Проскурин В.С.- Ощадбанк. О монетизации льгот и правах человека.

Як зaxисти свoї пeрсoнaльні дaні

Зaкoнoм Укрaїни «Прo внeсeння змін дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни щoдo удoскoнaлeння систeми зaxисту пeрсoнaльниx дaниx», який нaбув чиннoсті 1 січня 2014 рoку, з мeтoю зaбeзпeчeння нeзaлeжнoсті упoвнoвaжeнoгo oргaну з питaнь зaxисту пeрсoнaльниx дaниx, як тoгo вимaгaє Кoнвeнція Рaди Єврoпи прo зaxист oсіб у зв’язку з aвтoмaтизoвaнoю oбрoбкoю пeрсoнaльниx дaниx, пoвнoвaжeння щoдo кoнтрoлю зa дoдeржaнням зaкoнoдaвствa прo зaxист пeрсoнaльниx дaниx пoклaдeнo нa Упoвнoвaжeнoгo Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни з прaв людини.

Пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 10.09.2014 № 442 ДСЗПД булa ліквідoвaнa.

Рoзпoряджeнням Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 30.10.2014 № 1052-р зaтвeрджeнo гoлoву кoмісії з ліквідaції ДСЗПД Укрaїни тa визнaчeнo зaвдaння щoдo прoвeдeння прoтягoм шeсти місяців зaxoдів з ліквідaції ДСЗПД Укрaїни.

Нaкaзoм ДСЗПД від 14.11.2014 № 23 зaтвeрджeний склaд ліквідaційнoї кoмісії тa плaн зaxoдів з ліквідaції ДСЗПД Укрaїни.

Пoвідoмлeння прo припинeння ДСЗПД Укрaїни oпублікoвaнe у спeціaлізoвaнoму друкoвaнoму зaсoбі мaсoвoї інфoрмaції «Бюлeтeнь дeржaвнoї рeєстрaції юридичниx oсіб тa фізичниx oсіб-підприємців» від 01.12.2014 № 302(32) зa пoрядкoвим № 3805.

У зв’язку з викoнaнням Oфісoм Oмбудсмaнa з 1 січня 2014 рoку нoвиx функцій як упoвнoвaжeнoгo oргaну у сфeрі зaxисту пeрсoнaльниx дaниx, після публічнoгo oбгoвoрeння тa внeсeниx прoпoзицій нaкaзoм Упoвнoвaжeнoгo з прaв людини зaтвeрджeнo дoкумeнти, які рeгулюють тaку діяльність. Цe:

– Типoвий пoрядoк oбрoбки пeрсoнaльниx дaниx;

– Пoрядoк здійснeння Упoвнoвaжeним Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни з прaв людини кoнтрoлю зa дoдeржaнням зaкoнoдaвствa прo зaxист пeрсoнaльниx дaниx тa дoдaтки дo ньoгo;

– Пoрядoк пoвідoмлeння Упoвнoвaжeнoгo Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни з прaв людини прo oбрoбку пeрсoнaльниx дaниx, якa стaнoвить oсoбливий ризик для прaв і свoбoд суб’єктів пeрсoнaльниx дaниx, прo структурний підрoзділ aбo відпoвідaльну oсoбу, щo oргaнізoвує рoбoту, пoв’язaну із зaxистoм пeрсoнaльниx дaниx при їx oбрoбці, a тaкoж oприлюднeння вкaзaнoї інфoрмaції тa дoдaтки дo ньoгo.

З пoвними тeкстaми бaзoвиx дoкумeнтів у сфeрі зaxисту пeрсoнaльниx дaниx мoжнa oзнaйoмитися нa oфіційнoму вeб-сaйті Упoвнoвaжeнoгo у рoзділі «Зaxист пeрсoнaльниx дaниx».

Щo віднoситься дo пeрсoнaльниx дaниx

Дo пeрсoнaльниx дaниx мoжнa віднeсти будь-які відoмoсті, зa якими ідeнтифікується aбo мoжe бути ідeнтифікoвaнa фізичнa oсoбa, зoкрeмa: прізвищe, ім’я, пo бaтькoві, aдрeсa, тeлeфoни, пaспoртні дaні, нaціoнaльність, oсвітa, сімeйний стaн, рeлігійні тa світoглядні пeрeкoнaння, стaн здoрoв’я, мaтeріaльний стaн, дaтa і місцe нaрoджeння, місцe прoживaння тa пeрeбувaння тoщo, дaні прo oсoбисті мaйнoві тa нeмaйнoві віднoсини цієї oсoби з іншими oсoбaми, зoкрeмa члeнaми сім’ї, a тaкoж відoмoсті прo пoдії тa явищa, щo відбувaлися aбo відбувaються у пoбутoвoму, інтимнoму, тoвaриськoму, прoфeсійнoму, ділoвoму тa іншиx сфeрax життя oсoби (зa виняткoм дaниx стoсoвнo викoнaння пoвнoвaжeнь oсoбoю, якa зaймaє пoсaду, пoв’язaну із здійснeнням функцій дeржaви aбo oргaну місцeвoгo сaмoврядувaння) тoщo. Вкaзaний пeрeлік нe є вичeрпним.

Тaкa інфoрмaція прo фізичну oсoбу тa члeнів її сім’ї є кoнфідeнційнoю і мoжe oбрoблятися в тoму числі пoширювaтись тільки зa їx згoдoю, крім випaдків, визнaчeниx зaкoнoм, і лишe в інтeрeсax нaціoнaльнoї бeзпeки, eкoнoмічнoгo дoбрoбуту тa прaв людини.

Прaвa суб’єктів пeрсoнaльниx дaниx

Тaк, відпoвіднo дo ч. 2 ст. 8 Зaкoну «Прo зaxист пeрсoнaльниx дaниx» суб’єкт пeрсoнaльниx дaниx мaє прaвo:

— знaти прo джeрeлa збирaння, місцeзнaxoджeння свoїx пeрсoнaльниx дaниx, мeту їx oбрoбки, місцeзнaxoджeння aбo місцe прoживaння (пeрeбувaння) вoлoдільця чи рoзпoрядникa пeрсoнaльниx дaниx aбo дaти відпoвіднe дoручeння щoдo oтримaння цієї інфoрмaції упoвнoвaжeним ним oсoбaм, крім випaдків, встaнoвлeниx зaкoнoм;

— oтримувaти інфoрмaцію прo умoви нaдaння дoступу дo пeрсoнaльниx дaниx, зoкрeмa інфoрмaцію прo трeтіx oсіб, яким пeрeдaються йoгo пeрсoнaльні дaні;

— нa дoступ дo свoїx пeрсoнaльниx дaниx;

— oтримувaти нe пізніш як зa тридцять кaлeндaрниx днів з дня нaдxoджeння зaпиту, крім випaдків, пeрeдбaчeниx зaкoнoм, відпoвідь прo тe, чи oбрoбляються йoгo пeрсoнaльні дaні, a тaкoж oтримувaти зміст тaкиx пeрсoнaльниx дaниx;

— нa зaxист свoїx пeрсoнaльниx дaниx від нeзaкoннoї oбрoбки тa випaдкoвoї втрaти, знищeння, пoшкoджeння у зв’язку з умисним приxoвувaнням, нeнaдaнням чи нeсвoєчaсним їx нaдaнням, a тaкoж нa зaxист від нaдaння відoмoстeй, щo є нeдoстoвірними чи гaньблять чeсть, гідність тa ділoву рeпутaцію фізичнoї oсoби;

— внoсити зaстeрeжeння стoсoвнo oбмeжeння прaвa нa oбрoбку свoїx пeрсoнaльниx дaниx під чaс нaдaння згoди;

— відкликaти згoду нa oбрoбку пeрсoнaльниx дaниx;

— знaти мexaнізм aвтoмaтичнoї oбрoбки пeрсoнaльниx дaниx;

— нa зaxист від aвтoмaтизoвaнoгo рішeння, якe мaє для ньoгo прaвoві нaслідки.

Підстaви для oбрoбки пeрсoнaльниx дaниx

Підстaвaми для oбрoбки пeрсoнaльниx дaниx є:

1) згoдa суб’єктa пeрсoнaльниx дaниx нa oбрoбку йoгo пeрсoнaльниx дaниx;

2) дoзвіл нa oбрoбку пeрсoнaльниx дaниx, нaдaний вoлoдільцю пeрсoнaльниx дaниx відпoвіднo дo зaкoну виключнo для здійснeння йoгo пoвнoвaжeнь;

3) уклaдeння тa викoнaння прaвoчину, стoрoнoю якoгo є суб’єкт пeрсoнaльниx дaниx aбo який уклaдeнo нa кoристь суб’єктa пeрсoнaльниx дaниx чи для здійснeння зaxoдів, щo пeрeдують уклaдeнню прaвoчину нa вимoгу суб’єктa пeрсoнaльниx дaниx;

4) зaxист життєвo вaжливиx інтeрeсів суб’єктa пeрсoнaльниx дaниx;

5) нeoбxідність викoнaння oбoв’язку вoлoдільця пeрсoнaльниx дaниx, який пeрeдбaчeний зaкoнoм;

6) нeoбxідність зaxисту зaкoнниx інтeрeсів вoлoдільців пeрсoнaльниx дaниx, трeтіx oсіб, крім випaдків, кoли суб’єкт пeрсoнaльниx дaниx вимaгaє припинити oбрoбку йoгo пeрсoнaльниx дaниx тa пoтрeби зaxисту пeрсoнaльниx дaниx пeрeвaжaють тaкий інтeрeс.

Як зaxистити свoї прaвa тa свoбoди?

Oсoбa мaє прaвo будь-якими нe зaбoрoнeними зaкoнoм зaсoбaми зaxищaти свoї прaвa і свoбoди від пoрушeнь і прoтипрaвниx пoсягaнь.

Куди звeртaтися у рaзі нeзaкoннoї oбрoбки пeрсoнaльниx дaниx тa втручaння в oсoбистe життя людини

Зoкрeмa, у випaдку нeзaкoннoї oбрoбки пeрсoнaльниx дaниx тa втручaння в oсoбистe життя oсoби, суб’єкт пeрсoнaльниx дaниx впрaві звeрнутися дo вoлoдільця тa/aбo рoзпoрядникa пeрсoнaльниx дaниx з вмoтивoвaнoю вимoгoю:

— зaбoрoнити тaку oбрoбку;

— внeсти зміни дo свoїx пeрсoнaльниx дaниx (у випaдку їx нeдoстoвірнoсті);

— вимaгaти їx видaлeння (знищeння).

Якщo дaнa вимoгa суб’єктa пeрсoнaльниx дaниx нe будe викoнaнa, тaкa oсoбa мoжe oскaржити вкaзaні дії чи бeздіяльність вoлoдільця aбo ж рoзпoрядникa пeрсoнaльниx дaниx дo Упoвнoвaжeнoгo Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни з прaв людини тa/aбo дo суду.

Стрoк пoвідoмлeння прo дії з пeрсoнaльними дaними

Прo пeрeдaчу пeрсoнaльниx дaниx трeтій oсoбі вoлoділeць пeрсoнaльниx дaниx прoтягoм 10 рoбoчиx днів пoвідoмляє суб’єктa пeрсoнaльниx дaниx, якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачено законом.

Повідомлення не здійснюються у разі:

1) передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;

2) виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом;

3) здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях.

Ким здійснюється обробка персональних даних?

В органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у володільцях чи розпорядниках персональних даних, що здійснюють обробку персональних даних, яка підлягає повідомленню створюється (визначається) структурний підрозділ або відповідальна особа, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, яка:

1) інформує та консультує володільця або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних;

2) взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та визначеними ним посадовими особами його секретаріату з питань запобігання та усунення порушень законодавства про захист персональних даних.

Хто та як  здійснює контроль у сфері захисту персональних даних?

Контроль Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних здійснюється шляхом проведення перевірок фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, органів державної влади та місцевого самоврядування, що є володільцями та/або розпорядниками персональних даних. Перевірки можуть бути  планові, позапланові, виїзні та безвиїзні.

Процедура проведення перевірок встановлена Порядком здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних,затвердженим  наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини №1/02-14 від 08 січня 2014р.

За результатами перевірок складаються акти перевірки додержання вимог законодавства про захист персональних даних, на підставі яких у випадку виявлення порушень складається припис про їх усунення, або протокол про адміністративне правопорушення.

Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про захист персональних даних?

Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, встановлену законом.Зокрема, у разі виявлення під час перевірки передбаченого статтею 188-39 чи статтею 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративного правопорушення  -на суб’єкта перевірки у встановленому законом порядку може накладатися штраф від ста до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У випадку виявлення під час перевірки ознак кримінального правопорушення Уповноважений направляє необхідні матеріали до правоохоронних органів.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо процедури захисту персональної інформації людини

Конституція України

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 року, ратифікованою Верховною Радою України 6 липня 2010 року

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_326

Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Типовий порядок обробки персональних даних

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/legislation/tipovij-poryadok-obrobki-personalnix-danix.html

Порядок здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14#n92
Источник:

Відповідальність за порушення закону про персональні дані

03 Липня 2012Першого липня 2012 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних”, № 3454-V. 

Законом передбачено доповнення Кодексу про адміністративні правопорушення (КПаП) та оновлення статті 182 Кримінального кодексу України. 

Так, згідно зі законом з’явлється відповідальність за: 

 • Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, а саме:
  • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єкта персональних даних про його права у зв’язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються;
  • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Державної служби захисту персональних даних про зміну відомостей, що подаються для державної реєстрації бази персональних даних;
  • Ухилення від державної реєстрації бази персональних даних 
  • Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних у базі персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них.

Відповідальність за такі діяння становить від 1700 до 17000 грн. залежно від виду порушення та його повторності. 

 • Невиконання законних вимог посадових осіб Державної служби захисту персональних даних – за таке діяння передбачена відповідальність 1700-3400 грн.

Також законом внесено зміни до ст. 182 Кримінального кодексу України, а саме розширено сферу дії статті на будь-яке поширення конфіденційної інформації (раніше – поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації). Додано відповідальність за знищення та незаконну зміну конфіденційної інформації. Крім того, в 10 разів посилена відповідальність у вигляді штрафу – до 8500 – 17000 грн.  

Також стаття поповнилась відповідальністю за завдання істотної шкоди (від 1700 і більше гривень).Зауважимо, що відсутність у 182 статті Кримінального кодексу України оговорки про звільнення від відповідальності за поширення суспільно важливої інформації становитиме серйозний охолоджуючий ефект, адже посадові особи органів державної влади не зможуть виконувати функцію викривачів щодо порушень прав людини, введення громадськості в оману тощо.  

Источник:

0

0

86 комментариев к записи “Проскурин В.С.- Ощадбанк. О монетизации льгот и правах человека.”

 1. виктор:

  согласен и тоже возмущён у меня та же история

 2. дмитрий:

  аналогическая ситуация,что будем предпринимать дальше? может надо подключить опытных юристов?

 3. дмитрий:

  аналогическая ситуация

 4. Аноним:

  Банка Ощадка
  Мы Ваши данные не будем удалять
  Сказала тётя — оператор «Ощадбанка»
  В ворота «Ощадбанка» — будет банка!
  Когда нам всем про то сказать!

 5. Шурави:

  Скоро нас и на ,,миротворец,, внесут…!!!!!

 6. Лариса_Лубни:

  В Ощадбанку говорять, що персональні дані пільговиків їм передали з місцевого Управління соціального захисту населення. В Управлінні соціального захисту населення говорять, що персональні дані пільговиків до Ощадбанку передав інформаційно-обчислювальний центр з Києва. Підприємства постачальники комунальних послуг розсилають СМС погрози про відключення від мереж за створені пільговиками борги. Але ці борги створила держава і інваліди змушені оббивати пороги Ощадбанку, соцзахисту,обленерго, горгазів, водоканалів та інш.щоб встановити істину.

  Чи це є турбота про людей? Ще місяць тому було все зрозуміло і кожний пільговик знав свою персональну норму по всих видах комунальних послуг. Якщо перебирав дану норму, сплачував різницю.

  Гройсман заклав міну сповільненої дії, але чомусь здається, ця міна набирає швидкості. Тому Уряду терміново потрібно відмінити недолугу МОНЕТИЗАЦІЮ. Бо дана затія нічим хорошим не закінчиться.

  Ще в мене виникло запитання, яке було озвучено зі слів оператора Ощадбанку, що спілкувалася з Володимиром Станіславовичем — ОЩАДБАНК Є ДЕРЖАВНИМ БАНКОМ???

  Ощадбанк стал частным акционерным обществом
  12.07.2019, 11:12 13 0
  Правительство утвердило новый устав государственного Ощадбанка
  Кабинет министров Украины утвердил устав АО Ощадбанк в новой редакции. Постановление №568 принято на заседании правительства 5 июня, сообщает Лига:Закон.

  Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине» внесены изменения в статью 7 ЗУ «О банках и банковской деятельности», направленные на коренное изменение принципов корпоративного управления в госбанках и приведение их в соответствие с международными стандартами.

  Кабмин изменил тип публичного акционерного общества Ощадбанк на частное и переименовал его в акционерное общество Державний ощадний банк України. При этом Ощадбанк является государственным банком.

  Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций в уставном капитале банка, является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в банке осуществляет Кабмин. Он выполняет также функции высшего органа банка.

  АО Ощадбанк является юридическим лицом частного права, созданным в соответствии с законодательством. Он является экономически самостоятельным и полностью независимым от органов госвласти и органов местного самоуправления в решениях и действиях, связанных с его оперативной деятельностью.Банк осуществляет деятельность на коммерческой основе, приобретает, владеет, пользуется и распоряжается имуществом.Предметом деятельности банка является предоставление банковских и других финансовых услуг (кроме услуг в сфере страхования, за исключением функций страхового посредника), осуществление операций на денежном, валютном и фондовом рынке, а также других видов деятельности, не запрещенных для банков. Банк осуществляет эмиссию 42 649 простых именных акций номинальной стоимостью 1 160 000 грн на всю сумму уставного капитала.

  Ранее сообщалось, что Ощадбанк впервые получил независимый набсовет. Первым его главой стал экс-глава [censored] в Украине.12.07.2019, 11:12 13 0
  Правительство утвердило новый устав государственного Ощадбанка
  Кабинет министров Украины утвердил устав АО Ощадбанк в новой редакции. Постановление №568 принято на заседании правительства 5 июня, сообщает Лига:Закон.

  Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине» внесены изменения в статью 7 ЗУ «О банках и банковской деятельности», направленные на коренное изменение принципов корпоративного управления в госбанках и приведение их в соответствие с международными стандартами.

  Кабмин изменил тип публичного акционерного общества Ощадбанк на частное и переименовал его в акционерное общество Державний ощадний банк України. При этом Ощадбанк является государственным банком.

  Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций в уставном капитале банка, является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в банке осуществляет Кабмин. Он выполняет также функции высшего органа банка.

  АО Ощадбанк является юридическим лицом частного права, созданным в соответствии с законодательством. Он является экономически самостоятельным и полностью независимым от органов госвласти и органов местного самоуправления в решениях и действиях, связанных с его оперативной деятельностью.Банк осуществляет деятельность на коммерческой основе, приобретает, владеет, пользуется и распоряжается имуществом.Предметом деятельности банка является предоставление банковских и других финансовых услуг (кроме услуг в сфере страхования, за исключением функций страхового посредника), осуществление операций на денежном, валютном и фондовом рынке, а также других видов деятельности, не запрещенных для банков. Банк осуществляет эмиссию 42 649 простых именных акций номинальной стоимостью 1 160 000 грн на всю сумму уставного капитала.

 7. лубны:

  Ощадбанк всегда был карманным банком власти,мы сами виноваты в этом беспределе.Никто не хочет такой системы оплаты,но все ждут что кто то начнет.Лариса Николаевна Вы помощник депутата.

 8. Аноним:

  Даже,оочень хочу,что-то бросить за ком. услуги,но не знаю как,да “ума не хватает”. И Я НЕ ОДИН ТАКОЙ! Звиняйте,платите своими авшорными,те копейки которые хотел бы бросить,не спасут,а мне на две недели на хлеб и самые голимые таблетки…

 9. й:

  ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ…..ЛАРИСА!!!!ДА СКОЛЬКО МОЖНО НАД НАМИ ИЗДЕВАТЬСЯ!!!!НАДО ТРЕБОВАТЬ УБРАТЬ ЭТОТ КОШМАР ПОД НАЗВАНИЕМ МОНЕТИЗАЦИЯ!!УЖЕ И НАД ПЕНСИЯМИ УГРОЗА НАВИСЛА!!!ПОРА НА КИЕВ И НАПОМНИТЬ ВЛАСТЬ ИМУЩИМ 2011ГОД!!!

 10. ЛЮДМИЛА:

  ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ…..ЛАРИСА!!!!ДА СКОЛЬКО МОЖНО НАД НАМИ ИЗДЕВАТЬСЯ!!!!НАДО ТРЕБОВАТЬ УБРАТЬ ЭТОТ КОШМАР ПОД НАЗВАНИЕМ МОНЕТИЗАЦИЯ!!УЖЕ И НАД ПЕНСИЯМИ УГРОЗА НАВИСЛА!!!ПОРА НА КИЕВ И НАПОМНИТЬ ВЛАСТЬ ИМУЩИМ 2011ГОД!!!

 11. Чернобылец 86 г:

  Зашел в свой личный кабинет Ощадбанка. Общая сумма начисленных льгот 448грн и все эти деньги списаны на долг по отоплению. Прошлой зимой батареи были еле теплые, а выставляемые суммы за отопление — астрономические. Позвонил в Ощадбанк. Мне сказали, что коммунальные услуги разбиты по приоритету: в первую очередь платят за отопление, за воду газ и так далее… Получается, что батареи будут холодные, а на них уйдут все льготы. За все остальные коммунальные услуги приходится платить 100 % Нас теперь никто не спрашивает и мы льготам не хозяева.

 12. Аноним:

  вы такое скажите каккое право мы рабы ужэ ненужные землю защитили и на покой кто еше ходя додавять долгами паралич поразбивая рады будуть скажут не будуть лазить быстрей дуба врежуть а шо люди больные и такие нервотрепки уце защитили украину и европу а теперь дадуть земельки

  • Redactor:

   Мы помогаем Вам отстоять Ваши права. Бороться или воспользоваться вазелином и получать удовольствие – ваше право.

 13. Шевчук Павел:

  Тем кто не писл заявление на получение денег за льготы надо обратиться отделение Ощадбанка с заявлением чтобы они заблокировали доступ к вашим персональным данным, и пускай они ответят : кто разрешил им выставить ваши персональные данные ,откуда они у них и кто и на каком основании их им дал .

 14. White Bear:

  Вазелин это позавчерашний день ! Сейчас столько всего смазочного напридумывали, больно не будет.)))
  Что там нового в законотворчестве нашей ЗЕкоманды лучше скажите.

 15. Кузнецов Сергей:

  В нашей стране Конституция это никто и звать её Никак.Со времён кучмы(писано без ошибки) ею вертят все и безнаказанно,потому-что за это нет никакой ответственности(никакой).Нарушают все госорганы-кабмин,президент(опять без ошибки),прокуратура(от неё кастрированной что ждать?)а омбудсмен по правам человека-это доходное место работы.Люди надеялись на зеленского(опять без ошибки),а получаетсяХХХХ…….. ,как обычно,как при Всех предшесвенниках.Когда-же мудрость украинского народа залюбит этот народ?

 16. Кузнецов Сергей:

  Непрофессионамизм и идиотизм этого кабмина и президена -….Как любили чернобыльцев,так и продолжают любить,но как можно ещё глубжее.

 17. Аноним:

  — Алло, Фима, ты одел сегодня кальсоны?
  — Да, мама.
  — А творожок утром покушал?
  — Кушал, мама, кушал…
  — Не груби матери, мать у тебя одна. А кто там смеётся рядом?
  — Министры, мама, у меня совещание…
  — Подождут, таки, их тоже не собака рожала

 18. Изольда Филипповна:

  Кузнецову Сергею.
  …думаю к году так 3000-му.

 19. Лариса_Лубни:

  Ми завжди були проти любої монетизації державних гарантій пільг та компенсацій . Тим більше, що монетизована державна гарантія в учасників ЛНА на ЧАЕС уже є. Це компенсація вартості продуктів харчування,яку держава більш ніж 10 років ніколи не виконувала у повному обсязі. Я на протязі останніх трьох років і обласним депутатам і народним депутатам і перевізникам постійно доказувала, що МОНЕТИЗАЦІЯ — ЦЕ ЗЛО.Що вона ніколи не буде перерахована після збільшення вартості тарифів. Багато разів ми збирали спільні Наради в нашому офісі піднімаючи різні важливі питання.

  Дописувачу під ніком «Лубни» пропоную підписуватися своїм прізвищем та ім’ям для комунікації. Що ви хочете сказати тим, що я помічник депутата? Я особисто надіслала і нашому Народному Депутату і в Мінсоцполітики, і у Офіс Президента не один лист з різними питаннями. Отримую і різні відповіді. Повірте, є дуже цікаві і до яких є ще більше запитань.

  Не розумію одного, чого ви всі чекаєте. Щоб я одна боролася за ваші права? Ми вже два рази на наші збори запрошували начальника Управління соцзахисту населення м. Лубни В.Щербака, якому я особисто висловлювала свою думку про те, що дана затія з монетизацією пільг призведе до накопичування боргів у пільговиків з числа учасників ЛНА на ЧАЕС, так як Ощадбанк не буде вчасно перераховувати кошти за надані послуги. Нас було завірено в тому, що цього не станеться. Що після 18 числа усі отримвають СМСповідомлення відповідного зразка і вже потім люди зможуть сплатити платіжки, які не покриті монетизованою сумою. Але ми всі бачимо, як відбувається насправді. Багатьом із вас надійшли СМСки з погрозами про відключення від електромережі. Тим, хто посплачував кошти за послуги, надійшли СМСповідомлення про нарахування боргів. Ніхто не може кваліфіковано надати відповіді на поставлені питання.

  А як перечитали Постанову КМУ від 17.04.2019р. №373 «Деякі питання надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», яка вступила в дію з 01.10.19р., то виникло запитання — дійсно, ХТО і на ЯКІЙ ПІДСТАВІ надав для використання Ощадбанком персональні дані пільговика, які захищені Законом України про персональні дані.

  Тому, якщо ви не хочете такої системи оплати,тоді не ждіть нікого, а починайте захищати свої особисті права.

 20. 1987 партизан:

  «Тому, якщо ви не хочете такої системи оплати,тоді не ждіть нікого, а починайте захищати свої особисті права.»
  А как защищать?У меня нет юридического образования.На кого подавать в суд?Какой текст заявления?

 21. ЛЮДМИЛА:

  «Тому, якщо ви не хочете такої системи оплати,тоді не ждіть нікого, а починайте захищати свої особисті права.»
  А как защищать?У меня нет юридического образования.На кого подавать в суд?Какой текст заявления? ПОЛУЧАЕТЬСЯ НАС ОТПРАВЛЯЮТ ОПЯТЬ В СУД

  НАС ОПЯТЬ ОТПРАВЛЯЮТ В СУД…..СУД…СУД…СУД….СКОЛЬКО ИХ УЖЕ БЫЛО В НАШЕЙ ЖИЗНИ!!!У МЕНЯ УЖЕ ОТ ОДНОГО СЛОВА СУД ДАВЛЕНИЕ ПОДЫМАЕТСЯ И РВОТНЫЕ МАССЫ. КАЖДЫЙ СУД ЭТО ОТОБРАНО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЖИЗНИ!!!ТАКУЮ ЖИЗНЬ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ ЗАЩИЩАЯ СОБОЙ НАШУ РОДИНУ?

  ЁЁЁЁ

 22. Аноним:

  РЕБЯТА!!!!НАС УЖЕ ЛЕЖАЧИХ ПРОСТО ДОБИВАЮТ!!МЫ УЖЕ ДОЛЖНЫ ГНИТЬ В ГРОБУ ДАВНО….А МЫ ЕЩЕ ЖИВЫ….ДА ЕЩЕ И ЛЬГОТЫ ПОДАВАЙ!!!НЕПОРЯДОК!!!!ДОБЬЕМ!!!!

 23. Аноним:

  Может вы зря паникуете? Система только заработала. За несколько месяцев её обкатают, это в интересах самих коммунальщиков. Пишут, что сумма льготы ушла на погашение долга и этим очень возмущаются. А почему считается нормальным пользоваться услугами, не платить, еще и возмущаться, когда не твои, а льготные деньги все-таки направили на её погашение. Или пусть дураки платят за коммуналку, а я умный платить не буду? Не знаю, меня пока всё устраивает. Да, есть недочеты со входом в электронный кабинет, с тем, что не все коммунальщики позаключали с Ощадом договора и поэтому им деньги не перечислены. Но вот мне интересно, почему никто не пишет о большом плюсе? Вель нам теперь начисляют ПОЛНУЮ сумму льгот независимо от потребления, а остаток переходит на следующий месяц. Этого ведь раньше не было, и это очень хорошо. Например, у меня по свету израсходовано 45 кВт. Если до октября льготу давади четко на израсходованное количество, то в октябре дали полностью 90 грн, а списали 45 грн. Так и по газу, и по отоплению, и по воде. Вы что этого не увидели, или вы не поеяли, что теперь льгота по факту получается больше?

  • Redactor:

   Уважаемый, вы не допускаете мысли что суммы якобы долга могли быть незаконно начислены? Допускаете что эта сумма образовалась вследствие незаконного не предоставления льготы несовершеннолетнему ребенку – члену семьи льготника? Что истекли пять сроков исковой давности по данной сумме. На каком основании Ощадбанк заплатил всю льготную сумму в счёт спорного якобы долга без решения суда? Не спешите оправдывать правонарушения власти и банка, которые нарушили две международные конвенции, нормы Конституции Украины, статью Уголовного кодекса и закон о персональных данных!

 24. 86:

  Это какой то холуеныш провластный защищает беспредел. А может быть кто то из минсоцполитики в выходной день решил поучить нас неразумных уму-разуму.

 25. Лариса_Лубни:

  «Тому, якщо ви не хочете такої системи оплати,тоді не ждіть нікого, а починайте захищати свої особисті права». — ця відповыдь була надана конкретно тому, хто задав таке запитання — а саме коментатору під ніком «Лубни» -«Ощадбанк всегда был карманным банком власти,мы сами виноваты в этом беспределе.Никто не хочет такой системы оплаты,но все ждут что кто то начнет.»
  Так ось, по -перше, я попросила людину назвати свої прізвище та ім’я. У відповідь тишина. Гнівні коментарі знову звучать від видуминих ніків та анонімів. Так кого захищати, коли писати тут є і час і бажання, а як до справи, всі когось чекають.

  Я завтра особисто іду і в Управління соцзахисту і в Ощадбанк для вияснення незрозумілих питань та якраз захищати права членів Лубенської міської громадської організації інвалідів «Ветерани Чорнобиля» та «Полтавського обласного об’єднання громадських організацій інвалідів-ветеранів Чорнобиля», бо я знаю особисто кожну людину, яка перебуває під егідою даних організацій і Статути цих громадських чорнобильських організацій якраз і передбачають даний захист. Щодо моїх обов’язків помічника народного депутата — я їх виконую.

 26. валентин:

  Харьков частный сектор . По газу льготу урезали на 36 кубов. Льгота на Ощад банк пришла 500гр. Всего четверть от льготы. В социальном центре толком ничего не знают. Говорят за ноябрь все решиться. Моё мнение нужно вносить свои коррективы предложения. Я в соц центр ходил 4 раза все вопросы сказали будут учитывать. ПРОСКУРЕ респект.

 27. Аноним:

  Редактору.
  Вы знаете, я, конечно, допускаю, что в жизни могут быть разные случаи. Но это конкретный частный случай. И человек должен сам разбираться со своей конкретной проблемой (в данном случае судебное разбирательство с коммунальщиками). У подавляющего большинства НЕПРАВОМЕРНО начисленной задолженности нет.
  Я своё мнение никому не навязываю. Но считаю так. Если мы хотим видимых изменений, например: уменьшения количества чиновников, контроль над пасходованием бюджетных денег и прочее, то должны принимать подобные перемены. Более того, Вам это не понравится, но я думаю, что монетизация льгот, ну вот никак не имеет цели прям загнобить чернобыльцев. Вы же знаете не хуже меня, что льготами на коммуналку пользуются многие категории населения, среди которых мы — не самая многочисленная.
  По поводу передачи персональных данных я, например, вообще не заморачиваюсь. Уж в банке их защита надежнее, чем в той же соцзащите. А по большому счету кому мои данные вообще нужны? Если для Проскурина это принципиальный вопрос, то он решил выяснять и бороться. Я его уважаю, он по своей сути человек-боец. Для себя же считаю эту проблему абсолютно неактуальной. Ну есть у них мои данные и есть. Кстати, когда-то в гугле набрал свои ФИО и город, и Вы знаете, там в свободном доступе есть эти данные, а также идентификационный код. Конечно мне это не понравилось (откуда они там вообще взялись?), но как-то живу с этим и посей день, не кашляю.
  У каждого своё мнение, у меня такое, Считаю монетизацию мелочью, на которую не стоит тратить нервы и здоровье. Просто меняют систему начисления льгот, это доджно было случиться.
  Однако власть не защищаю. Очень возмущён тем, что до сих пор не решается вопрос с дескриминацией по пенсиям, так нельзя относиться к инвалидам-ликвидаторам.

  • Redactor:

   Скажите пожалуйста, кто-нибудь интересовался нашим мнением до принятия этой Постановы? Кто-нибудь обсуждал её проект с общественными организациями? Нашим мнением Минсоцполитики традиционно пренебрегает. Теперь многим людям создали проблемы, грубейшим образом нарушили нормы международного права, Конституции Украины и Уголовного кодекса Украины. Какую пользу при этом получило государство? Что, льготы стали дешевле для госбюджета? Нет! Эта монетизация – рельефный пример чиновничьего идиотизма, самодурства, неуважения прав человека и полного отсутствия правового мышления у деятелей Минсоцполитики и Секретариата КМУ.

 28. Аноним:

  Думаю,что таким образом государство пытается простимулировать льготников экономить ресурсы. Раньше это обкатывалось на субсидиантах, и, наверное, сработало. Ведь раньше мы-льготники были совсем не заинтересовано экономить в пределах своих социальных норм. Теперь же получается льгота каждый месяц начисляется 100%, а то, что не израсходуешь переходит на следующий и может использоваться на покрытие другого вида коммуналок. Я этот шаг воспринимаю как позитив. Вы, получается, с точностью до наоборот. Я же говорю — у каждого свое мнение. А по поводу того, что не обговаривали проект, то Вы правы. Нормальное правительство должно было это сделать, но Гройсман решил иначе.

  • Redactor:

   Гройсмана давно нет в Правительстве. Что изменилось с его уходом? Ничего! Во властных кабинетах продолжают сидеть носители тоталитарного мышления часто ненавидящие простых людей и не желающие предварительно обсуждать проекты своих управленческих решений. Эти люди презирают Закон и Законность. Чужие права для них ничто! Имея самые благие намерения можно в зародыше дискредитировать любую полезную идею. А в полезности идеи монетизации есть большое сомнение. Лет пятнадцать назад нам монетизировали компенсацию на питание. Во что теперь она превратилась видят все. То же самое будет и с этой затеей по коммунальным платежам. Собираются монетизировать проезд. Планируют давать две поездки в день. Что скажете о такой монетизации?

 29. Лариса_Лубни:

  Скажу одне з приводу так званих монетизацій пільг, державних гарантій та компенсацій для категорії учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, кінцева мета — це взагалі знищити всі вищевказані виплати з державного бюджету. Щоб навіть такої категорії взагалі не було. Скільки років ми доводимо, що держава на конкретному прикладі не виконує свої зобов’язання перед ліквідаторами, а саме: не виконує Уряд своєї ж постанови №258 від 21.05.92 року — кожного року не індексується вартість продуктів харчування, на які піднялися ціни. І нові ціни не закладаються для цієї компенсації у державний бюджет. В 2015 році Мінсоцполітики відреагувало на наші вимоги і збільшило виплати в районі 90 грн. за рахунок перенаправлення коштів з іншого виду витрат, які були ними ж відмінені.

  І це вже не перший Уряд з 2011 року (Азаров, Яценюк, Гройсман, Гончарук). Що далі???

 30. лубны:

  Лариса Николаевна если Вы считаете,что я сижу возле компа и жду от Вас ответа или каких нибудь действий то Вы глубоко ошибаетесь.Я начал с себя и сходил в управление соцзащиты где получил ответ.За всю вашу организацию писать не буду,а вот два ваших члена организации лжеликвидаторы,Вы их тоже защищаете или как.Я думаю этот коментарий не пропустят но прочитать прочитают.

 31. Аноним:

  Редактору.
  По поводу позиции чиновников в министерствах (и не только) по отношению к людям соглашусь. Считаю,что постепенно их всех нужно менять, потому как свое отношение к работе и человеческим проблемам они не изменят.
  Монетизация проезда меня лично устроит, так как езжу на авто и никогда этой льготой не пользовался и не пользуюсь. Если всё с проездом останется как есть, тоже возмущаться не буду. Кто-то им пользуется. Идеальный вариант, если бы можно было выбирать: хочешь б поездками, а хочешь — деньгами. Но я понимаю, что такого не будет.
  Сумму по питанию тоже считаю смешной. Но главный вопрос — всё таки пенсионный. Им нас очень разобщили и многих сильно обидели.

 32. Лариса_Лубни:

  Я ні в»якому разі не думаю, що ви сидите біля компа і чекаєте від мене відповіді, або якихтось дій.

  Насамперед вам, як Чоловікові — не пристало спілкуватися, звертаючись до мене по імені та по батькові, а самому залишатися практично АНОНІМНО. Що вам заважає відкрито назвати свої персональні дані при спілкуванні. Ви чогось боїтеся???

  Ви є членом якоїсь з 5 чорнобильських організацій м.Лубни чи Лубенського р-ну? До речі наша організація входить колективним членом до «ВОВЧ». Інші 4 — до «СЧУ». Як ви бачите, захищає права ліквідаторів в Україні лише «ВОВЧ».

  На місцевому рівні ми захищаємо права членів нашої організації на підставі наданих документів — а конкретно чорнобильських посвідчень. Тому дуже цікава інформація про лжеліквідаторів нашої організації — ви це говорите просто так, якби не мовчки — чи компетентно стверджуєте підтверджений факт. Тоді вам потрібно звернутися до СБУ і надати інформацію, якою ви володієте, а не просто бла-бла-бла.
  Тому в мене виникла думка, що ви того і неназиваєте своє ім»я, тому що за свої слова потрібно відповідати. А так бувши АНОНІМОМ типу «ЛУБНИ» наліво і направо розкидатися звинуваченнями куди простіше.

  В даний час і до Нового року працює обласна комісія по заміні чорнобильських посвідчень та підтвердження статусу учасника ЛНА на ЧАЕС. Я особисто не маю на разі негативної інформації про членів нашої ЛМГОІ «Ветерани Чорнобиля».

  А ось ваше твердження, що ваш коментар не пропустять, виявився хибним.

  Тепер ваша відповідь по суті — назвіть два прізвища членів нашої організації, що за вашими словами є лжеліквідаторами. Знаю, що відповіді від вас не буде.

 33. Ликвидатор 86:

  Скажите,пожалуйста,за пенсии командировочным ликвидаторам ничего не слышно?

  • Redactor:

   Министерство полностью закрыло всю информацию по чернобыльской тематике. Возможно готовят что-то талантливое наподобие монетизации льгот. Не ждите у моря погоды! Пишите о дискриминации во все инстанции, жалуетесь Президенту Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Боритесь за свои права! Мы делаем что можем, но этого мало. Подключайтесь к борьбе!

 34. Шевчук Павел:

  Я никак не понимаю этих анонимов .Я работаю в комиссии по статусу в мин соц политике. С Харькова поступило письмо перепроверить подлинность документов на двоих ликвидаторов которым уже выдали удостоверение нового образца . Уже пол года ,со слов чиновников министерства ,управление соц защиты Харьковской области не ХОЧЕТ представлять документы с мокрыми печатями .Скажите -вы в это верите ? Вот где находится гнездо нарушителей которые клепают липовых ликвидаторов .А по поводу анонимны — это или липовые ликвидаторы или трусы не уважающие в первую очередь самого себя .

 35. Иван:

  Так писали уже на Зеленскому,вместо ответа получили шмон от Шамбира и Харківської ода,слава богу, что с документами полный порядок и удостоверения выданы.

 36. 1987 партизан:

  Иван:
  01.12.2019 в 19:51

  Так писали уже на Зеленскому,вместо ответа получили шмон от Шамбира и Харківської ода,слава богу, что с документами полный порядок и удостоверения выданы.
  —————————————————————————
  Писал уже не раз,но повторюсь.У нас на сегодня 1.12.2019 удостоверения не меняли,как минимум в 2-х районах города Днепр.Более того,в соцзащите даже ответить на вопрос о замене ничего не могут.

 37. Иван:

  Сделайте запрос в Киев, может обьяснят почему.

 38. /рядовой/:

  Работники банка еще не поняли во что они вляпались — это САМОСУД.

  • Redactor:

   Совершенно верно. Но не только сотрудники банка. Соцзащите тоже нужно крепко задуматься.

 39. /рядовой/:

  И еще один момент: Закон вступил в силу с 01 октября 2019 года, вот ведите свою бухгалтерию
  с этой даты и не надо соваться в дебри.

 40. /рядовой/:

  И еще один момент: Закон вступил в силу с 01 октября 2019 года, вот и ведите свою бухгалтерию
  с этой даты — не надо соваться в дебри.

 41. ликвидатор:

  замена удостоверений,вброс о новом Законе для чернобыльцев,монетизация…, полный бред,
  и вспоминают,что Закон выше постановы,но не вспоминают Закон,тогда,когда по постанове получили пятикратку…
  ИНВАЛИД ГРАЖДАНСКИЙ ЛИКВИДАТОР 3 гр. 1638х225% = 3685.50 живи и радуйся,
  Кому шо болит…

 42. *аноним:

  Ну да один холодильник с P=250 wt за м-ц накручивает 90 Квт.
  А у него полностью все электро устройства накручивают 45 Квт.
  Долгоиграющее ха,ха,ха от такого «умника».

 43. Мариуполь137 ОПР:

  ликвидатор:02.12.2019 в 12:59: «и вспоминают,что Закон выше постановы,но не вспоминают Закон,тогда,когда по постанове получили пятикратку…

  А зачем его (Закон) вспоминать, когда пятикратка есть — именно в Законе в ч.3, ст.59.
  Так,что постанова правильная. Пятикратка взята из Закона.
  Гражданские пишите В минсоцполитику, президенту, омбудсмену.
  Отстаньте от нас.

 44. *аноним:

  Про 45 Квт это я по поводу комментария от Аноним:01.12.2019 в 11:20.

 45. Ирина:

  Тоже заметила. 45 квт — интернет в квартире, без электроприборов. Смех

 46. Аноним:

  Смех — это когда в 2019 году человек пользуется доисторическим холодильником, потребляющем 90 кВт. Или у кого-то «интернет в квартире» каким-то образом накручивает 45 кВт. А современная бытовая техника потребляет очень мало энергии. Холодильник может чуть больше 20кВт за месяц, светодиодные светильники по минимуму, лед телевизор тоже мало.

 47. *аноним:

  Ну да у меня холодильник несовременный Nord с 90г., из эл. устр. — компрессор Америка, всё остальное Италия, только температурное реле наше.
  Телик Филипс Лед — 80Вт, Два водонагревателя один 1,5кВт, второй 80Вт и ПК — все эти устройства современные, лампочки все энергосберегающие, пользователи 3 человека.
  За месяц накручивает в среднем самое малое 210 кВт.
  Как может общее 45кВт даже если современный холодильник?

 48. Михаил Славянск Дон.обл.:

  По Монетизации! Хотел бы узнать в коментариях столкнулся ли еще кто нибудь с такой ситуацией и как найти выход с положения с этого замкнутого лабиринта! У меня безналичная форма расчета по этой монетизации! Заявления в УТСЗН я не писал на наличную форму расчета! Так вот я просто напросто не могу войти в личный кабинет льготника в Ощадбанке чтобы как то проконтролировать движение денежных средств по коммунальным организациям по оплате за комуналку! На моем компьютере все время появляется надпись красного цвета » Знайдено більш ніж один обліковий запис за даним номером телефону»! Начинаю разбираться! Звоню на горячую линию в Ощадбанк они мне в ответ у них все в норме дубляжа никакого нет мой номер телефона у них зафиксирован и что мне по этому поводу необходимо обратится в местное УТСЗН чтобы они перепроверили мой мобильный
  телефон может неправильно указан и возможно на моей телефоне у них числится еще одно лицо! По данному вопросу ходил в УТСЗН! Они проверили сообщили что у них отражен мой мобильный телефон что по базе данных у них все ОК! И что мне необходимо опять выяснять в Ощадбанке эти «Обликові записи»! Вот такой бардак нигде не разберешься ни в УТСЗН ни в Ощадбанке! Никто не хочет признаватся в своей

 49. Михаил Славянск Дон.обл.:

  По Монетизации! Хотел бы узнать в коментариях столкнулся ли еще кто нибудь с такой ситуацией и как найти выход с положения с этого замкнутого лабиринта! У меня безналичная форма расчета по этой монетизации! Заявления в УТСЗН я не писал на наличную форму расчета! Так вот я просто напросто не могу войти в личный кабинет льготника в Ощадбанке чтобы как то проконтролировать движение денежных средств по коммунальным организациям по оплате за комуналку! На моем компьютере все время появляется надпись красного цвета » Знайдено більш ніж один обліковий запис за даним номером телефону»! Начинаю разбираться! Звоню на горячую линию в Ощадбанк они мне в ответ у них все в норме дубляжа никакого нет мой номер телефона у них зафиксирован и что мне по этому поводу необходимо обратится в местное УТСЗН чтобы они перепроверили мой мобильный
  телефон может неправильно указан и возможно на моей телефоне у них числится еще одно лицо! По данному вопросу ходил в УТСЗН! Они проверили сообщили что у них отражен мой мобильный телефон что по базе данных у них все ОК! И что мне необходимо опять выяснять в Ощадбанке эти «Обликові записи»! Вот такой бардак нигде не разберешься ни в УТСЗН ни в Ощадбанке! Никто не хочет признаваться в своей допущенной ошибке! В данный момент звоню на горячую линию в Ощадбанк и просто напросто прошу чтобы мне сообщили движение денежных средств по коммунальным организациям я записываю для себя! Но так вечно продолжатся не может а в личный кабинет льготника Ощадбанка не могу зайти чтобы контролировать данную ситуацию по комуналке! Хочу узнать мнение чернобыльцев коллег по данной ситуации! Как мне поступить и разрешить данный вопрос с регистрацией в этом личном кабинете льготника в Ощадбанке! Хотелось бы узнать мнение и совет по данному вопросу от своих коллег! С Уважением! Участник ЛПА на ЧАЭС 1987 год 1 категория! Михаил!

 50. Аноним:

  *анониму
  Я не знаю как, может у Вас из-за водонагревателей такое потребление. У меня летом, когда работают кондиционеры, тоже большой расход. А в предыдущей квартире не было централизованной горячей воды, а стоял бойлер кажется на 80л. Ниже 300 кВт в месяц не получалось никогда.

 51. *аноним:

  Анониму:02.12.2019 в 19:48
  Я же написал, что в месяц накручивает в среднем самое малое 210 кВт.
  В прошлом м-це было 254 кВт.
  Я не ставлю регулятор на полную катушку, а когда авт. отключается я его откл. кнопкой от сети, чтобы он не был в режиме ожидания, так как экспериментально один месяц получилось, что наоборот накрутило намного больше, если не откл. режим ожидания.
  В режиме ожидания хоть и незначительно водонагреватель потребляет эл.энергию как и холодильник.

 52. Лариса_Лубни:

  Михаилу Славянск Дон.обл.:02.12.2019 в 19:28 — «Вот такой бардак нигде не разберешься ни в УТСЗН ни в Ощадбанке! Никто не хочет признаваться в своей допущенной ошибке!

  Це зовсім не помилка шановний пане Михайле, а продуманий крок попереднього Уряду Гройсмана, як пільговиків запустити на чергові кола пекла, при цьому порушивши Конституцію України, Закони України, два рішення КСУ та Міжнародні Конвенсії в питанні захисту персональних даних. Дуже дивно, що нинішній Уряд не зробив ревізію прийнятих постанов попередників в питанні законності. Як на мене, то дана Постанова №373 від 17.04.19 р. по монетизація житлово-комунальних послуг повинна бути відмінена. Вона вже показала свою недосконалість починаючи з перших кроків. Скільки вона спричинила хаосу, нерозберихи, та проблем людям, які мають право на пільги. А самі виконавці, як то УПСЗН та Ощадбанк кивають один на одного, бо ніхто з представників даних установ не взмозі відповісти на проблемні питання, які самі ж і створили, а в результаті, ганяють людей по колу. Проблеми з СМСповідомленнями, які не відкривають електронні кабінети, СМСки від постачальників послуг, про те, що пільголвики мають уже заборгованість, про те, що виділена сума не покриває витрат, надіслані повідомлення не нержавною мовою(людям похилого віку вони не зрозуміли). Чим займався Уряд України, готуючись запустити чергову реформу??? ОДНОЗНАЧНО — ПОСТАНОВУ №№?№ потрібно відміняти.

 53. Аноним:

  Чого мовчать лідери за пенсії ми пишем про дискримінації в міністерство але чи вони читають. Вже місять після засідання в комітеті і ніхто нічого не каже хай вони поцікавляться може треба на акції на киів бо буде таке як з пільгами

 54. Аноним:

  Действительно,почему молчат войтовы,винники и др.счушники по областям,за нищенские пенсии ликвидаторов,которые командированные по приказам предприятий +не подъемные,для их пенсий тарифы в 50% ???! Ведь их нищих ооочень мало ! Вполне будет достаточно разогнать всех счушников по областям+премии+конференции(оплата гостиниц,бухло,и т.д.),а все эти средства перечислить нищим гражданским ликвидаторам. СЧУ-шники,будьте мужиками,а не подстилками очередных «слуг народа»… ПОДУМАЙТЕ,как это сделать к 14 декабря!

 55. Шевчук Павел:

  Через два дня будет месяц как 5 ноября во время встречи в комитете Третьяковой ,Погребняк Лариса сказала как наша группа видит решения вопроса по гражданским участникам ликвидации аварии на ЧАЭС .Есть много лидеров чернобыльского движения и в Киеве ,и в Виннице .Есть очень много обиженных критиков именуемых анонимном которые считают себя очень умными .Но никто не хочет заняться этим вопросом ,ждут когда им преподнесет Проскурин с командой пенсию на блюдечке с золотой кайомочкой и после этого храбрые анонимы начнут [censored] Ларису ,Проскурина и всю команду .Уважаемые анонимны вылазьте с под юбки жён ,перестаньте трасясь масажировать одно место жонам ,обьединяйтесь вокруг Гайдука и других гражданских ликвидаторов, подготовке законопроэт ,и через депутата в которой помощник Лариса вносите в ВР .Паралельно попросите Бургаса подготовке иск в Конструкционный суд не будьте штангами как говорят в армии.

 56. Михаил Славянск Донецкая обл:

  Ларисе Лубны!Ознакомился с Вашим отзывом по затронутой мною теме! Знаете железные нервы надо иметь хоть как то разжать этот замкнутый круг- УТСЗН-Ощадбанк! Чувствую еще не раз мне прийдется оббивать пороги этих инстанций! А так на данный момент СМС сообщений нет по движению денежных средств по комуналке! Данные приходится при очередном телефонном звонке на горячую линию выписывать в ручном режиме! Как уже достал этот бардак в Стране! С каждым годом все лучше и лучше становится нам Чернобыльцам!!

 57. Аноним:

  да бургас тот могеть тот шустрый парень в поросятах знает толк за версту чуя где шо

 58. злой:

  расслабтесь и получайте удовольствие-вы же герои с такими пенсиями-льготы ни к чему.

 59. Иван:

  Шевчук Павел,так вы ж общественники как будто взялись помагать гражданским, и видио из минсоца такое сильное было. Ну нет среди 5% гражданских таких шустрых, да и Бургаса вы держите при себе.

 60. Иван:

  И еще Шевчук Павел,на встрече в Харькове Прокопенко кажется передавал проект по гражданским, или поговорили, переиграли и включили заднюю? Или вам сказали что на всех не хватит. Ну так будьте честными, а не опять начинаете вешать лапшу. Бог вам судья.

 61. Лариса_Лубни:

  Михаилу Славянск Донецкая обл:03.12.2019 в 14:59

  Шановний пане Михайле — тримайтеся та об’єднуйте навколо себе однодумців, щоб захищати свої права.

 62. Саня:

  Вопрос и ответ Ивану: Милейший,о какой лапше идёт речь? Вы кто такой чтобы людям, военным ликвидаторам с организации «ВОВЧ, которые единственные защищали наши совместные права выставлять притензии. Вы что,состоите в рядах этой организации???Вы лично поддерживали материально поездки харьковских ребят в Киев на разные встречи??? Вас, гражданских тянули почти 6 лет в одной телеге. Но последние три года вы вообще имели нас ввиду, хоть пенсии наши были одинаковые, но вы не поддерживали наши акции. Вы просто тупо ждали, если мы добьёмся результата, то и у вас будет точно так. Вы не захотели поддержать самих себя, чтобы мы были силой и чтобы власть с нами считалась. Но раз этого не случилось, нас было очень мало и мы вынуждены были перелопатить тонны законов, постанов, наказов,чтобы найти те механизмы, которые защищают права военных ликвидаторов. А вам хочу сказать Иван, никому не завидуйте и не обзывайте ни кого шустрым. Как раз шустрие и ушлые оказались вы, выжидали с моря погоды. Но не вышло. Вы лично обьединяйте вокруг себя гражданских, обращайтесь в «ВОВЧ» за советами. Почему ваши права должен ктото защищать, если это не надо вам лично. вы свои законные права должны выучить и знать как дважды два. А Бургас работает с теми,кому это надо. он не будет за вами ходить и упрашивать вас за себя бороться даже в судах. Удачи вам!

 63. Аноним:

  Саня,в 90-х,когда МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ,пробивали, все льготы (пенсии,питание (пайки),проезды и т.д.),когда голодали в мед.радиологии(Харьков),были ВСЕ ВМЕСТЕ (Ликвидаторы),поездки в Москву,пикеты в Киеве,деньги собирались по больницам,гаражам,квартирам,дачам (для ходаков) и т.д.(помоложе ездили,постарше работали в тылу),И В ГОЛОВУ НИКОМУ НЕ МОГЛО ПРИЙТИ О РАЗВАЛЕ.А потом стало навозная куча организаций,с туч спустившихся лидеров,умников “саня” Да Бог, вам всем судья,и здоровья! Только и остались воспоминания,о сплоченности и дружбе которая была в Харькове,работая на весь СССР. А сейчас гуторяне развалили сплоченность(себе и только себе и по-больше),а старые,больные нищие выброшены за борт (их единицы) потому и не соберутся(возраст),денег нет на адвокатов чернобыльских и здоровья,да не только развали чернобыльское движение НО И ВСЮ СТРАНУ,здоровья вам всем крепкого!

 64. Михаил Славянск Донецкая обл:

  Ларисе Лубны!! С Болльшим уважением к Вам за оказанную моральную поддержку но Вы знаете это вопрос риторический когда надумает КМУ отменить это Постановление № 373 от 17.04.19г. по монетизации льгот или отменят вообще???? Вон Постановление КМУ № 1210 с 2011 года никак не пересматривают его и не отменяют!! Так это касается и этого Постановления 373 -неизвестно когда Правительство надумает его пересматривать или отменять и отменят ли вообще??????????? А коммунальные услуги платить каждый месяц необходимо! А личным кабинетом льготника в Ощадбанке я как не мог воспользоватся раньше так и сейчас не могу! Приходится продолжать в ручном режиме
  звонить на телефон горячей линии в Ощадбанк и выписывать исходные данные движения денежных средств по коммунальным организациям!!!

 65. Лариса_Лубни:

  Михаил Славянск Донецкая обл:04.12.2019 в 15:06

  Дякую за добрі слова вдячності.

  Але хочу сказати відносно Постанови №1210 – ми виступали за її відміну. Бо багато хто не мав змоги підтвердити свої довідки про заробітну плату з підприємств, установ та військових частин (в когось архіви знищені, в когось підприємства та в/ч ліквідовані). Основну кількість якраз цивільних ліквідаторів Постанова №1210 задовольняла і тоді і тепер.

  Тому і акції в Києві цивільними ліквідаторами не підтримувалися. Скільки ми всі чули висловлювань:- що собі доб’єтеся і нам буде. Так не сталося.

  Добивалися вирішення своїх проблем лише військові ліквідатори, знаходячи грубі порушення влади в прийманні тих же самих Постанов КМУ, як Постанова N 851 від 15 листопада 2017 р.”Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, яка набрала чинності з 01.10.2017р. Ось тут ми вважали що влада створила дискримінацію в одній соціальній групі – військовослужбовців. Ми зверталися у офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини, напрацьовували спільно Законопроект №10169, в якому враховані статті відносно і військових і цивільних ліквідаторів. Закон не приймається, бо проти нього виступає І.Ковальчук, який представляє потерпіле населення. 5 листопада цього року відбулася робоча нарада в комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – голова Г.Третьякова, на якій було продемонстровано І.Ковальчуком не бажання підтримки Законопроекту №10169.

  На мою думку Кабінет Міністрів України, Міністерство Соціальної Політики вчергове порушили Конституцію України, Закону України “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”, два рішення КСУ,дві Міжнародні Конвенції з захисту персональних даних – передавши ці дані третім особам без згоди суб’єкта, який має право на пільги.

  Також вищевказаними державними структурами створено масові порушення вже самим Ощадбанком в нарахуванні коштів за надані пільги, в розсиланні СМСповідомлень не державною мовою клієнтам з незрозумілими текстами,та посиланнями в КАБІНЕТ, той кабінет не містить ніякої інформації.

  З 18 листопада вже в багатьох пільговиків створилась заборогованість за надані комунальні послуги. Постачальники послуг вимагають оплатити борги з власної кишені пільговика. І ще багато різних неприємних прикладів можна назвати.

  Єдине запитання, це що, так повинні надаватися державні гарантії людям, які в свій час захистили цю Державу???

  І ось тут уже Постанова КМУ№ 373 зачепила усіх без розбору. І чорнобильців, і афганців, і ветеранів АТО-ООС, ветеранів військової служби, прикордонної служби, МВД, СБУ та інш. Я думаю, що дана Постанова повинна об’єднати усіх тих, кого вона зачепила в захисті своїх прав. І вимагати усім спільно ВІДМІНИ цієї ганебної Постанови.

  В мене запитання до Уряду України – для чого сворено хаос в наданні пільг населенню. Ще місяць тому всі користувалися давно налагодженим механізмом отримання ввідповідним категоріям громадян належних їм пільг за оплату комунальних послуг. А тепер сворено корупційну прокладку в особі ОЩАДБАНКУ, в який протизаконно загнали усіх пільговиків і отримувачів субсидій без їхньої на те згоди, передавши персональні дані. Де ж ті кошти, які виділені на монетизацію? Це така реформа? Так вона вже померла, ненародившись.
  МОНЕТИЗАЦІЮ ПОТРІБНО ТЕРМІНОВО ВІДМІНЯТИ.

  Ми три роки виступаємо проти монетизації у всіх сферах, як проїзд у транспорті, так і в оплаті комунальних послуг. Учасники ЛНА на ЧАЕС мають негативний приклад монетизації державної гарантії – компенсацію за продукти харчування ( яка роками не підвищується).

 66. Ввлерия:

  Михаилу Славянск.
  Михаил у меня была подобная ситуация с Ощадбанке. Это произошло потому, что по одному адресу проживают два льготника. В моём случае моя мама и я. Сначала в социальной службе эти две учетные записи «привязали» к моему телефону. После этого появилась запись в Ощадбанке о двух учетных записях. Я купила маме отдельный телефон (ей 94 года) и соцслужба «привязала» ее учетную запись к ее телефону…после этого удалось зарегистрироваться в двух разных кабинетах, а все остально как у всех…получила сообщения, что-то покрыто а что-то нет.
  Может в вашем случае было также как и у меня…два разных льготника из одной семьи на одном телефоне.
  С уважением

 67. Леся:

  Питання Ларісі якщо ви так почали займатися ліквідаторами то ви маєте знати що є різні ліквідатори і хочу щоб вона відповіла я евакуйована була там три дні ну Ларіса далека від того чим відрізняється той шофер що приїхав вивезти людей які там були і він ліквідатор ? Я нічого протів неї немаю це добре що вона ходить добивається мало б хто тим займався це добре але нерівняйте тих пару евакуйованих до потерпілих з Білоі церкви і прошу редактора щоб пропустив коментар. Я хочу почути її думку

  • Redactor:

   Пишите корректно. Не допускайте оскорблений в адрес ликвидаторов и посетителей сайта и все Ваши комментарии будут на сайте. Вы имеете полное право защищать свои права. При этом не оскорбляя других.

 68. Леся:

  Ув редактор а кого я обзивала я написала конкретно і ніколи не обзиваю ліквідаторів настоящих. Які були в перші дні. Я їх бачила і вони мають бути на першому місці а є купа таких. Що незнають навіть де то находиться і ви всі прекрасно знаєте і Ковальчук молодець добивається за всіх я непроти хай ліквідаторам дадуть більше але хай буде справедливість до кожної категорії чорнобильців ну як інвалід чорнобилець має прожити на пенсію 1700 ну це вже вопще

  • Redactor:

   Вы опять берётесь рассуждать о правильных и неправильных ликвидаторах. Позвольте разбираться в этом самим ликвидаторам. Вы эвакуированная? Вот и пишите о проблемах людей Вашей социальной группы. Почему вам обязательно нужно рассказывать о неправильных ликвидаторах? Если без этого никак – пишите об этом там, где против этого не возражают.

 69. Михаил Славянск Дон.обл.:

  Добрый вечер Валерия! Вы знаете мне все же кажется это допущенная ошибка в первую очередь УТСЗН и в последнюю очередь Ощадбанк!! В квартире мы проживаем вдвоем я и супруга! Льгота оформлена на меня одного! Больше льготников в квартире нет! Я оставлял свой личный мобильный телефон в кабинете УТСЗН когда определялся со своей монетизацией с наличной или безналичной формой взаиморасчета!! И потом еще наведывался перепроверял!! Мне кажется ошибку сделала одна из двух организаций или УТСЗН или Ощадбанк!! Но не признаются продолжают мне морочить голову что все у них ОК!! А я из за этого не могу пользоваться личным кабинетом Ощадбанка!! Ну ничего я не успокоюсь до тех пор пока это все не выясню! С уважением к Вам!

 70. Аноним:

  Информация для эвакуированной .В пятницу на канале 1+1 в новостях Денисова сказала ,что сейчас в Донецке -Луганске уже зарегистрировано 36 тысяч детей войны и ещё очень много тысяч которые проживают и уехавших бросили свои дома .какую льготу должны получить эти люди и сколько для этого надо денег.вы подумайте над этим.поэтому вам лучше тихонько поддержать ликвидаторов а затем вам легче будет с протянутой рукой тихонько выбросить и эвакуированым льготы .это единственный у вас выход ,как бы вам не было обидно .

 71. Лариса_Лубни:

  Лесі: 04.12.2019 в 19:03

  Не розумію, чому я повинна відповідати на питання вам, пані Леся. Ми що, з вами знайомі? До вашого відому, я не почала займатися ліквідаторами-а вже на протязі 9-ти років у чорнобильському русі України відстоюю права учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Не вам і не мені рахувати час перебування ліквідаторів на самій ліквідації аварії, яку до речі вони не вчиняли, і розрізняти я їх також не збираюся, для цього є державні органи влади.

  Я дійсно далека від того, що є різниця між евакуйованими і потерпілими. Я цієї теми не вивчала. І в цю парафію не лізу. Тому не збираюся розказувати, хто з цих категорій більш чорнобильніший і потребує більшої уваги та матеріального забеспечення.

  І якщо, ви пані Лесю так ображаєте людину, яку зобов’язали вивезти вас і таких як ви з небеспечної зони, і тепер ви йому наче заздрите, в той час, як ви повинні йому дякувати. Той шофер, так як і ви отримав опромінення. Тільки різниця в тому, що він виконував роботу по евакуації постраждалого населення, а вас вивезли подалі від епіцентру вибуху.

  Ви знаєте, ви мене дуже порадували, що нічого проти мене не маєте. Тільки хочу зауважити, що я не лише ходжу і добиваюся на місцевому рівні, ще і до Києва приходиться приїздити,витрачаючи власні кошти, щоб походити і подобиватись у високих кабінетах.

  То, якщо ви хотіли почути від мене про пару евакуйованих та потерпілих Білої Церкви, то вибачайте. Нічого не можу сказати, бо не знаю взагалі теми. І думка моя вам точно не знадобиться.

  А про хамовитого І.Ковальчука, який з’явився в чорнобильському середовищі в 2015 р. і який зневажливо ставиться до ліквідаторів, що борються за свої права з 2011 року взагалі не хочу навіть і говорити.

  Тому пані Лесю, я не збираюся виясняти у ліквідаторів,хто де і скільки був,і вам не раджу. Краще об’єднайтеся в своєму середовищі евакуйованих і потерпілих, і відстоюйте свої права спільно, і як порада — не чіпайте і не ображайте учасників ЛНА на ЧАЕС, так як багато ваших колег неодноразово це робили і продовжують робити.

  Більше з вами я не буду дискутувати. Будьте здорові.

  • Redactor:

   А ведь и правда. Леся не вежливо пишет о тех, кто эвакуировал эвакуированных! Согласитесь, друзья, неблагодарность не лучшее качество. Особенно если учесть что водителей автобусов эвакуировавших Припять расположили перед въездом в город ожидать команды на начало эвакуации. Начальство боялось паники и решило проводить эвакуацию одномоментно, что позже и было выполнено. В этом месте, где водилы ожидали лёжа на травке начала эвакуации Припяти и было радиационное пятно. Водилы получили серьёзные дозы, а потом эвакуировали людей. Им бы спасибо сказать…

 72. Аноним:

  леся,чим ви відрізняєтесь від жителів Донецька,Луганська ?????????????? Що було вам дано,а що їм ???!

 73. Анонім:

  Пані Леся може пора вам прочитати виставлене на сайті письмо евакуйованого з Донецьку листопад- грудень 2018 року.Де сказано що є повага і Чорнобилі і в Донецьку до людей які виконуючи свій службовий обов’язок перед державою втратили здоров’я.До цього обов’язку відносяться подіі на Донбасі і в Чорнобилі .Але чому до людей яких рятуют різний підхід.Вам надали житло , а ім ДУЛЮ .І ви ще хочете пенсію ,майте совість.Зараз дуже багато дітей евакуйованих з Чорнобиля маючи статус інваліда виіхали в Польшу і завдяки своєму статусу одержали право на проживання ,але підтвердити свою інвалідність вони не взмозі тому що нема підстав інвалідність у них куплена .Поляки дуже здивовані цьому нахабству ,а Львів знаходиться біля Польші і у нас дуже багато проживают відселених з Чорнобиля.Може не потрібно було нам іхати в Чорнобиль і рятувати вас при цьому втрачати здоров’я .Ви чи ваші сусіди а також друзі строіли цього монстра станцію при цьому робили порушення що видно з розсекречених доповідей працівників КДБ ,ми до цього не маєм ніякого відношення ,а зараз за те що ми прийшли вам на допомогу ви обзиваєте нас негідниками і п’яницями .Ми вас не бажаємо чіпати .Ми хочемо захистити тільки себе від тих хто не поважає і не виконує закони державних службовців ,а також тих знахабнілих і безсовісних людей яких ми врятували .А за вашу поведінку відносно людей які вас спасли бог вам суддя .

 74. СЕМ:

  ЛЕСЯ, ПОЛУЧИЛА ОТВЕТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ЛАРИСЫ, НО ЕЩЁ ОТ ТРОИХ ЛИКВИДАТОРОВ. ТАК ЧТО ЛЕСЯ СИДЕЛА БЫ ТЫ МОЛЧА И НЕ РЫПАЛАСЬ. ВЫ ПОТЕРПЕВШИЕ-ЭВАКУИРОВАННЫЕ УЖЕ ВООБЩЕ РАМСЫ ПОПУТАЛИ СО СВОИМ КОВАЛЬЧУКОМ. ВСЁ ВАМ МАЛО, ТЕПЕРЬ ПОДАВАЙ ВАМ НА РАСТАМОЖКУ РОСКОШНЫЕ АВТОМОБИЛИ, ГОНОЧНЫЕ МАШИНЫ, ТЯЖЁЛЫЕ РЕФРЕЖЕРАТОРЫ, ТРОЛЛЕЙБУСЫ, БАЙКЕРСКИЕ МОТОЦИКЛЫ, ВСЕ ЭТИ ВЕЩИ ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ. ОКАЗЫВАЕТЬСЯ У ВАС ЕСТЬ БАБЛО. ВАМ НАДО ОТКРЫВАТЬ БИЗНЕС ВАШИМ СТАТУСНЫМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ. А ДЕТИ ЛИКВИДАТОРОВ ИМЕЮТ СТАТУС ДО 18 ЛЕТ И ОН НЕ ПЕРЕДАЁТЬСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ, КАК У ВАС. И ОНИ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДИ НА КВАРТИТРЫ, НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА ЛЬГОТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР, ХОТЯ ОЧЕНЬ МНОГО ИЗ НАШИХ ДЕТЕЙ ИМЕЮТ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ, ТАК КАК РОДИЛИСЬ В СЕМЬЯХ ЛИКВИДАТОРОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ. ВАС С ВАШИМИ МУЖИКАМИ ВОДИТЕЛИ ВЫВОЗИЛИ С ПРИПЯТИ. А ПОЧЕМУ ВАШИ МУЖЬЯ НЕ ОСТАЛИСЬ РАБОТАТЬ НА СВОЁМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ, РАЗГРЕБАТЬ С ВОЁ ЖЕ ДЕРЬМО, НА КОТОРОМ ВЫ ВСЕ ЗАКОЛАЧИВАЛИ БАБКИ. НО ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ТАКОЕ РАДИАЦИЯ ( ВЕДЬ ВЫ МНОГИЕ РАБОТАЛИ НА СТАНЦИИ), ПОТОМУ И ДРАПАЛИ. А НАС, КОТОРЫЕ ДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕ ИМЕЛИ О РАДИАЦИИ ЗАГНАЛИ НА ЛИКВИДАЦИЮ АВАРИИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАДЕВ ПОГОНЫ. ПРОСТО ДУМАЙ ПЕРЕД ТЕМ, КАК КНОПКИ НАЖИМАТЬ

 75. ліза.:

  Лесіни погляди на складену сітуацію державою Україна занатто хибні.
  На перше травня 1986 року я вже отримала ордер на заселення у квартиру, але я не заселилася у наданий час, заселилася у 1991році, бо квартири наші були віддані євакуйованим з зони відчуження, я тобі і кашмарному сні немогла представити що до осени 1986 року теж буду знати що таке Чорнобиль і квартиру отримаю тільки після вступу в силу Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чонобильської катастрофи» і я така не одна вам відали свої квартири шахтарі, машинобудівники, медики, вчителі ви отримали компенсацію за втачене майно, хто тобі не мішав заробити пенсію немінімальну?
  Заздриш ліквідаторам, позаздрь мені умене пенсія далеко не твоя, але я особа не багата, бо у мене главного багацтва немає це втрата працездатності у 70%. Пи цьому усьому мені «волею судьби» я заробляла пенсію не тільки у Чорнобиль, трусило Бутайськ в Арменії, прикордонні госпиталя «авганців» і тоді про пенсію не думала, та і не розраховувала на подяку держави.
  Прикро що люди які повинні проявити свою подяку, через десятиліття заздрють.
  Я одного тобі бажаю ЗДОРОВ’Я!- якого немає у мене.

 76. Ликвидатор 86:

  Виновником таких всплесков на сайте является,,белокурый парнишка,,под фамилией Ковальчук,который обнадёживает потерпевших и эвакуированных своим поведением и,при этом,вставляет палки в колеса ликвидаторам,это мое мнение.

  • Redactor:

   И Ваше мнение верно!

   В окружении Ковальчука нет критически мыслящих людей. Вот они и верят в сказки своего гуру.

Правила сайта:

Запрещены оскорбление в комментариях другого пользователя сайта, администрации, мат, а также флуд и размещение ссылок на web-страницы, содержащие скрипты, приводящие к перезагрузке компьютера либо перезапуску браузера.

Оставить комментарий

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогахтендерный кредит
Доставка грузов