Роз’яснення щодо виконання Постанови КМУ № 551

Прeaмбулa:
Мoжливa відпрaвкa
в eлeктрoннoму вигляді
дo Упрaвлінь прaці
тa сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння

Для грoмaдян Укрaїни,   які брaли бeзпoсeрeдню учaсть у   ліквідaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи — кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу тa її нaслідків щoдo викoнaння Пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 11 липня 2018 р. № 551 «Дeякі питaння видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa іншим кaтeгoріям грoмaдян»

 

Цитaтa з прeaмбули Пoстaнoви:

Уряд зaтвeрдив нoвий пoрядoк видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa іншим кaтeгoріям грoмaдян. Пoрядкoм пeрeдбaчeнo ствoрeння рeгіoнaльниx кoмісій з визнaчeння стaтусу пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щo зaбeзпeчить єдиний підxід дo рoзгляду ними дoкумeнтів і прийняття oбґрунтoвaниx рішeнь для визнaчeння і підтвeрджeння відпoвіднoгo стaтусу, удoскoнaлeння пoрядку видaчі пoсвідчeнь oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій тa випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, під чaс склaдaння ядeрниx зaрядів тa прoвeдeння нa ниx рeглaмeнтниx рoбіт. Крім тoгo, зaтвeрджeнo нoві зрaзки блaнків пoсвідчeнь для пoстрaждaлиx грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрії 1, у якиx пeрeдбaчeнo рoзмeжувaння зa кaтeгoріями “Учaсник ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий відЧорнобильської катастрофи», а також нові зразки бланкі впосвідчень для осіб, які брали участь у ліквідаціїі нших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерно їзброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт (категорія 1, 2 або 3) і постраждалим від радіаційного опромінення».

Тобто, виходячи з суті вище зазначеного тексту «Уряд затвердив новий порядок видачі посвідчень», «Порядком передбачено створення регіональних комісій з визначення статусу …», «прийняття обґрунтованих рішень для визначення і підтвердження відповідного статусу …»   можна зробити висновок, що нам, громадянамУкраїни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків будуть визначати, в котре, статус, або його затверджувати!?

Тоді виникає питання: «Чи був визначений юридично наш статус громадян України, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків: «Учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків».

Якщо був юридично визначений статус, то що посадові особи МСП збираються визначати та затверджувати, а якщо не був визначений статус, то чому наразі цей статус досі не визначено!?

А це тільки підтверджує єдиний висновок Ініціативної групи з представлення інтересів та захисту Конституційних прав   громадянин, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків — Державний реєстр України (єдина інформаційна система) не ведеться у повному обсязі у відповідності до вимог Закону України   від 28 лютого 1991 року № 796-XII «Про статус і соціальний захистг ромадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Постанови від 9 червня 1997 р. № 571 «Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб,   які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», не дивлячись на фінансову підтримку Держави.

А якби ми були обліковані у відповідності до ст 16 ЗУ України 796-ХІІ   та Постанови від 9 червня 1997 р. № 571 «Положення про організацію і функціонування Державного реєструУкраїни осіб, як іпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,   то наразі ні кому б навіть в голову не прийшла б думка   визначати та затверджувати наш статус.

Тому   дуже важливо для кожного з нас:

Організувати функціонування Державного реєстру (єдиної інформаційної системи) в повному обсязі у відповідності до вимог   Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII   «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»   та Постанови від 9 червня 1997 р. N 571 “Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Якби у посадових осіб органів Державної влади та органів місцевого самоврядування вистачило б клепки в голові для виконання своїх службових обов’язків, а саме внести інформацію про кожного учасника ліквідації Чорнобильської катастрофи та постраждалого від неї   в єдину інформаційну систему — Державний реєстр України, то зараз було би менше роботи задіяним у цьому питанні та витрат, а головне не було б “колотнечі” серед Чорнобильців, людей з особливим статусом та особливими потребами, які втратили здоров’я та працездатність від радіаційного впливу,   внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З повагою до всіх і кожного,

Ініціативна група з представлення інтересів та захисту
Конституційних прав громадян, які брали безпосередню участь
у ліквідаціїЧорнобильськоїкатастрофи —
катастрофи планетарного масштабу, та їїнаслідків.

Управління праці та соціального
захисту населення
Шевченківського району міста Харків
Людина і громадянинУкраїни
_______________________________
(ПІБ)
Учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи —
катастрофи планетарного масштабу

та її наслідків
Посвідчення: Серія ____ № _________

Адреса: _________________________
_______________________________

E-mail:
Конт. тел:______________________

Інформаційний запит на отримання публічної інформації

Відповідно до ст. 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмов оабо в інший спосіб — на свій вибір.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захистуі нформації, необхідної реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Відповідно до ст. ст. 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визнано, що право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднюват иінформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.

Постановою КМУвід 11 липня 2018 р. № 551 Уряд затвердив новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.

Порядком передбачено створення регіональних комісій з визначення статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечить єдиний підхід до розгляду ними документів і прийняття обгрунтованих рішень для визначення і підтвердження відповідного статусу, удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, під час складання ядерних зарядів та проведення на них регламентних робіт.

Враховуючи вище викладене, прошу надати публічну інформацію, яка знаходиться у   розпорядженні Управління праці та соціального захисту населення Шевченківського району містаХаркова, а саме:

  • —   в   якому юридично визначеному статусі я перебуваю на обліку в Управлінні праці та соціального захисту Шевченківського району міста Харків у відповідності до Посвідчення:   серія ____       № _____________

Відповідь прошу надати на:
ел.адресу: ___________________________ ,
на руки з попереднім повідомленням по тел.: ________________
поштою на адресу: ____________________________________

Дозвольте завчасно подякувати Вам за те, що знайшли час і можливість надати   інформацію по суті, у повному обсязі та в строк, визначений чинним законодавством України.

З повагою,
Людина і громадянинУкраїни

_________      ____________________
(підпис)                                      (ПІБ)    

“ ____ “ березня 2019 р.               

 

До Управління праці
та соціального захисту населення
Богуславської районної державної адміністрації
Київської області
Людина і громадянин України
______________________________________
Учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи —
катастрофи планетарного масштабу та її наслідків
Посвідчення: Серія А, № ____________
вул.
м. Богуслав Київської обл., 09700
тел.:(_________) __________________________
Е-mail:   _________________________________

 

Інформаційний запит

Згідно ст. 34 Конституції України, ст.5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Ст.ст. 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визнано, що право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.

Постановою КМУ від 11 липня 2018 р. № 551 Уряд затвердив новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.

Порядком передбачено створення регіональних комісій з визначення статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечить єдиний підхід до розгляду ними документів і прийняття обґрунтованих рішень для визначення і підтвердження відповідного статусу, удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, під час складання ядерних зарядів та проведення на них регламентних робіт.

Враховуючи викладене, прошу надати публічну інформацію, яка знаходиться у розпорядженні Управління праці та соціального захисту населення Богуславської районної державної адміністрації Київської області та доступ до якої, повинен бути забезпечений окремим структурним підрозділом або призначеною посадовою особою, а саме:

  • в якому юридично визначеному статусі я перебуваю на обліку в   Управлінні праці та соціального захисту населення Богуславської районної державної адміністрації Київської областіу відповідності до Посвідчення   Серія А, №   ___________________.

Дозвольте завчасно подякувати Вам за те, що знайшли час і можливість надати   інформацію по суті, у повному обсязі та в строк, визначений чинним законодавством України.

Відповідь прошу надати виключно на руки.

Телефон для комунікації: (_________) ____________________

_____березня 2018 року_______________________          / ______________________/

(підпис)                                                                                                      ( П. І. Б.)

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов