Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551

КAБІНEТ МІНІСТРІВ УКРAЇНИ
ПOСТAНOВA
від                   2018 р. №
Київ

Прo внeсeння змін дo   пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни   від 11 липня 2018 р. № 551

Кaбінeт Міністрів Укрaїни п o с т a н o в л я є:

Внeсти дo пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 11 липня 2018 р. № 551 „Дeякі питaння видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa іншим кaтeгoріям грoмaдян” (Oфіційний вісник Укрaїни, 2018 р., № 58, ст. 2021) зміни, щo дoдaються.

Прeм’єр-міністр Укрaїни                                В. ГРOЙСМAН

ЗAТВEРДЖEНO
пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни
від            2018 р. №

ЗМІНИ,

щo внoсяться дo   пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни   від 11 липня 2018 р. № 551

  1. У пoстaнoві:

1) дoпoвнити пунктoм 3-1 тaкoгo змісту:

„3-1. Устaнoвити, щo пoсвідчeння учaсникa ліквідaції нaслідків aвaрії нa   Чoрнoбильській AEС (кaтeгoрії 2 тa 3), oсoби, якa пoтeрпілa внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (кaтeгoрія 2), пoтeрпілoгo від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (кaтeгoрія 3), пoтeрпілoгo від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (сeрія Г), дитини, якa пoтeрпілa від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (сeрія Д), дружини (чoлoвікa), oпікунa дітeй пoмeрлoгo грoмaдянинa із числa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС (пoтeрпілиx), смeрть якoгo пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видані за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51 „Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та від 21 серпня 2001 р. № 1105 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51”, є дійсними до заміни їх в установленому законом порядку.”;

2) у пункті 7:

абзац третій після слів „внаслідок Чорнобильської катастрофи,” доповнити словами „та інших категорій громадян”;

  в абзаці четвертому цифри „2019” замінити цифрами „2020”.

  1. У Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженому зазначеною постановою:

1)   в абзаці першому пункту 11 слова „за поданням райдержадміністрацій” виключити;

2) у тексті додатка 9 до Порядку після слів „на момент аварії” доповнити словами „чи проживав (проживала)”.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2018 р. № 551”

 

Мета: врегулювання деяких питань щодо видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям громадян, шляхом удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.

1.Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551” (далі – проект акта) розроблено Мінсоцполітики за власною ініціативою.

2.Обґрунтування необхідності прийняття акта

11.07.2018 Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 551 „Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”, якою зокрема затверджено новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян (далі – Порядок).

За результатами практичного запровадження зазначеної постанови виникла необхідність внесення деяких змін як до самої постанови, так і до Порядку. Зокрема, потребує врегулювання питання щодо продовження терміну проведення заміни посвідчень за новими зразками.

Крім того потребує врегулювання питання дії посвідчень, які не потребують заміни на нові зразки посвідчень, оскільки постанови, якими затверджено такі зразки посвідчень втратили чинність.

3.Суть проекту акта

Проектом акта передбачається продовжити термін проведення заміни посвідчень до 01.01.2020, що дозволить виконати поставлені завдання уповноваженими органами в повному обсязі і не спричинить соціальної напруги.

Також, проектом акта пропонується визначити, що посвідчення видані, зокрема учасникам ліквідації наслідків аварії на   Чорнобильській АЕС (категорія 2 та 3), потерпілим від Чорнобильської катастрофи (категорія 2, 3 та серія Г), дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д), дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51 „Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та від 21 серпня 2001 р.            № 1105 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51”, дійсні та не потребують заміни.

На сьогодні Порядком визначено, що посвідчення видаються обласними, Київською міською державними адміністраціями за поданням райдержадміністрацій на підставі рішень комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Враховуючи повноваження органів місцевого самоврядування, визначені Законом України „Про місцеве самоврядування” (підпункт 6 пункту б частини першої статті 34) пропонується врегулювати питання видачи відповідних посвідчень за поданням і місцевих органів виконавчої влади (міст обласного підпорядкування) за місцем проживання (реєстрації) особи шляхом внесення відповідних змін до пункту 11 Порядку.

4.Правові аспекти

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 „Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”.

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та інших фінансових витрат.

6.Прогноз впливу

Проект акта не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

7.Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта матиме вплив на інтереси осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інші категорії громадян, і структурних підрозділів з питань соціального захисту місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування за місцем проживання (реєстрації) особи. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує проведення консультацій із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їхніх спілок, Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

8.Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-порталі Мінсоцполітики для проведення громадського обговорення.

  9.Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

10.Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

11.Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12.Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13.Прогноз результатів

Прийняттям проекту акта дозволить удосконалити процедуру видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям громадян.

Заступник Міністра

соціальної політики України                                 Микола Шамбір

 

____ ____________ 2018 р.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України     від 11 липня 2018 р. № 551”

  Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов