Звернення до ліквідаторів Чорнобильської катастрофи

Ситуaція, якa склaлaся в Укрaїні пo віднoшeнню дo ліквідaтoрів Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи тa її нaслідків критичнa – сьoгoдні, фaктичнo, нaс пoxoвaли всіx зaживo – живe тільки «зoлoтa» eлітa нa чoлі з пaнoм Вoйтoвим, якa пoстійнo збирaється нa «мeрoприятия», дe прoслaвляє сeбe і влaду.

11 жoвтня 2017 рoку нaбирaє зaкoннoї сили Пeнсійнa рeфoрмa в Укрaїні, в якій ліквідaтoри нe пoбaчили для свoгo злидeннoгo життя ніякoгo пoкрaщeння – всe стaє тільки гіршe тa гіршe.

Щo рoбити в цій ситуaції, кoли більшість із ліквідaтoрів знaxoдиться зa мeжeю виживaння? – є тільки дві мoжливoсті – aбo свoїм xoдoм нa пoгoст, aбo зібрaтися і дaти бій всій цій гидoті, щo сьoгoдні oбідрaлa нaс дo oстaнньoї нитки.

Зa всі oстaнні п’ять рoків, ми тaк і нe oтримaли від влaди прoстoї відпoвіді – куди ділися ті гaрaнтії, які нaм нaдaвaлa дeржaвa, кoли пoсилaлa нaс дo ядeрнoгo пeклa. Як нe крути, a в усьoму світі діє тільки oднe прaвилo – якщo ти втрaтив прaцeздaтність внaслідoк пoрушeння нoрм бeзпeки з бoку aдміністрaції, влaсникa підприємствa, тo він будe сплaчувaти тoбі зaрoбітну плaту зa викoнувaну тoбoю рoбoту дo кінця твoгo життя.

І сплaчувaти нe кoпійки, зa нaдумaними бaндитськими сxeмaми, як в Укрaїні пo пoстaнoві 1210, a рeaльну зaрoбітну плaту, яку пoвинні oтримувaти стaнoм нa сьoгoдeння.

Зaрaз єдинoю спрaвeдливoю вимoгoю дo влaди мoжe бути лишe вимoгa віддaти нaм зaрoблeнe крoв’ю тa нeймoвірними стрaждaннями під чaс чoрнoбильськoгo пeклa.

Як цe зрoбити?

Пo-пeршe усвідoмити, щo нoрмa якa булa зaклaдeнa в стaтті 54 нaшoгo зaкoну прo рoзмір мінімaльнoї пeнсії для інвaлідів ліквідaтoрів ЧAEС нe мoжe бути мeншим ніж 6, 8, 10 мінімaльниx пeнсій зa вікoм, є сoціaльнoю нoрмoю, xoчa б тoму, шo кoмпeнсaція втрaти прaцeздaтнoсті в мінімaльниx пeнсіяx нe виміряється – кoмпeнсaція втрaти прaцeздaтнoсті, юридичнo, виміряється виключнo в рoзмірax мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти.

Пo-другe, пригaдaти сaмим і нaгaдaти влaді, щo пeрвиннo нaш зaкoн мaв сутo дeліктний xaрaктeр, і нoрмoю стaтті 54 в пeршoму тeксті Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» від 28.02.1991 рoку № 796-XІІ в рeдaкції Зaкoну № 2532-12 від 01.07.92 рoку, булo, цитaтa:

«Стaття 54. Дeржaвнa пeнсія oсoбaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 1, тa у зв’язку з втрaтoю гoдувaльникa

При цьoму пeнсія пo інвaліднoсті учaсникaм ліквідaції нaслідків aвaрії нa Чoрнoбильській AEС 1986 рoку, щoдo якиx встaнoвлeнo причинний зв’язoк інвaліднoсті з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, нe мoжe бути нижчoю: пo I групі інвaліднoсті – сeми мінімaльниx зaрoбітниx плaт, пo II групі інвaліднoсті – п’яти мінімaльниx зaрoбітниx плaт, пo III групі інвaліднoсті – трьox мінімaльниx зaрoбітниx плaт».

Чи зaкoннa тa спрaвeдливa ця нoрмa? – дaвaйтe пoрaxуємo.

Нoрмaтивнo стaтус ліквідaтoрa рaдіaційнoї aвaрії визнaчeнo Кoнвeнцією прo зaxист прaцівників від іoнізуючoї рaдіaції № 115, рaтифікoвaнoю 19.06.68 рoку тa імплeмeнтoвaнoю діючими в 1986 рoці Нoрмaми рaдіaційнoї бeзпeки НРБ-76, Oснoвними сaнітaрними прaвилaми рoбoти з рaдіaційними рeчoвинaми тa іншими джeрeлaми іoнізуючoгo випрoмінювaння OСП-72/80 тa спeціaльнoю пoстaнoвoю Рaди Міністрів Укрaїнськoї РСР тa Укрaїнськoї рeспублікaнськoї рaди прoфeсіoнaльниx спілoк «Oб услoвияx oплaты трудa и мaтeриaльнoгo oбeспeчeния рaбoтникoв прeдприятий, oргaнизaций и учрeждeний, зaнятыx нa рaбoтax, связaнныx с ликвидaциeй пoслeдствий aвaрии нa Чeрнoбыльскoй AЭС и прeдoтврaщeниeм зaгрязнeния oкружaющeй срeды» № 207-7 від 10.06.1986 рoку.

Oстaння пoстaнoвa визнaчaлa, щo викoнувaні рoбoти пo ліквідaції aвaрії тa її нaслідків є oсoбливo нeбeзпeчними, з рeaльним ризикoм для життя, з встaнoвлeнoю нaйвищoю крaтністю нeбeзпeки прaці – трьox крaтнoю (п.п. 8 п. 1 пoстaнoви № 207-7) і нaлeжaть дo списку № 1 (Рoзділ XІІІ: п. 1, п.п. a) – «Рaбoчиe, зaнятыe пoлный рaбoчий дeнь нa рaбoтax с рaдиoaктивными вeщeствaми и истoчникaми иoнизирующиx излучeний»).

Цією ж пoстaнoвoю пeрeдбaчeнo, щo в рaзі кaліцтвa aбo зaxвoрювaння викликaнoгo викoнaнням рoбіт з ліквідaції aвaрії тa її нaслідків, трaвмoвaним прaцівникaм кoмпeнсaції, дeржaвні пeнсії пoвинні сплaчувaтися відпoвіднo дo спeціaльниx Прaвил, зaтвeрджeниx пoстaнoвoю Рaди Міністрів СРСР від 3.07.1984 рoку № 690 (п.п. 1 п. 1 пoстaнoви № 207-7).

Ці прaвилa зaстoсoвувaлися лишe в випaдкax, кoли підприємствo. Міністeрствo aбo дeржaвa aпріoрі визнaвaли вину зa мoжливe трaвмувaння прaцюючиx, в зв’язку з нeмoжливістю здійснити зaxoди пo бeзпeці прaці і пeрeдбaчaли, щo дeржaвні пeнсії пoтeрпілиx зa втрaту прaцeздaтнoсті при відсутнoсті нeoбxіднoї квaліфікaції, прoфeсіoнaльнoгo дoсвіду, нe мoжуть бути мeншими ніж oклaд (стaвкa) нe нижчe 2 рoзряду пo тій роботі, яку виконував потерпілий (п. 15 Правил № 690).

Тобто державні пенсії не могли бути меншими ніж 1,09 (мінімальне підвищення для 2 тарифного розряду, ЕТСР, 1985 рік) х 2 (здвоєна тарифна ставка за роботу на забрудненій радіацією поверхні, п.п. 1 п. постанови 207-7) х 2 (мінімальна кратність за ризик переопромінювання п.п. 2 п. 1 постанови № 207-7) х 1,6 (п.п. 4 п.1 постанови № 207-7), що дорівнює 7 мінімальним заробітним платам при втраті 100 % професіональної працездатності.

Тому це право на отримання державної пенсії в розмірі не меншому ніж 7 мінімальних заробітних плат на місяць, в нас існувало с самого початку ліквідації аварії, її наслідків, коли нас відправляли до радіаційного пекла. Це право визнала Україна і в 1992 році, коли прийняла на себе всю відповідальність за шкоду моєму здоров’ю, втрату працездатності.

Але на всі наші законні та справедливі вимоги ми не отримали жодної відповіді від влади, крім прохань трохи почекати і обіцянок в новому пенсійному законодавстві встановити справедливість для ліквідаторів ЧАЕС.

Цього не трапилось, тому хватить обіцянок – нам самим потрібно зібратися, визначиться що і як робити, з ким це робити і вирішити, яким чином ми маємо жити в подальшому.

Ми пропонуємо всім хто розділяє наші погляди зібратися і остаточно вирішити питання як розміру, так і характеру наших пенсій.

З’їзд Ліквідаторів Чорнобильської катастрофи відбудеться 25 жовтня 2017 року о 10-00 в приміщенні Київського   міського Палацу ветеранів, який   розташований в Печерському районі за адресою:   м.Київ,   вул. Бастіонна, №11.

Порядок денний: «Державні гарантії перед ліквідаторами Чорнобильської катастрофи та її наслідків (за втрату працездатності від дії понаднормових рівнів радіації при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС)».

Запрошуємо взяти участь в роботі зїзду всіх бажаючих.

Віктор Гайдак

138

8

61 комментарий к записи “Звернення до ліквідаторів Чорнобильської катастрофи”

 1. Валдис:

  Поддерживаю.

 2. Аноним:

  а чого тільки ліквідаторів ти Гайда дуже мудрий

  • Стас:

   а того !!! собирай свій з”їзд,а то тільки майданить умієте,та ліквідаторами прикриватись…

 3. анонім:

  Знову проснувся . Зараз будуть круті позовні на [censored] суму і повний відказ по судах . Наша песня хороша – начинай сначала .

 4. Василь:

  Віктор Гайдак, ти мабудь недавно проснувся і зліз зі свого дивану. Однозначно я тобі наперед пишу що якщо ти на свій так званний З’їзд Ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, збереш чоловік 20 – то це буде дуже добре. Не виставляй себе дуже мудрим, ми це все вже давно пройшли, і ніхто з тобою більше скакати не буде. Відпрацьований матеріал, цій державі НЕ потрібен, як не скачи.

  • Валдис:

   Браво прихлебатель ревы, спасай шкуру своего господина. Только за все приходится платить и ты с освоим ревой заплатите, а то “украинцы слишком много едя”, а больше всех чернобыльцыт

   • Аноним:

    А вы на что надеялисчь111111Гроисман это еще та ——которую надо отправить на нашу пенсию00000000000

  • Инкогнито:

   До Василя.А ви знаете, приїдуть трохи більше, вони настільки уміло туманять голови людям, що їм неможливо неповірити.Але як би вони не маскувалися, а “заказуха”так і пре Подивіться на дату написання цього листа-звернення- та спіпоставте з днем оприлюднення на сайті, що це звернення робило три місяці? Ви бачите запрошених на цей театр? Вони- ці запрошені прийдуть, бо з ними вже все узгоджено і це представлєніє потрібно щоб потім владі мати мотив відмовити вимогам СЧУ поновленні вимог чорнобильського закону в частині пенсійного забезпечення усіх категорій чорнобильців, а не тільки окремо виділених цим запрошенням категорій.Перед законом, як і перед Богом усі рівні.

 5. Vitaliy:

  …і дaти бій всій цій гидoті-ПІДТРИМУЮ, а де зброю взяти.

 6. ник-то.:

  де эброя а шо не знаешь где…люди с 2014 знают.

 7. НЭМО:

  Виктор Гайдак работает на власть! Он халуй и прихвостень работает на власть! Нельзя верить ни единому слову!

  • Ліквідатор солдат срочник-86:

   Все Постанови. на які посилається автор, давно скасовані при вступі в силу Постанови 1210
   Цей піар, тим більше, немає програми. немає питань для обговорення Задер своїми пістмамі

  • Инкогнито:

   137% согласен, заказуха так и прет.

 8. Аноним:

  Нужно добиваться своего,а кому не нравится, то живите на нищенскую пенсию

  • Срочник:

   Да, ВОСЕМЬ ЛЕТ НЕ БЫЛА НА СТАЦИОНАРЕ…А я каждый год по несколько раз…Я по Вашему МИЛЛИОНЕР? Лекарства в стационарах хоть какие но есть, да с собой чуток так и держусь..Скажу честно и на всеуслышанье: У ТАКИХ КАК ВЫ НАДО НАДО ГРУППЫ СНИМАТЬ, А ТО ГУЛЯЕТ ТАКОЙ БРАТВЫ С ГРУППАМИ….. А ТЕМ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ ЧЕРЕЗ РАСПЛОДИВШИХСЯ ТАКИХ КАК ВЫ ДЕНЕГ НЕТ!!!!!!

 9. Аноним:

  МЕНЯ ТО ЖЕ ИНТЕРЕСУЕТ ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ЛИКВИДАТОРЫ А ГДЕ ЖЕ ПОТЕРПЕВШИЕ?? У МЕНЯ 1КАТЕГОРИЯ 2 ИНВАЛИДНОСТИ СЕГОДНЯ ПОЛУЧИЛА ПОВЫШЕНИЕ К ПЕНСИИ АЖ 175 ГРИВЕН У КОГО МНЕ ТЕПЕРЬ УЗНАТЬ КАК МНЕ ПОЙТИ ЛЕЧИТСЯ НА ЭТИ ДЕНЬГИ Я В БОЛЬНИЦЕ НЕ ЛЕЖАЛА УЖЕ ЛЕТ ВОСЕМЬ А НАДО КАЖДЫЙ ГОД. ЧУВСТВУЮ С ТАКОЙ ПЕНСИЕЙ МНЕ ЕЩЁ ДОЛГО ТУДА НЕ ЛЕЧЬ…

  • Стас:

   У КОГО СПРОСИТЬ ??? КОНЕЧНО У МАЙДАУНОВ И ИХ ПРЕЗИДЕНТА СПРОСИТЕ !!! А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ГАЙДАК ?

  • Аноним:

   3702-175 = 3527грн была Ваша пенсия до того дня. Просто инвалидам – ликвидаторам довели пенсии до минимума. Надо бороться!!!!

 10. Инкогнито:

  Хорошо все высказались, от души, Ладно.Гайдак не такой, Ковальчук- не такой и все остальные не такие.Ребята,мужики. нам уже очень мало осталось времени на ожидание чего-то лучшего, вы посмотрите по сайтам других организаций-что ни день-другой так некролог по усопшему побратиму, правильнее не по усопшему, а зверски убитому радиацией и властями побратиму.Поэтому нехотите Гайдака- примыкайте к Ковальчуку да к кому угодно, только бы сдвинуть глыбу бездушия властей с места.

  • Стас:

   “только бы сдвинуть глыбу бездушия властей с места.” Поддерживаю!!!

 11. сергей:

  Согласна,трындеть языком только умеете,посмотрите,как в Европе,чуть,что не так тысячи выходят,а мы ждем у моря погоды,не дождетесь,неужели не понятно,что только массово и под стенами рады нужно добиваться своего, иначе никак,списали они уже чернобвльцев,они раслабляются ровно настолько насколько мы им позволяем.

 12. анонім:

  Цікаво яка пенсія у Гайдака , якщо максимальна то навіщо йому це потрібно , якщо мінімальна то напевно він АДВОКАТ з нетрадиційним підходом , тому що нормальні адвокати собі вже давно повигравали по 1210 нормальні пенсії , і беруться за безобмеження , але є ще для чорнобильців інші теми – ст 56 57 , які для 1 кат теж підходят , особенно тепер при новім осучасненні . Це всім інформація для розмишлєнія , а не ходити за тим маразматиком і шизофреніком .

  • Стас:

   Свою пенсию считай, анонимный аноним. Тебя никто силой не тянет на наш сьезд ЛИКВИДАТОРОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ. А ну ка скажи, умник, как отбить пенсию ребятам по 1210, когда ликвидированы предприятия, где они работали?
   Действительно сейчас активировалась свора максимальщиков Войтова-Ревы и пакостят на нашем сайте. К Войтову на сайт идите и трандите. Ан нет, всё закрыто, только информация безполезная, как деньги распыляют на тупые семинары, в угоду власти уничтожают ликвидаторов. Уже было от вас,СЧУшные уроды и “пена” и “прилипалы”, а теперь уже по второму кругу пошло “маразматики и шизофреники” Видно хвост прищемил Виктор Гайдак правдой, что так рьяно набросились на него.
   Виктор, не обращай внимания. Мы с тобой.
   Не зря говорят: Собаки лают , а караван идёт!!!

 13. Микола:

  Дякую за пропозицію та запрошення! Обовязкого буду!

 14. Москаль с гиляки:

  Сегодня получил добавку к пенсии 1 категория 2группа,357гр вот вам и все осучасненьня.

 15. сергей:

  Интересно ,как же могут ст.56,57, подходить для 1 категории,при новом осучасненни,если для вас 300 грн это надбавка к пенсии,то по моему это издевательство при росте цен ,а пять минималок и раньше были,но это опять таки минималка

 16. иван:

  Аноним видно не понимает,что пять минималок считают 86 года ,а это 70’5=350,по подсчетам таже минималка,как не крути сделали все против нас.

 17. Малашенко Анна:

  Надо что-то делать.Бесконечные малочисленные акции не эффективны.Надо собраться ликвидаторам и там решим как дальше быть. Обязательно буду.

 18. ДЛЯ СРОЧНИКОВ:

  ДЛЯ СРОЧНИКОВ
  “Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи…
  Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб — з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.” -(відповідного року 1986 – пять минималок 70гр.50коп = 352гр.50 коп.)

 19. срочник:

  давайте писать в фейсбук, твиттер, президенту и премьеру, и всем остальным,

 20. ВЛАДИМИР ХАРЬКОВ:

  НАДО БЫТЬ НА СЬЕЗДЕ- ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ БОИТСЯ ЛЮБЫХ ПРОТЕСТОВ!!! А НА СЬЕЗДЕ ИХ ХВАЛИТЬ НЕ БУДУТ!! ПОПРОСИТЬ СМИ ОСВЕТИТЬ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ!!НА СЬЕЗДЕ СОЗДАТЬ ПАРТИЮ – ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ НАБАТ- ПРИГЛАСИТЬ ЗЕЛЁНЫХ КРАСНЫХ АТОШНИКОВ АФГАНЦЕВ И С СЕМЬЯМИ И ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ К НАШИМ ( И ИХ ! ) ПРОБЛЕМАМ!!!И СДЕЛАТЬ НЕ ПРОСТО СЬЕЗД – А И ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЭТОЙ ВЛАСТИ ВОРОВ НЕУЧЕЙ И ДЕБИЛОВ!!! ПРИНЯТЬ ВСЕМ МИРОМ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИНПИЧМЕНТЕ И НЕДОВЕРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ – СКОЛЬКО МОЖНО ГРАБИТЬ СВОЙ НАРОД ( ЕСЛИ МЫ НЕ ЕВРЕИ) А СЕБЕ ЛЮБИМЫМ ВСЁ ВРЕМЯ ДОБАВЛЯТЬ И ДОБАВЛЯТЬ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ И ТАК НЕ БЕДНУЮ!!! ОНИ УЖЕ В ЕВРОПЕ А МЫ В Ж..ПЕ С ИХ РАВНОДУШИЕМ И ОТСТАЛОСТЬЮ В МЫШЛЕНИИ – ОНИ СВОЛОЧИ НЕ ВЕЧНО ПРИШЛИ К КОРЫТУ – СКОРО НАДО БУДЕТ ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ ПЕРЕД ЧЕРНОБЫЛЬЦАМИ АФГАНЦАМИ И ВСКОРЕ И АТОВЦАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Кропивницький:

   А мы из властей никого упрашивать и не собираемся. В субботу 14 октября в День Защитника Украины, активные патриотически настроенные ЛЮДИ сами списываемся в ФБ, собираемся и отмечаем без властей этот день и ликвидаторы в ряду Защитников Украины всегда будут во все времена равные среди равных! Считаю гораздо важней закрепить это правило именно среди самого активного общества, чем среди никчемной власти, которая никогда не сможет понять простых людей любых категорий.Все всегда решает группа пассионариев, а не толпа, тем более одебиленная СМИ и не помогут даже олигархи с их неоганиченным финансовым ресурсом, это уже проверенно. Если решительные ЛЮДИ захотят, то рано или поздно они этого добъются. День Защитника Украины установлен всего два года назад и сейчас будет на государственном уровне отмечаться в третий раз, естественно еще не сложились и не утверлились правила его проведения и тот круг героев, которые причислены к таким зацитникам. Так вот именно сейчас очень важно заявить о себе! Странно было бы если бы в каком то селе, там где например собирается вечером весь уважаемый народ, скажем возле клуба вечером на какой то праздник, просто остаться дома, сидеть у себя в хате и причитать, что тебя не уважают? Надо понимать, что все отношение к нам зависит, только от того как мы сами себя поставим, а нам есть, что ответить любым героям! Я понимаю, что в многолетней борьбе за свои права и справедливость, некоторые прикормленные властью местные организации согласились за подачки и медальки типа собачих жетонов быть все время ЖЕРТВАМИ ЧЕРНОБЫЛЯ и тем самым уронили ИМЯ ЛИКВИДАТОРА ниже плинтуса. Так вот у нормально мыслящих ЛЮДЕЙ сейчас как никогда стал вопрос : Или Мы возрождаем То отношение к нам как НАСТОЯЩИМ ГЕРОЯМ, или продолжаем медленно разлагаться и сдыхать как жертвы без должной памяти, и при этом уповать, на свою горькую судьбу и что нас и забыли и растоптали и еще поставили в каккое то рабское положение… Я лично с этим никогда ни за что не соглашусь и бороться буду до смерти! За то что бы остаться в памяти будущих поколений, наверное для этого ТАМ меня еще оставили немного пожить. Все должны просто понять, что если ты жертва, то ни таблетки, ни пенсии нормальной тебе никогда не увидеть, жертвам они не положены по определению! Только возвращение должного отношения прежде всего нами самими к самим себе и принуждение властей при помощи неравнодушных наших партнеров может дать шанс для дальнейшнго нешего с вами выживания и достойной памяти будущих поколений. Есть еще время до 14 октября, так, что задумайтесь там у себя на местах…

   • Стас:

    МОЛОДЦЫ !!! кто,как может,как понимает так и борется.,главное не сидеть молча и тихо… Здоровья,сил,удачи Кропевницкий!

 21. иван:

  Владимир прав,только так,надо двигать эту глыбу с места,они реально живут в другом мире и еуже не обращают внимание на наше нытье.

 22. анонім:

  Якраз треба до ст 59 рахувати на 1 січня відповідного року не 86 рік , а 5 мінімальних зарплат на кожне 1 січня , до безконечності ( тобто на 1 січня 2017 року – 3200 грн х 5 = 16 тисяч грн) , а до виплати не більше 10 прож. мінімумів . ЯСНО ?

  • Стас:

   ЯСНО! Представься,анонім,будемо тебе пропонувати, міністром соц.захисту…

 23. Аноним:

  представляюсь-Ляшко Олег Валерийович!

  • Стас:

   И с вами аноним все -ясно (кого представляете). А вот аноім ч/з “і”-еще не ясно…

  • Стас:

   И с вами аноним все -ясно (кого представляете). А вот анонім ч/з “і”-еще не ясно…

 24. Лариса_Лубни:

  Взагалі потрібно об”єднатися тим чорнобильським організаціям, які дійсно відстоюють порушені владою України права учасників ліквідації чорнобильської катастрофи. Знаю, такі всеукраїнські організації є. І тільки тоді, коли об”єднаються керівники цих організацій, тоді можна розраховувати на успіх.
  Претензії потерпілих просто не підпадають під наведені вище матеріали. Ніхто не забороняє збирати з”їзд потерпілим від Чорнобильської катастрофи. Вимоги у різних категорій різні. Тому важливо необхідно виконати Мінсоцполітиці анонсоване нею заміну посвідчень. Питання знімуться самі собою.
  Як показав час,одна влада змінює іншу. А люди завжди повинні залишатися людьми. Тому усім тим, які негативно коментують даний матеріал, єдине прохання – перестаньте заважати нам, які з 2011 року борються за свої права. І ось де відповідь на питання – хто служить владі. Той, хто звинувачує у цьому іншого, це ви пане НЕМО.. Знаю, що наражаюся на грубість із вашого боку, але це так і є. Вам, максимальщику не зрозуміти людей, які виживають на мізерні пенсії.
  Шановні ліквідатори Чорнобильської катастрофи – бажаю усім Вам міцного здоров”я і длвголіття.

  • Инкогнито:

   Благодаря таким подпевалам мы уже потеряли 4 зону, люди, всю жизнь прожившие в этой зоне понабрались не меньше, чем набрались мы,а возможно и больше, теперь они за бортом благодаря равнодушию таких, как эти подпевалы.Помните, как нам удалось отстоять то, что хотели отнять у нас 76 законом?Каждый обл.пенсийный фонд пикетировался Чернобыльцами,местные чиновники всполошились, давай организовывать переговорные встречи и т.д.и процесс пошел, нас оставили в покое.А теперь подпевалы снова запели о замене удостоверений, никак не терпится поизбавиться от неугодных подпевалам ди и заодно отработать 30 серебрянников.

   • Стас:

    Лариса все правильно изложила,поддерживаю! А жители 4 зоны,хоть когда нибудь о ликвидаторах заботились,вечно хают,никто там не был и т.д.,им всегда все мало ! Вы наверное мало сталкивались с этим народом(не все,но в основном). А я помню 90 годы,когда им ликвидаторы ч/з Москву(начали с М-вы) связь пробивали Но потом,нафуй надо,они ликвидаторов и за грош не ставят,все давай мне,мужу,детям,внукам и т.д.(самые бедные),но когда случайно побывал у одинокой с 3 детьми в 3-км. квартире,так моя и рядом не стояла. Я все помогал”бедным”вплоть до туалетной бумаги. Сами,вперед ! И разделение должно БЫТЬ! Все называют себя чернобыльцами и говорят о чернобыльских пенсиях. Кто-то рискуя жизнью,здоровьем,молодостью,рисковал-спасал,а кто-то убегал. Да несчастье! Но они все от гос-ва получили(и кв-ры,машины,гаражи) Это Донецкие тыкаются,никому не нужные.ВОТ кому надо помогать!!!Но увы у нас не чем… РАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ !!!

    • Лариса _Лубни:

     Дякую Стас за підтримку. Вже неодноразово говорилося і на сайті і в міністерських кабінетах, що би ЛІКВІДАТОРІВ назвали – ліквідаторами Чорнобильської катастрофи, а не потерпілими. І вже за визначенням цього терміну і виконувати норми Чорнобильського Закону. Дійсно – всі ви різні, і різні норми Закону стосуються різних категорій. Як не крутіть, а це є істина. А те, що представники єдиної угодної владі чорнобильської організації “СЧУ” перетворили життя багатьох ліквідаторів у пекло, щось мовчать. Невже забули. І надалі відбувається прикра зрада ліквідаторів цією організацією.

 25. Москаль с гиляки:

  Мужики напишить кто уже получил пенсии с добавкой.

 26. Аноним:

  ужас получила пенсію разом з надбавкою 2000т 175гр доплата боже це вже вопще як жити лікуватися

 27. Аноним:

  в мене питання до Войтова чи знаєте ви що такі пенсії чого ви недобиваєтеся зміни до постанови може у вас велика і вам всеодно

 28. Аноним:

  ніхто невірить що Чорнобиль мають 2000т пенсію

 29. иван:

  Получил надбавку 350 грн

  • Инкогнито:

   К подписи “Иван” Вам добавили такую-то сумму, о своей пока сказать не могу,пенсия позже, а вот приносила почтарка пенсию соседке, так я подглядел, у нее мужик инвалид, на мотоцыкле разбился пьяным, дали группу, так вот ему 600 грн.насчитали добавки.Чудеса.

 30. иван:

  Можешь не верить, а какая по твоему может быть пенсия ,если всрочником был в армии,получил инвалидность и стаж не успел заработать. Бога побойся такие гадости писать.

 31. краматорчанин:

  Получил 357гр. доплаты пенсия 3345 инв.2гр.

 32. УЛА ЧАЭС:

  ЕСПЧ отказался обрабатывать 12 тыс. исков украинских чернобыльцев
  Новости › Общество 12.10.2017 – 17:13

  Фото: заседание ЕСПЧ (echr.coe.int)
  Фото: заседание ЕСПЧ (echr.coe.int)

  Сутью исков в ЕСПЧ является отсутствие компенсаций украинским государством за катастрофу

  Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался обрабатывать 12 тыс. жалоб украинских чернобыльцев. Об этом сообщает DW.

  “ЕСПЧ в Страсбурге заявил, что не будет обрабатывать в дальнейшем более 12 тыс. исков украинских “чернобыльцев”, – говорится в сообщении.

  Согласно информации издания, судьи в четверг, 12 октября 2017 года, передали процесс в руки Комитета министров Совета Европы для того, чтобы тот нашел решение.

  “ЕСПЧ рискует начать функционировать как часть украинской системы правосудия”, – говорится в заявлении.

  Отмечается, что суть обращений в ЕСПЧ – отсутствие компенсаций украинским государством за катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году несмотря на то, что украинские суды постановляли, что такие компенсации должны быть выплачены.

  Так, первая жалоба чернобыльцев была подана в ЕСПЧ еще в 1999 году. На данный момент общее количество исков достигло 29 тыс.

  Еще в 2009 году, при вынесении первого вердикте по делу чернобыльцев, ЕСПЧ обратил внимание на ряд недостатков украинской системы правосудия. Страсбургские судьи теперь не видят смысла повторять свое решение.

 33. крик души ЭВАКУИРОВАНЫХ:

  Прежде всего уважаемые Ликвидаторы-всем крепкого здоровья,долгих лет жизни.Да, Вы защитили ценой своего здоровья весь МИР,и в том числе и нас- Эвакуированных–ЗА ЭТО ВАМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ от нас.Но и мы-ЭВАКУИРОВАННЫЕ тоже , не по своей воле оказались в АТОМНОМ ПЕКЛЕ.Вынуждено были подвержены облучению как и вы,правда дозы у всех разные : эвакуированных из Припяти и 30км.зоны, и у тех же ликвидаторов кто был в с. Ораном –а кто был в самом аду,возле реактора.Одним словом и ВЫ ЛИКВИДАТОРЫ и МЫ ЭВАКУИРОВАННЫЕ ,,ОЗДОРОВЫЛИСЬ” ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ.Но в вы склоняете нас по самое не могу,что мы и компенсацию получили и квартиры получили,но не хотел бы я и этих компенсаций и квартир ценой своего здоровья,ценой всего брошенного мною,а хотел жить дома-в Райском уголку.И не хотел выживать на пенсию ЭВАКУИРОВАННОГО В 1986г. категория 1., 2 группа инвал. до 11 октября 2017 =1867.76 ГРН.,+(175 грн. надбавки с барского плеча Ревы после так званого повышения с 11.11.17г.)И ТОГО===2042,76грн. А Вы ведь не знаете что,нас эвакуированных 86г. вообще по 1 категории в живых осталось совсем ничего.БОГ ВСЕ НАС РАССУДИТ.

 34. крик души ЭВАКУИРОВАНЫХ:

  Прежде всего уважаемые Ликвидаторы-всем крепкого здоровья,долгих лет жизни.Да, Вы защитили ценой своего здоровья весь МИР,и в том числе и нас- Эвакуированных–ЗА ЭТО ВАМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ от нас.Но и мы-ЭВАКУИРОВАННЫЕ тоже , не по своей воле оказались в АТОМНОМ ПЕКЛЕ.Вынуждено были подвержены облучению как и вы,правда дозы у всех разные : эвакуированных из Припяти и 30км.зоны, и у тех же ликвидаторов кто был в с. Ораном –а кто был в самом аду,возле реактора.Одним словом и ВЫ ЛИКВИДАТОРЫ и МЫ ЭВАКУИРОВАННЫЕ ,,ОЗДОРОВЫЛИСЬ” ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ.Но в вы склоняете нас по самое не могу,что мы и компенсацию получили и квартиры получили,но не хотел бы я и этих компенсаций и квартир ценой своего здоровья,ценой всего брошенного мною,а хотел жить дома-в Райском уголку.И не хотел выживать на пенсию ЭВАКУИРОВАННОГО В 1986г. категория 1., 2 группа инвал. до 11 октября 2017 =1867.76 ГРН.,+(175 грн. надбавки с барского плеча Ревы после так званого повышения с 11.11.17г.)И ТОГО===2042,76грн. А Вы ведь не знаете что,нас эвакуированных 86г. вообще по 1 категории в живых осталось совсем ничего.БОГ ВСЕХ НАС РАССУДИТ.

  • Стас:

   А эвакуированные,переселенцы Донбасса,что имеют ??? Аж ничего,ваше презрение и негодование… Бога побойтесь ! Вам всегда было и есть ВСЕ МАЛО !!! Да,пенсия,так на каждого члена семьи,льготы все,о которых мы даже не знали,но у вас всегда было и есть здоровье,выбегать,заплатить,было чем(паек одного члена принести в качестве взятки,гречку продавать нам по больницам),выгавкать. И сейчас уверен,что из 12тыс.позывов в эвропейский суд,10 тыс.-ЭТО эвакуированные и переселенцы. Будьте и ВЫ все здоровы и не болейте ! А совесть имейте,”герои”…

  • Стас:

   как всегда крик души чукановой-бедной, одной из них, с 3 кв-ми…

   • Стас:

    почему не пропускаете ком-рий,не даете ответить???

 35. Аноним:

  file:///C:/Users/Admin/Downloads/22382267_1676173092416078_4553293498723019139_o.jpg

 36. Припять:

  НУ ТЫ И ТВАРЮКА, СТАС! БОЖЕНЬКА ВСЕ ВИДИТ, ПОЛУЧИШЬ ПО ЗАСЛУГАМ!!! НАСРАЛИ ТЕБЕ, БЫДЛОТЕ, ПРИПЯТЧАНЕ? ТЕБЕ НЕ СТЫДНО? ЕСЛИ БЫ ТЫ БЫЛ НЕМНОЖКО -НЕМНОЖКО УМНЫМ, ТО НЕ ПИСАЛ БЫ ТАКОГО ОБ ЭВАКУИРОВАННЫХ. ЗА ТАКИЕ ГАДОСТИ, ДАЖЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ТЕБЕ ЖЕЛАТЬ ЗДОРОВЬЯ, ПРОСТИ.

  • РВСН:

   Только почему-то не читает Ваши комментари Лариса и иже с нею, уважаемые переселенцы, для них Вы никто и ничто, у них свои проблемы, как бы побольше урвать за счет других.У меня родсьтвенница живет в 4-й зоне.Медик.Когда случилась катастрофа работала уже в сельской больничкуе.Приезжали дозиметристы, меряли, уезжали, потом снова приезжали, потом снова и снова, дозиметристы или кто там менялись, а вот показатели как были в том 86 году, так и остались до теперешнего часа.Общем зажрались по полной ребята.Андреев, кстати даже находясь в тяжелой болезни и то не додумывался до такого маразма.Заодно, поежде чем трепать имя усопшего и сваливать на него собственные ошибки сперва перенесите столько арестов и возбужденных сфабрикованных властями дел за защиту чернобыльцев, а потом уже судите.

 37. Аноним:

  Краще зовсім нічого не коментувати ніж таке слухати з обох сторін!
  Всі залишиться при своїх думках!

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогахтендерный кредит
Доставка грузов