Проект Закону №10169 від 20.03.2019

52f73d397e51fd40b6251991e990a03a.jpg

Прoeкт   внoситься  
нaрoдними дeпутaтaми Укрaїни

Крeмeнeм Т.Д.   (пoсв. №57)
Бурбaкoм М.Ю.   (пoсв.№402)
Бричeнкoм І.В.   (пoсв. №47)
Сaвкoю І.І.   (пoсв. №466)
Aрeшoнкoвим В.O. (пoсв. №246)
Гeрaсимoвим A.В.   (пoсв. №157)
Бaтeнкoм Т.І.   (пoсв. №321)
Сoбoлєвим С.В.   (пoсв. №212)
Кулінічeм O.І.   (пoсв. №345)
Кoтвіцьким І.O.   (пoсв. №048)
Сисoєнкo І.В.   (пoсв. № 152)

 

ЗAКOН УКРAЇНИ
  Прo внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний   зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» щoдo підвищeння рівня пeнсійнoгo тa сoціaльнoгo зaбeзпeчeння oкрeмиx кaтeгoрій oсіб

  Вeрxoвнa Рaдa Укрaїни   пoстaнoвляє:

І. Внeсти дo Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (Відoмoсті Вeрxoвнoї Рaди УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.20) тaкі зміни:

1) aбзaц пeрший пункту 4 чaстини пeршoї стaтті 20 дoпoвнити рeчeнням тaкoгo змісту:

«У тaкoму ж пoрядку (крім oдeржaння грoшoвoї кoмпeнсaції у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні) зaбeзпeчується путівкoю бeз лікувaння oсoбa, щo супрoвoджує oсoбу з інвaлідністю пeршoї групи, якій зa виснoвкoм мeдикo-сoціaльнoї eкспeртнoї кoмісії визнaчeнo пoтрeбу в супрoвoді»;

2) стaттю 54 дoпoвнити чaстинoю чeтвeртoю тaкoгo змісту:

«Oсoбaм із числa учaсників ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС, визнaчeниx стaттeю 10 цьoгo Зaкoну, щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, a тaкoж oсoбaм, які брaли бeзпoсeрeдню учaсть у ліквідaції іншиx ядeрниx aвaрій тa їx нaслідків, у ядeрниx випрoбувaнняx, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї і внaслідoк цьoгo стaли oсoбaми з інвaлідністю, пeнсія пo інвaліднoсті oбчислюється відпoвіднo дo цьoгo зaкoну aбo, зa їx бaжaнням, з п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, встaнoвлeнoї зaкoнoм нa 1 січня відпoвіднoгo рoку»;

3) у стaтті 59:

нaзву стaтті після слів «пeнсії військoвoслужбoвцям, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» дoпoвнити слoвaми «іншиx ядeрниx aвaрій, у ядeрниx випрoбувaнняx тa військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї»;

слoвa «oсoбaм, які брaли учaсть у ліквідaції нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, у військoвиx нaвчaнняx із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї під чaс прoxoджeння дійснoї стрoкoвoї служби і внaслідoк цьoгo стaли oсoбaми з інвaлідністю, пeнсія пo інвaліднoсті oбчислюється відпoвіднo дo цьoгo Зaкoну aбo зa бaжaнням тaкиx oсіб — з п’ятикрaтнoгo рoзміру мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, встaнoвлeнoї зaкoнoм нa 1 січня відпoвіднoгo рoку» вилучити.

ІІ. Прикінцeві пoлoжeння.

1. Цeй Зaкoн нaбирaє чиннoсті з 1 січня 2020 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради   України     А. Парубій

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проекту Закону України   «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного та соціального забезпечення окремих категорій осіб»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до статті 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи − катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Конституційний Суд України у рішенні № 6-р/2018 від 17 липня 2018 року наголосив, що положення статті 16 Основного Закону України зобов’язують державу нести відповідальність за впровадження системи заходів щодо розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням захисту прав, інтересів, гарантій, наданих особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Рівень соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має бути таким, щоб забезпечувати їм гідне життя.

Під особливим захистом держави перебувають й громадяни, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї.

На захист зазначених категорій громадян та розв’язання їх проблем медичного і соціального характеру спрямований Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон).

Урядом здійснено певні кроки з метою підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб з числа тих, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Так, Законом України від 03.10.2017 № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» внесено зміни до статті 59 Закону, якими передбачено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали особами з інвалідністю, пенсію по інвалідності обчислювати відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб – із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня відповідного року.

З метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина, законодавство України має забезпечувати однакове ставлення до усіх осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Про це наголошують у своїх численних зверненнях до органів державної влади громадяни та представники громадських організацій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законопроектом пропонується забезпечити рівні можливості щодо обрахунку пенсії для громадян згаданої категорії із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня відповідного року.

Водночас запровадження такого підходу надасть можливість розв’язати проблему пенсійного забезпечення перш за все тих осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які не можуть надати документи (зокрема через їх незбереження) для призначення пенсії із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, або яким роботи під час ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС усупереч законодавству не оплачувались у підвищеному розмірі.

Пунктом 4 частини першої статті 20 Закону передбачено надання особам, віднесеним до категорії 1 пільги щодо позачергового щорічного безплатного забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Водночас значна частина осіб з інвалідністю з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 та які потребують постійного стороннього догляду, не можуть реалізувати своє право на санаторно-курортне лікування, оскільки Законом не передбачено забезпечення їх супроводжуючою особою при здійсненні санаторно-курортного лікування. Слід звернути увагу, що у чинному законодавстві, зокрема, Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», це питання врегульоване для осіб з інвалідністю з числа потерпілих від нещасного випадку на виробництві шляхом забезпечення особи, яка супроводжує на санаторно-курортне лікування особу з інвалідністю, якій за висновком МСЕК або індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю визначено потребу в супроводі, путівкою без лікування (лише проживання та харчування) або компенсації таких витрат у разі самостійного придбання путівки.

Законопроектом пропонується аналогічним чином врегулювати це питання і для осіб з інвалідністю з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 та які потребують постійного стороннього догляду.

Крім того, назву статті 59 Закону пропонується доповнити словами «інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї», узгодивши її таким чином із змістом норм статті, що визначають окремі аспекти соціального захисту громадян зазначеної категорії.

2. Мета і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації та вдосконалення державної політики у сфері соціального захисту, а саме:

підвищення рівня пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, та забезпечення їм рівних можливостей щодо обрахунку пенсії;

врегулювання проблеми супроводу при отриманні санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю першої групи з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1;

приведення назви статті 59 Закону у відповідність із змістом її норм.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Мета законопроекту досягається шляхом внесення змін до статей 20 і 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що передбачають:

− забезпечення путівкою без лікування особи, що супроводжує особу з інвалідністю першої групи (з числа осіб, віднесених до категорії 1), якій за висновком медико-соціальної експертної комісії визначено потребу в супроводі;

− надання можливості особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 зазначеного Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, отримувати пенсію з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Разом із тим, чинні норми частини другої статті 59 Закону дозволяють призначати пенсії по інвалідності військовослужбовцям (до них відповідно до статті 10 Закону належать: особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військовозобов’язані, призвані на військові збори, військовослужбовці – жінки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), які перебувають (перебували) на дійсній строковій службі у збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань) відповідно до статті 54 Закону. Запропоновані ж законопроектом зміни до цієї статті передбачають можливість отримувати пенсію з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, для усіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 Закону.

У зв’язку з цим частину третю статті 59 Закону, яка передбачає відповідний обрахунок пенсії лише для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, з метою уникнення певного дублювання правових норм, пропонується вилучити.

Також приводиться у відповідність із змістом статті 59 Закону назва цієї статті шляхом доповнення її категорією громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання   законопроекту, регламентуються Конституцією України, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Прийняття та реалізація законопроекту не потребує додаткового внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення проекту Закону потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, які мають бути передбачені Кабінетом Міністрів України при формуванні державного бюджету України на 2020 рік.

На момент прийняття не потребує додаткових витрат із бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Наслідком ухвалення проекту має стати підвищення рівня пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та осіб, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, а також забезпечення реалізації права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 та які потребують постійного стороннього догляду, на санаторно-курортне лікування.

Народні депутати України
Кремінь Т.Д.   (посв.№57)
Бурбак М.Ю.   (посв.№402)
Бриченко І.В.   (посв. №47)
Савка І.І.   (посв. №466)
Арешонков В.О. (посв. №246)
Герасимов А.В.   (посв. №157)
Батенко Т.І.   (посв. №321)
Соболєв С.В.   (посв. №212)
Кулініч О.І.   (посв. №345)
Котвіцький І.О.   (посв. №048)
Сисоєнко І.В.   (посв. № 152)

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного та соціального забезпечення окремих категорій осіб»

Зміст положення (норми) чинного

законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого

проекту акта

ЗАКОН УКРАЇНИ « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

4) позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;

Стаття 20.   Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

4) позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

У такому ж порядку (крім одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні) забезпечується путівкою без лікування особа, що супроводжує особу з інвалідністю   першої групи, якій за висновком медико-соціальної експертної комісії визначено потребу в супроводі.

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника

 

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством. Дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

 

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника

 

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством. Дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

 

Особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 цього Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього закону або, за їх бажанням, з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

 

Стаття 59.   Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

 

 

Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до   статті 51   цього Закону.

Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або відповідно до   статті 54   цього Закону.

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб — з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

 

Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,   інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї

 

Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або відповідно до статті 54 цього Закону.

Вилучено

 

Народні депутати України

Кремінь Т.Д.   (посв.№57)
Бурбак М.Ю.   (посв.№402)
Бриченко І.В.   (посв. №47)                                                                       strong>Савка І.І. (посв. №466)
Арешонков В.О. (посв. №246)
Герасимов А.В.   (посв. №157)
Батенко Т.І.   (посв. №321)
Соболєв С.В.   (посв. №212)
Кулініч О.І.   (посв. №345)
Котвіцький І.О.   (посв. №048)
Сисоєнко І.В.   (посв. № 152)

Источник:

64

29

48 комментариев к записи “Проект Закону №10169 від 20.03.2019”

 1. Andrew:

  Очередной пук, который не будет иметь ни малейших последствий

 2. Волоцкий:

  Советую посмотреть чьи это ЛЮДИШКИ ипоймете что это очередная на..баловка нас сермяжных.Осенью выборы и гройсмах для пиара себя ОТЛОЖИЛ 35МИЛЛИОНОВ -Сооружаются в областях БИГморды,каждая стоимостью410тыс. Так что ЗРИТЕ в КОРЕНЬ

 3. 86:

  Так, Законом України від 03.10.2017 № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» внесено зміни до статті 59 Закону, якими передбачено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали особами з інвалідністю, пенсію по інвалідності обчислювати відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб – із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня відповідного року.

  З метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина, законодавство України має забезпечувати однакове ставлення до усіх осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

  Про це наголошують у своїх численних зверненнях до органів державної влади громадяни та представники громадських організацій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  Законопроектом пропонується забезпечити рівні можливості щодо обрахунку пенсії для громадян згаданої категорії із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня відповідного року.

  Водночас запровадження такого підходу надасть можливість розв’язати проблему пенсійного забезпечення перш за все тих осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які не можуть надати документи (зокрема через їх незбереження) для призначення пенсії із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, або яким роботи під час ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС усупереч законодавству не оплачувались у підвищеному розмірі.

 4. ПОЛтАВА:

  Чого зразу проти непойму Бурбак Максим Юрійович голова фракції юрист ( можливо дійсно нашим вождям треба з ним раз назавжди рішити ці зміни,тим паче хто як не він знає про 32000 рішень ЄСПЛ на нашу користь) і буде все в шоколаді. Ні зразу пару провокаторів і відпугнули людину скаже вони тут всі йо йо . Будьте людьми. З повагою до Вас.

  • Сергей:

   Так пускай Бурбак и решает сейчас, а не потом.

  • аноним:

   а Полтава,как всегда наивный,то он пороху верил,тут очко рвал за него,а сейчас вот этим. Очнись!

 5. Сергей:

  Интересно чего с 2020 года, а не сразу как примут?
  Опять очередной бред от кроликов.

  • Іван:

   Чому з 2020р.Та тому,що вони тягнуть ризикну з заміною посвідчень до 1.01.2020р.для того ,щоб по більше відправити на той світ ліквідаторів щоб на смертях ліквідаторів підняти економіку.що тут не ясно. Їм усім наплявать на ліквідаторів ми для них відпрацьований матеріал.

   • никто:

    Самый логический и правдоподобный законопроект…

 6. *аноним:

  От НФ-5, БПП-2, 1-Батькивщина, 1-Самопомичь, 3-внефракционные.
  Да нормальный расклад. Из провластных большинство.

 7. Дмитрий:

  Очередной законопооект, что бы глаза замылить.

  • аноним:

   Закон есть! От выполнения НЕТ! Может хватит проектов ?????? Из года в год,от выборов до выборов завтраками(брехней очередной от брехливых майданутых) кормить??? Не верьте,вот ЭТИМ!!!

 8. миха:

  если до 26.04.19. рассмотрят и утвердят только тогда можно НАДЕЯТЬСЯ. а в 20 году их там не будет и близко!!!!

  • Вова:

   НИЧЕГО ХОРОШЕГО ДО 26.04.2019-20-21 ГОДОВ НЕ БУДЕТ. НАС УЖЕ ПОХОРОНИЛИ НАВСЕГДА, НЕ ТЕШТЕ СЕБЯ ИЛЮЗИЯМИ.

 9. изя из ...:

  грёбаные твари.засуньте свой проект в свои дупы.

 10. аноним:

  да он хочет чтобы срочникам повторили,а то УЖЕ МАЛО(верю)…

 11. порохобот:

  предлагаю одарюка от иметь и на парашу чтобы поумнел и неделил ликвидаторов

 12. прохожий:

  чергова абіцянка-цяцянка, а дурням радість.

 13. Овод:

  Особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 цього Закону, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків Слово інших надо убрать вот тогда будет справедливо

 14. Аноним:

  5 лет брехали, а теперь по правде поступят?…..бу га га

 15. Аноним:

  Це нами платити з давніх давен.
  Стаття 1197 Цивільного кодексу України. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором

  1. Розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню, визначається у відсотках від середнього місячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а за її відсутності – загальної працездатності.
  Середньомісячний заробіток (дохід) обчислюється за бажанням потерпілого за дванадцять або за три останні календарні місяці роботи, що передували ушкодженню здоров’я або втраті працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я. Якщо середньомісячний заробіток (дохід) потерпілого є меншим від п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, розмір втраченого заробітку (доходу) обчислюється виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.
  2. Для визначення розміру відшкодування у разі професійного захворювання може братися до уваги за бажанням потерпілого середньомісячний заробіток (дохід) за дванадцять або за три останні календарні місяці перед припиненням роботи, що було викликано каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.
  3. До втраченого заробітку (доходу) включаються всі види оплати праці за трудовим договором за місцем основної роботи і за сумісництвом, з яких сплачується податок на доходи громадян, у сумах, нарахованих до вирахування податку.
  До втраченого заробітку (доходу) не включаються одноразові виплати, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога, допомога по вагітності та пологах тощо.
  Якщо потерпілий на момент завдання йому шкоди не працював, його середньомісячний заробіток (дохід) обчислюється, за його бажанням, виходячи з його заробітку до звільнення або звичайного розміру заробітної плати працівника його кваліфікації у цій місцевості.
  4. Якщо заробіток (дохід) потерпілого до його каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я змінився, що поліпшило його матеріальне становище (підвищення заробітної плати за посадою, переведення на вищеоплачувану роботу, прийняття на роботу після закінчення освіти), при визначенні середньомісячного заробітку (доходу) враховується лише заробіток (дохід), який він одержав або мав одержати після відповідної зміни.

 16. Валера:

  Ликвидаторы им пофиг! Место у кормушки в ВР им нужно застолбить!

 17. Аноним:

  Как решение Конституционного суда в пользу властьдержащих- вступает в силу мгновенно, но если это относится к интересам людей-уже скоро год как не определятся как выполнить решение КСУ по отмене некоторых положений Закона № 76 которым еще в 14 году покромсали чернобыльский закон.

 18. ватан:

  Нас обманули, дайте нам СССр, єто они специально, издеваются над нами, негодяи, и этож надо пожеланию выходя из пятикратной минимальной заработной платы,да у меня максималка и два ордена мужества нахрена мне пятикратная минимальная заработная плата, ну ладно это я против, а почему те кто сидит на минималке против не понятно, наверное переживают за меня, молодцы.

 19. ЛІКВІДАТОР 1986:

  достаточно поміняти в пост 1210 рік або виконувати закон 6 8 10 і не треба мудрувати законопроєктами,(лапша на вуха),щоб більше ліквідаторів відійшло в світ другий,ми ліквідатори ,потерпілі не тільки від роботи на ЧАЄС як від бандитської і воровської влади,яка об нас ноги витирає,таке приниження і цинізм,маніпуляція і насмішка над хворими людьми завдяки яким ви живі.

 20. реалист:

  Что добавят к пенсии, то и украдут с “хвостиком” при монетизации льгот. Экономика измеряется в долларах. Все их нормы, проекты, реформы, коэффициенты, монетизации и т.д. в долларовом эквиваленте уменьшают в 2-3 раза уровень соцзащиты ликвидаторов по сравнению с временами бандита Яныка.

  • аноним:

   и по сравнению с временами правления премьер-министром ювт

 21. Валентина:

  Изменения нужно внести в п.1210, на более поздний год.Поддерживаю, только кабмин, наверное, не соглашается, а было бы самое быстрое решение и не надо ждать голосование годами. У всех пенсионеров кроме чернобыльцев расчет идёт по 2008 году, а мы застряли в 2006, а поменять одну цифру. Если бы Рева подал в Кабмин предложение, может Гройсман к 33-летию расщедрился хотя бы поэтапно к примеру по годам или начать с ликвидаторов.

  • иван:

   И как изменения в 1210 на более поздний срок коснутся ликвидаторов минимальщиков,если им минималка насчитывается не из заработка(я имею ввиду за время ликвидации)? Причины могут быть разные- предприятие уничтожило первичные справки. потерялся архив,в архиве выдают справки без расшифровки зон и количестве рабочего времени,дни выездов и дозу облучения указывают, характер работ тоже,а вот рабочее время нет и можно до бесконечности биться головой в стену.И вот по этим изменениям люди как были в ж-пе ,то так там и останутся.

 22. В.Б.:

  в решении конституционного суда о пенсиях ни слова, более того- в іншому відмовити!!! это о ст.54…

 23. ликвидатор 86:

  читав читав нифига не понял

  • порохобот:

   а ты бухни.такие законы на трезвую голову нельзя читать

 24. Ліза:

  Я, зрозуміла так що відповідно ст. 54 ЗУ 796-12 враховуючи порядок 1210 якраз повинні бути зміни відповідно до п. 11, у кого пенсі розрахована виходячи з відсоткового розміру.
  Я, хочу також знати а додатки до пенсії відповідно ст. 50, 51 чи змінюються, при цьому чи буде застосовуватися ч. 2 ст 56;
  Прошу надати розяснення , якщо хтось знає : що за вираз у постанові про санаторно-курортне лікування На Відпочинок!? прошу розяснити !

 25. нищий ликвидатор:

  порохобот ты шо на зоне кичился обзываеш всех тебе не этот сайт а на сайт где песочек друг другу очко сыпят

  • порохобот:

   НИЩЕМУ ЛИКВИДАТОРУ Ты знаеш почему ты нищий.Потому что ты долбоеб конюх которому с ущербными мозгами дали возможность писать еа сайте.Марш назад туда откуда выполз бухарик

   • нищий ликвидатор:

    парагандон ишак ты вонючий я вобще не бухаю ты скорей всего баба базарная это нетот сайт на порно сайт вали там твое место

 26. УС- 605 чаэс,1986г.:

  Ст. 54-это по Закону!Постанова 1210-обыкновенная трепология.Гнать под зад таких постановщиков по-жизнено,без права занимать любые посты!Нарушил Закон и Конституцию,должность не выше собачьей будки!

 27. Виктор павлов:

  Ребята у нас атовцев около 400 тыс а им реабилитация и путёвки важнее чернобыльцев реабилитировали 30 лет может немного подвинемся для тех кто более нуждается

  • аноним:

   мы путевками,а вы пенсиями подвинетесь??? А вообще, воровать меньше ревам,розям,гросям надо,и тогда всем всего хватит. А не торговаться тут( и у кого),стыдоба…

 28. Аноним:

  только номера проектов закона меняют а воз не едет вы примите а вот тогда и вам счастья будет как только выносят закон никого в зале нету все вруны всех повесить

 29. Аноним:

  этот бурбак зараза под себя законы протащил а теперь издеваеться

 30. Аноним:

  И это пострадавшие больные сучитесь как …. В окопы вас там выясняйте отношения

  • аноним:

   в окопы на банковую,вот там истинный враг народа,а за Донбасс бумеранг прилетит всем, и каждую семью убийц Донбасса)))

 31. Аноним:

  Задовбали відмовки про відсутність грошей на чорнобильців.Разом з тим, уже майже 33 роки будують той саркофаг і ніяк не можуть його побудувати.Верховною радою ухвалено Закон, згідно якого у 19-20 роках із бюджету виділяється 2,963 млрд.гривень. На 2019 рік 1,333 млрд гривень, на 2020 рік 1,63 млрд.гривень. Що ж ще там має будуватися після того, як торжественно було здано той конфаймент, і від чого там кого захищати, якщо щоденні екскурсії Зони свідчать про безпечність ЧАЕС. Всі ці витрати по утриманню тих залишків ЧАЕС має нести НАК Енергоатом, а не платники податків, вони навмисно вивели підприємство ЧАЕС із складу об’єднання, щоб не відповідати за зобов’язаннями ЧАЕС перед потерпілими від катастрофи.
  Аварія на АЕС Фукусіма сталася не в результаті недолугих еспериментів як на ЧАЕС типу “Мавпа з гранатою”, а в результаті природнього катаклізму- цунамі, і цей показник є суттєвим, оскільки по усим бюрократичним законам АЕС звільнялася від відповідальності, бо небуло страхового випадку.Але Японська держава зобов’язала приватну копанію ТЕРСО-володілця цієї АЕС відшкодувати населенню і тим особам, які приймали участь в роботах по ліквідації наслідків аварії, всі збитки та було виплачено належні компенсації.

 32. сергей:

  постанова №851и поправка к нему эт надувательство прощитайте формулу 3с срд,зароб за2014-15-16(3764,40гр) Кзс 2017(3200х5:4482,35=3,56956)2018(3723,00х5:6273,45=2,96727)2019(4173,00х5:7810,88=2,67127) эт пенсия с кадым годом уменшается.я округлено2017(9000гр)2018(7000)2019(6000) эту поправку принемать нельзя,кофицыент падает средяя зарплата с каждым годом увелевается за эти года как приняли эт закон пенсия не подымается 10036гр с дополнительными доплатами 2017г

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогахтендерный кредит
Доставка грузов