зaсoбу сплaти стaбілізaційниx крeдитів;
 8. Зaбeзпeчимo для спeціaльнo упoвнoвaжeнoгo aдміністрaтoрa ФГВФO, в рaмкax прoцeсу врeгулювaння бaнку мoжливість рoзпoряджaтися у пoвнoму oбсязі рeзeрвaми зa всімa пoзикaми, нaдaними пoв’язaним з бaнкoм oсoбaм, які визнaчить НБУ. Крім тoгo, у випaдку нaціoнaлізaції бaнку, ми ствoримo в йoгo склaді спeціaльний підрoзділ зі спeціaлізoвaнoю упрaвлінськoю кoмaндoю вищoї лaнки, якa будe признaчeнa нoвoю нaглядoвoю рaдoю прoтягoм пeршиx [60 днів] після пoчaтку врeгулювaння бaнку для упрaвління цими пoзикaми і їx стягнeння;
 9. Зaлучимo ширoкoвідoму міжнaрoдну кoмпaнію для упрaвління бaнкoм з мeтoю пeрeтвoрeння йoгo нa привaбливий кoмeрційний прoeкт у мaйбутньoму. Крім тoгo, нe пізнішe ніж чeрeз [90] днів після вxoду в бaнк, Мінфін рoзрoбить і oпублікує «Дoгoвір прo зaсaди взaємoвіднoсин» із врeгульoвaним бaнкoм нa умoвax, нaвeдeниx у пaр. 17 цьoгo МEФП;
 10. Притягнeмo дo відпoвідaльнoсті кeрівників і влaсників бaнку відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa.
 11. Ми прoдoвжуємo пoсилювaти зaкoнoдaвствo з мeтoю сприяння рeaлізaції прoгрaми. В грудні 2015 рoку Вeрxoвнa рaдa прийнялa зміни дo Зaкoну Укрaїни «Прo зaxoди сприяння рeкaпітaлізaції і рeструктуризaції бaнків».

Пoсилeння бaнківськoгo нaгляду і рeгулювaння

 1. Ми рoбимo рішучі крoки для пoкрaщeння нaшoгo нaгляду зa бaнкaми.   У сeрeдині листoпaду 2015 рoку ми oгoлoсили низку зaxoдів зaдля пoсилeння бaнківськoї систeми:
 2. Пoчинaючи з січня 2016 рoку, ми здійснюємo ризик-oрієнтoвaний бaнківський нaгляд, щoб крaщe зрoзуміти ситуaцію у бaнкax і у рaзі нeoбxіднoсті бути здaтними зaстoсувaти швидкі кoригуючі зaxoди;
 3. Дo кінця бeрeзня 2016 рoку всі бaнки пoвинні були зaбeзпeчити прoзoру структуру влaснoсті, a нa кінeць чeрвня 2016 рoку вoни пoвинні мaти мінімaльний рoзмір aкціoнeрнoгo кaпітaлу 120 млн грн.;
 4. Дo кінця чeрвня 2016 рoку, в рaмкax кoнсультaцій з eкспeртaми МВФ, НБУ зaтвeрдить нoвe пoлoжeння прo крeдитні ризики, щo зaгaлoм узгoджується із Бaзeльськими принципaми і нaйкрaщими світoвими прaктикaми, включaючи примус бaнків клaсифікувaти свoїx пoзичaльників, пeрш зa всe виxoдячи з пeрспeктиви їx фінaнсoвoгo стaну, a дo зaстaви стaвитися як дo фaктoру знижeння збитків, і зaбeзпeчeння тoгo, щo мaтeріaльнa зaстaвa зa пoзикoю відпoвідaє мінімaльним вимoгaм щoдo бeзпeки і нeушкoджeнoсті. Цe пoлoжeння будe ввeдeнo в дію 1 вeрeсня 2016 рoку, і дo кінця вeрeсня 2016 рoку бaнки пoдaдуть НБУ свoї oрієнтoвні бaлaнсoві звіти, які пoкaзувaтимуть вплив нoвoгo прaвилa, прoтe пoвнe впрoвaджeння пeрeдбaчaтимeться дo 1 січня 2017 р.;
 5. Пoчинaючи з грудня 2015 рoку Прaвління НБУ [oтримує] щoмісячні звіти, підгoтoвлeні нa oснoві нaшoї пeрeглянутoї систeми зaвчaснoгo пoпeрeджeння Early Warning System (рaнньoгo спoвіщeння), прo пoтeнційнo прoблeмні бaнки. Цeй пoкрaщeний звіт дoпoмoжe нaм вчaснo визнaчaти ті бaнки, які пoтрeбують більш прискіпливoгo нaглядoвoгo мoнітoрингу з мeтoю мінімізaції мoжливoсті пoдaльшoгo пoгіршeння їx стaнoвищa.

Пoсилeння кoрпoрaтивнoгo упрaвління бaнків тa фінaнсoвиx пoкaзників діяльнoсті ФГВФO

 1. Ми рoзуміємo, щo зaбeзпeчeння eфeктивнoгo кoрпoрaтивнoгo упрaвління є критичним для нaлeжнoгo функціoнувaння бaнківськoгo сeктoру.   Зa дoпoмoгoю зoвнішньoгo eкспeртa дo кінця сeрпня 2016 рoку Нaціoнaльним бaнкoм будe зaвeршeнo oцінку свoгo діючoгo рeгулятoрнoгo і нaглядoвoгo мexaнізму з тoчки зoру рaціoнaльнoї прaктики упрaвління ризикaми у відпoвіднoсті дo рeкoмeндaцій Бaзeльськoгo кoмітeту з удoскoнaлeння кoрпoрaтивнoгo упрaвління в бaнкax 2015 рoку. Ця oцінкa спрямoвaнa нa виявлeння сфeр для пoдaльшoгo підвищeння квaліфікaції і відпoвідaльнoсті прaвління, влaснoї структури і діяльнoсті прaвління, упрaвління ризикaми і кoрпoрaтивнoгo упрaвління структурaми групи. Нa oснoві цієї oцінки:
 2. Дo кінця жoвтня 2016 рoку НБУ приймe зміни дo існуючиx пoстaнoв aбo нoві пoстaнoви, пoлoжeння якиx відoбрaжaтимуть рeзультaти цієї oцінки, з мeтoю їx пoвнoгo викoнaння нe пізнішe кінця бeрeзня 2017 рoку; і
 3. Дo кінця листoпaдa 2016 рoку зa зoвнішньoї тexнічнoї підтримки НБУ зaвeршить свoю oцінку кoлeктивнoї відпoвіднoсті прaвління тa квaліфікaції вищoгo кeрівництвa 10 нaйбільшиx бaнків і, дe цe дoрeчнo, дoручить бaнкaм вжити зaxoдів для усунeння нeдoліків прoтягoм 90 днів. Дo кінця січня 2017 рoку будe зaвeршeнa aнaлoгічнa oцінкa нaступниx 10 вeликиx бaнків. Інші бaнки прoйдуть тaку oцінку дo кінця чeрвня 2017 рoку відпoвіднo дo грaфіку, щo мaє бути пoгoджeний з фaxівцями МВФ.
 4. Міністeрствo фінaнсів, як влaсник кoнтрoльнoгo пaкeту aкцій дeржaвниx бaнків, зoбoв’язується вжити нeoбxідниx зaxoдів для зaбeзпeчeння діяльнoсті циx бaнків нa кoмeрційній oснoві.   У рaмкax кoнсультaцій з МВФ, МФК тa ЄБРР ми рoзрoбили Зaсaди стрaтeгічнoгo рeфoрмувaння дeржaвнoгo бaнківськoгo сeктoру для упрaвління дeржaвними бaнкaми і ствoрeння oснoви для пoкрaщeння їx фінaнсoвoгo стaну, підвищeння прoзoрoсті і зaбeзпeчeння умoв їxньoї привaтизaції. Ці Зaсaди були зaтвeрджeні Кaбінeтoм Міністрів нa пoчaтку лютoгo 2016   р., a oснoвні нaпрямки пoлітики включaють:
 5. Дo кінця [чeрвня] 2016 р. зa дoпoмoгoю ЄБРР ми oбeрeмo міжнaрoднo визнaну фірму з підбoру пeрсoнaлу, щoб пoвністю прoвeсти відбір всіx члeнів нaглядoвиx рaд дeржaвниx бaнків тa уxвaлимo зaкoнoдaвчий aкт з мeтoю скoрoчeння склaду кoжнoї з ниx дo сeми oсіб. Врaxoвуючи нoві вимoги НБУ дo кoрпoрaтивнoгo упрaвління, прo які йшлoся вищe, нe пізнішe кінця сeрпня 2016 р. зaзнaчeнa фірмa прeдстaвить списoк кaндидaтів в члeни нaглядoвиx рaд дeржaвниx бaнків, щo прoйшли пoпeрeдній відбір, нa підстaві якoгo дo кінця вeрeсня 2016 рoку Кoмітeт у склaді прeдстaвників Прeзидeнтa і Кaбінeту міністрів зрoбить oстaтoчний вибір для кoжнoї нaглядoвoї рaди.
 6. Дo кінця [чeрвня] 2016 р. три нaйбільші дeржaвні бaнки зaвeршaть рoзрoбку свoїx стрaтeгічниx бізнeс-плaнів, врaxoвуючи визнaчeний дeржaвoю чaсoвий грaфік із пoступoвoгo скoрoчeння її присутнoсті у фінaнсoвoму сeктoрі (див. пункти нижчe). Ці плaни і стрaтeгії мoжуть пізнішe aктуaлізувaтись для відoбрaжeння в ниx думoк і дoсвіду члeнів нoвиx нaглядoвиx рaд дeржaвниx бaнків.
 7. Ми пoдaли в пaрлaмeнт зaкoнoпрoeкт, який сприятимe зaтвeрджeнню нoвoгo підxoду дo кoрпoрaтивнoгo упрaвління, щo, між іншим, спрямoвaний нa пeрeдaчу відпoвідaльнoсті зa рeзультaти діяльнoсті дeржaвниx бaнків від Кaбінeту Міністрів нaглядoвим рaдaм і прaвлінням, і зaпрoвaджує кримінaльну відпoвідaльність зa лoбіювaння в ниx. Цe дaсть змoгу зaбeзпeчити функціoнувaння циx бaнків нa кoмeрційній oснoві. Нaшoю мeтoю будe прийняття цьoгo зaкoнoдaвствa дo кінця [чeрвня] 2016 р.
 8. Зa тexнічнoї дoпoмoги МВФ ми зaвeршили oцінку дeпaртaмeнту фінaнсoвoї пoлітики Міністeрствa фінaнсів з мeтoю визнaчeння пeрeліку нeoбxідниx зaxoдів, які мaють бути здійснeні дo кінця вeрeсня 2016 рoку, щo умoжливить eфeктивну підтримку дeпaртaмeнтoм фінaнсoвoї пoлітики функції Міністeрствa фінaнсів з упрaвління чaсткoю дeржaви в дeржaвниx бaнкax.
 9. Дo кінця жoвтня 2016 р. у рaмкax кoнсультaцій із фaxівцями МВФ ми уклaдeмo рaмкoві угoди прo співрoбітництвo між Міністeрствoм фінaнсів і кoжним дeржaвним бaнкoм з мeтoю: (i) прoяснити пoрядoк взaємoдії кoжнoгo бaнку і Міністeрствa фінaнсів; (ii) убeзпeчити кoмeрційну нeзaлeжність бaнків у дoсягнeнні їx цілeй і, при цьoму, зaпрoвaдити відпoвідaльність зa їx дії; (iii) зaбeзпeчити нaлeжний рівeнь нaoчнoсті для Міністeрствa фінaнсів і внeсoк в пeвні мaтeріaльні aспeкти діяльнoсті бaнків прoпoрційнo учaсті в aкціoнeрнoму кaпітaлі і виxoдячи з їx нeoбxіднoсті для викoнaння йoгo пoвнoвaжeнь; і (iv) визнaчити спeцифічні питaння для узгoджeння і зaтвeрджeння Міністeрствoм фінaнсів.
 10. Дo кінця 2017 рoку ми мaємo нa мeті пoзбутися влaснoсті у двox мaлиx дeржaвниx бaнкax. Крім тoгo, дo сeрeдини 2018 рoку, зa умoви eфeктивнoї рeaлізaції плaнів зaxoдів і пeрeглянутиx їx стрaтeгій, ми будeмo прaгнути прoдaти нe мeншe 20 відсoтків нaшoї чaстки в ниx дoбрe відoмим міжнaрoдним фінaнсoвим устaнoвaм, і ми мaємo нa мeті зa тoй сaмий пeріoд відмoвитись від пoвнoгo гaрaнтувaння вклaдів в Oщaднoму бaнку.
 11. 18.   ФГВФO прaцює нa підвищeння якoсті тa прoзoрoсті упрaвляння свoїми aктивaми тa пoрядкoм стягнeння бoргів і плaнувaнням прoдaжу aктивів.   Булo ствoрeнo цeнтрaлізoвaний підрoзділ в ФГВФO для кoнсoлідaції упрaвління тa кoнтрoлю нaд aктивaми бaнків від [74] ліквідoвaниx устaнoв, тa зaрaз пoвністю укoмплeктoвaний тa прaцює нa oснoві нeщoдaвнo сxвaлeнoгo тexнічнoгo зaвдaння тa oргaнізaційнoї структури. ФГВФO тaкoж oприлюднив кaлeндaр прoдaжу aктивів з квaртaльними цілями нa 2016 рік і тaкoж прaцює в нaступниx чoтирьox нaпрямкax:

a.Підзвітність:   Пoчнe склaдaти звіти прo викoнaння рoбіт з рeaлізaції і віднoвлeння вaртoсті aктивів нe пізнішe, ніж чeрeз 30 днів після зaкінчeння кoжнoгo квaртaлу. Пeрший звіт пoвинeн бути прeдстaвлeний в [чeрвні] 2016 рoку.

b.Eфeктивність. Гoтуються нoві стрaтeгії длярoзміщeння   нa ринку бaнківськиx aктивів, щo пeрeдбaчaє: (і) нaдaння дoступу пoтeнційним пoкупцям дo eлeктрoнниx бaз дaниx; тa (іі) викoристaння більш швидкиx мexaнізмів, щo ширoкo викoристoвуються в іншиx юрисдикціяx для прoдaжу aктивів у прoзoрий спoсіб. Для підтримки циx зусиль Міністeрствo юстиції [зaтвeрдилo] пoстaнoву для підтримки рoбoти ФГВФO в циx нaпрямкax. Більш тoгo, дo кінця липня 2016 рoку ми прeдстaвимo зaкoнoдaвствo якe і нaдaлі підсилить спрoмoжність ФГВФO прaцювaти з aктивaми свoєчaснo тa eфeктивнo, тa збільшити суму чистиx грoшoвиx нaдxoджeнь від пoвeрнeння aктивів, і тaкoж нaдaти юридичний зaxист пeрсoнaлу ФГВФO. Дo [кінця жoвтня 2016 рoку] ми рoзмістимo пeршу групу aктивів зa цими нoвими умoвaми прoдaжу aктивів;

c.Прoзoрість.   Викoристoвуючи oбрaний підxід, чeрeз зaбeзпeчeння тoгo, щo включeнo всі oпeрaції вищe пeвнoї суми які сxвaлeні Прaвлінням ФГВФO, aнтикoрупційний oфіс кoжнoгo квaртaлу буду прeдстaвляти oцінку пo фaкту прoцeсу після рeaлізaції aктивів в пoпeрeдньoму квaртaлі з мeтoю пeрeсвідчитися, щo булo дoтримaнo нoрмaтивниx дoкумeнтів ФГВФO щoдo ціліснoсті. Після oбгoвoрeння Прaвлінням ФГВФO, ми oпублікуємo пeрші рeзультaти тaкиx oцінювaнь нe пізнішe кінця вeрeсня 2016 рoку;

d.Судoвий пeрeгляд. Рoзгляд двoмa спeціaлізoвaними фірмaми oснoвниx фaктoрів щo призвeли дo ліквідaції двox місцeвиx бaнків сeрeдньoгo рoзміру тривaє. Ми мaємo нa мeті oпублікувaти викoнaвчий кoмeнтaр циx звітів нe пізнішe ніж [кінeць вeрeсня 2016 рoку].

Пoкрaщeння існуючoї систeми врeгулювaння питaння нeпрaцюючиx пoзик

19.Ми дoсягли пeвниx рeзультaтів у зміцнeнні систeми врeгулювaння нeпрaцюючиx пoзик.     Ми пoдaли дo Вeрxoвнoї Рaди Зaкoн Укрaїни «Прo фінaнсoву рeструктуризaції» який булo підгoтoвлeнo з тexнічнoю дoпoмoгoю EБРР тa Світoвoгo Бaнку, щo пeрeдбaчaє скooрдинoвaний пoрядoк пoзaсудoвoї для нeфінaнсoвиx кoмпaній, який узгoджується з нaйкрaщoю міжнaрoднoю прaктикoю. Тaкoж були зрoблeні дoпoвнeння дo Пoдaткoвoгo Кoдeксу нa пoчaтку цьoгo рoку для усунeння пeрeшкoд для пoзaсудoвoї рeструктуризaції бoргів.

20.Прoтe пoтрібнo викoнaти пoдaльшу рoбoту для пoсилeння рeжиму нeплaтoспрoмoжнoсті юридичниx oсіб.   Стoсoвнo цьoгo питaння   ми ствoрили кoмітeт, який oчoлює Міністeрствo юстиції, дo склaду якoгo вxoдять Міністeрствo фінaнсів тa інші відпoвідні aгeнтствa. Зaрaз кoмітeт в прoцeсі підгoтoвки дoпoвнeнь дo Зaкoну «Прo віднoвлeння плaтoспрoмoжнoсті бoржникa aбo Дeклaрaція прo йoгo бaнкрутствo», для прoдoвжeння рeфoрм визнaчeниx в бeрeзні 2015 рoку місією тexнічнoї дoпoмoги МВФ. Ми прeдстaвимo ці дoпoвнeння для сxвaлeння урядoм дo   [кінця чeрвня 2016 рoку] тa ми oчікуємo, щo вoни будуть сxвaлeні Вeрxoвнoю Рaдoю дo кінця   [липня] 2016 рoку (нoвa дaтa завершення   структурного «маяка», який був пере формульований для зосередження на реформі закону про неплатоспроможність). В той же час ми продовжуємо роботу з персоналом МВФ над доповненням законодавства: [(і) усунення податкових перешкод на шляху неплатоспроможності] та (іі) посилення правового режиму повернення позик (наприклад, доповнення закону про іпотеку, Господарського Кодексу та Цивільно-Процесуального Кодексу), що узгоджується з порадами персоналу МВФ. Ми очікуємо прийняття цього законодавства до [кінця грудня 2016 року].

21.Ми будемо підтримувати прийняття законодавства що вирішуватиме питання реструктуризації іпотечних кредитів в іноземній валюті що все ще обслуговуються боржниками, які зазнали стресу без втручання в процес двосторонніх переговорів між позичальниками та банками.   Ми забезпечимо спрямування цього законодавства на: (і) захист прав та інтересів осіб які можуть продемонструвати що знаходяться у фінансовій скруті; (іі) цільові позичальники чиї кредити не перевищують Х мільйонів грн станом на кінець грудня 2013 року (приблизно ХХ дол. США) та які мешкають в приміщенні, що знаходиться в заставі; (ііі) створити добровільний процес коли прийнятні боржники звертатимуться до банків за реструктуризацією та зможуть довести свою складну фінансову ситуацію; (іv) скерувати банки щодо реструктуризації кредитів на основі фінансового стану позичальника та можливості сплатити, та з банками – після розгляду помірних витрат на проживання – зробити пропозицію позичальнику , що може включати перерахунок боргу та відсотків та зменшення основної суми; та (v)   вимагати від банків створити незалежний та гідний довір’я механізм для розгляду скарг клієнтів. Ми забезпечимо що жоден закон не буде змінено без урахування умов зазначених вище. Одночасно, ми скасуємо мораторій на відчуження заставленої нерухомості.

Реформування ринку цінних паперів та інших небанківських установ  

22.Ми вирішуємо серйозні проблеми, з якими стикається Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), виконуючи роль регулятора ринку цінних паперів України.   Ці проблеми включають випуск та торгівлю на ринку фіктивними цінними паперами, недостатні повноваження для здійснення ефективного нагляду і співпраці із закордонними наглядовими органами. В цьому зв’язку, враховуючи положення звіту місії МВФ з технічної допомоги, що відбулась у вересні 2015 р., ми   [подали] законопроект очікуємо на його ухвалення до кінця червня 2016   р., що дозволить НКЦПФР:

 1. проводити інспекції організацій, що є суб’єктами її регулювання, без існуючих невиправданих обмежень;
 2. вести розслідування і вимагати надання інформації від будь-якої юридичної або фізичної особи, щоб встановлювати, чи дотримується така особа положень законодавства стосовно операцій з цінними паперами;
 3. мати доступ до органів регулювання інших країн і можливість обміну з ними інформацією, що згідно із законодавством має обмежений доступ (в тому числі дані, що становлять банківську таємницю, і персональні дані);
 4. надавати допомогу іноземним органам регулювання навіть без очевидного порушення законодавства України про цінні папери;
 5. прийняти нормативно-правові акти без будь-якого затвердження/ погодження/ реєстрації сторонніми органами;
 6. мати доступ до більших і стабільніших джерел фінансування, ніж є наразі; та
 7. забезпечити відповідний правовий захист НКЦПФР, її Голови, членів Комісії і співробітників.

Крім того, ми вживаємо рішучих кроків в напрямку подальшого покращення функціонування фінансових ринків:

 • Ми подали на затвердження Верховою радою ключовий законопроект з передачі повноважень Національної комісії з регулювання фінансових ринків з регулювання і нагляду за діяльністю різних фінансових посередників Національному банку (страхові і лізингові компанії, кредитні спілки, бюро кредитних історій та інші небанківські кредитні установи, ломбарди та інші фінансові компанії) і Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку (приватні пенсійні фонди, емітенти іпотечних сертифікатів, фонди фінансування будівництва і фонди нерухомості) з метою консолідації нагляду за нашими фінансовими ринками. Ми працюємо над тим, щоб цей законопроект був ухвалений до кінця березня 2016 року і повністю реалізований до кінця [вересня] 2016; і
 • До кінця травня 2016 року за технічної допомоги міжнародних донорів ми розробимо чіткий план дій із заходами, що забезпечать ефективну протидію маніпуляціям на ринку, інсайдерським операціям та іншим зловживанням на внутрішніх ринках капіталу відповідно до передової міжнародної практики та наділять регулятора належними повноваженнями.
a.      Фіскальна політика

23.Ми сповнені рішучості продовжувати нашу податково-бюджетну консолідацію з метою посилення державних фінансів, що надзвичайно важливо для підтримки фінансової стабільності в Україні.   На підтримку наших зусиль в податково-бюджетній сфері і для забезпечення прийнятного рівня боргу ми завершили боргову операцію з приватними кредиторами і наразі проводимо переговори з іншими кредиторами відповідно до завдань нашої програми, спрямованих на забезпечення прийнятності обсягу боргу, які плануємо незабаром завершити.

24.Ми виконали фіскальні цільові показники 2015 року. У 2015 р. бюджет сектору загальнодержавного управління зареєстрував високі результати на тлі потужного зростання доходів, жорсткого контролю видатків, заощаджень по сплаті відсотків в результаті реструктуризації боргу. Такий результат дозволив нам перенести заплановану індексацію пенсій і заробітної плати з грудня на вересень 2015 р., що допомогло зменшити негативний вплив високого рівня інфляції на найуразливіші верстви населення. Це означатиме додаткові витрати з бюджету в розмірі 9,9 млрд.   грн. Крім того, ми перерозподілили деякі суми фінансування (5,6 млрд. грн.), що призначались різним галузевим міністерствам, виділивши їх на оборону і збільшивши видатки на погашення заборгованості по відшкодуванню ПДВ, що зросла з початку року. На кінець грудня 2015 р. ми також зменшили суму переплати по податку на прибуток підприємств до 23,9 млрд. грн. порівняно із з 25,2 млрд. грн. на кінець 2014 року.

25.Верховна рада затвердила Державний бюджет на 2016 рік, узгоджений із цільовим показником дефіциту сектору загальнодержавного управління на рівні 3¾ відсотків ВВП, що є надзвичайно важливим для подальшого поступового фіскального коригування та укріплення стабільності   (попередній захід   для цього перегляду). Для досягнення цього цільового показника потрібно було врівноважити бюджет, враховуючи необхідність: (і) компенсувати разові втрати надходжень, що мали місце в 2015 році; (ii) виділити додаткові кошти з бюджету на соціальну допомогу з оплати енергоносіїв для пом’якшення негативного впливу на домогосподарства в результаті наступного зростання ціни на газ; та (ііі) компенсувати втрати надходжень від зниження ставки єдиного соціального внеску. Для підтримки наших зусиль для стримання поточних витрат ми запровадили верхню межу на поточні першочергові витрати з державного бюджету (нова   індикативна ціль).

26.Верховна рада також затвердила низку змін в податковій політиці на підтримку Державного бюджету на 2016 рік (також   попередній захід   для завершення цього перегляду), спрямованих на: (i) значне зниження рівня оподаткування фонду заробітної плати, що був зависоким порівняно з міжнародними стандартами і призвів до значного рівня тіньової зайнятості і заниження даних про рівень заробітної плати; (ii) розширення бази оподаткування та зменшення можливостей для уникнення оподаткування та корупції; та (iii) підвищення деяких податків для виконання цільових показників за програмою. Ключовими елементами цих змін, які набули сили з 1 січня 2016 року, є:

