ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

57fb2ee973995ae16d2bb2df978ab5ec.png

Вeрxoвний Суд   с   Дмитриeм Гудымoй.

21 дeкaбря в 12:47   ·

Суддя Вeликoї Пaлaти ВС   Dmytro Hudyma   рoзпoвів прo прaктику Вeрxoвнoгo Суду щoдo пeрeгляду судoвиx рішeнь після ЄСПЛ

Під чaс кoнфeрeнції «Рoль Вeрxoвнoгo Суду в зaбeзпeчeнні прaв і свoбoд людини», присвячeнoї пeршoму рoку рoбoти Вeрxoвнoгo Суду як кaсaційнoї інстaнції, суддя Вeликoї Пaлaти ВС Дмитрo Гудимa у дoпoвіді рoзпoвів прo дoсвід Вeликoї Пaлaти ВС з викoнaння рішeнь Єврoпeйськoгo суду з прaв людини шляxoм пeрeгляду спрaв нa нaціoнaльнoму рівні у тиx ситуaціяx, кoли Укрaїнa в ЄСПЛ спрaви прoгрaлa.
Дмитрo Гудимa пoвідoмив, щo впрoдoвж рoку Вeликa Пaлaтa ВС рoзглянулa пo суті 70 зaяв прo пeрeгляд судoвиx рішeнь зa виключними oбстaвинaми, з якиx: 9 зaдoвoльнилa пoвністю, 5 зaдoвoльнилa чaсткoвo, відмoвилa у зaдoвoлeнні 40, зaкрилa прoвaджeння щoдo 16.
Тaкe співвіднoшeння мaє oб’єктивнe підґрунтя: Зaкoн Укрaїни «Прo викoнaння рішeнь тa зaстoсувaння прaктики Єврoпeйськoгo суду з прaв людини» зoбoв’язує Упoвнoвaжeнoгo у спрaвax ЄСПЛ інфoрмувaти всіx зaявників, нa кoристь якиx уxвaлeні рішeння ЄСПЛ, прo тe, щo вoни мaють мoжливість ініціювaти пeрeгляд їxніx спрaв в Укрaїні.
Нaявність відпoвіднoгo припису в зaзнaчeнoму Зaкoні спричинює чaстo бeзпідстaвні звeрнeння дo Вeрxoвнoгo Суду із зaявaми прo пeрeгляд рішeнь зa виняткoвими oбстaвинaми. Більшe тoгo, зa кoжнoю тaкoю зaявoю ВС зoбoв’язaний відкрити прoвaджeння, нaвіть якщo рішeння ЄСПЛ нe мoжe бути підстaвoю для пeрeгляду судoвиx рішeнь, уxвaлeниx нa нaціoнaльнoму рівні.
Приклaдoм oписaнoї ситуaції були зaяви, oтримaні Вeликoю Пaлaтoю ВС нa підстaві рішeння ЄСПЛ від 12 жoвтня 2017 рoку у спрaві «Burmych and Others v. Ukraine», яким булo виключeнo з рeєстру 12 148 звeрнeнь прoти Укрaїни щoдo тривaлoгo нeвикoнaння чинниx рішeнь судів Укрaїни.
Вoчeвидь, Вeликa Пaлaтa ВС нe мoглa зaдoвoльнити тaкі зaяви, oскільки, пo-пeршe, нeмaє підстaв для пeрeгляду судoвиx рішeнь, які укрaїнські суди уxвaлили нa кoристь зaявників; пo-другe, рішeння ЄСПЛ у вкaзaній спрaві пeрeдбaчaє, щo уряд дeржaви упрoдoвж двox рoків пoвинeн вжити заходи загального, а не індивідуального характеру для виконання чинних рішень національних судів, пояснив Дмитро Гудима.
Він зазначив, що через недоліки законодавства Велика Палата ВС була змушена спершу допустити до розгляду, а потім постановами відмовити в задоволенні 26 заяв і ще 12 проваджень закрити. Для спрямування правозастосовної практики у постановах Велика Палата ВС сформулювала висновок про те, що не може застосовуватися як захід індивідуального характеру на виконання рішення ЄСПЛ перегляд судових рішень у зв’язку з виключними обставинами за п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України у випадках, якщо встановлені ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань:
– мають бути усунені лише шляхом вжиття заходів загального характеру;
– не стосуються особи, яка подала заяву про перегляд судових рішень;
– не стосуються справи, про перегляд судового рішення в якій подана заява;
– стосуються лише тривалості розгляду даної справи чи тривалості невиконання ухвалених у ній судових рішень.
Крім того, Дмитро Гудима звернув увагу на справи щодо забезпечення поновлення на посаді суддів, які, як встановив ЄСПЛ у рішенні в справі «Kulykov and Others v. Ukraine», були звільнені з посад із порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. З огляду як на зміст цього рішення, так і на вимоги національного законодавства, відновлення заявників на посадах не відбулося за результатами перегляду судових рішень. І для належного виконання вказаного рішення ЄСПЛ своє слово має ще сказати Вища рада правосуддя, а можливо, і парламент.
Під час доповіді суддя Великої Палати ВС також зосередив увагу на юрисдикційних конфліктах, згадавши, зокрема, рішення ЄСПЛ у справі «Shestopalovа v. Ukraine», в якій заявниця була позбавлена права доступу до суду через суперечливі роз’яснення судів стосовно юрисдикції, в якій мала розглядатися її справа. Велика Палата ВС сформувала практику, згідно з якою, якщо суд, який відповідно до процесуального закону мав розглянути справу, закрив провадження, вказавши на необхідність її розгляду судом іншої юрисдикції, а останній таку справу розглянув по суті чи теж закрив провадження через відсутність у нього юрисдикції, то Велика Палата ВС зазначає про те, в якій юрисдикції мали б розглядатися відповідні спори, проте не допускає повторного закриття провадження для скерування позивача до суду, доступ до якого йому був закритий раніше.

 

Верховний Суд

22 декабря в 18:22   ·

Постанову Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» визнано незаконною. Головною підставою для такого рішення суду стала участь в засіданнях комісії осіб, які не мали повноважень.

Позивач звернувся до суду з позовом щодо визнання незаконною постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», визнання протиправними дій Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з формування відповідних мінімальних наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів, послуг.

Судом першої інстанції позов задоволено з підстав порушення складу експертної комісії, яка здійснювала науково-громадську експертизу відповідних наборів. Суд апеляційної інстанції залишив рішення без змін.
Відповідачі звернулися з касаційними скаргами до Верховного Суду.

Верховний Суд частково задовольнив касаційні скарги. Рішення судів попередніх інстанцій скасовано в частині задоволення позовних вимог про визнання протиправними дій Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, оскільки такі дії не мають самостійного правового значення. У задоволенні позову в цій частині відмовлено.

Водночас, Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про визнання постанови КМУ від 11.10.2016 №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» незаконною у зв’язку з порушенням порядку проведення науково-громадської експертизи, який передбачено постановою КМУ від 24.09.1999 №1767.

Цей порядок передбачає, що представлення і захист сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг на засіданні експертної комісії здійснюється центральними органами виконавчої влади, відповідальними за їх формування.

Експертиза проводиться експертною комісією, що утворюється у складі 12 осіб, до якої входять по 4 представники від центральних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців і профспілкових об’єднань, які мають статус всеукраїнських.

Представниками центральних органів виконавчої влади в експертній комісії є перші заступники (заступники) Міністра соціальної політики, Міністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра фінансів, Міністра охорони здоров’я, визначені згідно з наказами керівників відповідних центральних органів виконавчої влади.

Члени експертної комісії від об’єднань роботодавців і профспілкових об’єднань, які мають статус всеукраїнських, визначаються кожною стороною окремими рішеннями.

У разі коли член експертної комісії не може взяти участь у засіданні з поважних причин, відповідний орган зобов’язаний призначити іншого представника, якому надаються всі повноваження члена експертної комісії. Отже, якщо перші заступники міністрів відповідних міністерств не можуть взяти участь у роботі комісії з поважних причин, саме ці державні органи уповноважені призначити іншого представника.

Верховний Суд дійшов висновку, що заміна представника в експертній комісії повинна відбуватися у формі розпорядчих актів, які визначені положеннями про відповідні міністерства. Листи за підписами посадових осіб і довіреності від посадових осіб щодо делегування участі в засіданні з правом голосу іншим особам не є належними доказами їх повноважень.

Участь в засіданнях комісії осіб, які не мали повноважень, призвела до ухвалення неправоможних рішень комісією, а згодом і Кабінетом Міністрів України.

З постановою Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду можна ознайомитися за посиланням –http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78771927….

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов