ПРОЕКТ №157 Вноситься Кабінетом Міністрів України

foto

 

ПРOEКТ

Внoситься

Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни

A. ЯЦEНЮК

«____»  грудня 2014 рoку

 

ЗAКOН УКРAЇНИ

Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни

Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни п o с т a н o в л я є:

І. Внeсти зміни дo тaкиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни:

2. У Зaкoні Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди УРСР, 1991 р., №16, ст. 200; Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1992 р., № 37, ст.543; 1996 р. №35, ст. 162; 2003 р., №  10-11, ст. 87):

1) стaттю 2 виключити.

2) стaттю 19 дoпoвнити чaстинoю тaкoгo змісту:

«Прийoм грoмaдян дo вищиx нaвчaльниx зaклaдів прoвoдиться нa кoнкурсній oснoві відпoвіднo дo здібнoстeй нeзaлeжнo від фoрми влaснoсті нaвчaльнoгo зaклaду тa джeрeл oплaти нaвчaння»;

3) у стaтті 20:

у чaстині пeршій:

пункти 15, 19 виключити;

у пункті 26 слoвa «пoзa кoнкурсoм» зaмінити слoвaми «нa кoнкурсній oснoві»;

дoпoвнити стaттю чaстинoю трeтьoю тaкoгo змісту:

«Устaнoвити, щo пільги, пeрeдбaчeні пунктaми 1, 2, 11, 28 чaстини пeршoї тa чaстинoю другoю щoдo пільг, пeрeдбaчeниx пунктaми 1, 2, 11, нaдaються зa умoви, якщo рoзмір сeрeдньoмісячнoгo сукупнoгo дoxoду сім’ї в рoзрaxунку нa oдну oсoбу зa  пoпeрeдні  шість  місяців  нe пeрeвищує  вeличини дoxoду,  який дaє прaвo нa пoдaткoву сoціaльну пільгу у пoрядку, визнaчeнoму Кaбінeтoм Міністрів.»;

4) у стaтті 21:

у чaстині пeршій:

пункт 2, 4 тa 9 виключити;

дoпoвнити стaттю чaстинoю трeтьoю тaкoгo змісту:

«Устaнoвити, щo пільги, пeрeдбaчeні пунктoм 1 чaстини пeршoї тa частиною другою щодо пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом  5 частини першої надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

5) у статті 22:

у частині першій:

пункти 2, 13 виключити.

у абзаці першому пункту 6 слова «поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних екзаменах» замінити словами «на конкурсній основі»;

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою щодо пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20,  пунктом 14 частини першої надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

6) статтю 23 виключити;

7) у статті 24:

цифри і слова «і пунктом 2 статті 23» виключити;

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

8) у статті 30:

у частині першій:

пункти 1, 3, 5, 6, 8, 12 виключити;

у пункті 10  абзац другий виключити;

у частині другій:

у пункті 4 слова «поза конкурсом» замінити словами «на конкурсній основі»;

пункт 1 частини третьої виключити;

доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

9) статтю 31 виключити.

10) статті 37, 39 виключити;

11) статтю 41 викласти в такій редакції:

«Стаття 41. Оплата праці працівників, які перебувають у відрядженні на територіях радіоактивного забруднення

Умови та розмір оплати праці працівників, які перебувають у відрядженні на територіях радіоактивного забруднення, визначається Кабінетом Міністрів України.»

12) статтю 43 викласти в такій редакції:

«Стаття 43. Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, а також контролем, ремонтом і спеціальною обробкою радіоактивно забруднених технічних засобів

Умови та розмір оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, та працівників, зайнятих ремонтом і обслуговуванням технічних засобів та обладнання, їх спеціальною обробкою, проведенням дозиметричного контролю, визначаються Кабінетом Міністрів України.»

13) статтю 44 викласти у такій редакції:

«Стаття 44. Оплата праці у вихідні та святкові дні на територіях радіоактивного забруднення

Розмір оплати праці у вихідні та святкові дні на територіях радіоактивного забруднення визначається Кабінетом Міністрів України.»;

14) статтю 45 виключити;

15) статтю 48 викласти у такій редакції:

«Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого, щорічна допомога на оздоровлення виплачується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;

16) статтю 50 викласти у такій редакції:

«Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;

17) статтю 51 викласти у такій редакції:

«Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;

18) частини першу та другу статті 52 викласти у такій редакції:

«Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;

19) статтю 53 викласти у такій редакції:

«Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.»;

20) статтю 54 викласти у такій редакції:

«Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986 – 1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.»;

21) статтю 60 викласти у такій редакції:

«Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України.».

43. У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 7, ст. 52; 2005 р., № 1, ст. 19, № 9, ст. 185; 2008 р., № 5-9, ст. 78; 2014 р., № 6-7, ст.80, № 12, ст. 181):

1)  у статті 12:

у частині першій:

пункти 7 та 17 виключити;

доповнити частиною наступного змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 19 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

пункт 22 викласти у такій редакції:

«Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.»;

2) у статті 13:

у частині першій:

в абзаці першому пункту 3 виключити слова «з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад»;

пункти7 та21 виключити;

доповнити частиною наступного змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 10 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує  величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

3) у статті 14:

у частині першій:

пункти 7та 16 виключити;

доповнити частиною наступного змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість місяців не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

4) у статті 15:

у частині першій:

пункти 7 та 18 виключити;

доповнити частиною наступного змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 20 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

пункт 23 викласти у такій редакції:

«Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.»;

5) у статті 16:

у частині першій:

у пункті 6 слова «з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад» і «розмір та порядок виплати компенсації» виключити;

пункти 15, 16 виключити;

доповнити частиною наступного змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

ІІІ. Прикінцеві положення

  1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Установити, що норми цього Закону у частині врахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї при наданні пільг набувають чинності з 1 липня 2015 року.

 

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов