Як отримати від держави гроші, які присудив Європейський Суд

fotoВ цій стaтті зaзнaчeнo які дoкумeнти і куди пoтрібнo пoдaти для oтримaння кoмпeнсaції, присуджeнoї рішeнням Єврoпeйськoгo суду з прaв людини (ЄСПЛ).

Викoнaння рішeнь ЄСПЛ здійснює Міністeрствo юстиції Укрaїни, a сaмe Урядoвий упoвнoвaжeний у спрaвax Єврoпeйськoгo суду з прaв людини тa йoгo Сeкрeтaріaт. Цe врeгульoвaнo Пoстaнoвoю Кaбінeту міністрів Укрaїни № 784 від 31 трaвня 2006 р.

Після тoгo, як рішeння нaбувaє oстaтoчнoгo стaтусу, сeкрeтaріaт ЄСПЛ пeрeсилaє йoгo дo зaявникa, а також до Державної виконавчої служби.

Державна виконавча служба протягом 10 днів має відкрити виконавче провадження.

Протягом одного місяця від дня відкриття виконавчого провадження Секретаріат Урядового Уповноваженого надсилає до Державної казначейської служби постанову про відкриття виконавчого провадження, разом із оригінальним текстом і перекладом Рішення.

Впродовж десяти днів від дня надходження зазначених документів Державна казначейська служба здійснює списання на вказаний стягувачем банківський рахунок, а у разі його відсутності – на депозитний рахунок Державної виконавчої служби.

Виплата відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк із моменту набуття Рішенням статусу остаточного, або у строк, визначений у рішенні. У випадку порушення строку на суму відшкодування нараховується пеня.

Для своєчасного виконання рішення ЄСПЛ, стягувачеві необхідно подати до Державної виконавчої служби:

Для фізичних осіб:

Заява про відкриття виконавчого провадження, із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, ідентифікаційного номеру, назви та місцезнаходження банку, номеру рахунку в банку, коду МФО банку, в якому відкрито рахунок.
Довідка банку, в якому відкрито рахунок стягувача, де обов’язково повинні бути зазначені повна назва банку із зазначенням номеру філії або відділення, місцезнаходження банку, код МФО банку, номер транзитного рахунку банку (за наявності), номер особового (карткового) або поточного рахунку стягувача, код ЄДПРОУ банку.
Копія всіх сторінок паспорту.
У разі смерті стягувача, разом із вищезазначеними документами подається нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право на спадщину.

Для юридичних осіб:

1. Заява на офіційному бланку за підписом його керівника, скріплена печаткою; у заяві зазначається повна назва стягувача, повна назва банку стягувача із зазначенням номеру філії або відділення, місцезнаходження банку стягувача, код МФО банку стягувача, код ЄДПРОУ банку стягувача, код ЄДПРОУ стягувача.

2. У разі якщо заяву про виконання рішення подає представник стягувача, разом із документами, необхідними для перерахування коштів надається оригінал довіреності.

Відповідно до Закону, неподання такої заяви не є перешкодою для виконання рішення, проте може призвести до затримок у його виконанні, що не стане підставою для нарахування пені. У випадку неподання такої заяви сума справедливої сатисфакції перераховується на депозитний рахунок Державної виконавчої служби, так само, як і у випадку смерті (ліквідації) стягувача або неможливості визначити місцезнаходження заявника. Відповідно до ч.2 ст.9, кошти можуть бути перераховані на рахунок стягувача або його правонаступників за умови відповідного оформлення документів.

У випадку порушення строку виконання рішення ЄСПЛ Державна виконавча служба повідомляє про причини такої затримки Секретаріат.
foto

 

источник

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов