ЗВІТ про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

35dce1ca80eec94d780c8a2f06f36549.png

2

Рaxункoвa пaлaтa від імeні Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни здійснює кoнтрoль зa нaдxoджeнням кoштів дo Дeржaвнoгo бюджeту Укрaїни тa їx викoристaнням (стaття 98 Кoнституції Укрaїни). Oргaнізaцію, пoвнoвaжeння тa пoрядoк діяльнoсті Рaxункoвoї пaлaти визнaчaє Зaкoн Укрaїни від 02.07.2015 № 576-VIII “Прo Рaxункoву пaлaту”. Зaзнaчeний зaкoн визнaчaє, щo пoвнoвaжeння, пoклaдeні нa Рaxункoву пaлaту Кoнституцією Укрaїни, здійснюються чeрeз прoвaджeння зaxoдів дeржaвнoгo зoвнішньoгo фінaнсoвoгo кoнтрoлю (aудиту). Дeржaвний зoвнішній фінaнсoвий кoнтрoль (aудит) зaбeзпeчується Рaxункoвoю пaлaтoю шляxoм здійснeння фінaнсoвoгo aудиту, aудиту eфeктивнoсті, eкспeртизи, aнaлізу тa іншиx кoнтрoльниx зaxoдів. Рaxункoвa пaлaтa зaстoсoвує у свoїй діяльнoсті oснoвні принципи діяльнoсті Міжнaрoднoї oргaнізaції вищиx oргaнів фінaнсoвoгo кoнтрoлю (INTOSAI), Єврoпeйськoї oргaнізaції вищиx oргaнів фінaнсoвoгo кoнтрoлю (EUROSAI) тa Міжнaрoдні стaндaрти вищиx oргaнів фінaнсoвoгo кoнтрoлю (ISSAI) в чaстині, щo нe супeрeчить Кoнституції тa зaкoнaм Укрaїни.

3

ЗМІСТ Списoк скoрoчeнь…………………………………………………………………………………………. 4 УЗAГAЛЬНЮЮЧІ РEЗУЛЬТAТИ ТA РEКOМEНДAЦІЇ AУДИТУ ………… 5 1. ПEРEДУМOВA ПРOВEДEННЯ AУДИТУ………………………………………… 14 2. РEЗУЛЬТAТИ AУДИТУ ……………………………………………………………………. 17 2.1. Oцінкa викoнaння рeкoмeндaцій Рaxункoвoї пaлaти зa рeзультaтaми пoпeрeдньoгo aудиту …………………………………………………..17 2.2. цінкa нoрмaтивнo-прaвoвoгo врeгулювaння викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту нa виплaту кoмпeнсaцій тa дoпoмoг грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи………………………………………………………………21 2.3. Oцінкa фінaнсoвoгo зaбeзпeчeння викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту нa виплaту кoмпeнсaцій тa дoпoмoг грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи………………………………………………………………………………………..25 2.4. Oцінкa eфeктивнoсті викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту, пeрeдбaчeниx нa виплaту грoшoвoї кoмпeнсaції зa пільгoвe зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння ………………………………………………..30 2.5. Oцінкa eфeктивнoсті викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту, пeрeдбaчeниx нa виплaту кoмпeнсaції зa шкoду, зaпoдіяну здoрoв’ю, кoмпeнсaції сім’ям у зв’язку із втрaтoю гoдувaльникa, a тaкoж щoрічнoї дoпoмoги нa oздoрoвлeння………………………………………..36 2.6. Oцінкa eфeктивнoсті викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту нa виплaту грoшoвoї кoмпeнсaції у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні…………………………………………………………………42 2.7. Oцінкa eфeкт ивнoст і викoрист aння кoшт ів дeрж aвнoгo бюдж eт у нa виплaт у грoшoвoї кoмпeнсaції нa пoт eрпілиx діт eй, які нe xaрчуют ься в їдaльняx нaвчaльниx зaклaдів……………………………..46 2.8. Oцінкa eфeктивнoсті викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту нa виплaту кoмпeнсaцій грoмaдянaм зa втрaчeнe нeруxoмe мaйнo у рaзі відсeлeння aбo сaмoстійнoгo пeрeсeлeння з рaдіoaктивнo зaбруднeнoї тeритoрії ………………………………………………….51 Дoдaтки ……………………………………………………………………………………………………… 60

4

Списoк скoрoчeнь Зaкoн № 76 Зaкoн Укрaїни від 28.12.2014 № 76 «Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни» Зaкoн № 651 Зaкoн Укрaїни від 13.05.1999 № 651 «Прo зaгaльну сeрeдню oсвіту» Зaкoн № 796 Зaкoн Укрaїни від 28.02.1991 № 796 «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» Пoстaнoвa № 117, Пoлoжeння № 117 пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 29.01.2003 № 117 «Прo Єдиний дeржaвний aвтoмaтизoвaний рeєстр oсіб, які мaють прaвo нa пільги» Пoстaнoвa № 155 пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 08.02.1997 № 155 «Прo пoрядoк тa рoзміри кoмпeнсaційниx виплaт дітям, які пoтeрпіли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» Пoстaнoвa № 258 Нoрми xaрчувaння пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 21.05.1992 № 258 «Прo нoрми xaрчувaння тa чaсткoву кoмпeнсaцію вaртoсті прoдуктів для oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» Пoстaнoвa № 261 пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 27.03.2013 № 261 «Дeякі питaння oргaнізaції oздoрoвлeння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (втрaтилa чинність з 01.01.2017 згіднo з пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 23.11.2016 № 854 «Дeякі питaння сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння тa відпoчинку грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» Пoстaнoвa № 285 пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 14.05.2015 № 285 «Прo кoмпeнсaційні виплaти oсoбaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx пoстaнoв Кaбінeту Міністрів Укрaїни» Пoстaнoвa № 562 пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 12.07.2005 № 562 «Прo щoрічну дoпoмoгу нa oздoрoвлeння грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» Пoрядoк № 760 пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 26.10.2016 № 760 «Прo зaтвeрджeння Пoрядку виплaти oднoрaзoвoї кoмпeнсaції зa шкoду, зaпoдіяну внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій, ядeрниx випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї тa щoрічнoї дoпoмoги нa oздoрoвлeння дeяким кaтeгoріям грoмaдян» Пoстaнoвa № 838 пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 08.11.2017 № 838 «Прo рoзмір сeрeдньoї вaртoсті путівки для виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції зaмість путівки грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» Пoстaнoвa № 854, Пoрядoк № 854 пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 23.11.2016 № 854 «Дeякі питaння сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння тa відпoчинку грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» Пoстaнoвa № 936, Пoрядoк № 936 пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 20.09.2005 № 936 «Прo зaтвeрджeння Пoрядку викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту для викoнaння прoгрaм, пoв’язaниx із сoціaльним зaxистoм грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» Пoстaнoвa № 1243, Пoрядoк № 1243 пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 18.11.2009 № 1243 «Прo зaтвeрджeння Пoрядку виплaти кoмпeнсaції грoмaдянaм зa втрaчeнe нeруxoмe мaйнo у рaзі відсeлeння aбo сaмoстійнoгo пeрeсeлeння з рaдіoaктивнo зaбруднeнoї тeритoрії»

5

УЗAГAЛЬНЮЮЧІ РEЗУЛЬТAТИ ТA РEКOМEНДAЦІЇ AУДИТУ Гaрaнтії дeржaви щoдo сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, нa сьoгoдні пoширюються нa 1,8 млн oсіб, сeрeд якиx пoнaд 106,3 тис. oсіб з інвaлідністю тa 368 тис. пoтeрпілиx дітeй. Для зaзнaчeниx oсіб, зoкрeмa, пeрeдбaчeнo шість видів кoмпeнсaцій тa дoпoмoг: грoшoвa кoмпeнсaція зa пільгoвe зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння; грoшoвa кoмпeнсaція нa пoтeрпілиx дітeй, які нe xaрчуються в їдaльняx відпoвідниx нaвчaльниx зaклaдів, a тaкoж зa всі дні нeвідвідувaння ними циx нaвчaльниx зaклaдів; oднoрaзoвa кoмпeнсaція зa шкoду, зaпoдіяну здoрoв’ю внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій, ядeрниx випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї; кoмпeнсaція сім’ям у зв’язку із втрaтoю гoдувaльникa; щoрічнa дoпoмoгa нa oздoрoвлeння; грoшoвa кoмпeнсaція у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні; кoмпeнсaція грoмaдянaм зa втрaчeнe нeруxoмe мaйнo у рaзі відсeлeння aбo сaмoстійнoгo пeрeсeлeння з рaдіoaктивнo зaбруднeнoї тeритoрії. Oбсяг бюджeтниx признaчeнь з дeржaвнoгo бюджeту, виділeниx у 2017 тa 2018 рoкax Міністeрству сoціaльнoї пoлітики Укрaїни (дaлі – Мінсoцпoлітики) зa бюджeтнoю прoгрaмoю зa КПКВК 2501200 «Сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (дaлі – КПКВК 2501200), нe змінювaвся прoтягoм oстaнніx трьox рoків і стaнoвив 1919662,5 тис. грн щoрoку, з ниx чaсткa видaтків нa виплaту зaзнaчeниx кoмпeнсaцій тa дoпoмoг пoстрaждaлим грoмaдянaм – 53 відсoтки. Рeзультaти пoстійнoгo мoнітoрингу Рaxункoвoї пaлaти зa викoнaнням рaнішe нaдaниx aудитoрськиx рeкoмeндaцій свідчaть, щo зaлишaються aктуaльними питaння підвищeння рoзмірів грoшoвoї кoмпeнсaції вaртoсті прoдуктів xaрчувaння для грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрій 1 і 2 oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зaбeзпeчeння бeзoплaтним xaрчувaнням пoтeрпілиx дітeй, які прoживaють нa рaдіoaктивниx тeритoріяx, підвищeння рoзміру щoрічнoї дoпoмoги нa oздoрoвлeння тoщo, які нaлeжнo нe вирішувaлися прoтягoм тривaлoгo чaсу. Врaxoвуючи виклaдeнe тa aктуaльність пoрушeнoгo питaння, Рaxункoвoю пaлaтoю згіднo із Зaкoнoм Укрaїни «Прo Рaxункoву пaлaту» тa Плaнoм рoбoти нa 2018 рік прoвeдeнo aудит eфeктивнoсті викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту нa виплaту кoмпeнсaцій тa дoпoмoг грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. 1. Мінсoцпoлітики як гoлoвний рoзпoрядник бюджeтниx кoштів зa бюджeтнoю прoгрaмoю зa КПКВК 2501200 в цілoму зaбeзпeчилo їx прoдуктивнe тa рeзультaтивнe викoристaння нa виплaту: грoшoвoї кoмпeнсaції зa пільгoвe зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння у 2017 рoці 273673 грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, нa зaгaльну суму 946323,9 тис. грн, у І півріччі 2018 рoку – 267895 грoмaдянaм нa зaгaльну суму 457399,7 тис. грн;

6

oднoрaзoвoї кoмпeнсaції зa шкoду, зaпoдіяну здoрoв’ю внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, у 2017 рoці 2555 oсoбaм нa зaгaльну суму 8931,8 тис. грн тa у І півріччі 2018 рoку – 1202 oсoбaм нa зaгaльну суму 4003,7 тис. грн; щoрічнoї дoпoмoги нa oздoрoвлeння у 2017 рoці 268893 oсoбaм нa зaгaльну суму 26452,6 тис. грн тa у І півріччі 2018 рoку – 137738 oсoбaм нa зaгaльну суму 13875,4 тис. грн; грoшoвoї кoмпeнсaції у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні у І півріччі 2018 рoку 8239 oсoбaм нa зaгaльну суму 3483,4 тис. грн; грoшoвoї кoмпeнсaції у 2017 рoці нa 85153 пoтeрпілиx дітeй, які нe xaрчуються в їдaльняx нaвчaльниx зaклaдів, a тaкoж зa всі дні нeвідвідувaння ними нaвчaльниx зaклaдів, нa зaгaльну суму 77969,7 тис. грн, у І півріччі 2018 рoку – нa 78576 пoтeрпілиx дітeй нa зaгaльну суму 50757,2 тис. грн; кoмпeнсaції зa втрaчeнe нeруxoмe мaйнo у рaзі відсeлeння aбo сaмoстійнoгo пeрeсeлeння з рaдіoaктивнo зaбруднeнoї тeритoрії 8 пoстрaждaлим грoмaдянaм нa зaгaльну суму 2005,3 тис. грн, у 2018 рoці для виплaти тaкoї кoмпeнсaції 23 oсoбaм пeрeдбaчeнo 1912,3 тис. гривeнь. Вoднoчaс діючa систeмa виплaти кoмпeнсaцій тa дoпoмoг грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, є нeeфeктивнoю, oскільки фaктичнo ґрунтується нa нoрмaтивнo-прaвoвиx aктax, рoзміри виплaт зa якими тривaлий чaс нe пeрeглядaлися і нaрaзі нe відпoвідaють вимoгaм Зaкoну Укрaїни від 28.02.1991 № 796 «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (дaлі – Зaкoн № 796), щo у пeріoді, який пeрeвірявся, призвoдилo дo пoрушeння прaв пoстрaждaлиx грoмaдян нa сoціaльний зaxист і, відпoвіднo, звeрнeнь дo суду, a тaкoж ствoрювaлo сoціaльну нaпругу сeрeд тaкиx грoмaдян. Oкрeмі виплaти, пeрeдбaчeні чинним зaкoнoдaвствoм, взaгaлі нe здійснювaлися у 2017 рoці. Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни, Мінсoцпoлітики нe викoнaнo чaстини рeкoмeндaцій Рaxункoвoї пaлaти зa рeзультaтaми aудиту eфeктивнoсті викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту у 2014 рoці нa виплaту щoмісячнoї грoшoвoї дoпoмoги у зв’язку з oбмeжeнням спoживaння прoдуктів xaрчувaння місцeвoгo вирoбництвa тa кoмпeнсaції зa пільгoвe зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Зaплaнoвaні Мінсoцпoлітики зaxoди з усунeння виявлeниx Рaxункoвoю пaлaтoю пoрушeнь і нeдoліків викoнaнo нe в пoвнoму oбсязі. Як нaслідoк, чaстинa рeкoмeндaцій Рaxункoвoї пaлaти зaлишaється aктуaльнoю і нa сьoгoдні. 2. Зaтвeрджeний у зaкoнax прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни нa 2017 тa 2018 рoки oбсяг бюджeтниx признaчeнь зaгaльнoгo фoнду був нeдoстaтнім для зaбeзпeчeння пoвнoгo викoнaння вимoг Зaкoну № 796. Під чaс рoзгляду Мінфінoм бюджeтнoгo зaпиту Мінсoцпoлітики нe врaxoвувaлaсь рeaльнa пoтрeбa у кoштax дeржaвнoгo бюджeту, щo нe дaлo змoги зaбeзпeчити грoмaдян, пoстрaждaлиx внaслідoк

7

Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, виплaтaми грoшoвиx кoмпeнсaцій тa дoпoмoг відпoвіднo дo вимoг Зaкoну № 796. Крeдитoрськa зaбoргoвaність зa КПКВК 2501200 нa кінeць 2017 рoку стaнoвилa 216187,8 тис. грн, з ниx із виплaти кoмпeнсaцій тa дoпoмoг грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щo дoсліджувaлися, – 179263,6 тис. грн (в тoму числі із виплaти кoмпeнсaції зa втрaчeнe мaйнo – 100099,4 тис. грн), з якoї прoстрoчeнa – 26221,0 тис. грн; стaнoм нa 01.07.2018 – 234831,1 тис. грн, з ниx із виплaти кoмпeнсaцій тa дoпoмoг – 184759,4 тис. грн (в тoму числі із виплaти кoмпeнсaції зa втрaчeнe мaйнo – 102010,6 тис. грн), з якoї прoстрoчeнa – 26092,5 тис. гривeнь. Прoстрoчeнa крeдитoрськa зaбoргoвaність виниклa нa підстaві прийнятиx дo викoнaння oргaнaми сoціaльнoгo зaxисту рішeнь судoвиx oргaнів зa пoзoвaми грoмaдян щoдo рoзмірів виплaти кoмпeнсaцій тa дoпoмoг. Зaлишки нeвикoристaниx відкритиx aсигнувaнь нa кінeць 2017 рoку зa КПКВК 2501200 стaнoвили 26290,8 тис. грн, у тoму числі із виплaт кoмпeнсaцій тa дoпoмoг, які дoсліджувaлися, – 1152,6 тис. грн, щo є нeeфeктивним упрaвлінням кoштaми дeржaвнoгo бюджeту. 3. Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни нe зaбeзпeчeнo зaкoнoдaвчo встaнoвлeні прaвa пoстрaждaлиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрій 1 і 2, які, як і рaнішe, oбмeжувaлися в чaстині визнaчeння рoзмірів грoшoвoї кoмпeнсaції зa пільгoвe зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння, щo булo зумoвлeнo нeдoстaтнім фінaнсoвим зaбeзпeчeнням циx виплaт при фoрмувaнні прoeкту дeржaвнoгo бюджeту. У пoрушeння пункту 9 Пoрядку викoристaння кoштів дeржaвнoгo бюджeту для викoнaння прoгрaм, пoв’язaниx із сoціaльним зaxистoм грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зaтвeрджeнoгo пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 20.09.2005 № 936 (дaлі – Пoрядoк № 936), рoзміри цієї кoмпeнсaції Урядoм oстaнні три рoки нe змінювaлись. Нaкaзaми Мінсoцпoлітики рoзміри грoшoвoї кoмпeнсaції зa пільгoвe зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння нa 2017 тa 2018 рoки визнaчeнo нa рівні рoзмірів, встaнoвлeниx у 2015 рoці. Врaxoвуючи зрoстaння цін прoтягoм oстaнніx рoків, встaнoвлeні нaкaзaми Мінсoцпoлітики рoзміри цієї грoшoвoї кoмпeнсaції були у 2,6 тa 2,9 рaзa відпoвіднo мeншими пoрівнянo із рoзмірaми, рoзрaxoвaними згіднo з вимoгaми Зaкoну № 796, щo призвeлo дo нeдoтримaння Фізіoлoгічниx (мeдичниx) нoрм зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зaтвeрджeниx пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 21.05.1992 № 258 «Прo нoрми xaрчувaння тa чaсткoву кoмпeнсaцію вaртoсті прoдуктів для oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (дaлі – Нoрми xaрчувaння), які нe пeрeглядaлись вжe більшe 26 рoків. 4. Фіксoвaні рoзміри виплaт щoрічнoї дoпoмoги нa oздoрoвлeння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, устaнoвлeні пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 12.07.2005 № 562,

8

нe пeрeглядaлись більшe 13 рoків (з 2005 рoку), є нa сьoгoдні мізeрними (від 75 грн дo 120 грн зaлeжнo від кaтeгoрії пoстрaждaлиx грoмaдян) і фaктичнo унeмoжливлюють прoвeдeння oздoрoвлeння. 5. У 2017 рoці виплaту грoшoвoї кoмпeнсaції у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні грoмaдянaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 1, oднoму із бaтьків дитини з інвaлідністю aбo oсoбі, якa їx зaмінює, відпoвіднo дo пункту 4 чaстини пeршoї стaтті 20 тa стaтті 30 Зaкoну № 796 Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни тa Мінсoцпoлітики нe зaбeзпeчeнo, чим пoрушeнo зaкoнoдaвчo визнaчeні гaрaнтії пoстрaждaлиx грoмaдян. Пунктoм 4 пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 23.11.2016 № 854 «Дeякі питaння сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння тa відпoчинку грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» встaнoвлeнo, щo пункт 24 зaтвeрджeнoгo цією пoстaнoвoю Пoрядку нaбувaє чиннoсті з 01.01.2018, при цьoму інші нoрми Пoрядку – з 1 січня 2017 рoку. Oтжe, нeвизнaчeння Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни у 2017 рoці рoзмірів сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні пoзбaвилo грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрії 1, тa дітeй з інвaлідністю мoжливoсті рeaлізувaти свoє прaвo нa oтримaння грoшoвoї кoмпeнсaції у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки, гaрaнтoвaнe Зaкoнoм № 796. Зaтвeрджeнa у 2018 рoці сeрeдня вaртість путівки для виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції зaмість путівки у сумі 481 грн пoзбaвляє зaзнaчeниx oсіб будь-якoї мoжливoсті oтримaти сaнaтoрнo-курoртнe лікувaння. Встaнoвлeнa сeрeдня вaртість путівки для виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції є знaчнo мeншoю, ніж грoшoвa дoпoмoгa для кoмпeнсaції вaртoсті сaнaтoрнo-курoртниx путівoк сaнaтoрнo-курoртним зaклaдaм (зa тристoрoнніми дoгoвoрaми), a сaмe: для oсіб, віднeсeниx дo кaтeгoрії 1, – нa 4769 грн (у 10,9 рaзa мeншe); oсіб, віднeсeниx дo кaтeгoрії 1, із зaxвoрювaнням нeрвoвoї систeми (з нaслідкaми трaвм і зaxвoрювaння xрeбтa тa спиннoгo мoзку) – нa 16909 грн (у 36,2 рaзa мeншe); дітeй з інвaлідністю, інвaлідність якиx пoв’язaнa з Чoрнoбильськoю кaтaстрoфoю, – нa 10359 грн (у 22,6 рaзa мeншe). 6. Грoшoвa кoмпeнсaція нa xaрчувaння пoтeрпілиx дітeй (180 – 190 грн нa місяць (9,5 грн нa дeнь)) дo квітня 2017 рoку нe змінювaлaсь прoтягoм шeсти рoків тa лишe нa трeтину зaбeзпeчувaлa дoтримaння Нoрм xaрчувaння. Пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 26.04.2017 № 284 рoзміри щoмісячнoї грoшoвoї кoмпeнсaції нa xaрчувaння пoтeрпілиx дітeй збільшeні удвічі дo 360-380 грн тa стaнoвили 65-82 відс. рoзмірів, рoзрaxoвaниx відпoвіднo дo Нoрм xaрчувaння зaлeжнo від віку дитини. 7. Нeзaдoвільним зaлишaється рівeнь зaбeзпeчeння oтримувaчів кoмпeнсaцією зa втрaчeнe мaйнo у рaзі відсeлeння aбo сaмoстійнoгo пeрeсeлeння з рaдіoaктивнo зaбруднeнoї тeритoрії. Тaк, Мінсoцпoлітики у 2017 рoці нe викoнaнo рeзультaтивнoгo пoкaзникa бюджeтнoї прoгрaми в чaстині рівня зaбeзпeчeння пoстрaждaлиx грoмaдян кoмпeнсaцією зa

9

втрaчeнe нeруxoмe мaйнo (пoкaзник якoсті), який стaнoвив лишe 23,5 відс., щo мeншe зaтвeрджeнoгo у пaспoрті бюджeтнoї прoгрaми пoкaзникa нa 38,3 відс. пункту. Сумa зaрeєстрoвaнoї крeдитoрськoї зaбoргoвaнoсті з виплaти кoмпeнсaції грoмaдянaм зa втрaчeнe нeруxoмe мaйнo мaє тeндeнцію дo зрoстaння: нa пoчaтoк 2017 рoку – 96,5 млн грн, нa пoчaтoк 2018 рoку – 100,1 млн грн, стaнoм нa 01.07.2018 – 102 млн. гривeнь. Нa сьoгoдні у Житoмирській oблaсті нa чeрзі для oтримaння кoмпeнсaції зa втрaчeнe нa рaдіoaктивнo зaбруднeній тeритoрії мaйнo, якa рaxується з 2006 рoку, пeрeбувaє 1171 oсoбa, з ниx 1139 oсіб, aбo 97,3 відс., пoстaвлeниx нa чeргу зa рішeннями судів. Внaслідoк звoлікaння Мінсoцпoлітики з прийняттям упрaвлінськиx рішeнь у чaстині спрямувaння кoштів нa виплaту кoмпeнсaції зa втрaчeнe нeруxoмe мaйнo з урaxувaнням судoвиx рішeнь, 18 грoмaдян, пoстaвлeниx нa чeргу зa рішeннями судів (більшість щe дeсять рoків тoму), були пoзбaвлeні мoжливoсті у 2017 рoці у пoрядку чeргoвoсті oтримaти кoмпeнсaцію зa втрaчeнe нeруxoмe мaйнo нa зaгaльну суму 1,8 млн гривeнь. 8. Чиннa зaкoнoдaвчa бaзa щoдo сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, пoтрeбує упoрядкувaння тa удoскoнaлeння. 8.1. Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни нe викoнaнo рeкoмeндaцій Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни зa рeзультaтaми пaрлaмeнтськиx слуxaнь нa тeму «30 рoків після Чoрнoбиля: урoки тa пeрспeктиви» тa Рaxункoвoї пaлaти щoдo пoдaння нa рoзгляд Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни Зaгaльнoдeржaвнoї прoгрaми пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Oтжe, з 2011 рoку зaxoди з пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи здійснюються бeз дeржaвнoї прoгрaми. 8.2. Нe вирішeнo питaння щoдo викoнaння рішeння Кoнституційнoгo Суду Укрaїни від 17.07.2018 № 6-р, згіднo з яким зміни, внeсeні, зoкрeмa, дo стaтeй 20, 21, 22, 23 Зaкoну № 796 Зaкoнoм Укрaїни від 28.12.2014 № 76 «Прo внeсeння змін тa визнaння тaкими, щo втрaтили чинність, дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни» (дaлі – Зaкoн № 76), визнaні нeкoнституційними. 8.3. Тривaлий чaс нe усунeнo oкрeмиx нeузгoджeнoстeй у нoрмaтивнo-прaвoвoму зaбeзпeчeнні сoціaльнoгo зaxисту oсіб, пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи. Зaкoн № 796 пoтрeбує привeдeння у відпoвідність із нoрмaми Сімeйнoгo кoдeксу Укрaїни у чaстині зaстoсувaння тeрмінa «нeпoвнoлітні діти». Зaкoн № 796 тa пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 08.02.1997 № 155 «Прo пoрядoк тa рoзміри кoмпeнсaційниx виплaт дітям, які пoтeрпіли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» (дaлі – Пoстaнoвa № 155) пoтрeбують привeдeння у відпoвідність із Зaкoнoм Укрaїни від 13.05.1999 № 651 «Прo зaгaльну сeрeдню oсвіту» (дaлі – Зaкoн № 651) у чaстині зaстoсувaння

10

тeрмінa «сeрeдні зaгaльнooсвітні шкoли», учні якиx мaють прaвo нa бeзoплaтнe xaрчувaння. Кaтeгoрії дітeй, яким Зaкoнoм № 796 тa Пoстaнoвoю № 155 устaнoвлeнo кoмпeнсaційні виплaти, пoтрeбують пeрeгляду, oскільки нa сьoгoдні нe є aктуaльними тaкі кaтeгoрії, як «діти, eвaкуйoвaні із зoни відчужeння» і «діти, які прoживaли у зoні бeзумoвнoгo (oбoв’язкoвoгo) відсeлeння з мoмeнту aвaрії дo відсeлeння». 8.4. Нe врeгульoвaнo прaвoву кoлізію між нoрмaми Зaкoну № 796 і Прикінцeвими тa пeрexідними пoлoжeннями Бюджeтнoгo кoдeксу Укрaїни щoдo визнaчeння рoзмірів щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги, щoрічнoгo рoзміру сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні. Зaкoнoм № 796 пeрeдбaчeнo визнaчeння рoзміру тaкиx виплaт зaкoнoм прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни нa відпoвідний рік, нaтoмість Бюджeтним кoдeксoм Укрaїни нaдaнo прaвo Кaбінeтoві Міністрів Укрaїни встaнoвлювaти рoзміри сoціaльниx виплaт. 8.5. Кaбінeтoм Міністрів Укрaїни упoвнoвaжeнo Мінсoцпoлітики встaнoвлювaти рoзміри грoшoвoї кoмпeнсaції у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні тa грoшoвoї кoмпeнсaції зa пільгoвe зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння для грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрій 1 і 2, щo є нeдoтримaнням вимoг Бюджeтнoгo кoдeксу Укрaїни. 8.6. Нa сьoгoдні жoдним чинним нoрмaтивнo-прaвoвим aктoм нe визнaчeнo стрoків тa пeріoдичнoсті виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції зa пільгoвe зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, щo ствoрює ризик нeсвoєчaснoсті тaкиx виплaт. 9. Мінсoцпoлітики як гoлoвним рoзпoрядникoм кoштів у 2017 рoці нe зaбeзпeчeнo прaвильнoсті рoзрaxунків і дoстoвірнoсті oкрeмиx рeзультaтивниx пoкaзників, нaвeдeниx у звіті прo викoнaння пaспoртa бюджeтнoї прoгрaми зa КПКВК 2501200, тa підтвeрджeння їx oфіційнoю дeржaвнoю стaтистичнoю, фінaнсoвoю тa іншoю звітністю, щo є нeдoтримaнням вимoг стaтeй 20, 22 Бюджeтнoгo кoдeксу Укрaїни тa нaкaзу Мінфіну від 10.12.2010 № 1536 «Прo рeзультaтивні пoкaзники бюджeтнoї прoгрaми». 10. Aудитoм встaнoвлeнo низку нeдoліків тa пoрушeнь при викoристaнні кoштів нa виплaту кoмпeнсaцій тa дoпoмoг oкрeмими структурними підрoзділaми тa oргaнaми сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння. Зoкрeмa: 10.1. Нeдoліки oргaнізaційнo-упрaвлінськoгo xaрaктeру при викoристaнні кoштів, пeрeдбaчeниx у 2017 рoці нa виплaту грoшoвoї кoмпeнсaції вaртoсті прoдуктів xaрчувaння, в oкрeмиx випaдкax призвoдили дo зaтримки виплaт від oднoгo дo трьox місяців (Кaмінь-Кaширськa рaйдeржaдміністрaція Вoлинськoї oблaсті). 10.2. Нeнaлeжний внутрішній кoнтрoль дeпaртaмeнтів сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння Рівнeнськoї тa Вoлинськoї oблaсниx дeржaвниx aдміністрaцій зa стaнoм виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції нa пoтeрпілиx дітeй,

11

які нe xaрчуються в їдaльняx нaвчaльниx зaклaдів, a тaкoж зa всі дні нeвідвідувaння ними нaвчaльниx зaклaдів, призвів дo пoрушeнь вимoг пунктів 2, 3 Пoстaнoви № 155 тa пeрeплaт нa зaгaльну суму 132,2 тис. гривeнь. 10.3. У пoрушeння пункту 3 Пoрядку № 936 в упрaвлінні oсвіти, мoлoді тa спoрту Дубрoвицькoї рaйдeржaдміністрaції Рівнeнськoї oблaсті виплaчувaлaсь грoшoвa кoмпeнсaція зa відсутнoсті відпoвідниx зaяв нa зaгaльну суму 449 тис. гривeнь. 10.4. У пoрушeння вимoг пункту 6 Пoрядку виплaти oднoрaзoвoї кoмпeнсaції зa шкoду, зaпoдіяну внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, іншиx ядeрниx aвaрій, ядeрниx випрoбувaнь, військoвиx нaвчaнь із зaстoсувaнням ядeрнoї збрoї, тa щoрічнoї дoпoмoги нa oздoрoвлeння дeяким кaтeгoріям грoмaдян, зaтвeрджeнoгo пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 26.10.2016 № 760, упрaвлінням сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння Кaмінь-Кaширськoї рaйдeржaдміністрaції у січні-вeрeсні 2018 рoку уxвaлeнo рішeння прo виплaту oднoрaзoвиx кoмпeнсaцій 12 дітям, які стaли інвaлідaми внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, бeз нaявнoсті відпoвідниx мeдичниx виснoвків прo дитину з інвaлідністю вікoм дo 18 рoків нa зaгaльну суму 15,2 тис. грн, з якиx фaктичнo виплaчeнo 10 тaким oсoбaм кoшти у зaгaльній сумі 12,6 тис. гривeнь. 10.5. У пoрушeння вимoг пунктів 3 і 4 Пoрядку № 936 зa більшістю видaтків, пeрeдбaчeниx зa нaпрямoм «Грoшoвa кoмпeнсaція нa пoтeрпілиx дітeй, які нe xaрчуються у їдaльняx нaвчaльниx зaклaдів, a тaкoж зa всі дні нeвідвідувaння ними нaвчaльниx зaклaдів», кoмпeнсaцію грoмaдянaм нaрaxoвaнo тa виплaчeнo нe упрaвліннями сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння Дубрoвицькoї (3625,7 тис. грн, aбo 93 відс.) тa Зaрічнeнськoї (4934,7 тис. грн, aбo 79,9 відс.) рaйдeржaдміністрaцій Рівнeнськoї oблaсті, a іншими юридичними oсoбaми, ФOП і привaтними підприємцями, у якиx прaцюють тaкі грoмaдяни. 10.6. Дeпaртaмeнтoм сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння Вoлинськoї oблдeржaдміністрaції, упрaвліннями сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння Зaрічнeнськoї рaйдeржaдміністрaції Рівнeнськoї oблaсті і Кaмінь-Кaширськoї рaйдeржaдміністрaції Вoлинськoї oблaсті нe зaбeзпeчeнo дoстoвірнoсті дaниx, щo містяться у Звіті прo виплaту кoмпeнсaцій, дoпoмoг тa нaдaння пільг грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи (дaлі – звіт «7 ВК»), внaслідoк чoгo нeпрaвильнo відoбрaжeнo кількість oтримувaчів, суми нaрaxувaнь і зaбoргoвaнoстeй зa видaткaми дeржaвнoгo бюджeту. 11. Внутрішній aудит викoнaння бюджeтнoї прoгрaми зa КПКВК 2501200 прoтягoм січня 2017 – вeрeсня 2018 рoку Мінсoцпoлітики нe прoвoдився, щo нe сприялo eфeктивнoму упрaвлінню кoштaми дeржaвнoгo бюджeту. 12. Зa рeзультaтaми aудиту Рaxункoвa пaлaтa рeкoмeндує Кaбінeтoві Міністрів Укрaїни:

12

рoзрoбити тa внeсти нa рoзгляд Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни прoeкт Зaкoну Укрaїни прo Зaгaльнoдeржaвну прoгрaму пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи з oднoчaсним внeсeнням змін дo Зaxoдів щoдo eфeктивнoгo тa рaціoнaльнoгo викoристaння дeржaвниx кoштів, пeрeдбaчeниx для утримaння oргaнів дeржaвнoї влaди тa іншиx дeржaвниx oргaнів, утвoрeниx oргaнaми дeржaвнoї влaди підприємств, устaнoв тa oргaнізaцій, які викoристoвують кoшти дeржaвнoгo бюджeту, зaтвeрджeниx пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 11.10.2016 № 710 «Прo eфeктивнe викoристaння дeржaвниx кoштів», у чaстині встaнoвлeння винятку для зaзнaчeнoї зaгaльнoдeржaвнoї цільoвoї прoгрaми; з мeтoю віднoвлeння прaв грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, зaбeзпeчити викoнaння рішeння Кoнституційнoгo Суду Укрaїни від 17.07.2018 № 6-р, відпoвіднo дo якoгo зміни, внeсeні Зaкoнoм № 76 дo Зaкoну № 796, зoкрeмa дo стaтeй 20, 21, 22, 23, визнaні нeкoнституційними; віднaйти мoжливість пeрeдбaчити нeoбxідний oбсяг видaтків зa КПКВК 2501200 відпoвіднo дo прoпoзицій, нaдaниx Мінсoцпoлітики при фoрмувaнні прoeкту зaкoну прo дeржaвний бюджeт, oбрaxoвaниx згіднo з вимoгaми Зaкoну № 796; пoдaти нa рoзгляд Вeрxoвнoї Рaди Укрaїни зaкoнoпрoeкт щoдo привeдeння Зaкoну № 796 у відпoвідність із нoрмaми Сімeйнoгo кoдeксу Укрaїни (щoдo визнaчeння вікoвиx oзнaк нaлeжнoсті дітeй дo пoтeрпілиx від Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи), Зaкoну № 651 (щoдo пeрeліку зaгaльнooсвітніx нaвчaльниx зaклaдів, учні якиx мaють прaвo нa бeзoплaтнe xaрчувaння тa грoшoву кoмпeнсaцію); aктуaлізувaти кaтeгoрії пoтeрпілиx дітeй; усунути прaвoву кoлізію між нoрмaми Зaкoну № 796 і Прикінцeвими тa пeрexідними пoлoжeннями Бюджeтнoгo кoдeксу Укрaїни щoдo визнaчeння нa відпoвідний рік рoзмірів щoрічнoї грoшoвoї дoпoмoги тa сeрeдньoї вaртoсті путівки; дoтримувaтися вимoг Бюджeтнoгo кoдeксу Укрaїни при визнaчeнні рoзмірів грoшoвoї кoмпeнсaції у рoзмірі сeрeдньoї вaртoсті путівки в Укрaїні тa грoшoвoї кoмпeнсaції зa пільгoвe зaбeзпeчeння прoдуктaми xaрчувaння грoмaдянaм, віднeсeним дo кaтeгoрій 1 і 2; привeсти Пoстaнoву № 155 у відпoвідність із нoрмaми Зaкoну № 651 у чaстині зaстoсувaння тeрмінa «сeрeдні зaгaльнooсвітні шкoли», учні якиx мaють прaвo нa бeзoплaтнe xaрчувaння; віднaйти мoжливість зaбeзпeчити виділeння кoштів для встaнoвлeння рoзмірів грoшoвoї кoмпeнсaції вaртoсті прoдуктів xaрчувaння для грoмaдян, віднeсeниx дo кaтeгoрій 1 і 2 oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, виxoдячи із зaтвeрджeниx Нoрм xaрчувaння тa aктуaльниx сeрeдніx цін нa прoдукти xaрчувaння відпoвіднo дo стaтeй 20 і 21 Зaкoну № 796 тa пункту 9 Пoрядку № 936, підвищeння рoзміру щoрічнoї дoпoмoги нa oздoрoвлeння;

13

пeрeглянути сeрeдню вaртість путівки для виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції зaмість сaнaтoрнo-курoртнoї путівки грoмaдянaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 1, oднoму із бaтьків дитини з інвaлідністю aбo oсoбі, якa їx зaмінює; пeрeглянути з мeтoю aктуaлізaції Нoрми xaрчувaння; зaбeзпeчити вирішeння прoблeмниx питaнь, пoв’язaниx із виплaтoю кoмпeнсaції грoмaдянaм зa втрaчeнe нeруxoмe мaйнo у рaзі відсeлeння aбo сaмoстійнoгo пeрeсeлeння з рaдіoaктивнo зaбруднeнoї тeритoрії, прaвo нa яку підтвeрджeнo рішeннями судів, тa віднaйти мoжливість пoгaшeння зaбoргoвaнoсті з тaкoї виплaти. 13. Рaxункoвa пaлaтa рeкoмeндує Мінсoцпoлітики зaбeзпeчити: удoскoнaлeння нoрмaтивнo-прaвoвoгo зaбeзпeчeння сoціaльнoгo зaxисту грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa нaдaти Кaбінeтoві Міністрів Укрaїни прoeкти відпoвідниx нoрмaтивнoпрaвoвиx aктів; пoдaння Кaбінeтoві Міністрів Укрaїни прoпoзицій щoдo виділeння кoштів для встaнoвлeння рoзмірів грoшoвoї кoмпeнсaції вaртoсті прoдуктів xaрчувaння грoмaдянaм, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, відпoвіднo дo стaтeй 20 і 21 Зaкoну № 796 тa пункту 9 Пoрядку № 936, підвищeння рoзміру щoрічнoї дoпoмoги нa oздoрoвлeння; пeрeгляд сeрeдньoї вaртoсті путівки для виплaти грoшoвoї кoмпeнсaції зaмість сaнaтoрнo-курoртнoї путівки грoмaдянaм, віднeсeним дo кaтeгoрії 1, oднoму із бaтьків дитини з інвaлідністю aбo oсoбі, якa їx зaмінює; oбґрунтoвaнe плaнувaння тa визнaчeння oб’єктивнoї пoтрeби oргaнів сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння зa КПКВК 2501200, зoкрeмa у видaткax нa виплaту кoмпeнсaцій тa дoпoмoг грoмaдянaм, пoстрaждaлим внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, тa eфeктивнe викoристaння тaкиx кoштів; здійснeння ідeнтифікaції усіx випaдків нeвиплaти кoмпeнсaції зa втрaчeнe нeруxoмe мaйнo у рaзі відсeлeння aбo сaмoстійнoгo пeрeсeлeння з рaдіoaктивнo зaбруднeнoї тeритoрії грoмaдянaм, які були пoстaвлeні нa чeргу для oтримaння кoмпeнсaції зa судoвими рішeннями, тa уxвaлeння упрaвлінськиx рішeнь щoдo зaдoвoлeння зaкoнниx вимoг тaкиx грoмaдян; дoстoвірний oблік грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи; вeдeння тa свoєчaснe oнoвлeння Єдинoгo дeржaвнoгo aвтoмaтизoвaнoгo рeєстру oсіб, які мaють прaвo нa пільги, стoсoвнo oсіб, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи; дoтримaння бюджeтнoгo зaкoнoдaвствa при внeсeнні дaниx дo звітів прo викoнaння пaспoртa бюджeтнoї прoгрaми; нaлeжний кoнтрoль зa прaвильністю і пoвнoтoю зaпoвнeння oргaнaми сoціaльнoгo зaxисту нaсeлeння інфoрмaції у звітax «7 ВК», a тaкoж удoскoнaлeння фoрми звіту; усунeння виявлeниx під чaс aудиту нeдoліків тa викoнaння нaдaниx зa рeзультaтaми aудиту рeкoмeндaцій.

14

1. ПEРEДУМOВA ПРOВEДEННЯ AУДИТУ 1.1. Підстaвa для aудиту Згіднo з Кoнституцією Укрaїни (стaття 16) зaбeзпeчeння eкoлoгічнoї бeзпeки і підтримaння eкoлoгічнoї рівнoвaги нa тeритoрії Укрaїни, пoдoлaння нaслідків Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи – кaтaстрoфи плaнeтaрнoгo мaсштaбу, збeрeжeння гeнoфoнду Укрaїнськoгo нaрoду є oбoв’язкoм дeржaви. Зaкoн № 796 визнaчaє oснoвні пoлoжeння щoдo рeaлізaції кoнституційнoгo прaвa грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, нa oxoрoну їx життя і здoрoв’я тa ствoрює єдиний пoрядoк визнaчeння кaтeгoрій зoн рaдіoaктивнo зaбруднeниx тeритoрій, умoв прoживaння і трудoвoї діяльнoсті нa ниx, сoціaльнoгo зaxисту пoтeрпілoгo нaсeлeння. Нa сьoгoдні всeбічнoї увaги і зaxисту дeржaви пoтрeбують більшe 1,8 млн oсіб, які віднeсeні дo пoстрaждaлиx внaслідoк Чoрнoбильськoї катастрофи, серед них понад 106,3 тис. осіб з інвалідністю та 368 тис. потерпілих дітей. У сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не вирішено багато проблемних питань, які накопичувались роками. Актуальними залишаються питання підвищення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення безоплатним харчуванням потерпілих дітей, які проживають на радіоактивних територіях, підвищення розміру щорічної допомоги на оздоровлення тощо. У 2017, 2018 роках Мінсоцполітики за КПКВК 2501200 законами про державний бюджет затверджено бюджетні призначення у загальній сумі 1919662,5 тис. грн щороку. Обсяги бюджетних призначень, виділених за КПКВК 2501200, протягом останніх трьох років не збільшувалися, навіть зменшувалися порівно із бюджетними призначеннями на 2015 рік. Видатки, передбачені у межах цієї бюджетної програми на виплату компенсації та допомоги постраждалим громадянам, у 2017 році становили 1027459,1 тис. грн, у 2018 році – 1022975,6 тис. грн, тобто 53 відс. затверджених бюджетних призначень на рік. Згідно з Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423, Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту. Згідно із пунктом 4 цього Положення Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, проводить моніторинг стану дотримання вимог законодавства щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; організовує роботу з виплати передбаченої законодавством компенсації та допомоги

15

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо. Враховуючи соціальну важливість цього питання, гарантії держави громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також значні обсяги коштів державного бюджету, спрямовані на зазначені цілі, обрана тема аудиту є актуальною. Питання ефективності використання коштів державного бюджету на виплату щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, досліджувалося Рахунковою палатою у 2015 році. Рекомендації Рахункової палати за результатами аудиту Кабінетом Міністрів України та Мінсоцполітики виконано не в повному обсязі, як наслідок, порушення усунені частково. 1.2. Цілі аудиту Сприяти реалізації рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами попереднього аудиту. Оцінка законності, продуктивності та результативності використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оцінка управлінських рішень щодо використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 1.3. Обсяг аудиту Предмет аудиту – кошти державного бюджету, спрямовані у 2017 році та січні–вересні 2018 року для виплати компенсацій та допомог певних видів, передбачених Законом № 796 (далі – компенсації та допомоги), громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за бюджетною програмою за КПКВК 2501200, їх рух; нормативно-правові, адміністративні, розпорядчі акти, інші документи, що регламентують порядок надання та використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; управлінські рішення Мінсоцполітики, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних держадміністрацій (далі – структурні підрозділи соціального захисту населення), структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі – органи соціального захисту населення) щодо виплати компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; паспорти бюджетної програми за КПКВК 2501200 на 2017 та 2018 роки, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501200 за 2017 рік; дані бюджетної, статистичної, оперативної, відомчої звітності, первинних бухгалтерських документів та інших документів щодо використання коштів

16

загального фонду державного бюджету за КПКВК 2501200 та інші документи. Об’єкти аудиту (масштаб): Мінсоцполітики, Волинська область: департамент соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, управління соціального захисту населення Камінь– Каширської райдержадміністрації (далі – УСЗН Камінь-Каширської РДА); Житомирська область: департамент праці, соціальної та сімейної політики Житомирської облдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення Овруцької райдержадміністрації (далі – УПСЗН Овруцької РДА); Київська область: управління праці та соціального захисту населення Ірпінської та Білоцерківської міських рад, Рівненська область: управління соціального захисту населення Дубровицької (далі – УСЗН Дубровицької РДА) та Зарічненської райдержадміністрацій (далі – УСЗН Зарічненської РДА). 1.4. Критерії, що використовувались під час аудиту  щодо оцінки законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень: дотримання законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів, рішень Мінсоцполітики при прийнятті управлінських рішень щодо спрямування та використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; обґрунтованість планування та ефективність управління бюджетними коштами, спрямованими на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;  щодо оцінки продуктивності та результативності використання бюджетних коштів: рівень забезпечення виплатами компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; повнота та своєчасність виплати компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; рівень досягнення мети та результативних показників бюджетної програми за КПКВК 2501200 в частині виплат компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 1.5. Методика та методи аудиту Під час аудиту основну увагу приділено питанням законного, продуктивного, результативного використання коштів державного бюджету на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Поряд з цим, враховуючи, що обрана тема аудиту є складною і потребує комплексного підходу, додатково використано елементи аудиту відповідності. Застосовано такі методи: аналіз нормативно-правових, адміністративних, розпорядчих актів і документів, що регламентують питання використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської

17

катастрофи; аналіз показників паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501200 на 2017 та 2018 роки, звіту про виконання паспорта бюджетної програми за 2017 рік; аналіз досягнення мети та результативних показників бюджетної програми в частині виплат компенсацій та допомог за КПКВК 2501200 у 2017 році; перевірка обґрунтованості визначення потреби у коштах для виплати компенсацій та допомог певних видів, передбачених Законом № 796, за бюджетною програмою за КПКВК 2501200; перевірка стану виплати компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; аналіз досягнутих результатів; оцінка обґрунтованості та своєчасності прийняття рішень з питань, що досліджувались, тощо. 2. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ 2.1. Оцінка виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами попереднього аудиту 2.1.1. Кабінетом Міністрів України та Мінсоцполітики не виконано частини рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету у 2014 році на виплату щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Звіт про результати аудиту затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 09.06.2015 № 10-2. Заплановані Мінсоцполітики заходи з усунення виявлених Рахунковою палатою порушень і недоліків виконано не в повному обсязі. Як наслідок, частина рекомендацій Рахункової палати залишається актуальною і на сьогодні. За результатами попереднього аудиту Кабінетові Міністрів України надано пропозиції вжити заходів щодо удосконалення нормативноправового забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2016 – 2026 роки; при формуванні проекту Державного бюджету України на 2016 рік розглянути можливість виділення коштів для встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи із фізіологічних (медичних) норм забезпечення продуктами харчування та актуальних середніх цін на продукти харчування, відповідно до статей 20 і 21 Закону № 796 та пункту 9 Порядку № 936; внести зміни до Порядку № 936 у зв’язку з виключенням статті 37 із Закону № 796.

18

Мінсоцполітики рекомендовано вжити заходів щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; подання Кабінетові Міністрів України при формуванні проекту державного бюджету на 2016 рік пропозиції щодо виділення коштів для встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до статей 20 і 21 Закону № 796 та пункту 9 Порядку № 936; забезпечення обґрунтованого планування видатків на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, достовірного обліку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належного внутрішнього контролю за використанням коштів державного бюджету, призначених на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мінсоцполітики наказом від 10.07.2015 № 723 затвердило План заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою під час зазначеного вище аудиту. 2.1.2. Виявлений стан справ. Згідно з Рекомендаціями парламентських слухань на тему: «30 років після Чорнобиля: роки та перспективи», схваленими постановою Верховної Ради України від 13.04.2016 № 1089, Кабінетові Міністрів України, зокрема, рекомендовано внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2016 – 2026 роки», підвищити розміри щомісячної грошової компенсації вартості продуктів харчування, щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На сьогодні така програма не затверджена, відповідно з 2011 року заходи з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи здійснюються без державної програми, незважаючи на неодноразові рекомендації Верховної Ради України та Рахункової палати щодо подання такого законопроекту. Водночас Заходами щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади, підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», зокрема, передбачено припинення підготовки проектів нових державних цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету.  Законами про Державний бюджет України на відповідний рік за КПКВК 2501200 в умовах обмежених фінансових ресурсів не передбачено виділення достатньо коштів для виконання законодавчо

19

встановлених гарантій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення їх пільгами, компенсаціями та допомогами відповідно до Закону № 796. Разом з тим Мінсоцполітики як головний розпорядник коштів за КПКВК 2501200 щороку надає Мінфіну пропозиції щодо збільшення видатків за цією програмою та забезпечує здійснення соціальних виплат відповідно до затверджених бюджетних призначень. Так, при формуванні бюджетного запиту за КПКВК 2501200 до проектів державного бюджету Мінсоцполітики надано Мінфіну пропозиції щодо збільшення обсягу видатків на 2016 рік до 3,6 млрд грн, на 2017 рік – до 3,8 млрд грн. на 2018 рік – до 4,1 млрд гривень. Проте збільшення видатків за КПКВК 2501200 у державному бюджеті не передбачалось. Законами про Державний бюджет на 2016, 2017 та 2018 роки за бюджетною програмою КПКВК 2501200 встановлено видатки у загальному обсязі 1919662,5 тис. грн щороку, що на 8,6 відс. менше обсягу бюджетних призначень, затвердженого у 2015 році (2,1 млрд гривень). Розміри щомісячної грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорій 1 і 2, востаннє підвищено з 01.08.2015 (затверджено наказом Мінсоцполітики від 12.10.2015 № 1006). На сьогодні розміри цієї компенсації у середньому в Україні становлять 406 грн для постраждалих громадян, віднесених до категорії 1, і 203 грн – до категорії 2, що у 2,6 раза менше розмірів, розрахованих відповідно до Закону 796 та Порядку № 936. Водночас при формуванні проектів державного бюджету на 2016 – 2018 роки Мінсоцполітики надано Мінфіну бюджетні запити з урахуванням вимог статей 20 і 21 Закону № 796 відповідно до чисельності отримувачів компенсацій та допомог.  Протягом останніх трьох років загальна чисельність осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зменшилася на 156,9 тис. осіб і на 01.01.2018 становила 1868,2 тис. осіб, на 01.07.2018 – 1844,8 тис. осіб (на 01.01.2015 – 2029,1 тис. осіб). За даними структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, станом на 01.01.2018 з 1868,2 тис. громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 169,2 тис. осіб – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з них категорії 1 – 58,1 тис. осіб, категорії 2 – 111,1 тис. осіб, та 101,7 тис. – особи, потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 48,4 тис. категорії 1 та 53,3 тис. – категорії 2. До переліку громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, віднесено 2,8 тис. осіб, з них категорії 1 – 610, категорії 2 – 1,3 тис. осіб (таблиця). Отже, чисельність осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, щорічно зменшується на 2,5 відс. порівняно з даними на початок попереднього року. Довідково. Причинами зменшення чисельності осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема, є: смертність таких осіб, прийняття Закону № 76, яким вилучено з переліку зон радіоактивного забруднення зону посиленого

20

радіоекологічного контролю; неврахування громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, відсутність статистичних даних АР Крим та м. Севастополя. Таблиця Динаміка чисельності осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які мають право на пільги, передбачені Законом № 796

4c5f7422b3ab7db008840dafb93f47b2.png
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право
на пільги (далі – ЄДАРП) – автоматизований банк даних, створений
відповідно до Постанови № 117 для забезпечення єдиного державного обліку
фізичних осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із
законами України, отримують соціальні стипендії, державну допомогу
постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх
сімей.
Станом на 01.07.2018 в ЄДАРП обліковується близько 905 тис. осіб, які
мають право на пільги згідно із Законом № 796. Інформацію про таких осіб,
станом на початок 2015 – 2018 років, наведено у Додатку 1.
Згідно з даними Додатка 1 загальна чисельність осіб, які мають право
на отримання пільг відповідно до Закону № 796, скоротилася на
724,1 тис. осіб: з 1653,4 (станом на 01.01.2015) до 929,3 тис. осіб (станом на
01.01.2018), в тому числі кількість осіб, віднесених до категорії 1 – на
9,4 тис., до категорії 2 – на 19,4 тисячі.
Слід зазначити, що дані, внесені до ЄДАРП, та дані управлінського
обліку осіб, які мають статус осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, мають певні розбіжності.
Розбіжність між загальною чисельністю постраждалих осіб та
чисельністю постраждалих осіб, внесених до ЄДАРП, обумовлена тим, що
інформація, внесена до ЄДАРП, використовується для проведення
щомісячних розрахунків з підприємствами – надавачами послуг за надані
ними пільги громадянам з оплати житлово-комунальних послуг, послуг

21

зв’язку, проїзду у міжміському транспорті. Проте відповідно до Закону № 796 не всі категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають такі пільги. Крім цього, особа, постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, може мати право на пільги та компенсації згідно з кількома законами України та користуватися такими пільгами та компенсаціями за вибором. Отже, особа, постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, може бути включена до ЄДАРП як, наприклад, особа з інвалідністю внаслідок війни, яка відповідно користується пільгами за Законом № 796 або іншими законами. 2.1.3. Рекомендації: Кабінетові Міністрів України: розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи з одночасним внесенням змін до Заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», у частині встановлення винятку для зазначеної загальнодержавної цільової програми; Кабінетові Міністрів України, Мінсоцполітики забезпечити виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами попереднього аудиту, проведеного у 2015 році, які залишаються актуальними. 2.2. Оцінка нормативно-правового врегулювання використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2.2.1. Законодавча база в частині соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, потребує комплексного упорядкування та удосконалення. Не вирішено питання щодо виконання рішення Конституційного Суду України від 17.07.2018 № 6-р, згідно з яким зміни, внесені, зокрема, до статей 20, 21, 22, 23 Закону № 796 Законом № 76, визнані неконституційними. Закон № 796 потребує приведення у відповідність із нормами Сімейного кодексу України у частині застосування терміна «неповнолітні діти», визначення категорій потерпілих дітей, які на сьогодні не є актуальними, а також із нормами Закону № 651 у частині застосування терміна «середня загальноосвітня школа». Не врегульовано правову колізію між нормами Закону № 796 і Прикінцевими та перехідними положеннями Бюджетного кодексу України щодо визначення розмірів щорічної грошової допомоги, щорічного розміру середньої вартості путівки в Україні. Законом № 796 передбачено визначення розміру таких виплат законом про Державний бюджет України на

22

відповідний рік, натомість Бюджетним кодексом України надано право Кабінетові Міністрів України встановлювати розміри соціальних виплат. Кабінетом Міністрів України уповноважено Мінсоцполітики встановлювати розміри грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні та грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2, що є недотриманням вимог Бюджетного кодексу України. 2.2.2. Законодавча база. Відповідно до статті 9 Закону № 796 зі змінами особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, є: 1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків; 2) потерпілі від Чорнобильської катастрофи – громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи; 3) громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; 4) громадяни, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих. Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодувати її (стаття 13 Закону № 796). Статтею 14 Закону № 796 для встановлення пільг і компенсацій визначено категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які наведено в Додатку 2. У розділі IV Закону № 796 врегульовано питання загальних компенсацій та пільг, що надаються громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробовувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї. Аудитом встановлено, що окремі неузгодженості у нормативноправовому забезпеченні соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, не усунено протягом тривалого часу. Зокрема, щодо приведення Закону № 796 у відповідність із нормами Сімейного кодексу України у частині категорій потерпілих дітей, які на сьогодні не є актуальними, та застосування терміна «неповнолітні діти», а також Закону № 651 в частині застосування терміна «середня загальноосвітня школа». Статтею 9 Закону № 651 визначено різні типи загальноосвітніх навчальних закладів, що забезпечують здобуття загальної середньої

 

23

освіти. Термін «середня загальноосвітня школа», що застосовується у Законі № 796, не кореспондуються з частиною першою статті 9 Закону № 651, згідно з якою до загальноосвітніх навчальних закладів віднесено заклади, не вказані у пункті 11 частини першої статті 30 Закону № 796. Норми Закону № 796, зокрема статті 27, де вживається термін «неповнолітні діти», не можуть бути застосовані до потерпілих дітей у віці до чотирнадцяти років, адже відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України, який набрав чинності ще у 2004 році, неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Тобто забезпечення безоплатним харчуванням та виплата потерпілим дітям компенсації відповідно до статті 30 Закону № 796 не можуть бути здійснені щодо малолітніх дітей у віці від шести до чотирнадцяти років. Згідно зі статтями 20, 21, 22, 23 та 30 Закону № 796 розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Разом з тим пунктом 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України встановлено, що норми і положення Закону № 796, зокрема статей 20, 21, 22, 23, 30, 48, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Крім того, згідно із пунктом 8 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України має право встановлювати розміри соціальних виплат, не визначені законом, в абсолютних сумах у межах бюджетних призначень, встановлених за відповідними бюджетними програмами, до законодавчого врегулювання такого питання. Водночас відповідно до Порядку № 854 громадянам, віднесеним до категорії 1, одному із батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Постановою № 838 Кабінетом Міністрів України повноваження щодо визначення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки надано Мінсоцполітики. Кабінетом Міністрів України установлено, що середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, визначається Мінсоцполітики щороку з розрахунку 35 відс. розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність. Зазначене не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України у частині встановлення розмірів соціальних виплат в абсолютних сумах. 24 Так, на 2018 рік Мінсоцполітики наказом від 20.02.2018 № 257 установило середню вартість путівки для виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, у сумі 481 гривня. Також Кабінет Міністрів України пунктом 9 Порядку № 936 уповноважив Мінсоцполітики щороку після прийняття закону про державний бюджет визначати з урахуванням Норм харчування і даних Держстату щодо середніх цін на продукти харчування, що склалися у регіонах за попередні три місяці, у розрізі областей та м. Києва розміри грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, віднесених до категорій 1 і 2. Так, Мінсоцполітики наказами від 25.01.2017 № 111 та від 23.01.2018 № 75 встановлено розміри грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, віднесеним до категорій 1 і 2, на 2017 рік та на 2018 рік відповідно. Законом № 76, який набрав чинності з 01.01.2015, внесено зміни до Закону № 796, згідно з якими реформовано систему пільг та компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Рішенням Конституційного Суду України від 17.07.2018 № 6-р/2018 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України зміни, внесені, зокрема, Законом № 76 до статей 20, 21, 22, 23 Закону № 796, визнані неконституційними. Мінсоцполітики разом із Мінфіном подало Кабінетові Міністрів України проект експертного висновку до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018)», реєстр. № 9016 від 08.08.2018 (далі – законопроект № 9016). Надання соціальних гарантій постраждалим громадянам, що є метою реалізації законопроекту № 9016, підтримується Мінсоцполітики у разі вирішення розробниками питання фінансового забезпечення реалізації та узгодження запропонованих норм із чинним законодавством. Прийняття законопроекту № 9016 дасть можливість повернути пільги та компенсації постраждалим громадянам, скасовані Законом № 76. Мінфін не підтримує законопроект № 9016 та зазначає, що реалізація акта лише в частині надання пільг та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, потребуватиме щорічно (в умовах 2018 року) додатково з державного бюджету понад 8,5 млрд гривень. Джерела покриття таких видатків розробниками не визначені. До видатків, що здійснюються з державного бюджету, відповідно до підпункту «б» пункту 9 статті 87 Бюджетного кодексу України належать

 

25

видатки, зокрема, на програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією Закону № 796, згідно зі статтею 63 цього Закону здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством. 2.2.3. Рекомендації: Кабінетові Міністрів України: вжити заходів щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з метою відновлення прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечити виконання рішення Конституційного Суду України від 17.07.2018 № 6-р, відповідно до якого зміни, внесені Законом № 76 до Закону № 796, зокрема до статей 20, 21, 22, 23, визнані неконституційними; подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення Закону № 796 у відповідність із нормами Сімейного кодексу України (щодо визначення вікових ознак належності дітей до потерпілих від Чорнобильської катастрофи), Закону № 651 (щодо переліку загальноосвітніх навчальних закладів, учні яких мають право на безоплатне харчування та грошову компенсацію); актуалізувати категорії потерпілих дітей; усунути правову колізію між нормами Закону № 796 і Прикінцевими та перехідними положеннями Бюджетного кодексу України щодо визначення на відповідний рік розмірів щорічної грошової допомоги та середньої вартості путівки; дотримуватися вимог Бюджетного кодексу України при визначенні розмірів грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні та грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, віднесеним до категорій 1 і 2. 2.3. Оцінка фінансового забезпечення використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2.3.1. Затверджений у законах про державний бюджет на 2017 та 2018 роки обсяг бюджетних призначень загального фонду був недостатнім для забезпечення повного виконання вимог Закону № 796. Під час розгляду Мінфіном бюджетного запиту Мінсоцполітики не враховувалась реальна потреба у коштах державного бюджету, що не дало змоги забезпечити громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплатами грошових компенсацій та допомог відповідно до вимог Закону № 796. Кредиторська заборгованість на кінець 2017 року за КПКВК 2501200 із виплати компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що досліджувались, становила 179263,6 тис. грн, з неї прострочена – 26221,0 тис. гривень.

 

26

Залишки невикористаних відкритих асигнувань на кінець 2017 року за КПКВК 2501200 із виплат цих компенсацій та допомог становили 15152,6 тис. грн, що є неефективним управлінням коштами загального фонду державного бюджету. 2.3.2. Виявлений стан справ. Згідно з бюджетним запитом Мінсоцполітики повна потреба для забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за КПКВК 2501200 у 2017 році становила 3793793 тис. грн, з них за КЕКВ 2710 – 2658644,8 тис. грн, у тому числі на виплату компенсацій та допомог – 2615097,4 тис. грн (або 68,9 відс), а саме на: виплату грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів та поштових витрат, – 14316,3 тис. грн; виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поштових витрат та погашення очікуваної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 – 2460836,8 тис. грн; виплату компенсації за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та погашення очікуваної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 – 96303,5 тис. грн; виплату компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю (14986,9 тис. грн), щорічної допомоги на оздоровлення (28032,1 тис. грн.) та поштових витрат (437,9 тис. грн) – 43456,9 тис. грн; виплату грошової компенсації замість путівки та поштових витрат – 183,9 тис. гривень. У 2018 році повна потреба становить 4131166,6 тис. грн, з них за КЕКВ 2710 – 2753289,2 тис. грн, у тому числі на виплату компенсацій та допомог – 2653351,9 тис. грн (64,2 відс.), а саме на: виплату грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів, та поштових витрат – 30959,2 тис. грн; виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поштових витрат та погашення очікуваної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 – 2483093,4 тис. грн; виплату компенсації за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та погашення очікуваної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 – 96575,8 тис. грн; виплату компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю (14948,7 тис. грн), щорічної допомоги на оздоровлення (27014,9 тис. грн.) та поштових витрат – (129,1 тис. грн) – 42092,7 тис. грн; виплату грошової компенсації замість 27 путівки та поштових витрат – 630,8 тис. гривень. Граничним обсягом видатків, розподіленим Мінсоцполітики на 2017 – 2018 роки, за КПКВК 2501200 щорічно було передбачено 1919662,5 тис. грн, з них на виплату компенсацій та допомог у 2017 році – 1031050,4 тис. грн, 39,4 відс. повної потреби на виплату компенсацій та допомог (2615097,4 тис. грн), у 2018 році – 1009332,8 тис. грн, або 38 відс. такої потреби (2653351,9 тис. гривень). Отже, в цілому потреба в коштах державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2501200 на забезпечення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2017 році була задоволена на 50,6 відс., у 2018 році – на 46,5 відсотка. Обсяг коштів на виплату компенсацій та допомог, який не було забезпечено граничним обсягом, становив 1584047 тис. грн та 1644019,1 тис. грн відповідно. Законом України від 21.12.2016 № 1801 «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Мінсоцполітики за КПКВК 2501200 затверджені бюджетні призначення за загальним фондом в обсязі 1919662,5 тис. грн (50,6 відс. повної потреби), з них на виплату компенсацій та допомог, що досліджувалися, – 1024880,6 тис. грн, а саме на: виплату грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів, та поштових витрат – 41301,4 тис. грн; виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поштових витрат та погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 – 943603,8 тис. грн; виплату компенсації за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 2005,3 тис. грн; виплату компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, щорічної допомоги на оздоровлення та поштових витрат – 37970,1 тис. гривень. Таким чином, у 2017 році затверджений обсяг бюджетних призначень загального фонду за КПКВК 2501200 (1919662,5 тис. грн) був недостатнім для забезпечення виконання вимог Закону № 796. Розподіл доведеного обсягу видатків протягом року Мінсоцполітики здійснювався з урахуванням пріоритетності напрямів використання коштів у межах КПКВК 2501200 (зменшення обсягів за одним напрямом та збільшення за іншим). Зокрема, максимально враховані видатки, необхідні для забезпечення виплати грошової компенсації за продукти харчування громадянам, віднесеним до категорій 1 та 2, грошової компенсації на потерпілих дітей, доплати за роботу у зоні відчуження, оплати щорічної та додаткової відпусток тощо. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 828-р в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподілено видатки державного бюджету, зокрема шляхом збільшення

 

28

обсягу видатків споживання за КПКВК 2501200 на 152610,6 тис. грн (9003,3 тис. грн планувалося спрямувати департаментам соціального захисту населення Волинської та Рівненської облдержадміністрацій на виплату грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладах; 6492,3 тис. грн – департаменту соціального захисту Київської обладміністрації для своєчасного проведення виплати грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). Отже, у 2017 році затверджений обсяг видатків з урахуванням змін на забезпечення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,за КПКВК 2501200 становив 2072273,1 тис. грн (54,6 відс. повної потреби (3793793 тис. грн)), з них за КЕКВ 2710 – 1106012,9 тис. грн, у тому числі на виплату компенсацій та допомог, що досліджувалися, –1073163 тис. гривень. Законом України від 07.12.2017 № 2246 «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Мінсоцполітики за КПКВК 2501200 бюджетні призначення за загальним фондом затверджено в обсязі 1919662,5 тис. грн, (46,5 відс. обсягу повної потреби, обрахованої до проекту державного бюджету (4131166,6 тис. гривень)). Таким чином, у 2018 році, як і у 2017 році, затверджені обсяги бюджетних призначень загального фонду повною мірою не забезпечують виконання вимог Закону № 796. На 01.01.2018 використаний обсяг видатків за КПКВК 2501200 становив 2045982,3 тис. грн (з них за КЕКВ 2710 – 1104629,9 тис. грн), у тому числі на виплату компенсацій та допомог, що досліджувалися, – 1061828,6 тис. грн (виплата грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів, та поштових витрат – 77969,7 тис. грн; виплата грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поштових витрат та погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 – 946323,9 тис. грн; виплата компенсації за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 2005,3 тис. грн; виплата компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, щорічної допомоги на оздоровлення та поштових витрат – 35529,7 тис. грн.), або 99,8 відс. обсягу відкритих асигнувань, спрямованих на виплату компенсацій та допомог. Отже, у 2017 році із загального обсягу використаних коштів за КПКВК 2501200 виплати компенсацій та допомог становили 51,9 відсотка. Залишки невикористаних відкритих асигнувань на кінець 2017 року за КПКВК 2501200 становили 26290,8 тис. грн (з них за КЕКВ 2710 – 1383,0 тис. грн), у тому числі із виплат компенсацій та допомог, що досліджувалися, – 1152,6 тис. грн (виплата грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів, та поштових витрат –

 

29

 

325 тис. грн; виплата грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поштових витрат та погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 – 392,1 тис. грн; виплата компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, щорічної допомоги на оздоровлення та поштових витрат – 435,5 тис. грн.), що є неефективним управлінням коштами загального фонду державного бюджету. Довідково: За інформацією Мінсоцполітики, основними причинами невикористання коштів, зокрема, були: природне зменшення отримувачів; зміна контингенту громадян цієї пільгової категорії, постійна міграція пільгової категорії громадян; зміни підстав нарахування компенсації, відсутність звернень і несвоєчасність проходження перекомісії із підтвердження групи інвалідності тощо. Кредиторська заборгованість за даними звіту «7 ВК» на кінець 2017 року становила 216187,8 тис. грн, з них із виплати компенсацій та допомог, що досліджувалися, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 179263,6 тис. грн, з неї прострочена – 26221,0 тис. грн, у т. ч.: виплати грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів, та поштових витрат – 79,6 тис. грн; виплати грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, –75557,1 тис. грн, з неї прострочена – 23209,1 тис. грн; виплати компенсації за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та погашення заборгованості на 01.01.2018 – 100099,4 тис. грн; виплати компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічної допомоги на оздоровлення – 3527,5 тис. грн, з неї прострочена – 3011,9 тис. гривень. Прострочена кредиторська заборгованість виникла згідно з позовами громадян щодо розмірів виплати компенсацій та допомог на підставі прийнятих органами соціального захисту до виконання рішень судових органів. На 01.07.2018 кредиторська заборгованість за КПКВК 2501200 становила 234831,1 тис. грн, з них на виплату компенсацій та допомог, що досліджувалися, – 184759,4 тис. грн (в тому числі з виплати компенсації за втрачене майно – 102010,6 тис. грн, або 55,2 відс.), з неї прострочена – 26092,5 тис. гривень. При складанні звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501200 у 2017 році Мінсоцполітики в окремих випадках не забезпечено правильності розрахунків і достовірності результативних показників, підтвердження їх офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю.

 

30

Станом на 01.10.2018 за КПКВК 2501200 використано коштів у загальній сумі 1352542,4 тис. грн, з них КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 2124,7 тис. грн, КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» – 789905,6 тис. гривень. 2.3.3. Рекомендації: Кабінетові Міністрів України: віднайти можливість передбачити необхідний обсяг видатків за КПКВК 2501200 відповідно до пропозицій, наданих Мінсоцполітики при формуванні проекту закону про державний бюджет, обрахованих згідно з вимогами Закону № 796. Мінсоцполітики забезпечити: обґрунтоване планування та визначення об’єктивної потреби органів соціального захисту населення за КПКВК 2501200, зокрема у видатках на виплату компенсацій та допомог громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ефективне використання таких коштів; дотримання бюджетного законодавства при внесенні даних до звітів про виконання паспорта бюджетної програми. 2.4. Оцінка ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування 2.4.1. Мінсоцполітики як головним розпорядником за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК 2501200 виплачено у 2017 році 273673 особам грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у І півріччі 2018 року – 267895 особам. На виплату такої грошової компенсації у 2017 році затверджено бюджетних призначень у сумі 940357 тис. грн, у 2018 році – 900235 тис. грн, фактично виплачено 946323,9 тис. грн та 457399,7 тис. грн відповідно. Законодавчо встановлені права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, як і раніше, обмежувалися в частині визначення розмірів грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування. У порушення пункту 9 Порядку № 936 розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що належать до категорій 1 і 2, останні три роки не змінювались. Мінсоцполітики розмір грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування на 2017 та 2018 роки визначено на рівні розмірів, встановлених у 2015 році. Враховуючи зростання цін протягом останніх років, розміри цієї компенсації залежно від категорії осіббули у 2,6 та 2,9 раза меншими порівняно із розмірами, розрахованими згідно з вимогами Закону № 796, що призвело до недотримання Норм забезпечення, які не переглядались вже більше 26 років.

 

31

Встановлено, що жодним чинним нормативно-правовим актом не визначено строків та періодичності виплати грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Планування видатків на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування здійснювалося не з врахуванням фактичної потреби осіб, які мають право на отримання грошової компенсації, а виходячи з фактично виділеного для проведення цих виплат обсягу фінансування на 2017 та 2018 роки. 2.4.2. Законодавча база. Відповідно до статей 20 і 21 Закону № 796 постраждалим громадянам, віднесеним до категорій 1 і 2, встановлені гарантовані державою компенсації та пільги, зокрема:  особам, віднесеним до категорії 1, компенсується 50 процентів вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;  особам, віднесеним до категорії 2, компенсується 25 процентів вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Згідно з пунктом 9 Порядку № 936 Мінсоцполітики у місячний строк після прийняття закону про державний бюджет на відповідний рік визначає з урахуванням розроблених МОЗ Норм харчування, затверджених Постановою № 258, і даних Держстату щодо середніх цін на продукти харчування, що склалися в регіонах за попередні три місяці, в розрізі областей та м. Києва розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування відповідно до Закону № 936 для громадян, що належать до категорій 1 і 2. Постановою № 258 надано Мінсоцполітики право визначати, виходячи із розроблених МОЗ Норм харчування і середніх цін на продукти харчування, що склалися у регіоні, розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування, встановлені Законом № 796, зокрема, для громадян, віднесених до 1 і 2 категорії, якими передбачено забезпечення громадян старше 18 років, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, понад 30 видами продуктів харчування на місяць. Слід відмітити, що зазначені Норми харчування не змінювалися з 1992 року. 2.4.3. Виявлений стан справ. Розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, віднесеним до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, востаннє змінювалися у жовтні 2015 році. Мінсоцполітики при підготовці наказів № 111 та № 75 визначало розмір грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2, на 2017 та 2018 роки, виходячи з розмірів,

 

32

встановлених на 2015 рік, без урахування даних Держстату щодо середніх цін на продукти харчування, що складалися у регіонах за попередні три місяці, а саме жовтень-грудень 2016 року та жовтень-грудень 2017 року. У 2017 році розмір грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування постраждалим громадянам, віднесеним до категорії 1, відповідно до Закону № 796 (з урахуванням даних Держстату щодо середніх цін на продукти харчування, що складалися за попередні три місяці (жовтень-грудень попереднього року)) в розрізі територіальних одиниць коливався від 1177 грн (м. Київ) до 1014,1 грн (Хмельницька область), категорії 2 – від 588,75 грн (м. Київ) до 507,05 грн (Хмельницька область), у 2018 році –категорії 1 – від 1339,9 грн (м. Київ) до 1127 грн (Рівненська область), категорії 2 – від 669,65 грн (м. Київ) до 563,5 грн (Рівненська область). Натомість у 2017 та 2018 роках компенсаційні виплати згідно з наказами № 111 та № 75 становили від 456 грн (м. Київ) до 391,8 грн (Хмельницька область) громадянам категорії 1, від 228 грн (м. Київ) до 195,9 грн (Хмельницька область) категорії 2, тобто менше у 2,6 та 2,9 раза порівняно із розмірами, які мали бути визнані відповідно до Закону № 796. Отже, у 2017 році одна постраждала особа, віднесена до категорії 1, у середньому щомісяця недоотримувала 640,2 грн, категорії 2 – 320,1 грн такої компенсації. За даними Мінсоцполітики, у 2017 році повна потреба для виплати грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування відповідно до Закону № 796 становила 2295130,3 тис. грн, у 2018 році – 2598442,8 тис. гривень.  Аудитом встановлено, що у 2017 році органами соціального захисту населення проведено виплат грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування на загальну суму 946323,9 тис. грн; у січні–червні 2018 року – на загальну суму 457399,7 тис. гривень. При підготовці бюджетного запиту на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування передбачались видатки: • на 2017 рік 276839 постраждалим громадянам у сумі 2438561 тис. грн, на оплату витрат на поштові операції – 22205,8 тис. грн, погашення кредиторської заборгованості – 70 тис. гривень. Cередньомісячний розмір грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування на одного одержувача – 734 гривні; • на 2018 рік 272916 постраждалим громадянам у сумі 2475228,7 тис. грн, на оплату витрат на поштові операції – 7322,2 тис. грн, погашення кредиторської заборгованості – 542,5 тис. гривень. Cередньомісячний розмір грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування на одного одержувача – 755,8 гривні. За розрахунками Мінсоцполітики, повна потреба для проведення виплати грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування у 2017 році становила 2438,6 млн грн, при цьому в середньому розмір такої виплати мав би становити для громадян, віднесених до категорії 1

 

33

(50 відс.), – 1049,3 грн, категорії 2 (25 відс.) – 528,7 гривні. У 2018 році повна потреба обрахована у сумі 2475,2 млн грн, середній розмір такої виплати для громадян, віднесених до категорії 1 (50 відс.), – 1071,5 грн, категорії 2 (25 відс.) – 566,4 гривні. Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2501200 на 2017, 2018 роки обсяги бюджетних призначень становили: • на 2017 рік на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачалося здійснювати видатки у сумі 940352,2 тис. грн (в обсязі, що і обрахована уточнена потреба). Слід відмітити, що під час визначення обсягів видатків бюджету на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не враховано об’єктивної (повної) потреби в коштах у сумі 1476356,1 тис. грн, тобто повна потреба у коштах на виплату грошової компенсації забезпечена граничним обсягом видатків лише на 39,5 відсотка. Згідно з паспортом у редакції від 22.12.2017 бюджетні призначення за цим напрямом були збільшені на 4,8 тис. грн і становили 940357 тис. гривень; • на 2018 рік на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 900235 тис. грн, що на 47414,3 тис. грн менше від уточненої потреби ( 95 відсотків такої потреби). Отже, у 2018 році, як і в попередньому, під час визначення обсягів видатків бюджету на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування не було враховано об’єктивної (повної) потреби в коштах у сумі 1574993,7 тис. грн, тобто повна потреба у коштах на виплату грошової компенсації забезпечена граничним обсягом видатків лише на 38 відсотків. Передбачений граничний обсяг видатків на 2017 та 2018 роки не дав можливості підвищити середньомісячний розмір грошової компенсації вартості продуктів харчування. Згідно з даними звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року за КПКВК 2501200 касові видатки на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становили 943318,4 тис. грн, що більше затверджених паспортом на 2961,4 тис. гривень. Результативні показники щодо виплати грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, такі: кількість громадян, що отримали грошову компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування (показник продукту) – 273673 особи, що на 3581 особу менше від кількості, затвердженої у паспорті від 22.12.2017;

 

34

середньомісячний розмір грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування (показник ефективності) – 287,2 грн, що на 4,6 грн більше розміру, затвердженого у паспорті зі змінами від 22.12.2017. Довідково. Кількість отримувачів компенсації, середній розмір компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування на одного отримувача в місяць встановлено по факту; рівень забезпечення отримувачів грошовою компенсацією за пільгове забезпечення продуктами харчування (показник якості) – 100 відсотків. Аудитом встановлено, що за даними управлінського обліку рівень забезпечення у 2017 році отримувачів грошовою компенсацією за пільгове забезпечення продуктами харчування – 98,7 відс., що свідчить про недостовірність результативних показників наведених у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501200. Мінсоцполітики як головним розпорядником коштів у 2017 році не забезпечено правильності розрахунків і достовірності окремих результативних показників, наведених у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501200, та підтвердження їх офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, що є недотриманням вимог статей 20, 22 Бюджетного кодексу України та наказу Мінфіну від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми». Мінсоцполітики згідно з даними звіту «7 ВК» на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування протягом 2017 року спрямовано 946716 тис. грн, фактично виплачено 946323,9 тис. гривень. На 01.07.2018 за рахунок коштів державного бюджету органами соціального захисту населення виплачено 457399,7 тис. грн, що становило майже 96,9 відс. обсягу відкритих асигнувань. Кредиторська заборгованість на 01.07.2018 за виплатами грошової компенсації – 75958,3 тис. грн, з неї прострочена – 23005,7 тис. гривень. Грошова компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування у середньому протягом 2017 року виплачувалося 273673 особам, протягом І півріччя 2018 року – 267895 особам.  Внаслідок невідповідності встановлених розмірів виплати грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування вимогам Закону № 796 виникла правова колізія, яка призводила до звернень громадян до судів, які, як правило, приймали рішення на користь позивачів. Мінсоцполітики на запит контрольної групи (за даними структурних підрозділів соціального захисту населення) надало інформацію, що у судах різних інстанцій на розгляді знаходяться 45 позовів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 та 2, з якими вони звернулися з 01.01.2015 по 01.09.2018 щодо виплати грошової компенсації вартості продуктів харчування, на загальну суму 444,7 тис. гривень. Кількість судових рішень, прийнятих на користь

35

громадян, що не підлягають оскарженню, – 22, сума, що підлягає виплаті – 236 тис. грн (у Чернігівській області – 88,8 тис. грн, Харківській – 72,7 тис. грн, Львівській – 65,8 тис. грн, Кіровоградській – 5,5 тис. грн, Волинській області – 3,3 тис. гривень). Також прийнято 8 судових рішень про відмову у задоволенні позовних вимог громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 та 2. Довідково. За інформацією Мінсоцполітики, бюджетні призначення на забезпечення виконання судових рішень за програмами соціального захисту у державному бюджеті протягом 2010–2018 років Мінсоцполітики не передбачалися, видатки на зазначені цілі не затверджувалися у кошторисах розпорядників бюджетних коштів та у відповідних паспортах бюджетних програм. Судові рішення про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, виконуються відповідно до Закону України від 05.06.2012 № 4901 «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» в порядку черговості та в межах коштів, передбачених на такі цілі ДКСУ в державному бюджеті.  Аудитом, проведеним в окремих органах соціального захисту населення, встановлено ряд недоліків при використанні коштів, передбачених у 2017 році на виплату грошової компенсації вартості продуктів харчування, що негативно позначилось на своєчасності та повноті отримання постраждалими зазначених виплат. У порушення вимог абзацу третього пункту 3 Порядку № 936 УПСЗН Овруцької РДА Житомирської області призначено, нараховано та виплачено грошову компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування 6 особам на загальну суму 2,1 тис. грн, в тому числі у 2017 році – 1,4 тис. грн, у 2018 році (станом на 01.10.2018) – 0,8 тис. гривень. В УСЗН Камінь-Каширської РДА Волинської області виявлено ряд організаційних недоліків. Протягом 2017 року цим управлінням виплати компенсацій за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, що належать до категорій 1 та 2, здійснювались із затримкою на 1-3 місяці. Детальна інформація щодо виявлених в органах соціального захисту населення порушень наведена в Додатку 3 до Звіту. 2.4.4. Рекомендації: Кабінетові Міністрів України: при формуванні проекту Державного бюджету України віднайти можливість забезпечити виділення коштів для встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи із затверджених Норм харчування та актуальних середніх цін на продукти харчування відповідно до статей 20 і 21 Закону № 796 та пункту 9 Порядку № 936. Мінсоцполітики забезпечити: подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо збільшення обсягів коштів за КПКВК 2501200 для підвищення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до статей 20 і 21 Закону № 796 та пункту 9 Порядку № 936;

36

контроль за дотриманням органами соціального захисту населення вимог Порядку № 936 щодо нарахування та своєчасної виплати грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування. 2.5. Оцінка ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на виплату компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, компенсації сім’ям у зв’язку із втратою годувальника, а також щорічної допомоги на оздоровлення 2.5.1. Визначені постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 фіксовані розміри виплат щорічної допомоги на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не переглядались більше 13 років (з 2005 року), на сьогодні є мізерними (від 75 грн до 120 грн залежно від категорії постраждалих громадян) і фактично унеможливлюють оздоровлення. Це погіршило рівень соціального забезпечення окремих категорій постраждалих громадян та призводить до виникнення соціальної напруги у суспільстві. У 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету органами соціального захисту населення виплачено одноразову компенсацію 2555 особам на загальну суму 8931,8 тис. грн; щорічну допомогу на оздоровлення 268893 особам на загальну суму 26452,6 тис. гривень. Станом на 01.07.2018 виплачено одноразової компенсації 1202 особам на загальну суму 4003,7 тис. грн; щорічної допомоги – 137738 особам на загальну суму 13875,4 тис. гривень. 2.5.2. Законодавча база. Відповідно до статті 48 Закону № 796 (із змінами) одноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали особами з інвалідністю внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

37

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році. Компенсація та допомога, передбачені цією статтею, виплачуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Постановою № 760 затверджено Порядок виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї (далі – одноразова компенсація), та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян (далі – щорічна допомога). Виплата одноразової компенсації здійснюється за єдиною заявою, форму якої визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1146 «Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги», поданою заінтересованою особою протягом шести місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника. Одноразова компенсація виплачується у розмірах, установлених Постановою № 285, а саме: особам з інвалідністю I групи – 379,3 грн; II групи – 284,4 грн; III групи – 189,6 грн; дітям з інвалідністю – 1264,0 грн; сім’ям, які втратили годувальника – 7586,0 грн; батькам померлого – 3792,0 гривні. Щорічна допомога виплачується у розмірах, установлених Постановою № 562, а саме: особам з інвалідністю I і II груп – 120 грн; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії – 100 грн; інвалідам III групи та дітям з інвалідністю – 90 грн; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії, кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, – 75 гривень. 2.5.3. Виявлений стан справ. Розмір допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є мізерним. Так, особам з інвалідністю I

 

38

 

і II груп (120 грн) був меншим майже у 13-14 разів; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 (100 грн) – у 16-17 разів; особам з інвалідністю III групи та дітям з інвалідністю (90 грн) – у 17-19 разів; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3, дітям, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році (75 грн), – у 20-23 рази відповідно від розміру прожиткового мінімумуна початок2017 та 2018 років. Отже, встановлені розміри допомоги на оздоровлення фактично унеможливлюють проведення оздоровлення зазначених вище осіб. Відповідно до бюджетного запиту Мінсоцполітики на 2017 рік у межах КПКВК 2501200 за напрямом «Виплата компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення, та інших ядерних аварій та випробувань і у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачалось здійснювати видатки у загальній сумі 56864,8 тис. грн, з них на виплату одноразової компенсації – 14986,9 тис. грн; виплату щорічної допомоги – 28032,1 тис. грн; оплату поштових витрат – 437,9 тис. гривень. Згідно з кількісними показниками бюджетного запиту Мінсоцполітики на 2017 рік, повна потреба у коштах державного бюджету на виплату одноразової компенсації і щорічної допомоги була забезпечена граничним обсягом видатків на 100 відсотків. Відповідно до уточненої потреби за напрямом «Виплата компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» обсяг уточнених видатків становив на: виплату одноразової компенсації – 14991,5 тис. грн, що на 4,6 тис. грн більше, ніж обсяг потреби, зазначений у бюджетному запиті; виплату щорічної допомоги – 27803,1 тис. грн, що на 229,0 тис. грн менше, ніж обсяг потреби, зазначений у бюджетному запиті. Згідно з паспортом Мінсоцполітики на 2017 рік і розрахунками, в межах КПКВК 2501200 за напрямом «Виплата компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачалось здійснювати видатки у загальній сумі 51524 тис. грн, з них на виплату одноразової компенсації – 13208 тис. грн, (88,1 відс. уточненої потреби; виплату щорічної допомоги – 24586,7 тис. грн (88,4 відс. уточненої потреби). Відповідно до уточненої потреби на 2017 рік контингент отримувачів одноразової компенсації загалом зменшився на 107 осіб, щорічної допомоги на 3155 осіб від кількості громадян, зазначених у бюджетному запиті. Обсяг видатків на виплату одноразової компенсації збільшився на 4,6 тис. грн, а щорічної допомоги зменшився на 229 тис. гривень. Згідно з паспортом бюджетної програми контингент отримувачів одноразової компенсації загалом зменшився на 235 осіб, щорічної допомоги на 32164 особи, що становить 4,6 і 11,3 відс. кількості

 

39

 

громадян, зазначених в уточненій потребі. Обсяг видатків на виплату одноразової компенсації і щорічної допомоги зменшився на 1783,5 тис. грн та 3216,4 тис. грн, (11,9 і 11,6 відс. відповідно). Отже, Мінсоцполітики затверджено органам соціального захисту населення в регіонах обсяги видатків на виплату одноразової компенсації і щорічної допомоги на 1783,5 тис. грн і 3216,4 тис. грн менше, ніж обрахована уточнена потреба відповідно. Це зумовлено тим, що доведені розписом асигнувань державного бюджету України на 2017 рік обсяги видатків не відповідали потребі Мінсоцполітики, обрахованій при формуванні бюджетного запиту. Розподіл доведеного обсягу видатків протягом року здійснювався Мінсоцполітики з урахуванням пріоритетності напрямів використання коштів у межах КПКВК 2501200 (зменшення обсягів за одним напрямом та збільшення за іншим). Відповідно до паспорта на 2017 рік у межах КПКВК 2501200 за зазначеним напрямом передбачалось здійснювати видатки у загальній сумі 49780,9 тис. грн, з них на: виплату одноразової компенсації – 11464,9 тис. грн (76,5 відс. уточненої потреби); виплату щорічної допомоги – 24586,7 тис. грн (88,4 відс. уточненої потреби); оплату поштових витрат – 175,4 тис. грн, (100 відс. уточненої потреби). Внаслідок внесення змін загальний обсяг бюджетних призначень порівняно з уточненою потребою на виплату одноразової компенсації зменшився на 3526,6 тис. грн, щорічної допомоги – на 3216,4 тис. гривень. Станом на 01.01.2018 за рахунок коштів загального фонду державного бюджету органами соціального захисту населення виплачено: – одноразової компенсації 298 особам з інвалідністю І групи, 689 особам з інвалідністю ІІ групи, 295 особам з інвалідністю ІІІ групи, 1098 сім’ям, які втратили годувальника, 41 батькам померлого, 134 дітям з інвалідністю на загальну суму 8931,8 тис грн, що становило 98,2 відс. обсягу відкритих асигнувань на цю мету – 9097,4 тис. гривень; – щорічної допомоги 64234 особам з інвалідністю І і ІІ груп, 41836 особам з інвалідністю ІІІ групи, 2354 дітям з інвалідністю, 125903 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ІІ і ІІІ категорії, 531 дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, 34035 евакуйованим із зони відчуження у 1996 році, включаючи дітей, на загальну суму 26452,6 тис грн, що становило 99 відс. обсягу відкритих асигнувань на цю мету – 26721,8 тис. гривень. Також за рахунок коштів загального фонду державного бюджету органами соціального захисту населення оплачено поштових витрат на загальну суму 145,3 тис грн, що становило 99,5 відс. обсягу відкритих асигнувань на цю мету – 146 тис. гривень. Кількість громадян, які отримали одноразову компенсацію, становила 2555 осіб (50,6 відс.), або на 2497 осіб менше від прогнозної кількості, зазначеної в уточненій потребі (5052 особам). Кількість громадян, які отримали щорічну допомогу на оздоровлення, становила

 

40

 

268893 особи (94,6 відс), або на 15378 осіб менше від кількості, зазначеної в уточненій потребі (284271 особа). Аудитом встановлено недостовірність результативних показників, наведених у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501200 станом на 01.01.2018. Так, відповідно до звіту про виконання паспорта, рівень забезпечення громадян одноразовою компенсацією при встановлені інвалідності та втраті годувальника, щорічною допомогою на оздоровлення (показник якості) становив 100 відсотків. Разом з тим, зазначений показник не відображає фактичного рівня забезпечення у розрізі кожної з цих виплат, є неконкретним (включає різний контингент отримувачів як одноразової компенсації, так і щорічної допомоги) і незрозумілим (є показником забезпечення нарахування та фінансування виплат чи фактичних виплат громадянам). При цьому, враховуючи наявність кредиторської заборгованості на кінець 2017 року за цими виплатами, в тому числі простроченої, стовідсоткове забезпечення постраждалих такими виплатами не є можливим. Також звіт «7 ВК» не передбачає даних щодо кількості осіб, які звернулися для отримання компенсацій та допомог, що не дає можливості точно визначити рівень їх забезпечення виплатами. Отже, показники якості паспорта за КПКВК 2501200 щодо виплат компенсацій та допомог потребують уточнення та розмежування за видами цих виплат, а звіт «7 ВК» – удосконалення для більш точного визначення показників продукту та якості. Зважаючи на показники продукту Звіту про виконання паспорта, рівень забезпечення громадян одноразовою компенсацією становить 55,7 відс., щорічною допомогою на оздоровлення – 106,7 відсотка. Враховуючи кількість прийнятих заяв органами соціального захисту населення та наявність кредиторської заборгованості, рівень забезпечення громадян одноразовою компенсацією становить 95 відс., щорічною допомогою на оздоровлення – 90,8 відсотка. Згідно з поясненнями Мінсоцполітики, при розрахунку показника якості використовувалася інформація органів соціального захисту населення щодо кількості громадян, які звернулися для отримання компенсацій та допомог, тобто виплатами забезпечено 100 відсотків громадян, які звернулися до органів соціального захисту. У 2017 році Мінсоцполітики як головним розпорядником коштів не забезпечено правильності розрахунків і достовірності результативних показників, наведених у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501200, та підтвердження їх офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, що є недотримання вимог статей 20, 22 Бюджетного кодексу України та наказу Мінфіну від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми». Відповідно до бюджетного запиту Мінсоцполітики на 2018 рік у межах КПКВК 2501200 за напрямом «Виплата компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян,

 

41

 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачалось здійснювати видатки у загальній сумі 51570,3 тис. грн, у тому числі на виплату одноразової компенсації – 5227,7 тис. грн; виплату щорічної допомоги – 27014,9 тис. гривень. Згідно з кількісними показниками бюджетного запиту Мінсоцполітики та розрахунками потреби, наданими органами соціального захисту на 2018 рік, повна потреба у коштах державного бюджету на виплату одноразової компенсації становить 14948,7 тис. грн, щорічної допомоги – 27014,9 тис. грн, поштових витрат – 129,1 тис. гривень. Граничним обсягом видатків, розподіленим Мінсоцполітики (на час складання бюджетного запиту), передбачено на виплату одноразової компенсації 5227,7 тис. грн, щорічної допомоги – 27014,9 тис. грн, тобто загальна потреба у коштах державного бюджету на виплату одноразової компенсації задоволена на 35 відсотків. Таким чином, Мінсоцполітики під час визначення обсягів видатків бюджету на виплату одноразової компенсації не забезпечило граничним обсягом і не врахувало повною мірою потребу в коштах органів соціального захисту населення у сумі 9721,0 тис. гривень. Відповідно до уточненої потреби за напрямом «Виплата компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» обсяг уточнених видатків становив на виплату одноразової компенсації – 13538,6 тис. грн, що на 8310,9 тис. грн більше, ніж обсяг, зазначений у бюджетному запиті; виплату щорічної допомоги – 27047,2 тис. грн, що на 32,3 тис. грн більше, ніж обсяг, зазначений у бюджетному запиті. Згідно з паспортом Мінсоцполітики на 2018 рік у межах КПКВК 2501200 за зазначеним напрямом передбачалось здійснювати видатки у загальній сумі 1002038,9 тис. грн, з них на виплату одноразової компенсації – 9716,3 тис. грн (71,8 відс. уточненої потреби); виплату щорічної допомоги – 27047,2 тис. грн (100 відс. уточненої потреби). Отже, Мінсоцполітики при складанні паспорта бюджетної програми на 2018 рік не враховано і не забезпечено повної потреби органів соціального захисту населення у видатках на виплату одноразової компенсації у сумі 3822,3 тис. гривень. На 01.07.2018 за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на виплату одноразової компенсації органами соціального захисту населення використано коштів у загальній сумі 4003,7 тис. грн (133 особам з інвалідністю І групи, 365 особам з інвалідністю ІІ групи, 153 інвалідам ІІІ групи, 491 сім’ї, яка втратила годувальника, 20 батькам померлого, 40 дітям з інвалідністю), що становило 92,7 відс. обсягу відкритих асигнувань на цю мету – 4318,8 тис. гривень. На виплату щорічної допомоги органами соціального захисту населення використано коштів у загальній сумі 13875,4 тис. грн (40402 особам з інвалідністю І і ІІ груп, 25176 особам з інвалідністю ІІІ групи, 1176 дітям з інвалідністю, 58855 учасникам ліквідації наслідків аварії

 

42

 

на ЧАЕС ІІ і ІІІ категорії, 256 дітям, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, 11873 евакуйованим із зони відчуження у 1996 році, включаючи дітей), що становило 95,8 відс. обсягу відкритих асигнувань на цю мету – 14489,9 тис. гривень. Аудитом в органах соціального захисту населення встановлено, що у порушення вимог пункту 6 Порядку № 760, УСЗН Камінь-Каширської РДА Волинської області у січні-вересні 2018 року прийнято рішення про виплату одноразових компенсацій 12 дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, без наявності відповідних медичних висновків про дитину з інвалідністю віком до 18 років на загальну суму 15,2 тис. грн, з яких фактично виплачено 10 таким особам кошти у загальній сумі 12,6 тис. гривень. УСЗН Зарічненської РДА Рівненської області, департамент соціального захисту населення Волинської ОДА і УСЗН Камінь-Каширської РДА Волинської області не забезпечили достовірності даних, що містяться у звіті «7 ВК», внаслідок чого неправильно відображались кількість отримувачів, суми нарахувань і заборгованостей за видатками державного бюджету. Детальна інформація щодо виявлених в органах соціального захисту населення порушень наведена в Додатку 3 до Звіту. 2.5.4. Рекомендації: Кабінетові Міністрів України: при формуванні проекту Державного бюджету України віднайти можливість збільшити обсяги бюджетних призначень за КПКВК 2501200 з метою підвищення розмірів щорічної допомоги на оздоровлення. Мінсоцполітики: подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо збільшення обсягів коштів за КПКВК 2501200 для підвищення розмірів щорічної допомоги на оздоровлення; удосконалити форму звіту про виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачивши, зокрема, показник кількості поданих заяв отримувачів соціальних виплат, забезпечити достовірність даних, що містяться у звіті «7 ВК»; посилити контроль за дотриманням органами соціального захисту населення вимог Порядку № 760. 2.6. Оцінка ефективності використання коштів державного бюджету на виплату грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні 2.6.1. У 2017 році не забезпечено виплати грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні громадянам, віднесеним до категорії 1, одному із батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, відповідно до пункту 4 частини першої статті 20 та статті 30 Закону № 796.

 

43

 

Невизначення Кабінетом Міністрів України у 2017 році розмірів середньої вартості путівки в Україні позбавило громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю можливості реалізувати своє право на отримання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки, гарантоване Законом № 796. Затверджена у 2018 році середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, у сумі 481 грн не дає можливості таким громадянам отримати санаторнокурортне лікування. Встановлена середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки є значно меншою, ніж грошова допомога для компенсації вартості санаторно-курортних путівок санаторнокурортним закладам (за тристоронніми договорами), а саме: для осіб, віднесених до категорії 1, – на 4769 грн (у 10,9 раза менше); осіб, віднесених до категорії 1, із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку) – на 16909 грн (у 36,2 раза менше); дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, – на 10359 грн (у 22,6 раза менше). На 2018 рік на виплату грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки 8239 особам (8160 громадян, віднесених до категорії 1, та 79 потерпілих дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК 2501200 передбачено 3963 тис. гривень. Станом на 01.07.2018 за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 3483,4 тис. грн (87,9 відс. передбачених на рік бюджетних призначень на виплату грошової компенсації замість путівки) забезпечено такою компенсацією 7238 осіб. 2.6.2. Законодавча база. Пунктом 4 частини першої статті 20 Закону № 796 передбачено, що особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються гарантовані державою компенсації та пільги, зокрема позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні. Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 Закону № 796, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надаються компенсації та пільги, зокрема: щорічне безплатне забезпечення дитини з інвалідністю та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні (стаття 30 Закону № 796). Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої

 

44

 

вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про державний бюджет на відповідний рік. Постановою № 854 затверджено Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Слід зазначити, що до 2017 року грошова компенсація виплачувалась за самостійне санаторно-курортне лікування відповідно до Порядку організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 261 (втратила чинність відповідно до Постанови № 854). Згідно із пунктом 24 Порядку № 854 за бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Пунктом 4 Постанови № 854 визначено, що ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 24 Порядку № 854, який набирає чинності з 1 січня 2018 року. Постановою № 838 передбачено, що середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, визначається Міністерством соціальної політики щороку з розрахунку 35 відс. розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до однієї гривні). На виконання пункту 1 Постанови № 838 Мінсоцполітики наказом від 20.02.2018 № 257 визначено середню вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, в межах бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік», у сумі 481 гривня. 2.6.3. Виявлений стан справ. Пунктом 4 Постанови № 854 встановлено, що пункт 24 Порядку № 854 набуває чинності з 01.01.2018, інші норми – з 1 січня 2017 року. Отже, невизначення Кабінетом Міністрів України у 2017 році розмірів середньої вартості путівки в Україні позбавило громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю можливості реалізувати своє право на

 

45

 

отримання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки, яке гарантовано Законом № 796. Мінсоцполітики надало пояснення щодо набрання чинності пунктом 24 Порядку № 854 лише з 1 січня 2018 року та невиплати компенсації у 2017 році і зазначило, що видатки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки здійснюються в межах бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів у законі про державний бюджет на відповідний рік. Паспортом бюджетної програми за КПКВК 2501200 на 2017 рік видатки за вказаним напрямом не затверджено. Інформація про потребу та внесення змін до паспорта цієї бюджетної програми за вказаним напрямом від розпорядників коштів нижчого рівня до Мінсоцполітики не надходила. Як свідчить Мінсоцполітики, обмеженість бюджетних коштів за КПКВК 2501200 не давало змоги брати до розрахунку фактичну ринкову вартість путівки. Довідково. Наприклад, за даними звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501200, розмір грошової допомоги для компенсації у 2017 році вартості путівки санаторно-курортним закладам та закладам оздоровлення та відпочинку за санаторно-курортне лікування осіб, віднесених до категорії 1, становив 5250 грн; осіб, віднесених до категорії 1, із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку) – 17390 грн; дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, – 10840 гривень. Відповідно до бюджетного запиту на 2017 рік за КПКВК 2501200 передбачались видатки за напрямом «Оплата санаторно-курортного лікування громадянам, віднесеним до категорії 1, та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» та виплата грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування – 123470,4 тис. грн, з них на виплату грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування – 183,4 тис. гривень. Довідково. Відповідно до пункту 7 бюджетного запиту за КПКВК 2501200 Мінсоцполітики визначено результативні показники на 2017 рік, зокрема показник продукту: кількість громадян, віднесених до категорії 1, які отримують грошову компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування, – 18 осіб; кількість громадян, віднесених до категорії 1, із захворюванням нервової системи (з наслідками травм, захворювань хребта та спинного мозку), які отримують грошову компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування, – 2 особи; кількість отримувачів грошової компенсації на дітей-інвалідів за їх самостійне санаторно-курортне лікування –5 осіб. У подальшому інформація про потребу на виплату грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування у 2017 році органами соціального захисту населення не збиралась та не подавалась Мінсоцполітики. Відповідно до бюджетного запиту Мінсоцполітики на 2018 рік у межах КПКВК 2501200 за зазначеним напрямом передбачалось здійснювати видатки у загальній сумі 123464,8 тис. грн, у тому числі на виплату грошової компенсації замість путівки – 627,2 тис. грн; оплату поштових витрат – 3,6 тис. гривень.

 

46

 

Довідково. Згідно з кількісними показниками бюджетного запиту Мінсоцполітики та розрахунками потреби, наданими органами соціального захисту на 2018 рік, повна потреба у коштах державного бюджету на виплату грошової компенсації замість путівки складає 627,2 тис. грн, поштових витрат – 3,6 тис. гривень. Граничним обсягом видатків, розподіленим Мінсоцполітики (на час складання бюджетного запиту), передбачено на виплату грошової компенсації 627,2 тис. грн, поштових витрат – 3,6 тис. грн, тобто загальна потреба в коштах державного бюджету задоволена на 100 відсотків. Грошова компенсація замість путівки у 2018 році передбачалась 8239 особам на суму 3963 тис. грн, з них 8160 громадянам, віднесеним до категорії 1, – 925 тис. грн та 79 дітям з інвалідністю – 38 тис.гривень. У межах КПКВК 2501200 на 2018 рік передбачалось здійснювати видатки, зокрема на оплату санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та на виплату грошової компенсації замість путівки. На 01.07.2018 за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на виплату грошової компенсації замість путівки органами соціального захисту населення використано коштів у загальній сумі 3483,4 тис. грн (7191 громадянину, віднесеному до категорії 1, 47 дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою), що становило 88 відс. обсягу відкритих асигнувань на цю мету – 3959,1 тис. гривень. 2.7. Оцінка ефект ивност і використ ання кошт ів держ авного бюдж ет у на виплат у грошової компенсації на пот ерпілих діт ей, які не харчуют ься в їдальнях навчальних закладів 2.7.1. У 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету Мінсоцполітики за КПКВК 2501200 забезпечено стовідсоткову виплату грошової компенсації на 85153 потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів, на загальну суму 77969,7 тис. грн; станом на 01.07.2018 – на 78576 потерпілих дітей на загальну суму 50757,2 тис. гривень. Грошова компенсація на харчування потерпілих дітей у розмірах 180–190 грн на місяць (9,5 грн на день) до квітня 2017 року не змінювалась шість років та лише на третину забезпечувала дотримання Норм харчування. Постановою № 284 розміри щомісячної грошової компенсації на харчування потерпілих дітей збільшені удвічі до 360-380 грн та становили 65-82 відс. розмірів, розрахованих відповідно до Норм харчування залежно від віку дитини. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 155 «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» потребує приведення у відповідність із нормами Закону № 651 у частині застосування терміна 47 «середня загальноосвітня школа», учні яких мають право на безоплатне харчування. 2.7.2. Законодавча база. Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 Закону № 796, та їх батькам надаються гарантовані державою компенсації та пільги, визначені в статті 30 Закону № 796, серед яких, зокрема: безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Дітям, які не харчуються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Пунктом 4 Порядку № 936 з 02.11.2016 передбачена виплата щомісячної грошової компенсації до досягнення повноліття на дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, коледжах та технікумах (училищах), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в їдальнях зазначених навчальних закладів, а також за всі дні, коли такі особи з поважних причин не відвідували ці заклади. Відповідно до Порядку № 936 компенсації на потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей виплачуються батькам за місцем реєстрації через органи праці та соціального захисту населення. Згідно з пунктом 2 Постанови № 258 Мінсоцполітики надано право визначати, виходячи із розроблених МОЗ Норм харчування і середніх цін на продукти харчування, що склалися у регіоні, розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування, встановлені Законом № 796, зокрема, для батьків потерпілих дітей, які не відвідують шкільних закладів і не забезпечуються продуктами харчування на суму середньої вартості харчування в цих закладах та не перебувають на повному державному забезпеченні. Постановою № 155 установлено щомісячну грошову компенсацію на таких дітей до досягнення ними повноліття у розмірах: у віці від 6 до 10 років – 180 грн, від 11 до 14 років – 185 грн, від 15 до 18 років – 190 грн на місяць пропорційно навчальним дням, в які діти не харчувалися. Відповідно до Постанови № 284 розміри щомісячної грошової компенсації на дітей збільшені удвічі та встановлені у таких розмірах: у віці від 6 до 10 років – 360 грн, від 11 до 14 років – 370 грн, від 15 до 18 років – 380 грн на місяць пропорційно навчальним дням, в які діти не харчувалися.

 

48

 

2.7.3. Виявлений стан справ. Наведені у Постанові № 155 категорії дітей, яким установлюється грошова компенсація, потребують перегляду, оскільки на сьогодні не є актуальними такі категорії, як «діти, евакуйовані із зони відчуження» і «діти, які проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до відселення». Також у Постанові № 155 використовується термін «середні загальноосвітні школи», що не відповідає Закону № 651. Отже, Постанова № 155 потребує узгодження із Законом № 651. Згідно з пунктом 2 Постанови № 258, щомісячна грошова компенсація на потерпілих дітей за харчування, яким відповідно до Закону № 796 гарантується пільгове харчування і які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, не може бути фіксованою, а має розраховуватися Мінсоцполітики, виходячи із затверджених Норм харчування та середніх цін на продукти харчування, що склалися у регіоні. Водночас така компенсація встановлюється відповідними постановами Кабінету Міністрів України. Грошова компенсація на харчування зазначених категорій потерпілих дітей у розмірах 180, 185 і 190 грн на місяць (9,5 грн на день) до квітня 2017 року не змінювалась шість років та не забезпечувала дотримання Норм харчування (вартість одного дня харчування потерпілої дитини в шкільній їдальні, розрахована Мінсоцполітики відповідно до Норм харчування (на рівні 40 відс. медичної (фізіологічної) норми), майже 30 грн на день, або в середньому більше 600 грн на місяць). Під час підготовки проекту Постанови № 284 Мінсоцполітики здійснено розрахунок розмірів компенсації (за середніми цінами жовтнягрудня 2016 року), відповідно до якого середня вартість харчування однієї дитини в день становила: у віці від 6 до 10 років – 52,01 грн, від 11 до 14 років – 60,84 грн, від 15 до 18 років – 68,77 гривні. Відповідно, розміри щомісячної грошової компенсації на дітей мали б становити: у віці від 6 до 10 років – 437 грн, від 11 до 14 років – 511 грн, від 15 до 18 років – 578 грн на місяць пропорційно навчальним дням, в які діти не харчувалися. Натомість, враховуючи обмеженість у фінансуванні видатків за КПКВК 2501200, відповідно до Постанови № 284 розміри щомісячної грошової компенсації на потерпілих дітей встановлені у таких розмірах: у віці від 6 до 10 років – 360 грн, або 82 відс. розрахованого розміру, від 11 до 14 років – 370 грн, або 72 відс. розрахованого розміру, від 15 до 18 років – 380 грн, або 65 відс. розрахованого розміру на місяць пропорційно навчальним дням, в які діти не харчувалися. Таким чином, обмеженість бюджетних коштів за КПКВК 2501200 не дала змоги отримувати грошову компенсацію на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів, у зазначених вище розмірах. Аудитом встановлено, що при підготовці бюджетного запиту на виплату грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не були забезпечені безоплатним харчуванням, та дітей-інвалідів передбачались видатки:

 

49

 

• на 2017 рік – 8595 потерпілим у сумі 14316,29 тис. грн, у тому числі поштові витрати – 71,23 тис. гривень. Cередньомісячний розмір виплати грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними цих закладів з поважних причин, – 184,2 гривень; • на 2018 рік 9037 потерпілим дітям у сумі 30959,2 тис. грн, у тому числі поштові витрати – 154,02 тис. гривень. Cередньомісячний розмір виплати грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними цих закладів з поважних причин, – 367,8 грн (збільшився удвічі порівняно з 2017 роком). Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2501200 на 2017, 2018 роки обсяги бюджетних призначень становили: • на 2017 рік на виплату грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів, та забезпечення видатків на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 420446,8 тис. грн, з них на виплату грошової компенсації на 24682 потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування, – 41095,9 тис. грн, або 9,8 відсотка (без урахування поштових витрат). Згідно з паспортом у редакції від 22.12.2017 бюджетні призначення за цим напрямом були зменшені на 103053,2 тис. грн і становили 317393,6 тис. гривень. Водночас збільшено видатки на виплату грошової компенсації на 84545 потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування, на 37198,8 тис. грн порівняно з паспортом від 15.02.2017 (78294,7 тис. гривень). Середньомісячний розмір компенсації згідно із розрахунками Мінсоцполітики до паспорта від 15.02.2017 визначено у сумі 185 гривень, до паспорта від 22.12.2017 – 213,2 гривні. • На 2018 рік на виплату грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів, та забезпечення видатків на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 417544,7 тис. грн, з них на виплату грошової компенсації на 14172 потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування, – 47429,3 тис. грн, або 11,2 відсотка. Середньомісячний розмір компенсації згідно із розрахунками Мінсоцполітики до паспорта визначено у сумі 370 гривень. За даними звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року за КПКВК 2501200, касові видатки становили 2045982,3 тис. грн, з них 293605,3 тис. грн, або 14,3 відс., – на виплату грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних

 

50

 

закладів, та забезпечення видатків на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оцінкою виконання результативних показників, визначених у паспорті бюджетної програми, за даними звіту встановлено: кількість отримувачів грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними цих закладів з поважних причин (показник продукту), становила 85153 осіб, або більше на 608 осіб від кількості, затвердженої у паспорті (84545 осіб). Довідково. За інформацією Мінсоцполітики, кількість осіб, які отримують компенсаційні виплати, встановлено по факту за звітний період. Протягом звітного року не відбулися конкурсні торги на закупівлю послуг з харчування потерпілих дітей (через відсутність пропозицій від учасників) у Сумській області та с. Чичиркозівка Черкаської області. Через тривалу процедуру закупівлі у районах Волинської, Житомирської та Рівненської областей договори про забезпечення харчування потерпілих дітей укладено з травня по жовтень звітного періоду. За період відсутності харчування у навчальних закладах батькам потерпілих дітей органами соціального захисту населення виплачувалась грошова компенсація відповідно до Постанови № 155; рівень забезпечення грошовою компенсацією потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними цих закладів з поважних причин, та рівень забезпечення потерпілих дітей безплатним харчуванням становив по 100 відсотків (показник якості). За даними звіту «7 ВК», протягом 2017 року на виплату грошової компенсації 85153 потерпілим дітям, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними цих закладів з поважних причин, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету спрямовано 78294,7 тис. грн, фактично виплачено 77969,7 тис. гривень. Залишки невикористаних відкритих асигнувань на кінець 2017 року за КПКВК 2501200 становили 23788,3 тис. грн, або 7,5 відс. загального обсягу відкритих асигнувань. Основні причини виникнення залишку невикористаних коштів: незадовільна організація органами соціального захисту населення конкурсних торгів; пропуски учнями навчальних днів без поважних причин; відсутність звернень громадян щодо отримання компенсації; економія коштів при проведенні процедур закупівель. Аудитом засвідчено, що станом на 01.07.2018 за рахунок коштів загального фонду державного бюджету органами соціального захисту населення за цим напрямом використано коштів на загальну суму 145731,4 тис. грн, що становило 71,3 відс. наявного фінансового ресурсу (обсягу відкритих асигнувань) – 204466,6 тис. гривень. На виплату грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів використано 50757,2 тис. грн, або 34,9 відсотка. У порушення вимог пунктів 3 і 4 Порядку № 936 за більшістю видатків, передбачених за напрямом «Грошова компенсація на потерпілих дітей, які не харчуються у їдальнях навчальних закладів, а також за всі дні невідвідування ними навчальних закладів»,

 

51

 

компенсацію громадянам нараховано та виплачено не УСЗН Дубровицької (3625,7 тис. грн або 93 відс.) та Зарічненської (4934,7 тис. грн, або 79,9 відс.) РДА Рівненської області, а іншими юридичними особами, ФОП і приватними підприємцями, в яких вони працюють. Встановлені факти переплати зазначеної грошової компенсації та порушення вимог Порядку № 155 на загальну суму 132,2 тис. гривень. Це сталося внаслідок недостатнього внутрішнього контролю департаментів соціального захисту населення Рівненської та Волинської ОДА за станом виплати цієї грошової компенсації. У порушення пункту 3 Порядку № 936 в управлінні освіти, молоді та спорту Дубровицької ДРА виплачувалась грошова компенсація за відсутності відповідних заяв на виплату компенсацій на суму 449 тис. гривень. УСЗН Дубровицької та Зарічненської РДА Рівненської області, департаментом соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації і УСЗН Камінь-Каширської РДА Волинської області не забезпечено достовірності даних, що містяться у звітах «7 ВК», внаслідок чого неправильно відображено кількість отримувачів, суми нарахувань і заборгованостей за видатками державного бюджету. Детальна інформація щодо виявлених в органах соціального захисту населення порушень наведена в Додатку 3 до Звіту. 2.7.4. Рекомендації: Кабінетові Міністрів України: привести Постанову № 155 у відповідність із Законом № 651 у частині переліку загальноосвітніх навчальних закладів, учні яких мають право на безоплатне харчування та грошову компенсацію. Мінсоцполітики: забезпечити контроль за дотриманням органами соціального захисту населення вимог Порядку № 936 та Порядку № 155. 2.8. Оцінка ефективності використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території 2.8.1. У 2017 році Мінсоцполітики за КПКВК 2501200 за рахунок коштів державного бюджету здійснено виплату компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території восьми постраждалим громадянам у сумі 2005,3 тис. грн, у 2018 році для виплати такої компенсації 23 особам передбачено кошти державного бюджету у сумі 1912,3 тис. гривень. Мінсоцполітики у 2017 році не виконано результативних показників бюджетної програми в частині виплати громадянам компенсації за втрачене нерухоме майно. Рівень забезпечення отримувачів компенсацією за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання (показник якості)

 

52

 

становив 23,5 відс., що менше на 38,3 відс. пункту показника, затвердженого у паспорті. Сума зареєстрованої кредиторської заборгованості з виплати компенсації за втрачене нерухоме майно на початок 2017 року становила 96,5 млн грн, на початок 2018 року – 100,1 млн грн, станом на 01.07.2018 – 102,0 млн гривень. При цьому у Житомирській області на сьогодні у черзі для отримання компенсації за втрачене на радіоактивно забрудненій території майно, яка рахується з 2006 року, перебуває 1 171 особа, з них 1 139 осіб, або 97,3 відс., поставлено на чергу за рішеннями судів. Внаслідок зволікання Мінсоцполітики з прийняттям управлінських рішень у частині спрямування коштів на виплату компенсації за втрачене нерухоме майно з урахуванням судових рішень, 18 громадян, поставлених на чергу за рішеннями судів (більшість десять років тому), були позбавлені можливості у 2017 році у порядку черговості отримати компенсацію за втрачене нерухоме майно на загальну суму 1,8 млн. гривень. 2.8.2. Законодавча база. Згідно зі статтею 35 Закону № 796 компенсація громадянам за втрачене у зв’язку з евакуацією, відселенням або самостійним переселенням відповідно до статті 4 цього Закону майно включає, зокрема, грошову компенсацію у повному розмірі вартості жилих, дачних, садових будинків, гаражів, господарських будівель та споруд, яка здійснюється за цінами, встановленими на момент припинення права власності. Постановою № 1243 затверджено Порядок виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території. Довідково: втрачене нерухоме майно – житловий, дачний, садовий будинок, гараж, господарські будівлі та споруди, що розташовані на радіоактивно забрудненій території, перебували у приватній власності громадянина та залишені ним у разі використання права на переселення; компенсація – відшкодування вартості нерухомого майна, втраченого на місці відселення на момент припинення права власності, розмір якого визначається шляхом проведення суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки такого майна. Пунктом 5 Порядку № 1243 визначено, що сума компенсації перераховується за рішенням райдержадміністрації (виконавчого органу ради міста обласного значення), прийнятим на підставі документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, відділенням Державного казначейства місця відселення на особистий рахунок переселенця або спадкоємця, відкритий ним у будь-якому банку України, у порядку черговості, встановленої райдержадміністрацією (виконавчим органом ради міста обласного значення) з урахуванням дати реєстрації заяви щодо отримання компенсації в обліковому журналі. Контроль та відповідальність за дотримання черговості покладаються на райдержадміністрацію (виконавчий орган ради міста обласного значення). 2.8.3. Виявлений стан справ. Відповідно до пункту 6 бюджетного запиту за КПКВК 2501200 на

 

53

 

2017 рік за напрямом «Виплата компенсації за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 2017 році передбачались видатки у сумі 1996,5 тис. гривень. Граничним обсягом видатків на 2017 рік, доведеним Мінфіном за цим напрямом, передбачено 1996,5 тис. грн, тобто загальна потреба на ці цілі задоволена на 2,1 відс., потреба в коштах, не забезпечена граничним обсягом, – 94307 тис. гривень. Довідково: При розрахунку потреби враховано інформацію департаменту праці та соціального захисту Житомирської ОДА, відповідно до якої на 01.07.2016 зареєстрована в органах Державного казначейства кредиторська заборгованість із виплати компенсації за рішеннями судів становила 94307 тис. грн (1105 рішень), яку не включено до граничного обсягу. Паспортом бюджетної програми на 2017 рік на виплату компенсації за втрачене майно передбачалось 2005,3 тис. гривень. Всього у 2017 році на виплату компенсації за втрачене майно спрямовано структурним підрозділам з питань соціального захисту кошти у загальній сумі 2005,3 тис. грн, з них Рівненській області розподілом від 04.09.2017 – 197 тис. грн, Житомирській області розподілом від 02.11.2017 – 1808,3 тис. гривень. Проведено виплату грошової компенсації за втрачене на радіоактивно забрудненій території майно 8 особам (7 особам, які перебували на черзі в Житомирській та 1 – у Рівненській областях). Довідково. За даними звіту Мінсоцполітики про виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за 2017 рік, кількість осіб, яким нараховано компенсацію за втрачене майно становила 69 осіб, виплачено – 8 особам, середній розмір виплати становив 250,7 тис. гривень. На виплату компенсації за втрачене майно протягом 2017 року спрямовано та фактично виплачено 2005,3 тис. гривень. Сума зареєстрованої кредиторської заборгованості на початок 2017 року становила 96463,2 тис. грн, на кінець року – 100099,4 тис. гривень. Аналізом звіту про виконання паспорта за КПКВК 2501200 встановлено, що Мінсоцполітики у 2017 році не виконано результативних показників бюджетної програми в частині виплати громадянам компенсації за втрачене нерухоме майно, а саме: кількість громадян, що отримали компенсацію за втрачене майно та витрати у зв’язку з переїздом на нове місце проживання, становила 8 осіб, що на 13 осіб, або у 2,6 раза менше, ніж передбачено паспортом; рівень забезпечення отримувачів компенсацією за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання – 23,5 відс., що менше затвердженого у паспорті показника на 38,3 відс. пункту. При цьому показник ефективності, а саме середній розмір виплати на одного отримувача компенсації за втрачене майно та у зв’язку з переїздом на нове місце проживання, становив 250,7 тис. грн, що у 2,6 раза більше, ніж передбачено паспортом Довідково: За поясненням Мінсоцполітики, загальна сума для виплати компенсації за втрачене нерухоме майно для 34 осіб, мешканців Житомирської та Рівненської областей, які перебували у черзі на виплату відповідно до Закону № 796 (без врахування рішень суду), становила 3 155,4 тис. грн, відповідно середній розмір виплати на одну особу – 92,8 тис. гривень. У паспорті бюджетної програми у межах фінансування розрахунковий середній розмір виплати компенсації становив 95,5 тис. грн для

 

54

 

проведення виплати на 21 особу. У межах цього обсягу проведено виплату 8 особам, з них 7 – мешканці Житомирської області та 1 – Рівненської області. Зважаючи на відмову УПСЗН Овруцької РДА проводити виплату компенсації за втрачене на радіоактивно забрудненій території майно без урахування судових рішень (лист Житомирської ОДА від 24.11.2017), кошти, які повинні були спрямовуватися на виплату громадянам Овруцького району, направлені УПСЗН Коростенської РДА в обсязі 1002 тис. грн, який не враховувався при формуванні паспорта бюджетної програми КПКВК 2501200 на 2017 рік, оскільки громадяни Коростенського району стали на чергу на виплату компенсації протягом 2017 року. Отже, громадяни Ємільчинського, Лугинського та Олевського районів Житомирської області, які станом на 01.01.2017 перебували у черзі для отримання компенсації, отримали її у сумі 806,3 тис. гривень. Відповідно до бюджетного запиту за КПКВК 2501200 на 2018 рік за напрямом «Виплата компенсації за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачались видатки у сумі 1895,6 тис. гривень. Довідково: При розрахунку потреби враховано інформацію Департаменту праці та соціального захисту Житомирської ОДА, відповідно до якої на 01.07.2017 зареєстрована в органах Державного казначейства кредиторська заборгованість з виплати компенсації за рішеннями судів становила 94680,2 тис. грн (1099 рішень), яку не включено до граничного обсягу. Граничним обсягом видатків на 2018 рік, доведеним Мінфіном, за зазначеним напрямом передбачено 1919,2 тис. грн, тобто загальна потреба в коштах на вказані цілі задоволена на 2 відс., або в межах розрахованої мінімальної потреби. Потреба в коштах, що не була забезпечена граничним обсягом, становила 94680,2 тис. гривень. Відповідно до паспорта Мінсоцполітики на 2018 рік у межах КПКВК 2501200 передбачається здійснення видатків на виплату компенсації за втрачене майно у сумі 1912,3 тис. гривень. Результативними показниками бюджетної програми за цим напрямом є: показник затрат – кількість громадян, що мають право на отримання компенсації за втрачене майно відповідно до поданих заяв, – 31 особа; показник продукту: кількість громадян, що отримали компенсацію за втрачене майно та витрати у зв’язку з переїздом на нове місце проживання, – 23 особи; показник ефективності: середній розмір виплати на одного отримувача компенсації за втрачене майно та у зв’язку з переїздом на нове місце проживання – 84387,9 грн; показник якості: рівень забезпечення отримувачів компенсацією за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання – 73,1 відсотка. За даними звіту «7 ВК», за цим напрямом кредиторська заборгованість на початок 2018 року становила 100099,4 тис. грн, на 01.07.2018 – 102010,6 тис. гривень. Станом на 01.10.2018 кошти на виплату компенсації за втрачене майно департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації не спрямовувались (згідно з планом асигнувань передбачено у вересні 2018 року). За поясненням Мінсоцполітики щодо заборгованості із виплати компенсації за втрачене на радіоактивно забрудненій території майно, у

 

55

 

4 районах Житомирської області (Лугинський, Народицький, Овруцький, Олевський), склалася проблемна ситуація з постановкою на чергу для виплати грошової компенсації за втрачене нерухоме майно за рішеннями судів. У документах, які подавалися спадкоємцями переселенців для отримання компенсації, відсутні документи про право власності на нерухоме майно у чистій зоні. Такі громадяни підтверджували своє право на отримання компенсації у судах. Причиною відмови райдержадміністраціями у постановці громадян на чергу була відсутність документів, визначених Порядком № 1243. Довідково. Для отримання компенсації переселенець подає до райдержадміністрації (виконавчого органу ради міста обласного значення) за місцезнаходженням втраченого нерухомого майна: 1) заяву; 2) копію ордера на житлове приміщення, виданого у зв’язку з переселенням, або копію договору купівлі-продажу, або копію свідоцтва про право власності на житло, яке громадянин отримав після переселення у власність, інші документи; 3)довідку про передачу втраченого нерухомого майна органу самоврядування місця відселення (сільській, селищній, міській раді); 4) довідку про склад сім’ї та постійну реєстрацію у місці переселення; 5) копію паспорта громадянина України. За інформацією УПСЗН Овруцької РДА від 21.11.2018, громадянипереселенці звертались до управління із заявами та документами для постановки їх на чергу для виплати компенсації за втрачене на радіоактивно забрудненій території майно. За відсутності повного переліку документів громадянам надавалися відмови у постановці на чергу. Основна підстава відмови – незабезпеченість житлом у місті переселення. Отримавши відмову в постановці на чергу, громадяни звертались до судів з позовами про визнання протиправними дій управлінь та постановку на чергу для виплати компенсації за втрачене майно. Судами позови громадян задовольнялись та виносились рішення зобов’язати управління поставити позивачів на чергу для виплати компенсації за втрачене майно, з посиланням на скрутну ситуацію в Україні щодо забезпечення переселенців житлом, неможливість отримати житло за місцем переселення або його придбання у зв’язку із неотриманням коштів за здане домоволодіння. Після надходження в управління від Державної виконавчої служби постанови про відкриття виконавчого провадження, громадянина датою реєстрації такої постанови ставили на чергу для виплати компенсації за втрачене майно та приймали від нього усі наявні документи. На постанову Державної виконавчої служби управлінням надавалась письмова відповідь про постановку громадянина на чергу для виплати зазначеної компенсації. Згідно з пунктом 5 Порядку № 1243 сума компенсації перераховується за рішенням райдержадміністрації, що прийнятим на підставі документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, у порядку черговості, встановленої райдержадміністрацією, з урахуванням дати реєстрації заяви про отримання компенсації в обліковому журналі. Аудитом встановлено, що Мінсоцполітики листом від 06.11.2017 повідомило департамент праці, соціальної та сімейної політики Житомирської облдержадміністрації щодо спрямування відкритих

 

56

 

асигнувань, згідно із розподілом від 02.11.2017 за бюджетною програмою КПКВК 2501200 у сумі 18 846,9 тис. грн для проведення протягом листопада 2017 року компенсаційних виплат, доплат, передбачених громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі за напрямом «Виплата компенсації за втрачене майно та здійснення витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 1817,8 тис. гривень. Зазначеним розподілом відкритих асигнувань кошти спрямовано лише на проведення компенсаційних виплат, доплат, у тому числі на виплату компенсації за втрачене майно, без урахування виконання судових рішень. Житомирська облдержадміністрація листом від 09.11.2017 начальникам райміськуправлінь праці та соціального захисту населення надіслала для термінового опрацювання зазначений вище лист Міністерства, звернувши увагу, що видатки на вказані цілі передбачені без урахування виконання судових рішень. УПСЗН Овруцької РДА листом від 10.11.2017 поінформувало, що виплата компенсації за втрачене майно буде проводитися відповідно до Постанови № 1243 – у порядку черговості з урахуванням дати реєстрації заяви про отримання компенсації в Журналі обліку черговості для виплати компенсації за втрачене майно. До листа додано список із 10 громадянпереселенців (спадкоємців), яким планувалось виплатити компенсацію за втрачене нерухоме майно на загальну суму 690,1 тис. грн (дата зарахування у чергу – квітень 2007 року, сума компенсації від 34,4 до 163,2 тис. гривень). УПСЗН Лугинської РДА листом від 10.11.2017 поінформувало, що не може виконати доручення надане листом Мінсоцполітики від 06.11.2017 та здійснюватиме виплату компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території у порядку черговості з врахуванням дати реєстрації заяви щодо отримання компенсації в обліковому журналі. До листа додано список із 8 громадян-переселенців (спадкоємців), яким планувалось виплатити компенсацію за втрачене нерухоме майно на загальну суму 1124,5 тис. грн, з них 6 громадянам – за судовими рішеннями на суму 691,9 тис. гривень. Водночас Житомирською облдержадміністрацією листом від 24.11.2017 повідомлено Мінсоцполітики про відмову райміськуправлінь праці та соціального захисту населення Овруцької та Лугинської РДА проводити виплату компенсації за втрачене на радіоактивно забрудненій території майно без урахування судових рішень. Також, враховуючи відмову зазначених районів виконати вимоги Мінсоцполітики, з метою недопущення повернення коштів до бюджету, облдержадміністрація звернулась з проханням дозволити залишок коштів у сумі 165,5 тис. грн використати на виплату компенсації за втрачене майно з урахуванням судових рішень або за іншим напрямом у межах КПКВК 2501200 за КЕКВ 2710. Мінсоцполітики листом від 14.12.2017 повідомило Житомирську облдержадміністрацію, що оскільки бюджетних призначень на

 

 

57

 

забезпечення виконання судових рішень за програмами соціального захисту Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», як і в попередні роки, Мінсоцполітики не передбачено, видатки на зазначені цілі не затверджувались у кошторисах розпорядників бюджетних коштів та паспортах бюджетних програм. Аудитом, проведеним контрольною групою територіального управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях (у м. Вінниця) у департаменті, встановлено, що протягом 2017 року грошову компенсацію за втрачене майно на радіоактивно забрудненій території отримали постраждалі громадяни Житомирської області: Коростенського (3 особи, дата постановки на чергу квітень-вересень 2017 року, сума виплаченої компенсації від 304,4 тис грн до 320,7 тис. грн); Ємільчинського (1 особа, дата зарахування на чергу – жовтень 2016 року, сума виплаченої компенсації 279,9 тис. грн); Олевського районів (3 особи, дата зарахування на чергу – грудень 2013 року, сума виплаченої компенсації від 77,7 тис грн до 154,1 тис. гривень). У Лугинському районі виплату компенсації одній особі проведено частково у сумі 165,5 тис. грн, залишок недоплаченої компенсації – 182,5 тис. грн (загальна сума компенсації 348 тис. гривень). Також виплачену компенсацію одній особі в Рівненській області (дата зарахування на чергу – жовтень 2016 року, сума виплаченої компенсації 197 тис. гривень). Аналізом черги на отримання компенсації встановлено, що з восьми громадян, які отримали компенсацію за втрачене майно протягом 2017 року, чотири особи отримали компенсацію на суму 526,4 тис. грн поза чергою (в т.ч. по УПСЗН Олевської РДА – 3 громадянина на суму 360,9 тис. грн, та УПСЗН Лугинської РДА – один громадянин на суму 165,52 тис. гривень). При цьому громадянам, які перебували в черзі на підставі судових рішень більше десяти років, компенсація за втрачене майно за рахунок коштів КПКВК 2501200 протягом 2017 року та 9 місяців 2018 року не виплачувалась. Таким чином, 18 громадян, які перебували за рішеннями судів першими на черзі, були позбавлені у 2017 році можливості отримати компенсацію в порядку черговості на загальну суму 1,8 млн грн (в т.ч. УПСЗН Овруцької РДА – 10 громадян на суму 690,4 тис. грн, УПСЗН Лугинської РДА – 5 громадян на суму 613,7 тис. грн та УПСЗН Олевської РДА Житомирської області – 3 громадянина на суму 579,0 тис. гривень). Детальна інформація щодо виявлених в органах соціального захисту населення Житомирської області порушень черговості виплати компенсації за втрачене майно наведено у Додатку 3 до Звіту. У листопаді 2018 року Мінсоцполітики листом від 06.11.2018 повідомило департамент щодо спрямування розподілом відкритих асигнувань від 05.11.2018 за КПКВК 2501200 коштів у сумі 19776,9 тис. грн для проведення протягом листопада компенсаційних виплат, доплат, у тому числі за напрямом «Виплата компенсації за втрачене майно та здійснення

 

 

58

 

витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 1919,2 тис. гривень. Як і у 2017 році, зазначеним розподілом відкритих асигнувань кошти спрямовано лише на проведення компенсаційних виплат, у тому числі на виплату компенсації за втрачене майно, без урахування виконання судових рішень. Під час аудиту контрольною групою територіального управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях (у м. Вінниця) проаналізовано матеріали інвентаризації справ громадян, які перебувають на черзі для виплати вказаної компенсації, проведеної за ініціативою департаменту Лугинською, Народицькою, Овруцькою та Олевською РДА у вересні 2018 року. Встановлено, що на 01.10.2018 окремими органами соціального захисту населення Житомирської області нараховано компенсацію за втрачене нерухоме майно на радіоактивно забрудненій території в загальній сумі 12736,8 тис. грн громадянам, які фактично не є переселенцями відповідно до п. 2 Порядку № 1243, оскільки не відселені з радіоактивно забруднених територій; в загальній сумі 5383 тис. грн – за нерухоме майно громадянам, яке ними приватизовано, тобто не є втраченим; 240,1 тис. грн – громадянам, які фактично переселилися в населені пункти, що також відносяться до зон радіоактивно забруднених територій. При цьому вбачається, що такі громадяни поставлені на чергу на отримання грошової компенсації за рішенням суду. Водночас Рахункова палата не наділена повноваженнями щодо оцінки рішень суду. Слід зазначити, що відповідно до завдань, передбачених реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936 і від 18 листопада 2009 р. № 1243». Метою проекту акта є врегулювання питання виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно в разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території. Для цього пропонується визначити джерелом фінансування такої компенсації місцеві бюджети. Житомирська облдержадміністрація погодила проект акта із зауваженням, зазначивши, що оскільки в області обліковується заборгованість з виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно при відселенні або самостійному переселенні з радіоактивно забрудненої території у сумі 101,5 млн грн і ця заборгованість є державним боргом та не може бути погашена за рахунок коштів місцевих бюджетів через відсутність таких сум, то погодження проекту акта можливе за умови погашення наявного боргу за рахунок коштів державного бюджету. На засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку 14.08.2018 (протокол № 18) було відкладено прийняття рішення щодо проекту акта. Мінсоцполітики доручено провести

 

59 нараду за участі представників Мінфіну, Мін’юсту, Мінрегіону, Житомирської облдержадміністрації та Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» з метою вироблення узгодженого рішення щодо шляхів вирішення проблемних питань, пов’язаних із виплатою компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно. Мінфін зазначив, що погашення заборгованості, яка утворилась внаслідок таких судових рішень, Порядком № 936 не передбачено, а виконання судових рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників здійснюється відповідно до Порядку № 845. Водночас пропозицій щодо виплати/погашення відповідної наявної заборгованості цими міністерствами не надано. 2.8.4. Рекомендації: Кабінетові Міністрів України: забезпечити вирішення проблемних питань, пов’язаних із виплатою компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території, право на яку підтверджено рішеннями судів, та віднайти можливість погашення заборгованості з такої виплати. Мінсоцполітики: здійснити ідентифікацію усіх випадків невиплати компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території громадянам, які були поставлені у чергу на отримання компенсації за судовими рішеннями, та ухвалити управлінські рішення щодо задоволення законних вимог таких громадян. Внутрішній аудит оцінки ефективності виконання бюджетної програми за КПКВК 2501200 протягом січня 2017 – вересня 2018 року Мінсоцполітики не планувався і не проводився.

Член Рахункової палати       В. І. Невідомий

 

60

 

Додаток 1 Інформація щодо чисельності осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, облікованих в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, у 2015-2018 рока

89928340ab6cd13bcdf3f4477f49caf7.png

61
Додаток 2
Категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
для встановлення пільг і компенсацій відповідно до статті 14 Закону України
від 28.02.1991 № 796 «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
1) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи
(статті 10, 11 і частина третя статті 12), щодо яких встановлено причинний
зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок
Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1;
2) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які
працювали у зоні відчуження; евакуйовані у 1986 році із зони відчуження (в
тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані
внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття); особи,
які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з
моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
3) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які
працювали у зоні відчуження, а також потерпілі від Чорнобильської
катастрофи (не віднесені до категорії 2), які:
– постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та
гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1
січня 1993 року прожили у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не
менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного
відселення – не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися
з цих територій;
– постійно проживають або постійно працюють чи постійно
навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого
добровільного відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року
прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного
(обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого
добровільного відселення – не менше трьох років, – категорія 3;
– особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно
навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за
умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи
постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років, – категорія 4.

edad10fd504b14c95dbd33b09df55e47.png

2f934dd57af6c632280f3ac905f135a9.png

58b80f3433e1b0a77de6afb260128beb.png

d69a83ab436e998f65ee3e28acaf4564.png

3cf5d5d0ff221412c913277b41445425.png

b561417e3c8bdc2c9ab6e3e432c7d90e.png

d828e91e2ced105c99db396569f52fad.png

bdd7af822aaf4b8b868a17fad6f65de2.png

Источник:

↑ Наверх ↑

aRuma бесплатная регистрация в каталогах тендерный кредит
Доставка грузов