 1. Внески на соціальне забезпечення. Були уніфіковані різні ставки єдиного соціального внеску і введена єдина ставка в розмірі 22 відсотки, яку сплачуватиме тільки роботодавець, а також була підвищена верхня межа бази внесків на соціальне забезпечення з чинних 17 до 25 мінімальних зарплат.
 2. ПДВ. Було скасовано спеціальний режим ПДВ в сільському господарстві, який звільняв сільськогосподарських виробників від оподаткування ПДВ. Відповідне рішення набере чинності з 1 січня 2017 року. В якості перехідного заходу виключно на 2016 рік було встановлено вимогу для виробників зерна сплачувати в бюджет 85 відсотків, для виробників тваринницької галузі (великої рогатої худоби та молока) – 20 відсотків та для інших сільгоспвиробників – 50 відсотків від отримуваної ними суми ПДВ. До кінця червня 2016   р. ми переглянемо функціональні аспекти цього перехідного заходу,   для реалізації якого, можливо, потрібно буде запровадити єдиний відсоток перерахування в бюджет, щоб не знизився обсяг надходжень. Ми налаштовані не подовжувати перехідний захід і не вноситимемо зміни в п.4 статті 2 розділу XIX Податкового кодексу, що вимагає припинення застосування спеціального режиму ПДВ з 1 січня 2017 року. Починаючи з цієї дати загальний режим оподаткування ПДВ застосовуватиметься однаково для всіх сільгоспвиробників.   Ми також встановили ПДВ на транзит газу, що замінить діючий режим оподаткування рентою.
 3. Відшкодування ПДВ.   Для сталого вирішення проблеми періодичного накопичення заборгованості з відшкодування ПДВ ми більше не включаємо прогнозний обсяг відшкодування ПДВ в додатки до бюджету на відповідний рік, а Міністерство фінансів не включає суму відшкодування ПДВ в помісячний план надходжень (розпис) державного бюджету.
 4. Акцизи.   З огляду на знецінення гривні і високий рівень інфляції, ми підвищили специфічні ставки акцизних податків на алкоголь (на 50 %), пиво (на 100   %), тютюнові вироби (на 40   %), а також на бензин і дизельне паливо (на 13   %).
 5. Податок на прибуток підприємств. Ми залишили ставку податку незмінною в розмірі 18 відсотків. Щоб мати можливість скористатися додатковими бюджетними надходженнями на тлі зниження внесків на соціальне забезпечення вже в 2016 році, ми запровадили щоквартальні нарахування і сплату податку на прибуток підприємств.
 6. Податок на доходи фізичних осіб. Ми запровадили єдину ставку 18 відсотків, яка замінила дві ставки – 15 та 20 відсотків, і надалі не оподатковуватимемо половину розміру мінімальної заробітної плати лише тим особам, чий дохід складає менше 1,4 мінімальних заробітних плат. [Для вирішення питання потенційних конституційних занепокоєнь стосовно особливого режиму оподаткування пенсій, та оскільки зараз внески не оподатковуються, ми переведемо оподаткування пенсій до режиму оподаткування фізичних осіб починаючи з 2017 року.]
 • g.Спрощений режим оподаткування. Ми збільшили ставки для платників єдиного податку, що належать до III і IV груп і знизили поріг для платників третьої групи з 20 до 5 млн. грн.
 • h.Оподаткування майна. Ми підняли ставку та розширили базу податку на нерухомість, включивши до бази будинки і квартири класу «люкс», та розширили податкову базу для нещодавно введеного податку на автомобілі класу «люкс».
 • i.Оподаткування газовидобувної галузі. Ми знизили ставки ренти на газ, який видобувається в комерційних цілях, до 29 відсотків (із свердловин глибиною менше 5 тисяч метрів) та 14 відсотків (із свердловин глибиною понад 5 тисяч метрів) з 55 відсотків та 28 відсотків відповідно. Ми розглядаємо можливість внесення до кінця червня 2016 року додаткових змін в систему оподаткування нафтогазової галузі і запровадити єдину ставку роялті незалежно від глибини свердловин і надбавку до податку на прибуток підприємств. Ми також знизили з 1 квітня 2016   року ставки рентних платежів за видобуток газу для компаній які за законом мають постачати газ для домогосподарств та тепло генеруючих компаній до 50 відсотків з чинних 70. Для компенсації потенційних втрат доходів цих компаній ми збільшили з 1 травня 2016   р. ціну реалізації газу для ПАТ «Укргазвидобування» до 4849 грн (приблизно185 дол.   США), без ПДВ.
 • j.Інші заходи на стороні надходжень.   Ми збільшили рентні платежі за видобуток бурштину і підвищили дивіденди, сплачувані підприємствами державної форми власності, збільшивши обов’язкову державну частку до 75 відсотків. До кінця червня 2016 року ми також ухвалимо законодавчі акти, що дозволять легалізувати видобуток бурштину [та припинити перекручені валюто-обмінні операції податок на готівку]. Ми також поновили переговори стосовно укладання угоди щодо уникнення подвійного оподаткування з ключовими партнерами з баченням мінімізації ухиляння від сплати податків.
 1. На доповнення до до нашої реформи податкової політики ми впроваджуємо потужні заходи з поліпшення адміністрування надходжень .   Реалізація нещодавно затвердженого плану реформ адміністрування надходжень, що є важливим пріоритетом на 2016 рік, допоможе розбудувати   ефективну систему стягнення доходів до бюджету, що забезпечує справедливе і прозоре застосування податкового законодавства, зменшує складність та довільність, і сприяє дотриманню податкових вимог і розвитку приватного сектору. Ми визнаємо, що податковий компроміс матиме руйнівну дію на дотримання податкових вимог, тому впродовж терміну дії програми ми утримаємося від запровадження будь-якого виду податкової амністії. Крім того, на кінець грудня 2015 року ми перевели всіх великих платників податків в Інспекції з обслуговування великих платників (структурний «маяк»). З кінця грудня 2015   р. Державна фіскальна служба (ДФС) розпочала запровадження нових організаційних принципів, передбачених планом реформи адміністрування надходжень (структурний «маяк»). Ми [в основному, завершили] процес скорочення чисельності ДФС приблизно з   58 800 до майже   44 000 працівників станом на кінець квітня 2016 року. В 2016 році наші наступні зусилля в напрямку посилення адміністрування надходжень будуть зосереджені на таких питаннях:
 2. Подальші досягнення у виконанні плану реформ надходжень. Верховна рада [ухвалила] законодавчі акти, які (i) дозволять збільшити кількість посад заступників Голови; (ii) роз’яснюють взаємодію регіональних митниць та інших підрозділів ДФС, що передбачає об’єднання 50 регіональних структур в 25 податково-митних регіонів; і (iii) запроваджують один рівень для внутрішнього врегулювання суперечок. Ми очікуємо повного запровадження нових механізмів до кінця вересня 2016   р.
 3. Крім того, ми завершуємо розробку законопроекту,   що   встановить   критерії визначення «власника великого капіталу» (High Net Worth Individuals),   уведе останніх до нової програми перевірок, і   надасть ДФС відповідні інструменти для виявлення несумлінних платників податків, включно із можливістю доступу до даних банківського рахунку таких осіб , але за умови існування   потужних захисних механізмів, щоб   мінімізувати зловживання   з боку фахівців ДФС.   Також ми дозволимо   вичерпатися строку дії   мораторію на проведення податкових перевірок платників податків, річний оборот яких не перевищує 20 млн. грн., наприкінці 2016 року, як передбачено Податковим Кодексом. Ми завершимо опрацювання законопроекту, спрямованого на посилення можливості стягнення боргу адміністративним шляхом, відповідно до оптимальної міжнародної міжнароднї практики, і   надамо ДФС повноваження застосовувати непрямі методи оцінки для отримання точної суми зобов’язань платників по сплаті податків і єдиного соціального внеску.
 4. Ми визнаємо, що адекватна оплата праці спеціалістів ДФС є важливою складовою нашої стратегії добропорядності. Тож, паралельно із завершенням перевірки і повторним призначенням спеціалістів ми проведемо цільову реформу оплати праці співробітників ДФС [з метою довести її до рівня, співставного з оплатою праці в інших державних установах, де відбулась реформа (напр., в патрульній поліції)] і забезпечити належне фінансування ключових інформаційних систем і митниць впродовж 2016 року[, але в межах поточних бюджетних асигнувань ДФС]. Ми також зробимо пріоритетом підвищення професійних стандартів ДФС.
 5. Для покращення дотримання вимог по сплаті єдиного соціального внеску, починаючи з 1 січня 2017 року ми узгодимо бази єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб і запропонуємо можливість подання єдиної звітності по цих податках і їх сплаті загальною сумою. Для сприяння досягненню цих цілей до кінця червня 2016 року ми підготуємо відповідний план і програму підвищення обізнаності платників податків.
 6. Ми створили нове управління внутрішніх розслідувань в ДФС і винайняли для роботи в ньому нових співробітників, які спільно з іншими державними установами здійснюватимуть оцінку ризиків, аналізуватимуть річні декларації про активи високопосадовців ДФС і проводитимуть розслідування в рамках наших заходів боротьби з корупцією. Діяльність управління розслідувань контролюватиме нещодавно створена група експертів, які забезпечить публікацію результатів їх моніторингу на щорічній основі. Крім того, для покращення репутації податкової міліції в суспільстві ми змінимо її імідж, здійснимо її демілітаризацію та посилимо спроможність. Щоб здійснювати моніторинг змін у її сприйнятті суспільством ми почнемо проводити регулярні незалежні опитування.
 7. На додачу до фіскальної ролі реформа митної служби, що наразі відбувається, сприятиме полегшенню торгівлі і посилюватиме безпеку суспільства за рахунок більш ефективного контролю на кордоні. Як передбачено планом реформування адміністрування доходів, нашою метою є призначення до кінця червня 2016 року нового заступника Голови ДФС, відповідального за роботу митних органів. Ми запровадимо програму пост-митного аудиту, спростимо, додатково автоматизуємо і раціоналізуємо процедури митного оформлення, зведемо до мінімуму випадки фізичної перевірки вантажів, розробимо і опублікуємо комплексний план заходів для митних органів і посилимо координацію дій із Державною прикордонною службою для скорочення вхідного потоку нелегальних товарів і забезпечення обміну інформацією між митними органами і основними торгівельними партнерами. Ми визначили низку ключових проектів в сфері ІКТ, що мають найвищий пріоритет для митниці, і здійснюємо пошук зовнішнього фінансування.   Ми також вдосконалимо порядок оцінки митної вартості, запровадивши найкращі європейські практики, і з 3-го кварталу 2016   р. будемо сприяти застосуванню процедури умовного випуску товарів як способу уникнути небажаних затримок з обробкою декларації. До кінця серпня 2016 року ми підготуємо проектний план з подальшого розвитку управління ризиками, щоб посилити існуючі слабкі місця, майбутні плани і вимоги, а також вирішити організаційні питання і питання управління. До кінця   вересня 2016   р. ми також ухвалимо зміни в Митному кодексі, що дозволять гармонізувати вимоги щодо повноважного економічного оператора із законодавством ЄС. З метою мінімізації можливих втрат доходів в пунктах пропуску через державний кордон і на внутрішніх пунктах митного оформлення через слабкі кордони, ми ініціюватимемо інспектування цих слабких місць третьою стороною, щоб до кінця грудня 2016 року завершити його принаймні в п’яти найбільших пунктах перетину кордону і внутрішніх пунктах митного оформлення (новий   структурний маяк).
 8. У рамках консультацій з фахівцями МВФ, ми до кінця червня 2016 р. запровадимо ключові показники продуктивності (КПП) ДФС на 2016 рік. Ці цільові показники зосереджуватимуться, між іншим, на результатах основної діяльності податкової і митної адміністрації [(в тому числі проведенні аудитів, стягненні податкового боргу, погашенні накопиченої заборгованості по відшкодуванню ПДВ і внутрішній реорганізації.]   У 2016 році – в межах простору, утвореного за рахунок понадпланових надходжень, ми також   продовжуватимемо скорочувати обсяг переплати податку на прибуток підприємств, що накопичився за останні декілька років.
 9. До кінця 2016 року для зменшення непотрібної бюрократії ми перетворимо ДФС на єдиний орган, що стане заміною існуючим наразі декільком органам, і сприятимемо ефективності і якості реалізації нею управлінських рішень.
 10. Внаслідок переходу у 2016 році на нову систему відшкодування ПДВ, ми ліквідуємо взаємоз’язок між виплатою відшкодування ПДВ та міркуваннями щодо необхідності виконання чистих цільових показників по доходах від ПДВ, встановлюваних місячними планами, що повинно дозволити нам цілковито ліквідувати обсяг протермінованої заборгованості з відшкодування ПДВ.
 11. Для виконання узгоджених за програмою цільових показників дефіциту бюджету ми також розробили постійні заходи економії видатків в контексті середньострокової реформи з метою поліпшення ефективності та якості державних послуг:
 12. Пенсійна реформа.   В найближчі роки демографічні тенденції і різке зниження ставки єдиного соціального внеску призведуть до суттєвого зростання структурного дефіциту Пенсійного фонду, покриття якого вимагатиме значних субсидій з державного бюджету. Щоб вирішувати ці завдання на довгостроковій основі і мати змогу забезпечувати більш адекватні пенсії для пенсіонерів у середньостроковій перспективі, ми налаштовані на реалізацію багатоетапної стратегії реформ:
 • Ми вже здійснили перший етап реформ в 2015 р., скасувавши спеціальні пенсії для держслужбовців та інших привілейованих категорій пенсіонерів і збільшивши пенсійний вік і необхідний стаж для низки професій, представники яких мають право на достроковий вихід на пенсію. Ми також продовжили практику утримання частини пенсій працюючих пенсіонерів, що була запроваджена в березні 2015   р., до кінця 2016 року, скасували прив’язку розміру максимальної пенсії до розміру мінімальної заробітної плати і залишатимемо його незмінним на рівні 10   740 грн.
 • На другому етапі реформ ми продовжимо відміну спеціальних привілеїв і звільнень від застосування загальної системи пенсійного забезпечення, приводячи деякі з його положень у відповідність із поточними потребами. У цьому зв’язку, якпопередній захід   для його перегляду ми; (i) завершили перегляд списків професій, представники яких мають право на достроковий вихід на пенсію, і ухвалили постанову про їх 40-відсоткове скорочення з точки зору чисельності осіб, на яких поширюється така норма; (іі) застосували правила загальної системи пенсійного забезпечення для працівників сфери охорони здоров’я та освіти; і (iiі) встановили право дострокового виходу на пенсію при досягненні 57 років для всіх професій, представники яких мають право на такий достроковий вихід.
 • Для третього етапу реформ ми до кінця грудня 2016 року ухвалимо законодавство, ( новий   структурний маяк) , що дозволить (і) відокремити доплати різним категоріям пенсіонерів від трудових пенсій і перевести їх фінансування з Пенсійного фонду в Державний бюджет; (іі)   з 2017 року забезпечити перевірку розміру доходів для отримувачів цих доплат, щоб зробити систему більш справедливою і вивільнити ресурси для більш ефективного зниження рівня бідності; а також (ііі) поступово збільшити і запровадити єдиний пенсійний вік для виходу на пенсію різних категорій працюючих з 1 січня 2017   р. для врахування демографічних змін і, таким чином, почати стабільно скорочувати видатки на пенсійне забезпечення відносно ВВП,   а також (iv) краще ув’язувати виплати і внески і зробити систему фінансово життєздатною в середньостроковій перспективі.
 • Допоки всі зазначені вище заходи не будуть прийняті, ми утримаємося від запровадження другого рівня пенсійної системи. Будь які приготування до впровадження другого рівня пенсійної реформи базуватимуться на забезпеченні її фінансування від індивідуальних внесків додатково до ставки єдиного соціального внеску.
 1. Фонд заробітної плати.   Заробітна плата в бюджетній сфері зросте з урахуванням росту мінімальної заробітної плати на 5 відсотків з 1 травня 2016 р. і на 4 відсотків з 1 грудня 2016 р., що компенсує працівникам бюджетної сфери очікуваний рівень інфляції і допоможе пом’якшити наслідки підвищення тарифів на природний газ до рівня покриття собівартості,   що відбулося раніше запланованого терміну.
 2. Реформа системи соціальної допомоги та соціального страхування.   Ми вдосконалимо адресність та посилимо прогресивний характер низки програм соціальної допомоги за рахунок покращення перевірки матеріального стану; раціоналізуємо та консолідуємо програми, які мають подібні цілі; та приведемо субсидії на комунальні послуги у відповідність із цінами на природний газ, які домінують на міжнародному ринку. Крім того, до кінця червня 2016 р. Міністерство фінансів завершить перевірку отримувачів пенсій та соціальної допомоги і зверне стягнення з осіб, що отримували їх незаконно, та скоротить адміністративні витрати фондів соціального страхування.
 3. Реформа системи освіти.   Ми продовжимо докладати зусиль для поліпшення ефективності та стандартів освіти. Реформи, що будуть проведені до вересня 2016   р., також підвищать ефективність видатків, зокрема через: (і) подальшу оптимізацію мережі шкільних закладів за рахунок закриття малих шкіл та переведення учнів до краще обладнаних шкіл; (іі) більшу адресність фінансової допомоги учням та вихованцям навчальних закладів за рахунок вдосконалення перевірки матеріального стану; (ііі) оптимізацію системи науково-дослідних установ; (іv) сприяння приватному фінансуванню вищих та професійно-технічних освітніх закладів; а також, (v) передачі частини фінансування професійно-технічних навчальних закладів на нижчі рівні врядування.
 4. Реформа системи охорони здоров’я.   З метою поліпшення ефективності системи охорони здоров’я та якості послуг населенню, ми впроваджуватимемо реформи в напрямку до більшої децентралізації, більшої автономії управління лікарняними закладами та переходу від фінансування на основі кількості ліжок до фінансування послуг. Повний план реформ буде схвалений Кабінетом міністрів до кінця червня 2016 року. Першим кроком у вирішенні питання значної неефективності системи лікарень стало зниження нами граничного нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення з 80 до 60, ми також плануємо скоротити чисельність медичного персоналу на 10 відсотків до кінця червня 2016   р. Крім того, ми реформували систему державних закупівель фармацевтичної продукції відповідно до європейських стандартів і принципів. Зокрема, закупівлі здійснюються за участю спеціалізованих організацій, починаючи із 2016 року.
 5. Інші заходи, що стосуються видатків.   Ми раціоналізуємо систему субсидій, включаючи субсидії підприємствам державної форми власності; після прийняття нового Закону України «Про державні закупівлі» ми почали проводити електронні закупівлі з 1 квітня 2016 року для центральних органів державного управління і з 1 серпня 2016   р. запровадимо їх для всіх інших державних органів; до середини 2016   р. збільшимо спільну оплату або скоротимо витрати на   програми культури та громадського транспорту; та оптимізуємо кількість державних установ. Впродовж 2015 року ми реорганізували десять і ліквідували вісім державний установ. За допомогою ЄС ми розпочали розробку комплексної стратегії реформування державного управління, і ми забезпечимо її повне узгодження із нашою середньостроковою фіскальною програмою. Подальше скорочення чисельності зайнятих в державному секторі може забезпечити простір для цільового підвищення заробітної плати на підтримку зусиль із боротьби з корупцією.
 6. Ми визнаємо необхідність фундаментальної реформи режиму спрощеного оподаткування, який залишається занадто складним та занадто пільговим, надаючи можливості для арбітражу. Відтак, до кінця вересня 2016 року ми розробимо проект змін до Податкового Кодексу, що знизять ступінь пільговості та складності поточного режиму та зменшать розрив із податковим навантаженням тих, хто підпадає під загальний режим оподаткування.
 7. Крім того, ми посилимо наш бюджетний процес, щоб стимулювати більш ефективне використання державних коштів.   Відповідно до рекомендацій місії технічної допомоги МВФ ми маємо намір організаційно оформити процес аналізу видатків. На підтримку цього процесу ми запровадимо суворі бюджетні обмеження для галузевих міністерств, заохочуючи їх визначитись з напрямками економії своїх ресурсів. Ми використаємо процес аналізу видатків для розробки високоякісних заходів із їх скорочення. До кінця серпня 2016 року, у співпраці з нашими міжнародними партнерами, ми розробимо комплексний план реформування   державного фінансового управління, який передбачатиме конкретні, вимірювані та обмежені у строках   заходи за такими напрямками як середньо-термінове планування бюджету, управління готівковими коштами та боргом, засоби фінансового контролю, прозорість державних   фінансів і боротьба з корупцією.   [Крім того, ми внесемо зміни в Бюджетний кодекс для усунення розподілу на захищені і незахищені статті видатків до кінця 2016 року.]
 8. Насамкінець, підвищення цін на газ та опалення до рівня повного покриття собівартості супроводжується значною додатковою соціальною допомогою із вдосконаленим механізмом її адресного надання для підтримки уразливих домогосподарств.   Зокрема:
 9. В бюджеті на 2016 рік ми збільшили обсяги допомоги з оплати вартості енергоносіїв (за програмами пільг і субсидій) з майже 24,4 млрд. грн. в 2015 р. до 35 млрд. грн. в 2016 р. , а також [ухвалили] зміни та доповнення до бюджету, що передбачають подальше їх збільшення до рівня 40,3 млрд. грн. на надання підтримки з огляду на більш стрімкі темпи підвищення цін на газ до рівня їх собівартості.   Ми започаткували   реформи з метою посилення адресності підтримки вразливих верств населення та забезпечення прийнятності цих програм для бюджету, в тому числі за рахунок: (i)   надання одержувачам пільг з оплати енергоносіїв можливості зробити вибір на користь отримування пільг чи участі у програмі субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (але не того і іншого одночасно) , а також (ii)   внесення змін у норми споживання за програмами субсидій на оплату житлово-комунальних послуг з метою наближення їх до поточних рівнів споживання.   До кінця серпня 2016 року ми піддамо перегляду і відкоригуємо   параметри соціальних програм, що мають стосунок до оплати житлово-комунальних послуг,   у т.ч. формулу розрахунку розміру субсидії, відповідно до потреби з метою подальшого поліпшення адресності та забезпечення утримування розмірів субсидій в межах виділеного фіскального пакету (новий   структурний маяк).
 10. Ми ініціювали створення централізованої системи моніторингу характеристик домогосподарств, що беруть участь в програмах пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Система містить   інформацію про кількість отримувачів, дохід домогосподарства, та суму субсидій. До [кінця серпня] 2016 року ми розширимо спроможності системи надавати інформацію про пільги та рівні споживання   за розподілом доходів, що має критичне значення для посилення адресності.   Ми регулярно аналізуватимемо цю інформацію, щоб перевіряти, чи надається допомога за цими двома діючими програмами належним чином. Ми надіслали заяви на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг всім домогосподарствам і вжили заходів для управління зростаючою кількістю заявок на надання соціальної допомоги, в тому числі виділивши належні бюджетні ресурси і додатковий персонал.
E.   Політика в енергетичному секторі
 1. Ми продовжуємо успішно вирішувати питання покращення фінансування Нафтогазу і здійснювати погоджену реформу енергетичного сектору.
 2. Дефіцит Нафтогазу залишається у рамках програмних показників. У 2015 р. кумулятивний розмір грошового дефіциту сягнув 18,2 млрд. грн (0,9 відсотків ВВП), що нижче за програмний цільовий показник. Ми й надалі налаштовані на усунення дефіциту Нафтогазу до кінця 2017 року.
 3. Було вчасно завершено незалежну діагностику дебіторської заборгованості Нафтогазу компанією ПрайсВотерХаус Куперс із залученням зовнішнього фінансування з боку Департаменту міжнародного розвитку Великобританії (DFID). Об’єднаний звіт, що містить рекомендації стосовно покращення роботи із дебіторською заборгованістю, було передано МВФ і його першу частину було оприлюднено 30 вересня 2015 року.
 4. Ми переглянули формулу для розподільчих рахунків, на які надходять платежі підприємств ТКЕ, для забезпечення отримання НАК «Нафтогазом України» частки коштів, пропорційної поточній вартості газу в тарифі на опалення. В результаті було повернуто «коригуючий коефіцієнт», що дозволяє НАК «Нафтогазу України» поступово стягувати з підприємств ТКЕ заборгованість, накопичену з 1 вересня 2015   року. Ми будемо вживати будь-яких необхідних заходів для забезпечення подальшого функціонування розподільчих рахунків.
 5. Ми прийняли більшу частину нормативних документів, необхідних для покращення застосування нового Закону «Про ринок природного газу», що вступив в дію з 1 жовтня 2015 р. Ці нормативні документи сприятимуть встановленню цін на газ на перехідний період до 2017 р. на рівні нижче міжнародного паритету та наданню субсидій вразливим верствам споживачів.
 6. Ми розширили сферу застосування дозволених державних гарантій, передбачених в бюджеті на 2016 р. на загальні цілі та на запозичення Нафтогазу на суму щонайменше 700 млн. дол. США, а також зовнішні гарантії міжнародних фінансових організацій та приватних сторін, надані на користь Нафтогазу.
 7. Ми гарантуємо, що мораторій на стягнення Нафтогазом заборгованості енергогенеруючих компаній та держпідприємств, скасування якого було умовою першого перегляду програми, не буде введений повторно. Тож, ми відмінили рішення Верховної ради про подовження мораторію на примусове стягнення надходжень компанії «Енергоатом».
 8. Крім того, ми прискорили наші заходи, спрямовані на усунення дефіциту НАК «Нафтогаз «України» і запровадження змін в газовому секторі.
 9. Відображенням нашої налаштованості збільшити ціни на газ та теплоенергію до рівня покриття витрат на основі паритету імпорту стало прийняття і оприлюднення Кабінетом Міністрів рішення про запровадження з 1 травня 2016   р. єдиного роздрібного тарифу на газ і доведення його до рівня повного покриття витрат (попередній захід   для цього перегляду). Було також [оприлюднене] рішення про збільшення роздрібних тарифів на теплову енергію до рівня, співставного з ціною на газ на основі повного паритету імпорту з 1 [липня] 2016 р. (попередній захід   для цього перегляду). Для забезпечення того, що тарифи і надалі залишатимуться на рівні повного покриття витрат, ми переглянемо Зобов’язання з обслуговування населення (постанова Кабінету Міністрів України №758) з метою впровадження тимчасового механізму щоквартального коригування роздрібних тарифів на газ та теплову енергію у разі, якщо тарифи відхилятимуться від рівня повного покриття витрат (на основі паритету імпорту у відповідності до Технічного меморандуму про взаєморозуміння) на [5] відсотків або більше (новий   структурний «маяк»   на кінець серпня 2016 р.) Перше коригування цін в разі необхідності відбудеться з 1 жовтня 2016 р. Тимчасове коригування застосовуватиметься до повної лібералізації тарифів, що має відбутись не пізніше 1 квітня 2017 р. Ми також, починаючи з 1 жовтня 2016 р., здійснюватимемо щоквартальне коригування цін на газ українського видобутку (ціни Укргазвидобування) з метою утримання їх на рівні імпортних цін.
 10. З метою сприяння повній лібералізації газових тарифів ми вноситимемо подальших змін до постанови Кабінету Міністрів України №758 від 1 жовтня 2015 р. з тим, щоб відокремити тарифи на транспортування і розподіл газу від вартості газу як товару. Ми будемо монетизувати надання допомоги згідно програми підтримки населення для сплати за комунальні послуги з тим, щоб приватні газові трейдери могли конкурувати з НАК “Нафтогаз” за право постачання газу населенню і комунальним підприємствам.
 11. Для подальшого покращення стягнення Нафтогазом боргів підприємств ТКЕ ми до кінця – [травня] 2016 р. ухвалимо постанову Кабінету Міністрів, якою запровадимо компенсації за технологічні втрати в тарифах на теплову енергію і встановимо цільові показники для зниження технологічних втрат.
 12. Крім того, до кінця травня 2016 р. ми [прийняли] зміни, що залишились (законопроект №3325), необхідні для сприяння застосуванню нового Закону України «Про ринок природного газу”.
F.      Урядування, бізнес клімат та реформа державних підприємств
 1. Ми досягли прогресу в проведенні наших структурних реформ, спрямованих на подолання корупції, покращення бізнес клімату та вдосконалення управління об’єктами державної власності.   Ми продовжимо здійснювати ці реформи, націлені на перебудову економіки в майбутні періоди.

Боротьба із корупцією.

 1. Ми налаштовані на прискорення здійснення антикорупційної реформи і вже в основному, завершили формування сприятливих законодавчих рамок для ключових правових та інституційних реформ,   що наразі дозволять нам зосередитись на їх реалізації. Зокрема:
 2. Ми забезпечили початок діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) (структурний «маяк»   на кінець січня 2016р.). Воно почало прийом на роботу та підготовку свого персоналу. З передбаченої загальної кількості 700 співробітників, приблизно 453, включаючи 142 детектива, були призначені на посаду та проходять підготовку. Загалом, керівництво НАБУ планомірно виконує План дій, розроблений за підтримки різних донорів.
 3. Ми також ухвалили законодавство з питань діяльності агентства з повернення та управління активами і конфіскації та арешту активів. Останнє забезпечує спроможність НАБУ здійснювати попередні заходи, такі як замороження і арешт активів з метою попередження будь-якої торгівлі, передачі або реалізації активів згідно з рекомендаціями FATF 4.
 4. Міністерство фінансів розробило стратегію реформування системи звітності з питань фінансового моніторингу. Ця реформа покликана допомогти зосередити зусилля установ, що подають звітність, на підозрілих операціях, як це визначено Групою з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (FATF), замість того, щоб надсилати безліч звичайних звітів щороку, більшість з яких не містить корисної інформації і вимагає обтяжливої ручної обробки банками. Стратегія була оприлюднена після проведення консультацій із зацікавленими представниками державного і приватного секторів за підтримки технічної допомоги МВФ. Метою цієї допомоги буде здійснення на кінець 2016 року всіх необхідних регуляторних та інституційних змін.
 5. НБУ запровадив інструменти виїзного і безвиїзного контролю дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу на основі оцінки ризиків, зосередившись на ризиках, пов’язаних із вітчизняними політично значущими особами, і скористувавшись для цього технічною допомогою, наданою фахівцями МВФ.
 6. Ми створили Спеціалізовану антикорупційну   прокуратуру, до сфери відповідальності якої належатиме нагляд за розслідуваннями НАБУ. Антикорупційний прокурор та два його заступники були призначені відповідно до процесу, що забезпечував широку підтримку з боку громадськості, що було   попереднім заходом   цього перегляду, і їм були надані необхідні приміщення.
 7. Ми також внесли поправки до Закону України «Про прокуратуру» з метою забезпечення своєчасного, справедливого та виваженого процесу призначення антикорупційних прокурорів, про що було досягнуто попередньої домовленості під час першого перегляду та що описано нижче. Зокрема, внесені поправки до Закону забезпечують нижчевикладене:
 • Члени Конкурсної комісії повинні бути особами з бездоганною репутацією і мати високі професійні якості;
 • Подання Генеральним прокурором кандидатур до Конкурсної комісії повинно розглядатися як проміжний захід, допоки не буде створена Рада прокурорів. На цьому етапі членів Конкурсної комісії, які наразі призначаються Генеральним прокурором, буде призначати Рада прокурорів;
 • Конкурсну комісію очолюватиме загальновизнаний та авторитетний експерт з числа членів, призначених Верховною Радою, що має багатий досвід, зацікавленість або відомий своїми діями на підтримку боротьби з корупцією;
 • Конкурсна комісія надасть Генеральному прокуророві лише по одному кандидату на кожну з трьох позицій (голови та двох заступників голови антикорупційної прокуратури) після отримання підтвердження того, що кандидат задовольняє вимоги прийнятності, визначені в Законах України «Про очищення влади» і «Про запобігання корупції», і вимоги для надання допуску до секретних матеріалів згідно Закону «Про державну таємницю».
 • Повноваження із призначення на посаду та звільнення іншого прокурорського та не-прокурорського персоналу антикорупційної прокуратури повинні бути надані голові антикорупційної прокуратури.
 • Крім того, Верховна Рада прийняла зміни в законодавстві, що уможливлять запуск комплексної електронної системи розкриття інформації про активи і доходи високопосадовців. Ключовими характеристиками цієї системи є: (i) розкриття інформації про активи високопосадовців в межах юрисдикції НАБУ, в тому числі інформації про кінцевих власників і сторони, що здійснюють контроль будь-яких коштів або інших активів (згідно визначення FATF); (ii) заборона високопосадовцям отримувати будь-які подарунки і активи крім тих, що мають дуже невисоку ціну; і (iii) використання НАБУ своїх повноважень для забезпечення надійності інформації про ці активи і доходи на будь-якому етапі. Електронна система декларування активів і доходів високопосадовцями [була введена в дію] Національним агентством з питань запобігання корупції (попередній захід   для цього перегляду). Ми налаштовані вносити будь-які подальші необхідні зміни в систему розкриття інформації для забезпечення її ефективності.
 1. В перспективі для подальшого посилення антикорупційних зусиль ми здійснимо такі заходи:
 2. До кінця липня 2016 року ми подамо до Верховної ради законопроект (новий   структурний «маяк»), щоб забезпечити (i) можливість для НАБУ застосовувати широкий спектр методів розслідування, включаючи операції під прикриттям, перехоплення повідомлень, доступ до комп’ютерних систем і контрольовані поставки, не вдаючись до використання інфраструктури інших установ, а також   (ii) захист процесу реєстрації досудових справ і постанов суду стосовно ведення слідства від витоку інформації про хід слідства шляхом обмеження доступу до інформації колом офіцерів НАБУ і антикорупційної прокуратури до моменту передачі справи до суду або її закриття.
 3. Для моніторингу результатів запровадження законодавчої бази для боротьби з корупцією НАБУ щоквартально публікуватиме статистику щодо корупційних діянь, пов’язаних з високопосадовцями, що підпадають під юрисдикцію НАБУ, на інтернет-сторінці, яка буде у вільному доступі для громадськості (відповідно до форми, детально викладеної у пункті 100 Технічного меморандуму про взаєморозуміння). До кінця липня 2016 р. буде опубліковано інформацію за перший і другий квартали 2016 р. У подальшому щоквартальне оприлюднення цієї статистики буде відбуватися до кінця наступного після завершення кварталу місяця.
 4. Всі високопосадовці повинні подати декларацію про наявні активи і доходи за 2015 рік в електронному вигляді, як визначено Статтею 46 Закону №2014/49 «Про запобігання корупції» протягом 60 днів з моменту запуску системи електронного декларування і, невдовзі після подання цієї інформації, громадськості буде забезпечений відкритий доступ до неї через єдиний інтернет-сайт (новий структурний «маяк»   на кінець липня/серпень 2016 р.).
 5. До кінця серпня 2016 року НБУ завершить 5 цільових перевірок банків, що мають високий ризик їх неналежного використання корупціонерами, які зосереджуватимуться на регуляторних вимогах до належної перевірки клієнтів і політично значущих осіб, а також регулярно публікуватиме інформацію про санкції, застосовані до банків за порушення вимог щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
 6. Ми вживаємо заходів для реалізації прийнятої стратегії реформування системи звітності з питань фінансового моніторингу, щоб забезпечити до кінця 2016 р. імплементацію необхідних правових, регуляторних та інституційних змін. Серед них: перегляд процедури відбору Голови Державної служби фінансового моніторингу у відповідності до положень процесу відбору Голови НАБУ (зокрема, входження до складу конкурсної комісії незалежних і поважних експертів за   призначенням Верховної Ради, Президента та уряду). Оплата праці співробітників Державної служби фінансового моніторингу також повинна бути переглянута   у відповідності до шкали окладів НАБУ.
 7. До кінця липня 2016 року ми приймемо зміни до законодавства, включаючи законодавство про судову систему, які дозволять створювати спеціалізовані палати судів для розгляду справ підслідності НАБУ, а також призначати спеціалізованих антикорупційних суддів на основі норм, схожих до тих, що регулюють призначення прокурорів до спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 8. До кінця червня 2016 р. ми ухвалимо Закон України «Про бізнес-омбудсмена». Закон включатиме положення, які забезпечать відповідні повноваження, імунітет згідно з міжнародною практикою, повноваження з накладання адміністративного стягнення та доступ до інформації для виконання його функцій.
 9. Реформування судової системи.   У царині судової реформи основні зміни, що розробляються, вимагатимуть доповнень до Конституції. Дотепер Конституційний комітет, створений Президентом України, розробив проект змін до Конституції стосовно судової реформи, який 26 жовтня 2015 року отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії. Серед іншого, проект забезпечує таке: відміну випробувального терміну для суддів; відміну «порушення присяги» як підстави для звільнення суддів; запровадження конкурсного підходу до призначення суддів; формування складу Вищої ради юстиції у спосіб, що забезпечить обрання більшості суддів шляхом голосуваннями інших суддів; а також усунення інших політичних факторів. Проект був поданий у Верховну раду 25 листопада 2015 р. і був затверджений в першому читанні в лютому. Було також досягнуто прогресу в наступних питаннях:
 10. Процедура виконання судового наказу про сплату та арешт коштів на рахунку. Ми стабільно рухаємось вперед у виконанні структурного «маяка» стосовно судового наказу про сплату та арешт коштів на рахунку. В цьому зв’язку закінчується робота з розробки і подальшого подання до Верховної ради законопроекту, яким вноситимуться зміни до відповідних положень Цивільного процесуального кодексу. Також необхідно буде внести зміни до Господарського процесуального кодексу для приведення його положень у відповідність зі змінами у Цивільному процесуальному кодексі. Тому ми просимо переглянути структурний «маяк» для того, щоб внести необхідні зміни в Господарський процесуальний кодекс для їх прийняття до кінця червня 2016 року (змінений   структурний «маяк»).
 11. Інститут приватних виконавців судових рішень. До [кінця червня 2016 р.] ми приймемо закон, що запроваджуватиме професію приватного агента з виконання судових рішень у відповідності до положень Меморандумів про економічну і фінансову політику від лютого та липня 2015 р.
 12. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів. З червня 2015 р. Вища рада юстиції – орган, що відповідає за внесення подань про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад, а також здійснює дисциплінарне провадження відносно діяльності суддів – відновила свою діяльність завдяки призначенню членів Ради в кількості, необхідній для забезпечення кворуму, і виділенню необхідних коштів з бюджету. До кінця березня 2016 року ми підготуємо стратегію, щоб дати можливість Вищій раді юстиції та Вищій кваліфікаційній комісії завершити розгляд дисциплінарних справ протягом 12 місяців.
 13. Судовий збір. Прийнятий в травні 2015 р. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», відповідно до якого підвищується розмір судового збору (структурний «маяк» на кінець травня 2015   р.), передбачає початок його виконання з 1 вересня 2015 р. В зв’язку з цим, Державна судова адміністрація України (ДСА) розпочала виконання положень Закону і вже зафіксувала зростання надходжень від судового збору. ДСА також ретельно відслідковуватиме, чи призводитиме вимога щодо збільшення судового збору до скорочення кількості необґрунтованих позовів, що також є одним із завдань цього Закону.

Бізнес клімат та дерегуляція.

 1. Ми виконуємо, хоч із певною затримкою, план дій з усунення регуляторних та законодавчих перешкод на шляху покращення бізнес- клімату.   В цьому контексті ми актуалізуємо план дій з метою відображення в ньому досягнутого на сьогоднішній день прогресу і включення додаткових ініціатив в сфері дерегуляції. Щомісячні звіти про виконання плану після їх подання до Кабінету Міністрів оприлюднюються на сайтах Державної регуляторної служби і Кабінету Міністрів. В майбутньому:
 2. Кабінет міністрів здійснюватиме всі необхідні кроки для забезпечення повного виконання плану дій з дерегуляції із змінами відповідно до чинного законодавства, включаючи публікацію щомісячних звітів про його виконання. Зокрема, пріоритетні заходи, передбачені пп. 1, 2 та 5 цього плану і спрямовані на оптимізацію роз’яснення порядку реєстрації і ведення діяльності підприємства були затверджені Кабінетом Міністрів. Крім того, до кінця липня 2016 року Кабінет Міністрів співпрацюватиме з Верховною радою, щоб забезпечити прийняття законопроектів, необхідних для реалізації заходів 2, 5, 50, 54, 62 і 64 цього плану. В грудні 2015 р. Кабінет Міністрів України затвердив оновлену методологію оцінки регуляторного впливу, що включає обов’язковий кількісний аналіз регуляторного впливу проектів всіх нових законодавчих актів і змін до діючих.
 3. Ми готуємо повний перегляд регуляторних норм в заздалегідь обраних сферах та галузях, що включає (i)   перегляд всіх норм, що впливають на підприємства окремих сфер або галузей; та (ii)   підготовку рекомендацій стосовно необхідності їх скасування, перегляду або подальшого використання. До кінця червня 2016 року ми визначимо дорожню карту виконання цих рекомендацій на [2-3] роки [за фінансової підтримки з боку ЄС].
 4. Кабінет міністрів забезпечить повномасштабну дію нещодавно прийнятого Закону України «По ліцензування видів господарської діяльності». Зокрема, до кінця лютого 2016 р. органи ліцензування в межах їх повноважень подадуть Кабінету Міністрів правила та умови ліцензування, якими визначатимуться переліки документів, необхідні для отримання ліцензії, а також вимоги щодо ведення діяльності ліцензіатами. Дотепер кабінет міністрів вже затвердив 13 умов ліцензування (з 35), а частина, що залишилась, буде затверджена до кінця червня 2016 року. Затримка із поданням або затвердженням цих правил і умов не буде підставою для відмови у видачі ліцензії або для заборони діяльності підприємства.
 5. Кабінет міністрів, у рамках консультацій з МВФ, підготує законопроект про обіг земель сільськогосподарського і подасть його для ухвалення урядом до кінця червня 2016 року. Прийняття законопроекту Верховною радою очікується до кінця вересня 2016   р. (новий   структурний «маяк»). Після того ми розглянемо можливості для скасування мораторію на продаж землі.

Реформа державних підприємств

 1. Ми продовжуємо рухатись вперед у напрямку реалізації стратегії реформування держпідприємств.   Основні елементи нашої стратегії включають: (i) вдосконалення бюджетного нагляду, зокрема, шляхом покращення оцінки фіскальних ризиків держпідприємств; ii) посилення корпоративного управління державних підприємств; і (iiі) здійснення в середньостроковій перспективі прозорої приватизації та реструктуризації або ліквідації виявлених підприємств державної форми власності. До конкретних короткострокових заходів відносяться:
 2. Оцінка фіскального ризику держпідприємств.
 • Ми створили міжвідомчу робочу групу із вдосконалення методики оцінювання фіскальних ризиків, пов’язаних із зобов’язаннями держпідприємств. В цьому контексті, ми склали перелік 10 державних підприємств, які несуть найбільші фіскальні ризики і які підлягатимуть реструктуризації. Крім того, в рамках консультацій з фахівцями МВФ ми розробили форму звіту, щоб спростити проведення інвентаризації заборгованості держпідприємств. На цій основі ми розширили охоплення звітності держпідприємств, включивши в неї всю заборгованість 50 найбільших компаній, та підготували звіти про обсяг цієї заборгованості.
 • Спираючись на ці результати та у рамках стратегії, спрямованої на вдосконалення управління фіскальним ризиком, ми створюємо в Міністерстві фінансів підрозділ з управління фіскальними ризиками. Через цей підрозділ Мінфін запровадить систему моніторингу та аналізу фіскальних ризиків держпідприємств і використовуватиме аналіз як джерело інформації для процесу підготовки бюджету і забезпечуватиме ресурси на випадок будь-якого очікуваного фіскального впливу на бюджет. Згідно з рекомендаціями нещодавньої місії МВФ з технічної допомоги ми гарантуватимемо, що новий підрозділ відповідатиме виключно за моніторинг і аналіз, не втручатиметься в будь-якій формі в керівництві держпідприємствами і не здійснюватиме додатковий контроль за їх діяльністю. Після створення підрозділу ми підготуємо комплексний звіт про фіскальні ризики, що виникають в секторі держпідприємств, який буде включений в бюджетну документацію й оприлюднений на веб-сторінці Міністерства фінансів. Після того, як Міністерство фінансів розбудує спроможність здійснювати управління фіскальними ризиками, пов’язаними з держпідприємствами, ми розширимо аналіз і включимо в нього ширший спектр фіскальних ризиків, з якими стикається Україна, такі як загальні макроекономічні ризики і ризики зміни цін на товари.
 1. Корпоративне управління державними підприємствами
 • [Був] ухвалений Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про корпоративне управління об’єктами державної власності», яким вносяться зміни до Закону України «Про управління об’єктами державної власності», спрямовані на посилення структури корпоративного управління держпідприємств та прозорості їх діяльності. Закон дозволяє запроваджувати наглядові ради на підприємствах, що знаходяться в повній державній власності, і робить обов’язковим проведення зовнішнього аудиту цих підприємств. Щоб уможливити його належну реалізацію та з метою створення незалежних наглядових рад на найбільших унітарних державних підприємствах, Кабінет Міністрів до [кінця червня 2016 р.] прийме рішення, яким будуть врегульовані процеси створення зазначених наглядових рад, відбору їх членів та інші процедурні питання. Після цього до [кінця вересня] 2016 року ми призначимо незалежні наглядові ради на найбільших унітарних державних підприємствах. Перші аудиторські перевірки цих підприємств на основі фінансової звітності станом на кінець 2015 року будуть завершені до [кінця грудня] 2016   р.
 • Зокрема, ми призначили незалежну наглядову раду НАК «Нафтогаз України» у складі 5 членів, 3 з яких незалежні, а 2 призначені за погодженням з Адміністрацією Президенту і Кабінетом Міністрів, що узгоджується із Планом заходів із корпоративного управління.
 • Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою запроваджуються критерії відбору аудиторів для державних підприємств залежно від розміру цих підприємств. Ми вже визначили початковий перелік 19 великих держпідприємств, на яких згідно з постановою буде проведений аудит, і плануємо розширити цей перелік, включивши в нього 60 найбільших державних підприємств. Ми очікуємо завершити і опублікувати аудиторські звіти для зазначених підприємств до [кінця липня 2016   р.].
 • МЕРТ, у рамках консультацій з фахівцями МВФ, до кінця серпня 2016 розробить план заходів із строками їхнього виконання, яким будуть окреслені: (i) структура корпоративного управління єдиної національної Холдингової компанії, завданням якої буде управління стратегічними комерційними держпідприємствами, в тому числі порядок призначення наглядових рад, керівників та виконавчих рад, повноваження керівних органів, а також порядок і вимоги до підпорядкування, та (ii) кроки, необхідні для створення Холдингової компанії, включаючи необхідну законодавчу базу і графік.
 1. Групування всіх   держпідприємств. Ми маємо наміри провести групування всіх держпідприємств, щоб здійснити їх належну класифікацію: залишити під управлінням держави (стратегічні комерційні держпідприємства і ті держпідприємства, які виконують інші стратегічні функції, в тому числі регулюючу, соціальну та оборонну), продаж (приватизація), або ліквідувати (ліквідація або банкрутство). Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі:
 • підготує, в рамках консультацій з фахівцями МВФ, попередню класифікацію всіх держпідприємств до кінця червня 2016 р. На цьому етапі ми розглянемо список «стратегічних» підприємств та оцінимо відповідність їх віднесення до «стратегічних», тобто таких, що не підлягають продажу.
 • розглядає і розробляєпоправкидо відповідних законівта інших законодавчих актів, які дозволятимуть здійснити класифікацію всіхдержпідприємств. Зокрема, ми вже визначили необхідність внести поправки в […]
 • Після проведення вищезазначеноїпідготовчої роботими (і) спрямуємо зусилля на внесення поправок до відповідного законодавства, які дозволятимуть реалізувати результати класифікації всіхдержпідприємств до кінця вересня 2016   р.; (іі)завершимо класифікаціювсіхдержпідприємствв рамках консультацій зМВФ, іншими галузевими міністерствамита відповідними зацікавленими сторонами і затвердимо постанову Кабінету Міністрів. Крім того, ми передамо до ФДМУ ті держпідприємства, що включені до плану приватизації цього року. Затвердження Кабінетом Міністрів класифікації (групування) держпідприємств і передачі їх до ФДМУ буде завершено до кінця жовтня 2016   р. (новий   структурний «маяк»).
 1. Реструктуризація і ліквідація.
 • На основі переліку тих державних підприємств, що несуть найбільші фіскальні ризики, спільними зусиллями відповідних профільних міністерств, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства фінансів ми розробили детальні плани заходів з реструктуризації для п’яти з цих компаній (структурний «маяк»   на кінець січня 2016 р.). Відповідні профільні міністерства спільно з МЕРТ і Міністерством фінансів забезпечать належне виконання цих планів з реструктуризації.
 • Уряд планує централізувати функцію ліквідації і передати її одній державній установі. З цією метою Фонд держмайна України (ФДМУ) і МЕРТ, в рамках консультацій з іншими зацікавленими сторонами і фахівцями МВФ, підготує закон про ліквідацію держпідприємств, який дозволить ФДМУ проводити ліквідацію певних держпідприємств за спрощеною процедурою. Очікуємо на прийняття такого закону до [кінця жовтня 2016].
 1. Приватизація.   Ми налаштовані на прискорення приватизації держпідприємств із забезпеченням відкритого і прозорого процесу, спрямованого на залучення стратегічних інвесторів, що розкриють весь потенціал приватизованих підприємств. Ми розробимо стратегію приватизації до кінця червня 2016   р. Тим часом:
 • Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою визначив перелік 10 державних підприємств, що підлягають пріоритетній приватизації за участю радників. На цій підставі постановою Кабінету Міністрів ми затвердили плани заходів для цих компаній, в яких для кожного державного підприємства визначені ключові параметри і умови процесу, в тому числі строків виведення підприємства з державної власності, метод приватизації і проміжні кроки, яких потрібно вжити. Акції всіх компаній з переліку підприємств, що підлягають пріоритетній приватизації, затвердженого Кабінетом Міністрів, вже передані Фонду держмайна України. Після цього мі розпочнемо їх приватизацію, вживаючи необхідних заходів для забезпечення відкритості і прозорості процесу.
 • У цьому зв’язку Верховна рада ухвалила зміни до Закону України «Про приватизацію», з метою відміни вимоги щодо обов’язкового продажу 5-10 відсотків акцій через фондову біржу та встановлення механізму залучення та оплати послуг радників до проведення приватизації. До кінця квітня 2016 року Кабінет Міністрів ухвалить необхідні законодавчі акти, якими будуть запроваджені критерії відбору радників до кінця [червня] 2016.
 • Ми також ухвалимо необхідні законопроекти, якими буде скорочений перелік компаній, приватизація яких заборонена. Зокрема, законопроект, що виключає держпідприємства сільськогосподарського сектору і порти нещодавно ухвалений урядом, буде прийнятий парламентом до [кінця травня 2016   р.]. Цей Закон дозволяє здійснювати приватизацію і корпоратизацію зростаючої кількості державних підприємств. Після цього до [кінця жовтня] 2016   року Кабінет Міністрів затвердить необхідні укази, якими ці державні підприємства будуть включені в план приватизації і їх акції будуть передані ФДМУ.
 • Крім того, ми спільними зусиллями МЕРТ і ФДМУ підготуємо додаткові зміни до Закону про приватизацію для подальшого спрощення і покращення процесу приватизації, включаючи (i) заходи з попередження виведення активів держпідприємств, що підлягають приватизації; (ii) спрощені процедури приватизації малих і середніх держпідприємств; і (ііі) комплексні процедури, що відповідають найкращим світовим практикам проведення приватизації великих держпідприємств. Ми завершимо внесення цих змін, за консультаціями з фахівцями МВФ, до кінця червня 2016 і очікуємо їх прийняття Верховною Радою до кінця листопада 2016.
 • Ми досягли суттєвого прогресу у забезпеченні надійної і прозорої приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод», за участі залучених радників, які, відповідно до найкращих світових практик, підготували і подали до ФДМУ інформаційний пакет для ПАТ «Одеський припортовий завод». Також було завершено фінансовий аудит на основі результатів діяльності станом на кінець грудня 2015 і відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності IFRS і відповідні екологічні аудити. Очікуємо до кінця травня 2016 оголосити про аукціон і розпочати його вже до кінця червня 2016.
 • Нашою метою буде розпочати конкурс з приватизації Центренерго і до кінця березня 2017 року завершити його продаж за тією самою процедурою, що і для ПАТ «Одеський припортовий завод». Аналогічним чином до кінця 2016 року ми плануємо провести конкурсний продаж АТ Харківобленерго, ВАТ Запоріжжяобленерго, ПАТ Миколаївобленерго, ПАТ Хмельницькобленерго, ВАТ Тернопільобленерго за тією ж самою процедурою.
 • Моніторинг реалізації програми
 1. Реалізація напрямків політики, передбачених програмою, й надалі здійснюватиметься через моніторинг попередніх заходів, дотримання кількісних критеріїв ефективності, індикативних цілей, постійно діючих критеріїв ефективності, структурних «маяків» і поквартальних переглядів, як це передбачено в наших Меморандумах про економічну і фінансову політику від 27 лютого і 21 липня 2015 р. і в цьому Меморандумі. Ми також просимо встановити нові індикативні цілі для рівня інфляції. В Технічному Меморандумі про взаєморозуміння (ТМВ), що додається, визначені кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми. Виклад   попередніх заходів   іструктурних «маяків»   подається у Таблиці   1. Кількісні цільові показники станом на контрольні дати на кінець липня і кінець жовтня 2016 р., а також постійно діючий критерій ефективності і індикативні цільові показники до кінця березня 2017 року представлені у Таблиці   2 Технічного меморандуму.
Додаток І. Таблиця 1. Україна: попередні заходи і структурні «маяки»
Запропоновані попередні заходи Стан виконання Дата завершення
   
