Звернення до всіх зацікавлених чорнобильців, які готові направити відповідні звернення до Голови Верховного Суду, голів їх окружних, апеляційних судів, суддів, в провадженні яких знаходяться їх справи

Дoбридeнь, шaнoвні!

Дo мeнe, як Гoлoви Цeнтру віктімізaції Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи мaсoвo звeртaються ліквідaтoри-інвaліди ЧAEС з привoду звeрнeння дo Гoлoви Вeрxoвнoгo Суду Дaнішeвськoї В.І., oприлюднeнoгo нa чoрнoбильськиx сaйтax.

Нe мaючи змoги відпoвісти кoжнoму oкрeмo, я нaдaю свoї рoз’яснeння.

І. Питaння прo дeржaвні гaрaнтії військoвoслужбoвцям стрoкoвoї служби тa військoвoзoбoв’язaним, призвaним нa спeціaльні рoбoти з ліквідaції aвaрії нa Чoрнoбильській AEС.

1. Тaк Пoлoжeниe o пoрядкe нaзнaчeния и выплaты гoсудaрствeнныx пeнсий, зaтвeрджeнe Рaдoю Міністрів СРСР 03.08.1972 р. № 590 визнaчaлo, цитaтa:

6. … «пeнсиoнeрaм,   стaвшим инвaлидaми вслeдствиe рaнeния,   кoнтузии или увeчья,   пoлучeнныx   при   зaщитe СССР    или    при    испoлнeнии   иныx   oбязaннoстeй   вoeннoй   службы (служeбныx oбязaннoстeй),   либo вслeдствиe зaбoлeвaния, связaннoгo с    прeбывaниeм    нa    фрoнтe,    пeнсии    нaзнaчaются   пo   нoрмaм, устaнoвлeнным   для   рaбoчиx    и    служaщиx,    стaвшиx    инвaлидaми вслeдствиe   трудoвoгo   увeчья.   Oднaкo   вo   всex   случaяx   пeнсии, нaзнaчaeмыe   этим   пeнсиoнeрaм,   нe   мoгут    быть    нижe    пeнсий, исчисляeмыx пo нoрмaм,   устaнoвлeнным для вoeннoслужaщиx рядoвoгo, сeржaнтскoгo и стaршинскoгo сoстaвa срoчнoй службы. (Aбзaц 3 пунктa 6 с измeнeниями, внeсeнными в сooтвeтствии с пoстaнoвлeниeм Сoвeтa Министрoв СССР oт 12.03.85 г. № 220).

Крім тoгo, Пoстaнoвa Рaди Міністрів СРСР від 12 бeрeзня 1985 р. № 220 «O пeнсиoннoм oбeспeчeнии вoeннooбязaнныx, пoлучившиx рaнeния, кoнтузии или увeчья в пeриoд прoxoждeния учeбныx или пoвeрoчныx сбoрoв» Рaдa Міністрів СРСР встaнoвилa:

«1. Устaнoвить, чтo вoeннooбязaнным, призвaнным нa учeбныe или пoвeрoчныe сбoры и стaвшим инвaлидaми вслeдствиe рaнeния, кoнтузии или увeчья, пoлучeнныx при испoлнeнии служeбныx oбязaннoстeй в пeриoд прoxoждeния этиx сбoрoв, пeнсии пo инвaлиднoсти нaзнaчaются нa oснoвaнияx, устaнoвлeнныx для вoeннoслужaщиx срoчнoй службы Пoлoжeниeм o пoрядкe нaзнaчeния и выплaты гoсудaрствeнныx пeнсий».

Вaжливим є і п. 116 Пoлoжeния o мeдицинскoм oсвидeтeльствoвaнии в Вooружeнныx Силax СССР (нa мирнoe и вoeннoe врeмя) ввeдeнe нaкaзoм Міноборони СРСР від   09.09.1987 р. № 260, цитата:

«116. При ранениях, контузиях, травмах, увечьях ВВК принимаются постановления следующего содержания:

5) Увечье, да, получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС – если увечье (заболевание) получено военнослужащим или военнообязанным, призванным на специальные сборы, при выполнении работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

28 квітня 1990 року Верховною Радою СРСР був прийнятий Закон   «О пенсионном обеспечении военнослужащих», який в статті 3 визначив:

«Статья 3.    Лица,    имеющие    право    на    пенсии    наравне   с военнослужащими срочной службы и их семьями

Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, установленные настоящим Законом для военнослужащих срочной службы и их семей,   соответственно относятся   также:

г) к военнообязанным,   призванным на учебные,   специальные или поверочные сборы, и их семьям».

В подальшому Верховна Рада України 09.04.1992 року прийняла Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262-XII, в якому затвердила:

 

 

«Стаття 3. Особи, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені цим Законом для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, поширюються також (якщо не передбачено інше) на:

г) військовозобов’язаних, призваних на навчальні, спеціальні або перевірочні збори, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов’язків у період проходження цих зборів, та членів їх сімей».

Особливу увагу звертаю на те, що термін каліцтво («увечье» російською) використався виключно в світлі Наказів Міноборони СРСР від   09.09.1987 р. № 260 та від 16.07.1990 року № 285 «О внесении изменений в Приказ Министра обороны СССР 1987 года № 260».

 

ІІ. Про прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року № 2148-VІІІ.

1. Відповідний законопроект внесений до Верховної Ради України 22.06.2017 року за номером 6614. Сесія реєстрації – 6 сесія VIII скликання. Включено до порядку денного під № 2121-VIII   від 11.07.2017 року. Ініціатори законопроекту: Гройсман Володимир Борисович (Кабінет Міністрів України) та Денісова Л.Л. (Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення) – данні, тут і в наступному з інтернет – ресурсу, сайту Верховної Ради України, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=62088.

2. Хронологія прийняття: 22.06.2017 року одержано Верховною Радою, передано на розгляд керівництву. 23.06.2017 року направлено на розгляд Комітету. 11.07.2017 року включено до порядку денного. 13.07.2017 року прийнято в першому читанні. 06.09.2017 року погоджувальна рада. 03.10.2017 року Закон прийнято. 09.10.2017 року Закон повернуто з підписом від Президента http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=62088.

3. Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 22.06.2017 року № 6614 в пункті 1 Розділу І встановлював: «5) у частині третій статті 59 слова “що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження” замінити словами “яка встановлена законом на 1 січня відповідного року”» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62088&pf35401=427169).

4. 13.07.2017 року, при розгляді в першому читанні Верховна Рада не дала згоди на таку редакцію з причин дискримінації різних груп військовослужбовців, які приймали участь в роботах в зоні відчуження (засідання 64, стенограма засідання   http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/ 6565.html)

5. Депутати вимагали або змінити всю статтю цілком, вказавши всіх осіб, «які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби», або   замінити слова «дійсної строкової служби» в пункті 3 статті 59 словами «дійсної військової служби, у тому числі строкової» (автор – Народний депутат Дирів А.Б. (Реєстр.картка № 86)).

6. На Погоджувальній раді 06.09.2017 року прийнято нову редакцію п.п. 5 п. 1, цитата:

«Підпункт 5 пункту 1 викласти у такій редакції:

5) статтю 59 викласти у такій редакції:

«Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.

Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків) або відповідно до статті 54 цього Закону.

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на 1 січня відповідного року».

6. Народні депутати вибрали зміну статті 59 в цілому, що й знайшло свій прояв в остаточному тексті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року.

 

ІІІ. Шахрайство Верховного Суду.

1. Перша ухвала Верховного Суду з мотивуванням того, що частина 3 статті 59 Закону 796-ХІІ розповсюджується виключно на військовослужбовців строкової служби прийнята 08 травня 2018 року (реєстр № 73901590, оприлюднено: 14.05.2018).

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача Берназюка Я.О., суддів Гімона М.М., Гриціва М.І., Мороз Л.Л., Стародуба   О.П., розглянув подання Харківського окружного адміністративного суду про розгляд Верховним Судом як зразкової адміністративної справи №   820/1148/18, ухвалив:

«У відкритті провадження у справі № 820/1148/18 за позовом ХХХХХ до Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області про визнання протиправним рішення та зобов’язання вчинити певні дії про розгляд її як зразкової за поданням судді Харківського окружного адміністративного суду Сліденка А.В. відмовити».

2. В самій ухвалі міститься наступний висновок, який є обов’язковим для всіх суддів України, цитата ухвали:

«Спірні правовідносини у справах, фактичні обставини яких лягли в основу подання Харківського окружного адміністративного суду, не є новими у судовій правозастосовчій практиці, а тому у Верховного Суду відсутні передбачені частиною другою статті 290 КАС України підстави для відкриття зразкової справи.

 

Стаття 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» стосується виключно військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

Визначені у цій статті умови та підстави призначення пенсії по інвалідності відповідній категорії осіб у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 01 липня 1992 року № 2532-12 у редакціях: законів України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 05 жовтня 2006 року № 231-V (діяла до 01 жовтня 2017 року) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII (діє з 01 жовтня 2017 року) не змінювалися.

 

Частиною третьою статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 05 жовтня 2006 року № 231-V було   визначено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п’ятикратного розміру заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.

 

Отже, частиною третьою статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції, чинній до 01 жовтня 2017 року, було визначено одну категорію осіб, які мали право на обчислення пенсії з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, а саме: особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами.

Водночас, частиною третьою статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції, чинній з 01 жовтня 2017 року, передбачено, що особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб – з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня відповідного року.

Таким чином, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» розширено перелік категорій осіб, на яких вказана норма розповсюджується, а саме: осіб, які брали участь у інших ядерних аваріях та випробуваннях, а також осіб, які брали участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

 

Враховуючи вищезазначене, частина третя статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає, що її дія (право на обчислення пенсії по інвалідності за особливою процедурою) поширюється на осіб, які відповідають наступним критеріям:

1) особа брала участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, або

2) особа брала участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій та випробувань, або

3) особа брала участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

 

Таке право виникає у зазначених осіб лише за наявності у сукупності трьох умов (розширене тлумачення зазначеної статті без внесення змін до частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не допускається):

1) особа має статус особи з інвалідністю;

2) особа отримала статус особи з інвалідність виключно внаслідок участі у ліквідації відповідних наслідків та у військових навчаннях;

3) особа брала участь у ліквідації відповідних наслідків та військових навчаннях лише під час проходження дійсної строкової служби.

Таким чином, частина третя статті 59 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не містить норм, які можуть викликати неоднозначність у її застосуванні»-кінець цитата.

 

Шахрайство полягає в наступних твердженнях:

3. «Спірні правовідносини… не є новими у судовій правозастосовчій практиці». Ні реєстр, ні правозастосовна літера не містять жодного висновку Верховного Суду про якесь відокремлення пенсійного законодавства на випадок каліцтва військовослужбовців строкової служби від каліцтва військовозобов’язаних призваних на спеціальні збори.

4. «Стаття 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» стосується виключно військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи».

Це відверта брехня. Стаття 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» стосується розширеного тлумачення терміну «військовослужбовець», наданого статтею 10 цього ж Закону, цитата:

«до військовослужбовців належать: особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військовозобов’язані, призвані на військові збори, військовослужбовці-жінки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), які перебувають (перебували) на дійсній строковій службі у збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань».

5. Розмір «п’ятикратний розмір заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження» не тотожній п’ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня відповідного року. Це не потребує доказуванню, так як станом на сьогодення різниця більша ніж десятикратна.

 

Ось це і є підставою звернення до   Голови Верховного Суду Данішевської В.І.

 

Буду вдячний, якщо чорнобильці відправлять копію цього листа до голів, суддів своїх окружних та адміністративних судів.

 

Ігор Бургас

 

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов