ПРОЕКТ №157 Вноситься Кабінетом Міністрів України

foto

 

ПРOEКТ

Внoситься

Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни

A. ЯЦEНЮК

«____»  грудня 2014 рoку

 

ЗAКOН УКРAЇНИ

Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни

Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни п o с т a н o в л я є:

І. Внeсти зміни дo тaкиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни:

2. У Зaкoні Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди УРСР, 1991 р., №16, ст. 200; Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни, 1992 р., № 37, ст.543; 1996 р. №35, ст. 162; 2003 р., №  10-11, ст. 87):

1) стaттю 2 виключити.

2) стaттю 19 дoпoвнити чaстинoю тaкoгo змісту:

«Прийoм грoмaдян дo вищиx нaвчaльниx зaклaдів прoвoдиться нa кoнкурсній oснoві відпoвіднo дo здібнoстeй нeзaлeжнo від фoрми влaснoсті нaвчaльнoгo зaклaду тa джeрeл oплaти нaвчaння»;

3) у стaтті 20:

у чaстині пeршій:

пункти 15, 19 виключити;

у пункті 26 слoвa «пoзa кoнкурсoм» зaмінити слoвaми «нa кoнкурсній oснoві»;

дoпoвнити стaттю чaстинoю трeтьoю тaкoгo змісту:

«Устaнoвити, щo пільги, пeрeдбaчeні пунктaми 1, 2, 11, 28 чaстини пeршoї тa чaстинoю другoю щoдo пільг, пeрeдбaчeниx пунктaми 1, 2, 11, нaдaються зa умoви, якщo рoзмір сeрeдньoмісячнoгo сукупнoгo дoxoду сім’ї в рoзрaxунку нa oдну oсoбу зa  пoпeрeдні  шість  місяців  нe пeрeвищує  вeличини дoxoду,  який дaє прaвo нa пoдaткoву сoціaльну пільгу у пoрядку, визнaчeнoму Кaбінeтoм Міністрів.»;

4) у стaтті 21:

у чaстині пeршій:

пункт 2, 4 тa 9 виключити;

дoпoвнити стaттю чaстинoю трeтьoю тaкoгo змісту:

«Устaнoвити, щo пільги, пeрeдбaчeні пунктoм 1 чaстини пeршoї тa частиною другою щодо пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом  5 частини першої надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

5) у статті 22:

у частині першій:

пункти 2, 13 виключити.

у абзаці першому пункту 6 слова «поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних екзаменах» замінити словами «на конкурсній основі»;

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою щодо пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20,  пунктом 14 частини першої надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

6) статтю 23 виключити;

7) у статті 24:

цифри і слова «і пунктом 2 статті 23» виключити;

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

8) у статті 30:

у частині першій:

пункти 1, 3, 5, 6, 8, 12 виключити;

у пункті 10  абзац другий виключити;

у частині другій:

у пункті 4 слова «поза конкурсом» замінити словами «на конкурсній основі»;

пункт 1 частини третьої виключити;

доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

9) статтю 31 виключити.

10) статті 37, 39 виключити;

11) статтю 41 викласти в такій редакції:

«Стаття 41. Оплата праці працівників, які перебувають у відрядженні на територіях радіоактивного забруднення

Умови та розмір оплати праці працівників, які перебувають у відрядженні на територіях радіоактивного забруднення, визначається Кабінетом Міністрів України.»

12) статтю 43 викласти в такій редакції:

«Стаття 43. Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, а також контролем, ремонтом і спеціальною обробкою радіоактивно забруднених технічних засобів

Умови та розмір оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, та працівників, зайнятих ремонтом і обслуговуванням технічних засобів та обладнання, їх спеціальною обробкою, проведенням дозиметричного контролю, визначаються Кабінетом Міністрів України.»

13) статтю 44 викласти у такій редакції:

«Стаття 44. Оплата праці у вихідні та святкові дні на територіях радіоактивного забруднення

Розмір оплати праці у вихідні та святкові дні на територіях радіоактивного забруднення визначається Кабінетом Міністрів України.»;

14) статтю 45 виключити;

15) статтю 48 викласти у такій редакції:

«Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого, щорічна допомога на оздоровлення виплачується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;

16) статтю 50 викласти у такій редакції:

«Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;

17) статтю 51 викласти у такій редакції:

«Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;

18) частини першу та другу статті 52 викласти у такій редакції:

«Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;

19) статтю 53 викласти у такій редакції:

«Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.»;

20) статтю 54 викласти у такій редакції:

«Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986 – 1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.»;

21) статтю 60 викласти у такій редакції:

«Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України.».

43. У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 7, ст. 52; 2005 р., № 1, ст. 19, № 9, ст. 185; 2008 р., № 5-9, ст. 78; 2014 р., № 6-7, ст.80, № 12, ст. 181):

1)  у статті 12:

у частині першій:

пункти 7 та 17 виключити;

доповнити частиною наступного змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 19 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

пункт 22 викласти у такій редакції:

«Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.»;

2) у статті 13:

у частині першій:

в абзаці першому пункту 3 виключити слова «з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад»;

пункти7 та21 виключити;

доповнити частиною наступного змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 10 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує  величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

3) у статті 14:

у частині першій:

пункти 7та 16 виключити;

доповнити частиною наступного змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість місяців не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

4) у статті 15:

у частині першій:

пункти 7 та 18 виключити;

доповнити частиною наступного змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 20 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

пункт 23 викласти у такій редакції:

«Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.»;

5) у статті 16:

у частині першій:

у пункті 6 слова «з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад» і «розмір та порядок виплати компенсації» виключити;

пункти 15, 16 виключити;

доповнити частиною наступного змісту:

«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 цієї статті надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців  не перевищує  величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

ІІІ. Прикінцеві положення

 1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Установити, що норми цього Закону у частині врахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї при наданні пільг набувають чинності з 1 липня 2015 року.

 

1

63

18 комментариев к записи “ПРОЕКТ №157 Вноситься Кабінетом Міністрів України”

 1. Партизан 86:

  “Предоставить право Кабинету министров Украины в установленном им порядке с согласия взыскателей реструктурировать фактическую задолженность объемом до 7 544 562 370 млн гривен, которая возникла по состоянию на 1 января 2015 по решениям судов, выполнение которых гарантированно государством, а также по решениям Европейского суда по правам человека, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины, путем выдачи финансовых казначейских векселей сроком обращения до семи лет, с отсрочкой платежей по этой задолженности на два года и процентной ставкой три процента годовых”, – сказано в тексте документа.
  Пипец впереди-не надейся не жди.

 2. ВАЛЕНТИНА:

  От і править бал влада, яку внесли в крісла прості люди. Народ думав, що скинувши Януковича – заживеться справедливо та краще. Вчора всі побачили,скільки новеньких автозаків вишикувалося біля ВР, скільки автобусів з національною гвардією заполонило Марінінський парк, скільки СБУшників, тітушок від теперішньої влади, яких інструкутували прямо на очах мітингувальників – для кого всей цей арсенал? Жидівська влада розв”язала війну на Сході України, жене на смерть молодих хлопців. Чому не закінчилось міфічне АТО через тиждень після виборів президента? А тому, що це кровопролиття дуже вигідне олігархам всих кольорів.Постворювали особисті армії, захищають свої інтереси. А простий український народ сам того не розуміючи спонсорує братовбивчу війну, віддаючи на неї останні копійки. продукти харчування, промислові товари, військове спорядження, а найголовніше – своїх синів. Зашморг на шию українського народу кинуто жидами – Порошенком, Яценюком, Гройсманом, Турчиновим на вимогу Евросоюзу з його Асоціацією, яку втілює в життя ця четвірка.Цього хотів Майдан пручись в Європу??? Цього хотіли студенти, заваривши кашу минулого року??? Чи отримавши 30 срібняків з ГозДепу Америки вони не думали, що являються маріонетками у чужій грі. І гра ця кривава.

  • донецк:

   неужели начиниете прозревать

   • ВАЛЕНТИНА:

    Шановний! Я не начала прозревать, а твердо знала, що Янукович з своєю бандою розпочали знищувати Україну, її народ по бандитськи. А “куля в лоб” і компанія весь 2013 рік водила хороводи під назвою”Вставай Україно”. Яценюк свою партію “Фронт змін” профукав, вліз в “Батьківщину”, поки Тимошенко була за гратами, керував, як хотів, втримався на депутатському олімпі завдяки Юлі, а потім підло зрадив. І назвав свою нову-стару партію “Народний фронт”. І недаремно в Україні іде війна, бо вона була давно запрограмована, Яценюк ну ніяк не може без фронту, хоч влада і не хоче війну назвати війною. Іде масове знищення українського народу в угоду європейців. Проте, що Європа живе сьогодні, вона насамперед повинна бути вдячна ліквідаторам, які собою її захистили. ПЕРШІ КЕРІВНИКИ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА – СХАМЕНІТЬСЯ, ЗГАДАЙТЕ, ЯК ВИ ПОТРАПИЛИ У ВЛАДНІ КАБІНЕТИ. ПАМ”ЯТАЙТЕ – ЯК АУКНЕТЬСЯ, ТАК І ВІДГУКНЕТЬСЯ.

  • Партизан 2-:

   Европа [censored] Это только дураки верят в то что у нас будут европейские ” ценности ” Лодыри ничего не будет . Поля раздали на каждого,они заростают сорняками ПАНЫ Епт твою мать

 3. Р.С.:

  Любая власть насилие. Насилие нужно уничтожать.За что боролись на то и напоролись.

 4. УКРАИНА:

  ВСЕХ СТУДЕНТОВ РЕКТОРОВ КОТОРЫЕ СКАКАЛИ НА МАЙДАНЕ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ ПРИГОВОРИТЬ К РАСТРЕЛУ. А ЭТУ ЧЕТВЁРКУ ЖИДОВСКУЮ НАДО СКИДАВАТЬ. АТОВСКИЕ СТВОЛЫ ПОВЕРНУТЬ НА КИЕВ. БЕЙ ЖИДОВ СПАСАЙ УКРАИНУ.

 5. срочник:

  все жители Конча Заспы оказались чернобыльцами,(ето загрязненная зона) следовательно имеют льготы, и получают добавку к пенсиям больше 1000 гр, ОБ ЕТОМ ПИШЕТ САЙТ ОРД.

 6. Макар:

  уважаемый кабинет министров украины. После майдана нам стало жить лучше, продукты и лекарство с каждым днем дешевеют.В больницах лекарства очень много и хорошо кормят.А пенсии у нас очень хорошие, даже не знаем на что и потратить.
  ЖЕЛАЮ ВАМ ЧТОБ ВЫ ИЗДОХЛИ, ВСЕМ СОСТАВОМ ! И ШОБ Я ВАС ВИДЕЛ В ГРОБУ У БЕЛЫХ ТАПКАХ !
  С уважением МАКАР.

  • Владимир:

   Больше нечего и добавить.

  • Партизан 86:

   Макар Молодец. Добавлю, [censored] сеня яценюк.ты сам себя приговорил. пуля так пуля Ты сам себе заказал судьбу А насчет Майдана, да нас наебали что в первый раз? Ничего анархия мать порядка Дождемся своего часа. Главное не повестись на туфту СЧУ

  • Партизан 2- 86:

   Макар Молодец. Добавлю, [censored] сеня яценюк.ты сам себя приговорил. пуля так пуля Ты сам себе заказал судьбу А насчет Майдана, да нас наебали что в первый раз? Ничего анархия мать порядка Дождемся своего часа. Главное не повестись на туфту СЧУ

 7. Партизан 86:

  Всё наоборот, из закона удаляют не ч.1ст.54 (из заработка), а ч.4 этой статьи.
  Если такую наглость примут-то долг, из-за не исполнения решения судов выплатят, (если кто доживёт) по дату принятия проекта № 157.

 8. Анонім:

  От вам як обирати зеків та хамів до влали тепер бідкаєтесь та пізно.

 9. Одесса:

  Вот и доигрались, дебилы-хохляцкие на майдане, сам хохол, но злюсь на Вас всех, когда наконец-то поймете, что Вас всех с самого начала подставили, а Вы , придурки, европа-европа, этот майдан был спланирован давно и Вас поили и кормили неизвестно чем на этом майдане,а Вы все плясали, веселились, танцевали,пели, (от чего это вдруг)? ВАЛЕНТИНА, ДОНЕЦК – ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВЫ, а теперь уже дело сделано. ПОДНИМАЙТЕСЬ СНОВА НА МАЙДАН, ЧТО СИДИТЕ ПО ДОМАМ, скоро [censored] жрать будете,придурки.

 10. Вервас:

  Чорнобильский Статус
  Чорнобильский Різдв’яний подарунок
  Готує влада під ялиночку – як раз
  Відкрив я з поздоровленням пакунок:
  Поздоровляєм! Статус знімем з Вас!
  Спасибі, що країну врятували
  Спасибі, що в провладних в нас все є
  На Вас, Чорнобилець, в країні коштів мало
  Так Слава Україні! Хай живе!
  Спасибі Вам, що ми на Вас нажились
  За ваш рахунок наш товстіє гаманець
  За Ваш рахунок наші статки збагатились
  Яке нам діло, що без Статусу кінець!?
  Тепер Чорнобильці країні не потрібні
  Тяжкий баласт для гаманця мого
  Для нас Чорнобильські питання дуже дрібні
  Хворіють, помирають – що з того!?
  Коли ми заберем Законний Статус
  Сказав з Чорнобильцями правлячий борець
  Пенсіонерів зразу може менше стати
  Помруть Чорнобильці, та й хай із ними грець!
  Без Статусу хай більше їх хворіють
  Без статусу хай більше їх помре
  Без Статусу їх в морзі всіх обмиють
  І Слава Україні! Хай Живе!
  Чого ж ми домоглись, Чорнобильський народе!
  За зміну влади ратував і я
  Але прозріння вже приходе
  Крадій міняє крадія!
  Тепер, Чорнобильці, нам побиратися по баках
  Відправила на звалищє історії нас влада
  Колись за подвиги нас піднімали на руках
  Тепер в нас влада Статус краде!
  Тепер, Чорнобильці, дорога нам в бомжі
  Підемо побиратись, наче жебраці
  Вперед в Чорнобильця протягнута рука
  Бо виживання наше на межі…
  Одне втішає, що в сміттєвому баці
  Ми раптом віднайдем Яценюка
  Чого ж потрапили в сміттєвий бак, прем’єр!?
  Що робите в сміттєвому баці!?
  Хто ж з пана познущався так!?
  Хто ж в бак сміттєвий вас запер!?
  Та напис прочитавши в бака на боці
  Збагнемо – ЛЮСТРАЦІЙНИЙ БАК1

 11. Гражданин Епифан:

  “Набил бы я тебе рыло только заратустра не позволяет”

 12. Иван Семеныч86-87год.:

  Хватит ныть, надеюсь еще не забыли как стрелять с автомата, дальше сами поймете, а то разнылись как бабы уважайте себя, неужели четыре жида вас так напугали, не захотите умерать униженными и голодными сами все знаете что надо делать проявите свою гордость.

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогахтендерный кредит
Доставка грузов