Ухвалення Верховною радою Бюджету на 2016 р. відповідно до зобов’язань за програмою за підтримки нової редакції Податкового кодексу згідно із домовленостями з фахівцями. [виконано]
Призначення керівника Антикорупційної прокуратури і двох його/ її заступників (пар.¶[35е]). виконано  
Запуск електронної системи подачі декларацій про активи і доходи відповідно до Закону України №3755 із строком подання 60 днів після запуску системи (¶35g).  
Прийняття і оприлюднення Кабінетом Міністрів рішення про уніфікацію і збільшення роздрібного тарифу на газ до рівня   100 відсотків розміру витрат на основі паритету імпорту з 1 травня 2016   р. (пар. 33а)  
Прийняття і оприлюднення необхідних рішень про збільшення роздрібних тарифів на теплову енергію до рівня   100 відсотків до рівня відповідності цінам на газ на основі паритету імпорту з 1 липня 2016   р. (як наведено у пар. ¶31a).  
Прийняття законодавства, що (і) забезпечує застосування загальних правил виходу на пенсію для працівників галузі освіти і охорони здоров’я, і (іі) встановлення права на достроковий вихід на пенсію при досягненні 57 років для всіх професій, представники яких мають таке право, а також прийняття постанови Кабінету міністрів щодо скорочення професій у переліках 1 і 2, що мають право на достроковий вихід на пенсію на 40 % стосовно кількості осіб, що мають таке право на дострокову пенсію(¶28a).  
Запропоновані нові структурні «маяки» Стан виконання Дата завершення
Ухвалення законів, які (i) дозволять збільшити кількість посад заступників Голови; (ii) роз’яснюють взаємодію регіональних митниць та інших підрозділів ДФС, що передбачає об’єднання 50 регіональних структур в 25 податково-митних регіонів; і (iii) запроваджують один рівень для внутрішнього врегулювання суперечок. (як наведено у пар. ¶27a)   Кінець червня 2016р.
Ухвалення Верховною радою законодавства, що забезпечує можливість для НАБУ: (i) застосовувати широкий спектр методів розслідування, в тому числі операції під прикриттям, перехоплення повідомлень, доступ до комп’ютерних систем і контрольовані поставки; незалежно від інфраструктури інших агентств, і (ii) реєстрація досудових розслідувань і роботи слідчих під егідою НАБУ повинні бути захищені від витоку інформації під час проведення слідства шляхом обмеження доступу до інформації лише для фахівців НАБУ і Анти-корупційної прокуратури до того, як справу буде представлено у суді чи закрито (¶36а).   Кінець липня2016 р.
Подання всіма високопосадовцями даних про активи і декларації про доходи згідно визначення статті 46 Закону України №2014/49 за календарний 2015 рік і розкриття інформації у вільному доступі для широкого загалу на єдиному веб-сайті одразу після подання (як наведено в пар. ¶36с).   Кінець липня [серпня] 2016   р.
Завершення незалежних інспекційних перевірок третіми сторонами п’яти найбільших пунктів перетину кордону й обладнання митних перевірок (як наведено у пар. ¶27f).   Кінець грудня 2016 р.
Ухвалення Верховною радою Закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», яким буде знято мораторій на продаж земель (пар.¶ 38d)   Кінець вересня 2016   р.
Скоригувати параметри програм соціальної допомоги по сплаті житлово-комунальних послуг, включаючи по формулі розрахунку пільг з оплати ЖК послуг, зробивши їх більш цільовими   і забезпечивши їх утримання в рамках визначеного податково-бюджетного конверту (пар. 31а)   Кінець серпня 2016   р.
Перегляд зобов’язань Державної служби (Постанова КабМіну № 758) з тим, щоб запровадити перехідний механізм коригування тарифів на газ і опалення на щоквартальній основі, у разі, якщо тарифі відхилятимуться від рівня повного покриття витрат (на рівні паритету з імпортом як визначено у Технічному меморандумі на [5] процентів чи більше (пар. 33а))   Кінець серпня 2016
Прийняття Верховною радою законодавства для того, щоб (і) перевести фінансування доплат до пенсій в Державний бюджет з 1 січня 2017 року; і (іі) поступово збільшити і запровадити єдиний обов’язковий вік для виходу на пенсію різних категорій працюючих з 1 січня 2017   р., щоб врахувати демографічні зміни і почати стабільно скорочувати видатки на пенсійне забезпечення відносно ВВП, краще ув’язувати виплати і внески і зробити систему фінансово життєздатною в середньостроковій перспективі (¶27a).   Кінець грудня 2016   р.
Кабінету міністрів затвердити повне завершення класифікації всіх державних підприємств з їх розбивкою на підприємства, які (i) залишаються в управлінні державою; (ii) будуть приватизовані; або (iii) підлягають ліквідації, а ті, що включено до плану приватизації у 2016, будуть передані до ФДМУ (пар.¶39с).   Кінець жовтня 2016 р.
Попередні структурні «маяки» Стан виконання Дата завершення
НБУ і фінансовий сектор
Доведення до відома банків Національним банком України про будь-які виявлені відхилення в звітах про обсяг кредитного ризику пов’язаних осіб на основі пп. (i) та (ii), як зазначено в МЕФП за лютий 2015 р., пар.   ¶13. виконано Кінець липня2015 р.
Верховна рада ухвалить зміни до законодавства, як зазначено в МЕФП пар.   ¶18, відповідно до рекомендацій фахівців МВФ, для посилення режиму неплатоспроможності підприємств і правових заходів впливу для повернення кредитів, усунення податкових перешкод (МЕФП за липень 2015 р., пар.¶17). не виконано Кінець березня 2016   р. – перенесено на кінець липня2016 р.
Фіскальна політика
Державна фіскальна служба переведе усіх платників податків, що відповідають критеріям великих платників податків, до Інспекцій з обслуговування великих платників податків (МЕФП за лютий 2015 р., пар.   ¶22). виконано Кінець грудня2015 р.
Державна фіскальна служба запровадить у дію усі нові механізми,   передбачені планом реформування адміністрування доходів (МЕФП за лютий 2015   р., пар.   ¶25). виконано Кінець грудня2015 р.
Прийняття Верховою радою законодавства з питань пенсійної реформи, як погоджено із фахівцями МВФ, яким вносяться зміни в параметри солідарної системи для забезпечення її більшої сталості, відміняються спеціальні пенсії і створюються умови для запровадження накопичувальної системи, що доповнюватиме солідарну систему (МЕФП за липень 2015   р., пар. ¶24). не виконано Кінець грудня2015 р.
Підприємства державної форми власності    
Прийняття постанови Кабінету міністрів про плани заходів з приватизації п’яти найбільших держпідприємств з переліку пріоритетних для приватизації підприємств (МЕФП за липень 2015   р., пар.¶30). виконано Кінець вересня2015 р.
Узгодження детальних планів заходів з реструктуризації п’яти держпідприємств з найбільшими фіскальними ризиками, розроблених в ході консультацій із фахівцями МВФ, відповідними профільними міністерствами, Міністерством економічного розвитку і торгівлі і Міністерством фінансів (МЕФП за липень 2015   р., пар.¶30). виконано Кінець січня 2016 р.
Урядування  
Верховна Рада ухвалить Закон, що посилює положення Цивільного і Господарського процесуального кодексів про виконання судового наказу про сплату заборгованості за внутрішніми трансакціями та про арешт коштів на банківських рахунках (МЕФП за лютий 2015   р.пар.   ¶35; зміни внесено пар. ¶33 цього МЕФП). не виконано Кінець грудня 2015   р. –перенесено на кінець червня 2016 р.
Створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відповідальної за нагляд за розслідуваннями НАБ, згідно із Законом «Про прокуратуру», і забезпечення своєчасного доступу НАБ до відповідної інформації інших державних установ (МЕФП за липень 2015   р., пар.¶29). не виконано (попередній захід) Кінець вересня2015 р.
Прийняття заходів для забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюро, в тому числі виконання ним функції переслідування (МЕФП за липень 2015   р., пар.¶29). виконано Кінець січня 2016 р.
Енергетичний сектор  
Реформування системи соціальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг шляхом (i)   скорочення охоплення програм пільг на оплату енергоносіїв, залишивши в них лише домогосподарства, участь яких і надалі не залежить від рівня їх доходів згідно із Законом України №76-VIII/2014; (ii)   об’єднання пов’язаних видів допомоги і доведення їх до рівнів, передбачених за програмою субсидій на оплату житлово-комунальних послуг; і (iii)   після консультацій із фахівцями МВФ перегляд формули розрахунку розміру субсидії за розширеною програмою надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для спрямування субсидій вразливим домогосподарствам і забезпечення стимулів для енергоефективності. Загальний розмір передбачених в бюджеті коштів на всі програми соціальної допомоги на оплату енергоносіїв (програми пільг і субсидій) на 2016 рік буде визначений на рівні 35 млрд. грн. (МЕФП за липень 2015   р., пар.   ¶24). Не виконано Кінець травня 2016 р.

ИСТОЧНИК

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов