Роз’яснення щодо виконання Постанови КМУ № 551

Прeaмбулa:
Мoжливa відпрaвкa
в eлeктрoннoму вигляді
дo Упрaвлінь прaці
тa сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння

Для грoмaдян Укрaїни,   які брaли бeзпoсeрeдню учaсть у   ліквідaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу тa її нaслідків щoдo викoнaння Пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 11 липня 2018 р. № 551 «Дeякі питaння видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa іншим кaтeгoріям грoмaдян»

 

Цитaтa з прeaмбули Пoстaнoви:

Уряд зaтвeрдив нoвий пoрядoк видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa іншим кaтeгoріям грoмaдян. Пoрядкoм пeрeдбaчeнo ствoрeння рeгіoнaльниx кoмісій з визнaчeння стaтусу пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щo зaбeзпeчить єдиний підxід дo рoзгляду ними дoкумeнтів і прийняття oбґрунтoвaниx рішeнь для визнaчeння і підтвeрджeння відпoвіднoгo стaтусу, удoскoнaлeння пoрядку видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, під чaс склaдaння ядeрниx зaрядів тa прoвeдeння нa ниx рeглaмeнтниx рoбіт. Крім тoгo, зaтвeрджeнo нoві зрaзки блaнків пoсвідчeнь для пoстрaждaлиx грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрії 1, у якиx пeрeдбaчeнo рoзмeжувaння зa кaтeгoріями “Учaсник ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий відЧорнобильської катастрофи», а також нові зразки бланкі впосвідчень для осіб, які брали участь у ліквідаціїі нших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерно їзброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт (категорія 1, 2 або 3) і постраждалим від радіаційного опромінення».

Тобто, виходячи з суті вище зазначеного тексту «Уряд затвердив новий порядок видачі посвідчень», «Порядком передбачено створення регіональних комісій з визначення статусу …», «прийняття обґрунтованих рішень для визначення і підтвердження відповідного статусу …»   можна зробити висновок, що нам, громадянамУкраїни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків будуть визначати, в котре, статус, або його затверджувати!?

Тоді виникає питання: «Чи був визначений юридично наш статус громадян України, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків: «Учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків».

Якщо був юридично визначений статус, то що посадові особи МСП збираються визначати та затверджувати, а якщо не був визначений статус, то чому наразі цей статус досі не визначено!?

А це тільки підтверджує єдиний висновок Ініціативної групи з представлення інтересів та захисту Конституційних прав   громадянин, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків — Державний реєстр України (єдина інформаційна система) не ведеться у повному обсязі у відповідності до вимог Закону України   від 28 лютого 1991 року № 796-XII «Про статус і соціальний захистг ромадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Постанови від 9 червня 1997 р. № 571 «Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб,   які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», не дивлячись на фінансову підтримку Держави.

А якби ми були обліковані у відповідності до ст 16 ЗУ України 796-ХІІ   та Постанови від 9 червня 1997 р. № 571 «Положення про організацію і функціонування Державного реєструУкраїни осіб, як іпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,   то наразі ні кому б навіть в голову не прийшла б думка   визначати та затверджувати наш статус.

Тому   дуже важливо для кожного з нас:

Організувати функціонування Державного реєстру (єдиної інформаційної системи) в повному обсязі у відповідності до вимог   Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII   «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   та Постанови від 9 червня 1997 р. N 571 “Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Якби у посадових осіб органів Державної влади та органів місцевого самоврядування вистачило б клепки в голові для виконання своїх службових обов’язків, а саме внести інформацію про кожного учасника ліквідації Чорнобильської катастрофи та постраждалого від неї   в єдину інформаційну систему — Державний реєстр України, то зараз було би менше роботи задіяним у цьому питанні та витрат, а головне не було б “колотнечі” серед Чорнобильців, людей з особливим статусом та особливими потребами, які втратили здоров’я та працездатність від радіаційного впливу,   внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З повагою до всіх і кожного,

Ініціативна група з представлення інтересів та захисту
Конституційних прав громадян, які брали безпосередню участь
у ліквідаціїЧорнобильськоїкатастрофи —
катастрофи планетарного масштабу, та їїнаслідків.

Управління праці та соціального
захисту населення
Шевченківського району міста Харків
Людина і громадянинУкраїни
_______________________________
(ПІБ)
Учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи —
катастрофи планетарного масштабу

та її наслідків
Посвідчення: Серія ____ № _________

Адреса: _________________________
_______________________________

E-mail:
Конт. тел:______________________

Інформаційний запит на отримання публічної інформації

Відповідно до ст. 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмов оабо в інший спосіб — на свій вибір.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захистуі нформації, необхідної реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Відповідно до ст. ст. 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визнано, що право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднюват иінформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.

Постановою КМУвід 11 липня 2018 р. № 551 Уряд затвердив новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.

Порядком передбачено створення регіональних комісій з визначення статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечить єдиний підхід до розгляду ними документів і прийняття обгрунтованих рішень для визначення і підтвердження відповідного статусу, удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, під час складання ядерних зарядів та проведення на них регламентних робіт.

Враховуючи вище викладене, прошу надати публічну інформацію, яка знаходиться у   розпорядженні Управління праці та соціального захисту населення Шевченківського району містаХаркова, а саме:

 • —   в   якому юридично визначеному статусі я перебуваю на обліку в Управлінні праці та соціального захисту Шевченківського району міста Харків у відповідності до Посвідчення:   серія ____       № _____________

Відповідь прошу надати на:
ел.адресу: ___________________________ ,
на руки з попереднім повідомленням по тел.: ________________
поштою на адресу: ____________________________________

Дозвольте завчасно подякувати Вам за те, що знайшли час і можливість надати   інформацію по суті, у повному обсязі та в строк, визначений чинним законодавством України.

З повагою,
Людина і громадянинУкраїни

_________      ____________________
(підпис)                                      (ПІБ)    

“ ____ “ березня 2019 р.               

 

До Управління праці
та соціального захисту населення
Богуславської районної державної адміністрації
Київської області
Людина і громадянин України
______________________________________
Учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи —
катастрофи планетарного масштабу та її наслідків
Посвідчення: Серія А, № ____________
вул.
м. Богуслав Київської обл., 09700
тел.:(_________) __________________________
Е-mail:   _________________________________

 

Інформаційний запит

Згідно ст. 34 Конституції України, ст.5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Ст.ст. 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визнано, що право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.

Постановою КМУ від 11 липня 2018 р. № 551 Уряд затвердив новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.

Порядком передбачено створення регіональних комісій з визначення статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечить єдиний підхід до розгляду ними документів і прийняття обґрунтованих рішень для визначення і підтвердження відповідного статусу, удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, під час складання ядерних зарядів та проведення на них регламентних робіт.

Враховуючи викладене, прошу надати публічну інформацію, яка знаходиться у розпорядженні Управління праці та соціального захисту населення Богуславської районної державної адміністрації Київської області та доступ до якої, повинен бути забезпечений окремим структурним підрозділом або призначеною посадовою особою, а саме:

 • в якому юридично визначеному статусі я перебуваю на обліку в   Управлінні праці та соціального захисту населення Богуславської районної державної адміністрації Київської областіу відповідності до Посвідчення   Серія А, №   ___________________.

Дозвольте завчасно подякувати Вам за те, що знайшли час і можливість надати   інформацію по суті, у повному обсязі та в строк, визначений чинним законодавством України.

Відповідь прошу надати виключно на руки.

Телефон для комунікації: (_________) ____________________

_____березня 2018 року_______________________          / ______________________/

(підпис)                                                                                                      ( П. І. Б.)

18

48

30 комментариев к записи “Роз’яснення щодо виконання Постанови КМУ № 551”

 1. Сергей:

  Что Вы людям голову морочите планетарно космическими удостоверениями от них пенсии не добавятся.Лучше бы выводили людей под кабмин

 2. изя из ...:

  верно -задрали своим укровеличием при нищенских пенсиях.

 3. Психіаторо проктолог:

  Даунам та алігофренам ще раз пояснюю, виключно від правильного визначення соціального статусу чи то ліквідаторів, чи то терпіл якихось – повністю залежить і розмір пенсії і усих інших відшкодувань у ПОВНОМУ ОБСЯЗІ (!), так що шкури не нийти, а бігом заяви писати як Гайдак порекомендував, порозпузкалися тут бардак за даа десятки років порозводили, дисципліну маєте поважати, без порядку у лавах чорнобильського середовища ніколи нічого доброго не вийде.

  • Абвгд:

   Псих.., ти – імбіцил і терпіла одночасно; запитай у строковикiв з 1 категорії – вони пiдтвердять з огляду на те по яким саме посвідченням і в якому розмірі їм призначена і виплачується пенсія.

   • аноним:

    все это от лукавого…

   • Психіаторо проктолог:

    А друга категорія ліквідаторів, це що не ліквідатори ? Зараз усим розумникам питання на засипку, а як називається у Чорнобильському Законі 796/XII” Про статус і соціальний захист… ” … внаслідок аварії, чи катастрофи? А як написано у 16 статті Конституції України – катастрофа, чи аварія, от і подумайте, хто хворий, а хто хоче зробити, щоб був нареші наведений порядок? А вшіві думають лише про себе і готові о другу категорію витерти свої брудні копита.

   • Психіаторо проктолог:

    І доречі, нікого особисто не ображаю, писав про психічно хворих людей та дурнів, хто себе там побачив, то це лише плід їхньої хворої уяви, нормальні люди себе там у моєму коментарі побачити не повинні

 4. никто:

  БРЕД.

 5. Патриот:

  Маразм крепчает, удостоверение выдается так как это прописано в законе. В законе ликвидаторы – это участники ликвидации аварии и не более того.Если удостоверение выдавать как предлагает господин, то прежде надо менять закон.

  • Вова:

   YJ бесплатный проезд отменили без изминения Закона, и не одного а нескольких.

   • аноним:

    почему в Харькове, еще не началась выдача новых удостоверений ??? Уже месяц прошел,как отняли старые …

 6. арс:

  теперь с новым удостоверением в пенсионный и пенсия по новому?

 7. серж:

  Проверку удостоверений продлили на год соответственно и старые удостоверения действуют год и не кто их не изымал И никакой новой пенсии по новым удостоверениям В каком законе это прописано???

 8. Аноним:

  у кого планетарное посичення – тому будут пенсию платить не в пару тыс. гривен, а в пару тыс. биткоинов – рева сказал, но только с апреля при условии подачи в ПФ копии избирательного бюлетеня за пороха.

  • Аноним:

   …..а ещё раз в год можно будет по планетарному пасвидченню бесплатно в космос на Шатле слетать.

 9. Чорнобилець:

  Для особливо розумних, які не бачать далі свого носа. Цитую статтю 16 Конституції:
  “Стаття 16. забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильскої катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є ОБО’ЯЗКОМ держави”.
  Якщо при отриманні посвідчення людина і громадянин України буде знаходитися в статусі ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС фактично на неї не буде розповсюдживатись стаття 16 Конституції України. бо там йдеться про катастрофу – катастрофу планетарного масштабу. Якщо в боротьбі з свавіллям влади відносно захисту своїх прав громадянин (ка) звернеться до положень Конституції, то любий посадовець може вказати, що для такого громадянина (ки) положення ст.16 не діють, т.як при статусі ліквідатора аваріїї відносно Вас держава вже Вам нічим не зобов’язана, тому що Ви будете знаходитися поза межами Конституційного поля. В цому випадку для Вас при порушенні Ваших прав відносно пільг і пенсій не буде діяти і Стаття 22: “Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод”.
  Тобто, відповідно до Конституції не можуть бути звужені права і свободи громадянина (ки), звужені існуючі права і свободи, але це стосується тих громадян (ок) які приймали участь в подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, а не ліквідаторів наслідків аваріїї. Тож міркуйте самі…

  • Баранчик кучерявый:

   А ничего, что закон обратной силы не имеет? Что Конституция Украины была принята через пять лет после Чернобыльского Закона? По юридическому праву, Чернобыльский закон выше Конституции,т.к. конституция сужает права ликвидаторам, о чем говорит многолетняя практика Конституционного Суда Украины по защите прав ликвидаторов аварии. Я тут читаю этот юридический маразм, где ликвидаторов призывают отказаться от льгот на том основании, что какому то маразматику пришла бредовая идея, что новые удостоверения противоречат Конституции.
   Правильно, найдётся пара сотен идиотов, который откажутся от удостоверений нового образца, а значит и от всех чернобыльских льгот. Все экономия в бюджет… А потом эти сотни прибегут к адвокату Гайдаку за помощью, помоги!, льгот лишили по моему личному заявлению, а еще ему денежку заплатят, чтобы работал не за так… Всем идиотам надо немедленно заполнить образцы собственноручно, а то льготы оставят. Будьте патриотами! Заполните бланк и откажитесь от удостоверения сами, вам ведь, льготы не нужны? Идиота не получают денег, они их должны отдавать… ГЫ, БЕЕЕ…!

   • Вообщето:

    Виктор Васильевич Гайдак совсем не адвокат и даже не юрист, у него высшее техническое образование, однако как хорошему механику ему удалось разобраться в причинах того, почему все у нас не работает. Действительно так получилось, что в молодом государстве Украина, Основной Закон долго писался и был принят лишь через пять лет после провозглашения Независимости и аж через пять лет спустя, после принятия Чернобыльского Закона, но по всем юридическим нормам Законы всегда стоят ниже Конституции – Основного Закона и именно их логичнее и по всем нормам следует приводить в соответствие с нормами Конституции Украины и тогда бы у чернобыльцев не было бы абсолютно никаких проблем ВООБЩЕ!!! Это только плюс Гайдаку, а жирный позорный минус тем провокаторам которые вносят смуту и порочат чесных людей, обвиняя их, в том, что они как адвокаты, берут с чернобыльцев, или будут брать какие то гонорары. Вот такие и работают на барыжную власть, может даже сами не подозревая того.

   • Чорнобилець:

    Ну і де тепер у ст.54 Ви знайдете рядки, що “В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів. щодо яких встановлено звязок з Чорнобильською катастрофою. не може бути нижчими по Iгрупі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком; по II групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком; по III групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком; Їх вилучили. А Ви кажите, що закон немає зворотньої сили.
    Це в високорозвинених країнах закони немають зворотньої сили, а не в країнах третього світу, де порушуються законні права Чорнобильців. Якщо і повернуть виплати пенсій 6 – 8 – 10, то можем їх і не отримати, бо у Законі України про “Статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи” мова йде про Чорнобильську катастрофу, а не аварію, яку нам нав’язують у нових посвідченнях.

 10. Евгений:

  Юля сказала, как только станет президентом (а такие шансы у нее есть) отменит все указы принятые этими жидами. Так, что спешить с обменом не нужно. Время еще есть.

  • Сергей:

   Юля много что говорила вы еще верите а потом ноете

 11. Аноним:

  Поддерживаю на все 100%.

  • аноним:

   так пусть вернут старые удостоверения,вместо бумажек,которые выдавали в обмен

 12. изя из ...:

  да получить-бы планетарного масштаба и улететь вмежпланетное турне -подальше от побратимов а ближе к товарищам по ликвидации и вместе с ними ликвидоровать всех-побратимив до седьмого колена.

 13. исполнивший свой долг:

  В этом и вся проблема!!!!! Пока не получим законный статус пенсии не ждите!!!!! не ждите, а пишите!!!!!! Инициативная группа работает на благо всех чернобыльцев!!!!

  • ликвидатор последствий Катастрофы Планетарного масштаба.:

   К стати “додики” требовали,чтоб их не называли “чернобыльцы”,НО самые ослы подписываются–“чорнобилець”!!!

 14. ликвидатор:

  Только пришла пенсия,не добавили ни копейки—ликвидатор, 1 категория,инв 2 группа…

 15. изя из ...:

  шо не пришла а ты [censored]

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогахтендерный кредит
Доставка грузов